Anda di halaman 1dari 4

Pelajaran 13

SOLAT KHAUF
‫صالة اخلوف‬ ‫الدرس الثالث عشر‬

Definisi solat Khauf:


Solat yang dilakukan ketika dalam keadaan peperangan atau keadaan terlalu takut .‫ ىي صالة اليت تؤدي يف ظروف القتال أو يف شدة اخلوف‬: ‫تعريف صالة اخلوف‬
Dalil pensyariatan solat Khauf

Al Quran :‫دليل مشروعية صالة اخلوف‬


Firman Allah swt:
Dan apabila engkau (wahai Muhammad) berada dalam kalangan mereka (semasa
: ‫من الكتاب‬
perang), lalu engkau mendirikan sembahyang dengan (menjadi imam) mereka,
maka hendaklah sepuak dari mereka berdiri (mengerjakan sembahyang) bersama-             
samamu, dan hendaklah mereka menyandang senjata masing-masing; kemudian
apabila mereka telah sujud, maka hendaklah mereka berundur ke belakang (untuk           
menjaga serbuan musuh); dan hendaklah datang pula puak yang lain (yang kedua)
yang belum sembahyang (kerana menjaga serbuan musuh), maka hendaklah
mereka bersembahyang (berjamaah) bersama-samamu, dan hendakah mereka            
mengambil langkah berjaga-jaga serta menyandang senjata masing-masing. Orang-
orang kafir memang suka kalau kamu cuai lalai akan senjata dan harta benda kamu,
supaya dengan jalan itu mereka dapat menyerbu kamu beramai-ramai dengan                
serentak. Dan tidaklah kamu berdosa meletakkan senjata masing-masing, jika kamu
dihalangi sesuatu yang menyusahkan disebabkan hujan atau kamu sakit. Dan               
hendaklah kamu mengambil langkah berjaga-jaga. Sesungguhnya Allah telah
menyediakan bagi orang-orang kafir itu azab seksa yang amat menghina.
(surah an Nisa’ : 102) )201 : ‫(سورة النساء‬
Hadis
: ‫من السنة‬
Mujahid meriwayatkan dari ibnu Abbas r.a, Rasulullah saw bersabda: “Allah swt ‫ فرض هللا الصالة على لسان نبيكم ﷺ‬: ‫روى رلاىد عن ابن عباس هنع هللا يضر قال رسول هللا ﷺ‬
telah mewajibkan solat itu melalui lisan Nabi kamu ketika bermuqim solat empat
rakaat, ketika dalam perjalanan dua rakaat, dan ketika dalam peperangan satu ]‫ [رواه مسلم‬.‫ ويف اخلوف ركعة‬،‫ ويف السفر ركعتني‬،‫يف احلضر أربعا‬
rakaat. “ ( Hadis riwayat Muslim )

* Makmum solat berjemaah bersama imam satu rakaat (pada rakaat pertama) dan .‫* أن ادلأموم يصلي مع اإلمام ركعة ويصلي ركعة أخرى منفردا‬
pada rakaat kedua solat berasingan.

** info tambahan ‫ادلعلومات اإلضافية‬


Nabi saw melakukan solat Khauf pada tiga tempat iaitu di Batni Nakhl, Asfan dan
Zat Riqa’.baginda mengharuskan tentera Islam untuk solat berjemaah – sedangkan
‫ فيجوز جليش‬،‫ يف بطن النخل وعسفان وذات الرقاع‬،‫صالىا النيب ﷺ يف ثالثة مواقع‬
ia adalah lebih baik - atau solat secara sendirian. .‫ادلسلمني أن يصلى مجاعة وىي األفضل أو فرادى‬
1 SMU(A) Meheliah, Tumpat, Kelantan
Hukum Solat khauf
‫حكم صالة اخلوف‬
Solat khauf adalah disyariatkan dan ianya harus dalam semua keadaan peperangan .‫صالة اخلوف مشروعة جائز يف كل حال القتل ادلباح‬
yang dibenarkan syarak

‫أسباب صالة اخلوف‬


Sebab (yang membolehkan) Solat khauf
‫) حضور العدو‬2
1. Kehadiran musuh
2. Terlalu takut seperti penyerang yang menyerang manusia , pencuri atau
.‫) شدة اخلوف مثل الصائل ادلعتدي على اإلنسان أو اللص أو السبع‬1
binatang buas .‫) الكوارث مثل احلريق والسيل والغرق والزازال والربكان‬3
3. Bencana alam seperti kebakaran, banjir, lemas/tenggelam, gempa bumi,
letusan gunung berapi
‫شروط صالة اخلوف‬
Syarat-syarat Solat khauf .‫) أن يكون القتال مباحا‬2
1. Peperangan tersebut dibenarkan (syarak)
 seperti memerangi orang kafir harbi, penentang kerajaan Islam,
‫ مثل قتال الكفار احلربيني والبغاة وا﵀اربني القاصدين سفك الدماء وىتك‬-
penyerang yang ingin menumpahan darah dan mencabul .‫احلرمات‬
kehormatan.
.‫) حضور العدو أو سبب من أسباب شدة اخلوف‬1
2. kehadiran musuh atau sebab ketakutan
 berkecamuk pertempuran. .‫ التحام القتال‬-
 Kehadiran binatang seperti singa atau ular.
 Kejadian bencana alam seperti kebakaran, lemas, tsunami dan
.‫ حضور احليواانت ادلفًتسات مثل األسد أو الثعبان‬-
gempa bumi. .‫ حدوث الكوارث مثل احلريق والغرق والسوانمي والزازال‬-

Cara Solat Khauf


1) Imam membahagikan jemaah kepada dua kumpulan. Kumpulan pertama ‫كيفية صالة اخلوف‬
berdiri menghadap musuh untuk berkawal, dan kumpulan kedua solat
bersama imam. ‫ والثانية‬،‫ األوىل تقف يف وجو العدو للحراسة‬،‫) يقسم اإلمام اجلماعة إىل طائفتني‬2
2) Imam solat sempurna dua kali, di mana dia solat fardu pada solat yang
pertama dan solat sunat pada solat yang kedua.
.‫تصلي مع اإلمام‬
3) Imam solat dengan kumpulan pertama dan memberi salam bersama .‫) يصلي اإلمام صالة كاملة مرتني حيث يكون متفرضا يف األوىل ومتنفال يف الثانية‬1
mereka. Kemudian kumpulan tersebut pergi menghadap kea rah musuh
untuk berkawal, dan datang kumpulan kedua dan imam solat berjemaah ‫ واتيت الطائفة‬،‫) فيصلي ابلطائفة األوىل ويسلم هبا مث تذىب إىل وجو العدو للحراسة‬3
dengan mereka sehingga selesai – solat imam ini adalah solat sunat - dan
mereka solat fardu. Perkara ini adalah dibolehkan secara sepakat ulamak. .‫ وىو جائز اتفاقا‬،‫ فيكون منتفال وىم مفًتضون‬،‫الثانية فيصلي هبا صالة كاملة‬
2 SMU(A) Meheliah, Tumpat, Kelantan
Cara Solat ketika keadaan terlalu takut
‫كيفية صالة شدة اخلوف‬
1. Dalam keadaan terlalu takut dan tidak boleh solat berjemaah, dibolehkan
untuk solat dalam keadaan berjalan kaki atau menunggang kenderaan ‫ جيوز أن يصلوا راجلني أو ركباان يف مواقعهم‬،‫) يف حالة شدة اخلوف وتعذر اجلماعة‬2
mengikut kedudukan mereka. Mereka menggunakan isyarat dengan kepala
untuk ruku’ dan sujud ke arah mana sahaja yang mereka mahu. .‫يومئون إمياء برؤوسهم للركوع والسجود إىل أي جهة شاءوا‬
2. Mereka memulakan solat dengan takbiratul Ihram dalam keadaan ‫) يبدؤون صالهتم بتكبرية اإلحرام مستقبلي القبلة إن قدروا على ذلك أو إىل أي جهة‬1
menghadap kiblat sekiranya mereka mampu berbuat demikian atau ke
mana- arah sekiranya tidak mampu kerana terpaksa
.‫إن تعذروا للضرورة‬

Allah swt berfirman:


“Peliharalah kamu (kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya) segala : ‫قال هللا تعاىل‬
sembahyang fardu, khasnya sembahyang Wusta (sembahyang Asar), dan berdirilah
ً َ‫ني ** فَِإ ْن ِخ ْفتُ ْم فَ ِر َجاالً أ َْو ُرْكب‬
‫اان‬ ِِ ِ ِ َّ ‫ات و‬ِ َّ ‫﴿حافِضوا علَى‬
kerana Allah (dalam sembahyang kamu) dengan taat dan khusyuk”. [238] َ ‫وموا ﵁ قَانت‬
ُ ُ‫الصالَة الْ ُو ْسطَى َوق‬ َ ‫الصلَ َو‬ َ ُ َ
)132 - 132 : ‫فَِإذَآ أ َِمنتُ ْم فَاذْ ُك ُروا هللاَ َك َما َعلَّ َم ُكم َّما ََلْ تَ ُكونُوا تَ ْعلَ ُمو َن﴾ (سورة البقرة‬
“Dan jika kamu takuti (sesuatu bahaya) maka sembahyanglah sambil berjalan atau
berkenderaan, kemudian apabila kamu telah aman sentosa, maka hendaklah kamu
mengingati Allah (dengan mengerjakan sembahyang secara yang lebih sempurna),
sebagaimana Allah telah mengajar kamu apa yang kamu tidak mengetahuinya.[239]

(Surat al-Baqarah: 238 – 239)

Cara pelaksanaan solat khauf ini ketika peperangan memuncak


‫كيفيتهما عند اقتحام القتال‬
Solat dibenarkan ditunaikan secara isyarat ketika terlalu takut dalam pertempuran
sengit. Tidak ada cara khusus untuk kes ini, setiap orang boleh solat mengikut
،‫ وال توجد كيفية معينة ذلذه احلالة‬.‫جتوز الصالة إمياء عند شدة اخلوف يف حالة اقتحام القتال‬
kemampuan masing-masing, sama ada dengan cara berjalan kaki atau menunggang ‫ مستقبال للقبلة أو منحرفا‬،‫ ماشيا أو وافقا‬،‫ راجال أو راكبا‬،‫فيصلي كل منهم بقدر اإلمكان‬
kenderaan, berjalan atau berdiri, sama ada mengadap kiblat atau menyimpang
daripadanya. Dia rukuk dan sujud dengan isyarat. Isyaratnya untuk sujud itu lebih .‫ ويكون إمياؤه للسجود أخفض من إميائو للركوع‬،‫ فريكع ويسجد إبمياء‬،‫عنها‬
rendah dari isyarat untuk rukuk.

3 SMU(A) Meheliah, Tumpat, Kelantan


Perkara yang membatalkan solat khauf
‫مبطالت صالة اخلوف‬
solat khauf terbatalkan dengan perkara yang membatalkan solat fardu dengan :‫تبطل صالة اخلوف اما تبطل بو الصلوات ادلكتوبة ابإلضافة إىل ما تأيت‬
tambahan perkara berikut:
.‫) حصول األمن‬2
1. Terhasil keamanan.
2. Pekikan/laungan yang tidak diperlukan dan bercakap. .‫) الصياح لغري ضرورة والكالم‬1
3. perbuatan dan pergerakan yang tidak berkaitan dengan pertempuran.
.‫) األفعال واحلركات غري ادلتعلقة ابلقتال‬3

** info tambahan ‫** ادلعلومات اإلضافية‬


Tempat yang dilaksanakan solat khauf pada zaman nabi saw:
1. Asfan : ‫أماكن أقيمت صالة اخلوف يف عهد النيب ﷺ‬
2. Zat Riqa’
3. Batn Nakhl ‫ج) بطن النخل‬ ‫ب) ذات الرقاع‬ ‫) عسفان‬2
4. Najd
5. Juhainah
‫و) بين ُسليم‬ ‫ه) جهينة‬ ‫د) جند‬
6. Bani Sulaim
‫حكمة صالة اخلوف‬
Hikmah solat khauf
.‫) حث اإلسالم على أداء صالة اجلماعة‬2
1. Islam menggalakkan agar menunaikan solah berjemaah.
2. Mempermudahkan kepada umat Islam dalam melaksanakan kewajipan. .‫) تيسري األمة يف أداء الفريضة‬1
3. Menggalakkan agar memeliharaan ikatan jemaah di kalangan umat Islam
sehingga mereka sentiasa utuh dan kuat. .‫) احلث على حفظ روابط اجلماعة بني ادلسلمني حىت تظل صلبة قوية دائمة‬3

Pelaksanaan amali solat khauf mengikut cara solat Rasulullah saw ketika ‫تطبيق عملية صالة اخلوف على طريقة صالة الرسول ﷺ يف بطن النخل‬
berada di Batn Nakhl :
‫ ينقسم الطالب إىل طائفتني يحيث يكون بينهم وبني العدو ساتر كخندق‬-2
1. Bahagikan pelajar kepada dua kumpulan yang mana kedudukan mereka
dan musuh mereka ada penghalang seperti parit. .‫ تقف الطائفة األوىل للحراسة يف مواجهة العدو‬-1
2. Kumpulan pertama berkawal mengadap musuh.
3. kumpulan kedua solat sempurna bersama imam sehingga memberi salam ‫ تصلي الطائفة الثانية مع اإلمام صالة كاملة حىت تنتهي مث تذىب إىل جهة العدو‬-3
kemudian kumpulan ini akan pergi mengadap musuh untuk berkawal. .‫للحراسة‬
4. Imam berdiri di tempatnya untuk melaksanakan solat sunat dan datang
kumpulan pertama untuk melaksanakan solat fardu dan dia solat bersama ‫ يقف اإلمام يف زللو ألداء صالة النافلة فيأيت ابلطائفة األوىل ألداء الفريضة فيصلي‬-4
mereka.
.‫هبم مجيعا‬
4 SMU(A) Meheliah, Tumpat, Kelantan