Anda di halaman 1dari 12

Approach S20 ®

Gebruikershandleiding

Januari 2016 190-01989-35_0A


Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke
toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van
deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar
www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.
Garmin , het Garmin logo en Approach zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere
® ®

landen. Garmin Connect™ en Garmin Express™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden
gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
Het woordmerk en de logo's van Bluetooth zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie
®

verkregen. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.
Inhoudsopgave
Aan de slag..................................................................... 1
Knoppen ..................................................................................... 1
Het toestel inschakelen ............................................................... 1
Statuspictogrammen ................................................................... 1
Het toestel opladen ..................................................................... 1
Golfen.............................................................................. 1
Hole-weergave ............................................................................ 1
De pin verplaatsen ...................................................................... 2
Een shot meten ........................................................................... 2
Hindernissen weergeven ............................................................ 2
Layup- en dogleg-afstanden weergeven .................................... 2
De afstandteller gebruiker ........................................................... 2
Score bijhouden .......................................................................... 2
Garmin Connect............................................................. 2
Automatische slagdetectie .......................................................... 3
Automatische baanupdates ........................................................ 3
Uw smartphone koppelen.............................................. 3
Telefoonmeldingen ..................................................................... 3
Meldingen inschakelen of uitschakelen ...................................... 3
Meldingen weergeven ................................................................. 3
Activiteiten volgen......................................................... 3
Activiteiten volgen inschakelen of uitschakelen .......................... 3
Staptotalen weergeven ............................................................... 3
De bewegingswaarschuwing gebruiken ..................................... 3
Het stapdoel verbergen .............................................................. 3
TruSwing™......................................................................3
TruSwing gegevens weergeven op uw toestel ........................... 3
Clubs wijzigen ............................................................................. 4
Links-/rechtshandig instellen ...................................................... 4
Het TruSwing toestel loskoppelen .............................................. 4
Uw toestel aanpassen .................................................... 4
Een alarm instellen ..................................................................... 4
Systeeminstellingen .................................................................... 4
Appendix......................................................................... 4
Toestelonderhoud ....................................................................... 4
Het toestel schoonmaken ........................................................... 4
Specificaties ................................................................................ 4
Index................................................................................ 6

Inhoudsopgave i
Aan de slag voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer.
Raadpleeg de instructies voor reiniging in de appendix.
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
1 Sluit de USB-kabel aan op een USB-poort van de computer.
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke 2 Breng de contactpunten aan de achterzijde van het toestel op
informatie. één lijn met de oplaadcontacten en sluit de laadclip À aan op
het toestel.
Knoppen

3 Laad het toestel volledig op.


4 Druk op Á om de oplader te verwijderen.
Houd deze knop ingedrukt om het toestel in of uit te
Golfen
À
UP schakelen.
Selecteer om door menu's, holes en instellingen te
bladeren. Voordat u begint met golven, moet u ongeveer 30 tot 60
DOWN Selecteer om door menu's, holes en instellingen te
seconden wachten terwijl het toestel de satellietsignalen zoekt.
1 Selecteer OK.
Á
bladeren.
 OK Selecteer om menuopties te selecteren en berichten te 2 Selecteer Start ronde.
bevestigen. Selecteer tijdens het spelen om spelfuncties te
gebruiken.
Het toestel zoekt satellieten en berekent uw locatie.
Houd vast om de schermverlichting in te schakelen. 3 Selecteer een baan in de lijst.
à BACK Selecteer om terug te keren naar het vorige menu. 4 Volg de instructies op het scherm om het instellen te
voltooien en een ronde te starten.
Het toestel inschakelen
De eerste keer dat u het toestel inschakelt, wordt u gevraagd de Hole-weergave
systeeminstellingen te configureren. Het toestel geeft de hole weer die u nu speelt, en schakelt
automatisch over naar de volgende hole wanneer u naar een
1 Houd ingedrukt. nieuwe hole gaat.
2 Volg de instructies op het scherm. OPMERKING: Standaard berekent het toestel de afstand tot het
begin, midden en einde van de green. Als u de locatie van de
Statuspictogrammen pin weet, kunt u deze nauwkeuriger instellen (De pin
Bluetooth status draadloos signaal
® verplaatsen, pagina 2).

Batterijstatus

Verbrande calorieën

Afgelegde afstand

Aantal stappen

Zon op

Zon onder

Nummer van huidige hole.


Het toestel opladen
À
Á Afstand tot de pinlocatie.
WAARSCHUWING Â Afstand tot het einde van de green.
Dit toestel bevat een lithium-ionbatterij. Lees de gids Belangrijke à Afstand tot het begin van de green.
veiligheids- en productinformatie in de verpakking voor Geschatte weergave van de green. De pinlocatie wordt aangegeven
productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.
Ä
met +.
Par voor de hole.
LET OP
Å
Om roestvorming te voorkomen, dient u alle contactpunten en
de directe omgeving ervan grondig te reinigen en af te drogen

Aan de slag 1
De pin verplaatsen Layup- en dogleg-afstanden À en afstand om elke layup te
U kunt de green in meer detail bekijken en de pinlocatie bereiken Á verschijnen op het scherm.
verplaatsen.
1 Selecteer tijdens het golfen OK.
De afstandteller gebruiker
U kunt de afstandteller gebruiken om de afgelegde afstand en
2 Selecteer Verplaats vlag. tijd vast te leggen.
3 Selecteer UP of DOWN om de pinlocatie te verplaatsen. Selecteer Km-teller in het hoofdmenu.
4 Selecteer OK.
De afstandteller herstellen
Een shot meten 1 Selecteer Km-teller in het hoofdmenu.
1 Selecteer tijdens het golfen OK. 2 Selecteer OK.
2 Selecteer Shot meten. 3 Selecteer Herstel.
3 Loop naar uw bal. De afstandteller uitschakelen
De afstand wordt automatisch opnieuw ingesteld wanneer u 1 Selecteer Km-teller in het hoofdmenu.
nog een shot maakt. 2 Selecteer OK.
TIP: U kunt DOWN selecteren om vorige shots weer te 3 Selecteer Schakel uit.
geven.
Score bijhouden
Hindernissen weergeven Wanneer het bijhouden van scores is ingeschakeld, wordt u
U kunt de afstanden tot hindernissen op de fairway weergeven gevraagd uw score in te voeren wanneer u op de green bent. U
voor par 4 en 5 holes. Hindernissen die slagselectie kunt de score op elk moment tijdens het spel handmatig
beïnvloeden worden los of in groepen weergeven zodat u de aanpassen.
afstand voor layup of carry gemakkelijker kunt bepalen.
1 Selecteer tijdens het golfen OK.
1 Selecteer tijdens het golfen OK.
2 Selecteer Scorekaart.
2 Selecteer Hindernissen.
3 Selecteer UP of DOWN om een hole te kiezen en selecteer
vervolgens OK.
4 Selecteer UP of DOWN om de score in te stellen en
selecteer vervolgens OK.
Statistieken vastleggen
Voordat u statistieken kunt vastleggen, moet u het bijhouden
van statistieken inschakelen (Systeeminstellingen, pagina 4).
1 Selecteer tijdens het golfen OK.
2 Selecteer Scorekaart.
3 Stel het aantal gespeelde slagen in en selecteer OK.
• De afstanden tot het begin À en het einde Á van de
dichtstbijzijnde hindernis worden op het scherm 4 Stel het aantal gespeelde putts in en selecteer OK.
weergegeven. 5 Selecteer een optie:
• Het type hindernis  wordt boven aan de pagina vermeld. • Als uw shot vanaf de tee de fairway heeft bereikt,
• De green wordt als een halve cirkel à boven aan het selecteert u Op fairway.
scherm weergegeven. De lijn onder de green geeft het • Als uw shot vanaf de tee de fairway niet heeft bereikt,
midden van de fairway aan. selecteert u Gemist - links of Gemist-rechts.
• De locaties van hindernissen Ä ten opzichte van de Uw statistieken worden vastgelegd op de scorekaart. U kunt uw
fairway worden weergegeven onder de green. scorekaart weergeven met Garmin Connect™.
3 Selecteer UP of DOWN om andere hindernissen voor de
huidige hole weer te geven.
Garmin Connect
Layup- en dogleg-afstanden weergeven Garmin Connect kunt u gebruiken om online statistieken bij te
U kunt een lijst met layup- en dogleg-afstanden weergeven voor houden en al uw ronden te analyseren en te delen. U kunt
par 4 en 5 holes. contact houden met uw vrienden via de Garmin Connect site of
mobiele app. Garmin Connect biedt u de hulpmiddelen om uw
1 Selecteer tijdens het golfen OK. prestaties te volgen, te analyseren en te delen, en om elkaar
2 Selecteer Layups. aan te moedigen. Meld u aan voor een gratis account op
www.garminconnect.com/golf.
Uw ronden opslaan: Nadat u een ronde met uw toestel hebt
voltooid en opgeslagen, kunt u die ronde uploaden naar
Garmin Connect en deze zo lang bewaren als u zelf wilt.
Uw gegevens analyseren: U kunt gedetailleerde informatie
over uw ronde, inclusief scorekaarten, statistieken,
baaninformatie en instelbare rapporten, weergeven.
Uw activiteiten delen: U kunt contact houden met vrienden en
elkaars activiteiten volgen of koppelingen naar uw activiteiten
plaatsen op uw favoriete sociale netwerksites.

2 Garmin Connect
Automatische slagdetectie Activiteiten volgen
Uw Approach toestel beschikt over een functie voor het
automatische detecteren en vastleggen van slagen. Telkens als Activiteiten volgen inschakelen of
u een bal slaat, wordt uw locatie vastgelegd, zodat u deze later
kunt bekijken op Garmin Connect.
uitschakelen
De functie voor het volgen van activiteiten houdt uw dagelijkse
U moet de functie voor het bijhouden van scores inschakelen als stappentelling, stapdoel, afgelegde afstand en verbrande
u automatische slagdetectie wilt gebruiken (Systeeminstellingen, calorieën bij voor elke vastgelegde dag. Uw verbrande calorieën
pagina 4). omvatten uw gewone stofwisseling plus door activiteiten
verbrande calorieën.
Automatische baanupdates U kunt activiteiten volgen op elk moment inschakelen of
Uw Approach toestel beschikt over automatische baanupdates uitschakelen.
met Garmin Connect Mobile. Als u uw toestel koppelt met uw
smartphone, worden de golfbanen die u het meest gebruikt 1 Selecteer Activiteiten volgen in het hoofdmenu.
automatisch bijgewerkt. 2 Selecteer een optie:
• Selecteer Schakel in om functies voor activiteiten volgen
in te schakelen.
Uw smartphone koppelen • Selecteer Schakel uit om functies voor activiteiten volgen
Haal alles uit uw Approach toestel door het te koppelen met uw uit te schakelen.
smartphone en verder in te stellen met de Garmin Connect
Mobile app. Staptotalen weergeven
OPMERKING: In tegenstelling tot andere Bluetooth toestellen Om staptotalen te kunnen bekijken moet u Activiteiten volgen
die worden gekoppeld via de Bluetooth instellingen op uw inschakelen (Activiteiten volgen inschakelen of uitschakelen,
mobiele toestel, moet uw Approach toestel direct worden pagina 3).
gekoppeld via de Garmin Connect Mobile app. Selecteer in het horlogescherm UP of DOWN om het totale
1 Download en installeer de nieuwste versie van de Garmin aantal stappen, het stapdoel, de afgelegde afstand en de
Connect Mobile app op uw compatibele smartphone. verbrande calorieën weer te geven.
2 Open de Garmin Connect Mobile app.
3 Selecteer een optie om uw toestel toe te voegen aan uw De bewegingswaarschuwing gebruiken
Garmin Connect Mobile-account: U moet activiteiten volgen en de bewegingswaarschuwing
• Als dit het eerste toestel is dat u koppelt met de Garmin inschakelen voordat u de bewegingswaarschuwing kunt
Connect Mobile app, volgt u de instructies op het scherm. gebruiken (Activiteiten volgen inschakelen of uitschakelen,
pagina 3).
• Als u reeds een toestel hebt gekoppeld met de Garmin
Connect Mobile app, selecteert u Garmin toestellen > Langdurig zitten kan leiden tot ongewenste veranderingen in uw
in het instellingenmenu. metabolisme. De bewegingswaarschuwingen sporen u aan om
te blijven bewegen. Na een uur inactiviteit worden Beweeg! en
4 Selecteer op het Approach toestel OK. de bewegingsbalk weergegeven. Het toestel laat ook een
5 Selecteer op het Approach toestel Instellingen > Bluetooth geluidssignaal horen als geluidssignalen zijn ingeschakeld (De
> Smartphone koppelen. toestelgeluiden instellen, pagina 4).
6 Selecteer op uw compatibele smartphone Zoek toestel. Maak een korte wandeling (minimaal enkele minuten) om de
waarschuwing te verwijderen.
Telefoonmeldingen
Voor telefoonmeldingen is een compatibele smartphone vereist Het stapdoel verbergen
die is gekoppeld met het Approach toestel. Wanneer uw U kunt het stapdoel verbergen op het scherm.
telefoon berichten ontvangt, worden meldingen naar uw toestel Selecteer in het hoofdmenu Activiteiten volgen > Doel >
verzonden. Verberg.

Meldingen inschakelen of uitschakelen


1 Selecteer in het hoofdmenu Instellingen > Bluetooth > TruSwing™
Meldingen. Met de TruSwing functie kunt u swinggegevens bekijken die zijn
2 Selecteer een optie: vastgelegd met uw TruSwing toestel. Ga naar www.garmin.com
• Selecteer Schakel in als u meldingen wilt inschakelen. /golf als u een TruSwing toestel wilt aanschaffen.
• Selecteer Schakel uit als u meldingen wilt uitschakelen.
TruSwing gegevens weergeven op uw
Meldingen weergeven toestel
1 Selecteer Meldingen in het hoofdmenu. Voordat u de TruSwing functie kunt gebruiken op uw Approach
toestel, moet u bevestigen dat uw TruSwing toestel veilig is
2 Selecteer een melding. bevestigd aan uw club. Raadpleeg de handleiding van het
3 Selecteer UP of DOWN om door de inhoud van de melding te TruSwing toestel voor meer informatie.
bladeren. 1 Schakel het TruSwing toestel in.
2 Selecteer op het Approach toestel TruSwing in het
hoofdmenu.
3 Selecteer een club.
4 Voer een swing uit.
De swinggegevens worden na elke swing weergegeven op
uw Approach toestel.

Uw smartphone koppelen 3
5 Selecteer UP of DOWN om te bladeren door de vastgelegde • Selecteer Donker als u een donkere achtergrond met
swinggegevens. lichte tekst wilt.
• Selecteer Licht als u een lichte achtergrond met donkere
Clubs wijzigen tekst wilt.
1 Selecteer in het TruSwing menu op uw Approach toestel OK.
Uw gebruikersprofiel instellen
2 Selecteer Wijzig club. U kunt de instellingen wijzigen voor geslacht, leeftijd, lengte en
3 Selecteer een club. gewicht. Het toestel gebruikt deze informatie om de instellingen
voor activiteiten volgen te berekenen.
Links-/rechtshandig instellen 1 Selecteer in het hoofdmenu Instellingen > Gebruikers
Het TruSwing toestel gebruikt de informatie over uw links-/ profiel.
rechtshandigheid om de juiste swing-analysegegevens te 2 Selecteer een optie om uw profielinstellingen te wijzigen.
berekenen. U kunt op elk moment op uw Approach toestel
instellen of u links- of rechtshandig bent. De toestelgeluiden instellen
1 Selecteer in het TruSwing menu op uw Approach toestel OK. 1 Selecteer in het hoofdmenu Instellingen > Geluid.
2 Selecteer Golfswing. 2 Selecteer een optie:
3 Selecteer of u linkshandig of rechtshandig bent. • Selecteer Toetstonen als u geluiden bij het indrukken van
knoppen wilt inschakelen of uitschakelen.
Het TruSwing toestel loskoppelen • Selecteer Wrsch.tonen als u geluiden bij meldingen wilt
1 Selecteer in het TruSwing menu op uw Approach toestel OK. inschakelen of uitschakelen.
2 Selecteer Beëindig TruSwing.
Appendix
Uw toestel aanpassen Toestelonderhoud
Een alarm instellen LET OP
1 Selecteer Alarm in het hoofdmenu. Vermijd schokken en ruwe behandeling omdat hierdoor het
2 Selecteer een optie: product korter meegaat.
• Als u een nieuw alarm wilt instellen, selecteert u Schakel Druk niet op de knoppen onder water.
in en volgt u de instructies op het scherm. Gebruik nooit een scherp voorwerp om het toestel schoon te
• Als u een bestaand alarm wilt wijzigen, selecteert u Wijzig maken.
alarm en volgt u de instructies op het scherm. Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en
• Als u het alarm wilt uitschakelen, selecteert u Schakel uit. insectenwerende middelen die plastic onderdelen en
oppervlakken kunnen beschadigen.
Systeeminstellingen Spoel het toestel goed uit met leidingwater nadat het in
Selecteer Instellingen in het hoofdmenu. aanraking is geweest met chloor of zout water, zonnebrand,
cosmetica, alcohol en andere chemicaliën die een reactie
Kleurthema: Hiermee stelt u het kleurthema voor het scherm in kunnen veroorzaken. Langdurige blootstelling aan deze stoffen
(Het kleurthema instellen, pagina 4). kan de behuizing beschadigen.
Gebruikers profiel: Hiermee stelt u het gebruikersprofiel Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan
(geslacht, geboortejaar, lengte en gewicht) in (Uw extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit
gebruikersprofiel instellen, pagina 4). onherstelbare schade kan veroorzaken.
Bluetooth: Hiermee schakelt u Bluetooth draadloze technologie
en weergave-instellingen voor meldingen in. Het toestel schoonmaken
Geluid: Hiermee schakelt u geluidssignalen in of uit (De
toestelgeluiden instellen, pagina 4). LET OP
Stat. volgen:: Hiermee schakelt u het bijhouden van Ook een klein beetje zweet of vocht kan corrosie van de
gedetailleerde statistieken tijdens het golfen in. elektrische contactpunten veroorzaken als het toestel is
aangesloten op een oplader. Corrosie kan opladen en
Club bijhouden: Hiermee houdt u de gebruikte clubs bij en stelt gegevensoverdracht blokkeren.
u de driverafstand in.
Score: Hiermee schakelt u het bijhouden van scores in. 1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met
een mild schoonmaakmiddel.
Tijd: Hiermee kunt u de tijd instellen.
Taal voor tekst: Hiermee stelt u de taal in voor het toestel. 2 Veeg de behuizing vervolgens droog.
Laat het toestel na reiniging helemaal drogen.
OPMERKING: Als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van door
de gebruiker ingevoerde gegevens of kaartgegevens
ongewijzigd. Specificaties
Eenheden: Hiermee stelt u de maateenheid voor afstand in. Batterijtype Oplaadbare lithium-ion
SW-update: Hiermee wordt de toestelsoftware bijgewerkt Levensduur van Alleen horloge: Tot 8 weken
wanneer updates beschikbaar zijn. batterij Bij gebruik tijdens golfen: Tot 15 uur
OPMERKING: U moet verbinding maken met Garmin OPMERKING: De werkelijke gebruiksduur van
Connect Mobile als u software-updates wilt ontvangen. een volledig opgeladen batterij hangt af van hoe
lang u de GPS, schermverlichting en spaarstand
Het kleurthema instellen gebruikt. Ook blootstelling aan extreem lage
1 Selecteer in het hoofdmenu Instellingen > Kleurthema. temperaturen verkort de gebruiksduur van de
batterij.
2 Selecteer een optie:
4 Uw toestel aanpassen
Bedrijfstemperatuur- Van -20º tot 60ºC (van -4º tot 140ºF)
bereik
Laadtemperatuurbe- Van 5º tot 40ºC (van 40º tot 104ºF)
reik
Waterbestendigheid 5 ATM*
Radiofrequentie/- Bluetooth Smart draadloze technologie
protocol

*Het toestel is bestand tegen druk tot een diepte van maximaal
50 meter. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com
/waterrating.

Appendix 5
Index
A
activiteiten volgen 3
afstandteller 2
alarmen 4
applicaties, smartphone 3
B
batterij 4
opladen 1
Bluetooth technologie 1, 3
C
Connect IQ 3
D
dogleg 2
E
een shot meten 2
G
Garmin Connect 2, 3
gebruikersprofiel 1, 4
gegevens
opslaan 2
overbrengen 2
gegevens opslaan 2
geschiedenis, naar de computer verzenden 2
green-weergave, pinlocatie 1, 2
H
hindernissen 2
I
instellingen 1
K
knoppen 1, 4
koers
afspelen 1
selecteren 1
koppelen, smartphone 3
L
layup 2
M
maateenheden 3
meldingen 3
O
opladen 1
P
pictogrammen 1
S
scherm, instellingen 4
scorekaart 2
smartphone, koppelen 3
specificaties 4
statistieken 2
swing-analyse 3, 4
systeeminstellingen 4
T
toestel aanpassen 4
toestel schoonmaken 4
tonen 4
W
waterbestendigheid 4

6 Index
www.garmin.com/support
1800 235 822 +43 (0) 820 220230

+ 32 2 672 52 54 0800 770 4960

+385 1 5508 272


1-866-429-9296
+385 1 5508 271

+420 221 985466


+ 45 4810 5050
+420 221 985465

+ 358 9 6937 9758 + 331 55 69 33 99

+ 39 02 36 699699 (+52) 001-855-792-7671

0800 427 652 0800 0233937

00800 4412 454


+47 815 69 555
+44 2380 662 915

+35 1214 447 460 +386 4 27 92 500

0861 GARMIN (427 646)


+34 93 275 44 97
+27 (0)11 251 9800

+ 46 7744 52020 +886 2 2642-9199 ext 2

0808 238 0000 +49 (0) 89 858364880


+44 870 850 1242 zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen

913-397-8200
1-800-800-1020

© 2016 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen