Anda di halaman 1dari 4

DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ

Ciències Aplicades FPB1_CIÈN_UD 1

AVALUACIÓ: Tema 1. L'ORGANITZACIÓ DEL COS HUMÀ.............OCTUBRE 2017

NOM:..................................................................................................GRUP:..............

QÜESTIONS.

1. Els nivells d'organització. (1 punt)

2. La composició química dels éssers vius. (1 punt)

1
3. La unitat bàsica de l'ésser viu: la cèl·lula. (1 punt)

4. Els teixits dels éssers humans. (1 punt)

5. Els òrgans, els aparells i els sistemes del cos humà. (1 punt)

2
6. Encercla la resposta correcta. (1 punt)

7. Encercla la resposta correcta. (1 punt)

8. Encercla la resposta correcta. (1 punt)

3
9. Encercla la resposta correcta. (1 punt)

10. Encercla la resposta correcta. (1 punt)