Anda di halaman 1dari 3

BORANG SOAL SELIDIK

Soal Selidik Persepsi Pelajar Terhadap Kemahiran Metakognitif


Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Terima kasih atas kesudian pelajar menjawab soal selidik ini. Soalan-soalan dalam borang ini
memerlukan anda menyatakan tahap metakognitif anda sebelum dan selepas menggunakan modul
SPPBM. Segala kerjasama dan masa yang telah anda luangkan di dahului dengan ucapan ribuan terima
kasih

Bahagian A : Kemahiran metakognitif Pelajar

Makluman :
Pelajar diminta membulatkan mana-mana satu jawapan pilihan anda dari empat skala yang dinyatakan
berdasarkan panduan berikut:

Kenyataan Ringkasan Marka


h
Sangat tidak setuju STS 1

Tidak setuju TS 2

Setuju S 3

Sangat setuju SS 4
Penilaian Selidik sendiri
(Kebolehpercayaan dan Kesahan Inventori metakognitif Negeri: Potensi
Penilaian Alternatif, O'Neil & Abedi, 1996)

BIL ITEM Sangat Tidak Setuju Sangat


tidak setuju setuju
setuju
1 Saya sedar akan pemikiran saya sendiri 1 2 3 4

2 Saya memeriksa hasil kerja yang telah saya laksanakan. 1 2 3 4

3 Saya cuba untuk mencari idea-idea utama dalam soalan yang 1 2 3 4


akan diselesaikan

4 Saya cuba untuk memahami kehendak soalan sebelum 1 2 3 4


menyelesaikan soalan tersebut

5 Saya selalunya akan menggunakan teknik berfikir atau strategi 1 2 3 4


penyelesaian masalah yang sistematik apabila diperlukan

6 Saya pasti akan perbetulkan kesilapan yang saya buat melalui 1 2 3 4


strategi penyelesaian berbeza

7 Saya akan mengaitkan soalan yang diberi dengan pengetahuan 1 2 3 4


sedia ada saya

8 Saya cuba untuk menentukan apa strategi penyelesaian 1 2 3 4


berkesan yang diperlukan

9 Saya sedar akan keperluan untuk merancang dahulu tindakan 1 2 3 4


yang akan saya lakukan

10 Saya selalunya sentiasa tahu berapa banyak soalan yang 1 2 3 4


mampu saya selesaikan

11 Saya akan berfikir apakah kehendak soalan sebelum saya 1 2 3 4


mula menyelesaikan soalan tersebut.

12 Saya akan memastikan saya faham apa yang saya akan 1 2 3 4


lakukan dan bagaimana untuk melakukannya.

13 Saya sedar bahawa proses pemikiran itu perlu berterusan. 1 2 3 4

14 Saya berada di landasan yang betul untuk meningkatkan 1 2 3 4


pencapaian saya dan jika perlu, saya akan menukar teknik
atau stategi yang digunakan.
BIL ITEM Sangat Tidak Setuju Sangat
tidak setuju setuju
setuju
15 Saya menggunakan pelbagai teknik pemikiran berbilang atau 1 2 3 4
strategi untuk menyelesaikan soalan yang diberikan

16 Saya akan menentukan bagaimana untuk menyelesaikan 1 2 3 4


sesuatu soalan

17 Saya sedar saya akan cuba untuk memahami sesuatu soalan 1 2 3 4


sebelum saya cuba menyelesaikannya.

18 Saya akan memeriksa kemajuan prestasi saya melalui ujian. 1 2 3 4

19 Saya akan pilih dan memilih maklumat yang berkaitan untuk 1 2 3 4


menyelesaikan soalan yang diberi.

20 Saya cuba untuk memahami sesuatu soalan sebelum saya 1 2 3 4


cuba untuk menyelesaikannya.

Pemarkahan utama

Skala Items
Kesedaran 1, 5, 9, 13, 17

Strategi Kognitif 3, 7, 11, 15, 19

Perancangan 4, 8, 12, 16, 20

Regulasi 2, 6, 10, 14, 18