Anda di halaman 1dari 3

MAKALAH

KELOMPOK
SERAI

Diajukan dalam
Rangka Pemenuhan Tugas
Mata Kuliah Teknologi Pengolahan Pangan Lokal
Semester Genap

Disusun Oleh:
Kelompok 4
Ghiffari Jaka Wali 161710101046
Kinanti Ratri Cahyani 161710101047
Widi Ameilia Sari 161710101050
Ilham Hari Alamsyah 161710101054

JURUSAN TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN


FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER
2018
KATA PENGANTAR

i
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan serta
karunianya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Serai”
dengan baik.

Makalah ini dibuat untuk memenuhi salah satu matak kuliah Teknologi
Pengolahan Pangan Lokal yang membahas tentang morfologi tanaman serai,
kandungan tanaman serai dan manfaat tanaman serai. Dalam pembuatannya, kami
menyampaikan terima kasih kepada teman – teman kami yang senantiasa
membantu dalam menyelesaikan makalah ini. Dengan terselesainya makalah ini,
kami meminta saran dan kritik yang dapat meningkatkan penulisan makalah ini
sehingga makalah ini dapat digunakan dengan sebaik – baiknya.

Jember, 11 April 2018

Penyusun

ii
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL............................................................................... i

KATA PENGANTAR.............................................................................. ii

DAFTAR ISI........................................................................................... iii

BAB 1. PENDAHULUAN..................................................................... 1

1.1 Latar Belakang........................................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah...................................................................... 2

1.3 Tujuan......................................................................................... 2

1.4 Manfaat...................................................................................... 2

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.............................................................................. 3

2.1 Morfologi Tanaman Serai.................................................................... 3

2.2 Kandungan Serai................................................................................. 4

2.3 Manfaat Serai............................................................................. 6

BAB 3. METODOLOGI....................................................................................... 7

3.1 Alat dan Bahan................................................................................... 8

3.2 Skema Kerja dan Fungsi Perlakuan............................................ 9

BAB 4. PEMBAHASAN....................................................................................... 10

4.1 Analisis Bahan Dasar Serai.................................................................. 10

BAB 5. PENUTUP................................................................................. 11

5.1 Kesimpulan................................................................................. 11

5.2 Saran..................................................................................................... 11

DAFTAR PUSTAKA............................................................................................. 12

iii