Anda di halaman 1dari 4

Autodesk Revit Architecture – Thực hành tạo các mẫu cửa sổ 1

Tạo cửa sổ hình dạng bất kỳ


1- Ra lệnh New Family.
2- Chọn tệp mẫu Metric Window.rtf.
3- Mở khung nhìn Interior (mặt trong).
4- Nhấn vào hốc khoét vào tường, chọn Edit Sketch – thay đổi hình dạng hốc khoét.

5- Xóa hình chữ nhật, vẽ hình bất kỳ, nhấn Finish Edit Mode kết thúc sửa hốc, kết
quả như hình dưới.

6- Dùng công cụ Extrusion để tạo khung cửa sổ.


7- Vẽ biên dạng như hình dưới.

Nguyễn Văn Thiệp


2 Autodesk Revit Architecture – Thực hành tạo mẫu cửa sổ

8- Cho giá trị Extrusion = 50.

9- Nhấn Finish Edit Mode kết thúc tạo khung cửa mặt bên trong.
10- Mở khung nhìn ta thấy khung cửa như hình dưới.

11- Làm tương tự với mặt trong của khung cửa sổ với giá trị Extrusion = -50, kết quả
như hình dưới.

Nguyễn Văn Thiệp


Autodesk Revit Architecture – Thực hành tạo các mẫu cửa sổ 3

12- Chọn vật liệu cho hai khối khung cửa sổ.
13- Có thể tạo các thanh ngang như hình dưới.

14- Tiếp theo tạo khối để hiển thi là kính.


15- Chọn mặt phẳng làm việc là Center Front/Back.

Nguyễn Văn Thiệp


4 Autodesk Revit Architecture – Thực hành tạo mẫu cửa sổ

16- Ra lệnh Extrusion, cho các giá trị End và Start Extrusion bằng -15 và 15.
17- Chọn vật liệu là Glass (kính).
18- Lưu trữ tệp.
Khi đưa vào bản vẽ chúng ra có cửa sổ như hình dưới.
Kết luận: chúng ta có thể làm các cửa sổ hình dạng bất kỳ như tròn, ô van v.v..

Nguyễn Văn Thiệp