Anda di halaman 1dari 5

TOPIK 7 PENSKORAN, PENGGREDAN & KRITERIA PENTAKSIRAN CLF

RUBRIK PEMARKAHAN

Apa itu rubrik pemarkahan?


1. Set kriteria yang koheren dan merangkumi deskripsi tahap-tahap kualiti prestasi kriteria.
2. Alat skor/penggredan yang mengandungi senarai kriteria dan standard tanda aras.
3. Digunakan untuk pemberian skor/gred bagi tugas pentaksiran / hasil pembelajaran.

Memerihalkan kualiti prestasi


1. Membantu dan memandu murid untuk mengenal pasti kelemahan dan kekurangan
hasil kerja atau tugasan mereka.
2. Menyakinkan staf akademik untuk menskor dan memberikan gred kepada hasil kerja
murid.

Terdapat 2 kategori
1. Analitik atau holistik - rubrik yang mengambil kira kriteria satu per satu pada satu masa
atau sekali gus.
2. Task-specifi - rubrik umum dan boleh digunakan untuk beberapa tugasan yang
hampir sama atau jenis yang spesifik kepada tugasan
3. Hanya boleh diaplikasikan kepada satu pentaksiran.

1. Meningkatkan kejituan dan ketekalan pemeriksa.


2. Menyingkirkan pemeriksa yang terlalu 'ketat' atau 'longgar'.
TOPIK 7 PENSKORAN, PENGGREDAN & KRITERIA PENTAKSIRAN CLF

Penskoran dan Rubrik Analitik


Definisi Kelebihan Kelemahan
 Setiap kriteria dinilai secara berasingan.  Sesuai untuk pentaksiran formatif –  Mengambil masa yang lama kerana
 Penskoran terhadap kemahiran secara membolehkan murid mengetahui aspek membuat penghakiman secara
berasingan dan menjumlahkannya yang memerlukan penambahbaikan. berasingan mengikut kriteria tertentu.
untuk mencapai satu pentaksiran yang  Memberikan maklumat diagnostik  Wujud maklum balas negatif –
sesuai. kepada guru. pemeriksa menggabungkan penskoran
 Hanya berfokus kepada satu kriteria  Lebih mudah untuk mengaitkan dengan analitik dengan komen yang kurang
pada satu masa. pengajaran. jelas seperti isu tatabahasa yang
 Skema pemarkahan yang terperinci mungkin akan menjejaskan
memudahkan pemberian markah perkembangan murid.
dengan tepat.  Pemeriksaan dilakukan secara fakta
 Memberikan gambaran yang jelas dan tiada penekanan pada kemahiran
tentang asas taburan markah. Oleh penulisan.
sebab itu, cara ini dapat menjelaskan
mengapa pencapaian pelajar tinggi atau
rendah.
 Tidak memerlukan pemeriksa yang
berpengalaman.
Panduan Keberkesanan Penskoran Analitik
 Kriteria perlu dikongsi kepada murid-murid supaya mereka akan dimaklumkan tentang apa-apa yang diharapkan dan cara esei
ditaksirkan.
 Kriteria penggredan haruslah diwajarkan mengikut kepentingannya.
o Hasil pembelajaran item adalah tentang bahan pengajaran dalam PdP, maka kriteria yang lebih penting ialah idea dan
kepelbagaian sumber diberikan wajaran yang lebih tinggi berbanding dengan tatabahasa dan mekanis.
 Pemeriksa perlu memberikan maklum balas semasa menggred secara analitik.
TOPIK 7 PENSKORAN, PENGGREDAN & KRITERIA PENTAKSIRAN CLF

Penskoran dan Rubrik Holistik


Definisi Kelebihan Kelemahan
 Semua kriteria dinilai secara serentak.  Kaedah yang paling tekal dan boleh  Murid mungkin kurang mengetahui
 Penskoran terhadap tugasan yang dipercayai dalam menggred esei. rasional dan sebab mereka memperoleh
mengaplikasikan semua kriteria pada  Penilaian jawapan dibuat lebih daripada gred sebegitu.
masa yang sama. seorang pemeriksa.  Memerlukan pemeriksa berpengalaman
 Menggred jumlah esei yang banyak.  Mengambil masa yang singkat kerana dalam memberikan markah dan
 Guru memilih esei murid yang pemeriksa akan membaca esei dengan penghakiman.
mempamerkan prestasi tinggi, cepat, padankan kualiti dengan sampel  Terdapat perselisihan memberikan
sederhana dan rendah. esei. markah antara pemeriksa dan sukar
 Sampel ini akan menjadi standard untuk  Sesuai untuk pentaksiran sumatif. diselaraskan.
semua pemeriksa sekumpulan esei.
 Pemeriksa akan membaca esei dan
menentukan sama ada esei tersebut
lebih baik atau lebih rendah daripada
model/sampel esei.
1. Pemeriksaan Holistik Dengan Skala Ordinal
 Memeriksa skrip calon secara keseluruhan (skrip banyak kesalahan diberi markah kurang)
 Susun skrip jawapan ikut prestasi calon. Terbaik ke terburuk
 Tentukan peratusan calon mendpt A, B, C & seterus
 Berikan gred kpd skrip berdasar peratusan yg dipertimbangkan bg setiap kumpulan.
2. Pemeriksaan Menggunakan Skala Nominal
 Ketua pemeriksa & pemeriksa baca beberapa skrip jawapan sekali (berdasarkan kandungan, pengelolaan dan proses) utk dptkan
gambaran markah calon dgn menggunakan skala kadar 1-5 (lampiran).
 Baca kali ke 2 utk tetapkan gred bg jawapan berdasarkan pemarkahan / pertimbangan dlm jadual.
 Baca kali ke 3 utk pengubahsuaian gred.
 Keobjektifan cara holistik dpt dipertingkatkan dgn mengadakan mesyuarat penyelarasan pemeriksaan
TOPIK 7 PENSKORAN, PENGGREDAN & KRITERIA PENTAKSIRAN CLF

Dua aspek yang perlu dipertimbangkan


1. Kriteria perlu sesuai kerana setiap kriteria mewakili satu aspek 3. Rubrik yang mematuhi kedua-dua komponen ini membolehkan
hasil pembelajaran yang ingin dicapai. pemeriksa memberikan markah bagi menggambarkan hasil
pembelajaran yang hendak dicapai.
2. Kriteria penilaian dinyatakan secara eksplisit dan deskripsi
kualiti prestasi setiap kriteria perlu menerangkan pemerhatian 4. Membantu murid memahami perkara yang dijangkakan
terhadap tugasan, jelas dan dapat membezakan setiap tahap daripada mereka apabila menjawab item atau tugasan.
kualiti prestasi.
PEMBINAAN RUBRIK
PEMARKAHAN

5. Rubrik yang baik dapat membezakan tahap kualiti respons 5. Nitko dan Brookhart (2011), mencadangkan dua pendekatan
murid dengan mudah dan jenis rubrik yang baik senang untuk mereka bentuk rubrik, iaitu deduktif (top-down) dan
digunakan dan mesra pengguna. induktif (bottom-up).

REKA BENTUK RUBRIK – DEDUKTIF (top-down)

 Sesuai digunakan jika kurikulum telah didefinisikan kandungan dan prestasi dengan jelas.

Bil. Langkah Huraian


1. Mencipta atau mengadaptasi kerangka konseptual untuk  Deskripsi tentang pencapaian yang diinginkan (Contohnya,
pencapaian apakah penulisan akademik yang baik?)
 Rangkakan kualiti yang akan diajar dan diinginkan untuk
murid pamerkan (kriteria).
2. Menulis rubrik pemarkahan umum dengan menggunakan kriteria  Susun atur kriteria sama ada analitik (satu skala untuk setiap
dan tahap prestasi kriteria) atau holistik (satu skala mempertimbangkan semua
kriteria serentak).
 Tulis deskripsi untuk prestasi bagi setiap tahap.
3. Penskoran oleh guru  Boleh digunakan atau menyesuaikan rubrik umum hasil
pembelajaran spesifik bagi prestasi yang dinilai.
TOPIK 7 PENSKORAN, PENGGREDAN & KRITERIA PENTAKSIRAN CLF

REKA BENTUK RUBRIK – INDUKTIF (bottom-up)

Beberapa sampel
tugasan murid Tilis deskripsi
Tugasan murid
daripada tugasan secara spesifik Tulis deskripsi
dikategorikan Bansingbezakan
yang berbeza tentang sebab terhadap kualiti
kepada baik, deskripsi tugasan
perlu dipilih, dan setiap tugasan untuk setiap
sederhana dan dan pilih kriteria.
mesti relevan dikategorikan kriteria.
lemah.
dengan jenis sebegitu.
prestasi.

Membina rubrik yang mencerminkan Contoh : jika banyak deskripsi tentang maklumat yang relevan
kandungan dan deskripsi prestasi dan tidak relevan, maka salah satu kriteria yang dipilih ialah
untuk hasil pembelajaran yang umum. mengenal pasti maklumat relevan dalam masalah.

PROSEDUR MEMBENTUK RUBRIK ANALITIK DAN HOLISTIK

Langkah 1: Kaji semula objektif pembelajaran untuk tugasan.


Langkah 2: Kenal pasti atribut yang diperhatikan dan dipamerkan oleh murid dalam hasil, proses atau perlakuan mereka.
Langkah 3: Sumbang saran ciri-ciri yang menghuraikan setiap atribut.

Untuk Rubrik Holistik Untuk Rubrik Analitik

Langkah 4(a): Tulis huraian naratif yang mendalam Langkah 4(a): Tulis huraian naratif yang mendalam
untuk tugasan cemerlang, sederhana dan lemah untuk tugasan cemerlang, sederhana dan lemah
dengan memasukkan setiap atribut ke dalam huraian. untuk setiap atribut secara individu.

Langkah 5(a): Lengkapkan rubrik dengan menghuraikan Langkah 5(a): Lengkapkan rubrik dengan
setiap tahap pada kontinum daripada cemerlang kepada menghuraikan setiap tahap pada kontinum daripada
lemah untuk kesemua atribut secara kolektif. cemerlang kepada lemah untuk setiap atribut.

Langkah 6: Kumpulkan sampel tugasan murid yang mencerminkan setiap tahap.


Langkah 7: Semak semula rubrik jika perlu.