Anda di halaman 1dari 3

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR ................................................................................................. i

LEMBAR JUDUL .............................................................................................. i

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................... i

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN ................................. i

LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .................................. i

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI ............................................. i

LEMBAR BIOGRAFI ....................................................................................... i

LEMBAR ABSTRAK ........................................................................................ i

LEMBAR KATA PENGANTAR ....................................................................... i

LEMBAR DAFTAR ISI ..................................................................................... i

LEMBAR DAFTAR TABEL ............................................................................. i

LEMBAR DAFTAR GAMBAR ........................................................................ i

LEMBAR LAMPIRAN ...................................................................................... i

BAB I. PENDAHULUAN...................................................................................1

A. Latar Belakang .........................................................................................1

B. Identifikasi Masalah .................................................................................2

C. Batasan Masalah .......................................................................................2

D. Rumusan Masalah ....................................................................................3

E. Tujuan Penelitian ......................................................................................4

F. Manfaat Penelitian ....................................................................................4

xi
BAB II. LANDASAN TEORI ............................................................................6

A. Deskripsi Teori .........................................................................................6

1. Sistem Tenaga Listrik ...........................................................................6

2. Konsep Dasar Prakiraan (Forecasting) .................................................8

3. Metode Prakiraan (Forecasting) ...........................................................10

4. Ekonomi Makro ....................................................................................16

5. Ekonometri ...........................................................................................22

6. Simple E. Expanded ..............................................................................23

B. Kerangka Pikir ..........................................................................................25

BAB III. PERANCANGAN DAN PENGUJIAN SISTEM .............................26

A. Objek Penelitian .......................................................................................26

B. Perancangan Sistem (Prosedur Pelaksanaan Kerja) .................................1

C. Pengujian Sistem ......................................................................................1

BAB IV. IMPLEMENTASI DAN HASIL PEMBAHASAN ...........................2

A. Implementasi ............................................................................................1

B. Pembuktian Hasil Pembahasan ................................................................1

C. Pengujian Sistem ......................................................................................1

BAB IV. IMPLEMENTASI DAN HASIL PEMBAHASAN ...........................2

A. Kesimpulan ..............................................................................................1

B. Saran .........................................................................................................1

xii
DAFTAR PUSTAKA ..........................................................................................2

LAMPIRAN ........................................................................................................2

Halaman ini sengaja dikosongkan

xiii

Anda mungkin juga menyukai