Anda di halaman 1dari 3

B-08 (i)

SOAL SELIDIK PENILAIAN LATIHAN/BENGKEL/SEMINAR/KURSUS

Sila gunakan skala dibawah untuk menyatakan pandangan anda terhadap perubahan yang berlaku pada diri
anda setelah menghadiri latihan. (Sila BULATKAN pada skala yang berkenaan).

Skala:

1- Sangat tidak setuju 2- Tidak setuju 3- Setuju 4- Sangat Setuju

Bil Perkara Skala

A PENILAIAN PELAKSANAAN PROGRAM

1 Objektif program ini tercapai 1 2 3 4

2 Kandungan program sesuai 1 2 3 4

3 Aktiviti LDK/ sesi perbincangan dikendalikan dengan berkesan 1 2 3 4

4 Penggunaan alat bantuan mengajar/bengkel yang berkesan 1 2 3 4

5 Penyampaian penceramah/ fasilitator yang menarik dan


berkesan 1 2 3 4

B PENILAIAN PENGURUSAN PROGRAM

1 Suasana tempat yang kondusif 1 2 3 4

2 Perjalanan pelaksanaan program berlangsung dengan lancar 1 2 3 4

3 Masa diperuntukkan bagi setiap modul adalah sesuai 1 2 3 4

C PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM

1 Peningkatan pemahaman saya terhadap kandungan program


meningkat berbanding sebelum menghadiri program 1 2 3 4

2 Saya berkeyakinan mengajar modul berkenaan/ menjalankan


tugas berkaitan/ mengaplikasi apa yang dipelajari melalui
1 2 3 4
program berbanding sebelum menghadiri bengkel (mana yang
berkenaan)

3 Pada keseluruhannya program ini adalah berjaya dan


bermanfaat 1 2 3 4

D ULASAN PESERTA:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
B-08 (i)

KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA

SOAL SELIDIK PENILAIAN LATIHAN/ BENGKEL/ SEMINAR/ PERSIDANGAN/ KURSUS

Tujuan penilaian ini ialah untuk meninjau sejauh mana latihan/kursus/bengkel/seminar ini berfaedah kepada
peserta-peserta dan juga mentaksirkan sama ada sebarang perubahan dari semua segi perlu dibuat untuk
memberi faedah dan kebaikan yang lebih kepada peserta lain di dalam siri kursus yang sama pada masa
akan datang.

Nama Kursus :

Tarikh Kursus :

Tempat Diadakan :

Penganjur :

Sila tandakan (/) bagi yang berkenaan

Jantina : Lelaki Perempuan

1 Utama/Khas dan ke atas 5 Gred 27 hingga 40

Gred Jawatan : 2 Gred 53 dan 54 6 Gred 17 hingga 26

3 Gred 45 hingga 52 7 Gred 1 hingga 16

4 Gred 41 hingga 44

1 55 & ke atas 4 26 tahun – 35 tahun


Kump. Umur :
2 46 tahun – 55 tahun 5 18 tahun – 25 tahun

3 36 tahun – 45 tahun

Emel Penganjur/ :
Urusetia

(Borang ini hendaklah dikembalikan kepada urus setia sejurus tamat program)

Dikemaskini pada 29/2/2016


JADUAL PENILAIAN PENCERAMAH/FASILITATOR

SKALA PENILAIAN
1 2 3 4 5
Lemah Kurang Memuaskan Memuaskan Baik Cemerlang

ALATAN
PENEKANAN
TAHAP PENERANGAN BANTUAN
KEPADA
BIL NAMA PENCERAMAH/ FASILITATOR TAJUK CERAMAH KEPAKARAN DAN TEKNIK MENGAJAR
AMALAN
PENCERAMAH PENYAMPAIAN YANG
PRAKTIKAL
DIGUNAPAKAI

Beri Nilai