Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 3

Hari / Tarikh Ahad/ 22.4.2018


Masa 10.05 – 11.35 pagi
Kelas 3 upm 5
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur dan Aspek Tatabahasa

Tema PERPADUAN
Tajuk Hubungan Harmoni
Standard 1.2 – Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas
Kandungan dan intonasi yang betul.
Standard 1.5.1 – bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan
Pembelajaran intonasi yang betul.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan
betul
b) Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul
mengikut konteks.
Aktiviti 1. Murid menaakul gambar dan bercerita dengan menggunakan ayat tunggal dan
ayta majmuk
2. Murid membina dan menulis ayat menggunakan kata hubung gabungan
dalam buku tulis
Sistem Kata hubung gabungan
Bahasa
Pengisian Ilmu: Pend. Moral, Perdagangan
Kurikulum KBT : KB – menaakul KP-verbal - linguistik
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku aktiviti
Penilaian Soalan ( lisan atau bertulis )
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

Anda mungkin juga menyukai