Anda di halaman 1dari 25

Lampiran F

RAYUAN U M U M UNTUK KEMASUKAN KE TINGKATAN ENAM


TAHUN 2018

1. Calon sekolah yang layak tetapi tidak ditawarkan ke Tingkatan Enam Tahun 2018
boleh memuat turun borang T6BRU dalam talian www.moe.gov.my dengan
melengkapkan borang T6BRU mulai 16 April 2018 – 24 Mei 2018.

2. Calon yang tidak terpilih masuk ke Tingkatan Enam Tahun 2017 disebabkan gagal
memperoleh gred kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu SPM 2016, tetapi
berjaya mendapat kepujian tersebut dalam peperiksaan SPM Ulangan 2017, boleh
merayu untuk masuk ke Tingkatan Enam Tahun 2018 dan kelulusan permohonan adalah
tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan. Calon boleh membuat rayuan ke
Bahagian (kecuali sekolah menengah harian)/ Jabatan Pendidikan Negeri/ Pejabat
Pendidikan Daerah berkenaan dengan menggunakan borang T6BRU mulai 16 April
2018 dan borang permohonan yang lengkap hendaklah dihantar ke Jabatan
Pendidikan Negeri selewat-lewatnya 24 Mei 2018.

3. Umur calon adalah seperti yang ditetapkan dalam syarat am.

4. Semua rayuan yang diterima lewat daripada 24 Mei 2018 tidak akan
dipertimbangkan.

14
T6BRU
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEGUNAAN BHGN./JABATAN/PPD

NO.RUJUKAN :
BORANG RAYUAN UMUM KEMASUKAN
KE TINGKATAN ENAM TAHUN 2018 BAGI GRED B.M :
CALON SEKOLAH : TIDAK
DILULUSKAN LULUS

TOLAK TAWARAN UNIVERSITI SEKOLAH


AWAM/IPTA/IPTS PUSAT T6:

TIADA PENEMPATAN
SAINS SOSIAL AGAMA SAINS
LAIN-LAIN :
NYATAKAN.................................
TANDATANGAN PEGAWAI:
1. BUTIR-BUTIR PERIBADI
TARIKH: ……………………..
1. BUTIR-BUTIR PERIBADI
NAMA:

NO. KAD PENGENALAN / PASPORT:

WARGANEGARA: JANTINA:

TARIKH & TEMPAT LAHIR UMUR (PADA 01/01/2018)


TAHUN: BULAN:

ALAMAT RUMAH: TEL. RUMAH :


TEL. BIMBIT :
POSKOD: BANDAR: NEGERI:

2. MAKLUMAT SEKOLAH & AKADEMIK


NAMA & ALAMAT SEKOLAH ASAL (TINGKATAN 5) :

TAHUN BERADA DI TINGKATAN PERALIHAN (JIKA ADA) :


TAHUN SPM DIAMBIL: KEPUTUSAN : 4 MATA PELAJARAN TERBAIK
MATA PELAJARAN GRED
SILA SERTAKAN 1. __________________ ______
1. SALINAN SLIP SPM 2. __________________ ______
2. KAD PENGENALAN 3. __________________ ______
4. __________________ ______
3. SIJIL BERHENTI SEKOLAH

3. SEKOLAH PILIHAN
NAMA SEKOLAH. PILIHAN BIDANG.
PILIHAN 1 : *SAINS / SAINS SOSIAL /
PILIHAN 2 : AGAMA
(CATATAN: PENEMPATAN TERTAKLUK KEPADA KEKOSONGAN.)

Tandatangan calon:

………………………………………………….
( )

15
Lampiran G

PANDUAN MENGISI BORANG T6BRU

1. Borang T6BRU ini adalah untuk murid membuat rayuan memasuki Tingkatan Enam
Tahun 2018 kecuali Sekolah Menengah Pendidikan Khas (SMPK) dan Program
Pendidikan Khas Integrasi (PPKI).

2. Borang ini hendaklah disertakan bersama salinan dokumen-dokumen yang telah


disahkan seperti berikut:

i. Keputusan peperiksaan SPM 2017,


ii. Sijil kelahiran,
iii. Kad pengenalan/ pasport,
iv. Sijil Berhenti Sekolah, dan
v. Dokumen-dokumen lain yang berkenaan.

3. Borang ini hendaklah dikembalikan kepada Pengetua sekolah asal. Pengetua sekolah
bertanggungjawab mengemukakan semua borang rayuan murid kepada Bahagian
(kecuali sekolah menengah harian)/ Jabatan Pendidikan Negeri/ Pejabat Pendidikan
Daerah berkenaan.

4. Tarikh tutup permohonan ialah pada 24 Mei 2018. Permohonan yang lewat tidak akan
dipertimbangkan.

5. Pertimbangan hanya diberikan kepada permohonan yang memenuhi syarat-syarat


berikut:

i. Lulus dalam peperiksaan SPM 2017 dengan memperoleh pencapaian akademik


yang telah ditetapkan;

ii. Memperoleh kepujian dalam Bahasa Melayu dan dua kepujian lagi dalam mana-
mana mata pelajaran lain, kecuali Murid Berkeperluan Khas (MBK).

iii. Tidak melebihi had umur yang ditetapkan dalam syarat am; dan

iv. Mendapat sokongan penuh daripada Pengetua sekolah dan perakuan rekod
disiplin yang baik.

6. Kelulusan permohonan ini bergantung juga kepada kekosongan tempat belajar.

7. Keputusan permohonan akan dimaklumkan kepada semua calon mulai 11 Jun 2018.

8. Murid hendaklah melapor diri mulai 25 Jun 2018 dan selewat-lewatnya dalam tempoh
7 hari bekerja. Sekiranya calon tidak melapor diri dalam tempoh yang ditetapkan, calon
dianggap sebagai menolak tawaran.

9. Permohonan yang tidak lengkap tidak akan dipertimbangkan.

16
T6BKK

KEGUNAAN BHGN/JABATAN/PPD
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BORANG RAYUAN KEMASUKAN KE NO.RUJUKAN :


TINGKATAN ENAM TAHUN 2018 BAGI GRED B.M :
CALON SEKOLAH KERAJAAN TIDAK
DILULUSKAN
BERDASARKAN PENCAPAIAN LULUS

KOKURIKULUM TAHUN 2017 SEKOLAH


PUSAT T6:

SAINS SOSIAL AGAMA SAINS


SILA BACA PANDUAN DI MUKA SURAT
SEBELAH SEBELUM MENGISI BORANG. TANDATANGAN PEGAWAI:

1. BUTIR-BUTIR PERIBADI TARIKH: ……………………..

NAMA:

NO. KAD PENGENALAN / PASPORT:

WARGANEGARA: JANTINA:

TARIKH & TEMPAT LAHIR UMUR (PADA 01/01/2018)

TAHUN: BULAN:

ALAMAT RUMAH: TEL. RUMAH :

TEL. BIMBIT :

POSKOD: BANDAR: NEGERI:

2. PENCAPAIAN AKADEMIK

NAMA & ALAMAT SEKOLAH ASAL (TINGKATAN 5) :

TAHUN BERADA DI TINGKATAN PERALIHAN (JIKA ADA) :


TAHUN SPM DIAMBIL: GRED BAHASA MELAYU:

17
3. PERMOHONAN PENEMPATAN

NEGERI : DAERAH:

JURUSAN (SAINS SOSIAL/AGAMA/SAINS):

4. JAWATAN-JAWATAN YANG DISANDANG DI SEKOLAH

NAMA BADAN JAWATAN


LEMBAGA PENGAWAS SEKOLAH
LEMBAGA PENGAWAS ASRAMA
LEMBAGA PENGAWAS PERPUSTAKAAN/PUSAT SUMBER
SIDANG PENGARANG MAJALAH SEKOLAH
LAIN-LAIN (SILA NYATAKAN DI BAWAH INI)
1.
2.

5. JAWATAN DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM

NAMA KELAB/ PERSATUAN, UNIT BERUNIFORM/


JAWATAN
SUKAN/ PERMAINAN
1.
2.
3.

6. PENGLIBATAN DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM*

ACARA SUKAN
SILA TANDAKAN (√) PADA PERINGKAT TERTINGGI YANG DISERTAI
PERMAINAN
PERTANDINGAN, KELAB/
D/Z = DAERAH/ZON
PERAYAAN ATAU KPR = PERSATUAN/
NEG = NEGERI
LAIN-LAIN YANG /RUMAH SUKAN
KEB = KEBANGSAAN
DISERTAI S = SEKOLAH
AB = ANTARABANGSA
KPR S D/Z NEG KEB AB
1
2
3
4

* KEGIATAN KORIKULUM YANG DIANJURKAN OLEH JABATAN PENDIDIKAN NEGERI /


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA / DAN LAIN-LAIN

18
7. PERAKUAN PEMOHON

Saya mengaku bahawa semua maklumat dalam borang ini adalah benar. Jika
terdapat butir-butir keterangan yang palsu atau tidak tepat/sempurna dalam borang
ini atau pada dokumen-dokumen lain yang disertakan bersama, maka pihak
berkenaan bolehlah menolak rayuan saya ini.

TARIKH : TANDATANGAN MURID :

8. ULASAN DAN PERAKUAN PENGETUA SEKOLAH

TINDAKAN TATATERTIB YANG PERNAH DIAMBIL TERHADAP MURID / ULASAN


DISIPLIN MURID:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..
SOKONGAN DAN ULASAN PENGETUA
…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

TANDATANGAN PENGETUA:

NAMA :

CAP RASMI :

TARIKH:

19
Lampiran H

PANDUAN MENGISI BORANG T6BKK

1. Borang T6BKK ini adalah untuk MURID SEKOLAH BANTUAN KERAJAAN yang
hendak membuat rayuan memasuki Tingkatan Enam Tahun 2018 kecuali Murid
Berkeperluan Khas (MBK).

2. Borang ini hendaklah disertakan bersama salinan dokumen-dokumen yang telah


disahkan seperti berikut:

i. Keputusan peperiksaan SPM 2017,


ii. Sijil kelahiran,
iii. Kad pengenalan/pasport,
iv. Sijil Berhenti Sekolah, dan
v. Dokumen-dokumen lain yang berkenaan.

3. Borang ini hendaklah dikembalikan kepada Pengetua sekolah asal. Pengetua sekolah
bertanggungjawab mengemukakan semua borang rayuan murid kepada Bahagian
(kecuali Sekolah Menengah Harian)/ Jabatan Pendidikan Negeri/ Pejabat Pendidikan
Daerah berkenaan.

4. Tarikh tutup permohonan ialah pada 24 Mei 2018. Permohonan yang lewat tidak akan
dipertimbangkan.

5. Pertimbangan hanya diberikan kepada permohonan yang memenuhi syarat-syarat


berikut:

i. Lulus dalam peperiksaan SPM 2017 dengan memperoleh pencapaian akademik


yang telah ditetapkan dan penglibatan dalam kegiatan kokurikulum;
ii. Memperoleh kepujian dalam Bahasa Melayu dan dua kepujian lagi dalam mana-
mana mata pelajaran lain;
iii. Tidak melebihi had umur yang ditetapkan dalam syarat am; dan

iv. Mendapat sokongan penuh daripada Pengetua sekolah dan perakuan rekod
disiplin yang baik

6. Kelulusan permohonan ini bergantung juga kepada kekosongan tempat belajar.

7. Semakan keputusan rayuan boleh dibuat menerusi portal moe.gov.my bermula 11 Jun
2018.

8. Murid hendaklah melapor diri mulai 25 Jun 2018 dan selewat-lewatnya dalam tempoh
7 hari bekerja. Sekiranya calon tidak melapor diri dalam tempoh yang ditetapkan, calon
dianggap sebagai menolak tawaran.

9. Permohonan yang tidak lengkap tidak akan dipertimbangkan.

20
T6BCP

KEGUNAAN BHGN/JABATAN/PPD
NO.RUJUKAN :
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
GRED B.M :
BORANG PERMOHONAN KEMASUKAN
DILULUSKAN TIDAK
TINGKATAN ENAM TAHUN 2018 BAGI LULUS
CALON PERSENDIRIAN, SEKOLAH SEKOLAH
SWASTA & SEKOLAH MENENGAH PUSAT T6
AGAMA NEGERI TAHUN 2017 SAINS SOSIAL AGAMA SAINS

TANDATANGAN PEGAWAI:
SILA BACA PANDUAN DI MUKA SURAT
TARIKH:
SEBELAH SEBELUM MENGISI BORANG.

1. BUTIR-BUTIR PERIBADI

NAMA:

NO. KAD PENGENALAN / PASPORT:

WARGANEGARA: JANTINA:

TARIKH & TEMPAT LAHIR UMUR (PADA 01/01/2018)


TAHUN: BULAN:

ALAMAT RUMAH: TEL. RUMAH :

TEL. BIMBIT :

POSKOD: BANDAR: NEGERI:

3.
2. BUTIR PERSEKOLAHAN DAN PENCAPAIAN AKADEMIK

NAMA SEKOLAH TAHUN/TINGKATAN TAHUN

TAHUN CALON BERADA DI TINGKATAN PERALIHAN (JIKA ADA):


TAHUN SPM DIAMBIL: KEPUTUSAN SPM: GRED BAHASA MELAYU:

21
3. PERMOHONAN PENEMPATAN:

NEGERI: DAERAH:

JURUSAN (SAINS SOSIAL/AGAMA/SAINS):

4. PERAKUAN PEMOHON

Saya mengaku bahawa semua maklumat dalam borang ini adalah benar.

TARIKH: TANDATANGAN PEMOHON:

5. ULASAN DAN PERAKUAN PENGETUA SEKOLAH

ULASAN DISIPLIN MURID:

PENGLIBATAN MURID DALAM BIDANG KOKURIKULUM:

SOKONGAN DAN ULASAN PENGETUA:

TANDATANGAN :

NAMA :

CAP RASMI :

TARIKH:

22
Lampiran I

PANDUAN MENGISI BORANG T6BCP

1. Borang T6BCP ini adalah untuk CALON PERSENDIRIAN, SEKOLAH SWASTA &
SEKOLAH MENENGAH AGAMA NEGERI yang memohon memasuki Tingkatan Enam
Tahun 2018 di sekolah menengah bantuan penuh kerajaan.

2. Borang ini hendaklah disertakan bersama dengan salinan dokumen-dokumen yang telah
disahkan seperti berikut:

i. Keputusan peperiksaan SPM 2017,


ii. Sijil kelahiran,
iii. Kad pengenalan/ pasport,
iv. Sijil Berhenti Sekolah, dan
v. Sijil-sijil persekolahan menengah.

3. Borang ini hendaklah dikembalikan ke Bahagian (kecuali Sekolah Menengah Harian)/


Jabatan Pendidikan Negeri/ Pejabat Pendidikan Daerah yang berkenaan.

4. Tarikh tutup permohonan ialah pada 24 Mei 2018. Permohonan yang lewat tidak akan
dipertimbangkan.

5. Pertimbangan hanya diberikan kepada permohonan yang memenuhi syarat-syarat


berikut:

i. Lulus dalam peperiksaan SPM 2017 dengan memperoleh pencapaian akademik yang
telah ditetapkan;
ii. Memperoleh kepujian dalam Bahasa Melayu dan dua kepujian lagi dalam mana-mana
mata pelajaran lain; dan
iii. Tidak melebihi had umur yang ditetapkan dalam syarat am.

6. Kelulusan permohonan ini bergantung juga kepada kekosongan tempat belajar dan rekod
disiplin yang baik.

7. Keputusan permohonan akan dimaklumkan oleh Bahagian (kecuali Sekolah Menengah


Harian)/ Jabatan Pendidikan Negeri/ Pejabat Pendidikan Daerah kepada semua calon.

8. Borang permohonan yang tidak lengkap tidak akan dipertimbangkan.

23
T6BRTJ
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BORANG PERMOHONAN RAYUAN TUKAR


JURUSAN TINGKATAN ENAM TAHUN 2018 …………………………….

Cap Sekolah
A. MAKLUMAT MURID
1. Butir-Butir Diri

1.1 Nama Murid : ………………………………………...............................................

1.2 Jantina : ……………........ 1.3 No. K/Pengenalan : ..................................

1.4 Alamat Rumah: ......................................................................................................

.......................................................................................................

1.5 No. Telefon : ..........................

2. Jurusan (*potong yang tidak berkenaan):

2.1 Jurusan sekarang : Sains/ Sains Sosial/ Agama*

2.2 Jurusan dipohon: Sains/ Sains Sosial/ Agama*

(Nota: Permohonan pertukaran jurusan Sains Sosial ke Sains TIDAK


DIBENARKAN)

3. Keputusan SPM 2017: (Salinan keputusan yang disahkan oleh Pengetua).

4. Kombinasi mata pelajaran yang akan diambil (jika diluluskan)

Bil Mata Pelajaran

24
5. Sebab-sebab ingin tukar jurusan :

………………………...... ................................................ ........................


(Tandatangan Murid) (Tandatangan Ibubapa/Penjaga) (Tarikh)

B. PERAKUAN DAN SOKONGAN PENGETUA

Permohonan murid ini adalah disokong / tidak disokong* (Ulasan lain jika ada)

………………………………………………………………………………………………………...........

........................................................................................................................................................

………………………................................ .....................
(Tandatangan Pengetua dan Cap Rasmi) (Tarikh)

C. UNTUK DIISI OLEH JABATAN PENDIDIKAN NEGERI / PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH

Bil. ( ) dlm. JPN/......................................

Permohonan ini diluluskan / tidak diluluskan dan murid ini ditempatkan di Sekolah Menengah
Kebangsaan/ Sekolah Menengah Agama/ Sekolah Menengah Teknik
............................................... .............................................................................. dalam Jurusan
Sains/ Sains Sosial / Agama.

……………………………………………. ………………………..
b.p Pengarah Pendidikan Negeri (Tarikh)

s.k JPN ...........................


SMK ...........................
Fail

* Potong yang tidak berkaitan

25
Lampiran J
PANDUAN MENGISI BORANG T6BRTJ

1. Borang T6BRTJ ini adalah untuk MURID SEKOLAH BANTUAN KERAJAAN yang
hendak membuat rayuan tukar jurusan Tingkatan Enam Tahun 2018.

2. Borang ini hendaklah disertakan bersama salinan dokumen-dokumen yang telah


disahkan seperti berikut:

i. Keputusan Peperiksaan SPM 2017


ii. Inventori Minat Kerjaya dan
iii. Dokumen yang berkaitan

3. Borang ini hendaklah dikembalikan kepada Jabatan Pendidikan Negeri/ Pejabat


Pendidikan Daerah dengan mendapat perakuan Pengetua sekolah di mana murid
berkenaan belajar.

4. Tarikh tutup permohonan ialah pada 24 Mei 2018.

5. Permohonan yang lewat tidak akan dipertimbangkan.

6. Kelulusan permohonan ini bergantung juga kepada kekosongan tempat belajar.

7. Keputusan permohonan akan dimaklumkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri kepada


semua calon melalui Sekolah Pusat Tingkatan Enam masing-masing. Keputusan
permohonan akan dimaklumkan bermula 11 Jun 2018.

8. Borang permohonan yang tidak lengkap tidak akan dipertimbangkan.

26
INVENTORI MINAT KERJAYA
Vocational Preference Inventory
VPI Edisi 85
Arahan:
Inventori ini mengandungi 160 senarai nama jenis-jenis pekerjaan. Anda diminta membaca
setiap jenis pekerjaan dan menentukan sama ada ANDA :
a. Suka pekerjaan itu (Y)
b. Tidak suka pekerjaan itu (T)
c. Tidak pasti

Sekiranya anda SUKA sesuatu pekerjaan, anda dikehendaki menghitamkan (Y) pada kertas
jawapan. Demikian juga sekiranya anda TIDAK SUKA pada sesuatu pekerjaan, sila hitamkan
(N). Sila pastikan nombor pada kertas jawapan adalah sama dengan nombor pada kertas soalan.
Contohnya jika anda SUKA pekerjaan nombor 1, hitamkan ruang (Y) untuk nombor 1 pada kertas
jawapan. Jika anda TIDAK SUKA pekerjaan nombor 1, maka anda perlu menghitamkan ruang
(N) untuk nombor 1 pada kertas jawapan.

Sekiranya anda TIDAK DAPAT MENENTUKAN atau TIDAK PASTI mengenai pilihan anda,
JANGAN BUAT APA-APA TANDA untuk nombor itu pada kertas jawapan.

Bil. Nama Pekerjaan Y T Bil. Nama Pekerjaan Y T


1. Ahli Ilmu Penjenayahan 11. Mekanik Kapalterbang
Criminologist Airplane Mechanic
2. Penyiasat Sulit 12. Ahli Kajicuaca
Private Investigator Meteorologist
3. Pekerja Restoran 13. Penyair
Restaurant Worker Poet
4. Mata-Mata Gelap 14. Ahli Sosiologi
Detective Sociologist
5. Pengukir Gambar foto 15. Spekulator
Photoengraver Speculator
6. Pekebun Sayur 16. Penyimpan Kira-Kira
Truck Gardener Bookkeeper
7. Guru Pendidikan Jasmani 17. Juruselam Lautan Dalam
Physical Education Teacher Deep Sea Diver
8. Pelawak 18. Kerani Stok
Humorist Stock Clerk
9. Jurugambar 19. Jurulatih Drama
Photographer Dramatic Coach
10. Diplomat 20. Peguam
Diplomat Lawyer

27
Bil. Nama Pekerjaan Y T Bil. Nama Pekerjaan Y T
21. Pakar Ikan dan Hidupan Liar 31. Mekanik Kereta
Fish and Wildlife Specialist Auto Mechanic
22. Ahli Biologi 32. Ahli Kajibintang
Biologist Astronomer
23. Pemimpin Orkestra Simfoni 33. Ahli Muzik
Symphony Conductor Musician
24. Guru Sekolah Menengah 34. Pakar Delinkuen JUvana
High School Teacher Juvanile Delenquency Expert
25. Pembeli 35. Eksekutif Pengiklanan
Buyer Advertising Executive
26. Guru Perdagangan 36. Penyimak Belanjawan
Business Teacher Budget Reviewer
27. Peruntuh Bangunan 37. Ahli Tinju Terkenal
Wrecker (Building) Prizefighter
28. Doktor Haiwan 38. Kerani Pejabat Pos
Veterinarian Post Office Clerk
29. Guru Sekolah Rendah 39. Jurutera Makmal Ujikaji
Elimentary School Teacher Experimental Laboratory
Engeneer
30. Doktor Perubatan 40. Pelayan Bar
Physician Bartender

Bil. Nama Pekerjaan Y T Bil. Nama Pekerjaan Y T


41. Tukang Kayu 51. Jurupandu Memburu
Carpenter Hunting or Fishing Guide
42. Juruteknik Makmal Perubatan 52. Antropologis
Medical Laboratory Technician Anthropologist
43. Pengarang 53. Pelukis Perdagangan
Author Commercial Artist
44. Ahli Terapi Pertuturan 54. Kaunselor Perkahwinan
Speech Therapist Marriage Counselor
45. Wakil Pengilang 55. Penerbit Televisyen
Manufacturer’s Represestative Television Producer
46. Akauntan 56. Penyiasat Kredit
Certified Public Accountant Credit Investigator
47. Ahli Bomba 57. Pelatih Binatang Liar
Firefighter Wild Animal Trainer
48. Agen Tiket Penerbangan 58. Penolong Pentadbir
Airline Ticket Agent Administrative Assistant
49. Penghibur 59. Terapis Fizikal
Entertainer Physical Therapist
50. Novelis 60. Juruwang
Novelist Cashier

28
Bil. Nama Pekerjaan Y T Bil. Nama Pekerjaan Y T
61. Juruukur 71. Merinyu Pembinaan
Surveyor Construction
62. Ahli Zoologi 72. Ahli Kimia
Zoologist Chemist
63. Penulis Bebas 73. Penyusun Muzik
Free-Lance Writer Musical Arranger
64. Pengetua Sekolah 74. Pengarah Padang Permainan
School Principal Playground Director
65. Pengurus Hotel 75. Eksekutif Perniagaan
Hotel Manager Business Executive
66. Jurutrengkas Mahkamah 76. Kerani bank
Court Steneographer Bank Teller
67. Pelakon Aksi Lasak Filem 77. Penunggang Kuda Lumba
Stunt Man/Stunt Women Jockey
(Movies)
68. Jurujual Bertempat 78. Juruhias Dalaman
Route Salesperson Interior Decorator
69. Ahli Sukan Profesional 79. Pemandu Kapalterbang
Professional Athlete Airplane Pilot
70. Pramugari/Pramugara 80. Pemilik/Pengarah Bank
Flight Attendant Banker

Bil. Nama Pekerjaan Y T Bil. Nama Pekerjaan Y T


81. Operator Radio 91. Juruteknik Elektronik
Radio Operator Electronic Technician
82. Ahli Sains Penyelidikan Bebas 92. Penulis Rencana Sains
Independent Research Writer of Scientific Articles
Scientist
83. Wartawan 93.
Pelukis Potret
Journalist Potrait Artist
84. Ahli Psikologi Klinikal 94. Guru Sains Sosial
Clinical Psychologist Social Science Teacher
85. Pengurus Restoren 95. Juruacara
Restaurant Manager Master of Ceremonies
86. Pakar Cukai 96. Pengawal Peralatan
Tax Expert Inventory Controller
87. Pelumba Motosikal 97. Peletup Bukit
Motocycle Driver Blaster (Dynamiter)
88. Penganjur Sukan 98. Pegawai Polis
Sport Promoter Police Officer
89. Pengadil Sukan 99. Guru Bahasa Inggeris
Refree (Sporting Events) English Teacher
90. Posmen 100. Pegawai PBB
Mail Carrier U.N. Official

29
Bil. Nama Pekerjaan Y T Bil. Nama Pekerjaan Y T
101. Ahli Ilmu Perkebunan 111. Pemandu Bas
Tree Surgeon Bus Driver
102. Penyunting Jurnal Sains 112. Ahli Kajibumi
Editor of a Scientific Journal Geologist
103. Penyanyi Konsert 113. Pengubah Lagu
Concert Singer Composer
104. Pengarah Agensi Kebajikan 114. Pengarah Kem Belia
Director of Welfare Agency Youth Camp Director
105. Jurujual 115. Jurujual Harta, Rumah, Tanah
Salesperson Real Estate Salesperson
106. Operator Komputer IBM 116. Penganalisis Kewangan
IBM Equipment Operator Financial Analyst
107. Agen Pengintip Kerajaan 117. Pendaki Gunung
F.B.I Agent Mountain Climber
108. Pegawai Percubaan 118. Tukang Masak
Probation Agent Cook / Chef
109. Angkasawan 119. Pengarah Pentas
Astronaut Stage Director
110. Profesor Universiti 120. Agen Tiket
College Professor Ticket Agent

Bil. Nama Pekerjaan Y T Bil. Nama Pekerjaan Y T


121. Jurutera Keretapi 131. Operator Mesin
Locomotive Engineer Machinist
122. Ahli Botani 132. Penyelidik Sains
Botanist Scientific Research Worker
123. Pemahat / Pengukir 133. Penulis Lakonan
Sculptor / Sculptress Playwright
124. Kaunselor Peribadi 134. Pekerja Kes Psikiatri
Personal Counselor Psychiatric Case Worker
125. Pengarah Publisiti 135. Pengurus Supermarket
Publicity Director Department Store Manager
126. Penilai Kos / Harta 136. Kerani Gaji
Cost Estimator Payroll Clerk
127. Peneroka 137. Juruterbang Penguji
Explorer Test Pilot
128. Guru Tadika 138. Pengatur Program Komputer
Nursery School Teacher Computer Programmer
129. Pakar Kawalan Mutu 139. Pereka Fesyen Pakaian
Quality Control Expert Clothing Designer
130. Hakim 140. Pemandu Lori
Judge Truck Driver

30
Bil. Nama Pekerjaan Y T Bil. Nama Pekerjaan Y T
141. Pemandu Lori 151. Pengurus Jenazah
Truck Driver Funeral Director
142. Juruelektrik 152. Tukang Tilik
Electrician Mind Reader
143. Ahli Fizik 153. Arkitek
Physicist Architect
144. Pelukis Kartun 154. Kerani Perkapalan
Cartoonist Shipping & Receiving Clerk
145. Pengurus Jualan 155. Ahli Psikologi Jenayah
Sales Manager Criminal Psychologist
146. Pemeriksa Bank 156. Kerani Insuran
Bank Examiner Insurance Clerk
147. Pemandu Kereta Lumba 157. Tukang Gunting Rambut
Racing Car Driver Barber
148. Pegawai Perhutanan 158. Pengutip Bil Hutang
Forester Bill Collecter
149. Pegawai Kebajikan 159. Atendan Hospital
Masyarakat Ward Attendant
Social Worker
150. Kerani Jualan 160. Tukang Urut
Sales Clerk Masseur / Masseuse

31
SOAL SELIDIK MINAT KERJAYA
Self-Directed Search
John L. Holland, Ph.D

Alih Bahasa Oleh:

SIDEK MOHD NOAH, Ph.D


BAHAGIAN A: KESUKAAN

Arahan
Tandakan (/) dalam RUANG Y pada perkara-perkara yang anda SUKA buat atau yang anda
RASA SUKA melakukannya. Tandakan (/) dalam RUANG T pada perkara-perkara yang anda
TIDAK SUKA buat.

BIL. ITEM Y T
1. Membaiki alat-alat elektrik
2. Membaiki alat-alat mekanik
3. Membuat benda-benda daripada kayu
4. Mamandu trak atau traktor
5. Mengikuti kursus Lukisan Mekanik
6. Menggunakan alat-alat kerja logam dan mesin
7. Mengubahsuai enjin kereta atau motosikal
8. Mengikuti kursus Seni Perusahaan
9. Mengikuti kursus Kerja Kayu
10. Mengikuti kursus Automekanik
11. Membaca buku atau majalah sains
12. Bekerja dalam makmal penyelidikan
13. Membuat kerja projek sains
14. Merekacipta model roket
15. Bekerja menggunakan alat-alat kimia
16. Membaca subjek-subjek tertentu yang khusus
17. Mengikuti kursus Fizik
18. Mengikuti kursus Kimia
19. Mengikuti kursus Geometri
20. Mengikuti kursus Biologi
21. Melakar, melukis atau mewarna
22. Menonton lakonan / drama
23. Mereka bentuk perabot atau bangunan
24. Bermain alat muzik dalam kumpulan muzik atau orkestra
25. Berlatih menggunakan alat muzik
26. Menghadiri pertunjukan pentas atau muzik
27. Mencipta potret atau foto
28. Membaca buku-buku lakonan
29. Membaca atau menulis sajak
30. Mengikuti kursus seni lukis

32
31. Menulis surat pada kawan
32. Menghadiri perjumpaan-perjumpaan agama
33. Menganggotai kelab social
34. Menolong prang yang mempunyai masalah peribadi
35. Mengajar kanak-kanak
36. Menghadiri majlis parti
37. Menari
38. Menghadiri mesyuarat atau persidangan
39. Menghadiri temasya sukan
40. Memulakan persahabatan
41. Mempengaruhi orang lain
42. Berbincang mengenai politik
43. Menguruskan perniagaan sendiri
44. Menghadiri persidangan
45. Memberi ceramah
46. Menjadi pemimpin sebarang kumpulan
47. Menyelia kerja-kerja orang lain
48. Menemui orang-orang penting
49. Mengetuai kumpulan dalam mencapai sesuati matlamat
50. Mengambil bahagian dalam kempen politik
51. Menaip bahan-bahan bertulis atau surat
52. Mengira angka-angka dalam urusan perniagaan atau menyimpan kira-kira
53. Menggunakan mesin perniagaan
54. Menyimpan rekod-rekod perbelanjaan perniagaan
55. Mengikuti kursus Menaip
56. Mengikuti kursus Perniagaan
57. Mengikut kursus Simpan-Kira
58. Mengikuti kursus Matematik Perdagangan
59. Menyimpan surat-surat, laporan-laporan dan rekod-rekod dalam fail
60. Menulis surat-surat perniagaan

33
BAHAGIAN B: KECEKAPAN

Arahan

Tandakan (/) dalam RUANG Y pada aktiviti-aktiviti yang ANDA TAHU atau RASA BOLEH
mempelajarinya. Tandakan (/) dalam RUANG T pada aktiviti-aktiviti yang ANDA TIDAK TAHU
atau anda rasa TIDAK BOLEH mempelajarinya.
SAYA TAHU ATAU BELAJAR CARA……

BIL. ITEM Y T
61. Menggunakan jangka volta
62. Melaras kasburator
63. Menggunakan alat-alat elektrik logam di bengkel seperti gerudi elektrik
64. Mengolah perabot atau barang-barang daripada kayu
65. Membaca ‘blueprints’
66. Membaiki kerosakan elektrik yang mudah
67. Membaiki alat perabot
68. Membuat lukisan mekanik
69. Membaiki kerosakan radio atau TV yang mudah
70. Membaiki kerosakan paip air yang mudah
71. Memahami fungsi tiub hampagas
72. Menamakan tiga jenis makanan yang mempunyai kandungan protin yang
tinggi
73. Memahami’ separuh hayat’ dalam unsure radioaktif
74. Menggunakan jadual logarisma
75. Menggunakan pengukur bolehubah untuk mendarab dan membahagi
76. Menggunakan mikroskop
77. Mengecam tiga gugusan bintang-bintang
78. Menerangkan fungsi-fungsi darah putih
79. Mentafsir formula kimia yang mudah
80. Memahami mengapa satelit buatan manusia tidak jatuh ke bumi
81. Menyanyi dalam bahagian dua atau bahagian empat dalam kumpulan
nyanyian beramai-ramai
82. Melakukan persembahan muzik berseorangan
83. Berlakon dalam sebuah lakonan
84. Membaca sambil menterjemah
85. Menterjemah gerakgeri moden atau ballet
86. Melukis gambar manusia sehingga dapat dikenali
87. Mencipta lukisan atau ukiran
88. Membuat barang-barang daripada tembikar
89. Mencipta pakaian, poster atau perabot
90. Menulis cerita atau sajak yang baik

34
BIL. ITEM Y T
91. Menerangkan sesuatu dengan jelas
92. Bekerjasama atau bekerja dengan orang lain
93. Melayan tetamu dengan baik
94. Mengajar kanak-kanak
95. Merancang hiburan untuk sesuatu majlis
96. Menolong orang yang dalam kesusahan atau kesedihan
97. Menjadi pembantu sukarela di hospital, klinik atau di rumah orang-orang tua
98. Merancang aktiviti-aktiviti amal untuk sekolah
99. Meramal personaliti dengan baik
100. Melayan orang yang lebih tua daripada saya dengan baik
101. Menyelia kerja-kerja orang lain
102. Membuat orang lain bekerja mengikut cara saya
103. Mempunyai semangat dan daya tenaga yang tinggi
104. Menjadi jurujual yang cemerlang
105. Mewakili kumpulan mengemukakan cadangan atau aduan kepada pihak
berkuasa
106. Memenangi hadiah untuk kerja-kerja sebagai jurujual atau pemimpin
107. Mengelola kelab, pertubuhan atau perkumpulan
108. Memulakan perniagaan sendiri
109. Menjadi pemimpin yang Berjaya
110. Menjadi pendebat yang baik
111. Mengendalikan mesin salin atau mesin campur
112. Menulis trengkas
113. Menyimpan surat-surat atau bahan-bahan bertulis dalam fail
114. Memegang jawatan dalam pejabat
115. Menggunakan mesin simpan kira
116. Menggunakan mesin taip atau computer
117. Membuat banyak kerja bertulis dalam masa yang singkat
118. Menggunakan mesin kira
119. Menggunakan alat pemerosesan datan yang mudah seperti alat penebuk
lubang
120. Menyimpan rekod-rekod bayaran atau jualan dengan rapi

35
BAHAGIAN C: NAMA PEKERJAAN

Arahan

Tandakan (/) dalam RUANG Y pada pekerjaan-pekerjaan yang anda rasakan ANDA BERMINAT

Tandakan (/) dalam RUANG T pada oekerjaan-pekerjaan yang anda TIDAK SUKA atau TIDAK
BERMINAT

BIL. ITEM Y T BIL. ITEM Y T


121. Mekanik Kapalterbang 133. Ahli Kajicuaca
122. Operator Janaelektrik 134. Ahli Biologi
123. Pemasang Paip 135. Pengkaji Cekrawala
124. Pemandu Jentera Berat 136. Ahli Zoologi
125. Juruukur 137. Ahli Kimia
126. Merinyu Binaan 138. Penyelidik Sains Bebas
127. Operator Radio 139. Penulis Rencana Sains
128. Atenden Pam Minyak 140. Penyunting Jurnal Sains
129. Penggunting Pokok 141. Ahli Kajibumi
130. Pereka Alat Perkakas 142. Ahli Botani
131. Pengukir Foto 143. Penyelidik Sains
132. Juru Elektrik 144. Ahli Fizik

BIL. ITEM Y T BIL. ITEM Y T


145. Penyair 157. Pendakwah / Mibaligh
146. Pemimpin Simfoni 158. Pakar Jenayah kanak-kanak
147. Ahli Muzik 159. Terapis Pertuturan
148. Pengarang 160. Kaunselor Perkahwinan
149. Penulis Bebas 161. Pengarah Padang Permainan
150. Penyusun Muzik 162. Guru Sains Sosial
151. Peniaga Seni Lukis 163. Psikologis Perubatan
152. Pelatih Drama 164. Pegawai Kebajikan
Masyarakat
153. Penyanyi Konsert 165. Penolong Pegawai
Pendidikan Daerah
154. Pengubah Lagu 166. Kaunselor Pelajar
155. Pengarah Pentas 167. Penyiasat Kes Sakit Jiwa
156. Penulis Skrip Lakonan 168. Kaunselor Kerjaya

36
BIL. ITEM Y T BIL. ITEM Y T

169 Jurujual Sahan dan Bon 181. Penyimpan Kira-Kira

170. Spekulator 182. Pakar Kawalan

171. Wakil Pengilang 183. Penyimak Belanjawan

172. Penerbit Televisyen 184. Perangkawan

173. Pengurus Hotel 185. Jurutrengkas Mahkamah

174. Pegawai Eksekutif 186. Kerani Bank

175. Pengurus Restoran 187. Pegawai Daftar Barang-


Barang

176. Juruacara 188. Penilai Harga

177. Jurujual Berkereta 189. Kerani Gaji

178. Jurujual Harta / Rumah 190. Penganalisa Kewangan

179. Pakar Perunding 191. Pemeriksa Kira-Kira Bank


Perhubungan

180. Pengurus Kempen Ahli Politik 192. Akauntan Cukai

37
INVENTORI PEMILIHAN KERJAYA (VPI) – SEMAKAN 1985

NAMA: JANTINA:

TINGKATAN: UMUR: TARIKH:

TANDAKAN JAWAPAN Y JIKA YA DAN T JIKA TIDAK

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 10 11 12 13 14 15
1 1 1 1 1 1
Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T
2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 10 11 12 13 14 15
2 2 2 2 2 2
Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T
3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 10 11 12 13 14 15
3 3 3 3 3 3
Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T
4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 10 11 12 13 14 15
4 4 4 4 4 4
Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T
5 15 25 35 45 66 65 75 85 95 10 11 12 13 14 15
5 5 5 5 5 5
Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T
6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 10 11 12 13 14 15
6 6 6 6 6 6
Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T
7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 10 11 12 13 14 15
7 7 7 7 7 7
Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T
8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 10 11 12 13 14 15
8 8 8 8 8 8
Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T
9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 10 11 12 13 14 15
9 9 9 9 9 9
Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T
10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 11 12 13 14 15 16
0 0 0 0 0 0 0
Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T

R I

A
C

E
S

(Kod Tiga Huruf Holand)____ ____ ____

38

Anda mungkin juga menyukai