Anda di halaman 1dari 9

SMK KELANA JAYA

UJIAN BULAN MAC 2018


MATEMATIK TAMBAHAN

NAMA : …………………………………..
TINGKATAN : …………………………...
Masa : 1 jam
Arahan : Jawab semua soalan.
1. Rajah 1 menunjukkan hubungan antara set A dan set B.
Diagram 1 shows the relation between set A and set B.

Rajah 1
Diagram 1

Nyatakan
State

(a) objek bagi 2,


the object of 2,
[1 m ]
(b) julat hubungan itu,
the range of the relation,
[1 m ]

Jawapan / Answer : (a) ………………………………


(b) ...……………………………. /2

1
2. xk
Rajah 2 menunjukkan fungsi g : x  , x  0 , dengan keadaan k
x
ialah pemalar.
xk
Diagram 2 shows the function g : x  , x  0 , where k is a
x
constant.
𝑔
x

Rajah 2
Diagram 2

Cari nilai bagi k.


Find the value of k.
[2 m]
Jawapan / Answer :

/2

2
3. x7
Diberi fungsi songsang bagi f : x 3 x  m ialah f 1
:x , cari
n
nilai-nilai m dan n.
1 x7
Given that the inverse function of f : x 3 x  m is f :x , find
n
the values of m and n.
[3m]
Jawapan / Answer :

/3

3
4. 1
Diberi fungsi f ( x)  , x  0 dan fungsi gubahan fg ( x)  4 x , cari
2x
1
Given the function f ( x)  , x  0 and the composite function
2x
fg ( x)  4 x , find
(a) g (x ) ,
g (x ) , [2 m]
(b) nilai x apabila gf ( x)  2 .
the value of x when gf ( x)  2 . [2 m]
Jawapan / Answer :

/4
5. Bentukkan persamaan kuadratik dengan punca-punca m dan 2m.
Ungkapkan
persamaan itu dalam bentuk ax 2  bx  c  0 , dengan keadaan a, b dan
c adalah pemalar.
Form a quadratic equation which has the roots m and 2m. Express the
equation in the form ax 2  bx  c  0 , where a, b and c are constants.
[2 m]
Jawapan / Answer :

/2

4
6. Persamaan kuadratik 2 x 2  px 2  4( x  2) , dengan keadaan p ialah
pemalar, tidak mempunyai punca nyata. Cari julat nilai p.
The quadratic equation 2 x 2  px 2  4( x  2) , where p is a constant, has
no real roots. Find the range of the values of p.
[3 m]
Jawapan / Answer :

/3
7. Cari nilai n di mana lengkung y  n  8x  x menyilang garis lurus y = 3
2

pada satu titik.


Find the values of n for which the curve y  n  8x  x 2 intersect the
straight line y  3 at one point.
[4 m]
Jawapan / Answer :

/4

5
8. Diberi  dan  ialah punca persamaan kuadratik 2 x 2  8 x  5  0
Bentukkan persamaan kuadratik yang mempunyai punca 3𝛼 dan 3𝛽.
Given  and  are the roots of the quadratic equations 2 x 2  8 x  5  0
Form the quadratic equation which has the roots 3𝛼 and 3𝛽.

[4 m]
Jawapan / Answer :

/4

6
9. Diberi −3 ialah satu daripada punca persamaan kuadratik
(𝑥 + 2𝑝)2 = 25, dengan keadaan 𝑝 ialah pemalar. Cari nilai 𝑝.
Given that −3 is one of the roots of the quadratic equation
(𝑥 + 2𝑝)2 = 25, where p is a constant. Find the value of 𝑝. [2 m]

Jawapan / Answer :

/2
10. 𝑓(𝑥)

𝑥
0 1 4
5 9
Rajah di atas menunjukkan graf fungsi kuadratik 𝑓(𝑥) = (𝑥 − 2)2 − 4.
Nyatakan
The diagram shows the graph of the quadratic function
5 9
𝑓(𝑥) = (𝑥 − 2)2 − 4. State
a) Koordinat titik minimum bagi lengkung itu,
The coordinates of the minimum point of the curve,
b) Persamaan paksi simetri bagi lengkung itu.
The equation of the axis of symmetry of the curve. [2 m]
Jawapan / Answer :

/2

7
Arahan : Sila jawab soalan seterusnya dalam kertas kajang.

11. Rajah 3 menunjukkan rajah anak panah suatu fungsi.


Diagram 3 shows an arrow diagram of a function.

𝑎𝑥+𝑏
𝑥 ,𝑥 ≠ 𝑘
𝑥−1

11

4
3
2
Rajah 3 / Diagram 3
Cari / Find
a) Nilai 𝑘, / the value of 𝑘, [1 m]
b) Nilai 𝑎 dan nilai 𝑏, / the values of 𝑎 and 𝑏, [4 m]
c) Nilai 𝑓 −1 (3). / the values of 𝑓 −1 (3). [2 m]

12. 𝑓(𝑥)

B (2,k)

A
𝑥
0

Rajah dia atas menunjukkan lengkung suatu fungsi kuadratik (𝑥) = −𝑥 2 + ℎ𝑥 + 4 . Lengkung itu
mempunyai satu titik maksimum pada titik B (2,k) dan memotong paksi-𝑓(𝑥) pada titik A.

The diagram above shows the graph of a quadratic function 𝑓(𝑥) = −𝑥 2 + ℎ𝑥 + 4. The graph
has minimum point at B (2,k) and cuts the 𝑓(𝑥)-axis at point A.
a) Nyatakan koordinat A.
State the coordinate of A. [1m]
b) Dengan kaedah penyempurnaan kuasa dua, cari nilai ℎ dan nilai 𝑘.
Using the completing the square method, find the value of ℎ and 𝑘. [4 m]
c) Tentukan julat nilai 𝑥, jika 𝑓(𝑥) ≥ 4.
Find the range of values of 𝑥 if 𝑓(𝑥) ≥ 4. [2 m]

8
Disediakan oleh Disemak & disahkan oleh,

…………………. …………………………….
(CIK FARHANA AFIQAH ADINAN) (PN KHOR BEE LIN)
Penyelaras Matematik Tambahan GKMP Sains & Matematik