Anda di halaman 1dari 4

. Vektor F1 = 14 N dan F2 = 10 N diletakkan pada diagram Cartesius seperti pada gambar.

Resultan |R| = F1 + F2 dinyatakan dengan vektor satuan adalah...


A. 7i + 10√3j
B. 7i + 10j
C. 3i + 7√3j
D. 3i + 10j
E. 3i + 7j

Pembahasan

4. Pengamatan tetesan oli mobil yang melaju pada jalan lurus dilukiskan seperti pada gambar.

Yang menunjukkan mobil sedang bergerak dengan percepatan tetap adalah....


A. 1 dan 2
B. 1 dan 3
C. 1 dan 4
D. 2 dan 3
E. 2 dan 4

Pembahasan
Bergerak lurus dengan percepatan tetap bisa GLBB dipercepat ataupun GLBB diperlambat.
Gambar yang benar adalah 1 dan 2

5. Grafik (v-t) menginformasikan gerak sebuah mobil dari diam, kemudian bergerak hingga
berhenti selama 8 sekon seperti gambar.
Jarak yang ditempuh mobil antara t = 5 s sampai t = 8 s adalah.....
A. 60 m
B. 50 m
C. 35 m
D. 20 m
E. 15 m

Pembahasan
Hitung luas daerah di bawah garis C-D dan D-E hingga sumbu t.

6. Sebuah benda bergerak dengan kelajuan konstan v melalui lintasan yang berbentuk
lingkaran berjari-jari R dengan percepatan sentripetal (as). Agar percepatan sentripetal
menjadi dua kali dari semula maka.....
A. v dijadikan 4 kali dan R dijadikan 2 kali semula
B. v dijadikan 2 kali dan R dijadikan 4 kali semula
C. v dijadikan 2 kali dan R dijadikan 2 kali semula
D. v tetap dan R dijadikan 2 kali semula
E. v dijadikan 2 kali semula dan R tetap

Pembahasan
Percepatan sentripetal :

7. Sebuah benda diam ditarik oleh 3 gaya seperti gambar .

Berdasar gambar diatas , diketahui :


(1) percepatan benda nol
(2) benda bergerak lurus beraturan
(3) benda dalam keadaan diam
(4) benda akan bergerak jika berat benda lebih kecil dari gaya tariknya
Pernyataan benar adalah....
A. (1) dan (2) saja
B. (1) dan (3) saja
C. (1) dan (4)
D. (1), (2) dan (3) saja
E. (1), (2), (3) dan (4)
Pembahasan
Dari gambar terlihat bahwa jumlah gaya yang bekerja pada benda adalah NOL. Berikut ini
kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada benda jika jumlah gaya Σ F = 0
- percepatan benda nol
- benda bergerak dengan kecepatan konstan
- benda bergerak lurus beraturan
- benda diam

Jika benda mula-mula diam (seperti soal di atas) maka benda akan tetap diam, jika kondisi
benda sedang bergerak maka benda tetap akan bergerak sesuai jenis gerakan awalnya.

Perdebatan bisa terjadi pada pernyataan (4), bukan karena konsepnya tetapi karena kejelasan
kalimat / bahasa. Jika maksud pernyataan gaya tariknya horizontal (kanan / kiri) maka baik
berat benda lebih kecil ataupun lebih besar dari gaya tariknya maka benda tetap akan
bergerak (dengan asumsi lantai licin). Namun jika gaya tariknya berarah vertikal (ke atas)
maka benda baru bergerak jika berat benda lebih kecil dari gaya tariknya.

8. Perhatikan gambar di bawah ini!

Jika berat benda dibumi adalah 500 N maka berat benda di Planet A adalah...
A. 10 N
B. 25 N
C. 75 N
D. 100 N
E. 250 N

Pembahasan

9. Benda bidang homogen pada gambar dibawah ini, mempunyai ukuran AB=BC=√13 cm.
Koordinat titik beratnya terhadap titik E adalah....
A. (1 ; 1,7) cm
B. (1 ; 3,6) cm
C. (2 ; 3,8) cm
D. (2 ; 6,2) cm
E. (3 ; 3,4) cm

Pembahasan
Dengan Phytagoras didapat terlebih dahulu tinggi segitiga ABC adalah 3 cm sehingga titik
berat segitiga adalah sepertiga tinggi akan sama dengan 1 cm dari alas segitiga atau 7 cm jika
dihitung dari garis ED. Letak titik berat persegi panjang adalah setengah tinggi atau 3 cm dari
garis ED. Titik berat gabungan keduanya :

Titik berat = (2 ; 3,8)

10. Batang homogen panjang 6 m dengan massa 4 kg diletakkan seperti pada gambar!

Bila batang di putar dengan sumbu putar melalui titik O momen inersianya adalah…
A. 12 kg m2
B. 10 kg m2
C. 7 kg m2
D. 6 kg m2
E. 4 kg m2

Pembahasan