Anda di halaman 1dari 6

УНИВЕРЗИТЕТ ЦРНЕ ГОРЕ

Филолошки факултет
Одсјек за српски језик и јужнословенске књижевности

Семинарски рад:

Локатив у дјелима Милоша Црњнског

Професор: проф. др Соња Ненезић Студент: Александар Марић


Асистент: проф. др Милена Бурић Број индекса: 20/14

Никшић, децембар 2017. године


Садржај:
Увод
ЛОКАТИВ
Локатив је, како и сам назив каже, падеж мјеста. Осим тога, често је и падеж даљег,
неправог објекта. У првом случају нема праву падежну него прилошку или придјевску
функцију. У другом случају је допуна, с правим падежним значењем. И у једној и у
другој функцији локатив се употребљава искључиво с предлозима. Предлози који се
слажу с локативом јесу: при, према, на, у, о и по. Предлог при употребљава се само с
локативом, према чешће с дативом, на, у, о и по и с акузативом, а у и с генитивом.

Предлог при
1. Локатив с предлогом при ријетко се употребљава с просторним значењем у
савременом језику. Означава:
а)Непосредну близину, напоредо с акузативом и предлогом уз:

б) близину каквом пространству, гдје га не може замијенити + акузатив:

в) мјесто и припадање, те га донекле може замијенити веза код + генитив:

2. Локатив с предлогом при много је чешћи у временском значењу, значењу


истовремености. Као такав употребљава се од девербативних именица:

3. Ова се предлошко-локативна веза доста често употребљава да означи околности и


услове у којима се нешто врши или збива:

Предлог према
1. У савременом језику и предлог према с локативом врло ријетко има просторно
значење. Означава мјесто на супротној страни од појма с именом у локативу:

2. Најчешће има значење основа или критеријума као специфичне околности којом се
детерминише оно што је означено предикатом:

ПРЕДЛОЗИ НА, У, О, ПО
Предлог на
1. Предлог на с локативом најчешће означава мјесто, и то:
а) на горњој површини појма у локативу:
б) на вертикалној бочној површини:
в) на узвишеном терену (имена мјеста - топоними):
г) на високо рангираној институцији:

3
2. Локатив с предлогом на употребљава се од девербативних именица у временском
значењу, у оквиру категорије симултаности:
3. Значење околности ова локативна веза има у сљедећим примјерима:
4. Локативом с предлогом на означава се и средство:
5. Значење средства често се преплиће са значењем начина:
6. Називи инструмената на којима се свира и предмета којима се игра такође спадају у
средства, а могу се узети и као неправи објекти:
7. Само функцију неправог објекта веза на + локатив има у сљедећим примјерима:
8. Ова предлошко-падежна веза уз неке глаголе стоји као узрочна допуна:
9. Поред глагола, локатив с предлогом на допуњује и друге врсте ријечи:

Предлог у
1. Предлог у означава мјесто у унутрашњости појма с именом у локативу:
2. Иста веза има и временско значење (симултаност):
3. Донекле временско али више значење околности локатив с предлогом у има у
сљедећим примјерима:
4. И начин вршења радње врло се често означава локативом с предлогом у
5. И локатив с предлогом у, као и остали падежни облици с предлозима, када су у
функцији одредбе везани за именице, има придјевски карактер:
6. Локатив с предлогом у одређује и узрок радње управног глагола:
Он овдје има опозицију у предлошко-генитивним везама.
7. Ова предлошко-локативна веза врло је обична у функцији допуне:
а) глаголима (неправи објекат):
б)именским ријечима, најчешће придјевима:
Предлог о
1. а) Локатив с предлогом о најчешће има функцију неправог, даљег објекта уз глаголе
говорења, мишљења и осјећања:
б) Од ових примјера не разликују се много примјери употребе везе о + локатив с
глаголским именицама, иако у њима има функцију атрибута:
2. Ову предлошко-локативну везу срећемо и у служби означавања времена које је
приближно ономе што је означено именом у локативу:
3.Везом локатива и предлога о одређује се и мјесто али неупоредиво рјеђе него с било
којом другом предлошко-локативном везом. Ова је веза честа и готово једино у
употреби уз глагол висити и њему сличне:
4
4. И средство се, заједно с начином, такође, може изразити локативом с предлогом о:
5. И ова локативна веза има придјевску функцију:

Предлог по
1. У вези с мјесним значењем, предлогом по се означава простирање или кретање по
површини појма с именом у локативу:
2. Заједно са значењем мјеста, локатив с предлогом по може имати и функцију неправог
објекта:
3. Локативом с предлогом по означава се и вријеме, и то оно које долази пцспиј€појма с
именом у овом падежу (постериорност), оно исто које се одређује и генитивом с
предлогом послије:
4. Заједно с временом, локативом с предлогом по казују се и околности:
5. Ова веза може имати и узрочно значење:
6. Уз глаголе типа јавити, поручити итд. Локатив с предлогом по означава посредника
који вршиоцу радње омогућује њено вршење:

5
Литература