Anda di halaman 1dari 5

Edaran PPS Std 3.

1:PENGURUSAN KURIKULUM-SKPMg2
ASPEK 3.1.2: PENGURUSAN MATA PELAJARAN

KRITERIA KRITIKAL:
Mata pelajaran diurus untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Memperoleh dokumen kurikulum, menyelaras penyediaan RPT
dan RPH, pentaksiran, tugasan, menganalisis data dan
Pelaksanaan mata pelajaran diurus secara profe-
3.1.2.1 mengambil tindakan susulan dengan mematuhi arahan yang sional dan terancang.
berkuat kuasa, berdasarkan keperluan pelaksanaan kurikulum
dan secara menyeluruh.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualit


Mengurus pelaksanaan mata pelajaran dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. memperoleh dokumen kurikulum i. dengan mematuhi ketetapan kurikulum/arahan
ii. menyelaras penyediaan RPT dan RPH yang berkuat kuasa
iii. menyelaras pentaksiran ii. berdasarkan keperluan (murid/topik/ peristiwa)/
4 4 kesesuaian pelaksanaan kurikulum
iv. menyelaras tugasan murid iii. secara menyeluruh meliputi semua tahap/
v. menganalisis data dan maklumat pentaksiran tingkatan/murid.
vi. mengambil tindakan susulan.
Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
Mengurus pelaksanaan mata pelajaran bagi perkara 3
3 (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
(i), (ii) dan mana-mana tiga (3) perkara di atas.
Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
Mengurus pelaksanaan mata pelajaran bagi perkara 2
2 (i), (ii) dan sekurang-kurangnya satu (1) perkara di (ii) dan (iii).
atas. Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
Mengurus pelaksanaan mata pelajaran bagi sekurang 1
1 mana satu (1) perkara di atas.
-kurangnya satu (1) perkara di atas.
0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
0 Tidak mengurus pelaksanaan mata pelajaran.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. memperoleh dokumen kurikulum 1 3
ii. menyelaras penyediaan RPT dan RPH 1 2

iii. menyelaras pentaksiran 1 3

iv. menyelaras tugasan murid 1 2


v. menganalisis data dan maklumat pentaksiran 1 2

vi. mengambil tindakan susulan. 0 0

EVIDENS PELAKSANAAN

1) Laporan perjumpaan Panitia Bahasa Inggeris 1/2018


2) Dokumen kurikulum sukatan pelajaran Bahasa Inggeris Tingkatan 1,2,3,4,5
3) Huraian sukatan pelajaran Bahasa Inggeris Tingkatan 3,4,5
4) Dokumen standard kurikulum dan pentaksiran (DSKP) Tingkatan 1 dan 2
5) Rancangan pelajaran tahunan BI Tingkatan 1,2,3,4,5
6) Rancangan pelajaran harian BI Tingkatan 1,2,3,4,5
7) Fail rekod pengajaran dan pemudahcaraa

Nama PPS: NOOR MASHITAH RUSLI Panita Mata Pelajaran: BAHASA INGGERIS
Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS: 15 MAC 2018
Edaran PPS Std 3.1:PENGURUSAN KURIKULUM-SKPMg2
ASPEK 3.1.2: PENGURUSAN MATA PELAJARAN
KRITERIA KRITIKAL:
Mata pelajaran diurus untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Merancang dan melaksanakan program pembangunan
profesionalisme yang berkaitan dengan mata pelajaran, menilai
Program peningkatan kualiti pengajaran guru
3.1.2.2 keberkesanan program dan mengambil tindakan susulan dengan
diurus secara terancang.
berfokus kepada keperluan guru, perkembangan pendidikan
semasa dan secara berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualit


Mengurus program peningkatan kualiti pengajaran Tindakan dilaksanakan:
guru dengan: i. dengan berfokus kepada keperluan guru/ panitia
i. merancang program pembangunan ii. dengan mengambil kira perkembangan pendidikan
profesionalisme yang berkaitan dengan mata semasa/secara objektif
pelajaran iii. secara berterusan/berkala (sekurang-kurangnya
4 empat (4) program setahun).
4 ii. melaksanakan program pembangunan
profesionalisme yang berkaitan dengan mata
pelajaran
iii. menilai keberkesanan program
iv. mengambil tindakan susulan.
Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
Mengurus program peningkatan kualiti pengajaran 3
3 (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
guru bagi mana-mana tiga (3) perkara di atas. Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
Mengurus program peningkatan kualiti pengajaran 2
2 (ii) dan (iii).
guru bagi mana-mana dua (2) perkara di atas. Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
Mengurus program peningkatan kualiti pengajaran 1
1 mana satu (1) perkara di atas.
guru bagi mana-mana satu (1) perkara di atas.
Tidak mengurus program peningkatan kualiti 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
0
pengajaran guru.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. merancang program pembangunan profesionalisme yang
berkaitan dengan mata pelajaran

ii. melaksanakan program pembangunan profesionalisme yang


berkaitan dengan mata pelajaran
iii. menilai keberkesanan program
1 1
iv. mengambil tindakan susulan. 1 1

EVIDENS PELAKSANAAN

1) Dokumen borang PLC- pdp tahun 2018

Nama PPS: NOOR MASHITAH RUSLI Panita Mata Pelajaran: BAHASA INGGERIS
Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS: 15 MAC 2018
Edaran PPS Std 3.1:PENGURUSAN KURIKULUM-SKPMg2
ASPEK 3.1.2: PENGURUSAN MATA PELAJARAN
KRITERIA KRITIKAL:
Mata pelajaran diurus untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Merancang dan melaksanakan program yang menjurus ke arah
peningkatan ilmu dan kemahiran, menilai keberkesanan program
Program peningkatan pencapaian murid diurus
3.1.2.3 dan mengambil tindakan susulan dengan berfokus kepada isu
secara profesional dan terancang.
pembelajaran, mengambil kira tahap keupayaan murid, secara
menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualit


Mengurus program peningkatan pencapaian murid Tindakan dilaksanakan:
dengan: i. dengan berfokus kepada isu pembelajaran/
i. merancang program yang menjurus ke arah keperluan murid
peningkatan ilmu dan kemahiran ii. dengan mengambil kira tahap keupayaan/ potensi
4 4
ii. melaksanakan program yang menjurus ke arah iii. secara menyeluruh/melibatkan murid di semua
peningkatan ilmu dan kemahiran tahun/tingkatan
iii. menilai keberkesanan program iv. secara berterusan/berkala.
iv. mengambil tindakan susulan.
Mengurus program peningkatan pencapaian murid Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
bagi mana-mana tiga (3) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.
Mengurus program peningkatan pencapaian murid Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
bagi mana-mana dua (2) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.
Mengurus program peningkatan pencapaian murid Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
bagi mana-mana satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
Tidak mengurus program peningkatan pencapaian 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
0
murid.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. merancang program yang menjurus ke arah peningkatan ilmu
dan kemahiran
ii. melaksanakan program yang menjurus ke arah peningkatan ilmu
dan kemahiran
iii. menilai keberkesanan program 1 2
iv. mengambil tindakan susulan. 0 0

EVIDENS PELAKSANAAN

1) Dokumen program kecemerlangan Panitia BI 2018


2) Dokumen Pelan Taktikal Panitia BI 2018
3) Dokumen borang maklumbalas pelajar- Bengkel English for Communication 2018
4) - Bengkel PT3

Nama PPS: NOOR MASHITAH RUSLU Panita Mata Pelajaran: BAHASA INGGERIS
Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS: 15 MAC 2018
Edaran PPS Std 3.1:PENGURUSAN KURIKULUM-SKPMg2
ASPEK 3.1.2: PENGURUSAN MATA PELAJARAN
KRITERIA KRITIKAL:
Mata pelajaran diurus untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Merancang dan melaksanakan perbelanjaan, memanfaatkan
Bantuan geran per kapita mata pelajaran sumber pendidikan dan merekodkan penerimaan serta
3.1.2.4
dimanfaatkan secara sistematik dan terancang. penggunaan sumber pendidikan mengikut prosedur yang
ditetapkan, keperluan, secara menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualit


Memanfaatkan bantuan geran per kapita mata Tindakan dilaksanakan:
pelajaran dengan: i. mengikut prosedur yang ditetapkan
i. merancang perbelanjaan ii. mengikut keperluan/kesesuaian
ii. melaksanakan perbelanjaan 4 iii. secara menyeluruh/optimum
4 iv. secara berterusan/berkala.
iii. memanfaatkan sumber pendidikan
iv. merekodkan penerimaan dan penggunaan sum-
ber pendidikan.
Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3
Memanfaatkan bantuan geran per kapita bagi mana- mana tiga (3) perkara di atas.
3
mana tiga (3) perkara di atas. Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
Memanfaatkan bantuan geran per kapita bagi mana- 2
2 mana dua (2) perkara di atas.
mana dua (2) perkara di atas. Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
Memanfaatkan bantuan geran per kapita bagi mana- 1
1 mana satu (1) perkara di atas.
mana satu (1) perkara di atas. 0
Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
0 Tidak memanfaatkan bantuan geran per kapita.
JADUAL PENGIRAAN SKOR
TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. merancang perbelanjaan 1 3
ii.
iii. melaksanakan perbelanjaan 1 3
iv.
v. memanfaatkan sumber pendidikan 1 0
vi. merekodkan penerimaan dan penggunaan sumber pendidikan. 1 4

EVIDENS PELAKSANAAN

1) Dokumen pelan taktikal BI 2018


2) Dokumen nota minta-buku teks Bahasa inggeris (sing to The dawn)
3) Dokumen nota minta- buku teks guru Pulze 2

Nama PPS: NOOR MASHITAH RUSLI P anita Mata Pelajaran: BAHASA INGGERIS
Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS: 15 MAC 2018

Beri Nilai