Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3

Minggu : 1 Hari : ................ Tarikh : ................

TAHUN/MASA/MATA
STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN
PELAJARAN
1.1 Persepsi 1.2 Aplikasi
Dunia Seni Visual Estetik seni EMK
1.1.1 Unsur 1.2.1 Media Keusahawanan,
Tahun 3 Seni 1.2.1.1 (EK1 ,EK2,EK3,EK5),
1.1.1.1 1.2.1.2 TMK
Masa: ..................................... 1.1.1.2
( 60 minit ) 1.1.1.3 1.2.2 Proses Kreativiti, inovasi,
1.1.1.4 Teknik Dan Nilai Murni
Bidang: Menggambar (Lukisan) 1.2.2.1
1.1.2 Prinsip Bahan Bantu Belajar
Tema : Alam Semula jadi Rekaan lukisan 1.Contoh Lukisan,
1.1.2.1 Contoh gambar
Tajuk : Buah Epal dan Oren 1.1.2.2
2.Media:
Kertas lukisan
Objektif Pembelajaran : Pensel warna

Pada akhir pembelajaran murid dapat :


1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam karya
lukisan buah-buahan. Refleksi
2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses serta seramai ../... orang
teknik dalam menghasilkan lukisan ‘Buah Epal dan Oren’. murid dapat
mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.

Aktiviti P&P .....orang murid yang


1. Guru menunjukkan contoh karya ‘Buah Epal dan Oren’. tidak mencapai
2. Guru meminta murid memaparkan gambar buah epal dan objektif akan diberi
oren menggunakan komputer guru. bimbingan khas
3. Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang dalam sesi
terdapat dalam gambar dan contoh karya. pembelajaran yang
4. Guru menunjukkan cara melakar dan mewarna gambar akan datang.
buah epal dan oren.
5. Murid meneroka media dan proses serta teknik dalam
penghasilan lukisan.
6. Murid melakukan proses awal dalam penghasilan lukisan.

Penilaian P&P
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar
menggunakan teknik lukisan berdasarkan dua standard kandungan.

P&P akan disambung pada minggu akan datang

1
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3

Minggu : 2 Hari : ................ Tarikh : ................

TAHUN/MASA/MATA
STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN
PELAJARAN
1.3 Ekspresi 1.4 Apresiasi
Dunia Seni Visual Kreatif Seni EMK
Keusahawanan,
Tahun 3 1.3.1 1.4.1 (EK1, - EK 5)
1.3.2 1.4.2 TMK
Masa: ..................................... 1.3.3
( 60 minit ) Kreativiti, inovasi,
Dan Nilai Murni
Bidang: Menggambar (Lukisan)
Bahan Bantu Belajar
Tema : Alam Semula jadi 1.Contoh Lukisan,
Contoh gambar
Tajuk : Buah Epal dan Oren buah epal dan
Objektif Pembelajaran oren
2.Media:
Pada akhir pembelajaran murid dapat : Kertas lukisan
1. Menghasilkan gambar buah epal dan oren dengan mengaplikasi Pensel warna
bahasa seni visual, media,proses dan teknik dengan betul.
2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual Refleksi
seramai ../... orang
murid dapat
mencapai
objektif yang
Aktiviti P&P
telah ditetapkan.
1. Guru mengimbas kembali pembelajaran pada minggu lepas.
.....orang murid yang
2. Guru meminta murid memaparkan gambar buah epal dan oren
tidak mencapai
menggunakan komputer guru.
objektif akan diberi
3. Murid menghasilkan lukisan buah epal dan oren.
bimbingan khas
4. Murid mempamer serta menceritakan karya sendiri dan rakan
dalam sesi
berpandukan bahasa seni visual
pembelajaran yang
akan datang.

Penilaian P&P
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar
menggunakan teknik lukisan berdasarkan empat standard
kandungan.

2
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3

Minggu : 3 Hari : ................ Tarikh : ................

TAHUN/MASA/MATA
STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN
PELAJARAN
2.1 Persepsi 2.2 Aplikasi 2.3 Ekspresi 2.4 Apresiasi
Dunia Seni Visual Estetik seni Kreatif Seni EMK:
Keusahawanan
Tahun 3 2.1.1 Unsur 2.2.1 Media (EK1,EK2,EK3,EK5),
seni 2.2.1.1 Kreativiti dan inovasi,
Masa: ..................................... 2.1.1.1 2.2.1.2 TMK dan nilai murni.
( 60 minit ) 2.1.1.2
2.1.1.3 2.2.2 Proses Bahan Bantu Belajar:
Bidang: Membuat corak dan dan teknik 1.Contoh: Hasil
Rekaan (capan) 2.1.2 Prinsip karya
2.2.2.1
2.Kertas lukisan,cat
rekaan
Tema : Alam Semula jadi air, berus lukisan,
capan
(potongan pelepah 2.1.2.1 palet, potongan
pisang) 2.1.2.2 pelepah pisang

Tajuk : Corak motif potongan


pelepah pisang Objektif Pembelajaran
(untuk pembalut buku)
Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): Refleksi
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada seramai ..../... orang
corak pembalut buku menggunakan teknik capan. murid dapat
2. Mengetahui dan mengenal media, teknik serta proses mencapai
dalam penghasilan corak teknik capan. objektif yang
telah ditetapkan.

.....orang murid yang


tidak mencapai
Aktiviti P&P objektif akan diberi
bimbingan khas
1. Guru menunjukkan contoh karya corak pembalut buku dalam sesi
menggunakan teknik capan. pembelajaran yang
2. Guru meminta murid memaparkancontoh corak menggunakan akan datang.
teknik capan dan contoh pembalut buku menggunakan
komputer guru.
3. Guru bersoaljawab tentang bahasa seni visual pada contoh
karya corak teknik caapan.
4. Guru menunjukkan cara-cara menghasilkan corak teknik
capan.
5. Murid meneroka media, proses dan teknik yang digunakan
untuk hasilkan capan.
6. Murid melakukan proses awal dalam penghasilan corak teknik
capan .

Penilaian P&P

Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak teknik


capan berdasarkan dua Standard Kandungan.

Catatan: Proses pembelajaran akan disambung pada minggu


hadapan

3
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3

Minggu : 4 Hari : ................ Tarikh : ................

TAHUN/MASA/MATA
STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN
PELAJARAN
2.1 Persepsi 2.2 Aplikasi 2.3 Ekspresi 2.4 Apresiasi
Dunia Seni Visual Estetik seni Kreatif Seni EMK:
Keusahawanan (EK1-
Tahun 3 2.3.1 EK5),
2.4.1
2.3.2 Kreativiti dan inovasi,
2.4.2
Masa: ..................................... 2.3.3 TMK dan nilai murni.
( 60 minit )
Bahan Bantu Belajar:
Bidang: Membuat corak dan 1.Contoh: Hasil
Rekaan (capan) karya
2.Kertas lukisan,cat
Tema : Alam Semula jadi air, berus lukisan,
(potongan pelepah palet, potongan
pisang) Objektif Pembelajaran pelepah pisang

Tajuk : Corak motif potongan Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 4 standard kandungan):
pelepah pisang 1. Menghasilkan corak teknik capan dengan mengaplikasikan Refleksi
(untuk pembalut buku) bahasa seni visual, media, proses serta teknik dengan betul. seramai ..../... orang
2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan murid dapat
berpandukan bahasa seni visual. mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.

.....orang murid yang


Aktiviti P&P
tidak mencapai
1. Guru mengimbas kembali aktiviti pembelajaran minggu lepas.
objektif akan diberi
2. Guru meminta murid memaparkan contoh corak teknik capan
bimbingan khas
menggunakan komputer guru.
dalam sesi
3. Murid menghasilkan corak pembalut buku dengan teknik
pembelajaran yang
capan potongan pelepah pisang.
akan datang.
4. Murid mempamer dan menceritakan karya seni dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

Penilaian P&P

Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak teknik


capan berdasarkan empat standard kandungan.

4
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3

Minggu : 5 Hari : ................ Tarikh : ................

TAHUN/MASA/MATA
STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN
PELAJARAN
3.1 Persepsi 3.2 Aplikasi 3.3 Ekspresi 3.4 Apresiasi
Dunia Seni Visual Estetik seni Kreatif Seni EMK
TMK
Tahun 3 3.1.1 Unsur 3.2.1 Media Kreativiti,
seni 3.2.1.1 Keusahawanan
Masa: ..................................... 3.1.1.1 3.2.1.2 (EK1, EK2, EK3, EK5)
( 60 minit ) 3.1.1.2 dan nilai murni
3.2.2 Proses &
Bidang : Membentuk dan 3.1.2 Prinsip Teknik Bahan Bantu Belajar:
Membuat Binaan. ( Mobail ) Rekaan 1. Contoh mobail.
3.1.2.1 mobail 2. Media : gunting,
Tema : Alam semulajadi. 3.1.2.2 gam, tali, benang,
dawai kasar, kertas
Tajuk: Lingkaran Ular lukisan, kertas warna,
Objektif Pembelajaran dan bahan lain yang
sesuai
Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan):
1.Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada
Mobail lingkaran ular. Refleksi
2.Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses dan teknik seramai ..../.... orang
dalam penghasilan mobail lingkaran ular. murid dapat
mencapai
objektif yang
Aktiviti P&P telah ditetapkan.
1. Guru menunjukkan contoh karya mobail lingkaran ular.
2. Guru meminta murid memaparkan gambar mobail .....orang murid yang
melalui komputer guru. tidak mencapai
3. Guru bersoal jawab berkenaan bahasa seni visual yang objektif akan diberi
terdapat dalam karya mobail. bimbingan khas
4. Guru menunjuk cara menghasilkan mobail lingkaran ular . dalam sesi
5. Murid meneroka media serta proses dan teknik dalam pembelajaran yang
penghasilan karya. akan datang.
6. Murid melakukan proses awal dalam penghasilan mobail
lingkaran ular .

Penilaian P&P
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat mobail
‘Lingkaran Ular’ berdasarkan dua Standard Kandung.

Catatan : Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang.