Anda di halaman 1dari 18

Pembagian Hukum Dalam Islam dan macam

macamnyaPEMBAGIAN HUKUM SYARI’AH


A. HUKUM TAKLIFI Yaitu tuntutan Allah yang berkaitan degan perintah untuk berbuat atau perintah
untuk meninggalkan suatu perbuatan. Atau sesuatu yang menuntut suatu pekerjaan mukallaf atau
menuntut untuk berbuat atau memberikan pilihan kepadanya antara melakukan dan meninggalknannya.

1.Wajib ( tebagi 4 )

1.wajib dari segi waktu ( muasa’ dan mudoyyak ) co. sholat dan kifarat

2.wajib dari segi perintah melaksanakan ( ain dan kifayah ) co. sholat pardu dan

mengurus jenazah

3.wajib dari segi ukuran ( muhaddad (terbatas atau sudah ditentukan kadarnya )dan ghoir muhaddad )
co. zakat, rakaat solat,,,,, tolong menolong, sodaqoh, dll

4.wajib muayyan ( tertentu ) dan Mukhayyar ( memilih ) co. solat, puasa,,,,kifarat

2.Mandub/ Sunnah/ Mustahab ( terbagi 3 )

1.sunnah muakadah (diutamakan). Co. shlata jamaah, azan, surat setelah alfatihah dll/

2.sunnah zaidah atau nafilah. Co. puasa senin kamis, sodaqoh, solat sunah dll.

3.sunnah mustahab, adab, atau fadlilah ( pelengkap ) co. perbuatan rasul yg manusiawi co. cara tidur,
berpaiakaun dll.

3.Haram ( terbagi 2 )

1.haram lidzatihi ( semula, asal ). Co. zina, mencuri, dll.

2.Haram karena sesuatu yg baru( Lighoirihi / Aridi ). Co. jual beli dg penipuan,

menikah u/ menyakiti. dll

4.Makruh ( dibenci ) Co. sikat gigi waktu puasa, dll.

5.Mubah ( boleh mengerjakan atau meninggalkan ) Co. tidur dikasur, makan di piring, minum apaki gelas.
dll
B.HUKUM WADH’I adalah perintah Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab bagi adanya sesuatu
yang lain, atausebagai syarat bagi sesuatu yang lain atau juga penghalang bagi adanya sesuatu yang lain
tersebut..

1. Sebab ( sesuatu yg dijadikan indikasi adanya sesuatu yg lain yg menjadi akibat , sekalogus
menghubungkan adanya akibat karena adanya sebab.

Co. adanya perintah shalat sebagai sebab ( menyebabkan ) wajibnya wudlu. Qs almaidah : 6.

Adanya pencurian sebagai sebab kewajiban mempotong tanga ( QS Al MAidah : 38 )

Adanya pergeseran waktu sebagai sebab wajibnya shalat pardu. ( QS Al Isra : 78 )

Terlihatnya bulan pada awal bulan ramadhan sebagai sebab wajibnya puasa pada awal bulan itu. ( QS 2:
185)

2. Syarat ( sesuatu yg ada atau tidak adanya hukum tergantung kepada ada atau tidak adanya sesuatu itu.

Co. adanya hubungan suami istri menjadi syarat sahnya menjatuhkan thalaq.

Wudu menjadi syarat sahnya shalat.

3. Mani’ ( Penghalang ) sesuaatu yang dapat menyebabkan tidak adanya atau membatalkan sebab.

Co. seorang ahli waris terhalang mendapatkan waris karena beda agama.

Hukum qissos terhalang karena pembunuhnya adalah bapaknya.

4. Rukhshoh ( keringanan ) dan Azimah ( hukum semula yg tidak dukhusukan pd kondisi atau mukalaf )
terbagi 3

1. boleh meninggalkan kewajiban ketika ada uzur kesulitan dalam melaksanakannya.

Co. yg sakit atau dalam perjalanan ketika puasa ( QS 2: 184 ). Mengkosor sholat ( QS 4: 101 )

2.membenarkan sebagian akad yg menjadi pengecualian. Co. Karena menjadi kebutuhan manusia, salam
( akad jual beli yg belum ada barangnya dan hanya menyebutkan sifat dan ukurannya ) asalnya haram
menjadi boleh. Sesuai hadits arasul saw.

3. . menghapus hukum yg telah ditetapkan karena akan menjadi beban umat muihammad saw. Co.

keharusan memotong yg terkena Nazis, menuneikan zakat ¼ harta, membunuh jiwa untuk bertobat dari
maksiat, tidak boleh shalat kecuali di masjid. Dll.
5. Benar dan Batal ( suatu penilaian syara’ dari perbuatan mukalaaf jika sesuai sraya’ maka benar dan jika
tidak sesuai syara’ maka batal )

Hukum taklifi adalah tuntutan Allah yang berkaitan degan perintah untuk berbuat atau perintah untuk
meninggalkan suatu perbuatan. Atau sesuatu yang menuntut suatu pekerjaan mukallaf atau menuntut
untuk berbuat atau memberikan pilihan kepadanya antara melakukan dan meninggalknannya.

1.Wajib

2.Mandub/ Sunnah/ Mustahab

3.Haram

4.Makruh

5.Mubah

Hukum Wad’I adalah perintah Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab bagi adanya sesuatu yang
lain, atausebagai syarat bagi sesuatu yang lain atau juga penghalang bagi adanya sesuatu yang lain
tersebut..

1. Sebab

2. Syarat

3. Mani’ ( Penghalang )

4. Rukhshoh dan Azimah

5. Benar dan Batal

2.Al Hakim ( yang menetapkan sumber hukum syara bg seluruh tindakan mukallaf adalah Allah SWT )
( QS : 6 : 57 ) masalah : apa yang dipakai u/ mengetahu hukum Allah.

Ada 3 pendapat :
1. Madzhab As’ariyyah ( akal manusia bias mengetahui hukum Allah lewat mediaotor Rasul dan kitab
Allah. ) tolak ukur baik dn buruk adlah hukum syara’ bukan akal.

2. Madzhab Mu’tazilah( akalmanusia mampu mengetahui hukum-hukum Allah tanpa mediator Rasul dan
kitab yg dibawanya. ) sebab setiap erbuatan mukallaf mengandung sifat dan akibat yg membuat akal
mampu mengambil keputusan positif dan negatif

3. Madzhab Amturidiyyah. ( jalan tengah ) sepakat dg mu’tajilah bahwa perbuatan baik atau buruk itu
termasuk sesuatu yg terjangjkau leh akal mengenai manfaat dan madaratnya, tetapi mereka berbeda dg
mu’tajilah mengenai hukum Allah harus seuai dg akal. ) dan mereka sependapat dg As’ariyyah bahwa
hukum allah tidak bias diketahui melainkan melalui RAsul dan kitabnya. Mereka juga berbeda pendapat
dg as’ariyyah bahwa baik buruknya perbuatan itu bersifat syara’ bukan rasio.menurut mereka , bahwa
masalah kebaikan itu bias dijangkau oleh akal, lantaran apa-apa yg ada pada kejelekan mengandung
kemadaratan walaupun tidak diungkapkan dlam syara’

3. MAHKUM FIH ( Perbuatan Mukalaf ) yg dihubungkan dg hukum syara

QS Al Maidah : 1 ) ayat tersebut berhubungan dg perbuatan mukallaf yaitu memenuhi janji.hukumnya


wajib.

QS 2 : 282 ) hukum sunnah untuk mencatat hutang piutang.

QS 2 : 267 ) Hukum makruh menginfakkan harta yg jelek-jelek.

QS 2 : 184 ) hukum Mubah bagi yg sakit atau perjalanan untuk buka waktu puasa.

Tuntutan syara thdp perbuatan mukallaf menjadi sa apabila memnuhi 3 syarat :

1.perbuatan itu sungguh-sungguh diketahui oleh mukallaf sehingga ia dapat menuenikan tuntutan itu
sesuai dg yg diperintahkan.

2.harus diketahui bahwa tuntutan itu keluar dari orang yg mempunyai wewenang menuntt hukum, atau
dari orabng yg harus diikuti hukum-hukumnya oleh mukallaf.

3perbuatan yg dituntut adalah perbuatan yg mungkin dilakukan atau ada potensi bagi mukallaf untuk
mengerjakan atau menolaknya.

4.MAHKUM ALAIH ( Mukalaf )

Dalam syara’ sahnya memberikan beban kepada mukallaf disyaratkan 2 hal :


1.sang mukallaf harus dapat memahami dalil taklifi ( pembebanan ), yakni harus mampu memahami
nash-nash hukum yang dibebankan Al Qur’an dan as sunnah, baik yg langsung mapun melalui perantara.
Sebab orang yg tidak mampu memamhami dalil – dalil taklif tidak akan dapat mengikuti apa yg
dibebankan kepadanya dan tidak memahami maksdunya.

Maka barang siapa yg telah mencapaitingkat dewasa tanpa menampakan sifat0-sifat yg merusak akalnya,
berarti dia telah sempurna padanya kemampuan untuk diberi beban. Atas dasar itu orang gila dan anak-
anak tidak bias memamahami apa yg dibebankan. Demikian pula orang yg tidur , lupa dan mabuk.

Rasul bersabda:

Diangkat pena itu ( tidak dicatat amal manusisa ) ari 3 orang : orang y tidur hingga ia bangun, anak-anak
hingga ia dewasa. Dan orang gila hingga ia berakal.

2.Mukallaf harus orang yang ahli dengan sessuatu yag dibebankannya. Penertian ahli secara etimologi
ialah mempunyai kelayakan untuk menerima beban.

Menurut ulama ushul , Ahli ( layak ) itu terbagi 2 ( ahli wajib dan ahli melaksanakan ( ada )

1.Ahliyyatul wujub ( ahli wajib ) ialah kelayakan seseorang disebabkan layaknya ada hak-hak dan
kewajiban padanya. Dasar kelayakan ini adanya karakteristik tertentu yg diciptakan Allah swt kepada
manusia dan menjadi spesifikasi diantara berbagai macam binatang.

2.Ahliyyatul ada’a ( ahli melaksanakan ) ialah kelayakan diberi beban sehingga seseorang dianggap
pantas menurut syara’ baik ucapan maupun perbuatannya. Dimana apabila ia m,elaksakana shalat,
puasa dan sebagainya maka menurut syara semuanya dianggap sah dan dapat menggugurkan
kewajibannya. Demikian pula jika ia melakukian tindak pidana kepada orang lain, baik menyangkut jiwa,
harta maupun kehrmatan , maka ia dapat diujatuhi hukuman sewsuai perbuatannya.

Jadi ahli ada’a ialah kemapuan mempertanggungjawabkan perbuatannnya dan kemampuan


membedakan sesuatu dengan akalnya.

Berkenaan dengan MAHKUM ALAIH ( Mukalaf ), maka ada ‘Awaridhul Ahliyyah ( penghalang-penghalang
keahliyyan )

Yaitu penghalang keahlian seseorang untuk melaksanakan kketentuan syar’I sehingga seoarang manusia
tidak mengerjakan ketentuan atau mendapat keringanan.

Penghalang – penghalang keahliyyan


1.penghalang yg dating dan menghalangi sama sekali ahliyyatul ada’a co. gila, tidur , pingsan dan hilang
akal. Orang ini tidak sah perjanjinannya, pengelolaanya, dan tidak ada tuntutan apa yg ditinggalkan atau
dikerjakannya.

2.penghalang yg dating yang tidak menghilangkan keahliah sama sekali, co sifat kurang akal, . orang yg
kurang akalnya ini sebagian perjanjian dan pengelolaanya dapat dianggap sah , namun sebagian lainnya
tidak sah, misalnya terjadi pada anak laki-laki remaja.

3.penghalang yng dating kepada manusia tetapi tidak mempengaruhi, mengurangi, menghilangkan
keahlian. Akan tetapi mengubah sebagian hukum-hukumnya, karena ada anggapan dan keeuntungan yg
mengehndaki perubahan ini misalnya ketidak tahuan dan lupa.

Sumber Hukum Islam | Kedudukan Al Quran,


Hadis, dan Ijtihad
SUMBER HUKUM ISLAM – Allah SWT menetapkan aturan atau hukum yang harus dilaksanakan manusia,
baik sebagai hamba maupun khalifah Allah. Sebagai hamba dan khalifah-Nya, Anda harus mengetahui
hukum-hukum Allah dan penerapannya.

Anda perlu mengetahui sumber-sumber hukum Allah yang dijadikan dasar hukum dalam kehidupan
Anda. TahukanAnda sumber-sumber hukum Allah?

Dengan mempelajari bab ini, Anda akan memahami pengertian, pembagian, dan penerapan sumber
hukum-hukum yang disampaikan melalui Rasulullah SAW yang kemudian disebuat dengan hukum Islam.

Contents [hide]

1 A. Pengertian Sumber Hukum Islam

2 B. Al Quran

2.1 1. Pengertaian Al-Quran

2.2 2. Kedudukan Al Quran

3 C. Hadis
3.1 1. Pengertian Hadis

3.2 2. Kedudukan Hadis

3.3 3. Fungsi Hadis terhadap Al Quran

3.4 4. Macam-macam Hadis

4 D. Ijtihad

4.1 1. Pengertian Ijtihad

4.2 2. Kedudukan Ijtihad

4.3 3. Bentuk Ijtihad

5 E. Pembagian Hukum Islam

5.1 1. Wajid

5.2 2. Sunnah

5.3 3. Haram

5.4 4. Makkruh

5.5 5. Mubah

A. Pengertian Sumber Hukum Islam

pengertian sumber hukum islam

sumber hukum islam | huffpost.com

Sumber adalah rujukan dasar atau asal muasal. Sumber yang baik adalah sumber yang memiliki sifat
dinamis dan tidak pernah mengalami kemandegan. Sumber yang benar bersifat mutlak, artinya terhindar
dari nilai kefanaan.

Ia menjadi pangkal, tempat kembalinya sesuatu. Ia menjadi pusat, termpat mengalirnya sesuatu. Ia
menjadi sentral dari tempat bergulirnya suatu percikan. Ia juga menjadi pokok dari pencahnya partikel-
partikel yang berserakan.
Sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam.
Sumber hukum Islam, artinya sesuatu yang menjadi pokok dari ajaran islam. Sumber hukum Islam
bersifat dinamis, benar, dan mutlak, serta tidak pernah mengalami kemandegan, kefanaan, atau
kehancuran.

Adapun yang menjadi hukum Islam, yaitu Al Quran, hadis, dan ijtihad.

B. Al Quran

sumber hukum islam al quran

sumber hukum islam | islamicdesktop.net

1. Pengertaian Al-Quran

Al-Quran merupakan wahyu Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai
pedoman hidup umat manusia. Secara bahasa Al-Quran artinya bacaan, yaitu bacaan bagi orang-orang
yang beriman. Bagi umat Islam, membaca Al-quran merupakan ibadah.

Dalam hukum Islam, Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama dan utama, tidak boleh ada satu
aturan pun yang bertentangan dengan Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa [4] ayat
105 berikut.

sumber hukum islam an nisa 105

2. Kedudukan Al Quran

Al Quran merupakan sumber hukum yang pertama dalam Islam sehingga semua penyelesaian persoalan
harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Berbagai persoalan yang tumbuh dan berkembang dalam
kehidupan masyarakat harus diselesaikandengan berpedoman pada Al Quran.
Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Surah An Nisa [4] ayat 59 sebagai berikut.

sumber hukum islam an nisa 59

Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bersabda sebagai berikut.

sumber hukum islam hadis kedudukan al quran

Al Quran merupakan sumber hukum pertama yang dapat mengantarkan umat manusia menuju
kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Al Quran akan membimbing manusia ke jalan yang benar.

Al Quran sebagai Asy-Syifa merupakan obat penawar yang dapat menenangkan dan menentramkan
batin. Al Quran sebagai An Nur merupakan cahaya yang dapat menerangi manusia dalam kegelapan. Al
Quran sebagai Al Furqon merupakan sumber hukum yang dapat membedakan antara yang hak dan batil.

Selain itu, Al Quran sebagai Al Huda merupakan petunjuk ke jalan yang lurus. Al Quran juga merupakan
rahmat bagi orang yang selalu membacanya.

C. Hadis

sumber hukum islam hadis shaib bukhari musllim

sumber hukum islam | pujiantoalbandary.wordpress.com

1. Pengertian Hadis

Menurut para ahli, hadis identik dengan sunah, yaitu segala perkataan, perbuatan, takrir (ketetapan),
sifat, keadaan, tabiat atau watak, dan sirah (perjalanan hidup) Nabi Muhammad SAW, baik yang
berkaitan dengan masalah hukum maupun tidak, namun menurut bahasa, hadis berarti ucapan atau
perkataan.
Baca juga : Yasin Fadilah - Jantung Al Qur'an, Inilah Keutamaan Membacanya

Adapun menurut istilah, hadis adalah ucapan, perbuatan, atau takrir Rasulullah SAW yang diikuti
(dicontoh) oleh umatnya dalam menjalani kehidupan.

2. Kedudukan Hadis

Sebagai sumber hukum Islam, kedudukan hadis setingkat di bawah Al Quran. Allah berfirman dalam
Surah Al Hasyr [59] ayat 7 sebagai berikut.

sumber hukum islam al hasyr 7

Selain itu, hadis yang diriwayatkan Imam Malik dan Hakim menyebutkan bahwa Tasulullah meninggalkan
dua hal yang jika berpegang teguh kepada keduanya manusia tidaka akan tersesat. Dua hal tersebut,
yaitu Al Quran dan Sunnah Rasulullah SAW atau Hadis.

Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al Quran. Dalam perkembangan dunia yang serba
global ini, berbagai ketidakpastian selalu menerpa kehidupan umat manusia sehingga banyak orang yang
bingung dan menemui kesesatan.

Rasulullah SAW sudah mengantisipasinya dengan menurunkan atau mewasiatkan dua pusaka istimewa,
yaitu Kitabullah (Al Quran) dan Suanah (hadis).

Barangsiapa yang memegang teguh kedua pusakan tersebut, dia akan selamat di dunia dan di akhirat.
Manusia yang berpedoman kepada hadis akan selamat. Maksudnya, ia senantiasa menjalankan
kehidupan ini sesuai dengan Al Quran dan hadis Rasulullah SAW .

Al quran sudah dijamin kemurniannya oleh Allah. Namun, tidak demikian dengan hadis. Oleh karena itu,
sampai saat ini Anda mengenal adanya hadis sahih (benar) dan hadis maudu’ (palsu).
Berbeda dengan Al Quran yang sempai saat ini tidak ada pembagian ayat sahih dan ayat maudu’, karena
semua ayat dalam Al Quran adalah benar.

3. Fungsi Hadis terhadap Al Quran

Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah Allah bertugas menjelaskan ajaran yang diturankan Allah SWT
melalui Al Quran kepada umat manusia. Sunah Rasulullah SAW tersebut mendukung atau menguatkan
dan menjelaskan hukum yang ada dalam Al Quran.

Fungsi hadis terhadap Al Quran dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Menjelaskan ayat-ayat Al Quran yang bersifat umum. Contohnya, dalam Al Quran terdapat ayat tentang
shalat. Ayat tersebut dijelaskan oleh hadis sebagai berikut : “Shalatlah kamu sebagaimana aku shalat”.

Memperkuat pernyataan yang ada dalam Al Quran. Contohnya, dalam Al Quran ada ayat sebagai
berikut : “Barangsiapa di antara kamu yang melihat bulan maka berpuasalah”. Ayat tersebut diperkuat
olah hadis Rasulullah sebagai berikut : “Berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena
melihat bulan”.

Menerangkan maksud dan tujuan ayat. Contohnya, dalam Surah At Taubah [9] ayat 34 dikatakan :

“Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, kemudian tidak membelanjakannya di jalan Allah,
gembirakanlah mereka degan azab yang pedih.” Ayat tersebut dijelaskan oleh hadis berikut :

“Allah tidak mewajibkan zakat melainkan supaya menjadi baik harta-hartamu yang sudah dizakati.”.

Menerapkan hukum atau aturan yang tidak disebutkan secara zahir dalam Al Quran.

4. Macam-macam Hadis

Diriwayatkan dari segi banyak sedikitnya orang yang meriwayatkan (perawi), hadis dibagi menjadi tiga,
yaitu sebagai berikut.

Hadis Mutawatir
Hadis Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat. Kemudian, diteruskan oleh
generasi berikutnya yang tidak memungkinkan mereka sepakat untuk berdusta. Hal ini disebabkan
banyaknya orang yang meriwayatkannya.

Hadis Mayhur

Hadis Mayhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai
derajat mutawatir. Namun, setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi’in yang
mencapai derajat mutawatir sehingga tidak memungkinkan jumlah tersebut akan sepakat berbohong.

Hadis Ahad

Hadis Ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu atau dua orang saja, sehingga tidak mencapai
derajat mutawatir.

Ditinjau dari segi kualitas perawinya, hadis dapat dibagi menjadi empat, yaitu sebagai berikut.

Hadis Shaih

Hadis Shaih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya,
sanad yang bersambung, tidak cacat, dan tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih
terpercaya.

Hadis Hasan

Hadis Hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tetapi kurang kuat ingatannya, sanad-
nya bersambung, tidak cacat, dan tidak bertentangan.

Hadis Da’if

Hadis Da’if adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat yang dipenuhi hadis sahih atau hasan.

Hadis Maudu’

Hadis Maudu’ adalah hadis palsu yang dibuat orang atau dikatakan orang sebagai hadis, padahal bukan
hadis.

Baca juga : Pengertian Iman Kepada Hari Akhir dan Kejadian yang Akan Terjadi

D. Ijtihad

sumber hukum islam ijtihad

sumber hukum islam | m.kiblat.net


1. Pengertian Ijtihad

Kata ijtihad berasal dari kata ijtahada-yajtahidu-ijtihadan yang berarti mengerahkan segala kemampuan
untuk menanggung beban. Menurunkan bahasa, ijtihadd aritinya bersunggu-sunggu dalam mencurahkan
pikiran.

Adapun menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-
sunggu untuk menetapkan suatu hukum.Oleh karena itu, tidak disebut ijtihad apabila tidak ada unsur
kesulitan di dalam suatu perkerjaan.

Secara terminologis, berijtihad berarti mencurahkan segenap kemampuan untuk mencari syariat melalui
metode tertentu.

2. Kedudukan Ijtihad

Ijtihan merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al Quran dan Hadis. Ijtihad dilakukan jika suatu
permasalahan sudah dicari dalam Al Quran maupun hadis, tetapi tidak ditemukan hukumnya.

Namun, hasil ijtihad tetap tidak bleh bertentangan dengan Al Quran maupun hadis. Orang yang
melakukan ijtihad (mujtahid) dengan benar, dia akan mendapat dua pahala. Adapun jika ijtihadnya
slalah, dia tetap mendapatkan satu pahala.

Ijtihad dalam kehidupan modern memang sangat diperlukan mengingat dinamika kehidupan masyarakat
yang selalu berkembang sehingga persoalan yang dihadapi pun semakin kompleks.

Berkaitan dengan hal tersebut Rasulullah SAW bersabda.

sumber hukum islam kedudukan hadis 1


sumber hukum islam kedudukan hadis 2

Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut.

sumber hukum islam kedudukan hadis 3

Ijtihad dilakukan jika ada suatu masalah yang harus diterapkan hukumnya, tetapi tidak dijumpai dalam Al
Quran maupun hadis. Meskipun demikian, ijtihad tidak bisa dilakukan oleh setiap orang, tetapi hanya
orng-orang yang memenuhi syarat yang boleh berijtihad.

Orang yang berijtihad harus memiliki syarat sebagai berikut :

a. Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam;

b. Memiliki pemahamaan mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fiqh, dan tarikh (sejarah);

c. Harus mengenal cara meng-istimbat-kan (perumusan) hukum dan melakukan qiyas;

d. Memiliki akhlaqul qarimah.

3. Bentuk Ijtihad

Bentuk ijtihad dapat dikelompokkan menjadi tida macam, yaitu sebagai berikut.

Ijma’
Ijma’ adalah kesepakatan para ulama mujtahid dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Ijama
dilakukan untuk merumuskan suatu hukum yang tidak disebutkan secara khusus dalam kitab Al Quran
dan Sunah.

Qiyas

Qiyas adalah mempersamakan hukum suatu maslah yang belum ada kedudukan hukumnya dengan
maslah lama yang pernah karena ada alasan yang sama.

Maslahah Mursalah

Maslahah Mursalah merupakan cara dalam menetapkan hukum yang berdasarkan atas pertimbangan
kegunaan dan manfaatnya.

Dilihat dari prosesnya, ijtihad dapat dibagai menjadi dua. Pertama, ijtihad insya’i yang dilakukan oleh
seseorang untuk menyimpulkan hukum mengenai peristiwa baru yang belum pernah diselesaikan oleh
hujtahid sebelumnya.

Baca juga : Kaligrafi Allah dan Muhammad dengan Gambar yang Indah, Hitam Putih, Menyala

Kedua, ijtihad tarjihi atau ijtihad intiqa’i yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk
memilih pendapat para mujtahidin terdahulu mengenai masalah tertentu. Kemudian, menyelesaikan
pendapat mana yang memiliki dalil lebih kuat serta relevan dengan kondisi saat ini.

E. Pembagian Hukum Islam

pembagian sumber hukum islam

sumber hukum islam | halal-or-haram.com

Ulama usul fiqh membagi hukum menjadi dua bagian besar, yaitu hukum taklifi dan hukum wad’i.
Hukum taklifi adalah tuntunan Allah SWT yang berkaitan dengan perintah melakukan atau larngan
melakukan suatu perbuatan.

Adapun hukum wad’i adalah perintah Allah SWT yang mengandung pengertian bahwa terjadinya sesuatu
merupakan sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya sesuatu.
Hukum taklifi dibagi menjadi lima yang kemudian dinamakan al ahkam al khamsah (hukum yang lima),
yaitu sebagai berikut.

1. Wajid

Wajid ialah aturan yang harus dikerjakan dengan ketentuan jika dikerjakan akan mendapatkan pahala
dan jika tidak dikerjakan akan mendapatkan dosa. Misalnya, Allah SWT mewajibkan shalat fardu dan
puasa (saum) Ramadhan, orang tersebut akan mendapat pahla. Adapun jika tidak melaksanakan, ia akan
mendapat dosa.

2. Sunnah

Sunnah ialah aturan yang bersifat anjuran. Jika orang melaksanakan anjuran tersebut, ia mendapat
pahala. Adapun jika tidak melaksanakan anjuran tersebut, ia tidak berdosa.

Misalnya, Allah menganjurkan salat rawatibdan puasa Senin-Kamis. Bagi orang yang melaksanakannya
akan mendapatkan pahala dan bagi orang yang tidak melaksankan tidak mendapat dosa

3. Haram

Haram ialah aturan untuk meninggalkan suatu perbuatan karena hal tersebut dilarang. Bagi orang yang
melanggar larangan tersebut, ia akan mendapat dosa. Adapun bagi orang yang meninggalkan akan
mendapat pahala. Misalnya, Allah mengharamkan meminum minuman keras (khamr).

Bagi orang yang melakukannya akan mendapat dosa dan bagi yang meninggalkannya akan mendapatkan
pahala.

4. Makkruh
Makruh ialah aturan untuk meninggalkan atau menjauhinya. Dengan ketentuan, bagi orang yng
mematuhi aturan tersebut, ia mendapt pahala. Adapun bagi orang yang melanggarnya tidak berdosa.
Misalnya, aturan untuk menjauhi makanan berbau keras atau kuat mislanya (petai atau jengkol).

Bagi orang yang mematuhi anjuran tersebut akan mendapatkan pahala. Adapun bagi orang yang
melanggarnya tidak berdosa.

5. Mubah

Mubah ialah sesuatu yang boleh atau tidak boleh dikerjakan. Jika seseorang mengerjakan perbuatan
tersebut, dia tidak akan mendapat pahala dan dosa. Demikian juga jika orang yang melakukannya, ia juga
tidak akan mendapatkan pahala maupun dosa. Misalnya, seseorang duduk atau tidur.

Bagi orang yang melakukannya tidak mendapat pahala maupun dosa. Demikian pula bagi orang yang
tidak melakukannya tidak juga mendapat pahala maupun dosa.

Hukum wad’i terdiri atas lima unsur, yaitu sebagai berikut.

1. Sebab, misalnya terbenamnya matahari menjadi sebab wajibnya shalat Magrib.

2. Syarat, misalnya wudu adalah syarat sahnya shalat.

3. Penghalang, misalnya hubungan waris dapat terhalang jika ahli waris membuhuh orang yang
mewariskan.

4. Sah, misalnya mengerjakan salat Zuhur setelah matahari tergelincir (sebab), telah berwudu (syarat),
dan tidak hadi (penghalang).

5. Batal, misalnya berbicara ketika mengerjalan shalat.


Demikianlah pembahasan mengenai sumber sumber hukum Islam, semoga menambah pemahaman kita
tentang agama ini, sehingga kita bisa istiqomah menjalankan perintah dan sunnah-sunnah yang telah
diperintahkan, terimakasih.

Baca juga : Pengertian Iman Kepada Hari Akhir dan Kejadian yang Akan Terjadi

sumber :

https://books.google.co.id/books?
id=cU19pBwBHtcC&pg=PA57&dq=sumber+hukum+islam&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiw7JPAjdjWAhXBk
5QKHWXHCkwQ6AEILTAC#v=onepage&q=sumber%20hukum%20islam&f=false

Sumber :

DR. Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqih, Gema Risalah Press. Jkt. cet. 2 . th 1997

Drs. HM . Suparta, Fiqih MA kurikulum 204. kelas 3. Toha Putra

https://inspiring.id/sumber-hukum-islam/