Anda di halaman 1dari 15

/conversion/tmp/scratch/385197898.

doc

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Equip d’Assessorament i Orientació
Psicopedagògica
Eap B-08 Garraf

AVALUACIÓ DEL LLENGUATGE

de l'alumne/a: .............................................

del curs: ...................................

del centre: ......................................

amb data: .....................................


/conversion/tmp/scratch/385197898.doc

INTENCIÓ COMUNICATIVA:
Intenció comunicativa
INTERCANVIS:
Recursos per a atreure l’atenció
Recursos per a dirigir l’atenció
Recursos per a reiniciar
Tipus d’iniciacions
Respostes
Presa de torns
CONTINGUT DEL DISCURS:
Tipus de contribució del parlant:
Quantitat
qualitat
rellevància
manera
Cohesio del discurs
/conversion/tmp/scratch/385197898.doc

ELEMENTS MORFOSINTÀCTICS Exemple SINTAXI GRUP


NOMINAL
Marca gènere Nom
Marca nombre Det – Nom
Utilització articles Det – Nom- CN (Adj)
Demostratius Det – Nom . CN
Possessius
Lexicals SINTAXI GRUP
VERBAL
Copulatius V. Atrib – Adj
Auxiliars V. Pred.
Forma tònica pronoms personals V. Pred. – CD
Forma àtona pronoms personals V. Pre. – CI
Concordança Det-Nom V. Pre - CC
Concordança Nom-Adjectiu
Concordança Subjecte-Verb TIPUS DE FRASE
Simple El gat beu llet
Coordinada
S. Adj
S. Adverb.
S. Causal
S. Condicional
S. Temporal
S. Final
/conversion/tmp/scratch/385197898.doc

BILABIAL LABIO LINGUO LINGUAL LINGUO LINGUO NOM:


PROTOCOL FONÈTIC CATALÀ LAURA BOSCH DENTAL DENTAL VEOLAR PALATAL VELAR
sord son sord son sord son sord son sord son sord son COGNOMS:
Espontani Imitatiu
1. pistola oclusiva p b
t d k g
fletxa
estrella
2. classe fricativa DATA EXPLORACIÓ:
taula
f v s z x j
cadira
llapis
dits africada CURS:
3. futbol t d t t
coixí s z x j
groc
casa nasal
4. senyora n
m n
drap y
escombra
piano lateral INCIAL
5. nen ENTRE VOCALS
l ll
menja FINAL
forquilla DESP/àtona/conson
carn vibrant r
6. fred simple
bufanda
jaqueta
guants vibrant R
7. reina múltiple
prim
espasa
/conversion/tmp/scratch/385197898.doc

llargs p t k b d s j n l r á í ú
8. tortuga
p ps pl pr a au
timbal
corda
t tb ts tl tr e ei
balcó
9. carro
k kl cr i ia
cavall
blanc
b bl br u ua
tren
10.mar
d dr á
peix
arbre
g gl gr à
lluny
platja
f fl fr é
galleda
s sp st sk str è

m mb mtr ó

n nd ns nj ò

l lk lb ls í
rs
r rt rk rb rd rj rn ú
rks

OBSERVACIONS:
/conversion/tmp/scratch/385197898.doc

BILABIAL LABIO LINGUO LINGUAL LINGUO LINGUO NOM:


PROTOCOL FONÈTIC CASTELLÀ LAURA BOSCH DENTAL DENTAL VEOLAR PALATAL VELAR
sord son sord son sord son sord son sord son sord son COGNOMS:
Espontani Imitatiu
1. cara oclusiva p b
t d k g
jabón
peine
2. chaqueta fricativa DATA EXPLORACIÓ:
tres
f v s z x j
3. gorro
bufanda
fuego africada CURS:
4. lápiz t d t t
libro s z x j
5.- cielo
estrella nasal
6. taza n
m n
blanco y
negro
7. barco lateral INCIAL
8. plancha ENTRE VOCALS
l ll
9. niño FINAL
diente DESP/àtona/conson
espada vibrant r
10. clase simple
silla
11. bolso
12. piedra vibrant R
cristal múltiple
13. autobús
globo
/conversion/tmp/scratch/385197898.doc

rojo p t k b d s j n l r á í ú
14. flecha
p ps pl pr a au
15. tambor
16. fruta
t tb ts tl tr e ei
mosca
k kl cr i ia

b bl br u ua

d dr á

g gl gr à

f fl fr é

s sp st sk str è

m mb mtr ó

n nd ns nj ò

l lk lb ls í
rs
r rt rk rb rd rj rn ú
rks
/conversion/tmp/scratch/385197898.doc

ANÀLISI DELS PROCESSOS DE SIMPLIFICACIÓ


Simplificació detectada 3 anys 4 anys 5 anys 6 anys 7 anys
PROCESSOS SUBSTITUTORIS
TxK (Totxe x Cotxe) Frontalització 20-30 % 10-20 % 10-20 %
BxG (Buants x Guants)
D x G (Droc x Groc)
Px K (Plasse x Classe)
GxB (Gufanda x Bufanda) Posterització 10-20 % 10-20 % 10-20 %
G x D (Grap x Drap)
X,S x F (Sorquilla x Forqulla)
CH x J (menCHa x menJa) Insonorització 40-50 % 30-40 % 30-40 % 20-30 % 10-20 %
SxZ (espaSSa x espaSa)
TxD (bufanTa x bufanDa)
x (coGí x coIXí) Sonorització -10 % -10 % -10 % -10 % -10 %
VxB (caVall x caBall) Fricació -10 % -10 % -10 % -10 % -10 %
FxP (Feix x Peix) oclusives
TxS (llapiT x llapiS) Oclusivització 20-30 % 10-20 %
K x R (maK x maR)
TxN (guaTs x guaNs)
Px F (Flatja x Platja)
T x LL (Tapis x LLapis)
TxN (carT x carN)
Jx (Jaqueta x Xaqueta) Semiconsonant. -10 % -10 %
JxS (espaJa x espaSa) fricatives
xD (plaJa x plaTJa) Pèrdua de -10 % -10 %
 xT (flexa x fleTXa) l’africació
T x  (peTX x peiX) Africació 40-50 % 30-40 % 30-40 % 20-30 % 20-30 %
TS x S (TSenyora x Senyora)
 x SS ( clae x claSSe) Prominència de 40-50 % 30-40 % 10-20 % 10-20 % 10-20 %
xS ( epada x eSpasa) la llengua
HxS (piHtola x piStola) Aspiració s -10 % -10 %
 x SS (claIXe x classe) Palatització 10-20 %
Sx (peS x peIX) Despalatizació + 50 + 50 + 50 30-40 % 20-30 %
N x NY (seNora x seNYora) % % %
/conversion/tmp/scratch/385197898.doc

Simplificació detectada 3 anys 4 anys 5 anys 6 anys 7 anys


J x LL (estreJa x estreLLa) Semiconsonant. + 50 + 50 + 50 + 50 + 50 %
JxL (pistoJa x pistoLa) de líquides % % % %
JxR (Jeina x Reina)
WxL (timbaW x timbaL)
J x LL (Juny x Lluny) Fricació de 24 % 28 % 56 % 22 % 26 %
líquides
N x NC (blaN x blaNC) Desvelarització 2% 2% 2%
MxT (fuMbol x fuTbol) Nasalització greu greu greu greu greu
NxL (baNcó x baLcó)
LxR (fLed x fRed) Manca de 20-30 % 10-20 % 10-20 %
RxL (tauRa x tauLa) lateralització
LxR (coLda x coRda) Lateralització 30-40 % 10-20 % 10-20 %
L x D,R (caLiLa x caDiRa) de vibrant
simple
Z,L,R, (caZu, caLu, caRu, caDu Absència de + 50 20-30% 10-20%
D x RR x caRRo) vibrant múltiple %

DxR (cadiDa x cadiRa) Absència de 10-20 % 10-20 %


(tDen x tRen) vibrant simple
RRR x (caRRRo x caRRo) Posteriorització 10-20 % 10-20 % 10-20 %
RR de vibrants
RxD (caRira x caDira) Substitució 10-20 %
(coR.Ra x corDa) de /d/ per una
R.R x líquida
D
S+ so /s/ sibilant /s/ dentalitzada
o pre-dorsal
´S` sortida de l'aire pel costat /s/ lateralitzada
de la llengua
/conversion/tmp/scratch/385197898.doc

Simplificació detectada 3 anys 4 anys 5 anys 6 anys 7 anys

PROCESSOS ASSIMILATORIS
BxD (Brap x Drap) Assimilació labial 6% 6% 6% 2% 2%
FxB (Fufanda x Bufanda) Assimilació 10 % 6% 4%
F x TB (fuFol x fuTBol) labiodental
TxP (Tistola x Pistola) Assimilació dental 12 % 10 % 4% 4% 2%
DxR (cadiDa x cadiRa)
RxD (caRira x caDira) Assimilació 38 % 28 % 18 % 10 %
LxT (fuLbol x fuTbol) alveolars líquides
Sx (Sesa x FleTXa) Altres assimilacions - - - - -
F,TX alveolars
SxD (Sits x Dits)
xK (jaIXeta x jaQUeta) Assimilacions 2%
xS (aIXpaIXa x eSpaSa) palatals
KxT (tuKuga x torTuga) Assimilacions 22 % 18 % 6%
KxF (Kuquilla x Forquilla) velars
NY x (NYuny x LLuny) Assimilacions 8% 10 % 6% 2%
LL nasals
NxR (Neina x Reina)

PROCESSOS RELATIUS A L'ESTRUCTURA SIL.LÀBICA


(ma x maR) Omissió de 10-20 %
consonants finals
(espa x espaSA) Omissió de síl.labes 2%
àtones finals
/conversion/tmp/scratch/385197898.doc

Simplificació detectada 3 anys 4 anys 5 anys 6 anys 7 anys


(ufanda x Bufanda) Omissió de 10-20 %
consonants inicials
(combra x Omissió de síl.labes 20-30 %
EScombra) àtones inicials
(caia x caDiRa) Omissió de 10-20 %
(taua x tauLa) consonants
(buanda x buFanda) intervocàliques
(rena x rEIna) Reducció de 20-30%
(tala x tAUla) diftongs
(Goc x GRoc) Simplificació grups + 50 + 50 40-50 % 10-20% 10-20%
(escomBa x consonàntics % %
escomBRa)
(fRuquilla x Metàtesi 10-20%
fORquilla)
(llaRsK x llaRCS)
(teFLa x FLeTXa)
(Rap x DRap) Coalescència + 50 20-30% 10-20% 10-20%
(meNYa x menJa) %
(pARim x PRim) Epèntesi + 50 + 50 40-50 % 40-50 % 40-50 %
(esCRombra x % %
esCombra)
(llapiTs x llapis)
(col.lègiT x col.legi)
(marT x mar)
trenK x tren)
/conversion/tmp/scratch/385197898.doc

NIVELL DE CONTINGUT:
/conversion/tmp/scratch/385197898.doc

COMPORTAMENT LINGÜÍSTIC EDAT VALORACIONS ASPECTE PROGRAMA BLOC RESPONSABLE


LINGÜÍSTIC
A.- No manifesta les seves intencions 3 anys o Dificultats COMUNICACIÓ PROGRAMA ESPECÍFIC DE 1 CENTRE
comunicatives o tenen dificultats més. comunicació COMUNICACIÓ
greus per fer-ho a causa de breus Dificultats cognitives LLENGUATGE I PROGRAMA D’ESTIMULACIÓ GLOBAL A 2 CENTRE
dificultats de relació amb els altres, COMUNICACIÓ NIVELL COGNITIU I COMUNICACIÓ
greus dificultats cognitives (cal veure Dificultats auditives LLENGUATGE I PROGRAMA ESPECÍFIC DE 1 CENTRE
també el bloc 2, pèrdua auditiva COMUNICACIÓ COMUNICACIÓ i
afegida a poca estimulació PROGRAMA ESPECÍFIC D’ESTIMULACIÓ 3 ATENCIÓ LOGOPÈDICA
comunicativa LINGÜÍSTICA CREDA
B.- Alumnes que manifesten 3 anys o Dificultats auditives LLENGUATGE PROGRAMA ESPECÍFIC D’ESTIMULACIÓ 3 ATENCIÓ LOGOPÈDICA
intencions comunicatives només amb més. LINGÜÍSTICA CREDA
el gest o lingüísticament amb una o Dificultats cognitives LLENGUATGE I PROGRAMA D’ESTIMULACIÓ GLOBAL A 2 CENTRE
dues paraules COMUNICACIÓ NIVELL COGNITIU I COMUNICACIÓ
Sense dificultats LLENGUATGE PROGRAMA ESPECÍFIC D’ESTIMULACIÓ 3 ATENCIÓ LOGOPÈDICA
observables LINGÜÍSTICA CREDA
C.- Alumnes que manifesten 3 anys o Dificultats auditives LLENGUATGE PROGRAMA ESPECÍFIC D’ESTIMULACIÓ 3 ATENCIÓ LOGOPÈDICA
intencions comunicatives amb frases més perceptives LINGÜÍSTICA CREDA
d’almenys tres paraules però amb Dificultats auditives LLENGUATGE PROGRAMA D’ESTIMULACIÓ GLOBAL 4 CENTRE
pocs elements morfosintàctics conductives DEL LLENGUATGE DINS L’AULA I/O EN
(infeccions...) PETIT GRUP
Dificultats cognitives LLENGUATGE I PROGRAMA D’ESTIMULACIÓ GLOBAL A 2 CENTRE
(3-4 anys) COMUNICACIÓ NIVELL COGNITIU I COMUNICACIÓ
Dificultats cognitives LLENGUATGE PROGRAMA ESPECÍFIC D’ESTIMULACIÓ 3 ATENCIÓ LOGOPÈDICA
(5-6 anys) LINGÜÍSTICA CREDA
Sense dificultats LLENGUATGE PROGRAMA D’ESTIMULACIÓ GLOBAL 4 CENTRE
observables DEL LLENGUATGE DINS L’AULA I/O EN
(3 anys) PETIT GRUP
Sense dificultats LLENGUATGE PROGRAMA ESPECÍFIC D’ESTIMULACIÓ 3 ATENCIÓ LOGOPÈDICA
observables LINGÜÍSTICA CREDA
(4-5/6 anys)
/conversion/tmp/scratch/385197898.doc

COMPORTAMENT LINGÜÍSTIC EDAT VALORACIONS ASPECTE PROGRAMA BLOC RESPONSABLE


LINGÜÍSTIC
D.- Alumnes que manifesten 3 anys PARLA PROGRAMA D’ESTIMULACIÓ PER AL 5 CENTRE
intencions comunicatives amb frases DESENVOLUPAMENT FONOLÒGIC DINS
de tres paraules, mantenint L’AULA I/O EN PETIT GRUP
l’estructura correcta, amb la
presència dels elements
morfosintàctics bàsics, si bé amb
errors
(Elements morfosintàxics bàsics: 4 anys LLENGUATGE PROGRAMA D’ESTIMULACIÓ GLOBAL 4 CENTRE
- Flexió verb DEL LLENGUATGE DINS L’AULA I/O EN
- Concordances PETIT GRUP
- Fexió nominal
5-6 anys LLENGUATGE PROGRAMA ESPECÍFIC D’ESTIMULACIÓ 3 ATENCIÓ LOGOPÈDICA
LINGÜÍSTICA CREDA

E.- Alumnes que manifesten 3-4 anys PARLA PROGRAMA D’ESTIMULACIÓ PER AL 5 CENTRE
intencions comunicatives amb frases DESENVOLUPAMENT FONOLÒGIC DINS
de 4 elements o més, amb bona L’AULA I/O EN PETIT GRUP
estructura sintàctica en les oracions
simples i amb alguns errors en les 5 anys LLENGUATGE PROGRAMA D’ESTIMULACIÓ GLOBAL 4 CENTRE
oracions complexes (coordinades, DEL LLENGUATGE DINS L’AULA I/O EN
subordinades). PETIT GRUP

6 anys o LLENGUATGE PROGRAMA ESPECÍFIC D’ESTIMULACIÓ 3 ATENCIÓ LOGOPÈDICA


+ LINGÜÍSTICA CREDA

F.- Alumnes amb parla molt 3 anys sense etiologia clara PARLA 6 CENTRE
inintel.ligible i amb processos molt
retardats o desviats + 3 anys sense etiologia clara PARLA 7 ATENCIÓ LOGOPÈDICA
PROGRAMA INDIVIDUAL PER AL
CREDA
DESENVOLUPAMENT FONOLÒGIC
dificultats a nivell PARLA 8
neurològic o orgànic
/conversion/tmp/scratch/385197898.doc

COMPORTAMENT LINGÜÍSTIC EDAT VALORACIONS ASPECTE PROGRAMA BLOC RESPONSABLE


LINGÜÍSTIC
G.- Alumnes amb parla molt 3 anys o Dificultats auditives (3 PARLA PROGRAMA D’ESTIMULACIÓ PER AL 5 CENTRE
retardada per l’edat, però no més anys) DESENVOLUPAMENT FONOLÒGIC DINS
desviada L’AULA I/O EN PETIT GRUP

Dificultats auditives 4 PARLA PROGRAMA INDIVIDUAL PER AL 6 CENTRE


anys DESENVOLUPAMENT FONOLÒGIC

Dificultats auditives PARLA PROGRAMA INDIVIDUAL PER AL 7 ATENCIÓ LOGOPÈDICA


(5/6 anys) DESENVOLUPAMENT FONOLÒGIC CREDA

Dificultats a nivell PARLA PROGRAMA INDIVIDUAL PER AL 8 ATENCIÓ LOGOPÈDICA


neurològic o orgànic DESENVOLUPAMENT FONOLÒGIC CREDA

sense etiologia clara 3 PARLA PROGRAMA D’ESTIMULACIÓ PER AL 5 CENTRE


anys DESENVOLUPAMENT FONOLÒGIC DINS
L’AULA I/O EN PETIT GRUP

sense etiologia clara 4 PARLA PROGRAMA INDIVIDUAL PER AL 6 CENTRE


anys DESENVOLUPAMENT FONOLÒGIC

sense etiologia clara PARLA PROGRAMA INDIVIDUAL PER AL 7 ATENCIÓ LOGOPÈDICA


(5-6 anys) DESENVOLUPAMENT FONOLÒGIC CREDA

- Alumnes que usen paraules 3 anys o PARLA PROGRAMA D’ESTIMULACIÓ PER AL 5 CENTRE
concretes, referents a entitats + DESENVOLUPAMENT FONOLÒGIC DINS
observables, accions i atributs amb L’AULA I/O EN PETIT GRUP
pocs termes que indiquin espai i/o
temps.

- Alumnes que mostre poques 3 anys o LLENGUATGE PROGRAMA D’ESTIMULACIÓ GLOBAL 4 CENTRE
habilitats conversacionals en presa de + DEL LLENGUATGE DINS L’AULA I/O EN
torns, presència de l’interlocutor i PETIT GRUP
manteniment del tòpic.