Anda di halaman 1dari 43

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN INDAH

73000 TAMPIN , N.SEMBILAN

DISEDIAKAN OLEH:
MOHAMMAD BIN SAID
PK HEM SMK TAMAN INDAH
(http://myhemsmti.blogspot.com)

PENAFIAN: Hakcipta soalan di dalam modul ini adalah milik Lembaga


Peperiksaan Malaysia 2008 – 2014. Soalan disusun semula ke bentuk
modul untuk manfaat bersama semua guru dan pelajar SMK Taman Indah.
Tidak ada sebarang keuntungan diambil daripada penerbitan ini.
SOALAN BERTOPIK SPM TOPIK TINGKATAN 4 SPM 2008-20014

BAB 1 : FUNGSI

SPM 2008
1. Rajah 1 menunjukkan bagi graf fungsi f(x) = 2 x − 1 untuk domain 0 ≤ x ≤ 5.

y
Nyatakan :

1 (a) nilai t .
(b) julat f(x) berdasarkan domain
0 x yang diberi.
t 5

Rajah 1
[ 3 markah ]

2. Diberi fungsi g : x → 5 x + 2 dan h : x → x 2 − 4 x + 3 , cari


(a) g −1 (6)
(b) hg(x)
[ 4markah ]

3. Diberi fungsi f(x) = x – 1 dan g(x) = kx + 2 , cari


(a) f(5)
(b) nilai k dengan keadaan gf(5) = 14.
[ 3 markah ]

SPM 2009
4. Rajah 1 menunjukkan hubungan set X dan set Y dalam bentuk graf.

s ●
r ● Nyatakan
Set Y
q ● ● (a) Objek-objek bagi q.
(b) Kodomain hubungan itu.
p ●
2 4 6
Set X
[ 2 markah ]

5. Diberi fungsi g : x → 2 x − 3 dan h : x → 4 x , cari


(a) hg(x).
1
(b) nilai x jika hg(x) = g(x).
2
[ 4 markah ]

1|
Mohammad b Said
[ http://myhemsmti.blogspot.com ]
PK HEM SMK Taman Indah
SOALAN BERTOPIK SPM TOPIK TINGKATAN 4 SPM 2008-20014

6. Diberi fungsi g : x → 3 x − 1 , cari


(a) g(2) .
(b) nilai p apabila g-1(p) = 11.
[ 3 markah ]

SPM 2010
7. Rajah 1 menunjukkan hubungan antara Set X dan Set Y dalam bentuk graf.
Set Y
s ●
r ● Rajah 1
q

p ● ●
Set x
1 2 3 4
Nyatakan
(a) hubungan itu dalam bentuk pasangan tertib.
(b) jenis hubungan itu.
(c) julat hubungan itu.
[ 3 markah ]
8. Diberi fungsi g : x → 2 x + 1 dan h : x → 3 x + 6 , cari
(a) g-1(x)
(b) hg-1(9).
[ 3 markah ]
x 2
9. Diberi fungsi g : x → x − 8 dan h : x → , x≠ ,
3x − 2 3
Cari nilai hg (10) .
[ 3 markah ]

SPM 2011
11. Diberi bahawa hubungan antara set X = { 0 , 1 , 4 , 9 , 16 } dan
set Y = { 0 , 1 , 2 ,3, 4 , 5 , 6 } ialah ‘ kuasa dua bagi ’ .
(a) Cari imej bagi 9.
(b) Ungkapkan hubungan itu dalam bentuk pasangan tertib.
[ 3 markah ]

2
12. Fungsi sonsang h-1 ditakrifkan h −1 : x → , x ≠ 3.
3− x
Cari
(a) h(x)
(b) nilai x dengan keadaan h(x) = 5 .
[ 4 markah ]

2|
Mohammad b Said
[ http://myhemsmti.blogspot.com ]
PK HEM SMK Taman Indah
SOALAN BERTOPIK SPM TOPIK TINGKATAN 4 SPM 2008-20014

SPM 2012
13. Rajah 1 menunjukkan antara set M dan set N.

● -3
5● ● -1
●1
6● Rajah 1
●3
7● ●4

Set M Set N

Nyatakan
(a) objek bagi -1 .
(b) julat hubungan itu.
[ 2 markah ]
14. Diberi fg(x) = 3x + 4 dan fg(x) = 6x + 7 , cari
(a) fg(4).
(b) g(x) .
[ 4 markah ]

15. Diberi f : x → x + 5 , cari


(a) f(3) .
(b) nilai k dengan keadaan 2f-1(k) = f(3)
[ 3 markah ]

SPM 2013
16. Rajah 1 menunjukkan hubungan antara set P dan set Q dalam bentuk graf.
Set Q
z ●
y
Rajah 1
x ● ●
w ●
Set P
1 2 3 4
Nyatakan
(a) julat hubungan itu,
(b) jenis hubungan antara set P dan set Q.
[ 2 markah ]
17. Diberi fungsi f : x → 5 x + 6 dan g : x → 2 x − 1 ,
cari gf(x) .
[ 2 markah ]

3|
Mohammad b Said
[ http://myhemsmti.blogspot.com ]
PK HEM SMK Taman Indah
SOALAN BERTOPIK SPM TOPIK TINGKATAN 4 SPM 2008-20014

18. Diberi bahawa fungsi f(x) = p - 3x , dengan keadaan p ialah pemalar.


Cari nilai p dengan keadaan f(p) = 4 .
[ 2 markah ]

SPM 2014
19. Rajah 1 menunjukkan hubungan antara set A dan set B dalam bentuk rajah anak panah
1 4
Set B

Rajah 1

Set A
-2 1 2

(a) Wakilkan hubungan itu dalam bentuk pasangan tertib.


(b) Nyatakan domain hubungan itu.
[ 2 markah ]

20. Rajah 2 menunjukkan suatu fungsi f : x → x − 2m , dengan keadaan m adalah pemalar.


f
x x – 2m

Rajah 2
4● ●8

Cari nilai m .
[ 2 markah ]

KERTAS 2
SPM 2014
21. Dalam Rajah 3 , fungsi f memetakan set A kepada set B dan fungsi g memetakan set
B kepada set C. f g
A B C

Rajah 3
x 3x + 2 12x + 5

Cari
(a) Dalam sebutan x , fungsi
(i) yang memetakan set B kepada set A.
(ii) g(x) [ 5 markah ]
(b) nilai x dengan keadaan fg(x) = 8x + 1
[ 2 markah ]s

4|
Mohammad b Said
[ http://myhemsmti.blogspot.com ]
PK HEM SMK Taman Indah
SOALAN BERTOPIK TOPIK TINGKATAN 4 SPM 2008-20014

BAB 2 : PERSAMAAN KAUDRATIK


KERTAS 1
SPM 2008
1. Diberi bahawa - 1 ialah satu daripada punca persamaan kaudratik x2 – 4x – p = 0.
Cari nilai p .
[ 2 markah ]

SPM 2009
2. Persamaan kaudratik x2 + x = 2px – p2 , dengan keadaan p ialah pemalar , mempunyai
dua punca yang berbeza.
Cari julat nilai p .
[ 3 markah ]

SPM 2010
3. Persamaan kaudratik ( 1 – p )x2 – 6x + 10 = 0 , dengan keadaan p ialah pemalar ,
mempunyai dua punca berbeza.
Cari julat nilai p.
[ 3 markah ]

SPM 2011
4. Persamaan kaudratik mx2 + ( 1 + 2m)x + m – 1 = 0 mempunyai dua punca uang sama.
Cai nilai m .
[ 3 markah ]

SPM 2012
5. Diberi bahawa 3 dan m + 4 ialah punca-punca bagi persamaan kaudratik
x2 + (n -1 )x + 6 =0 dengan keadaan m dan n ialah pemalar.
Cari nilai m dan n .
[ 3 markah ]

SPM 2012
6. Persamaan kaudratik x( x – 4 ) – h – 2k , dengan keadaan h dan k ialah pemalar,
mempunyai dua punca yang sama.
Ungkapkan h dalam sebutan k .
[ 3 markah ]

SPM 2013
7. Diberi bahawa persamaan kaudratik x(x – 5) = 4.
(a) Ungkapkan persamaan itu dalam bentuk ax2 + bc + c = 0.
(b) Nyatakan hasil tambah punca bagi persamaan itu.
(c) Tentukan jenis punca bagi persamaan itu.
[ 3 markah ]

1|
Mohammad b Said
[ http://myhemsmti.blogspot.com ]
PK HEM SMK Taman Indah
SOALAN BERTOPIK TOPIK TINGKATAN 4 SPM 2008-20014

SPM 2014
8. Diberi persamaan kaudratik (1 – a)x2 – 2x + 5 = 0 tidak menpunyai punca, cari julat
nilai a .
[ 2 markah ]

9. Diberi persamaan kaudratik 2x2 + mx - 5 = 0 , dengan keadaan m ialah pemalar ,


cari nilai m jika
(a) satu daripada punca-punca persamaan itu ialah 2.
(b) hasil tambah punca-punca persamaan itu ialah -4 .
[ 4 markah ]

KERTAS 2
SPM 2009
10. Persamaan kaudratik x2 – 5x + 6 = 0 menpunyai punca – punca h dan k , dengan
keadaan h > k .
(a) Cari
(i) Nilai h dan nilai k .
(ii) Julat nilai x jika x2 – 5x + 6 > 0.
(b) Dengan menggunakan nilai h dan nilai k dari (a)(i) , bentukkan persamaan
kaudratik yang mempunyai punca-punca h + 2 dan 3k – 2 .
[ 5 markah ]

11. Punca kaudratik x2 + 4(3x + k ) = 0 , dengan keadaan k ialah pemalar mempunyai


punca-punca p dan 2p , p ≠ 0.
(a) Cari nilai p dan nilai k.
[ 5 markah ]
(b) Seterusnya , bentukkan persamaan kaudratik yang mempunyai punca-punca
p – 1 dan p + 6.
[ 3 markah ]

2|
Mohammad b Said
[ http://myhemsmti.blogspot.com ]
PK HEM SMK Taman Indah
SOALAN BERTOPIK SPM TOPIK TINGKATAN 4 SPM 2008-20014

BAB 3 : FUNGSI KAUDRATIK

KERTAS 1
SPM 2008
1. Fungsi kaudratik f(x) = p(x + q)2 + r , dengan keadaan p , q dan r ialah pemalar,
mempunyai nilai minimum -4. Persamaan paksi semetrinya ialah x = 3.
Nyatakan
(a) Julat niai p.
(b) nilai q .
(c) nilai r
[ 3 markah ]

2. Cari julat nilai ( x − 3) 2 < 5 − x .


[ 3 markah ]

SPM 2009
3. Rajah 5 menunjukkan graf fungsi f(x) = -(x + p)2 + q , dengan keadaan p dan q
ialah pemalar. y

(-3 , 0)
● x Rajah 5
0

y = f(x) ● (0 , -9)

Nyatakan
(a) nilai p.
(b) persamaan paksi simetri .
[ 2 markah ]

4. Fungsi kaudratik f(x) = -x2 + 4x + a2 , dengan keadaan a ialah pemalar ; mempunyai


nilai maksimum 8.
Cari nilai-nilai yang mungkin bagi a .
[ 3 markah ]

5. Rajah 4 menunjukkan graf fungsi kaudratik y = f(x).


y

5
y = f(x) Rajah 4

x
-1 0 3
Nyatakan
(a) punca – punca bagi persamaan f(x) = 0 .
(b) persamaan paksi simetri bagi lengkung itu.
[ 3 markah ]

1|
Mohammad bin Said
[ http://myhemsmti.blogspot.com ]
PK HEM SMK Taman Indah
SOALAN BERTOPIK SPM TOPIK TINGKATAN 4 SPM 2008-20014

6. Fungsi kaudratik f(x)= -x2+4 -3 boleh diungkapkan dalam bentuk f(x)= -(x –2)2 +k ,
dalam keadaan k ialah pemalar .
(a) Cari nilai k .
(b) Lakarkan graf f(x) itu pada paksi-paksi yang diberikan.
f(x) [ 4 markah ]

x
0

SPM 2011
7. Rajah 5 menunjukkan graf fungsi kaudratik f(x) = (x + 3)2 + 2k – 6, dengan keadaan k
ialah pemalar.
y(x)

f(x) = (x + 3)2 + 2k -6

● 4
x
0

(a) Nyatakan persamaan paksi simetri bagi lengkung itu.


(b) Diberi nilai minimum bagi fungsi itu ialah 4 , cari nilai k.
[ 3 markah ]

8. Cari julat nilai x bagi 3x 2 − 5 x − 16 ≤ x(2 x + 1) .


[ 3 markah ]

SPM 2012
9. Diberi f(x) = -3x2 + 2x + 13 , cari julat nilai x untuk f ( x) ≤ 5 .
[ 3 markah ]

SPM 2013
10. Graf fungsi kaudratik f(x) = px2 - 2x - 3 , dengan keadaan p ialah pemalar , tidak
bersilang dengan paksi – x.
Cari julat nilai p .
[ 3 markah ]

2|
Mohammad bin Said
[ http://myhemsmti.blogspot.com ]
PK HEM SMK Taman Indah
SOALAN BERTOPIK SPM TOPIK TINGKATAN 4 SPM 2008-20014

11. Rajah 6 menunjukkan graf fungsi kaudratik f(x) = -(x - 2 )2 + 3k , dengan keadaan
k ialah pemalar.
y
(h , 12)

p
Rajah 6

x
0

Diberi (h , 12 ) ialah titik maksimum graf itu ,


(a) nyatakan nilai h dan nilai k .
(b) Cari nilai p.
[ 4 markah ]

12. Rajah 4 menunjukkan graf fungsi kaudratik f(x) = (x – 3)2 - 25 .


f(x)

Rajah 4
● ● x
-2 8

Nyatakan
(a) koorninat titik minimum bagi lengkung itu.
(b) Persamaan paksi koordinat bagi lengkung itu.
(c) Julat nilai x apabila f(x) ialah negatif.
[ 3 markah]

KERTAS 2
SPM 2008
13. Rajah 2 menunjukkan lengkung bagi fungsi kaudratik f(x) = -x2 + kx - 5 . Lengkung
itu mempunyai titik maksimum pada B(2, p) dan mempunyai paksi- f(x) pada titik A.

f(x)

B(2 , p) x

A●

(a) Nyatakan koordinat A. [ 1 markah ]


(b) Dengan menggunakan kaedah penuempurnaan kuasa dua, cari nilai k dan nilai p.
[ 4 markah ]
(c) Tentukan julat nilai x , jika f ( x) ≥ − 5 . [ 2 markah ]

3|
Mohammad bin Said
[ http://myhemsmti.blogspot.com ]
PK HEM SMK Taman Indah
SOALAN BERTOPIK SPM TOPIK TINGKATAN 4 SPM 2008-20014

BAB 4 : PERSAMAAN SERENTAK

KERTAS 2
SPM 2008
1. Selesaikan persamaan serentak berikut :
x – 3y + 4 = 0
x2 + xy - 40 = 0
[ 5 markah ]
SPM 2009
2. Selesaikan persamaan serentak k – 3p = -1 dan p + pk – 2k = 0 .
Beri jawapan betul kepada tiga tempat perpuluhan.
[ 5 markah ]

SPM 2010
3. Selesaikan persamaan serentak x – 2y = 7 dan xy - x = 9y.
Beri jawapan betul kepada dua tempat perpuluhan.
[ 5 markah ]

SPM 2011
4. Selesaikan persamaan serentak y - 2x + 1 = 0 dan 4x2 + 3y2 - 2xy = 7.
[ 5 markah ]

SPM 2012
5. Selesaikan persamaan serentak berikut:

3x + y = 1 , 5x2 + xy - y = 0
[ 5 markah ]

SPM 2013
6. Selesaikan persamaan serentak berikut:

2x + y = 3 , 4x2 + xy - y = 0.
[ 5 markah ]

SPM 2014
7. Selesaikan persamaan serentak berikut :

y - 2x + 1 = 0 , x2 - 2y2 - 3y + 2 = 0

Beri jawapan anda betul kepada tiga tempat perpuluhan.


[ 5 markah ]

1|
Mohammad bin Said
[ http://myhemsmti.blogspot.com ]
PK HEM SMK Taman Indah
SOALAN BERTOPIK SPM TOPIK TINGKATAN 4 SPM 2008-20014

BAB 5 : INDEKS DAN LOGARITMA

KERTAS 1
SPM 2008
1. Selesaikan persamaan :
16 2 x = 3 = 84 x
[ 3 markah ]

2. Diberi log 4 x = log 2 3 , cari nilai x .


[ 3 markah ]

SPM 2009
3. Diberi 3n − 3 × 27 n = 243 , cari nilai n .
[ 3 markah ]

4. Diberi log 8 p − log 2 q = 0, ungkapkan p dalam sebutan q.


[ 3 markah ]

SPM 2010
5. Selesaikan persamaan :
8
3x + 2 − 3x = .
9
[ 3 markah ]

6. Diberi log 2 3 = a dan log 2 5 = b , ungkapkan log 8 45 dalam sebutan a dan b .


[ 3 markah ]

SPM 2011
7. Selesaikan persamaan :
23 x = 8 + 23 x − 1
[ 4 markah ]

x3
8. Diberi log 2 x = h dan log 2 y = k , ungkapkan log 2 dalam sebutan h dan k .
y
[ 3 markah ]

SPM 2012
9. Selesaikan persamaan :
27(32 x + 4 ) = 1
[ 3 markah ]
10. Selesaikan persamaan :
1 + log 2 ( x − 2) = log 2 x
[ 3 markah ]
1|
Mohammad bin Said
[ http://myhemsmti.blogspot.com ]
PK HEM SMK Taman Indah
SOALAN BERTOPIK SPM TOPIK TINGKATAN 4 SPM 2008-20014

SPM 2013
1
11. Diberi a = , cari
x3
(a) log x a ,
(b) 2 log a x .
[ 3 markah ]
12. Selesaikan persamaan :
log 3 2 log 2 ( x – 4) = 1
[ 3 markah ]
SPM 2014
13. Ringkaskan :
(6 x y )
4 3 2

9x5 y
[ 2 markah ]
14. Diberi log k 9 = 2 , cari nilai
(a) k ,
1
(b) log 9  
k
[ 3 markah ]

KERTAS 2
SPM 2011
15. (a) Permudahkan :
log 2 ( 2x + 1 ) – 5log 4 x2 + 4 log 2 x
[ 4 markah ]
(b) Seterusnya, selesikan persamaan :
log 2 ( 2x + 1 ) – 5log 4 x2 + 4 log 2 x = 3
[ 2 markah ]

SPM 2014
16. Diberi bahawa p = 2x dan q = 2y .

8x + y
(a) Ungkapkan dalam sebutan p dan q.
4x
[ 3 markah ]
4 p2
(b) Cari log 4 dalam sebutan x dan y .
q
[ 5 markah ]

2|
Mohammad bin Said
[ http://myhemsmti.blogspot.com ]
PK HEM SMK Taman Indah
SOALAN BERTOPIK SPM TOPIK TINGKATAN 4 SPM 2008-20014

BAB 6 : GEOMETRI KOORDINAT

KERTAS 1
SPM 2008
1. Rajah 13 menunjukkan garis lurus yang melalui S (3 , 0 ) dan T (0 , 4 ).
y

(a) Tulis persamaan garis lurus SR


● T(0,4) x y
dalam bentuk + = 1 .
a b
(b) Suatu titik P(x , y) bergerak dalam
keadaan PS = PT.
S(3,0) Cari persamaan lokus bagi P.
● x
0
[ 4 markah ]

2. Titik – titik (0 ,3) , (2 , t) dan (-2 , -1 ) ialah bucu-bucu sebuah segitiga. Diberi luas
segitiga itu ialah 4 unit2, cari nilai-nilai t.
[ 3 markah ]

SPM 2009
3. Rajah 15 menunjukkan garis lurus AC.
y
A(-2 , 3)

Titik B terletak di atas AC dengan
keadaan AB : BC = 3 : 1 .
B(h , k) Cari koordinat B.

C(4 , 0)
● x
Rajah 15
[ 3 markah ]

SPM 2010
4. Titik P bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 5 unit dari Q(-3 , 4) . Cari persamaan
lokus bagi P.
[ 3 markah ]

5. Suatu garis lurus melalui A(-2 , -5) dan B(6 , 7).


(a) Diberi C(h , 10) terletak di atas garis lurus AB. Cari nilai h .
(b) Titik D membahagi tembereng gari AB dengan nisbah 1 : 3 .
Cari koordinat D.
[ 4 markah ]

1|
Mohammad bin Said
[ http://myhemsmti.blogspot.com ]
PK HEM SMK Taman Indah
SOALAN BERTOPIK SPM TOPIK TINGKATAN 4 SPM 2008-20014

SPM 2011
x y
6. Garis lurus + = 1 memotong paksi – x di P dan paksi – y di Q.
2 6
Cari
(a) kecerunan garis lurus.
(b) Persamaan pembahagi dua sama serenjang garis lurus itu.
[ 3 markah ]

SPM 2012

7. Rajah 13 menunjukkan sat ugaris lurus AB.


y
B(15 , 7)

Cari
(a) titik tengah AB.
● (b) persamaan pembahagi dua sama
A(-1 , 3) serenjang AB.
0 x
Rajah 13
[ 4 markah ]

x y
8. Rajah 14 menunjukkan satu garis lurus PQ yang mempunyai persamaan + = 1.
y
10 2k


0 P(5h , 0) x Tentukan nilai
Rajah 14 (a) h,
(b) k.
● Q(0 , -8)

[ 2 markah ]

SPM 2013

9. Titik B ialah (5 , 0). Titik P ( x , y ) bergerak dengan keadaan PB = 3 .


Cari persamaan lokus bagi P.
[ 3 markah ]

2|
Mohammad bin Said
[ http://myhemsmti.blogspot.com ]
PK HEM SMK Taman Indah
SOALAN BERTOPIK SPM TOPIK TINGKATAN 4 SPM 2008-20014

10. Rajah 13 menunjukkan sat ugaris lurus AB.


y

● A(0 , 4) Diberi M ialah titik tengah AB, cari


(a) koordinat M,
Rajah 13 ●M (b) persamaan garis lurus yang
berserenjang dengan AB dan
B(2 , 0) melalui M
● x
0
[ 4 markah ]

SPM 2014
x y
11. Rajah 12 menunjukkan garis lurus PY dengan persamaan + = 1. Bersilang
5 7
dengan garis lurus AB pada titik P.
y

●B
Q● (a) Nyatakan pintasan-y bagi PQ.
(b) Cari kordinat B jika BP = 2PA .

● x
0 P(5 , 0)

A(3 , -4)

Rajah 12
[ 3 markah ]

12. Garis lurus y = -3x + 8 adalah selari dengan garis lurus y = (k + 2)x + 7 , dengan
keadaan k ialah pemalar.
Tentukan nilai k .
[ 2 markah ]

3|
Mohammad bin Said
[ http://myhemsmti.blogspot.com ]
PK HEM SMK Taman Indah
SOALAN BERTOPIK SPM TOPIK TINGKATAN 4 SPM 2008-20014

KERTAS 2
SPM 2008
13. Rajah 10 menunjukkan segitiga OPQ. Titik S terletak pada garis PQ.
y
3 
●P  2 , k 
 

● S(3 , 1)

● x
O
●Q
1
(a) Suatu titik W bergerak dengan keadaan jaraknya dari titik S adalah sentiasa 2
2
unit. Cari persamaan lokus W. [ 3 markah ]
(b) Diberi bahawa titik P dan titik Q terletak pada lokus W .
Hitung
(i) nilai k .
(ii) koordinat Q. [ 5 markah ]
(c) Seterusnya , cari luas , dalam unit2 , bagi segitiga OPQ. [ 10 markah ]

SPM 2009
14. Rajah 9 menunjukkan sebuah trapezium OABC. Garis OA berserenjang dengan AB
3
yang bersilang dengan paksi-y pada titik Q . Diberi persamaan OA ialah y = − x
2
dan persamaan AB ialah 6y = kx + 26.
y
●B

A●

3 C
y= − x
2
● X
0

(a) Cari
(i) nilai k.
(ii) koordinat A. [ 4 markah ]
(b) Diberi AQ : QB = 1 : 2 , cari
(i) koordinat B
(ii) persamaan garis lurus BC. [ 4 markah ]
(c) Suatu titik (x , y ) bergerak dengan keadaan 2PA = PB .
Cari persamaan lokus P. [ 2 markah ]

4|
Mohammad bin Said
[ http://myhemsmti.blogspot.com ]
PK HEM SMK Taman Indah
SOALAN BERTOPIK SPM TOPIK TINGKATAN 4 SPM 2008-20014

SPM 2010
15. Rajah 5 menunjukkan garis lurus AC yang bersilang dengan paksi-y pada titik B.
y ● C
Persamaan AC ialah 3y = 2x -15.
x
Cari
(a) persamaan garis lurus yang
melalui titik A dan berserenjang
● dengan AC. [ 4 markah ]
B (b) (i) koordinat B.

A(-3 , -7) Rajah 5 (ii) koordinat C , diberi AB : BC = 2 : 7
[ 3 markah ]

SPM 2011
16. Rajah 5 menunjukkan suatu garis lurus AB.
y

A (-3 , 4) (a) Hitung luas segi tiga AOB.
[ 2 markah ]
(b) Titik C membahagi dalam garis lurus AB
dengan nisbah AC : CB = 3 : 2
Cari koordinat C. [ 2 markah ]
x (c) Titik P bergerak dengan keadaan jaraknya
0 ●
dari A adalah sentiasa dua kali jaraknya
B(6 , -2)
dari B.
Rajah 5
Cari persamaan lokus bagi P.
[ 3 markah ]

SPM 2012
17. Penyelesaian secara lukisan berskala tidak diterima.
Rajah 10 menunjukkan sisi empat PQRS. Garis lurus PQ adalah berserenjang dengan
garis lurus PS. Titik T terletak pada garis lurus PS.
● Q(5 , 8)
y Cari
P(1 , 6)
● (a) persamaan garis lurus PS

R
[ 3 markah ]
T
● (b) koordinat S.
[ 2 markah ]
(c) koordinat T jika PT : TS = 1 : 3 .
[ 2 markah ]
x
0 (d) koordinat R jika luas sisi empat PQRS ialah
● 30 unit2.
T [ 3 markah ]
Rajah 10

5|
Mohammad bin Said
[ http://myhemsmti.blogspot.com ]
PK HEM SMK Taman Indah
SOALAN BERTOPIK SPM TOPIK TINGKATAN 4 SPM 2008-20014

SPM 2013
18. Rajah 9 menunjukkan sebuah segi empat tepat ABCD . Persamaan garis lurus AB ialah
y = 2x + 3.

y
B
Cari
(a) persamaan garis lurus DC
[ 2 markah ]
(b) persamaan garis lurus AD.
A(-1, 1) C (6,5)
[ 3 markah ]
(c) koordinat D .
[ 2 markah ]
x 2
(d)luas , dalam unit , segiempat ABCD.
0
[ 3 markah ]
D
Rajah 9

SPM 2014
19. Rajah 10 menunjukkan sisi empat PQRS . Titik R terletak pada paksi – y.
Persamaan garis lurus PS ialah 2y = 5x – 21 .
y

y=2 ●S
R ●

0 x

Q(-2 , -1) ●
P

(a) Cari
(i) Persamaan garis lurus PQ.
(ii) Koordinat P.
[ 6 markah ]
(b) Titik T bergerak dengan keadaan jaraknya dari titik S sentiasa 5 unit.
Cari persamaan lokus T.
[ 4 markah ]

6|
Mohammad bin Said
[ http://myhemsmti.blogspot.com ]
PK HEM SMK Taman Indah
SOALAN BERTOPIK SPM TOPIK TINGKATAN 4 SPM 2008-20014

BAB 7 : STATISTIK

SPM 2008
1. Satu set yang terdiri daripada tujuh nombor mempunyai min 9 .
(a) Cari Σ x .
(b) Apabila satu nombor k ditambah kepada set ini , min baru ialah 8.5.
Cari nilai k .
[ 3 markah ]

SPM 2009
2. Suatu set data 12 nombor , x 1 , x 2 , ….x 12 , mempunyai varians 40 dan diberi bahawa
Σ x 2 = 1080.
Cari
(a) min x .
(b) nilai Σ x .
[ 3 markah ]

SPM 2010
3. Suatu set data terdiri daripada 2 , 3 , 3 , 4 5 , 7 dan 9.
Tentukan julat antara kuartil bagi data itu.
[ 3 markah ]

SPM 2011
4. Sekumpulan 6 murid mempunyai jumlah jisim 240 kg. Hasil tambah kuasa dua jisim-
jisim mereka ialah 9 654 kg.
Cari
(a) min jisim 6 orang murid itu.
(b) Sisihan piawai.
[ 3 markah ]

SPM 2012
5. Jisim satu kumpulan 6 orang pelajar mempunyai min 40 kg dan sisihan piawai 3 kg.
Cari
(a) hasil tambah jisim pelajar-pelajar itu.
(b) hasil tambah kuasa dua jisim pelajr-pelajar itu.
[ 3 markah ]

SPM 2013
6. Satu set data mengandungi dua belas nombor positif.
Diberi bahawa ∑ ( x − x ) 2 = 600 dan ∑ x 2 = 1032.
Cari
(a) varians,
(b) min.
[ 3 markah ]

1|
Mohammad bin Said
[ http://myhemsmti.blogspot.com ]
PK HEM SMK Taman Indah
SOALAN BERTOPIK SPM TOPIK TINGKATAN 4 SPM 2008-20014

SPM 2014
7. Satu set data terdiri daripada 9 , 2 , 7 , x2 – 1 dan 4 . Diberi min ialah 6 , cari
(a) nilai positif bagi x .
(b) median menggunakan nilai x di 7(a).
[ 4 markah ]
SPM 2014
8. Rajah 22 menunjukkan satu histogram bagi taburan skor yang diperoleh sekumpulan
peserta dalam satu kuiz.
Kekerapan
9
8
7
6 Rajah 22
5
4
3
2
1
Skor
0 5.5 7.5 9.5 11.5 13.5 15.5
Cari
(a) jumlah bilangan peserta.
(b) Skor min.
[ 3 markah ]

KERTAS 2
SPM 2008
9. Jadual 5 menunjukkan markah yang diperoleh oleh 40 orang calon dalam satu ujian.

Markah Bilangan calon


10 – 19 4
20 – 29 x
30 - 39 y
40 – 49 10
50 - 59 8

Jadual 5

Diberi markah median ialah 35.5 , cari nilai x dan nilai y.


[ 6 markah ]

2|
Mohammad bin Said
[ http://myhemsmti.blogspot.com ]
PK HEM SMK Taman Indah
SOALAN BERTOPIK SPM TOPIK TINGKATAN 4 SPM 2008-20014

SPM 2010
10 Jadual 6 menunjukkan taburan kekerapan markah bagi sekumpulan murid.

Markah Bilangan murid


1 - 10 5
11 - 20 8
21 - 30 20
31 - 40 10
41 - 50 7
Jadual 6

(a) Gunakan kertas graf untuk menjawab ceraian soalan ini.


Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 markah pada paksi mengufuk dan 2 cm
kepada 2 orang murid pada paksi mencancang , lukis sebuah histogram bagi mewakili
taburan kekerapan markah dalam jadual 6.
Seterusnya cari markah mod.
[ 4 markah ]
(b) Hitung sisihan piawai bagi markah itu.
[ 4 markah ]

SPM 2011
11. Min bagi sauatu set nombor-nombor 2 , y , 5 , 2y + 1 , 10 dan 12 ialah 7.
(a) Cari
(i) nilai y .
(ii) varians.
[ 4 markah ]
(c) Setiap nombor dalam set itu didarabkan dengan 3 dan kemudian ditambah dengan 2.
Bagi set nombor-nombor ini, cari
(i) min .
(ii) Sisihan piawai.
[ 4 markah ]

SPM 2012
12. Jadual 4 menunjukkan hasil tambah dan hasil tambah kuasa dua bagi x , dengan keadaan
x ialah pendapatan bulanan, dalam RM, bagi Encik Ahmad untuk 6 bulan pertama tahun
2012.
Σx 12 240
∑x 2 24 975 000

(a) Cari sisihan piawai bagi pendapatan bulanannya. [ 3 markah ]


(b) Jika anak lelaki En. Ahmad memberi RM500 kepadanya setiap bulan dalam tempoh
masa tersenut, cari min baru dan sisihan piawai baru bagi pendapatan bulanannya.
[ 3 markah ]
3|
Mohammad bin Said
[ http://myhemsmti.blogspot.com ]
PK HEM SMK Taman Indah
SOALAN BERTOPIK SPM TOPIK TINGKATAN 4 SPM 2008-20014

SPM 2013
13. (a) Bilangan buku yang dibaca oleh setiap murid lelaki dalam kelas Empat Melur diberi
oleh x 1 , x 2 , x 3 , …… x 18 . Min bagi bilangan buku yang dibaca oleh murid lelaki ialah 5
dan sisihan piawai ialah 2.

Cari
(i) Jumlah bilangan buku yang dibaca , Σ x .
(ii) Hasil tambahan kuasa dua bagi bilangan buku yang dibaca, ∑ x 2 .
[ 3 markah ]

(c) Min bagi bilangan buku yang dibaca oleh murid perempuan dalam kelas Empat Melur
ialah 8 dan hasil tambah kuasa dua bilangan buku yang dibaca ialah 690. Diberi bahawa
jumlah bilangan buku yang dibaca oleh murid perempuan ialah 96.
Cari varians bagi bilangan buku yang dibaca oleh semua murid dalam kelas Empat
Melur.
[ 4 markah ]

4|
Mohammad bin Said
[ http://myhemsmti.blogspot.com ]
PK HEM SMK Taman Indah
SOALAN BERTOPIK SPM TOPIK TINGKATAN 4 SPM 2008-20014

BAB 8 : SUKATAN MEMBULAT

KERTAS 1
SPM 2008
1. Rajah 18 menunjukkan sebuah bulatan berpusat O dan berjejari 10 cm.

Rajah 18
O 10 cm

P R

Diberi bahawa P , Q , dan R adalah titik dengan keadaan OP = PQ dan ∠OPR = 90 0 ,


cari :
[ Guna π = 3.142]
(a) ∠QOR , dalam radian
(b) Luas , dalam cm2 , kawasan berwarna.
[ 4 markah ]

SPM 2009
2. Rajah 12 menunjukkan sektor BOC bagi sebuah bulatan berpusat O.

B C

A Rajah 12
D

Diberi bahawa ∠BOC = 1.42 radian , AD = 8 cm dan OA = AB = OD = DC = 5 cm.


Cari
(a) panjang, dalam cm , lengkok BC.
(b) luas , dalam cm2 , kawasan berwarna.
[ 4 markah ]

1|
Mohammad bin Said
[ http://myhemsmti.blogspot.com ]
PK HEM SMK Taman Indah
SOALAN BERTOPIK SPM TOPIK TINGKATAN 4 SPM 2008-20014

SPM 2010
3. Rajah 17 menunjukkan sector OPD bagi sebuah bulatan berpusat P dan sector NRS bagi
sebuah bulatan berpusat N .

Rajah 17

Diberi ∠POQ = 1.5 radian dan ∠RNS = 0.5 radian , cari luas , dalam cm2, kawasan
berlorek.
[ 3 markah ]
SPM 2011
4. Rajah 18 menunjukkan sektor POQ bagi sebuah bulatan berpusat O.

Rajah 18

Diberi bahawa OQ = 8 cm dan OP = 10 cm .


Cari
[Guna π = 3.142]
(a) nilai θ dalam radian.
(b) perimeter , dalam cm , kawasan berlorek.
[ 4 markah ]

SPM 2012
5. Rajah 18 menunjukkan sector OAB dan sektor ODC dengan pusat O .

Diberi bahawa AO = 4 cm , nisbah OA : OD = 2 : 3


dan luas kawasan berlorek ialah 11.25 cm2 .
Cari
(a) panjang , dalam cm , OD.
(b) Θ , dalam radian

[ 4 markah ]

2|
Mohammad bin Said
[ http://myhemsmti.blogspot.com ]
PK HEM SMK Taman Indah
SOALAN BERTOPIK SPM TOPIK TINGKATAN 4 SPM 2008-20014

SPM 2013

6. Rajah 17 menunjukkan sebuah sektor OPQ dengan pusat O.

Cari
[Guna π = 3.142]
(a) ∠POQ , dalam sebutan π radian.
(b) perimeter , dalam cm , sector
OPQ.

[ 4 markah ]

SPM 2014

7. Rajah 20 menunjukkan pandangan hadapan sebahagian lukisan mural berbentuk segi


empat sama pada dinding bangunan sekolah . PT adalah lengkok bulatan dengan Pusat
Q dan QT adalah lengkok bulatan dengan pusat P.

Kawasan berlorek menunjukkan bahagian


yang perlu dicat semula. Cheng bersma
rakannya bercadang untuk mengecat
kawasan itu dengan warna merah.

Kira luas, dalam m2 , kawasan itu.

[ 4 markah ]

3|
Mohammad bin Said
[ http://myhemsmti.blogspot.com ]
PK HEM SMK Taman Indah
SOALAN BERTOPIK SPM TOPIK TINGKATAN 4 SPM 2008-20014

KERTAS 2
SPM 2008
8. Rajah 9 menunjukkan dua bulatan. Bulatan yang lebih besar berpusat X dan berjejari
12 cm . Bulatan yang lebih kecil berpusat Y dan berjejari 8 cm. Kedua-dua bulatan itu
bersentuh di titik R. Garis lurus PQ ialah tangen sepunya kepada kedua-dua bulatan itu
di titik P dan titik Q.

Guna π = 3.142
Q
8 cm Diberi bahawa ∠PXR = θ radian,
Y
(a) Tunjukkan bahawa θ = 1.37 ( kepada dua
tempat perpuluhan ) [ 2 markah ]
R (b) Hitung panjang , dalam cm , lengkok
minor QR. [ 3 markah ]
2
(c) Hitung luas, dalam cm , kawasan
P θ berwarna. [ markah ]
12 cm X

Rajah 9

SPM 2010

9. Rajah 11 menunjukkan sebuah bulatan berpusat O . D ialah titik tengah bagi AC dan
∠DOC = 60 0 .

Diberi bahawa luas sektor major OAC ialah


7
209 cm 2. Cari
15
[Guna π = 3.142]
(a) nilai θ , dalam radian. [ 1 markah ]
(b) jejari , dalam cm , sektor yang
berlorek. [ 2 markah ]
(c) perimeter , dalam cm , sector yang
berlorek. [ 4 markah ]
2
(d) luas , dalam cm , tembereng ABC.
[ 3 markah ]

Rajah 11

4|
Mohammad bin Said
[ http://myhemsmti.blogspot.com ]
PK HEM SMK Taman Indah
SOALAN BERTOPIK SPM TOPIK TINGKATAN 4 SPM 2008-20014

SPM 2011
10. Dalam Rajah 9 , AOBC ialah sebuah semi bulatan berpusat O dengan berjejari 4 cm.
APD ialah sektor sebuah bulatan berpusat P dengan jejari 6 cm.

Rajah 9

Diberi bahawa OC berserenjang dengan AOB . Hitung


[Guna π = 3.142]
(a) nilai θ , dalam radian. [ 2 markah ]
(b) perimeter , dalam cm , rantau berlorek. [ 4 markah ]
(c) luas, dalam cm2 , rantau berlorek. [ 4 markah ]

SPM 2012

11. Rajah 9 menunjukkan sektor POQ bagi sebuah bulatan berpusat O dengan jejari 16 cm.
Titik R terletak pada OP.

Rajah 9

Diberi bahawa OR = RQ = 10 cm.


[Guna π = 3.142]
Hitung
(a) nilai θ , dalam radian , betul kepada tiga tempat perpuluhan. [ 2 markah ]
(b) perimeter , dalam cm , kawasan berlorek. [ 3 markah ]
(c) luas , dalam cm , kawasan berlorek. [ 5 markah ]

5|
Mohammad bin Said
[ http://myhemsmti.blogspot.com ]
PK HEM SMK Taman Indah
SOALAN BERTOPIK SPM TOPIK TINGKATAN 4 SPM 2008-20014

SPM 2013
12. Rajah 11 menunjukkan semibulatan AEB , dengan pusat O dan sukuan bulatan DCE
dengan pusat C.

Rajah11

[Guna π = 3.142]
Hitung
(a) nilai θ , dalam radian . [ 2 markah ]
(b) perimeter , dalam cm , seluruh rajah itu. [ 4 markah ]
(c) luas , dalam cm2 , kawasan berlorek itu. [ 4 markah ]

SPM 2014

7. Rajah 11 menunjukkan sebuah semi bulatan PTS dengan pusat O dan jejari 8 cm. QST
ialah sebuah sektor sebuah bulatan dengan berpusat S dan R ialah titik tengah OP.

Rajah11

[Guna π = 3.142]
Hitung
(a) ∠TOR , dalam radian , [ 2 markah ]
(b) Panjang , dalam cm , lengkok TQ [ 4 markah ]
(c) luas , dalam cm2 , kawasan berlorek. [ 4 markah ]

6|
Mohammad bin Said
[ http://myhemsmti.blogspot.com ]
PK HEM SMK Taman Indah
SOALAN BERTOPIK SPM TOPIK TINGKATAN 4 SPM 2008-20014

BAB 9 : PEMBEZAAN

SPM 2008
16
1. Dua pemboleh ubah , x dan y , dihubungkan oleh persamaan y = .
x2
Ungkapkan dalam sebutan h , perubahan kecil bagi y apabila x berubah daripada 4
kepada 4 + h , dengan kkeadaan h ialah satu nilai kecil.
[ 3 markah ]

2. Garis normal pada lengkung y = x2 – 5x pada titik P adalah selari dengangaris lurus
y = -x + 12.
Cari persamaan garis normal kepada lengkung itu pada titik P.
[ 4 markah ]

SPM 2009
3. Seketul ais berbentuk kubus dengan sisi x cm , mencair pada kadar 9.72 cm3 per minit.
Cari kadar perubahan x pada ketika x = 12 cm.
[ 3 markah ]

SPM 2010
4. Diberi y = 2x(x – 6) , cari
dy
(a)
dx
(b) nilai x apabila y adalah minimum.
(c) nilai minimum bagi y .
[ 3 markah ]
5. Isi padu sebuah sfera bertambah dengan kadar tetap 12.8π cm s .3 -1

Cari jejari sfera itu pada ketika jejari bertambah dengan kadar 0.2 cm s-1.
 4 3
 Isipadu sfera , V = 3 π j 
[ 3 markah ]

SPM 2011
12
6. Diberi bahawa y = 10 − . Cari perubahan kecil dalam x , dalam sebutan p ,
x
apabila nilai y berubah daripada 4 kepada 4 + p.
[ 3 markah ]

SPM 2012
7. Diberi fungsi h( x) = k 3 − 4 x 2 + 5 x , cari
(a) h’(x),
(b) nilai k jika h’’(1) = 4 .
[ 4 markah ]

1|
Mohammad bin Said
[ http://myhemsmti.blogspot.com ]
PK HEM SMK Taman Indah
SOALAN BERTOPIK SPM TOPIK TINGKATAN 4 SPM 2008-20014

8. Kecerunan tangen kepada lengkung y = x2(2 + px) di x = -1 ialah 7.


Cari nilai p .
[ 3 markah ]

SPM 2013
9. Titik P(1 , -5) terletak pada lengkung y = 3x2 - 8x.
Cari
(a) kecerunan tangen kepada lengkung itu di titik P.
(b) persamaan normal kepada lengkung itu di titik P.
[ 4 markah ]

SPM 2014
10. Akibat daripada peningkatan kos sara hidup , Siva telah menanam beberapa jenis sayur
untuk kegunaan sendiri di kawasan lapang berbentuk segi empat tepat di belakang
rumahnya. Dia bercadang untuk memagar kawasan tersebut yang berukuran 6x dan
(4 – x)m.
Cari panjang , dalam m , pagar yang perlu dia beli apabila luas kawasan itu adalah
maksimum.
[ 4 markah ]

dy
11. Diberi x = t2 + 3 dan = 14t 3 , cari
dx
dx
(a) ,
dt
dx
(b) , dalam sebutan x .
dx
[ 4 markah ]

KERTAS 2
SPM 2009
12. Fungsi kecerunan suatu lengkung ialah hx2 - kx , dengan keadaan h dan k ialah
pemalar . Lengkung itu mempunyai titik pusingan pada ( 3 , -4) . Kecerunan tangen
kepada lengkung itu pada titik x = -1 ialah 8.
Cari
(a) nilai h dan k. [ 5 markah ]
(b) persamaan lengkung itu. [ 3 markah ]

SPM 2010
13. Lengkung y = x3 - 6x2 + 9x + 1 melalui titik A(2 , 3) dan mempunyai dua titik
pusingan , P( 3 , 1 ) dan Q .
Cari
(a) kecerunan lengkung itu pada A. [ 3 markah ]
(b) persamaan normal kepada lengkung itu pada A. [ 4 markah ]
(c) koordinat Q dan tentukan sama ada Q adalah titik maksimum atau titik minimum.
[ 4 markah ]
2|
Mohammad bin Said
[ http://myhemsmti.blogspot.com ]
PK HEM SMK Taman Indah
SOALAN BERTOPIK SPM TOPIK TINGKATAN 4 SPM 2008-20014

SPM 2013

14. Diberi persamaan satu lengkung ialah :


1
y = x 2 (3 − x) +
2
(a) Cari fungsi kecerunan bagi lengkung itu. [ 2 markah ]
(b) Cari koordinat titik-titik pusingan. [ 3 markah ]
(c) Seterusnya , tentukan samada setiap titik pusingan itu adalah maksimum atau
minimum.
[ 3 markah ]

SPM 2014
8
15. Rajah 8 menunjukkan lengkung y = . Garis lurus PR ialah tangen kepada
(3x − 1) 2
lengkung pada Q(1 , 2 ).
y

Rajah 8

● Q(1,2)

O R 2 x

Cari
(a) persamaan garis lurus PR. [ 4 markah ]
(b) luas rantau yang berlorek. [ 6 markah ]

3|
Mohammad bin Said
[ http://myhemsmti.blogspot.com ]
PK HEM SMK Taman Indah
SOALAN BERTOPIK SPM TOPIK TINGKATAN 4 SPM 2008-20014

BAB 10 : PENYELESAIAN SEGITIGA

KERTAS 1
SPM 2008
1. Dalam rajah 14 , ABC ialah sebuah segitiga . ADFB , AEC dan BGC ialah garis lurus.
Garis lurus FG adalah berserenjang kepada BC.
A
800
D E
Rajah 14
F

450
B C
G
Diberi bahawa BD = 19 cm , DA = 16 cm , AE = 14 cm , ∠ FBG = 450.
(a) Hitung panjang , dalam cm , bagi
(i) DE,
(ii) EC.
[ 5 markah ]
(b) Luas segi tiga DAE adalah dua kali luas segi tiga FBG.
Hitung panjang , dalam cm , bagi BG.
[ 4 markah ]
(c) Lakar segitiga A’B’C’ yang mempunyai bentuk berlainan daripada segi tiga ABC
dengan keadaan A’B’ = AB , A’C’ = AC dan ∠ A’B’C’ = ∠ ABC.
[ 1 markah ]

SPM 2009
2 Rajah 12 menunjukkan trapezium KLMN. KN adalah selari dengan LM dan ∠ LMN
ialah sudut cakah.
N

12.5 cm Rajah 12

800
K 5.6 cm
320
L
Cari
(a) panjang, dalam cm , LN. [ 2 markah ]
(b) panjang , dalam cm , MN. [ 3 markah ]
(c) ∠ LMN. [ 3 markah ]
(d) luas , dalam cm2 , segi tiga LMN. [ 2 markah ]

1|
Mohammad bin Said
[ http://myhemsmti.blogspot.com ]
PK HEM SMK Taman Indah
SOALAN BERTOPIK SPM TOPIK TINGKATAN 4 SPM 2008-20014

SPM 2010
3. Rajah 13 menunjukkan segi tiga ABC dan segi tiga CDE dengan keadaan BCE dan
ACD ialah garis lurus.
A

250 Rajah 13
4 cm
E 6 cm 500
C
B
2.5 cm
D

(a) Hitung panjang , dalam cm , bagi


(i) BC
(ii) DE [ 5 markah ]
(b) Titik C’ terletak pada BE dengan keadaan AC’ = AC
(i) Lakar segitiga AC’B.
(ii) Cari ∠ AC’B.
(iii)Hitung luas , dalam cm2 , bagi segi tiga AC’B. [ 5 markah ]
(iv)

SPM 2011

4. Penyelesaian secara lukisan berskala tidak diterima.


Rajah 14.1 menunjukkan ∆ PQR dan ∆ TQR .

87.950
7 cm Rajah 14.1
10 cm

R
P T
12 cm

Diberi bahawa ∠ PQR = 87.950 . PQ = 10 cm , PR = 12 cm , dan TQ = QR = 7 cm.


(a) Cari
(i) ∠ PRQ
(ii) Panjang , dalam cm , bagi TR.
(iii) Luas , dalam cm2 , bagi ∆ PQT.
[ 7 markah ]

2|
Mohammad bin Said
[ http://myhemsmti.blogspot.com ]
PK HEM SMK Taman Indah
SOALAN BERTOPIK SPM TOPIK TINGKATAN 4 SPM 2008-20014

(b) Dalam Rajah 14.2 , ∆ SQR ialah imej kepada ∆ TQR di bawah pantulan pada garis QR.

7 cm S
Q

87.950
10 cm Rajah 14.2

R
P T
12 cm
Cari panjang , dalam cm , bagi PS.
[ 3 markah ]

SPM 2012

5. Rajah 14 menunjukkan segi tiga ABC dengan keadaan ∠ ABC = 340 dan AB = 9 cm.

9 cm Rajah 14

340
B C

Diberi bahawa luas segi tiga ABC ialah 28 cm2.


(a) Hitung
(i) panjang , dalam cm , bagi BC. [ 2 markah ]
(ii) panjang , dalam cm , bagi AC. [ 2 markah ]
(iii) ∠ ACB. [ 2 markah ]

(b) Titik C’ terletak pada BC dengan keadaan AC’ = AC.


(i) Lakar segitiga ABC’ .
(ii) Hitung luas , dalam cm2 , bagi segi tiga ABC’. [ 4 markah ]

3|
Mohammad bin Said
[ http://myhemsmti.blogspot.com ]
PK HEM SMK Taman Indah
SOALAN BERTOPIK SPM TOPIK TINGKATAN 4 SPM 2008-20014

SPM 2013
6. Rajah 13 menunjukkan trapezium PQRS .

S
R
1100
Rajah 13
7 cm
5 cm

P Q
4 cm
(a) Hitung
(i) ∠ QPB.
(ii) Panjang , dalam cm , bagi PS.
[ 5 markah ]

(b) Garis lurus PQ dipanjangkan ke Q’ dengan keadaan QR = Q’R .


(i) Lakarkan trapezium PQ’RS .
(ii) Hitung luas , dalam cm2 , bagi ∆ QQ’R.
[ 5 markah ]

SPM 2014
7. Rajah 13 menunjukkan dua buah segi tiga ABC dan BDE.
A
1010
Rajah 13

C D
B

1400

Diberi bahawa BE = 8.5 cm , DE = 4.6 cm dan AC = 5.8 cm.


(a) Hitung
(i) panjang , dalam cm , bagi BC.
(ii) panjang , dalam cm , bagi CD.
(iii) Luas , dalam cm2 , bagi ∆ ABC.
[ 8 markah ]
(b) (i) Lakar ∆ sebuah ∆ A’B’C’ yang mempunyai bentuk berbeza dari ∆ ABC dengan
keadaan A’B’ = AB.
(ii) Seterusnya , nyatakan saiz ∠ B’A’C’.
[ 2 markah ]

4|
Mohammad bin Said
[ http://myhemsmti.blogspot.com ]
PK HEM SMK Taman Indah
SOALAN BERTOPIK SPM TOPIK TINGKATAN 4 SPM 2008-20014

BAB 11 :NOMBOR INDEKS

KERTAS 2
SPM 2008
1. Jadual 13 menunjukkan harga dan indeks harga bagi empat bahan , tepung , gaeam dan
gula, yang digunakan untuk menghasilkan sejenis keropok ikan.

Harga (RM) per kg pada tahun Indeks harga pada tahun 2005
Bahan
2004 2005 berasakan tahun 2004
Ikan 3.00 4.50 150
Tepung 1.50 1.80 h
Garam k 0.90 112.5
Gula 1.40 1.47 105
Jadual 13

Ikan
Garam Rajah
30%
15% 13

Gula
10% Tepung
45%

(a) Cari nilai h dan nilai k . [ 3 markah ]

(b) Hitung indeks gubahan bagi kos penghasilan keropok ini pada tahun 2005
berasakan tahun 2004. [ 3 markah ]

(c) Indeks gubahan kos membuat keropok ini meningkat 50% dari tahun 2005 ke tahun
2009.
Hitung
(i) Indeks gubahan bagi kos membuat keropok ini pada tahun 2009 berasaskan
tahun 2004.
(ii) Harga sekotak keropok ini pada tahun 2009 jika harganya yang sepadan
pada tahun 2004 ialah RM25
[ 4 markah ]

1|
Mohammad bin Said
[ http://myhemsmti.blogspot.com ]
PK HEM SMK Taman Indah
SOALAN BERTOPIK SPM TOPIK TINGKATAN 4 SPM 2008-20014

SPM 2009

2. Jadual 13 menunjukkan harga, indeks harga dan pemberat bagi empat jenis alat tulis P,
Q, R dan S.

Harga (RM) per unit


Indeks harga pada
Alat tulis Tahun Tahun tahun2008 berasaskan Pemberat
2007 2008 tahun 2007

P 2.80 2.10 x 4

Q 4.00 4.80 120 2

R 2.00 Y 130 3

S z 5.80 116 m

Jadual 13

(a) Cari nilai


(i) x,
(ii) y,
(iii) z.
[ 3 markah ]

(b) Indeks gubahan bagi harga alat tulis tersebut pada tahun 2008 berasaskan tahun
2007 ialah 108.4 .
Hitung nilai m .
[ 3 markah ]

(c) Jumlah perbelanjaan alat tulis tersebut pada tahun 2007 ialah RM525.
Hitung jumlah perbelanjaan yang sepadan pada tahun 2008.
[ 2 markah ]

(d) Indeks harga bagi Q pada tahun 2009 berasaskan tahun 2007 ialah 132.
Hitung indeks harga bagi Q pada tahun 2009 berasaskan tahun 2008.
[ 2 markah ]

2|
Mohammad bin Said
[ http://myhemsmti.blogspot.com ]
PK HEM SMK Taman Indah
SOALAN BERTOPIK SPM TOPIK TINGKATAN 4 SPM 2008-20014

SPM 2010

3. Jadual 15 menunjukkan indeks harga bagi tiga bahan , P , Q , dan R yang digunakan
dalam pengeluaran suatu jenis beg.

Indeks Harga dalam tahun Indeks Harga dalam tahun


Item
2006 berasaskan tahun 2004 2008 berasaskan tahun 2004

P 125 150

Q 116 x

R y 120
Jadual 15

(a) Cari indeks harga bahan P pada tahun 2008 berasaskan tahun 2006.
[ 2 markah ]

(b) Harga bahan Q pada tahun 2004 ialah RM7.50 dan harganya pada tahun 2008 ialah
RM10.50.
Cari
(i) nilai x.
(ii) harga bahan Q pada tahun 2006.
[ 3 markah ]

(c) Indeks gubahan untuk kos pengeluaran beg itu pada tahun 2006 berasaskan tahun
2004 ialah 118.5. Kos bahan-bahan P , Q , dan R yang digunakan adalah mengikut
nisbah 2 : 1 : 3.
Cari nikai y.
[ 3 markah ]

(d) Diberi harga beg itu pada tahun 2006 ialah RM47.40. Cari harga yang sepadan bagi
beg itu pada tahun 2004.
[ 2 markah ]

3|
Mohammad bin Said
[ http://myhemsmti.blogspot.com ]
PK HEM SMK Taman Indah
SOALAN BERTOPIK SPM TOPIK TINGKATAN 4 SPM 2008-20014

SPM 2011

4. Jadual 13 menunjukkan harga , indeks harga dan peratus perbelanjaan bagi empat
bahan P , Q , R dan S , yang digunakan untuk membuat sejenis makanan.

Harga (RM) per kg


Indeks harga dalam tahun Peratus
Bahan 2007 berasaskan tahun perbelanjaan
Tahun Tahun
2005 (%)
2005 2007

P 4.00 5.00 x 16

Q 3.00 y 150 12

R 8.00 10.00 125 48

S z 3.00 120 24

Jadual 13

(a) Cari nilai x , y , dan z . [ 4 markah ]

(b) Hitung indeks gubahan bagi kos membuat makanan itu pada tahun 2007 berasaskan
tahun 2005. [ 2 markah ]

(c) Kos untuk membuat sepeket makanan itu dalam tahun 2005 ialah RM50.00
Hitung kos yang sepadan pada tahun 2007. [ 2 markah]

(d) Kos bagi semua bahan makanan itu meningkat sebanyak 15% dari tahun 2007 ke
tahun 2009. Cari indeks gubahan bagi tahun 2009 berasaskan tahun 2005.
[ 2 markah ]

4|
Mohammad bin Said
[ http://myhemsmti.blogspot.com ]
PK HEM SMK Taman Indah
SOALAN BERTOPIK SPM TOPIK TINGKATAN 4 SPM 2008-20014

SPM 2012
5. Jadual 13 menunjukkan indeks harga bagi tiga jenis bahan api pada tahun 2008
berasaskan tahun 2006. Rajah 13 menunjukkan sebuah carta pai yang mewakili
pembahagian bahan api itu yang digunakan dalam sebuah kilang.

Bahan Api Indeks harga pada tahun 2008 berasaskna tahun 2006
Diesel 150
Petro 120
Gas 110
Jadual 13

Gas
Petrol
720
Rajah 13

1800
Diesel

(a) Jika kilang itu membelanjakan RM9 000 seminggu untuk diesel dalam tahun 2008
berasaskan tahun 2006.
[ 2 markah ]

(b) Hitung indeks gubahan bagi perbelanjaan bahan api kilang itu dalam tahun 2008
berasaskan tahun 2006. [ 3 markah ]

(c) Perbelanjaan bahan api yang digunakan oleh kilang itu pada tahun 2006 ialah
RM30 000 seminggu . Hitung perbelanjaan bahan api yang sepadan dalam
tahun2008.
[ 2 markah ]

(d) Harga diesel meningkat 30% harga petrol meningkat 20% sementara harga gas tidak
berubah dari tahun 2008 ke tahun 2010.
Hitung indeks gubahan bagi perbelanjaan bahan api kilang itu dalam tahun 2010
berasaskan tahun 2006.
[ 3 markah ]

5|
Mohammad bin Said
[ http://myhemsmti.blogspot.com ]
PK HEM SMK Taman Indah
SOALAN BERTOPIK SPM TOPIK TINGKATAN 4 SPM 2008-20014

SPM 2013
6. Jadual 14 menunjukkan indeks harga , perubahan indeks harga dan pemberat bagi
empat bahan A , B , C dan D , yang merupakan bahan-bahan utama yang digunakan
untuk membuat satu tin biskut.

Indeks Harga pada tahun Perubahan Indeks


Item 2012 berasaskan tahun Harga dari tahun 2012 Pemberat
2010 ke tahun 2014

A 112 Tidak berubah 1

B 140 Menyusut 10% 4

C x Tidak berubah 2

D 130 Menokok 5% 3
Jadual 14

(a) Hitung
(i) harga bahan B pada tahun 2010 jika harganya pada tahun 2012 ialah
RM8.40.
(ii) harga bahan D pada tahun 2012 jika harganya pada tahun2010 ialah
RM4.50.
[ 3 markah ]

(b) Indeks gubahan bagi kos membuat satu tin biskut pada tahun 2012 berasaskan tahun
2010 ialah 132.
[ 2 markah ]

(c) Seterusnya , hitung indeks gubahan bagi kos membuat satu tin pada tahun 2014
berasaskan tahun 2010.
[ 3 markah ]

(d) Hitung kos membuat satu tin biskut pada tahun 2014 jika kos sepadan pada tahun
2010 ialah RM20.
[ 2 markah ]

6|
Mohammad bin Said
[ http://myhemsmti.blogspot.com ]
PK HEM SMK Taman Indah
SOALAN BERTOPIK SPM TOPIK TINGKATAN 4 SPM 2008-20014

SPM 2014

7. Jadual 15 menunjukkan indeks harga dan pemberat bagi empat jenis bahan , P , Q , R
dan S , digunakan untuk membuat sejenis kek . Indeks gubahan bagi kos membuat kek
itu pada tahun 2014 berasaskan tahun 2012.

Indeks harga pada tahun 2014 berasaskan


Bahan Pemberat
tahun 2012

P 115 3

Q 95 1

R 100 4

S m 2
Table 15

(a) Hitung harga bahan Q pada tahun 2014 jika harganya pada tahun 2012 ialah RM20.
[ 2 markah ]

(b) Cari peratus perubahan harga dari tahun 2012 ke tahun 2014 bagi bahan S.
[ 4 markah ]

(c) Indeks gubahan bagi kos membuat kek bertambah sebanyak 10% dari tahun 2014
kepada tahun 2015,
Hitung
(i) Indeks gubahan bagi perbelanjaan pada tahun 2015 berasaskan tahun 2012.
(ii) Harga kek itu pada tahun 2015 jika harga yang sepadan pada tahun 2012 ialah
RM75.
[ 4 markah ]

7|
Mohammad bin Said
[ http://myhemsmti.blogspot.com ]
PK HEM SMK Taman Indah