Anda di halaman 1dari 5

DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ

Ciències Aplicades FPB1_MAT_UD 1

AVALUACIÓ: Tema 1. NOMBRES ENTERS..................................NOVEMBRE 2017

NOM:..................................................................................................GRUP:..............

EXERCICIS.

1. Nombres enters. (1 punt)

-5 -4 -1 +2 +3 +6

A   5, B   4, C   1, D   2, E   3 i F   6

2. Operacions amb nombres enters. (1 punt)

-33

-51

1
3. Operacions amb nombres enters combinades amb parèntesis. (1 punt)

13

-19

4. Operacions amb nombres enters combinades amb parèntesis. (1 punt)

-3

-6

2
5. Potències de nombres enters. (1 punt)

6. Operacions combinades. (1 punt)

7. Divisibilatat de nombres enters. (1 punt)

divisor
múltiple
divisor
múltiple
divisor

3
PROBLEMES.

8. Problemes amb nombres enters. (1 punt)

9. Problemes utilitzant el m.c.d. o el m.c.m. (1 punt)

20

4
10. Problemes utilitzant el m.c.d. o el m.c.m. (1 punt)

105