Anda di halaman 1dari 81

PRIMBON

1. AJIMAI\TRA\MARA
2-Y#GABM
3. JAIIYOGAMANTRA

NGEMOT
MANTR.A - MANTRA, AJI - AJI JAYAKAWI:
JAYAI\ KESEKTEI\ GAIB IO7 WARNA

WEJANGAN MERUHI KAJATEN


10 WARNA

RAJAT{ - RAJAH, JIMAT, TUMBAL LAI\


I}ONGA - NONGAI4T WAR.NA

CAPCAPAN KAPING 16
1994

K.AWEDALAKEN DENI NG :
NY. SITI WOERJAN SOEMADIJAH NOERADYO
PBI{ERBIT : ,, SOEMODIDJOJO MAHA - I}EWA "
INGPRAJADALEM
NGAYOGYAI{ARTA IIADININGRAT
L"dh[ SAKING PAMBTYAhITUNIPUN CV. BUANA R"AYA
Wsq

I.
2.

3.

Ngpmot
Mantra.mantra, aji-aji jayakawijayan
Franuragan kasekten gaib l0r, warna.
o
, Wejange,n meruhi kajat0n,

10 warna.
G
Rajah-rajaBr, jipat, tumbal lan

MM NMEN :
.-TOERYAN
NY" WOER}AN ADTtrAT{ NOERADYO
ffi tsfT : , oDIDJOIO 'MAE{A - DEWA"
,.
'pAnf,.
HADTNINGRAT

CAP - CAP^AN KAPING 15

l"eeo
/

' Gambaripun Fangimpgn


RadEn Ngabehi Kartohasmono
:pun. Bilih ketanggor sariri lebdanipun ukeling parnicara lajeng perang.
Dados perang punika saking pakartfutipun .tiyang, iirih nnargi wuta
dum,ateng Pangdranipua
Bab pr.rnika botem kdnging kasangg! mirin& margi tathal ng{rgesang
ingkang sarlri rerebataffi, nnargi saryr nnetik angg6ndhong ldi, kapilut
kOlu dhateng grornbyaegtrg uwang, kacopaking iwak, mining-mini-
ugmg pip Y&n , badh6 murungaken
idharn-idh gkang lami ing satelenging
sanubari.
Kosok w pun murih ka , kang prernati
kedah sand rukun, sadka k abarang damel,
punapa don6 ngudi undhaking kasagedan, Gagaranipnrn txrten wonten
rnaLih kajawi y&n epan ulah napak tilas ilmunipun ltrluhur kita,
ing,kina makina I sampun kepktin ageng paddahipun. h,rnika

rndheng-&ndheng yln tan prenah panggdnanipun sayekti cinuthat.

Kajawi purika perlu kawuningan bilih baboning kitab primbon pu-


sika kagunganipun Swargi Eyang RadEn Ngabehi Kartohasmoro, sawa-
tarrris'bab pepthikan saking kitab RadEn
Kartohasmoro punika ingkang ng osta :
Candrasangkala, Ngayogryakarta Pagelaran, Ngayopryakarta Pamu-
{haran, ,Raja Medha lsp.
Prilnbon punika kawedalaken sapisanan ing tahun 1955, ing cdthak-
an kaping tiga punika, gandhdng ka[iyan wontenipun 6jaan inggal,
prarnila prirnbon punika ugi kalarasaken kaliyan 6jaan kasebat. Turvin'1
rwontening rajah-rajah, sampun katiti (kakordksi) ingkang premati adhe-
dhasar babonipun tuwin Kitab Mujarabat, Kajawi punika murih Bzrn-
pilipun prirnbon punika angginakakem basa ngoko :-

. Ing wasana kanti pangajab, mugi-mugi primtron purrika sageda '

amigunani. tuwin arnbrekahana irg ngakatftah.

Nuwun
P R,,fl fril
A SE A.NT. A
himbon ihfl gka lem kaslamptan,
n$uluri watele lam
sarana ngpqi-qgei iarlao ';
Maiapait sapan kang a kang :

iiih nung kari sbe.e6

mau,. temtu. Alga Yuwa+a,


_ -rgurlun
2. -kasantosan ngandak
hmuh tegrh lan tcteP, ora
dru_
g,1g'- ,

g'ga'
yrhrnd mau.
,
kasarasaning .

e g kaja
pray g ka aras
, ; k gand laq ,kasarasan tndan6. Aja
k dengkul, marga kajaba ora illSa:

te $ea ega & amggo : "

ruaradamgl sarurubaregl& 6, kare ffr{Hmg mmgqmak4nak, kalanturd :r


mjun amg*ffirburrahake ulhafiing k ng asmara, y&m rnang- .

&" P ? md kapimtffirffis? ikftJ k ffig$ anjnga lestarining urip6" ,-i

xlg ka , ffi81

kawi k pe

6
siag saya bisa , wus ':,
saliring kabe .kang',,''
'I
t'

5. Sudla. Dununging kasusilan iku ana isg tatakra.tna, tngaurip


ala nganti tinggal tatakrarna. D6n6, tandangrng tata krama iku rupa-"
rupa, yaiku tatakrnma tumraping rarayatan, pamitran lan pasrawur.gan,
aJrad6.n6 tumrap tatakrama at&s pangawulaq ubwa mitur.ut tatakra-
nraning bangsa dh6w6{h6w6. Mungguh ugsring tataklama iku dumu-
nung ana ing empan hn papan, sabab tatakrama iku kawengku ana
parniscsaning empan pqpan lan mangqkala, kang lestarin6 kudu
iinumng ddning tindsk duga payoga, .nastiti ngati-ati, ateges kasu-
rilan iku ore kena pisatr lan kaprayitnan. lVong kang samprrna kasrr-
qil:rn6 temtu ol0h pangaji-aji, toncah jinunjung lan kimrmqpn d€ning
trng gada mnggal pambudi, awit tandanging kasusilan fru tansan
nggaw6 reseping paningal
Amula sa.pa ba6 ora' mawang banps.lan agamq kang kuwasi',
netopi laku 5 pritkara kaya kasebut ing ndhuwur mau wus mesti bakal
oldh karnulyan, kawibawan kaluhuran laa sapa4unggalan6.. M:uga ,

luku 5 prakara Eau, ilu kang dadi andaaing kasembadan6 uarga


Luwusa angrup takuat& dayaning kasektin gaib.
'Ibgese gsib'- srr 6bt, agarani kadad6yaning tahanan kang
rrr bisa tinampan ing =adalem pikir, Kang meruhi lan kes&6nan,
rlrya kasekGning kagaibao mau mi,ng para mardiklng cipta, kang
rrlah tapabrata ameper .pap&
drnging budi pangange hk-u 5

tng.tanah Hindu, Egrjpte lan Griekenland padha dad kedunging


ilnru kang
ingcd {andi
ddrh padha :

rnrot hang

Launrjudan-kawujudan mau ltn dipria sarara agqnikak6 tutulisa&:


'i I

yaiku angiscp 62w6 fteng a[

'..
:

ryaka l

i, pad:l
.:

:. awas
-.
inp aJ ,i

.L

, i.l
't ,r

-_i,rJ,
r'/r.
'

manungsa kang ora becik, winisdsa d6ning ciptart6 manungsa kang


pinuntu utawa pincloilg. Daya krkuwataning Fanqngsa kang nialari
i,adod6an manglono iku, Uuoi* 4n^ kang ngarani ilmu Biologie.
lVaja ketokan lang nduw0ni daya Eagneet, bise narik ketokan-
ketokan waja liyan6, rtaia kan! mangkono iku lumrah6 diarani wesi-
brani" Para'pangrdi nitipriksa iaka asal6 daya ihl. Wesibiani
"nn piranti microscoop, banjur kanyata'an yOn
mau dititipriksa nganggo
rarakitaning we,sibrani nau padha ba€ karo wesi lumratr, mung b&h
paranga.t"g motecrrleo, yaiku .Frang*-{tangan
-kang
rc-!}e Siii-
sijin6 moleculcnd saddngah waia padha nduwBni daya panarik, san&
dyan waja wesibrani utawa waia lqmrah kang ora nduwini kekuivatam
babarpi8eD. - ; ,.

Saben+aben dayapenadt iku jeier6 sakq pul elor siii lan pul kidul
-magneet
siji. Manawa nepungakd pnri elor iku saka kang siji, maraDg
p,il kidul qaka megnost liyan6, magneet loro iku, banjur dadi pada
elor padha
mau temtu
lumrah ora
nduwlni daya pnarik, sanajan waja-waja mau jeicr6 uga saka yuyu-
tanan rragtrcd kang Jembut, :amung ba6 papasangand yuyutanan

mrang sawiiining a{ah, sarta kang ana ing pul kidul uga padha trrmuju
marang sasriiining arah liyan6., Mula yEn sawijining Frngkasan6 pltl
elor mau anarik, ing sawijining pungkasand kabBh pul kidul anarik,
buinr anuwuhak6 daya kang luwaL lVus t6tdla yen magpeetanagreet

me,ge6t kang worwh, tcntu ore nduwini daya kukudan babarPisao.


: '' kuwasa' r'i''
_ g tansafi

)ratku yEn cipta, katu-


wesibrani. Wong kang
ak6 paraning sedyan6,

Ana sariane pancmrm6 mangk6n6; jat kang kawetokak6 saka ba- ,

urip kang manuksma ing


t,i"ggasarirq iya manung$q uga kascbut iagad *:* (Mikre
kosmoo), ing ngi

ro
I . r\ran Aclara, sumanda ing sandhuwuring iubur, .
'l/
t,t Aclistara, ,) ,, antaraning puser lan lrurus.
.t" .,1 Manipura. ,,

'l r
r Anqhata,
') ), ati'
5 ,, Wisudi. ,) ), gorokan.
(r ,, Ayana, ,, ,, antaraning alis kiwa tengen.
I ,, Sarha sraya, '] :"1 ;,..; "
ing sirah sajroning
-J - - ----o
wiji ing utek.

'l'elenging pasenedan urip 7 panggronan mau kasebut padrnr utawa


cakrurn. Tryes6 padrna:- getih: rah - r-oh-. ras a, iya
p;rlcnggahan rasaning urip, cakram J mubeng" iya mubeng-
rrlrnrrn bola-bali tanpa lirdn, iku ambasakak6 laku ilining getih ,(roh)
lxrtr.r r ('ngan samad-sinamadan lan lebu wetuning hawa (nyawa) uga
;rr.rn r)npas, iva wahanand ambegan kita, karlg sanyata dadi tatalining
rrr p kita
,

Wrrs tcrntu ba6 tlnsah sasambungan karo jantraning jagacl gumela:


( M;rkrukosmos), kang ceta ba6 angeon6 tansah ngirimak6 Hyang r.rri"rl
h;rrry,, nr:rw;l dter sinergt lumebu ing baCaning manungsa ntmasuk lvor
l,rrr rlirring rah (roh), temah hawa resik mau maqcala hawa reged kang
lrir r r jrr r k awetokake ing jagad gumelar ,(swasana) perlu karesikak6,
l;rrrq lr:rnjur rumasuk mandh ing badaning manungs&, mangkono ajeg
rrilt'htr nretu tanpa kendat. Tetep yin roh lan nyawa loroning runggal
l.ur p:rda dadi kanyatahaning urip kita. Nyataning urip marga ambe-
r';ur, ycn ambegau wis ora makarti, jantung ora obah, araR mati.
Wrrs tetdla ybn kang aran mati itu mar€a saka pedoting daya
'i,iuianrbunganf iagad gumelar lan jagad cilik Oadaning manungpa),
.rtt1',cs roh kaoncatan nyawa, utawa roh ngoncati nyawa.
Ana wewara)ran rnangk 6n€, : kang mas6sa winis6sa w'us, karepq
k;rtlarli:an lan nrsaking badan6 manungsa iku kawas6sa dening masa-
k;rlaning jagad gumelar. Sanajan mangkonoa jagad gumelar oi'a
k;rst;r[n:rn adeging urip sejati, mula kena diarani uriping mati,
rr;rngertinc marga makartin6 mau mpng mitumt kodrate dcw6
hlt:, ora nduweni akal budi. B6da karo uriping manungsa kang
:rlxrwa dhewc, jumeneng urip pribadi, mula kuwasa amis6sa, ateges
his;r meruhi wawadi lan migunakak6 kalahan paidahing sawiii-
snwijine isdn-isdnC jagad gumelar. Mula badaning Inanungm banju
kir"sehut jaead cilik, nangmg sajatind iagad ged6.

il
Bangsa Jawa pancin lu , ora tampik kawruh, mute kawnrM

I MA}.TTRA-MANTRA.
-:-
"
' :
: :,: l. Yln arep tamkbrata.
Ytn arep trakbrata (tirakat), kudu adus wuwung disik, mantian€:' ,

Niyating angedusi badan k , ih toya rabani, dus


lali, dus an adus dEn dusi a , roh adus dih dusi
padha filh, suksma aduS dln dusi padha suksma, dat telcs suksma
ka
kena ingprrn
odratola badan

Saumsd ramfumg maca rmantra, banjur. ae{us- wrmtmg kang resik"

'ry 4", eyffi h#{& h r

trngsun mutup rahsa, semg sir nahsa pa gama ingsun, rahoa


mAngAn: cahya, cahya mamgam rm},asa, 'nam em&- ing ciptaku, tetep
man&p tan kesaa owah i

Mantra diwaca sabem b m '# ka 40, y.Bn tagi ta.

t2
'{
.) b
\
3 Mnnfrn sehadat syesn
Sahadat ayem wuq dumunung n&ii kalbuni*S.ro, pan ingsun eluwd
Iopak-lopak salaka, isind menur malau sajodo, ora kanta aa.a kFrti,
(xa uwas| ora. sumelffiB, murub tnuxlcar calryaku, gumitrang eahyaning
Allah, murubing cahya terang karsaning Allah.
t^akun6 ngeblcng 3 dina 3 b*og1, wiwttd diha Kemis Wag€.
Mantra diwaca ytsn arep mangkat perang, sarta ydn rnethukaf6
mungsuh, ian ydn wus campuh perang.

4. &Iantrs sahadat. kancaRa.


$ahadat kancana sun gawa rnati nyegeli, sun gawa urip, nguripi,
trrip kersaning Allah.
I-akund rnutih 7 dina 7 beng, lan patigeni sadina sewengi, wiwitd
dina Jurnuah Parng. Mantra diwaca yEn arep mangkat perang sarta
yDn rnethukakd mungsutr, lan yen wus cryRuh perang.
'

5. Mantra samdat pcnatrgpma .


Sahadat panatagarna, minta galamun, Alleh kang basuki? Allah
kang suci, Allah Bok rara Supiyah, lakinira menyang ngendi, kdsah
pcran& sangun6 niyat keris trener, . ttemba k lxner, adegd sajatining
urip, tungganganku jaran napas, lungguh6 ana ngesir, sanggawedine
p:rmancadd imq& kenddind ,santosaning iman, cunrethin6 kedeping
iman, lapak6 kang nyangga raga, suksma wesi pura sani, dalanrnu
Eetu ngendi metu tepsiring A-llah, alarah catryaniog Atrlah; sing
nunggang titiyang, agmg krtab Kufau payung kula, tarrapmur Nabi
Waliolah bu'n'n6 N"T panutup.
I-alun6 ngebleng 3 dina ,3 bsngi, wiwit Slasa
Mantra diwaca ybn arep mangkat perang, ylu me
rnungsuh lan yln wus campuh perang

6 Isratd yln qrry maln g.


Y0n arep mangkat perang murih slamet i$aret6 : YOn latrir6
(wetonO) dina Jumuah adus dhisik. Setu, gq . Akpd,
methik godong. Sentsn, nglo. Sclasa, geggni. Kemis,
difobut'r- -

Sawise di isartd, banjur snaca satradat ayem, sahadat kencrna lan


rhadat panatagamq kaya kang kasebut ing angka 3, 4 lan 5 ing
ndhuwur. Mantra 3 rupa Elau bisan6 anganakakd kiscktln yln wu6

1r,
7. Mangkat6 hnga perang lan wiwitd yln arep nyerbu.
Aja ngenggorri na'asing jana, kaya kascbut ing ngisor iki ;

Jam na'as larangan ged6. Ydn mangkat


Dina lunga pcrang, utawa nyerbu mungsuh,
n-yingkiranaiaq na'as.
Antaran6 jam l0 trrmeka jana 1l
,, tt 5 ,,,,, 6
Antaren6 jam 8 rurncka jam 9
Sendn
,, ,) 3,,,, 4

Antaran6 jam 5 tumeka jqn 7


Slasa
,t ,, I ,, ,, 2

Antaran6 jam 12 tumeka jam 1

), ,, 5 ,, ,, 6
An'taran6 janr l0 tunreka jaln ll
Kemis
), )) 3 ,, ,, 4
,.\ntaren6 jam 8 tume-ka jam 9
Jumuah
,) ), I ,, ,, 2
Antaran6 jam tumeka ianr 7
lf 12

Keterangan :

Saupama lunga mangkat perang, utawa nyerbu mungsuh


ing dina Akat, iku mangkat6 l,rnBa perang, utawa yla
miwiti nyerbu ora kena mangkat utawa miwiti nyerbu
ing antaran6 iam l0 tumeka jryn 11, Ian ing antarand
jam 5 turnekan6 jam .5, mangkono sabanjur6.
yOn discrbu, trrangkl pcnyerbune' kabener we
ila'as sanajan mungsuh6 kapara luwih rada akah, becik
dilawan, kena ditamtokak6 menang perang6.

8 Martra n,'uwr5'sandhmg pongln


metu murub, Altrah.
i, ya rasa, ya rasult, y{
gampil, gangpar pados
Ikersaning AIlatL
l4
Reiro Pon. IvI lcaro
kngo nradep gaoti
40 dina lawase ,

9. Man got&k .

)
Alatr rnuntiktoha, ya hu alahu"
Iakmnd ng.i l"t,patigrni Yln wis
rampufirg nlawab mar-Bn diutangi,
nanging a ab utang, kudu kad Pon,
Sendn Kliwon. Slasa Paing, Rebo Wag6, Kemis Paing fumuah Wad'
utawa Pilihen salah siji''saka dina iku. anggon6
arep j g ing dina Akad Pon, tirakatd ing- din"
Kemis Ktriwom. Dadi tirakatd jangkep 3 dina, dina panjawab (nem-'
bung) ukng wus rampung tirakit6. D6nd mantran6 diwaca wiwit
mangkat ngomah nganti om kang arep diutangi.
Insa'alah pitulungan lan ang nyaur utang6.

Niymrrffis$un bebakurll -rffinf sing ,aor tan sins ruku kipa.:


kipa., sidng adot murah, sing tuku nglarangl, kemrubut kaya tekan6
tawom ,g g.
I-akun€ rnutih '3 dina 3 bengi, Ian banjur pasa Sendn Kemis,
nganti 7 sasi lawas6, wiwit6 dinl
Ketm.is Wag6. Mantra diwaca saben
wiwit dodolan (dhasar)" r.

11. Mrurra riffi.


Salalahu ngalaihi wasa!&ffi, tabtab6 'Sunan Kalijaga, Sunan 86-
nang larr kalima pancer, gctih
puser lan , kalima panoer, gptih
tinrrku. .

Lakomd p@sa sclapan dina (35 dina), wiwitd ing


Mantra diwacp,yen Brgp mangkat dodolan.
...,. ''
12,. gol&k riieki. '

r5
diwaca ana ing latar sabe-n-iam I
banjur mlaku-intatu karo mbisu,
mnlih ing omah, nnangk(mo iku
cra ke.na turu, ydn awan kena,
iam).

13, Manha golik bandha.

La mutih 7 dina 7 beng, lan patigeni sadina sawen


dina is Wag6. Mantra d.iwaca saben iam 12 bengr ana

14. ManEe ngirry bcndo-

Aldruma guulana, E urnana dak deleng ana,. dak sedya teka,, teka
saka kersaning Allah. Leilahailalah Mohamaduasuloiah"
I*akund ngtowong 4 dina 4 bengr, sarta dinand kang Pungkasan
(dina kang kaping pat6, pungkasaning tirakat),"ora kena turu sadina
raurcngi. Wiwit6 tirakat dina R,ebo Pon. Mantra di wasa saben bedhug.
av'an trnn !rydhug bengi.

15. Moutra ngirup bandhs ':

Satalahu .ngalaihi wasalam. Mala6kat Aruman, lcumpulna sadulurnu


kat*h, arep insun kongkon.
M a Enangkono iku di waca saben iarn 12 bengi ngadeg ana
gltgI sangaieping lawang karo tumenga mandhuwur, sawisd ranh
pung pamacan6 baniur hrnnungktd mangsor.

m
barlEam iumenrt6
f il,'fff;ilil?#1toffiXtH,',;?1IlHT,[i
len liya-tiyan6, caosna maringslr4.
NuIi tek mantra : Saduhuku ing mbang
tidu!, godonglu iupuken busanaku kang
banpa
-{
ba6, aja nganti nggegas '
meneng. . . .

p kasembadan tinarimq ing saben dina


m 6 Pa
saduJtrr lan
dulurd k ,kang katon lan dra katon, l*

r suci.
Tagesd garatatr, hfugen suruh kams kanggo balangan pangantBn
ka
yOn ng
mclati, ,
5.
ayu, suruh kang kuning" Gedang ral

ngrngp.

17
i

ptr, irag 8o,' k6wam 'sarupan6 iwa


ingso

buj Byo, &yo furnandanga,


Kliwon &eka m an s hing kabutu
Banjur ga m karo : aka.sa, nul,i
mangisor, muni : ibu pertiwi, nyqwq$ bentu. .,

Lakuad pqsa 40 fiqr, kenan6.mangan ,mung sapisaR saben iam 12


-saben
baog, wiwitd dlna Kemic Wag6. Sabaulur6 beng tunrindqk
mangkono iku, dadi twund sawisd iam 12 kng, puwasand mung
cukup 40 rlina ba6.

17'b{enfum @ *, ,'

Niyatingsun ngukup madahiiayaningr ratu, winadahan cupu kenmna


mulya,Adanosunnin8k,ilIohannadteka,Allahwisanak6n6.
Eikund mung setya tuhu marengratu gustin6. Madka diwaca ana
mg pasowan8n.

i8. Maffi Eyuw-un &Eiad.


Bisrnilshirohmanirohkim, drajadku kang gumantung durung turnu
frr,muga Pangdran maringakl saka w6tan, kidul, kulon, lor, ngisor
ndhuwur, kang sampun tinampln roh roboni.
I-akund ngebleng 7 dina 7 beng ana paturon ora kena mu{hun saka
. anrbln, kaja6e -y}n arCIp hebuwang utswa sen6, nanging uga ora kena
metu saka witd dina Slase Kliwon. Mantra diwaca rine
qEn$'tarlp sakerepf). ;

19. frfiamfram m heered.


,
darqjad kang
ng Semar wug
bara, tumusund paprng egung, vn
darajati turunsih.
:Lakund mutih 7 dina 1 bengi. Sewisd tufug mutih 7 dina, ,kabarr
jutakd sairon6 9 wuian p,uwase Eap'san
saben iam 12 bengi. wiwit6 din dina 7
beng ora taka patu iam 12,
bengi lan

18
20. Mofira lnluih tireknn kqeDd. .
\
thlrrry crhyr roh ratrmani, roh iasmani, roh rabani, roh k6wuri,
kakl tumakan6 btpa, bisaa..,.o.,o..o,..,......... (discbutak6 alpa kang !

dlkrrcprl6), b&la apa tanpa ashadu ko-


&rtolrh, pln ingsun
Lrkun6 pasa 2l dina, mangand mung sapisan saben lan 12 b€ngi,
wlw{td lng dina kelahiran6 dh6w6 (weton6). Mantra diwaca yEa arep
neDtln lom 12 beng. ' -

Zi. Mrne p.qyurlr.


0rldrhu nsdeihi *a!alen, ralelahu agalaihi wa8alam, salat*u
{drlhl Allah kang maha agung' maha luhur, maha
wrsaldm, "Gruti \
oor, nugi Prnglran npmbedantna $nuunrnan kula, kula, Dyuwutr:
. (rtiscbutakd penyrwun6). Sdalahu agalaihi wasalam,
drlr\r ngplaihi wasalam, sal.alahu ngnlaihi wasalam.
trtun6 sadunmg6 tinekan i.r"#, yla quru sawisd jam 12 bengi
mr tritisan. Mantra diwaca ana ing latar, yin 6suk madep mang€tan,
bdhug awan madhp mangidul, mahrib nadhep mangulon. bedhug
boqi madheP m"rualqr.

?2. Mrnfir pmeln3.


Nrhu dat, Alahu sigat, Alahu asma, Alahu afngal, Alahu bidik. . ,

roh kudus, roh ilapi, roh sira rohingpun rohinptrn dh6w6. Si ...........,
(nobutna jcneng6) tekaa dnggal katemu aku.
Lakund ora mangan irlah 40 dina, wiwit6 dina Rebo Pon. Mantra
dlwaca mbarengi plethlking sreng6ng6, ngadhepak6 prenah6 omahi
wong kang diuodgg supaye tcka

23. Manfr sry.,I dE 6 rtrlt. t

Sri prtih sir Eing sri abang sir karep, terrpuk wetun6 ki jabang,
urlp jabang bayi rineksa sakadang6 kabDL nir babaya musna thnpa
lsri.
Lakud'mutih 7 dina 7 bcnE, banjur kat6rusak6 pasa 7 dina, wiwir6

yDn arnp sarcsrni nr&ntn


-unlcur
orag Scoin trn
aa kang ijih aroq dip4rn

19
Sir ratua cahyaning rahsa, mnrt maya tdjaning trmay&.

kkmd sabsn drlwd niat


iakom, banjur noutih 3 dina 3
diqa lumuah Faing, Mantra
trrro.

25. IWan@ pauhk twung c

,AJahuma .hlhu buntet, kuutrhu balik, im sdtasa Wr{ [Ka-


a mara pa&a mati, jalrya neah, mati kerse-

mutih 7 dind 7 beng lan patigroi sadina sa s, wiwit6


..mra &tu Kliwon. M&ntra drwasd mbarend surup $ens€D#,' diwaca
ry banyu prn ,ru-nio*Fk-
ake tcnun _tui

?6" nf;eea rL

wawayengsr!, l
ayangan, sira j
g sajad, kang.
.",:..."'."....:...:

grql di.:na V beng, t€ m Slasa Kliwon. Mhntra


t2
/
27" . c
I

mara ng6tan pepet, '

karsaning AJIah ana


ten'ggengelr,
ar
!(iwon.
acih a
Do

., 29"

Mryke sira sun kongkon loloffisi


a utawa ilangpa sedvand anssond
, ngtemprek kddq-Iarut ;

AIIah.

di
wiwit6 din",** Kliwon- MTtra
.bem$;
m
' 29. llltffi nunfiltakdt mungsrrh.
Heh satrutu si labangU"yt (diarani !tneng6), ingnnr w:6 wsr-u,h aial
lcamulanira, asalira sukma tunggal, tunggal rasa, tunggal ilatkur taya
O

l.^akun6 pasa 21 dina, mangan6 sapisan jan 12 bengi, mutih 3 clila


3 beng lan patigsni sadina sawengi, wrwit6 dina, Rebo Kliwtn.
Mantra diwaca yin ketemu mrmgnrhf.
,-

Ingsuo muja pupujaninpun, sarining humi, *r4riqi banlnA sarinjng


utgin, ingsur racut da.dl salira tunggal, anlora krtnan_dhang suwarar-
nrngsun, mmjinga cabyanin$un, dadi a lpngru-
nguilngSr, lepas pa4ggandaningsuq ya mgsun
mnnungsa sajati, gustine manuqgsa, kabeb rep sirep tan a4a wani
nuuingsuD.
I-akun6 ngebleng 3 rrina 3 bengi, wiwite ing dna Sgt" Kliwon.
Mamua diwaca yEn a4hefadtre,pan lan mungzuh, yfu an^
lEn wong akih.

t-rhmd 3 bengi,'
dirra Rebo dwaca
utuwa yBn g rrtawa

32.
k€n6-
emgd)
Irasa-,

gr
I

-X
, Mantra
Prakara
wwan ramt.

33. o

&a ',',,"""-:"':
gpr ileng
(disebu
pikir6,, -

Lakrm6
$lase Kliw
h:atin im6 w6"
, , '\'

34. m8 m

kedaweffig mi&er
pfrEikt,., nsacan pflIti& img
i&
kde rerod
,s , EBm p m&mk
.
ke g:

uTr*P &M
t'--
\ a,

35.
g aq&. nu ,- nyaya -slrna,
$' Yl kntrem ing d'halamakanku.
tre k s& kmso mriPatd wong arep
rnh,gaL
a s imry 12 kng lan fratiPni
Sfr

. 36.

s?"

22
La 3 tram .Pati ma sawemgl,
dfima M Y&m eme utawm Yen
das, sato galak & . '
.,

38. o.
,l

sake ha slrma, gebyar pip{k sak&higg


rtrp , kepyar-kepyur s[ he,}u3
ry
/
3 diffi 3,M
Brirg-Xe baya
ek&h.
)

39.

bffigi, serte nglowong 3 dima 3 bcnlgi,


Mam8rp dlwmea 'y&m -ry mentr*EnS
Wmgf bisa tawar ffia tumartna.

40. &dff I effi;

$ffina3 it
. fofanua diwace

41. swE$&"

' no Kemis WaE6.


)) tra
di n
2"3
, . U. Mlrnr,lotLrytr3rr. ,

Edek ! dinr 3 bcogi, t6 dina $[61 tra


:

msrangKis a .
l,akun6 mun iail, sealand

46. Ifi*ntr PcureEak PsBggIs6 8!t'


$ang -
k"T.gton,
3!1nP1
hhm[
:

tundhao sanga' lan

3 dina 3 beng, wiwit6 @ Slasa Kliwon. Mantra


',.

I-akun6 mutih 7 r{im 7 b€ngi EAn patigprrli sadina saurengi, wiwitd


dine Slasa .

48- tfird' t

I,1kmd 7 7 tan patigeni sadina sawengi, wiwitd


dfoia Slasa I. " ,''. c
49. Rf,r@ poolat muttgsuk-' b ,
1\

mE 3 d 3 gi lari'patigeni sadina sawengi, wiwitd

m h
,Tn*8.
Subukum -kudusun, rabuna warabulrnalaikati
samfurgun ngalim, subukun sabuwana kabch

L 6 muuih 7 dina 7 bengl, wiwitd dina Stasa Kniwon Mantra di-


wa#a y&n er'ep tunmapak mye$nb,utgaw6,

ananing Manungffi,
kulhu sungsang, te.
ilru Jeng klohamad
asululah ngalaihi wasalana.
fi-aktsnd mutifu 3 gt patigeni sadina s
3 dina wiwitd dina
diw -yB-n pi,nuju akdh
Setu Kffiwryn. fuflantra , utawa yBn
m.inggal osmah img wayatr Mngl.
o

52, kfl k driftno.


Nipfim arqp turu.u ku sagarq kemulk-u megq
'baya p mg"rsCI mca h, kiwa te rnaladkat safus :

pfteemg e samrr ana gawd piatq gugahm.


K-a 6 mg[orreng. ? dfu]4.7 b€mgi, wiwit6 dina Kernis Wag$" Mantrd
diw

53" &m mffing, klcq


Hyamg M aguna, hyaag
gurulg;h ata weruh ryargn
m*umuk ram " '

e 2X c{irro, rna-ngand sapisan Frn 12 ben$, sarta patigsai


,s& wflwit6 diwaca mbarpn$
g ge ana n.

- \-
s* 54. uafue sfl*ep durlnn4.

dtuduh t6plo uh dadin6' goblog, sira muliha


'\
dh r!, ireng rCIp tunr, aia pati*pati uingi yOn
du g, ana ki dem.am$ annarasdba-
d n emg 3 dina 3 gt, wiwit6 ,trina Sksa Kliwon. Manua
diwaaa karo meg€,rng
t('

./
' ss.
I -
'','':: l
'/

wis ruru ungkeben kuwali 'wesi, am& sdya rm&ra km & rep s
ahu lanrang

Lat^un6 nglowo 7 dima 7 , wflwitd dima Slasa Kli .


Mautra diwaea ana ing latatr"

56. m' ,

Fliyat 'tel r ba w&u kemnnJ s r


rincksa ed, A ya
I

- t . [-
Mantra diwaca sapisan ydn ercp
banjur ngenin cipttr"
6 $ m
l

57. m o

Kun sun hln, kowd k a , ajm ge ',


;ilcu ra '

3 dina 3 kog,
t-ak1rf!6 rnutih wiwfitd S[ $( r&. tr&
*

drwaca sapisan aja rnnbegam.

58"
, ' l

Bis irokli kulhugeni


kulhu h$ aBzum, sffimsa'e}$

IJkune 3 diffia 3' Kffiqryom"


Manh:a diwacq sap,$a' d0 tm-gd,
brune kiwa, prns {b$u

59" m"

s,[WiI; $ffik Nabi tu$ohammd,


I un m w " '' ,

e3
,l ' ,s& .{

ffimm
o
Strasa
-&t{
I

ycm s, flefiffih hnajE


Xan i
tj, ialma --msr
m a mati llah, ,

ilalhh Moharnad rasutl


: Irlantra- ,

a baujur )

ainbalik mhrang wong kang gaw6 piala, sarta iim #tao pada urdi )

lumayu adoh.- -.,

achtm khidir "j,


lasayid alahu
sarwa pinan )
'I.,akur6 mutih 7 dina 7 beng! Ian n sadi"a saweng!, wiwit6 ;
'llina Rebo Pon- Mantra yEn diwaca, ul len sato gplak liy* , ,

liyan6 kabBh ora bis? nyakot lan n.yaplok ',

seh
k
doh6
pangan
:
i

I-akun6 mutih -3 dina 3 b€ngi, wiwit6 din '

diwaca yei hunalcu ana ngalas, utawa ing


ulan6.

63. nEhweili tk . -

nn rykenn mcnga baniur min$em, n:cngan€

Iumuah P4nmg. M

64' wong Y8 m E
hr* J*
Bardanas hrdikre sulaiman, hrdanas bardanus wa'angudtrbilalri-
rninss4i im, Iailahailalah Mohamad Rasulolah.
,]
iwom. Lfantra
banlur klqu-

I
w
65. Mantra Pangroihan
Dctilru si Kinjeng iras, sira ingp
si ....r........,o.....,. (disebu
yOn katmu turu gugahen,
mrxTng noati sida ddan, wruung
ora ingsun kang marEkakd, rasaku
karo rohmu dhuwur rohlan, kamatu karo kemamu dhurnrr kamaku.
I-alrund mutih 7 dina 7 U9ngl lan patigeoi sadina sawe,ngi, wiwit6
dina Slasa Kliwon. Mantra diwaca ana
nah6 omatr6 tlocah mau, ing,wayah jam
-'
kang diarah.
,

gg. Ma[ha pa"greinarr.

sawengi, wiwite
tang "tunr. Ydn
padha turu, yEn

' 67. ManFA Pangasihan. r

Salalahu ngalaihi wasalam sadu

Irlarnd rnutih 7 din dina sawengi, ,wiwit6


rng dina Kemis Wagd. t
^, (.

68. fflentie pangrcihan

;;il : -!T-xlH! ifriff:), teka

ng 3dina di6a Sen


suruP-mg_ senthong
t6mbok ( nglakonl

Ai
69'iP

70. ?ut n' . ''

senEn tan s ing sajrond 7 sasi' wiwit6 dina


;. t;li;;; ana-gaw6 Parigawd utawa Yin
,kurr.Pgf wongTaklh. "^

sihnrytrtr' ' ';'l


71. f

?
'd 7 an Yln 'beng rnellk

*0
l.Ar.

I.ahm€ dina wiwit6 Slasa Kliwon. Aii


diwacaari ajeg I 12 ben rond iiih' murnung- .

2. Af PmgEEtsn
Simaling sekti roh ilapi rirtuning roh kaHh, sirla sun kongkren $e-
roten bayun6 ratuning rasa, Iaruten karepe si r.. r - . . . ,, .. o.. o. (disebut
o

;eneng6), aja dibanjurak6 sedyan6 k+qg ala ora belpr" lemes, cabar.
bubar karepe tan dadi. : /
a

3 clina , wiwi . i..

.)arep
uh Farta
\

3.
,l

An Padtmumn. I

I-akun6 ngeblan g 7 dina 7 bing, wiwit6 dina Slasa Kliwon. Y&n

',/
4. Af pql3ftuui,a.
:

Ing$m ama*ak aiilru ,'ira


!E
rku anaki Jan Banujan

:m
' 6: Aii'Tll6w6Pdih" ' .

- Ingsun amatak aiiku si w6w6putfr,


wdwdputih gendhongen aku,
tnrdungaga m6ga mendhung cat tan ka-toq, wopg s&wu padha lamutr,
pitos tan ana weruh- karsanr.ns A"tlah.
Lakun6 ngeblg.n g .7 dina 7 beng kemutran lawon putih, wiwit6 din'a
Slasa Kliwon. Aji diwaca sajroning peperan utawa y&n ana bebaya

7. ARM
j Ingsun
amatak ajitru
tengahing tawareg urip
tanpa wawayangan, hu
braja tumiba iug taryang
: I.akund n$owong 7 dina 7 Wag6.
diwaca sajroning perang, ,utawa

49.dina muEE
+Frl€ ryqlgan gogodhongan $t\glup bu.nbun6 mung;
nqopbeq6 banyu ke-adhir y9n
yrs lutrig_ 40 dina-ba+fw ngtow*"[,
Xy$,
3 dina 3 beagr, wiwitE dinq Srfoir Wqg6. AJi diwaca sajroning:perioE,
ulaTa.I&r.pf bebaya pak6yuh, sirikand' kena nsu"d;"b opTi,i
nirokak6 uitn6 sapi grt" mar?g-r.n d"grg
g?
,-
9. 'Aii . . ' 'rr,

Ingnm amatak ejiku I-embusakilan, 'rurrl


alunggJuh, banr maya
maniing pucuking ilatku si krnhuakilan rineksa Sri Ganawati, sa-
klhilg, bnaja tan aqA -rt*,ng
&lpet sadhepa, sq'ash, sa@ngkang, sakaki,
eakilan,-- s&mDu, &tfhak uiria ana flgarep6nhg[un, re;
h*luh tanpa dadi.
kkund.ngebleng 7 dina 7 bogr, wiudt6 dina Jumuati paing. Aji
diwaca saironing perang utawa ytn ana bebaya pak6wuh. Si;ikane
ora kena ngundang sPi, nirokakrS unin6 sapi, - sorta mangan daglng
sapi.
ta t,?'

, 10. Aii Petskambyah, petak6 Jaybngrama.


k ajiku,
, sakabd
, lc-uulnr

- ' '
lA -,
sapisan saben j"m 12 pn$,
sau,is teng 7 rtina T- bngi, wiwite
dina campuh pel4ng sarta ngarepak6
*'
'
I i. .dii gstsBugnmBar, ps.{ek6 Bagjnda Ngari.
\
na ing dada-
kernbar ana
pangucapku,

sapisan saben jam l,Z hogt,


nglowongT dina 7 kog,
y0n campuh perang sarte
a

12, AF Bl:nfauusti. ,

Irkune ngl 7 -6pngr wiu/itd dina slasa Kliwn.

-!18
\

L4. Aji Balasr0wu.

L n 7 a?bengi, '::

Aji a g perang]u
'.'.
rng :'
gelan :
w'esg glwtreffi_ffi $ __: eHxlek& u tr
pe$lffiirimg$r
'&fiwdwmffieme
&mxu refudo

3 bemge,, Mw$;
t6 dina Se - mdheB*x,m fimn
mungsuh,

,1?.&ffimffR;---:

<-

r[ ffi smd&.

'Lakune patigemi 3#dixem ffietu


S herngf, e sl& w&rr.
Aji diwaca y0n erep mbe X ngsuh6 m6 Ulereffiffi, q"at s,
ydn njemparing (manah).
19.' ie$fl &m$mnn ffiffimmy&ffr.
fngsun K ngmlnihi
nrasa,laffB.

i t ,, m?,,e,
te ,9 ?p 9F e

yp $9
\
?9
'p
sp ?9

',s ,s,y

,lF ';tr
:-

..20,
I
Af{ yemgges6f,&.
Aji wacr, yin a,rep ju per t:
.di-
,- ,_

rtina ? bengi tigeni ,


tr Paing. Aji yil * r

, ' 24. Aji BengotontonS" .',

In om siba m
bisa ep woDg trg, k
rnencorong bisa omong.
tA a Setu don.

,i]
-.\
25" AJBm p .

lffi petf,-
dtwms

s?
96. Aje -am h fuasnda.
ii Ings
luffi*i si ,y:p.ti g\ang kqwah
kmra Jffi
kanff
,1"*F"
;T ry:.1
yf i _^t- |
Ba"D.-srarLl
g satliSa
nltlf6
- I
or& Imeru barenffi s& F
sadina tan
lan
-^r:^-

Ilg"Arep" fbu*"f
ilffi;-H'
kang
riga ha
a
tm' sr.rr*
rbu*"rtr
fna,-:
an
ke
o* ,
se Paaa tumanda-
ge
&Yo
pat
H?
A,Ifa

Ldz'
1# j,i, hu
sa A v -Pg ffi;*Jlou,,
saPlsan
r*a i'ur
*:"5. jam
saben jam
arglowong
{
:s he wisri ir"ro 3 dina
HftT"#tr?ri"ffi
Sr fra.
tak **
I,.: 1g --Kuw6ra d6waning
{,,Enra SaWengtn6 gala.
'*fAmpAnS
c_, E'u, sr
6! __ben"
e ]q,
ki'r, SI
u,wrs.a6s1$, ;;
gon6 lan gaw6
ga
Lakune sajrtlmd- S
n Kemis pasa.,
iku katerdsak6'
I mutih.
wiwit6
nrengdpg6. g6ng6 I
(
29 AJt Dipa.

' akih durjana (maling),'Aji


saben bengi" snggqn-e maca'
T#ilXfl:rlrSilt"Hi"?
ilurjar-ra. --

!
..-.

Allab. Bgnjur megeng--Rapas, '

hu allah. kabatin bae-


Lakun6 mutih 21 dina sukur
Jumudh
n lumah
luma5ru,
nol6h, len manEh kudu sabar, -nt
pada, sarta ora kena gaw6 Piala

1.,-

I,alun6 mritih ? di$a ? ben


wiwite dina Jumuah Paing. Aji
Espsn turu, karo nYrPte ruPan
sg
./ 81. Aji Fangasihan.

*m,:fl::I
kongLon lebonr"" i:jlq
;{;: :l-:flyl(obg
"1 .s.titankober, s6tankober si ra
' "'.:........q.o r..... ...'.. (di_
n, katemu
;Lsglu lllgsun" ein'ati'parl t_Ill.mu luron Iuns-
!utg, lung_
s.in neti-nnfi ;,rrr;. ::;:^:'* ngadeg prdnekna k;-
tr#Xfssun"
jenengd H"t* v# "*..'""'"....'....
tglffE ffi'ffi.Tf,:
ienenge ngsrln
,v _"d;i" (disgbut

t.[H##ie$;x1 l,r:tg:^B"g{r1,
witd dina sen&il-kli,ron.
d.$?r["Sf,:l'
Aii a sawensi, wi-
p tunl-
?-X"ffXr1rX
gZ. AJi panpsihan

" l"wengi,
yen 8r!eP

\ 38. Aji pangasthan.

sad,ina saweng,i,
t:,{g""i
yen. arep mapan tunr.

p8
ce wi-
() -\\ ;
q

-
&,r ftla.N e a N. .,
?*egerue FatrgesTi

t, Nglowomg ' Ian ora nEromM,


sawatara ba6. I
l
e, gebleng : ora lan
met 6;
uga U"E
\
!E u0ih- :

i
E
I

s i '' .

. 1. tlleruhi kojatEning urip;


e ak6, yBn kat teng, ora
c8,
.

Z. r i tang p.

Pltra kasebut bab I ine n


lrlnF
Nabi *;"-i+-""k;;i";
a.
\
iotb.

Suduk
e.rs&
neffi
&
.,..'.

a,
t
'n
B.' Nabi, luhur, rina wengi
wor unyat u, njaba jero noYa
4. T6tep trtanugr Hya ng,-p4 n
Nabi Kilir, ng heb ghu-, tan t,

hung, noaWoring ka-


Nabi Wali myang
.\
6"Kadhang andng jalrna sudra papa . iku, utawa jalma
.taruni, tan kena kinira tuhu, langkung 6lok6 kapati, - kang
nampi nugrah6ng Manon.
' d6ning Hyang Agung, atemah Bn:

sepi samun, anglangut


d uni nyar uning i"gf.ing
p
9" i fuf tqn wruh h lor ian kidul, kulon w6tan
nga,n nbi il, surya c ner& weruh, jagad sirna tan
kah&ksi, sanget ngungun dhelogd,helog.
ye angaku kalangkung punjul, rumangsa
rn ni kapnabon agtlng, engasta agama suci,
gsa
pu-

trL. Rin i rnol


eng lu, anebut asman-
ing gtrsti, s manus, lamun d&n ii-qji,
g" usa kalamolah nuli matur, punika alam 'punepi,
6t ng &^sa!!o,un, tan wonten sawiji-wiji, anglangut
fretanpa dunong.
Y.4. Nebi Kitir mengsuli nggih dunung ingsun, y& dunung-
ing Mahesuei, tam dangu r-iingali Eexnpw!. cahya kang amanca

15. eahya cahya


nelahi, Erglkung pinuji,
::
45
s rwi iku ja
gai r 'ka -.s

g, ta! liya saking


ung dadya sewiji-,
o+.
'-mpa niarna iku,, n
Bstu, tan dumunung
..
, tanp
Ydku
s.
D *, lli *I
w
bi ir, king pan
"pufitr -
c Id N {uia_ nla -a;
keel
rrr.
ngunguning tyas langkung t:L
iku, gaibing Hyarig
kadudon tyas lang-
n.
I

.ing.
rn8a qn. .

\(-
l,

e!r, lan uga terus, [rfforem&ke pet6.


n katarima merem ,ki r hat,on wraju'da,ne
6, iku rohan abi Mohs iya m&mgleoxao iku
! ,

6 wong ahli
'

5. nJumlbu&amkq Elawmf,,a gnnst;i" ;


Alla,h, iya ingsun sajatining Allsh, yahu,'ye Nlah.
Munggah6. sak& yrujud tunggel ysiku kunpuling hawula
gusti.
.

6. Pamoririg tawub gustt.


Saranan6 paslnn srlaJ. jsti ts Sorog6 mocapake
mantra mangk6n6 : ana rasa m ul, ana. rasql man-
jing irran, mjnahir pujan arep weruh :sajeturing urip. Banjur
temp kiwa pak6 tengen.
aftji lanp upak6 tengen,
&iji atutu i*rrg , sarta
jenthik katutupak6 lamb6, lamb6n6 kudu mingkem. Mripat
kang rvis dituhrpi driji panuduh lan panunggul terus merem, _

ambegan dieeseg, ydn wis bisa. napas6 ora luaaaku, ing kono

khrrg sinedya
.ana. ba6, yailiu
mung kari pramanan6
-
pamoring kawula gusti, apa

7, r;oronirg ngatunggal mati sojrouiug urip.


Saran& s&'&t dainr tanpa tulis, scrog6 mocapake - mantra
ma.ngken6 : Allah hirobil, Allah hirobil, Allah hiiobil, I,atrape
ng lo ing pangilon aje kedhep mandeng wawayangan sajroning
mripat. Wawayagan kang kedhdp meu ila..ng marang kang
n+geli. Nuli ningali Wawaya,ngan . kang cil.ik ana sajrongrg
$tawayang&ning manik rupane putih, aja pegat panyorogl,
muni AUah hirobil, Al_lah hirobil, Allah hir.rbil, tuquli sirna
manjing maring kang- nintali. Ydn wis katon, tumuli kaea
kskurepakE, nuli no]ih, iku si.rnan6 kang sipat anyar kabdh,
iku kang -jumeneng Mahastrci ora ana lalawanan, ora a,na
padhan gi ora an& peteng. Ydn era 6nggal ngurebak6 keca
ilang jisim6 muhswa Baragan6.
Iku :.rga padha utaman6'}aro k-ang tinggal jisim, angger
otrB Bamar
't6kzid6. D6n6 y0n durrrng mangsa furneka ing pati,
iku t6kad6 badan rohani. yen wis 'tumeka ing pati, t6kad6
badan rohilapi.-
Ydn sorogC mantra kasebut ing dhuwur , durung kasemba-
dan, nganggo' dhikir kaya ing ng:isor iki. ', ,

1" Napi isbat, tapelG ; la,ilarl ing 3000, ElBe'


purrrakakG flsim kang amoh, biyt.Eg : kulit,
r :I ping 300-0, nyempur-
' tos;
IA'D, bapa : kuktr wutu,
i
, : " .' / -

S. [m&t]a, lapal6 ', alahrr, rnuni kaplng 3000, nyunpurn8kake


p adrrya
&: hJaisbandryah, Iapal6 ": huk, huk,, muLi kaping 3(m0,
n purmalxake sexxxhah lan Puii' , '

8. &r md,. purun, narun, abakitrn.

oi

Jrory!"slg sOe&.
s or& weruh
t we u, yen
( -resik erep begja katekan sasedyan6, y&n got"hang arqp

trnngan

49
I,t'(

murih ehD6
adinan6 kaya

inE gilang
lan perhl

&,, , AfUm C
D8,tn 'mttfdat
peduIr.
iki
ana

adus

5.
kq'n
bar,
roh,

50)
, lO. Dfun @e"
Dina ljabeh yailru wshys DGa6
hmruxrd iry *frrm* sotahr.m D 3*ifrat : , '

Ing tan3gal .. ..... I lan t-0 sasi Sura.


L2, ), hdhdnild.
),
), ,r
,l 4...o.oao..........
4.. .. .o........... . Y{
-!
.r!,
'rt m€;i,gb
DwJrw.

,, ,, .. .. o.. .......,.... Xb .n,, Btrilmrah.


2"X,, 23, ':6, 27 ,, 29 ,, Pas&.
,t ,t ..'......,o..r.....r.- I tt P .r', BeSSr' ,

Kajaba dfura ljsbah s.e*i, trga slla ,i*tbah wektl+ 'fug udnlem
,{emryq hpirylilmt" yltfrk :
1. Iqg mktlr beqgIrm (buk, mbqmmgi Eilitrsra.

),: 2. flng wektu ,tmgnnffi, 5mihl demmi emc ryg


,Bitrafu.
'tengah souGhrfi.ryNu"
3. fng wetrhr sor{ yniku wryr,nh suruping srentfu86.
4. [x1g wektru t€ngslr b€ugi

(Frrti=genti), ugn b:[BB M


- ,Kajaba : ,iiabah anai, ryp, hmdh pmrue V,BB niu-
rej&6,
l" Ing @
madbepn l-h'rmi'lnh
lahiring rahina, i,ki Alle4 kuu' pa5ralrun: Balx-
jur tumensa ing
ing langit, muni :
.ib,u pratiffii, Nuli
ipun semlDrul ngantos

6!.
Ydn laku mau linakonpn kanti suha riIB lan ajeg, inqya
Allah pinaringan rijeki kang agung, suka seneng slam,et, ayem
tentrem, ora kurarrg sawiji apa.

E8
. P.SIE[BON
YOG\./
. RAJAII - R.iltrAII
1. JimBt katulis ing kertas, dikeXungak6 boeah cililq

kalis ing lalara" V lr.an., ll,( [-^ vl-:lll't t['"ll lll

2., anduran atu P&-


dhas,k tengah &rrLB.

f Y f
Y A !
I

f r o

kertas, kak t wont

crccTrc(rtfr rcdtr

6rinsan sarta disihi wons akih: (dtryltll


t&tt)

(rt) lb tl ll )
T.rmbal fuIa& s6tan, ItqpEn utawar wahn
krpeo&eua iry hfu w€t8n"

"L+bttt+u 5A
;prymm wetmpffisu.

;ffi'-ff*fr b"&dhffix
&" t@&yhehito
r4n,M%u firy
€. $$. j
) ef g
s$

* a$ d c$
& €tr * cJr"
n0l" tMe !ry
# iGm

$.$.
,$# B
#
dD rF Pr.. s

,iia d .gS F*

tr s ].tr Fff

hm, @c*, &ryru

Xd$ffiWGH,X

,^,****lbffifr, Y'

fi*
& ewen, effixlis
wayeh terypE heilgt

(9 # r{sdilt,dr,uF4 *r,tt!+" Ty
-
..- 14' B,gqgB* leuga
wi#u, #ffivifl3hfta
qeae qgglou, ban'su benjur kaomh6"
t

ee.#-U,L'1 (wtt{t,rilll ]l ll Jt VClr


r ing pingtruI putih, !rS&D-
[8u, ,, . bUqigq kanmh6,

h*-L ^n\-I- ilJlJi *rt-J.f 'Jit lJt y*, LrrL, "ij ll; 4ilU .ill L
tr6. Tamb puffi
ngarrtgo ienga

tJ Nl LtJLlll .rJl
^"ll t{l} rrry,f
1,7. Tannba lara peluh, k&hrlis [n$: temfu ros6
diulu-

lE. Tamba lara peluh mandh kahrlis ing godhong bligo


, Ieugo wijen, godbong kapip,ie dipenes, bsrr;nqt6' ka-
omM. r'

,e tlrp tl\oe
1& , Tlrmbiir,l tihq kahdis iqt papsn utanra watu Ph&das,
in& sawsh padon pept.

( r$ti'!s,Wj ),

56
tyyel
ll

L,::,lr$^ll.-,iJt;itLyl oei} H,.


'JFL
,, lill pl-aA6-i,aFllll ptlltpi,-
2:l Jimat katuliq kertas; A uwrir Ea-
wang kanggo tuiak geni,.rnB'
supaya aj
yJ ylJt )L ,pL-upLip .1,oil|+l,"fillllllilll J.!l[. *l!$[ 3

'(C-',
22,- Jimat supaya ora keua
^Lrlu*oJll
g w
{

kertas ing malem Jurnuah l(liwo is&. n


rlhut
ylJl
p &*L"Irf-h,J),,)*r-;e".,1
yt"]' ,
&

?3. Jimat betah or& turu, katulis ing kertas hamJtrr

#l -#"*d )lurtt#l! fsplfll

ratu.
u/

lL ll rl .^), )l YY
^,*^ ttLrr\ u
25. Jimat supsye ora kekunangen rijeki, ka s imffi
kertas. kakaRdhut.

I1o6 yy6rb.a.a.a
t r l^,,,,sUllL Edffit
L-'
tr" Ian katulis
b ilffi '#r Lesi u ,^

'56
raos gnutulifff[lXl$,H
lng srr'ar'
Putus. Jimat kadekex

^il|$*r "v illfll,,Jl[)l ), Ll t ll z rtt


r,.el"r*l"rt*l&, a)',JJlJ'
:

" ins kertss' ing Ee.


28. Jinst prawan kasip.l"Y'I*"i"
lem Kemie l*gi u"'itiiftk#dii"t'*p-tvt ""E laog nakokak6'

6 t-.,,.J *2,1r y'| ",--Jt V5*,- 1


"-*'
iuk ffii,:
ing"ttp8ya
mateg Slhi'Joffi#i,

30. JiDst rr-Paye ensk-

lllll'6"'P ^#' a(L(TcZ)

32
lauangl' EH;ffffia"T5r"JH.ffi"#i:
;;:
kertes
- &1. Jintt lupsy8 diril! wong wadon' fatUis ing
kakandhlt.
al-t a',YLtt
5T
r 36. J-imet
kertas ing dina {paya
Kiniu.
-:-'-._ uli.s en g.

p B'f,#FFp,, l#pp.l
er,fltflfl, fl,m'Jr yor6at4j,tv
3?.
Iratulis (

(rrkttr "b"jrn6,

!fgu" kiw,e L-antg,o


a'us$o
.w: i'8
Inll
ak6 s Perii'
m,ani.

,ut I ; ing padaringan,


,fadert0k

6-*r""&'f,;;i;e" Ina-
*str"ffiLt.
inc ia-^ L-

4:[,
!rertAs, kt Ir-T'r r
IGL{"z3,
ns
rtvcRi, h-,nE
,1,o" )L-Lrr.4.,,J, yL,
g)LL
s8
affi6,..'",'
t-4-J"4tH o)fi')bn,
d,Lt-+"*
D a nmmn ---3-m
B{'tt*
uxte.wa Me!ffit
m;Tcmg$

trGtrHD

e*b- # n* $
L *ft' ^)rh
ea' +# ffi ry
***LJ u"^4 ff

' n#.J€&,*
4€1. Jimat kahrlis ing watulanging jaran lanrng, panulii
rrgEnBgo barang landheP; utawa ngantgo cdt, kakandhut.

.r-lt ;y e
{9. Jinat katulis ing pinggan putih - ngqPggo lenga
wi$in, banjtr I aisdnan banytr s-acanghir, d6n6- lengq wi$fn
raag kanggo nulis kudu luntur awor -lan banytr. banjur k8-
osrb6.

pe JuJG
50. Jimat katulis ing kerta^s kakandhut.

Y llil pp, Ill


L tt ;Y v
rglllfr;'9tt tbt llliY v
LT tt t,
CIlll 3rJtfll \, rC l) ,
51. Jimat katr'lis inB godhong
-
bhgo nganggo l"ggo
bnnjur kapusus kanggo rodhakan wrwit pusei (wudel)
rvrjOn,
mangisor' beruer.

)yr tL
c a;J f:
52. 'Jim8t tetamba katulis ing surrrlr" temuros6 3 leabar
ngrDtgo leuga wijdn, kakinang, dubang kaulu.

tilil.*ryilill
53. Jimat kstulis ing 0pGk dp&k kiwa ng1ntgo leriga
eEngl ntrli tinef,emak6 dakar kuat sanesmin6.

qe

do

54. Jinst katulis ing godhong bligo nga,nggo lenge


rijen, baniur kapipis banyurd kaomb6, kuat saresmin6.
,o
Jsgn
Eil w ffi4rllllll,
tLrut t te'u 't I
Eb. katutis ing suruh temuros6,- dikinang dubange
kaulu (o a di idoka[6) ku8, sa^resmine.

Jimat kategubaning ati. katulis kertas kakan'

Jimat kateguhan sak&hing Begaman landheP ke


-

58. s6tan, tinulis ing kertas dinekek bathok


bolu, pin ngisoring lawang onnah'
lltl Ui u Uu 'Pr Jt^*',
Eg. Jimat supaya 6ngga.r, pay* da,ga,Ban6, tinulis ing
hertas kinandhut.

ngenggo lenga
kaomb6, tura,h-

61
6L ft,rmbal p.uuta*lng
il,h'ry'fmfuh$"@

| . +etl, Lm $rULr,r,,,lr,

,l-PF iltt nfuy' il._nfif


,slrPfpo eetb Jlf .s,l3
meabat, tiulrlic iqg

of$ YYYJil Jf [, ^ tl'l;l-lttl-,tffi


pll .ry cat-
"al.,uo^.ltl-o,ffi
pVt.t$
. ' aoAUUUYy $ [re e

'-,f (tntlryC.t.i-pe J* off

fellL^ltl dl 7ittjP)
02 &'Ljl
@
ffi. Jirus.t yfilr Sp ii, G[&Sk
dikaadhuL

l
I

I
@ts-
keo,m,-

' ' Kahrlis ing pinggsn putih nganggo lmga


6?. *r")tJt.- wijin, saryis6 lenga m&u banjur
' . .Y haju-
pnk kanggo lelengau, disihi wong a,kch.

xahlis ing pinggan putih ntanggo renge


wij&n, banjur dijseni banyr, b"rint eEEt
ramak6 ,qg tg,nduran kang ora
banjur .*UU bisa subur"
--- ,

Kafulis ihg kertss, kakandhut,


utawa sqtogela,k wcdi n]redhak.

r0.
Ka 8s,
an pis

I t 1- t.i Tanduran diqans'a ukus utawe eOt&g_


T,.. .*l-aj JLI tt-
kshrlis ing kertas bsniur kada&ak ce,Ful
wutuU katancepek6 poro*rrffi
"i+t -pring
sawah sslah siID6, e&Ient utawe
pedha trrnts wedi.

Yan kepethuk nnaean utawa. an8


tz.
:aa.a-J

S:9Ll; ngamuk, lapal iku irawaca kapbg ,T


Bfamet
w(

6{
-)
,\

Ydn pepefa,ngan utawa &ffi& ffistr.ifF


14. (-y-'
:.:j,.jt lapatr, iku kawaca lili]d nep t&. :

15,

niupuk&' ke*
76:. lagpel. flku,
s&[v]se B'-ffiffi,-
ca lapal banjur ngusep guiu,
tematr ora ngelih.
/
YEn an& t &
dhem€D,
, banjur'd
Ydn }awas ora
rnari, exls prfit$h
dituli I wij&r"r, &m,m
pala uga ditulis, jintgn rrer:,g,
cengkdrh 7 iji kabdh kapipfs we-
dhakna:

\
:'
ui

Bonga pru$[ dffi"r


j

,, Jemuah, yakapi yamuhni, kapfng s00, trakun6 ora kena


.. sege eadina sawengi, liyand sega kena

yt Se t H, , mg $00, lakune ora


ai.
ra tawase.. eies ora
3 -&J
2, Slomga Nm$ux

,"qfuryi,-ngal&itri noiorzls yearahu Bir*-


rut3r}
*'*j}-?. T r*fli*'#:t T:';i:
331^ylTuk_**_*qo, $uqtnSri"ql*Jh;:-nnuir*,
rntlhamadurasululaPni, Eakoala wala, kuwatila t r r(L ., LLCL

hilahi[ -.

ngadimr.

ffiered pw6.dmh6 &


1
-f

2
3

4
tumr. S me
sepe,rffi m&
a rn or&, ng0xnb6 lan

:66 ' ')' ) '


s.

7?
t

,t

9.

g,ga.apat:
mh ka gr :''.
; diur maca' kapihg 100; lng wayah bakda
lug
n rn&e& kaping 1(t0, ing weyeh bakda
a6r
A a & kaping 10S, f,mg, weyeh Lengah
wen o 'l

Alrajiku, way,ah bakda


mubuh { jam E}edon omafu,
wiwitE sa,ke g orffi&h, $A"hem
sapedo&.rraca kapilng pindho rnadhep mengulon, bakal kacu"
$cupan' rij* 6.
Albaki, saben dina maca kaping 100, ing wayah bakda ngisa,

Alkhakimur; saben, dina maca kaping tr00, ing weyah ttngah


wengi, tinarbuka ngdl 176. ,:z l
ydn pam :
p6turrgan,
inandhut,

Alsamadu, saten dine maca kaping 111, ing wayeh tengah


b
h can6 ajeg.
{.r
m
& g pffui
& kmp
& rCIkern&.
ovsBtl&A&6o morag; !

"

,i
m.ffim€axffi&
:

,)"

6. @mffie ag6m & ffi&[e. !

&f,{rL--**waa..,.
h&--*-waa!l{r re&& L}
?c
ee&& L}
_*L& k Imilm*
,
ha;I^!^L--.n
&4G
- ;I* -: *-au
&k'- ea'za
ka Wr .b
.b
.'
Wr sJr[f"^
hf
bff ^ ree&4i.!6 qr
l ffi ffieka s A,'
h km1* Brffi
& &w e&
*orEHtr.r &as8fmroee&em" 98, Hlenra EI6

ahiro i rre- hsrryr4 i -aao6- - -? e -


, IlU, $'&o^^*ra,.a.d
--- \,'n
Y y@r tp
& =* w
rxr ,il! * I:r-^
eBlmlika
q

,
L*;&:!**
&
-.--=*--*i.i * ?o^*o,*
*\J,&a&& kmWA** J,&_ffi

8, en$ffie ffi'*a$da6 o

v, wo &*J

fmmgw&x
)

Y&m $

fiffimffi, h
kmrangam+6, a &Emgm.

'31. g& &tr d aYofu,


Br A rahaml_d
U Et &am Y&m
tx

f.3. omge m6hrc *Rn.

surn I g'u6]e s werm,&" A


, h{ " rffiwacm isam Y&m
o-

L4" whxu kmr Sg ak&h;


KesB exxffi kab adha P.i-
^
thorlg,
1S.- @m e & q& Sre e

' 16. ffiffi m,gfie'f $mEan &JR- kmxng s &

6e
i, & g& ./ da
.datim ums ,

asr}I&ruagx$un, afngali ggl.l,El, g,ne trof-Cl &enU


tarujud twr'ggd.

k-{ "

SB,

' 16. Donga yuwunan sa.kar

,(

_sasun,€-- €d
.
o hu,
--'

:
t'
i

i n a''
a Y&abul-,
'(
._ : 23. Dolga- yirn lagi mutftr supala h. . r
, d, d bila
.aaavin
-'.
2b" [-]onga petob&t&ur" '
AlI&h Parrg6ran kula kang sejatr, kang muxEba su,&ser&, ka-
-
do du & kang $&,. k a nyu n
ny Ilr u etper ngu lattr ti
sm"btrayat. Lliwaca sabem bemg!

26", Domgn slanret'.


Bismilahirohmanirokhiml, fllabsu & imannslukn slzunet Pidr-
atan piljasa f,alpin ilmi, wabaioka
wataobatan warohmatan lndalm&ot,
bekdalmsot. qbwuh diwaca $eapmg 40-

m.. Donga Bar€smi. . .

p &FB, sadwrtlnge tu me-


A m tum&t*s ihg pua bns-

suksma mulya,
Ydn erep Bar"e
m&ea donga m
dadi w-bng utama.
syemdP
d tg, rtst I m.n*bir
h & ku" diwaca sajroning
nmn6

fr-*TT%ffi:H. m.iwiri seresmi kapins T kar* *u**,',*


nnpes,'' bisa, nambahi kmrxfikmaf-gffi
&0. Songa saresml. ' ,

atu, teng seresmi x]"q


3
g na" eare e wiji, bG *adi
. wottg utamau '

31" q&e s sn'wise smremxxri.


u al or, tangala' B kage-
b '& s sar ing badan fri, , ,

32. Elongn ndarc u & tr&up"


n* ,, #$3r* [T}t.3,'m.fltotaamad.
33. $onga &dub.
A.elamu ngalailmrm. & :banPl s
fega suci, nyavra m:ei, ,d eahYam a

TL
.cahyak:_!l3 kena
b"""ris, nggebyurai! .letara, stamet. Donga
il;". d,iwaca

-b mrnyaomil,
baktutahui

m.
t kalima
ah. Ban-
: alahu-

11 a kaping 100, ydn arep turu, dosane


di

Walahu atrrajakum rnin-


w.aea saben U'bngi- u,rp"1r*
utr,

16 jabang bayi. , ,,

rffi
- 40. Donga panulak kela. t .

.,
41. Dongr lbrr

.412. Donga Ahdulkedir Dts6lgni.

',
{3. Donga Sl6men "
.p

{5. Donga teguh.

w a wapikna
w a anta sami
ta wa,alihi wa
Dcinga iki
m
toka.

tika ya'arkama rqkimi. -


47. Donga nambani woug 6dan utawa sdtcnen.
milahi wabilahi alahu laila-
umu labdaru wahurva aladifu \
ukminuna mai rije-
karo ma mripit6
4'8. Donga pug:rn yiu tagi taru.
" _ Kulhiu akadjn maseduseknldirota. Baljur ngeleg idu kaping
3, insa albh getis waras.,Diwaca sabenl ia .|"ffi ,i"ii"i,

.
kap
Kawaca Ibu sajatining urip g ine sarira-
1r_T_s1_r1,,,,1ip tan kenanin! laia "U"ainiri"uo
JaBmaru kalrsa rasa.
50. Dongo tombo lara weteng._ l

A.ngudubirat
likuli tobari se
la.ka,mafibad.i
tlgql.im. Diwaca 6suk sor6 Lap

?1*' :
urip ! ggemg salawese. d

S5. Sumga sekerst suw6'

\:"
T6
-.

59. Donga lmegat katressEearu.


Bis r Lihu lurlru
Ofa S *^
o"r"l ?.^

##L% sira

61. Donga

i.b;;;'brvi,. iff"*.bsawan6
si-
Bocah banjur
id;;"G.! k"pingdid
_
B* C:Y
kapwg ffi, eanta di-

?6
&?. BE e, $ffi BBk fumprfi im &f;s"
& trsm & exNaah6 ertasaffi&, duxwr& asrak }oro, siji ar&n
mirepn sijim6 er&m }erep, rep sirep s& m kersanimg Alah. ,

oeah h jur d.idamua mbmm- hummxa6 kaping B"

,--v

ffiBem , &n& gaw6, najAn


&men bayi, sawengi iki

at mbarag banjur kasemhurak6 ing


rm bo 3. ,,

uxr t kreml l]anyu putih,


yu ad"hexm a iduku putih.
ahe ur mm n*6 kaping 3,, santa di

r k krernim6 sijm-r:'-ang hayi, rep mirep rmusna, ilang, adnem

waja, matan6 kumala, eje rnueuk matanE sijabarlg bayi, crr-


g bayi rep sirep musna ilang
i uLih"

i bmmjur didamu
s'
rxubun-rmhuman6
ffi *n.,.;..--.ma'
kaping 3, sarta di-

#Y'tr &
ffi N
ffi pere eu meneng
kmtiban u h.

7T
'- Bocah nul"i didamrx mbun-mbumand kaping s, smrta
uga kapl'rg s, ffiryrg loa"ggl;ffi.* o *" dijdbni

6?. tlonga smrv.uk s&war!e!I.

ggo srana, panyuwuk6 Erna, inff

6E. Domga suwulr lerara sahar&mg. '

ras s Alla
yahu T. F
lara,
mbun "**
69. Donga suwuk lelara sebarastg"
&i,
ub1
8n
ne
& w.ong tuwa banjur did u

?8
BERITA PENERBIT

TEI-AH TERBIT !IIIIIIIII

Bekerja sama dengan CV BUANA RAYA Solo telah terbit kembali Kitab Primbon
Betaljemur jilid I s/d Vlll dengan harga sebagaiberiku! :

l. Kitab Primbon Betaljemur Adammakna Bahasa Jawa Jilid I


ll. Kitab Primbon Lukmanakim Adammakna (Betatjemur Jilid ll)
Ul. Kitab Primbon Atassadhur Adammakna (Betaljemur Jilid lll)
lV. Kitab Primbon BektijammalAdammakna (Betaljemur Jilid lV)
V. . Kitab Prjmbon Shahdhatsaahthir Adammakna (Betaljemur Jilid V)
Vl. Kitab Primbon QomarrullsyamsiAdammakna (Betaljemur Jilid Vl)
Vll. Kitab Primbon Naklassanjir Adammakna (Betaljemur Jilid Vll)
Vlll. Kitab Primbon Quraisyn Adammakna (Betaljemur Jilid Vlll)
lX. Kitab Primbon Ajimantrawara Jilid I
'
X. Kitab Primbon Betaljemur Adammakna Bahasa lndonesia 1A
Xl. Kitab Prirnbon Betaljemur Adammakna Bahasa lndonesra t B
Buku-buku tersebut dapat anda pesan melalui Penerbit Soemos djojo Mahadewa,
Yogyakarta atau CV BUANA RAYA Solo

Disamping itu tersedia pula buku - buku Atlas terbitan CV BUANA tIAYA

- Atlas Dunia dan lndonesia besar Rp.


- Atlas Dunia Kecil ........,.............,. Rp.
, - Atlas lndonesia Kecil ...."....i....... Rp.

Untuk Toko Buku diberikan rabat yang menarik !.

Hati-hati buku Palsu, peihatikan cap tanda tangan dari pengarang, tanpa cap tersebut
berarti buku tersebut palsu.

Hak cipta pada Penerbit Soemodidjojo Mahadewa Yogyakarta.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang menyalin atau meniru buku ini dalam bentuk dan cara apapun tanpa izin
tertulis dari penerbit.

Dicetak dan diedarkan oleh : CV BUANA RAYA Solo,


lsi diluar tanggung jawab pencetak.

PENERBIT SOLO

Anda mungkin juga menyukai