Anda di halaman 1dari 1

Pamekar Diajar

Pamekar Diajar B A S A S U N D A
Pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas XII
Pamekar Diajar
BASA
SUNDA
KURIKULUM 2013
Pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas XII

Pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas XII

XII
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
BALAI PENGEMBANGAN BAHASA DAERAH DAN KESENIAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
Jl. Dr. Rajiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax: (022) 4264881 - Bandung 2014
Email: bpbdk_jabar@yahoo.co.id