Anda di halaman 1dari 43

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS

TAHUN EMPAT
2018

MINGGU BIDANG TOPIK STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI


KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
1 Menyatakan semua deria yang terlibat untuk membuat
1 PENGENALAN 1.0 1.1 Kemahiran 1.1.1 pemerhatian tentang fenomena yang berlaku
KEPADA Proses Sains Murid boleh: 2 Memerihalkan penggunaan semua deria yang terlibat
SAINS KEMAHIRAN Memerhati untuk membuat pemerhatian tentang fenomena atau
SAINTIFIK perubahan yang berlaku
3 Menggunakan semua deria yang terlibat untuk
membuat pemerhatian tentang fenomena atau
perubahan yang berlaku
4  Menggunakan semua deria yang terlibat untuk
membuat pemerhatian secara kualitatif bagi
menerangkan fenomena atau perubahan yang
berlaku
 Menggunakan alat yang sesuai jika perlu untuk
membantu pemerhatian
5 Menggunakan semua deria yang terlibat untuk
membuat pemerhatian secara kualitatif dan kuantitatif
bagi menerangkan fenomena atau perubahan yang
berlaku
 Menggunakan alat yang sesuai jika perlu untuk
membantu pemerhatian
6  Menggunakan semua deria yang terlibat untuk
membuat pemerhatian secara kualitatif dan
kuantitatif bagi menerangkan fenomena atau
perubahan yang berlaku secara sistematik
 Menggunakan alat yang sesuai jika perlu untuk
membantu pemerhatian
1 Menyatakan ciri objek dengan melihat persamaan dan
1 PENGENALAN 1.0 1.1 Kemahiran 1.1.2 1 perbezaan
KEPADA Proses Sains Mengelas 2 Memerihalkan ciri objek dengan menyatakan
SAINS KEMAHIRAN persamaan dan perbezaan
SAINTIFIK 3 Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri
sepunya dan berbeza
4 Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri
sepunya dan berbeza dan menyatakan ciri sepunya
yang digunakan
5 Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri
sepunya dan berbeza dan menyatakan ciri sepunya
yang digunakan serta boleh menggunakan ciri lain untuk
mengasing dan mengumpul
6 Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri
sepunya dan berbeza sehingga peringkat terakhir dan
menyatakan cirri yang digunakan
MINGGU BIDANG TOPIK STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
1 Menyatakan lebih dari satu peralatan yang sesuai bagi
PENGENALAN 1.0 1.1 Kemahiran 1.1.3 mengukur suatu kuantiti
2 KEPADA Proses Sains Mengukur 2 Memerihalkan peralatan dan cara mengukur yang
SAINS KEMAHIRAN menggunakan sesuai bagi suatu kuantiti
SAINTIFIK nombor 3 Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai
yang betul
4 Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai
dengan teknik yang betul
5 Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai
dengan teknik yang betul serta merekod dalam jadual
secara sistematik dan lengkap
6 Menunjuk cara untuk mengukur dengan menggunakan
alat dan unit piawai dengan teknik yang betul serta
merekod dalam jadual secara sistematik dan lengkap

MINGGU BIDANG TOPIK STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI


/ KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TAHAP TAFSIRAN
TARIKH
PENGUASAAN
1 Menyatakan satu tafsiran yang munasabah bagi satu
2 PENGENALAN 1.0 1.1 Kemahiran 1.1.4 peristiwa atau pemerhatian
KEPADA Proses Sains Membuat inferens 2 Memerihalkan lebih dari satu tafsiran yang munasabah
2
SAINS KEMAHIRAN bagi satu peristiwa atau pemerhatian
SAINTIFIK 3 Membuat kesimpulan awal yang munasabah
berdasarkanbeberapa tafsiran bagi satu peristiwa atau
pemerhatian
4 Membuat kesimpulan awal yang munasabah bagi satu
peristiwa atau pemerhatian dengan menggunakan
maklumat yang diperolehi
5 Membuat lebih dari satu kesimpulan awal yang
munasabah bagi satu peristiwa atau pemerhatian
dengan menggunakan maklumat yang diperolehi
6 Membuat lebih dari satu kesimpulan awal yang
munasabah bagi satu peristiwa atau pemerhatian
dengan menggunakan maklumat yang diperolehi dan
boleh menerangkan kesimpulan awal yang dibuat
MINGGU BIDANG TOPIK STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
/ KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TAHAP TAFSIRAN
TARIKH
PENGUASAAN
1 Menyatakan satu kemungkinan bagi satu peristiwa
3 PENGENALAN 1.0 1.1 Kemahiran 1.1.5 atau data
KEPADA Proses Sains Meramal 2 Memerihalkan satu kemungkinan atau peristiwa
SAINS KEMAHIRAN 3 Membuat jangkaan tentang satu peristiwa berdasarkan
SAINTIFIK pemerhatian, pengalaman lalu atau data
4 Mewajarkan pemilihan jangkaan yang munasabah dan
paling sesuai bagi satu peristiwa atau data
5 Membuat lebih dari satu jangkaan yang munasabah
tentang suatu peristiwa berdasarkan pemerhatian,
pengalaman lalu atau data
6  Membuat lebih dari satu jangkaan yang
munasabah tentang suatu peristiwa
berdasarkan pemerhatian,pengalaman lalu
atau data
 Membuat jangkaan melalui intrapolasi atau
ekstrapolasi data

3
MINGGU BIDANG TOPIK STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
/ KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TAHAP TAFSIRAN
TARIKH
PENGUASAAN
1 Menyusun maklumat yang diperoleh dalam bentuk
3 PENGENALAN 1.0 1.1 Kemahiran 1.1.6 yang sesuai
KEPADA Proses Sains Berkomunikasi 2 Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang
SAINS KEMAHIRAN sesuai
SAINTIFIK 3 Merekodkan maklumat atau idea dalam lebih dari satu
bentuk yang sesuai
4 Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang
sesuai dan mempersembahkan maklumat atau idea
tersebut secara sistematik
5 Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang
sesuai dan mempersembahkan maklumat atau idea
tersebut secara sistematik dan bersikap positif terhadap
maklumat yang diterima
6 Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang
sesuai dan mempersembahkan maklumat atau idea
tersebut secara sistematik dalam pelbagai bentuk
secara kreatif dan inovatif serta boleh memberi maklum
balas
1 Menyatakan satu parameter yang berubah mengikut
4 PENGENALAN 1.0 1.1 Kemahiran 1.1.7 masa berdasarkan satu situasi
KEPADA Proses Sains Menggunakan 2 Memerihalkan satu parameter yang berubah mengikut
SAINS KEMAHIRAN perhubungan masa berdasarkan satu situasi
SAINTIFIK ruang dan masa 3 Menyusun kejadian suatu fenomena atau peristiwa
mengikut kronologi berdasarkan masa
4 Menaakul perubahan parameter yang berlaku bagi
satu fenomena atau peristiwa mengikut kronologi
berdasarkan masa
5 Menyusun kejadian suatu fenomena atau peristiwa
yang berubah mengikut masa mengikut kronologi
dalam bentuk penyusun grafik yang sesuai
6 Mempersembahkan dan menghuraikan kronologi
4
perubahan yang berlaku bagi suatu fenomena atau
peristiwa yang berubah mengikut masa
MINGGU BIDANG TOPIK STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
/ KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TAHAP TAFSIRAN
TARIKH
PENGUASAAN
1 Membuat satu penerangan berdasarkan data
4 PENGENALAN 1.0 1.1 Kemahiran 1.1.8 2 Memerihalkan lebih dari satu penerangan berdasarkan
KEPADA Proses Sains Mentafsir data data
SAINS KEMAHIRAN 3 Memilih idea yang releven tentang objek, peristiwa
SAINTIFIK atau pola yang terdapat pada data untuk membuat
satu penerangan
4 Membuat satu hubung kait antara parameter pada
data berdasarkan hubungan antara parameter atau
konsep sains
5 Memberi penerangan secara rasional dengan
membuat intrapolasi tentang objek, peristiwa atau pola
daripada data yang dikumpulkan
6 Memberi penerangan secara rasional dengan
membuat intrapolasi atau ekstrapolasi daripada data
yang dikumpulkan
MINGGU BIDANG TOPIK STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
/ KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TAHAP TAFSIRAN
TARIKH
PENGUASAAN
1 Menyatakan apa yang dilakukan dan diperhatikan
5 PENGENALAN 1.0 1.1 Kemahiran 1.1.9 bagi satu situasi
KEPADA Proses Sains Mendefinisi secara 2 Memerihalkan apa yang dilakukan dan diperhatikan
SAINS KEMAHIRAN operasi bagi satu situasi
SAINTIFIK 3 Membuat satu tafsiran tentang apa yang dilakukan
dan diperhatikan bagi satu situasi mengikut aspek yang
ditentukan
4 Membuat lebih dari satu tafsiran tentang apa yang
dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi mengikut
aspek yang ditentukan

5
5 Memilih satu tafsiran yang paling sesuai tentang suatu
konsep dengan menyatakan apa yang dilakukan dan
diperhatikan bagi satu situasi
6 Memerihalkan satu tafsiran yang paling sesuai tentang
suatu konsep dengan menyatakan apa yang dilakukan
dan diperhatikan bagi satu situasi
MINGGU BIDANG TOPIK STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
/ KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TAHAP TAFSIRAN
TARIKH
PENGUASAAN
1 Mengenal pasti perkara yang mempengaruhi suatu
PENGENALAN 1.0 1.1 Kemahiran 1.1.10 penyiasatan
5 KEPADA Proses Sains Mengawal 2 Memerihalkan pemboleh ubah yang mempengaruhi
SAINS KEMAHIRAN pemboleh ubah suatu penyiasatan
SAINTIFIK
3 Menentukan pemboleh ubah yang dimanipulasi dalam
suatu penyiasatan
4 Menentukan pemboleh ubah bergerak balas dan
dimalarkan setelah pemboleh ubah dimanipulasi di
tentukan dalam suatu penyiasatan
5 Menerangkan hubungan pemboleh ubah dimanipulasi
dengan pemboleh ubah bergerak balas dalam suatu
penyiasatan
6 Menukarkan pemboleh ubah yang dimalarkan kepada
pemboleh ubah dimanipulasi dan menyatakan
pemboleh ubah bergerak balas yang baru
MINGGU BIDANG TOPIK STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
/ KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TAHAP TAFSIRAN
TARIKH
PENGUASAAN
Menyatakan pemboleh ubah yang terlibat dalam suatu
6 PENGENALAN 1.0 1.1 Kemahiran 1.1.11 1 penyiasatan
KEPADA Proses Sains Membuat hipotesis 2 Memerihalkan pemboleh ubah yang terlibat dalam
SAINS KEMAHIRAN suatu penyiasatan
SAINTIFIK 3 Memerihalkan hubungan antara pemboleh ubah
dalam suatu penyiasatan
6
4 Membuat suatu pernyataan umum yang boleh diuji
tentang hubungan antara pemboleh ubah dalam
suatu penyiasatan
5 Membuat suatu perhubungan antara pemboleh ubah
dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas bagi
membuat hipotesis untuk diuji
6 Merangka satu penyiasatan untuk diuji berdasarkan
hipotesis yang dibina
MINGGU BIDANG TOPIK STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
/ KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TAHAP TAFSIRAN
TARIKH
PENGUASAAN
1 Menyatakan persoalan berdasarkan masalah yang
6 PENGENALAN 1.0 1.1 Kemahiran 1.1.12 dikenal pasti
KEPADA Proses Sains Mengeksperimen 2 Membuat pernyataan hipotesis berdasarkan masalah
SAINS KEMAHIRAN yang dikenal pasti
SAINTIFIK
3 Menentukan kaedah dan alat radas yang sesuai seperti
yang dirancang
4 Menjalankan eksperimen untuk menguji suatu hipotesis

5 Menjalankan eksperimen, mengumpul data, mentafsir


data serta membuat rumusan untuk membuktikan
hipotesis dan membuat laporan
6 Mencetuskan persoalan baru dan merancang satu
eksperimen untuk menguji hipotesis baru daripada
persoalan yang dicetuskan
MINGGU BIDANG TOPIK STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
/ KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TAHAP TAFSIRAN
TARIKH
PENGUASAAN
1 Menyenaraikan peralatan, bahan sains dan spesimen
7 PENGENALAN 1.0 1.2 Kemahiran Murid boleh: yang diperlukan bagi suatu aktiviti

7
KEPADA Manipulatif 2 Memerihalkan penggunaan peralatan, bahan sains
SAINS KEMAHIRAN 1.2.1 dan spesimen yang diperlukan bagi suatu aktiviti
SAINTIFIK Menggunakan dan dengan kaedah yang betul
mengendalikan
3 Mengendalikan penggunaan peralatan, bahan sains
peralatan
dan spesimen yang diperlukan bagi suatu aktiviti
dan bahan sains
dengan kaedah yang betul
dengan betul
4 Mengguna, mengendali, melakar, membersih dan
menyimpan penggunaan peralatan, bahan sains dan
1.2.2
spesimen yang digunakan dalam suatu aktiviti dengan
Mengendalikan
kaedah yang betul
spesimen dengan
5 Mengguna, mengendali, melakar, membersih dan
betul dan
menyimpan penggunaan peralatan, bahan sains dan
Cermat
spesimen yang digunakan dalam suatu aktiviti dengan
1.2.3 Melakar
kaedah yang betul, bersistematik dan berhemah
spesimen,
peralatan dan 6 Mengguna, mengendali, melakar, membersih dan
bahan menyimpan penggunaan peralatan, bahan sains dan
sains dengan betul spesimen yang digunakan dalam suatu aktiviti dengan
kaedah yang betul, bersistematik, berhemah dan
1.2.4 menjadi contoh kepada rakan lain
Membersihkan
peralatan sains
dengan cara
yang betul

1.2.5 Menyimpan
peralatan dan
bahan sains
dengan betul dan
selamat

8
MINGGU BIDANG TOPIK STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
/ KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TARIKH TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
1 Menyatakan salah satu peraturan bilik sains
7 PENGENALAN 2.0 PERATURAN 2.1 Peraturan Bilik 2.1.1 2 Menyatakan lebih daripada satu peraturan bilik sains
KEPADA BILIK SAINS Sains Murid boleh: 3 Mengaplikasi salah satu peraturan bilik sains
SAINS Mematuhi 4 Mengaplikasi lebih daripada satu peraturan bilik sains
peraturan bilik sains 5 Memberi sebab peraturan bilik sains perlu dipatuhi
6 Menjadi contoh kepada rakan dalam mematuhi
peraturan bilik sains
MINGGU BIDANG TOPIK STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
/ KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TARIKH TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
1 Menyatakan bahagian yang terlibat semasa bernafas
8 SAINS HAYAT 3.0 PROSES 3.1 Proses Murid boleh: iaitu hidung, trakea dan peparu
HIDUP pernafasan 2 Memerihalkan proses pernafasan dari aspek laluan
MANUSIA manusia 3.1.1 udara dan pergerakan dada
Murid boleh:
3 Menjalankan pelbagai aktiviti untuk menunjukkan
Menyatakan
perbezaan kadar pernafasan
manusia bernafas
menggunakan 4 Membuat kesimpulan bahawa aktiviti yang lebih lasak
hidung, trakea dan menyebabkan kadar pernafasan menjadi lebih cepat
peparu melalui 5 Mewajarkan kepentingan melakukan aktiviti
pemerhatian kecergasan dalam kehidupan seharian untuk menjaga
menerusi pelbagai kesihatan
media
6 Berkomunikasi secara kreatif dan inovatif tentang jenis-
3.1.2 Melakar jenis aktiviti kecergasan yang sesuai dari aspek jantina,
laluan udara umur dan tahap kesihatan
semasa menarik
dan menghembus
nafas

9
3.1.3 Memerihalkan
pergerakan dada
dengan
meletakkan
tangan di dada
semasa menarik
dan menghembus
nafas

3.1.4 Mengitlak
bahawa kadar
pernafasan
bergantung
kepada jenis aktiviti
yang dilakukan
melalui
pemerhatian pada
pergerakan dada

3.1.5 Menjelaskan
pemerhatian
melalui lakaran,
TMK, penulisan
atau lisan
MINGGU BIDANG TOPIK STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
/ KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TARIKH TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
1 Menyatakan maksud perkumuhan dan penyahtinjaan
9 SAINS HAYAT 3.0 PROSES 3.2 Perkumuhan Murid boleh: 2 Memerihalkan perkumuhan dan penyahtinjaan
HIDUP dan 3 Membina penyusunan grafik organ dengan hasil
MANUSIA Penyahtinjaan 3.2.1 perkumuhan
manusia Menyatakan
maksud 4 Menaakul kepentingan manusia menjalani perkumuhan
dan penyahtinjaan

10
perkumuhan 5 Mewajarkan amalan ke tandas mengikut keperluan
melalui dan
pemerhatian pengambilan makanan yang seimbang
menerusi pelbagai 6 Menghasilkan persembahan grafik tentang kesan
media perkumuhan dan penyahtinjaan yang tidak teratur dan
mempersembahkannya kepada kelas
3.2.2 Mengenal
pasti organ dan
hasil perkumuhan
iaitu:
 ginjal
menghasilkan air
kencing
 kulit
menghasilkan
peluh
 peparu
menghasilkan
karbon dioksida
dan wap air

3.2.3 Menyatakan
maksud
penyahtinjaan dan
hasil
nyahtinja melalui
pemerhatian
menerusi
pelbagai media

3.2.4 Menjelas
dengan contoh
keperluan manusia
menjalani
perkumuhan dan
11
penyahtinjaan

3.2.5 Menjelaskan
pemerhatian
melalui lakaran,
TMK, penulisan
atau lisan
MINGGU BIDANG TOPIK STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
/ KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TARIKH TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
1 Menyatakan manusia bergerak balas apabila
10-11 SAINS HAYAT 3.0 PROSES 3.3 Manusia Murid boleh: menerima rangsangan
HIDUP bergerak 2 Memberi contoh gerak balas manusia terhadap
MANUSIA balas 3.3.1 rangsangan
terhadap Menyatakan 3 Menjelas dengan contoh organ deria yang bergerak
rangsangan manusia bergerak balas terhadap rangsangan
balas apabila
organ deria 4 Membuat kesimpulan tentang kepentingan gerak balas
menerima manusia terhadap rangsangan
rangsangan 5 Mewajarkan kepentingan menjaga organ deria
dengan
menjalankan 6 Menjana idea tentang tabiat yang perlu dielakkan
aktiviti yang boleh menyebabkan kerosakan pada organ
deria
3.3.2 Menjelas
dengan contoh
gerak balas
manusia terhadap
rangsangan dalam
kehidupan harian

3.3.3 Membuat
inferens tentang
kepentingan gerak
12
balas manusia
terhadap
rangsangan

3.3.4 Menjelaskan
pemerhatian
melalui lakaran,
TMK, penulisan
atau lisan
MINGGU BIDANG TOPIK STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
/ KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TARIKH TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
1 Menyatakan bahawa setiap anak mewarisi ciri
12 SAINS HAYAT 3.0 PROSES 3.4 Pewarisan Murid boleh: daripada ibubapa
HIDUP manusia 2 Menyebut ciri individu yang diwarisi daripada ibu bapa
MANUSIA 3.4.1 3 Menjelas dengan contoh ciri yang terdapat pada anak
Menyatakan anak yang diwarisi daripada ibu atau bapa
mewarisi ciri
4 Memerihalkan ciri pada anak boleh juga diwarisi
ibubapa
daripada keturunan
seperti warna kulit,
keadaan rambut 5 Mensyukuri ciri yang diwarisi adalah anugerah Tuhan
dan rupa dengan 6 Membina salasilah keluarga berdasarkan ciri yang
menjalankan diwarisi
aktiviti

3.4.2 Menjelas
dengan contoh ciri
pada anak boleh
diwarisi daripada
keturunan

3.4.3 Menjelaskan
pemerhatian
melalui lakaran,
13
TMK, penulisan
atau lisan

MINGGU BIDANG TOPIK STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI


/ KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TARIKH TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
1 Menyatakan tabiat manusia daripada pengetahuan
13 SAINS HAYAT 3.0 PROSES 3.5 Tabiat boleh Murid boleh: sedia ada
HIDUP mengganggu 2 Mengenal pasti tabiat yang boleh mengganggu proses
MANUSIA proses hidup 3.5.1 hidup manusia
manusia Menjelas dengan
3 Menjelas dengan contoh kesan tabiat yang boleh
contoh tabiat yang
mengganggu kepada proses hidup
mengganggu
proses hidup
seperti:
 makan
makanan
yang tidak
seimbang
 merokok
 menghidu
gam
 menyalah
gunakan
dadah
 minum
minuman
beralkohol

3.5.2 Menerangkan
kesan tabiat yang
mengganggu
proses hidup
seperti:

14
 memudarat
-kan
kesihatan
 menggang
-gu
tumbesaran
 melambat
-kan gerak
balas
terhadap

rangsangan

3.5.3 Menjelaskan
pemerhatian
melalui lakaran,
TMK, penulisan
atau lisan
3.6 Menyayangi 3.6.1 4 Menjana idea kepentingan mengamalkan budaya
diri sendiri Mempraktikkan hidup sihat
budaya hidup sihat 5 Mewajarkan tindakan yang diambil untuk mengelakkan
dalam kehidupan tabiat yang boleh mengganggu proses hidup
seharian
6 Membuat persembahan grafik secara kreatif dan
inovatif dalam usaha mencegah tabiat yang tidak sihat
MINGGU BIDANG TOPIK STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
/ KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TARIKH TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
1 Menyatakan organ pernafasan haiwan
14 SAINS HAYAT 4.0 PROSES 4.1 Organ Murid boleh: 2 Memberi contoh haiwan dengan organ pernafasannya
HIDUP HAIWAN pernafasan
3 Mengelaskan haiwan mengikut organ pernafasan
haiwan 4.1.1
4 Mengitlak terdapat haiwan yang mempunyai lebih
Mengenal pasti
daripada satu organ pernafasan

15
organ pernafasan 5 Menaakul haiwan yang mempunyai lebih daripada
bagi haiwan satu organ pernafasan
melalui 6 Membuat persembahan grafik secara kreatif dan
pemerhatian inovatif tentang organ pernafasan haiwan
haiwan sebenar
atau pelbagai
media iaitu:
 peparu
contoh
kucing,
burung,
buaya,
katak, paus
 insang
contoh
ikan,
berudu,
ketam,
udang
 kulit
lembap
contoh
katak,
cacing
 spirakel
contoh
lipas,
belalang,
rama-rama,
beluncas

4.1.2
Mengitlak terdapat
haiwan yang
mempunyai
16
lebih dari satu
organ pernafasan
seperti katak

4.1.3 Menjelaskan
pemerhatian
melalui lakaran,
TMK, penulisan
atau lisan
MINGGU BIDANG TOPIK STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
/ KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TARIKH TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
1 Menyatakan bahagian tumbuhan yang bergerak balas
15 SAINS HAYAT 5.0 PROSES 5.1 Tumbuhan Murid boleh: terhadap rangsangan
HIDUP bergerak balas 2 Memerihalkan jenis rangsangan yang menyebabkan
TUMBUHAN terhadap 5.1.1 gerak balas tumbuhan
rangsangan Membuat 3 Menjelas dengan contoh gerak balas bahagian
kesimpulan tumbuhan terhadap rangsangan
bahagian 4 Membuat hipotesis bahawa tumbuhan bergerak balas
tumbuhan yang terhadap rangsangan
bergerak balas
terhadap 5 Membuat kesimpulan tentang gerak balas bahagian
rangsangan tumbuhan terhadap rangsangan
dengan 6 Mereka bentuk persembahan secara kreatif dan
menjalankan inovatif
penyiasatan iaitu: berkaitan penyiasatan tentang gerakbalas bahagian
tumbuhan terhadap rangsangan melalui pelbagai
 akar kaedah
bergerak
balas
terhadap
air
 akar
bergerak
17
balas
terhadap
graviti
 pucuk,
daun dan
bunga
bergerak
balas
terhadap
cahaya
 daun
bergerak
balas
terhadap
sentuhan

5.1.2 Menjelaskan
pemerhatian
melalui lakaran,
TMK, penulisan
atau lisan
MINGGU BIDANG TOPIK STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
/ KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TARIKH TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
1 Mengingat semula keperluan asas tumbuhan
16-18 SAINS HAYAT 5.0 PROSES 5.2 Fotosintesis Murid boleh:
HIDUP 2 Menyatakan fotosintesis ialah proses tumbuhan
TUMBUHAN 5.2.1 membuat makanan sendiri
Menyatakan 3 Menggunakan maklumat daripada pelbagai media
tumbuhan untuknmenyatakan keperluan tumbuhan untuk
membuat menjalankan proses fotosintesis dan hasil proses
makanan fotosintesis
sendiri dengan 4 Menaakul mengapa tumbuhan tidak perlu bergerak
menjalankan seperti haiwan untuk membuat makanan.
18
proses fotosintesis 5 Mewajarkan tentang kepentingan fotosintesis terhadap
melalui hidupan lain
pemerhatian 6 Meringkaskan proses fotosintesis melalui lakaran rajah
menerusi pelbagai secara kreatif dan inovatif
media

5.2.2 Menyatakan
proses fotosintesis
memerlukan
karbon dioksida,
air, cahaya
matahari dan
klorofil melalui
pemerhatian
menerusi pelbagai
media
5.2.3
Menyatakan
proses fotosintesis
menghasilkan
kanji dan oksigen

5.2.4 Membuat
inferens tentang
kepentingan
fotosintesis
terhadap hidupan
lain

5.2.5 Menaakul
mengapa
tumbuhan tidak
perlu
bergerak seperti
haiwan
19
5.2.6 Menjelaskan
pemerhatian
melalui lakaran,
TMK,
penulisan atau
lisan
MINGGU BIDANG TOPIK STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
/ KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TARIKH TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
1 Menyatakan maksud panjang
19 SAINS FIZIKAL 6.0 6.1 Ukuran Murid boleh:
PENGUKURAN panjang
6.1.1
Menyatakan 2 Mengukur panjang dengan menggunakan alat yang
panjang ialah seragam
ukuran jarak antara
3 Mengukur panjang dengan menggunakan alat yang
dua titik
sesuai dan unit piawai
6.1.2 Menjelas 4 Mengitlak pengetahuan tentang pengukuran panjang
dengan contoh menggunakan alat yang sesuai, unit piawai dan
tentang panjang kaedah
menggunakan alat pengukuran yang betul
yang tidak piawai 5 Membuat kesimpulan kepentingan penggunaan alat
seperti: piawai dan tidak piawai dalam kehidupan harian
6 Merumus kepentingan pengetahuan tentang
 jengkal, pengukuran piawai dalam kehidupan harian
hasta,
depa dan
tapak kaki.
 klip kertas,
pensel,
kapur tulis,
penyedut
20
minuman,
benang, tali
dan anak
mancis

6.1.3 Menyatakan
panjang boleh
diukur dengan
menggunakan alat
piawai seperti
pembaris dan pita
pengukur dengan
menjalankan
aktiviti

6.1.4 Menyatakan
unit piawai ukuran
panjang dalam
sistem metrik iaitu
millimeter (mm),
sentimeter (cm),
meter (m) atau
kilometer (km)

6.1.5 Mengukur
panjang dengan
menggunakan alat
dan
unit piawai yang
sesuai dengan
kaedah yang betul

6.1.6 Menjelaskan
pemerhatian
melalui lakaran,
21
TMK,
penulisan atau
lisan

MINGGU BIDANG TOPIK STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI


/ KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TARIKH TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
1 Menyatakan maksud luas
20 SAINS FIZIKAL 6.0 6.2 Luas Murid boleh: 2 Mengukur luas permukaan dengan menggunakan alat
PENGUKURAN yang sesuai
6.2.1 Menyatakan
3 Mengira luas menggunakan rumus dan unit piawai
luas ialah besarnya
yang betul
sesuatu
permukaan 4 Mengitlak pengetahuan tentang luas untuk membuat
anggaran luas suatu permukaan menggunakan alat,
6.2.2 unit piawai dan kaedah yang betul
Mengukur luas 5 Mengitlak pengetahuan tentang luas untuk
permukaan satu melaksanakan atau menyelesaikan suatu situasi atau
objek masalah harian
menggunakan alat 6 Merumuskan kepentingan pengetahuan tentang luas
pengukur piawai dalam kehidupan seharian
seperti kertas
petak berukuran
1cm x 1cm

6.2.3 Menyatakan
unit piawai bagi
luas dalam sistem
metrik iaitu
millimeter persegi
(mm2), sentimeter
22
persegi (cm2),
meter persegi (m2)
dan kilometer
persegi (km2)

6.2.4 Mengira luas


permukaan
segiempat tepat
dan
segiempat sama
menggunakan
rumus:

luas = panjang x
lebar

6.2.5
Menganggarkan
luas permukaan
bentuk tidak
sekata dengan
menggunakan
kertas petak
1 cm x 1 cm.

6.2.6 Menjelaskan
pemerhatian
melalui lakaran,
TMK,
penulisan atau
lisan

23
MINGGU BIDANG TOPIK STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
/ KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TARIKH TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
1 Menyatakan maksud isi padu
21 SAINS FIZIKAL 6.0 6.3 Murid boleh:
PENGUKURAN Isi padu objek 2  Mengukur isi padu pepejal dan cecair
6.3.1 Menyatakan menggunakan alat yang sesuai
isi padu adalah  Mengira isi padu pepejal menggunakan alat
besarnya sesuatu yang sesuai dan unit piawai yang betul
ruang
3 Menyukat isi padu cecair menggunakan alat yang
6.3.2 sesuai dan unit piawai yang betul
Mengukur isi padu
satu kotak lohong 4 Menggunakan pengetahuan tentang kaedah yang
dengan betul untuk menyukat isi padu dengan bersistematik
menggunakan alat 5 Merumuskan kepentingan tentang isi padu dan
pengukur piawai penggunaannya dalam kehidupan seharian
seperti
kubus berukuran 1 6 Menjana idea kepentingan penggunaan isi padu bagi
cm x 1 cm x 1 cm meneruskan kehidupan lestari

6.3.3
Menyatakan
bahawa unit isi
padu dalam sistem
metrik ialah
millimeter padu
(mm3), sentimeter
padu (cm3), meter
padu (m3)

6.3.4
Mengira isi padu
kubus dan kuboid
24
menggunakan
rumus:
isi padu =
panjang x lebar x
tinggi

6.3.5 Menjelaskan
pemerhatian
melalui lakaran,
TMK, penulisan
atau lisan
MINGGU BIDANG TOPIK STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
/ KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TARIKH TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
6.4 Isi padu 6.4.1 1 Menyatakan maksud isi padu
22-23 cecair Menyukat isi padu
cecair dalam satu 2  Mengukur isi padu pepejal dan cecair
bekas menggunakan alat yang sesuai
menggunakan alat  Mengira isi padu pepejal menggunakan alat
penyukat isi padu yang sesuai dan unit piawai yang betul
tidak piawai seperti 3 Menyukat isi padu cecair menggunakan alat yang
sudu, gelas, sesuai dan unit piawai yang betul
cawan, mangkuk,
jag dan botol

6.4.2
Menyukat isi padu
cecair
menggunakan alat
penyukat isi padu
piawai seperti
silinder
penyukat, bikar,
kelalang dan
25
bekas
bersenggat

6.4.3
Menyatakan unit
piawai isi padu
cecair dalam
sistem metrik ialah
mililiter (ml) atau
sentimeter
padu (cm3), liter (l)
dan meter padu
(m3)

6.4.4
Menggunakan
kaedah yang betul
bagi
menyukat isi padu
cecair dengan alat
dan unit
piawai yang sesuai

6.4.5 Menjelaskan
pemerhatian
melalui lakaran,
TMK, penulisan
atau lisan.
6.5 Aplikasi 6.5.1 Mengira isi 4 Menggunakan pengetahuan tentang kaedah yang
konsep isi padu pepejal betul untuk menyukat isi padu dengan bersistematik
padu cecair berbentuk sekata
seperti kubus 5 Merumuskan kepentingan tentang isi padu dan
dengan penggunaannya dalam kehidupan seharian
menggunakan

26
kaedah 6 Menjana idea kepentingan penggunaan isi padu bagi
sesaran air dan meneruskan kehidupan lestari
menggunakan
rumus

6.5.2 Mengira isi


padu pepejal
berbentuk tidak
sekata
menggunakan
kaedah sesaran air

6.5.3 Menjelaskan
pemerhatian
melalui
lakaran,TMK,
penulisan atau
lisan

MINGGU BIDANG TOPIK STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI


/ KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TARIKH TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
1 Menyatakan maksud jisim
24 SAINS FIZIKAL 6.0 6.6 Jisim Murid boleh: 2 Mengukur dengan menggunakan alat yang sesuai
PENGUKURAN
6.6.1 Menyatakan 3 Mengukur dengan menggunakan alat yang sesuai dan
jisim ialah kuantiti unit piawai yang betul
jirim dalam
4 Mengitlak pengetahuan tentang pengukuran jisim
sesuatu objek
menggunakan alat yang sesuai, unit piawai dan
kaedah yang betul
6.6.2
5 Mereka cipta alat timbang untuk mengukur jisim objek

27
Mengenal pasti 6 Menaakul hasil reka ciptanya dari segi kreatif, inovatif,
alat pengukur jisim dan konsepnya
seperti neraca tuas
atau neraca tiga
palang

6.6.3
Menyatakan unit
piawai jisim dalam
system metrik ialah
miligram (mg),
gram (g) dan
kilogram (kg)

6.6.4
Menggunakan
kaedah yang betul
bagi mengukur
jisim suatu objek
dengan
menggunakan alat
dan unit piawai
yang sesuai

6.6.5 Menjelaskan
pemerhatian
melalui lakaran,
TMK,
penulisan atau
lisan

28
MINGGU BIDANG TOPIK STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
/ KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TARIKH TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
1 Menyatakan maksud masa
25 SAINS FIZIKAL 6.0 6.7 Masa Murid boleh:
PENGUKURAN
6.7.1 2 Mengenal pasti alat yang sesuai untuk mengukur masa
Menyatakan masa
ialah tempoh
antara dua ketika

6.7.2 Mengitlak
masa boleh diukur
berasaskan
peristiwa
yang berulang
secara seragam
seperti titisan air,
ayunan bandul
dan denyutan nadi

6.7.3 Mengenal
pasti alat pengukur
masa seperti jam
matahari, jam
pasir, jam air,
nyalaan lilin, jam
randik dan jam
digital

6.7.4 Menyatakan
unit piawai masa
ialah saat (s), minit
(min), jam (j), hari,
29
bulan dan tahun

6.7.5 Mengukur
masa dengan
menggunakan alat
dan unit piawai
yang sesuai
dengan kaedah
yang betul

6.7.6
Menjelaskan
pemerhatian
melalui lakaran,
TMK,
penulisan atau
lisan
6.8 Mencipta alat 6.8.1 3 Mengukur masa dengan menggunakan alat yang
mengukur masa Mencipta alat sesuai
untuk mengukur dan unit piawai yang betul
masa

6.8.2 Memerihalkan
ciptaan yang 4 Mengitlak pengetahuan tentang pengukuran masa
dihasilkan melalui menggunakan alat yang sesuai dan unit piawai yang
lakaran, TMK, betul dan kaedah bersistematik
penulisan atau
lisan

30
6.9 Penggunaan 6.9.1 Membanding 5 Mereka cipta alat untuk mengukur masa
unit, alat dan dan membezakan
kaedah yang betul ukuran yang
dibuat
menggunakan alat
piawai dan tidak
piawai dengan 6 Menaakul hasil reka ciptanya dari segi kreatif, inovatif,
menjalankan dan konsepnya
aktiviti

6.9.2 Menaakul
kepentingan
mengukur
menggunakan
alat pengukur
dengan kaedah
yang betul
MINGGU BIDANG TOPIK STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
/ KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TARIKH TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
1 Menyatakan sumber asas
26 SAINS BAHAN 7.0 SIFAT 7.1 Sumber asas Murid boleh:
BAHAN bagi bahan
untuk 7.1.1 2 Memerihalkan sumber asas bahan bagi satu objek
menghasilkan Menjelaskan
sesuatu objek melalui contoh
sumber asas bagi
bahan yang 3  Mengelaskan objek berdasarkan bahan
digunakan untuk  Mengelaskan objek berdasarkan sumber asas
membuat objek

31
7.1.2 Mengelaskan 4 Mencerakinkan bahan-bahan yang digunakan untuk
objek berdasarkan membuat sesuatu objek bagi menentukan sumber
sumber asasnya asasnya

5 Menaakul mengapa sesatu bahan itu dipilih untuk


membuat sesuatu objek

6 Mereka cipta alat yang menggabungkan pelbagai


sumber asas

7.1.3 Menjelaskan
pemerhatian
melalui lakaran,
TMK,
penulisan atau
lisan

MINGGU BIDANG TOPIK STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI


/ KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TARIKH TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
1 Menyatakan bahan dan sumber asas
27-28 SAINS BAHAN 7.0 SIFAT 7.2 Sifat bahan Murid boleh:
BAHAN
7.2.1 Mengitlak sifat
bahan dari segi
kebolehan
menyerap
32
air sama ada 2 Memerihalkan jenis bahan dan sumber asas bagi suatu
menyerap atau objek
kalis air dengan
menjalankan
aktiviti

7.2.2 Mengitlak sifat


bahan dari segi
3 Mengelaskan objek dan menyatakan ciri yang
kebolehan digunakan bagi pengelasan
terapung
sama ada
tenggelam atau di
atas permukaan air
dengan
menjalankan
aktiviti

7.2.3 Mengitlak sifat


bahan dari segi
kekenyalan
dengan
menjalankan
aktiviti

7.2.4
Mengitlak sifat
bahan dari segi
kebolehan
mengalirkan
elektrik iaitu
konduktor atau
penebat
elektrik dengan
menjalankan
aktiviti
33
7.2.5
Mengitlak sifat
bahan dari segi
kebolehan
mengalirkan haba
iaitu konduktor
atau penebat
haba
dengan
menjalankan
aktiviti

7.2.6 Mengitlak sifat


bahan dari segi
kebolehan
penembusan
cahaya iaitu
legap, lut cahaya
dan lut
sinar dengan
menjalankan
aktiviti

7.2.7 Menjelaskan
pemerhatian
melalui lakaran,
TMK,
penulisan atau
lisan

34
7.3 Mereka cipta 7.3.1 4 Mengitlak sifat bahan dengan menjalankan
objek Mencipta objek penyiasatan
dengan secara saintifik
menggunakan
pengetahuan
tentang sifat
bahan
5 Mencerakin komponen bagi suatu objek dan membuat
7.3.2 inferens tentang penggunaan bahan
Menaakul
pemilihan jenis
bahan yang
digunakan
dalam mereka 6 Merekacipta atau membuat inovasi suatu objek /
cipta objek model
serta menaakul pemilihan jenis bahan yang digunakan

MINGGU BIDANG TOPIK STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI


/ KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TARIKH TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
1 Menyatakan contoh objek berkarat dan tidak berkarat
29-30 SAINS BAHAN 8.0 8.1 Pengaratan Murid boleh:
PENGARATAN Bahan
BAHAN 8.1. 1 Mengenal 2 Mengelaskan objek berkarat dan tidak berkarat
pasti objek
berkarat dan tidak 3 Mengitlak objek berkarat diperbuat daripada besi
berkarat dengan
membuat 4 Membuat kesimpulan faktor yang menyebabkan
pemerhatian pengaratan melalui eksperimen
terhadap objek di 5 Mewajarkan kepentingan mencegah pengaratan

35
persekitaran 6 Menjalankan projek mencegah pengaratan pada
objek-objek di persekitaran
8.1.2 Mengitlak
objek berkarat
diperbuat
daripada besi

8.1.3
Mengeksperimen
bagi menentukan
faktor yang
menyebabkan
pengaratan

8.1.4 Menyatakan
cara mencegah
pengaratan seperti
mengecat,
menyalut,
menyadur dan
menyapu
minyak atau gris

8.1.5 Menaakul
kepentingan
mencegah
pengaratan

8.1.6 Menjelaskan
pemerhatian
melalui lakaran,
TMK,
penulisan atau
lisan

36
MINGGU BIDANG TOPIK STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
/ KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TARIKH TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
1 Menyatakan ahli dalam Sistem Suria
31-32 BUMI DAN 9.0 SISTEM 9.1 Sistem Suria Murid boleh:
2 Memerihalkan ahli dalam Sistem Suria
SAINS SURIA
ANGKASA 9.1.1 Memerihalkan 3 Menyusun mengikut urutan planet dalam Sistem Suria
ahli dalam Sistem 4 Mengitlak bahawa planet berputar pada paksinya dan
Suria iaitu pada masa yang sama beredar mengelilingi Matahari
Matahari, planet, 5 Merumuskan planet dalam sistem suria berputar pada
satelit semula jadi, paksinya dan beredar mengelilingi matahari mengikut
asteroid, orbit masing-masing dengan simulasi
meteoroid, komet
6 Membina model Sistem Suria dalam bentuk maujud /
melalui
TMK secara kreatif dan inovatif
pemerhatian
menerusi pelbagai
media

9.1.2 Membuat
urutan planet
dalam Sistem Suria
dengan
menjalankan
aktiviti

9.1.3 Menyatakan
bahawa planet
berputar pada
paksinya dan pada
masa yang sama
beredar
mengelilingi
Matahari mengikut
orbitnya melalui
37
pemerhatian
menerusi pelbagai
media

9.1.4 Menjelaskan
pemerhatian
melalui lakaran,
TMK,
penulisan atau
lisan
MINGGU BIDANG TOPIK STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
/ KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TARIKH TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
1 Menyatakan anggaran saiz atau jarak relatif Bumi,
33-34 BUMI DAN 9.0 SISTEM 9.2 Saiz dan jarak Murid boleh: Matahari dan Bulan dengan betul
SAINS SURIA relatif antara 2 Menerangkan anggaran saiz dan jarak relatif antara
ANGKASA Bumi, Bulan 9.2.1 Bumi, Bulan dan Matahari
dan Matahari Mengganggar saiz
relatif Bumi 3 Menganggar saiz dan jarak relatif Bumi, Bulan dan
berbanding Matahari dengan simulasi
dengan Matahari

9.2.2 4 Membuat andaian keadaan di Bumi jika jarak lebih


dekat atau jauh daripada Matahari.
Mengganggar saiz
relatif Bulan
berbanding
dengan Matahari
5 Merumuskan dan memberi sebab keadaan di Bumi jika
9.2.3 jarak lebih dekat atau jauh daripada Matahari
Mengganggar saiz
relatif Bulan
berbanding

38
dengan Bumi 6 Membuat gambaran mental kesan kepada diri sendiri
dan cara mengatasi jika berlaku perubahan jarak di
9.2.4 antara Bumi dan Matahari
Mengganggar
jarak relatif Bumi ke
Matahari
berbanding jarak
Bumi ke Bulan

9.2.5 Meramalkan
keadaan di Bumi
jika jaraknya lebih
dekat dengan
Matahari

9.2.6 Meramalkan
keadaan di Bumi
jika jaraknya lebih
jauh dengan
Matahari

9.2.7 Menjelaskan
pemerhatian
melalui lakaran,
TMK,
penulisan atau
lisan

39
MINGGU BIDANG TOPIK STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
/ KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TARIKH TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
1 Menyatakan contoh aktiviti yang mampu dan tidak
35-36 TEKNOLOGI 10.0 10.1 Kepentingan Murid boleh: mampu dilakukan oleh manusia
DAN TEKNOLOGI teknologi
KEHIDUPAN dalam
LESTARI kehidupan 10.1 .1 Mengenal
pasti aktiviti yang
2 Menghubung kaitkan contoh aktiviti dengan
mampu dilakukan
keupayaan otak, deria dan anggota badan manusia
dan tidak mampu
dilakukan oleh
otak, deria dan
anggota badan
dengan 3 Mengitlak manusia mempunyai had keupayaan
menjalankan dalam
aktiviti melakukan sesuatu aktiviti

10.1.2 Mengitlak
manusia 4 Menyelesaikan masalah dengan mencadangkan alat
mempunyai had yang sesuai untuk mengatasi had keupayaan
keupayaan manusia
dalam melakukan
aktiviti

10.1.3 Menjelaskan 5 Mewajarkan pemilihan alat yang digunakan untuk


melalui contoh alat mengatasi had keupayaan manusia
yang digunakan
untuk mengatasi
had keupayaan

40
manusia 6 Mencipta inovasi secara kreatif suatu alat untuk
melalui mengatasi had keupayaan manusia dan
pemerhatian memerihalkan hasil ciptaan
menerusi pelbagai
media

10.1.4 Menyatakan
teknologi
merupakan salah
satu
aplikasi
pengetahuan sains
untuk mengatasi
had keupayaan
manusia

10.1.5 Menjelaskan
pemerhatian
melalui lakaran,
TMK,
penulisan atau
lisan
MINGGU BIDANG TOPIK STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI
/ KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TARIKH TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
37-38 1 Menyatakan teknologi yang digunakan dalam
TEKNOLOGI 10.0 10.2 Murid boleh: pelbagai bidang
DAN TEKNOLOGI Perkembangan
KEHIDUPAN teknologi 10.2.1 Membuat 2 Menceritakan mengikut urutan perkembangan
LESTARI urutan teknologi dalam pelbagai bidang
perkembangan 3 Menjelas dengan contoh kepentingan teknologi
teknologi dalam dalam pelbagai bidang
bidang:

41
 pertanian
 pengangku
-tan
 pembinaan
 komunikasi
 perubatan

10.2.2 Menjelaskan
pemerhatian
melalui lakaran,
TMK,
penulisan atau
lisan
10.3 Sumbangan 10.3.1 Menjana 4 Menjana idea kebaikan dan keburukan teknologi
teknologi idea kebaikan dan
kepada keburukan
manusia teknologi 5 Mewajarkan keperluan penciptaan teknologi baru
melalui dengan menggunakan bahan secara berhemah
pemerhatian 6 Mereka bentuk teknologi masa depan dalam
menerusi pelbagai pelbagai bidang secara kreatif dan inovatif
media

10.3.2
Memerihalkan
keperluan
penciptaan
teknologi
baru dalam
meneruskan
kesejahteraan
kehidupan
manusia sejagat

42
10.3.3 Menaakul
kepentingan
menggunakan
bahan
secara berhemah
dalam penghasilan
teknologi

10.3.4 Menjelaskan
pemerhatian
melalui lakaran,
TMK,
penulisan atau
lisan

43