Anda di halaman 1dari 52

RANCANGAN PENGAJARAN

TAHUNAN 2018

TINGKATAN 1
1
Minggu/ Standard Standard Eksperimen / Projek / Cadangan
Standard Prestasi
Tarikh Kandungan Pembelajaran (SP) Aktiviti / IThink
M1 Tema 1:Kaedah saintifik
1/1/2018 – 1. Pengenalan kepada penyiasatan saintifik
5/1/2018
1.1 - Sains Muridboleh: TP 1:Mengingat kembali pengetahuan Membincangkan aktiviti kehidupan
1/1 – TAHUN adalahsebahagia 1.1.1 menghubungkaitkan dan kemahiran sains mengenai definisi seharianyang menjurus kepada
BARU 2018 n daripada aktivitiseharian Sains takrifanSains.
kehidupanharian denganSains.
TP 2: Memahami definisi Sains serta
dapat menjelaskan kefahamantersebut.
1.1.2 mengitlak Membuat sumbang saran
maksudSains. TP 3: Mengaplikasikan definisi Sains menggunakanpeta
untuk melaksanakan tugasanmudah. pemikiranmengenai:
TP 4: Menganalisis pengetahuan
 kepentingan Sains dalam
mengenai definisi Sains dalamkonteks memahamidiri sendiri dan alam
penyelesaian masalah mengenai sekeliling ke arahmengagumi
kejadian atau fenomenaalam. ciptaanTuhan.
1.1.3 merumuskan Membuat sumbang saran
TP 5:
kepentingan menggunakanpeta
Menilaikeseluruhanprosespenyiasatan
bidangSains tersebut pemikiranmengenai:
saintifikyangtelahdilaksanakanuntukme
dalam nentukanlangkah yang boleh  bidang sains dan contoh bidang
kehidupanseharian. ditambahbaik ke atas definisi Sains sainsseperti zoologi, astronomi,
dalam konteks penyelesaian masalah mikrobiologi,geologi, fisiologi,
danmembuat keputusan untuk
melaksanakan satutugasan.
botani,
kejuruteraan,farmakologi,
TP 6: oseanografi, forensik,
Merekaciptapersembahanmenggunakanm pengurusan sisadsb.
ultimedia/visual/folio/poster/mainperanan/dr
1.1.4 memerihalkan ama
bidangSains. dengancarakreatifdaninovatifmenggunkanp
engetahuandankemahiransaintifikkeatasdef
inisi Sains dalam konteks penyelesaian
masalah dan membuatkeputusan
dengan mengambil kira nilai
sosial/ekonomi/budayamasyarakat.

2
Minggu / Standard Standard Pembelajaran Eksperimen / Projek / Cadangan
Tarikh Kandungan Standard Prestasi Aktiviti/ IThink
M1
1/1/2018 –
1.1.5 berkomunikasi Membuat sumbang saran
mengenai menggunakanpeta
5/1/2018 pemikiranmengenai:
kerjayadalam bidang
 kerjaya dalam bidang sains
1/1 – TAHUN Sains.
BARU 2018
1.1.6 menghubungkait Membuat sumbang saran
subjek yangperlu menggunakanpeta
dipelajari dengan pemikiranmengenai:
kerjaya bidang sains  subjek yang perlu dipelajari untuk
yang diminati. kerjayayang dipilih.

1.1.7memerihalkan inovasi Perbincangan berkumpulan


teknologi danmembuat persembahan
menggunakan multimediaberkaitan
contoh inovasi teknologi
yangmemudahkan kehidupan harian.
Bincangkan jugabagaimana inovasi
teknologi menyelesaikanmasalah
kehidupan dan alam sekitar
sepertipencemaran.

3
Minggu / Standard Eksperimen / Projek / Cadangan
Standard Pembelajaran Standard Prestasi
Tarikh Kandungan Aktiviti/ IThink
M2 1.2 1.2.1 mengenal pasti dan TP 1:Mengingat kembali pengetahuan Menjalankan aktiviti mengenal pasti
8/1/2018 – Makmal menyatakanfungsi dan kemahiran sains mengenai perkaraberikut:
12/1/2018 sainsanda 1.2.2radas
mengenal pasti
makmalsains  radas yangaktiviti
Menjalankan biasamengenal
digunakanpasti
simbol dan dalammakmal.
perkaraberikut:
TP 2: Memahami makmal sains,serta
contohbahan berbahaya dapat menjelaskan kefahamantersebut.  simbol dan contoh bahan
dalammakmal. berbahayadalam makmal.
TP 3: Mengaplikasikan makmal sains
1.2.3 melukis dan melabel untuk melaksanakan tugasanmudah. Menjalankan aktiviti mengenal pasti
radas yang biasa perkaraberikut:
digunakan dalam TP 4: Menganalisis pengetahuan  pengelasan berdasarkan kriteria
makmal danmengelas mengenai makmal sains dalamkonteks yangdipilih sendiri oleh murid
penyelesaian masalah mengenai
berdasarkankegunaann dan mempersembahkanhasil
kejadian atau fenomenaalam.
ya. perbincangankumpulan.
TP 5:
Menilaikeseluruhanprosespenyiasatan
saintifikyangtelahdilaksanakanuntukme
nentukanlangkah yang boleh
1.2.4 mewajarkan peraturan ditambahbaik ke atas makmal sains Perbincangan dan
dan langkah dalam konteks penyelesaian masalah pembentangan kumpulantajuk
keselamatan dalam danmembuat keputusan untuk berikut:
melaksanakan satutugasan.  peraturan dalammakmal
makmal
 langkah-langkahkeselamatan
TP 6:  langkah-langkah
Merekaciptapersembahanmenggunakanm mencegahkebakaran
ultimedia/visual/folio/poster/mainperanan/dr  tindakan yang perlu diambil
ama jikaberlaku kemalangan dalam
dengancarakreatifdaninovatifmenggunkanp makmalseperti terkena/tertelan
engetahuandankemahiransaintifikkeatasma bahan kimia, luka dan terhidugas
kmal sains dalam konteks penyelesaian
masalah dan membuatkeputusan
beracun.
dengan mengambil kira nilai Membincangkan dan
sosial/ekonomi/budayamasyarakat. mencadangkanpenggunaan radas
yang sesuai semasa
melakukanpenyiasatan
saintifik/eksperimen bagi menjimatkan
masadan penggunaanbahan.

4
Minggu / Standard Eksperimen / Projek / Cadangan
StandardPembelajaran Standard Prestasi
Tarikh Kandungan Aktiviti/ IThink
M2 1.3 1.3.1mengenal pasti dan TP 1:Mengingat kembali pengetahuan Menjalankan aktiviti kuantiti fizikal
8/1/2018 – Kuantiti fizik menggunakanunit yang dan kemahiran sains mengenai iaitu iaitupanjang, jisim, masa dan
12/1/2018 danunitnya betul bagi kuantiti kuantitifizikdanunitnya suhu. Memerhati nilai dan unityang
fizikalyang berbeza. digunakan dalam spesifikasi dan
TP 2: Memahami kuantiti fizik dan
labelbarangan.
unitnya serta dapat menjelaskan
kefahamantersebut.
1.3.2mengenal pasti Mengumpul dan mentafsir data
maksud simbol dan TP 3: Mengaplikasikan kuantiti fizik tentang simboldan nilai symbol
nilai simbol bagi dan unitnya untuk melaksanakan bagi nilai imbuhan iaitu nano-
imbuhan tugasanmudah. ,mikro-, mili_, senti_, kilo_, mega_,
yangdigunakan giga_.
TP 4: Menganalisis pengetahuan
dalampengukuran.
mengenai kuantiti fizik danunitnya
dalamkonteks penyelesaian masalah Menyelesaikan masalah yang
1.3.3menukar unit kuantiti
mengenai kejadian atau
asas iaitu jisim, melibatkanpertukaran unit
fenomenaalam.
panjang dan masa kuantitiasas.
seperti gram kepada TP 5:
kilogram, sentimeter Menilaikeseluruhanprosespenyiasatan
kepada meter,saat saintifikyangtelahdilaksanakanuntukme
kepada jam dan nentukanlangkah yang boleh
sebaliknya. ditambahbaik ke atas kuantiti fizik dan

5
1.3.4 mewajarkan unitnya dalam konteks penyelesaian Membuat persembahan
kepentingan masalah danmembuat keputusan menggunakanmultimedia menyedari
penggunaanunit S.I untuk melaksanakan satutugasan. implikasi ketidakseragaman unitdalam
dalam TP 6: kehidupanharian.
kehidupanharian. Merekaciptapersembahanmenggunakanm
ultimedia/visual/folio/poster/mainperanan/dr
ama
dengancarakreatifdaninovatifmenggunkanp
engetahuandankemahiransaintifikkeatasku
antiti fizik dan unitnya dalam konteks
penyelesaian masalah dan
membuatkeputusan dengan mengambil
kira nilai sosial/ ekonomi/
budayamasyarakat.

6
Minggu / Standard Eksperimen / Projek / Cadangan
Standard Pembelajaran Standard Prestasi
Tarikh Kandungan Aktiviti/ IThink
M3 1.4 1.4.1 menggunakan alat TP 1:Mengingat kembali pengetahuan Menjalankan aktiviti secara
15/1/2018 – Penggunaan pengukur dan kemahiran sains mengenai berstesenmenggunakan alat
19/1/2018 alatpengukur, yangbetul dan penggunaanalatpengukur pengukur seperti pembaris,
kejituan,kepersis dengan cara yang pitapengukur, termometer, jam randik,
TP 2: Memahami penggunaan
an, kepekaan betul,untuk neraca tiga palang,ammeter,
alatpengukur serta dapat menjelaskan
danralat mengukur dengan kefahamantersebut. voltmeter, silinder penyukat. Dalam
persis dan aktiviti iniperlu ditegaskan:
jitukuantiti panjang, TP 3: Mengaplikasikan penggunaan  mengamalkan pengambilan
jisim, masa, suhu alatpengukur untuk melaksanakan bacaan beberapakali untuk
danarus elektrik. tugasanmudah. mendapatkan bacaan yangjitu.
 membuat perkaitan nilai
TP 4: Menganalisis pengetahuan senggatan padaalat
mengenai penggunaan alat pengukur pengukur dengan
dalamkonteks penyelesaian masalah
kejituanbacaan.
mengenai kejadian atau fenomenaalam.

1.4.2 menggunakan alat TP 5: Menjalankan aktiviti menggunakan


pengukuran Menilaikeseluruhanprosespenyiasatansai peralatanseperti skala vernier, tolok
yanglebih jitu bagi ntifikyangtelahdilaksanakanuntukmenentu skru mikrometer,penimbang digital,
membandingkankejit kanlangkah yang boleh ditambahbaik ke tolok skru mikrometer digital,
uan, kepersisan dan atas penggunaan alat pengukur dalam vernierdigital, termometer digital,
kepekaandalam konteks penyelesaian masalah termometer klinikal, pencarijulat
pengukuran. danmembuat keputusan untuk digital.
melaksanakan satutugasan.
1.4.3 menerangkan Menjalankan aktiviti cara mana untuk
bagaimana mengatasiralat sistematik (ralat sifar)
mengatasiralat dan ralat rawak (ralatparalaks)
sistematik dan
ralatrawak.

7
Minggu / Standard Eksperimen / Projek / Cadangan
Standard Pembelajaran Standard Prestasi
Tarikh Kandungan Aktiviti/ IThink
M4 1.4.4 menganggar Menjalankan aktiviti penyelesaian
22/1/2018 – panjang, luas, jisim masalahbagi membuat perkaitan
26/1/2018 atauisi padu sesuatu antara kemahiranmembuat anggaran
objek dengan pengukuransebenar.
denganmembuat
anggaran sebelum
membuatpengukura
n sebenar.

1.4.5menjelas dengan TP 6: Mengumpul maklumat dan


contoh inovasidalam Merekaciptapersembahanmenggunakanm membuatpersembahan menggunakan
alat pengukuran ultimedia/visual/folio/poster/mainperanan/d multimedia mengenai inovasi
melalui pelbagaijenis rama dalamalat pengukuran.
persembahanmultime dengancarakreatifdaninovatifmenggunkan
dia pengetahuandankemahiransaintifikkeatasp
enggunaan alat pengukur dalam konteks
penyelesaian masalah dan
membuatkeputusan dengan mengambil
kira nilai
sosial/ekonomi/budayamasyarakat.

8
Minggu / Standard Eksperimen / Projek / Cadangan
StandardPembelajaran Standard Prestasi
Tarikh Kandungan Aktiviti/ IThink
M4 1.5 1.5.1 menyusun TP 1:Mengingat kembali pengetahuan Menjalankan penyiasatan saintifik
22/1/2018 – Ketumpatan mengikut dan kemahiran sains mengenai tentanghubungan antara jisim
26/1/2018 urutanbahan ketumpatan dengan ketumpatan bagipelbagai
berdasarkanketump pepejal yang mempunyai isi padu
TP 2: Memahami ketumpatan serta
atan. yang samaseperti menggunakan
dapat menjelaskan kefahamantersebut.
kekubusketumpatan.
TP 3: Mengaplikasikan ketumpatan
1.5.2 meramalkan sama untuk melaksanakan tugasanmudah.
ada bahanakan
terapung dan TP 4: Menganalisis pengetahuan
tenggelamberdasar mengenai ketumpatan dalamkonteks
kan ketumpatan. penyelesaian masalah mengenai
kejadian atau fenomenaalam.

1.5.3mendefinisikan TP 5: Menjalankan aktiviti eksplorasi


secara Menilaikeseluruhanprosespenyiasatan bagimenentukan ketumpatan
operasimaksud saintifikyangtelahdilaksanakanuntukme pepejal dengan kaedah sesaranair.
ketumpatan. nentukanlangkah yang boleh
M5 1.5.4mengira ketumpatan ditambahbaik ke atas ketumpatan
29/1/2018 – menggunakanrumus dalam konteks penyelesaian masalah Menyelesaikan masalah yang
2/2/2018 (ketumpatan = danmembuat keputusan untuk melibatkanketumpatan
29/1 – HARI melaksanakan satutugasan. menggunakanrumus.
jisim/isi padu)
THAIPUSAM
1/2 - HARI dandengan kaedah
WILAYAH sesaranair. TP 6:
Merekaciptapersembahanmenggunakanm
1.5.5menerangkan ultimedia/visual/folio/poster/mainperanan/dr Membincangkan fenomena dalam
fenomena ama kehidupanharian yang melibatkan
yangberkaitan dengancarakreatifdaninovatifmenggunkanp perbezaan ketumpatandan
dengan perbezaan engetahuandankemahiransaintifikkeatas mempersembahkan hasil
ketumpatandalam ketumpatan dalam konteks penyelesaian perbincangandengan
masalah dan membuatkeputusan menggunakanmultimedia.
kehidupanseharian.
dengan mengambil kira nilai
sosial/ekonomi/budayamasyarakat.
1.5.6membuat inovasi Elemen keusahawanan boleh diterap
objek, makananatau dandipraktikkan dalam aktiviti ini.
minumanmengguna
kankonsep Projek membina bahan
ketumpatan menggunakan konsep ketumpatan.

9
Minggu / Standard Eksperimen / Projek / Cadangan
StandardPembelajaran Standard Prestasi
Tarikh Kandungan Aktiviti/ IThink
M5 1.6 1.6.1membezakan setiap TP 1:Mengingat kembali pengetahuan
29/1/2018 – Langkah kemahiranproses dan kemahiran sains mengenai
2/2/2018 dalampenyiasata sains. langkahdalampenyiasatan saintifik.
29/1 – HARI n saintifik
THAIPUSAM TP 2: Memahami langkah dalam
1/2 - HARI penyiasatan saintifik serta dapat
WILAYAH 1.6.2 membuat urutan menjelaskan kefahamantersebut.
langkahdalam
menjalankan TP 3: Mengaplikasikan langkah dalam
penyiasatansaintifik penyiasatan saintifik untuk
mengikut urutan melaksanakan tugasanmudah.
yangbetul.

10
1.6.3 menjalankan satu TP 4: Menganalisis pengetahuan 1.6 Eksperimen bagi menggunakan
penyiasatansaintifik mengenai langkah dalam penyiasatan langkah dalam penyiasatan saintifik.
bagi menyelesaikan saintifik dalamkonteks penyelesaian
satu masalahyang masalah mengenai kejadian atau
fenomenaalam.
Guru disarankan menggunakan
mudah. kaedah stesen bagi12 kemahiran
TP 5: prosessains.
Menilaikeseluruhanprosespenyiasatan
saintifikyangtelahdilaksanakanuntukme
nentukanlangkah yang boleh
ditambahbaik ke atas langkah
penyiasatan sainstifik dalam konteks
penyelesaian masalah danmembuat
keputusan untuk melaksanakan
satutugasan.

TP 6:
Merekaciptapersembahanmenggunakanm
ultimedia/visual/folio/poster/mainperanan/dr
ama
dengancarakreatifdaninovatifmenggunkanp
engetahuandankemahiransaintifikkeataslan
gkah dalam penyiasatan saintifik dalam
konteks penyelesaian masalah dan
membuatkeputusan dengan mengambil
kira nilai sosial/ ekonomi/
budayamasyarakat.

11
Minggu / Standard Eksperimen / Projek / Cadangan
StandardPembelajaran Standard Prestasi
Tarikh Kandungan Aktiviti/ IThink
M6 1.7 1.7.1 menyokong sikap TP 1:Mengingat kembali pengetahuan Perbincangan mengenaipentingnya:
5/2/2018 – Sikap saintifik saintifik dan nilaimurni dan kemahiran sains mengenai  sikap saintifik dan nilaimurni.
9/2/2018 dan nilaimurni langkahdalampenyiasatan saintifik.
yang diamalkan oleh  amalan sikapsaintifik.
dalam ahlisains.
TP 2: Memahami langkah dalam
menjalankan
penyiasatan saintifik serta dapat
penyiasatansaint menjelaskan kefahamantersebut.
ifik
TP 3: Mengaplikasikan langkah dalam
1.7.2 mewajarkan penyiasatan saintifik untuk
keperluanmengamalkan melaksanakan tugasanmudah.
sikap saintifik dan nilai
murnidalam TP 4: Menganalisis pengetahuan
mengenai langkah dalam penyiasatan
menjalankanpenyiasatan. saintifik dalamkonteks penyelesaian
masalah mengenai kejadian atau
fenomenaalam.
1.7.3 mempraktikkan sikap TP 5:
saintifik dannilai murni Menilaikeseluruhanprosespenyiasatan
semasa saintifikyangtelahdilaksanakanuntukme
menjalankankaedah nentukanlangkah yang boleh
penyiasatansaintifik. ditambahbaik ke atas langkah
penyiasatan sainstifik dalam konteks
penyelesaian masalah danmembuat
keputusan untuk melaksanakan
satutugasan.

TP 6:
Merekaciptapersembahanmenggunakanm
ultimedia/visual/folio/poster/mainperanan/d
rama
dengancarakreatifdaninovatifmenggunkan
pengetahuandankemahiransaintifikkeatasl
angkah dalam penyiasatan saintifik dalam
konteks penyelesaian masalah dan
membuatkeputusan dengan mengambil
kira nilai sosial/ ekonomi/
budayamasyarakat.

12
Tema 2: Penyenggaraan dan Kesinambungan Hidup

2: Sel sebagai benda hidup

Minggu / Standard Eksperimen / Projek / Cadangan


StandardPembelajaran Standard Prestasi
Tarikh Kandungan Aktiviti/ IThink
M6 2.1 2.1.1 menerangkan benda TP1: Mengingat kembali pengetahuan Menggunakan pelbagai bentuk
5/2/2018 – Sel – struktur, hidup dibinadaripada sel dan kemahiran mengenai sel sebagai multimediayang menunjukkan
9/2/2018 fungsidan yang menjalankan fungsi asas kehidupan pembahagian sel. (Tidakperlu
organisasi hidupdan mengalami perkenalkan mitosis
TP 2: Memahami sel sebagai unit asas
pembahagiansel. ataumeiosis)
kehidupan sertadapatmenjelaskan
kefahamantersebut.
Pembentukan sel kanserdibincangkan.
TP3: Mengaplikasikan pengetahuan
dan kemahiran sains mengenai sel Projek berkenaan kesedaran
sebagai unitasas kehidupan untuk penyakit kanser.
melaksanakan tugasanmudah.
2.1.2 menunjuk cara Menjalankan penyiasatan saintifik
penyediaan slaidsel TP4: Menganalisis pengetahuan tentang selhaiwan dan sel tumbuhan
mengenai mengenai sel sebagai unit dengan menggunakanmikroskop.
haiwan dan sel
asaskehidupan dalam konteks
tumbuhanmengikut penyelesaian masalah mengenai
prosedur yang betul. kejadian ataufenomena alam.
2.1.3 berkomunikasi
mengenai TP5: Menilai pengetahuan mengenai
fungsisetiap struktur sel sebagai unit asas kehidupan
dalam sel dan dalamkontekspenyelesaianmasalahd
anmembuatkeputusanuntukmelaksan
membandingdan
akansatutugasan.
membezakan sel
haiwan dengansel
tumbuhan TP6:Merekabentuk persembahan pelbagai
2.1.4 menjelaskan dengan media/visual/folio/poster/main Pembentangan menggunakan peta
contoh ciriorganisma peranan/drama secarakreatif pemikiranuntuk mencirikan
unisel dan multisel daninovatifdenganmenggunakanpengetahu organisma unisel danmultisel.
bagi kedua- andankemahiransainsmengenaiselsebagai
duahaiwan dan unitasas kehidupan dalam konteks
tumbuhan penyelesaian masalah danmembuat
keputusan dengan mengambil kira nilai
sosial/ekonomi/budayamasyarakat.

13
Minggu / Standard Eksperimen / Projek / Cadangan
StandardPembelajaran Standard Prestasi
Tarikh Kandungan Aktiviti/ IThink
M7 2.1.5 membezakan jenis dan TP1: Mengingat kembali pengetahuan
12/2/2018 – fungsi selhaiwan dan dan kemahiran mengenai koordinasi /
16/2/2018 gerakbalas
16/2 – TAHUN sel tumbuhan
BARU CINA 2.1.6 mengkonsepsikan TP 2: Memahami koordinasi / gerakbalas Pembentangan dengan
17/2 – TAHUN pembentukantumbuhand sertadapatmenjelaskan multimediabagaimana
BARU CINA an haiwan mengikut kefahamantersebut. daripada sel membentuk
urutantahap organisasi suatuorganisma.
TP3: Mengaplikasikan pengetahuan dan
sel - >tisu -> organ - > kemahiran sains mengenai koordinasi/
system - > organisma. gerakbalas untuk melaksanakan
2.1.7 mengagumi dan tugasanmudah.
menghargaikewujudan
pelbagaiorganisma. TP4: Menganalisis pengetahuan
M8 2.2 2.2.1berkomunikasi mengenai mengenai koordinasi/
19/2/2018 – Respirasi sel mengenai respirasisel. gerakbalas dalam konteks penyelesaian
23/2/2018 danfotosintesis masalah mengenai kejadian
ataufenomena alam.
2.2.2berkomunikasi 2.2 Eksperimen menunjukkan
mengenaiproses TP5: Menilai pengetahuan mengenai sel keperluan fotosintesis
fotosintesis. sebagai koordinasi/gerakbalas Menjalankan eksperimen
dalamkontekspenyelesaianmasalahdan untukmenunjukkan fotosintesis
membuatkeputusanuntukmelaksanakan memerlukan tenaga cahaya,karbon
satutugasan. dioksida, air dan klorofil untuk
menghasilkanglukosa danoksigen.
TP6:Merekabentuk persembahan
2.2.3 membezakan antara pelbagai media/ visual/ folio/ poster/main
proses respirasisel peranan/drama secarakreatif
danfotosintesis. daninovatifdenganmenggunakanpengetah
2.2.4 menerangkan uandankemahiransainsmengenaiselseba Menghubungkaitkan bagaimana
bagaimana gaikoordinasi/ gerakbalas dalam konteks respirasi seldan fotosintesis saling
prosesrespirasi sel penyelesaian masalah danmembuat melengkapi demikesejahteraan hidup
dan fotosintesis keputusan dengan mengambil kira dengan persembahanmultimedia.
salingmelengkapi. nilai sosial/ ekonomi/
budayamasyarakat.

14
Tema 2: Penyenggaraan dan Kesinambungan Hidup

3: Koordinasi dan Gerak balas

Minggu / Standard StandardPembelajaran Standard Prestasi Eksperimen / Projek / Cadangan


Tarikh Kandungan Aktiviti/ IThink
M9 3.1 3.1.1 berkomunikasi TP1: Mengingat kembali pengetahuan
26/2/2018 – Homeostasis maksudhomeostasis. dan kemahiran mengenai koordinasi /
2/3/2018 dalambenda gerakbalas
hidup
TP 2: Memahami koordinasi / gerakbalas
3.1.2 menjelaskan sertadapatmenjelaskan Mengumpul maklumat dan
dengan contoh kefahamantersebut. membuatpersembahan multimedia
sistemyang terlibat mengenai homeostasis seperti
dengan TP3: Mengaplikasikan pengetahuan dan
kemahiran sains mengenai koordinasi/
kawalatur kandungan air dan
homeostasisdalam
gerakbalas untuk melaksanakan suhubadan.
manusia danhaiwan.
tugasanmudah.
3.1 Eksperimen untuk menunjukkan
TP4: Menganalisis pengetahuan
mengenai mengenai koordinasi/
bagaimana tindakan biologi memberi
gerakbalas dalam konteks penyelesaian gerak balas kepada perubahan untuk
masalah mengenai kejadian menstabilkan badan
3.1.3 menjelaskan dengan Mengumpul maklumat dan
ataufenomena alam.
contoh sistemyang membuatpemerhatian mengenai
terlibat dengan TP5: Menilai pengetahuan mengenai sel transpirasi untuk mengawal atur
homeostasisdalam sebagai koordinasi/gerakbalas airdalam tumbuhan.
tumbuhan dalamkontekspenyelesaianmasalahdan
membuatkeputusanuntukmelaksanakan
3.1.4 menghargai satutugasan. Melakukan sumbangsaran untuk
kepentinganhomeosta membincangdan membuat
sis kepada manusia TP6:Merekabentuk persembahan persembahan multimediamengenai
dan bendahidup. kepentinganhomeostasis
pelbagai media/ visual/ folio/ poster/main
peranan/drama secarakreatif
daninovatifdenganmenggunakanpengetah Projek yang menunjukkan proses
uandankemahiransainsmengenaiselsebag
homeostasis dalam badan manusia
aikoordinasi/ gerakbalas dalam konteks
penyelesaian masalah danmembuat
keputusan dengan mengambil kira nilai
sosial/ ekonomi/ budayamasyarakat.

15
Minggu / Standard Standard Pembelajaran Eksperimen / Projek / Cadangan
Standard Prestasi
Tarikh Kandungan Aktiviti/ IThink
M10
5/3/2018 – Ujian 1 (6/3/2018- 8/3/2018)
9/3/2018
M11 4.1 4.1.1 membanding dan TP1: Mengingat kembali pengetahuan Mengumpul dan mentafsir data
12/3/2018 – Pembiakan seks membezakanpembia dan kemahiran mengenai pembiakan. ataumaklumat mengenai pembiakan
16/3/2018 danaseks kan seks dan aseks seks danaseks:
TP 2: Memahami pembiakan
bagi haiwandan  cara pembiakan seks
sertadapatmenjelaskan
tumbuhan. kefahamantersebut. iaitupersenyawaan dalam dan
persenyawaanluar.
TP3: Mengaplikasikan pengetahuan  pelbagai cara pembiakan aseks
dan kemahiran sains mengenai
pembiakan untuk melaksanakan iaitubelahan dedua, pertunasan,
tugasanmudah. pembentukanspora, vegetatif,
penjanaan semula dan kulturtisu.
TP4: Menganalisis pengetahuan
mengenai mengenai pembiakan dalam
konteks penyelesaian masalah
mengenai kejadian ataufenomena
alam.
4.1.2 menaakul
TP5: Menilai pengetahuan mengenai
kepentinganpembiak Membuat persembahan
pembiakan
an. dalamkontekspenyelesaianmasalahd menggunakanmultimedia bagi
anmembuatkeputusanuntukmelaksan menjelaskan kepentingan pembiakandan
akansatutugasan. masalah yang timbul jika
pembiakansemakin berkurangan bagi
semuahidupan.
TP6:Merekabentuk persembahan pelbagai
media/visual/folio/poster/main
4.1.3 mensyukuri peranan/drama secarakreatif
kebolehan daninovatifdenganmenggunakanpengetahu
andankemahiransainsmengenaipembiakan
membiakuntuk
dalam konteks penyelesaian masalah
menyambung zuriat danmembuat keputusan dengan
sebagaikurniaan mengambil kira nilai
Tuhan sosial/ekonomi/budayamasyarakat.

16
Minggu / Standard Standard Pembelajaran Eksperimen / Projek / Cadangan
Standard Prestasi
Tarikh Kandungan Aktiviti/ IThink
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
17/3/2018 – 25/3/2018
M12 4.2Sistem TP1: Mengingat kembali pengetahuan
Menggunakan multimedia
26/3/2018 – pembiakanmanu 4.2.1 mengenal pasti dan kemahiran mengenai pembiakan.
30/4/2018 struktur dan untukmembuat pemerhatian dan
sia
fungsisistem TP 2: Memahami pembiakan membincangkan struktur danfungsi
pembiakan lelaki sertadapatmenjelaskan sistem pembiakan lelaki
danperempuan. kefahamantersebut. danperempuan.
4.2.2 berkomunikasi TP3: Mengaplikasikan pengetahuan Membincangkan pengalaman
mengenaiperubahan dan kemahiran sains mengenai perubahanfizikal semasa
fizikal yang berlaku pembiakan untuk melaksanakan akilbaligh.
semasa akilbaligh. tugasanmudah.

TP4: Menganalisis pengetahuan


4.2.3 membanding dan mengenai mengenai pembiakan dalam Menggunakan peta pemikiran
membezakangamet konteks penyelesaian masalah untukmembanding- bezakan gamet
jantan dengan gamet mengenai kejadian ataufenomena jantan (sperma) dan gametbetina
betina dalamsistem alam. (ovum) dari segi struktur dan fungsi.
pembiakan. Peta Buih Berganda
TP5: Menilai pengetahuan mengenai
pembiakan
dalamkontekspenyelesaianmasalahdanm
embuatkeputusanuntukmelaksanakansat
utugasan.

TP6:Merekabentuk persembahan pelbagai


media/visual/folio/poster/main peranan/
drama secarakreatif
daninovatifdenganmenggunakanpengetahu
andankemahiransainsmengenaipembiakan
dalam konteks penyelesaian masalah
danmembuat keputusan dengan
mengambil kira nilai
sosial/ekonomi/budayamasyarakat.

17
Minggu / Standard Standard Pembelajaran Eksperimen / Projek / Cadangan
Standard Prestasi
Tarikh Kandungan Aktiviti/ IThink
M12 4.3 4.3.1 berkomunikasi TP1: Mengingat kembali pengetahuan Mengintegrasikan multimedia dan
26/3/2018 – Kitar haid mengenai kitar dan kemahiran mengenai pembiakan. petapemikiran untuk menjelaskan:
30/4/2018 haiddan urutan  haid dan kitarhaid.
TP 2: Memahami pembiakan
perubahan pada .
sertadapatmenjelaskan
dindinguterus kefahamantersebut.
semasahaid.
TP3: Mengaplikasikan pengetahuan
4.3.2 menghubungkaitkan dan kemahiran sains mengenai Mengintegrasikan multimedia dan
waktu subur kitarhaid pembiakan untuk melaksanakan petapemikiran untuk menjelaskan:
dengan tugasanmudah.  hubungkait waktu subur kitar
prosespersenyawaan haiddengan persenyawaan.
TP4: Menganalisis pengetahuan
4.3.3 mewajarkan mengenai mengenai pembiakan dalam Mengintegrasikan multimedia dan
kepentinganmengurus konteks penyelesaian masalah petapemikiran untuk menjelaskan:
kebersihan diri mengenai kejadian ataufenomena  kepentingan mengamalkan
semasahaid. alam.
kebersihan dirisemasa haid.
TP5: Menilai pengetahuan mengenai
pembiakan
dalamkontekspenyelesaianmasalahdanm
embuatkeputusanuntukmelaksanakansat
utugasan.

TP6:Merekabentuk persembahan pelbagai


media/visual/folio/poster/main peranan/
drama secarakreatif
daninovatifdenganmenggunakanpengetahua
ndankemahiransainsmengenaipembiakan
dalam konteks penyelesaian masalah
danmembuat keputusan dengan
mengambil kira nilai
sosial/ekonomi/budayamasyarakat.

18
Minggu / Standard Standard Pembelajaran Eksperimen / Projek / Cadangan
Standard Prestasi
Tarikh Kandungan Aktiviti/ IThink
M13 4.4 4.4.1 berkomunikasimenge TP1: Mengingat kembali pengetahuan Menggunakan multimedia
2/4/2018 – Persenyawaand naiprosespersenyaw dan kemahiran mengenai pembiakan. bagimenjelaskan:
6/4/2018 an kehamilan aan dan  prosespersenyawaan.
TP 2: Memahami pembiakan
penempelanembrio.
sertadapatmenjelaskan
4.4.2 mewajarkan kefahamantersebut. Menggunakan multimedia
kepentingan bagimenjelaskan:
TP3: Mengaplikasikan pengetahuan
danfungsi plasenta
dan kemahiran sains mengenai  proses penempelanembrio.
dan talipusat. pembiakan untuk melaksanakan
4.4.3 memerihalkan tugasanmudah. Menggunakan multimedia
perkembanganzigot bagimenjelaskan:
kepada embrio dan TP4: Menganalisis pengetahuan  perkembangan zigot kepada
seterusnyakepada mengenai mengenai pembiakan dalam embriodan seterusnya kepada
fetus dalam tempoh konteks penyelesaian masalah
fetus sehinggakelahiran.
kehamilansehingga mengenai kejadian ataufenomena
alam.
kelahiran.
TP5: Menilai pengetahuan mengenai
4.5 4.5.1 menghubungkaitkepe pembiakan Perkongsian maklumat daripada
Faktor ntingan pengambilan dalamkontekspenyelesaianmasalahd pakar nutrisidan membuat
yangmempenga makanan anmembuatkeputusanuntukmelaksan hubungan sebab dan
ruhi yangberkhasiat akansatutugasan. akibatmengenai pengambilan
perkembangan kepada kesihatan ibu nutrisi yang berkhasiatsepanjang
fetus danbayi dan fetussemasa tempohkehamilan.
TP6:Merekabentuk persembahan pelbagai
kehamilan. media/visual/folio/poster/main
peranan/drama secarakreatif
daninovatifdenganmenggunakanpengetahua
ndankemahiransainsmengenaipembiakan
dalam konteks penyelesaian masalah
danmembuat keputusan dengan
mengambil kira nilai
sosial/ekonomi/budayamasyarakat.

19
Minggu / Standard Standard Pembelajaran Eksperimen / Projek / Cadangan
Standard Prestasi
Tarikh Kandungan Aktiviti/ IThink
M14 4.5.2 mewajarkan TP1: Mengingat kembali pengetahuan
Menyelesaikan masalah keguguran
9/4/2018 – kepentinganmengela dan kemahiran mengenai pembiakan.
13/4/2018 atau kelahiranbayi tidak normal/sihat
k daripada disebabkan oleh gaya hidupibu yang
TP 2: Memahami pembiakan
mengambil bahan mengandung seperti merokok,
sertadapatmenjelaskan
yangboleh kefahamantersebut. mengambildadah dan alkohol.
memudaratkanfetus.
4.5.3 mewajarkan kebaikan TP3: Mengaplikasikan pengetahuan Mengumpul maklumat dan
penyusuan susuibu dan kemahiran sains mengenai menginterpretasikesan penyusuan
pembiakan untuk melaksanakan susu ibu kepada
kepada perkembangan
tugasanmudah.
bayiberbanding perkembanganbayi dibandingkan
susuformula. TP4: Menganalisis pengetahuan dengan susu formula bayidengan
mengenai mengenai pembiakan dalam membuat
konteks penyelesaian masalah persembahanmultimedia.
mengenai kejadian ataufenomena
4.5.4 menyedari bahawa Membuat keputusan terhadap
alam.
setiap makhlukyang penyusuan susuibu atau penggunaan
bernyawa mempunyai TP5: Menilai pengetahuan mengenai susuformula.
hak untukhidup pembiakan
walaupun dalamkontekspenyelesaianmasalahd
dalamkandungan. anmembuatkeputusanuntukmelaksan
akansatutugasan.

TP6:Merekabentuk persembahan
pelbagai media/visual/folio/poster/main
peranan/drama secarakreatif
daninovatifdenganmenggunakanpengetah
uandankemahiransainsmengenaipembiaka
n dalam konteks penyelesaian masalah
danmembuat keputusan dengan
mengambil kira nilai
sosial/ekonomi/budayamasyarakat.

20
Minggu / Standard Standard Pembelajaran Eksperimen / Projek / Cadangan
Standard Prestasi
Tarikh Kandungan Aktiviti/ IThink
M14 4.6 4.6.1berkomunikasi TP1: Mengingat kembali pengetahuan Projek kesedaran tentang kes buang
9/4/2018 – Kemandulan mengenai dan kemahiran mengenai pembiakan. bayi dan kelahiran luar nikah
13/4/2018 dan kemandulandan
pencegahankeh TP 2: Memahami pembiakan
caramengatasinya
sertadapatmenjelaskan
amilan
kefahamantersebut.
4.6.2 membezakan TP3: Mengaplikasikan pengetahuan
kaedahpencegahan dan kemahiran sains mengenai
kehamilan. pembiakan untuk melaksanakan
4.6.3 menyedari tugasanmudah.
kepentinganmengamal
kan pemeriksaan TP4: Menganalisis pengetahuan
kesihatan mengenai mengenai pembiakan dalam
konteks penyelesaian masalah
danmendapat rawatan mengenai kejadian ataufenomena
segera alam.
apabilamenghadapi
masalah TP5: Menilai pengetahuan mengenai
sistempembiakan. pembiakan
dalamkontekspenyelesaianmasalahd
4.6.4 mengkritik Aktiviti perdebatandicadangkan.
anmembuatkeputusanuntukmelaksan
penyalahgunaanpeng akansatutugasan.
etahuan tentang
kaedah
pencegahankehamila TP6:Merekabentuk persembahan
n dan kesannya pelbagai media/visual/folio/poster/main
peranan/drama secarakreatif
kepadamasyarakat.
daninovatifdenganmenggunakanpengetah
uandankemahiransainsmengenaipembiaka
n dalam konteks penyelesaian masalah
danmembuat keputusan dengan
mengambil kira nilai
sosial/ekonomi/budayamasyarakat.

21
Minggu / Standard Standard Pembelajaran Eksperimen / Projek / Cadangan
Standard Prestasi
Tarikh Kandungan Aktiviti/ IThink
M15 4.7 4.1.1 berkomunikasi TP1: Mengingat kembali pengetahuan Menjalankan pembelahan pelbagai
16/4/2018 – Pembiakantumb mengenai dan kemahiran mengenai pembiakan. jenis bungauntuk mengenal pasti
20/4/2018 uhan strukturdan fungsi struktur bunga serta fungsiyang
TP 2: Memahami pembiakan meliputi:
setiap
sertadapatmenjelaskan
bahagianbunga. kefahamantersebut.
 petal dansepal.
 bahagian jantan bunga iaitu stamen
TP3: Mengaplikasikan pengetahuan dan yangterdiri daripada filamen, anter
kemahiran sains mengenai pembiakan dandebunga.
untuk melaksanakan tugasanmudah.
 bahagian betina bunga iaitu pistil
TP4: Menganalisis pengetahuan yangterdiri daripada stigma, stil
mengenai mengenai pembiakan dalam danovari.
konteks penyelesaian masalah
4.7.2 mewajarkan mengenai kejadian ataufenomena Mengumpulkan dan mentafsirkan
prosespendebunga alam. data sertamembuat perkongsian
an. mengenai perkaraberikut:
TP5: Menilai pengetahuan mengenai  prosespendebungaan.
pembiakan
dalamkontekspenyelesaianmasalahdan
 pendebungaan sendiri dan
membuatkeputusanuntukmelaksanakan pendebungaankacuk.
satutugasan.  kelebihan pendebungaankacuk.
 aplikasi pendebungaan kacuk
TP6:Merekabentuk persembahan dalambidang pertanian.
pelbagai media/visual/folio/poster/main
4.7.3 memerihalkan proses peranan/drama secarakreatif Membincangkan dan
persenyawaandan daninovatifdenganmenggunakanpengetah membuatpersembahan
menerangkan uandankemahiransainsmengenaipembiaka menggunakan multimedia
n dalam konteks penyelesaian masalah
pembentukan biji benihdan mengenaiproses persenyawaan
danmembuat keputusan dengan
buah padatumbuhan mengambil kira nilai
pada tumbuhan
sosial/ekonomi/budayamasyarakat.

22
Minggu / Standard Standard Pembelajaran Eksperimen / Projek / Cadangan
Standard Prestasi
Tarikh Kandungan Aktiviti/ IThink
M16 4.7.4 memerihalkan TP1: Mengingat kembali pengetahuan Membincangkan dan
23/4/2018 – proses percambahanbiji dan kemahiran mengenai pembiakan. membuatpersembahan
27/4/2018 benih menggunakan multimedia
TP 2: Memahami pembiakan mengenaiproses pembentukan buah
sertadapatmenjelaskan
dan bijibenih.
kefahamantersebut.

TP3: Mengaplikasikan pengetahuan Projek Taman Sains


dan kemahiran sains mengenai Projek GMO
pembiakan untuk melaksanakan
tugasanmudah. 4.7 Eksperimen untuk
menentukan syarat percambahan
TP4: Menganalisis pengetahuan biji benih.
4.7.5 menyelesaikan mengenai mengenai pembiakan dalam Mengumpulkan dan
masalahapabila konteks penyelesaian masalah mentafsirkan datamengenai
percambahan mengenai kejadian ataufenomena perkaraberikut:
tidakberlaku. alam.  fungsi bahagian bijibenih.
perubahan rupa bentuk biji benihyang
TP5: Menilai pengetahuan mengenai
pembiakan bercambah dari segi pertumbuhan
dalamkontekspenyelesaianmasalahd radikel,plumul dan keadaankotiledon.
anmembuatkeputusanuntukmelaksan
akansatutugasan.

TP6:Merekabentuk persembahan
pelbagai media/visual/folio/poster/main
peranan/drama secarakreatif
daninovatifdenganmenggunakanpengetah
uandankemahiransainsmengenaipembiaka
n dalam konteks penyelesaian masalah
danmembuat keputusan dengan
mengambil kira nilai
sosial/ekonomi/budayamasyarakat.

23
Tema 3: Penerokaan Unsur Dalam Alam

5: Jirim

Minggu / Standard Standard Pembelajaran Eksperimen / Projek / Cadangan


Standard Prestasi
Tarikh Kandungan Aktiviti/ IThink
M17 5.1 5.1.1menyatakan bahawa TP1: Mengingat kembali pengetahuan Menjalankan aktiviti dan
30/4/2018 – Jirim dalamalam hampir semuabenda dan kemahiran sains mengenai jirim membuatpembentangan
4/5/2018 yang wujud dalam menggunakan multimedia untuk
1/5 – HARI TP2: Memahami jirim serta dapat menunjukkanbenda hidup dan benda
alam adalahjirim.
PEKERJA menjelaskan kefahamantersebut.
bukan hidup mempunyai jisimdan
TP3: Mengaplikasikan pengetahuan memenuhiruang.
jirim untuk menerangkan kejadianatau
5.1.2membuktikan bahawa fenomena alam dan dapat
melaksanakan tugasanmudah.
benda hidupdan bukan
hidup mempunyai TP4: Menganalisis pengetahuan
jisimdanmemenuhirua mengenai struktur jirim dalamkonteks
ng. penyelesaian masalah mengenai
kejadian atau fenomenaalam.
Menjalankan aktiviti untuk
5.1.3 membezakan sifat TP5: Menilai pengetahuan mengenai membezakan:
fizik dan sifatkimia jirim konteks penyelesaian  sifat fizik jirim seperti takat
jirim. masalahdan membuat keputusan didih dan takatlebur, kebolehan
untuk melaksanakan satutugasan.
melarut, kekonduksianhaba.
 sifat kimia jirim seperti
TP6: Mereka bentuk persembahan
pelbagai media / visual / folia / poster / pengaratandan kebolehbakaran.
5.1.4 mengelaskan bahan main peranan / drama secara kreatif dan Menjalankan aktiviti bagi mengelaskan
dari pelbagaiciri. inovatif dengan menggunakan ciri bahandari aspek ketumpatan, takat
pengetahuan dan kemahiran sains
mengenai jirirm dalam konteks
lebur, takat didihdan keterlarutan
penyelesaian masalah dan membuat
keputusan dengan mengambil kira
nilai sosial / ekonomi / budaya
masyarakat.

24
Minggu / Standard Standard Pembelajaran Eksperimen / Projek / Cadangan
Standard Prestasi
Tarikh Kandungan Aktiviti/ IThink
M18 5.2 5.2.1 mengitlak bahawa TP1: Mengingat kembali pengetahuan Menjalankan aktiviti yang
7/5/2018 – Tiga jirim dan kemahiran sains mengenai jirim menunjukkan jirimterdiri daripada
11/5/2018 keadaanjirim zarah kecil yangdiskrit
terdiridaripada TP2: Memahami jirim serta dapat
zarah. menjelaskan kefahamantersebut.
5.2.2 membanding dan Membuat persembahan berbentuk visual
membezakantiga TP3: Mengaplikasikan pengetahuan tentangtiga keadaan jirim dari segi
keadaan jirim jirim untuk menerangkan kejadianatau susunan dan pergerakanzarah dan
fenomena alam dan dapat
berdasarkan teori hubungkaitkan dengan sifat fizik
melaksanakan tugasanmudah.
kinetikdari segi pepejal,cecair dan gas (isi padu, bentuk,
susunan dan TP4: Menganalisis pengetahuan ketumpatandan kemampatan)
pergerakanzarah- mengenai struktur jirim dalamkonteks
zarah. penyelesaian masalah mengenai
kejadian atau fenomenaalam.
5.2.3 menggunakan 5.2.3 Menjalankan eksperimen
perhubungan TP5: Menilai pengetahuan mengenai untuk menentukankadar resapan
jirim konteks penyelesaian
ruangdan masa
masalahdan membuat keputusan
bagi untuk melaksanakan satutugasan.
membezakan
kadarresapan TP6: Mereka bentuk persembahan
dalam tiga pelbagai media / visual / folia / poster /
keadaanjirim. main peranan / drama secara kreatif dan
inovatif dengan menggunakan
pengetahuan dan kemahiran sains
Menggunakan peta konsep atau
5.2.4memerihalkan mengenai jirirm dalam konteks
grafikuntuk menunjukkan
perubahan penyelesaian masalah dan membuat
keputusan dengan mengambil kira pendidihan,
keadaanjirim dari penyejatan,kondensasi,
segi pergerakan nilai sosial / ekonomi / budaya
masyarakat. pembekuan, peleburan
zarah-zarahakibat danpemejalwapan.
daripada
penyerapan
danpembebasan
haba berdasarkan
teorikinetik.

25
Minggu / Standard Eksperimen / Projek / Cadangan
Standard Pembelajaran Standard Prestasi
Tarikh Kandungan Aktiviti/ IThink
M19 dan M20
14/5/2018 – PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (T1,2,3,4,5)
25/5/2018
M21 5.2 5 merumuskan TP1: Mengingat kembali pengetahuan 5.2.5 Menjalankan eksperimen
28/5/2018 – bahawa suhu dan kemahiran sains mengenai untuk menyiasatsuhu semasa
1/6/2018 jadualberkala perubahan fizik sesuatu bahan.
kekalsemasa
peleburan/pembekua TP2: Memahami jadual berkala serta
n danpendidihan. dapat menjelaskan kefahamantersebut.

TP3: Mengaplikasikan pengetahuan


jadual berkala untuk menerangkan
kejadianatau fenomena alam dan dapat
5.2.6 merumuskan jisim melaksanakan tugasanmudah.
kekal tidak
berubah semasa TP4: Menganalisis pengetahuan
perubahanfizik. mengenai jadual berkala dalamkonteks
penyelesaian masalah mengenai
kejadian atau fenomenaalam.

TP5: Menilai pengetahuan mengenai


jadual berkala konteks penyelesaian
masalahdan membuat keputusan
untuk melaksanakan satutugasan.

TP6: Mereka bentuk persembahan


pelbagai media / visual / folia / poster /
main peranan / drama secara kreatif dan
inovatif dengan menggunakan
pengetahuan dan kemahiran sains
mengenai jadual berkala dalam konteks
penyelesaian masalah dan membuat
keputusan dengan mengambil kira
5.2.7 menjelaskan dengan nilai sosial / ekonomi / budaya
contohperubahan masyarakat. Mencari maklumat dan
keadaan jirim dalam membuatpersembahan
kehidupanharian. menggunakan
pelbagaimultimedia.

26
Tema 3: Penerokaan Unsur Dalam Alam

6: Jadual Berkala

Minggu / Standard Eksperimen / Projek / Cadangan


Standard Pembelajaran Standard Prestasi
Tarikh Kandungan Aktiviti/ IThink
M22 6.1 6.1.1merumuskan semua TP1: Mengingat kembali pengetahuan Membincangkan dengan
4/6/2018 – Pengelasanuns jirim terdiridaripada dan kemahiran sains mengenai menggunakanmultimedia untuk
8/6/2018 ur atom. jadualberkala menerangkan:
 semua jirim terdiri daripadaatom.
TP2: Memahami jadual berkala serta
dapat menjelaskan kefahamantersebut.  strukturatom.
 zarah sub-atom (elektron, proton
TP3: Mengaplikasikan pengetahuan danneutron).
jadual berkala untuk menerangkan
6.1.2membezakan kejadianatau fenomena alam dan Membincangkan dengan
antara atom dapat melaksanakan tugasanmudah. menggunakanmultimedia untuk
danmolekul serta menerangkan:
TP4: Menganalisis pengetahuan
unsur dansebatian. mengenai jadual berkala dalamkonteks  perbezaan antara atom danmolekul.
penyelesaian masalah mengenai  perbezaan antara unsur
kejadian atau fenomenaalam. dansebatian.
TP5: Menilai pengetahuan mengenai
jadual berkala konteks penyelesaian
masalahdan membuat keputusan
untuk melaksanakan satutugasan.

TP6: Mereka bentuk persembahan


pelbagai media / visual / folia / poster /
main peranan / drama secara kreatif dan
inovatif dengan menggunakan
pengetahuan dan kemahiran sains
mengenai jadual berkala dalam konteks
penyelesaian masalah dan membuat
keputusan dengan mengambil kira nilai
sosial / ekonomi / budaya masyarakat.

27
Minggu / Standard Eksperimen / Projek / Cadangan
Standard Pembelajaran Standard Prestasi
Tarikh Kandungan Aktiviti/ IThink
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
9/6/2018 – 24/6/2018
15/6 – HARI RAYA PUASA
16/6 – HARI RAYA PUASA
M23 6.1.3mengenal pasti TP1: Mengingat kembali pengetahuan Membincangkan dengan merujuk
25/6/2018 – kedudukan dan kemahiran sains mengenai kepadajadual berkala mengenai
29/6/2018 logam,bukan logam jadualberkala kedudukan logam, bukan logamdan
dan gas nadir dalam gasnadir.
29/5 – HARI TP2: Memahami jadual berkala serta
WESAK jadualberkala. dapat menjelaskan kefahamantersebut.

2/6 – NUZUL TP3: Mengaplikasikan pengetahuan


AL QURAN jadual berkala untuk menerangkan
kejadianatau fenomena alam dan
dapat melaksanakan tugasanmudah.

TP4: Menganalisis pengetahuan


mengenai jadual berkala dalamkonteks
penyelesaian masalah mengenai
kejadian atau fenomenaalam.

TP5: Menilai pengetahuan mengenai


jadual berkala konteks penyelesaian
masalahdan membuat keputusan
untuk melaksanakan satutugasan.

TP6: Mereka bentuk persembahan


pelbagai media / visual / folia / poster /
6.1.4membezakan ciri-ciri Menjalankan aktiviti untuk
main peranan / drama secara kreatif dan
logam denganbukan inovatif dengan menggunakan
membezakan cirilogam dengan
logam. pengetahuan dan kemahiran sains bukanlogam:
mengenai jadual berkala dalam konteks  permukaanberkilat.
penyelesaian masalah dan membuat  kemuluran.
keputusan dengan mengambil kira nilai
 bolehditempa.
sosial / ekonomi / budaya masyarakat.
 kekonduksian elektrik danhaba.
 takat didih danlebur.

28
6.1.5 menghargai unsur Galakkan penulisan kreatif dan
yang wujud dalamalam persembahanpelbagai media.
bagi membolehkan
manusiamenyusun
ketertiban ini dalam
bentukjadual.
6.2 6.2.1 berkomunikasi
Campuran mengenaicontoh
campuran dalam
kehidupanharian.
6.2.2 menyelesaikan
masalahuntuk
mengasingkan
campuran
melaluiaktiviti
berdasarkan
perbezaan ciri
bahandengan
kaedahfizikal.

29
Minggu / Standard Eksperimen / Projek / Cadangan
Standard Pembelajaran Standard Prestasi
Tarikh Kandungan Aktiviti/ IThink
M24 6.3 6.3.1 berkomunikasi TP1: Mengingat kembali pengetahuan Menggunakan multimedia untuk
2/7/2018 – Sebatian mengenai dan kemahiran sains mengenai menunjukkancontoh sebatian dalam
6/7/2018 sebatiandalam jadualberkala aplikasi kehidupanharian.
kehidupanharian.
TP2: Memahami jadual berkala serta
dapat menjelaskan kefahamantersebut.

TP3: Mengaplikasikan pengetahuan


jadual berkala untuk menerangkan
kejadianatau fenomena alam dan dapat
melaksanakan tugasanmudah.

TP4: Menganalisis pengetahuan


mengenai jadual berkala dalamkonteks
penyelesaian masalah mengenai
kejadian atau fenomenaalam.

6.3.2 menunjuk cara TP5: Menilai pengetahuan mengenai Menjalankan aktiviti pemanasan logam
pembentukansebatian jadual berkala konteks penyelesaian denganbukan logam untuk
daripada logam masalahdan membuat keputusan menghasilkansebatian
dengan bukanlogam. untuk melaksanakan satutugasan.

TP6: Mereka bentuk persembahan


pelbagai media / visual / folia / poster /
main peranan / drama secara kreatif dan
inovatif dengan menggunakan
pengetahuan dan kemahiran sains
mengenai jadual berkala dalam konteks
penyelesaian masalah dan membuat
keputusan dengan mengambil kira
nilai sosial / ekonomi / budaya
6.3.3 merumuskan jisim masyarakat.
Membuat rumusan dan
diabadikansemasa catatanmengenai:
perubahankimia.  jisim diabadikan semasa
perubahankimia.

30
6.3.4 mengasingkan Membuat rumusan dan
sebatian catatanmengenai:
melaluikaedah kimia.  sebatian boleh diasingkan melalui
kaedahkimia.

M25 6.3.5 membezakan Membuat rumusan dan


9/7/2018 – perubahan kimiadan catatanmengenai:
13/7/2018 perubahanfizik.  perbezaan perubahan fizik dan
perubahankimia dalam
pembentukansebatian.
6.3.5 membezakan antara Membuat persembahan multimediadan
campurandan pembentangan mengenai
sebatian. perbandingandan perbezaan antara
campuran dansebatian.

31
Tema 3: Penerokaan Unsur Dalam Alam

7: Udara

Minggu / Standard Eksperimen / Projek / Cadangan


Standard Pembelajaran Standard Prestasi
Tarikh Kandungan Aktiviti/ IThink
M26 7.1Komposisi 7.1.1 merancang dan TP1: Mengingat kembali Menjalankan aktiviti untuk
16/7/2018 – Udara merekodkankomposisi pengetahuan dan kemahiran sains menentukan peratusangas oksigen
20/7/2018 udata mengenaiudara. dalamudara

TP2: Memahami udara serta dapat


menjelaskan kefahamantersebut.

TP3: Mengaplikasikan
pengetahuan udara untuk
menerangkan kejadianatau
fenomena alam dan dapat
melaksanakan tugasanmudah.

TP4: Menganalisis pengetahuan


mengenai udara dalamkonteks
penyelesaian masalah mengenai
kejadian atau fenomenaalam.

TP5: Menilai pengetahuan


mengenai udara konteks
penyelesaian masalahdan
membuat keputusan untuk
melaksanakan satutugasan.

TP6: Mereka bentuk persembahan


pelbagai media / visual / folia / poster
/ main peranan / drama secara kreatif

32
7.1.2 mencerakinkan dan inovatif dengan menggunakan
komposisi udaradaripada pengetahuan dan kemahiran sains Menginterpretasikan carta pai
cartapai. mengenai udara dalam konteks mengenaikomposisi udara dan
penyelesaian masalah dan menyedari udara ialah
membuat keputusan dengan suatucampuran.

7.1.3 mewajarkan mengambil kira nilai sosial / Mentafsir dan berkongsi


kepentingan ekonomi / budaya masyarakat. maklumat senarioharian
gasoksigen,karbon mengenai:
dioksida, nitrogen dan  kepentingan gas oksigen,
gasnadir dalam karbondioksida, nitrogen dan
kehidupanharian. gas nadir dalam
kehidupanharian

33
Minggu / Standard Eksperimen / Projek / Cadangan
Standard Pembelajaran Standard Prestasi
Tarikh Kandungan Aktiviti/ IThink
M27 7.1.4 menghargai dan TP1: Mengingat kembali Mentafsir dan berkongsi
23/7/2018 – mengagumi kitarkarbon pengetahuan dan kemahiran sains maklumat senarioharian
27/7/2018 dan kitar oksigen mengenaiudara. mengenai:
dalammengekalkan  kitar oksigen dan kitarkarbon.
kandungan gas TP2: Memahami udara serta dapat
dalamudara. menjelaskan kefahamantersebut.

TP3: Mengaplikasikan
7.1.5 menyelesaikan pengetahuan udara untuk Mentafsir dan berkongsi
masalah apabilaterdapat menerangkan kejadianatau maklumat senarioharian
gangguan pada kitar fenomena alam dan dapat mengenai:
oksigen ataukitar karbon melaksanakan tugasanmudah.  cara kitar oksigen dan kitar
diBumi. karbonmengekalkan peratus
TP4: Menganalisis pengetahuan gas dalamatmosfera.
mengenai udara dalamkonteks  Kesan daripada penambahan
penyelesaian masalah mengenai
karbon dioksidadalam udara
kejadian atau fenomenaalam.
kepada hidupan
TP5: Menilai pengetahuan danpersekitarannya
mengenai udara konteks
penyelesaian masalahdan Projek mengkaji kandungan
membuat keputusan untuk komposisi udara di pelbagai tempat
melaksanakan satutugasan.

TP6: Mereka bentuk persembahan


pelbagai media / visual / folia / poster
/ main peranan / drama secara kreatif
dan inovatif dengan menggunakan
pengetahuan dan kemahiran sains
mengenai udara dalam konteks
penyelesaian masalah dan
membuat keputusan dengan
mengambil kira nilai sosial /
ekonomi / budaya masyarakat.

34
Minggu / Standard Eksperimen / Projek / Cadangan
Standard Pembelajaran Standard Prestasi
Tarikh Kandungan Aktiviti/ IThink
M28 7.2 Pembakaran 7.2.1 merumuskan syarat TP1: Mengingat kembali Menjalankan aktiviti untuk membuktikan
30/7/2018 – untukberlaku pembakaran. pengetahuan dan kemahiran sains oksigen,haba dan bahan api diperlukan
3/8/2018 mengenaiudara. untuk pembakaranberlaku

TP2: Memahami udara serta dapat


7.2.2 menghubungkaitkan menjelaskan kefahamantersebut. Menyenaraikan bahan yang
antarasyarat pembakaran digunakansebagai pemadam api untuk
dengan prinsipyang TP3: Mengaplikasikan punca kebakaran yangberbeza
digunakan dalam pengetahuan udara untuk
pembuatanalat menerangkan kejadianatau
pemadamapi. fenomena alam dan dapat
melaksanakan tugasanmudah.
7.2.3 mengamalkan sikap TP4: Menganalisis pengetahuan Menyediakan bahan seperti poster
berjaga-jagabagi mengenai udara dalamkonteks untukmemberi kesedaran kepada
mengelakkan berlakunya penyelesaian masalah mengenai komuniti sekolah tentangpunca
kebakaranyang boleh kejadian atau fenomenaalam. kebakaran dan langkah-
mengakibatkan langkahpencegahan.
kemusnahannyawa dan
TP5: Menilai pengetahuan
hartabenda.
mengenai udara konteks Projek kesedaran kebakaran
penyelesaian masalahdan
membuat keputusan untuk
melaksanakan satutugasan.

TP6: Mereka bentuk persembahan


pelbagai media / visual / folia / poster
/ main peranan / drama secara kreatif
dan inovatif dengan menggunakan
pengetahuan dan kemahiran sains
mengenai udara dalam konteks
penyelesaian masalah dan
membuat keputusan dengan
mengambil kira nilai sosial /
ekonomi / budaya masyarakat.

35
Minggu / Standard Eksperimen / Projek / Cadangan
Standard Pembelajaran Standard Prestasi
Tarikh Kandungan Aktiviti/ IThink
M29 7.3 7.3.1 mentakrifkan TP1: Mengingat kembali Berbincang dan berkongsi idea
6/8/2018 – PencemaranUd maksud pengetahuan dan kemahiran sains mengenaimaksud pencemaran udara
10/8/2018 ara pencemaranudara mengenaiudara. seperti jerebu yang kerapmelanda
dan bahan negara dan punca bahan
pencemar udara. TP2: Memahami udara serta dapat pencemarudara.
menjelaskan kefahamantersebut.
7.3.2 berkomunikasi
mengenai TP3: Mengaplikasikan
bahanpencemar pengetahuan udara untuk
udara danpuncanya. menerangkan kejadianatau
fenomena alam dan dapat
7.3.3 mewajarkan langkah melaksanakan tugasanmudah. Mengumpulkan, mentafsirkan dan
untuk mencegahdan berkongsimaklumat mengenai:
mengawal TP4: Menganalisis pengetahuan
pencemaranudara. mengenai udara dalamkonteks  langkah yang diambil oleh pihak
penyelesaian masalah mengenai berkuasadalam mengawal
kejadian atau fenomenaalam. pencemaranudara.

7.3.4 menyelesaikan TP5: Menilai pengetahuan Mengumpulkan, mentafsirkan dan


masalah kesanburuk mengenai udara konteks berkongsimaklumat mengenai:
akibat penyelesaian masalahdan
pencemaranudara. membuat keputusan untuk  kesan buruk pencemaran udara
melaksanakan satutugasan. terhadapbenda hidup dan alam
sekitar dan caramenyelesaikan
TP6: Mereka bentuk persembahan masalahini.
pelbagai media / visual / folia / poster /
main peranan / drama secara kreatif Projek pencemaran udara dan
dan inovatif dengan menggunakan
cara mengatasinya
pengetahuan dan kemahiran sains
mengenai udara dalam konteks
penyelesaian masalah dan
membuat keputusan dengan
mengambil kira nilai sosial /
ekonomi / budaya masyarakat.

36
Tema 4: Tenaga dan Kelestarian Hidup

8: Cahaya & Optik

Minggu / Standard Eksperimen / Projek / Cadangan


Standard Pembelajaran Standard Prestasi
Tarikh Kandungan Aktiviti/ IThink
M30 8.1 8.1.1membezakan TP1: Mengingat kembali pengetahuan
13/8/2018 – Penggunaancer antara imej sahih dan kemahiran sains mengenai
17/8/2018 min danimej maya. penggunaan cermin/ ciricahaya/ pantulan
cahaya

TP2: Memahami penggunaan cermin/ ciri


cahaya/ pantulan cahaya serta dapat
menjelaskankefahamantersebut.
8.1.2berkomunikasi Menjalankan aktiviti untukmenentukan:
mengenai ciri TP3: Mengaplikasikan penggunaan  ciri imej apabila cahaya melalui
cermin/ ciri cahaya/ pantulan cahaya
imejdalam cermin cerminsatah. cermin cekung
untuk melaksanakantugasan mudah.
satah, cermin (membesarkan imej) dancermin
cekung dancermin TP4: Menganalisis pengetahuan cembung (mengecilkanimej).
cembung. mengenai penggunaan cermin/ ciri
cahaya/ pantulan cahaya dalam konteks
penyelesaian masalah mengenai kejadian Menjalankan aktiviti untukmenentukan:
8.1.3 menyatakan
atau fenomena alam.
bahawa jarak  jarak objek dan jarak imej
objekadalah sama TP5: Menilai kesesuaian penggunaan dalam cerminsatah
dengan jarak imej cermin/ ciri cahaya/ pantulan cahaya denganlakaran.
dalamcermin dalam dalam konteks penyelesaian
satah. masalah dan membuat keputusan untuk
melaksanakan satu tugasan.
8.1.4 menggunakan
cermin
satahuntuk TP6: Merekabentuk persembahan
mengaplikasi pelbagai media/visual/folio/poster/main
konsep peranan/drama secara kreatif dan inovatif
dengan menggunakan pengetahuan dan
pantulancahaya. kemahiran sains penggunaan cermin/ ciri
cahaya/ pantulan cahaya dalam konteks
penyelesaian masalah dan membuat
keputusan dengan mengambil kira nilai
sosial/ekonomi/budaya masyarakat.

37
Minggu / Standard Eksperimen / Projek / Cadangan
Standard Pembelajaran Standard Prestasi
Tarikh Kandungan Aktiviti/ IThink
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
18/8/2018 – 28/8/2018
M31 8.1.5 mewajarkan TP1: Mengingat kembali pengetahuan Membincangkan dengan
27/8/2018 – aplikasi cermin dan kemahiran sains mengenai persembahanmultimedia
31/8/2018 cekungdan penggunaan cermin/ ciricahaya/ pantulan mengenaiaplikasi:
cahaya  cerminsatah.
cermin cembung
31/8 – HARI
KEBANGSAA dalamkehidupan TP2: Memahami penggunaan cermin/ ciri  cermincekung.
N KE -61 . cahaya/ pantulan cahaya serta dapat  cermincembung.
menjelaskankefahamantersebut.
8.1.6 membina alat Projek merekabentuk alat
optik TP3: Mengaplikasikan penggunaan optikseperti periskop
danmenghargai cermin/ ciri cahaya/ pantulan cahaya ataukaleidoskop untuk
penggunaan alat untuk melaksanakantugasan mudah. membantu penglihatan.
optik untuk
TP4: Menganalisis pengetahuan
meningkatkan mengenai penggunaan cermin/ ciri
keupayaan cahaya/ pantulan cahaya dalam konteks
deriamanusia. penyelesaian masalah mengenai kejadian
atau fenomena alam.
8.1.7 menyelesaikan
masalah TP5: Menilai kesesuaian penggunaan
dalamkehidupan cermin/ ciri cahaya/ pantulan cahaya
harian dengan dalam dalam konteks penyelesaian
mengaplikasi masalah dan membuat keputusan untuk
cerminsatah, cermin melaksanakan satu tugasan.
cekung dan
cermincembung TP6: Merekabentuk persembahan pelbagai
media/visual/folio/poster/main
peranan/drama secara kreatif dan inovatif
dengan menggunakan pengetahuan dan
kemahiran sains penggunaan cermin/ ciri
cahaya/ pantulan cahaya dalam konteks
penyelesaian masalah dan membuat
keputusan dengan mengambil kira nilai
sosial/ekonomi/budaya masyarakat.

38
Minggu / Standard Eksperimen / Projek / Cadangan
Standard Pembelajaran Standard Prestasi
Tarikh Kandungan Aktiviti/ IThink
8.2 8.2.1 berkomunikasi TP1: Mengingat kembali pengetahuan Persembahan media
Sifatcahaya mengenai dan kemahiran sains mengenai
sifatcahaya. penggunaan cermin/ ciricahaya/ pantulan
cahaya
8.3 8.3.1 menyatakan ciri imej TP2: Memahami penggunaan cermin/ ciri
Pantulancahaya cerminsatah. cahaya/ pantulan cahaya serta dapat
menjelaskankefahamantersebut.

8.3.2 berkomunikasi TP3: Mengaplikasikan penggunaan 8.3 Menjalankan eksperimen untuk


mengenaihukum cermin/ ciri cahaya/ pantulan cahaya membuktikan Hukum Pantulan.
pantulan. untuk melaksanakantugasan mudah.

TP4: Menganalisis pengetahuan


mengenai penggunaan cermin/ ciri
cahaya/ pantulan cahaya dalam konteks
penyelesaian masalah mengenai kejadian
atau fenomena alam.

TP5: Menilai kesesuaian penggunaan


cermin/ ciri cahaya/ pantulan cahaya
dalam dalam konteks penyelesaian
masalah dan membuat keputusan untuk
melaksanakan satu tugasan.

TP6: Merekabentuk persembahan


pelbagai media/visual/folio/poster/main
peranan/drama secara kreatif dan inovatif
dengan menggunakan pengetahuan dan
kemahiran sains penggunaan cermin/ ciri
cahaya/ pantulan cahaya dalam konteks
penyelesaian masalah dan membuat
keputusan dengan mengambil kira nilai
sosial/ekonomi/budaya masyarakat.

39
Minggu / Standard Eksperimen / Projek / Cadangan
Standard Pembelajaran Standard Prestasi
Tarikh Kandungan Aktiviti/ IThink
8.3.3melukis gambar rajah TP1: Mengingat kembali pengetahuan
sinarpantulan cahaya. dan kemahiran sains mengenai
penggunaan cermin/ ciricahaya/ pantulan
cahaya
8.3.4 menyelesaikan
masalah dalamkehidupan TP2: Memahami penggunaan cermin/ ciri
seharian dengan cahaya/ pantulan cahaya serta dapat
mengaplikasikonsep menjelaskankefahamantersebut.
pantulan cahaya.
TP3: Mengaplikasikan penggunaan
cermin/ ciri cahaya/ pantulan cahaya
untuk melaksanakantugasan mudah.

TP4: Menganalisis pengetahuan


mengenai penggunaan cermin/ ciri
cahaya/ pantulan cahaya dalam konteks
penyelesaian masalah mengenai kejadian
atau fenomena alam.

TP5: Menilai kesesuaian penggunaan


cermin/ ciri cahaya/ pantulan cahaya
dalam dalam konteks penyelesaian
masalah dan membuat keputusan untuk
melaksanakan satu tugasan.

TP6: Merekabentuk persembahan pelbagai


media/visual/folio/poster/main
peranan/drama secara kreatif dan inovatif
dengan menggunakan pengetahuan dan
kemahiran sains penggunaan cermin/ ciri
cahaya/ pantulan cahaya dalam konteks
penyelesaian masalah dan membuat
keputusan dengan mengambil kira nilai
sosial/ekonomi/budaya masyarakat.

40
Minggu / Standard Eksperimen / Projek / Cadangan
Standard Pembelajaran Standard Prestasi
Tarikh Kandungan Aktiviti/ IThink
M32 8.4 8.4.1 mengitlak bahawa TP1: Mengingat kembali Mengumpulkan dan mentafsirkan
3/9/2018- Pembiasan pembiasancahaya pengetahuan dan kemahiran sains maklumattentang perkaraberikut
7/9/2018 cahaya berlaku apabila mengenai pembiasan cahaya (a) pembiasancahaya.
cahaya (b) fenomena alam seperti dasar
bergerakmelalui TP2: Memahami pembiasancahaya kolamkelihatan cetek,
medium yang serta dapat penyedut minuman kelihatan
berbezaketumpata menjelaskankefahamantersebut. bengkokdi dalam gelas
n. berisiair.
TP3: Mengaplikasikan Menjalankan aktiviti untuk
8.4.2 melukis gambar
rajah pembiasancahaya untuk menunjukkanbahawa cahaya
melaksanakantugasan mudah. terbias menjauhi normal
sinarpembiasan
cahaya apabila apabilamelalui medium tumpat ke
cahaya TP4: Menganalisis pengetahuan kurang tumpat danmendekati
melaluimedium mengenai pembiasan cahaya dalam normal apabila cahaya merambat
berbezaketumpat konteks penyelesaian masalah melaluimedium kurang tumpat ke
an. mengenai kejadian atau fenomena lebihtumpat.
alam.
8.4 Menjalankan eksperimen untuk
8.4.3 merumuskan mengkajihubungan antara sudut
hubungan antara TP5: Menilai kesesuaian pembiasan
cahaya dalam dalam konteks tuju, i dan sudut biasan, r
suduttuju, i dan sudut apabilacahaya bergerak dari
biasan, r penyelesaian masalah dan membuat
keputusan untuk melaksanakan satu medium yang berlainan
apabilacahaya
tugasan. ketumpatan.
bergerak dari medium
kurang tumpatke
lebihtumpat.
TP6: Merekabentuk persembahan
pelbagai media/visual/folio /
poster/main peranan/drama secara
kreatif dan inovatif dengan Menjalankan kajian perpustakaan
8.4.4 8.4.4 mewajarkan menggunakan pengetahuan dan danmembuat pembentangan
aplikasi kemahiran sains pembiasan cahaya fenomena pembiasancahaya,
pembiasancahaya dalam konteks penyelesaian masalah contohnya, kelipan bintang, sudu
dalamkehidupan. dan membuat keputusan dengan kelihatan bengkokdi dalam air, dasar
mengambil kira nilai kolam kelihatan lebihcetek.
sosial/ekonomi/budaya masyarakat.

41
Minggu / Standard Eksperimen / Projek / Cadangan
Standard Pembelajaran Standard Prestasi
Tarikh Kandungan Aktiviti/ IThink
M33 8.5 8.5.1 berkomunikasi TP1: Mengingat kembali pengetahuan
10/19/2018 – dan kemahiran sains mengenai Mengumpul dan mentafsirkan
Penyebarancaha mengenaipenyebaran
14/9/2018 penyebaran cahaya/penyerakan cahaya maklumattentang penyebaran
ya cahaya
cahaya dan fenomena
TP2: Memahami penyebaran yangberkaitan dengan
cahaya/penyerakan cahaya dapat penyebarancahaya.
menjelaskankefahamantersebut.
Menjalankan aktiviti untuk mengkaji
8.5.2menjelaskan dengan TP3: Mengaplikasikan penyebaran perkaraberikut:
contohpenyebaran cahaya cahaya/penyerakan cahaya untuk
dalam kehidupanseharian. melaksanakantugasan mudah.
 penyebaran cahaya
TP4: Menganalisis pengetahuan denganmenggunakan prisma.
mengenai penyebaran  pembentukanpelangi.
cahaya/penyerakan cahaya dalam
8.6 8.6.1 berkomunikasi konteks penyelesaian masalah mengenai
Penyerakancaha mengenaipenyerakan cahaya. kejadian atau fenomena alam. Menggunakan multimedia bagi
ya mentafsirkanmaklumat mengenai
TP5: Menilai kesesuaian penyebaran penyerakancahaya.
cahaya/penyerakan cahaya dalam dalam
konteks penyelesaian masalah dan Menjalankan aktiviti untuk mengkaji
membuat keputusan untuk melaksanakan kesanpenyerakan cahaya.
satu tugasan.
8.6 2 menjelaskan dengan Mengumpulkan dan mentafsirkan
contohpenyerakan cahaya TP6: Merekabentuk persembahan maklumattentang perkaraberikut:
pelbagai media/visual/folio/poster/main
dalam kehidupanharian.
peranan/drama secara kreatif dan inovatif
 penyerakancahaya.
dengan menggunakan pengetahuan dan fenomena alam seperti kebiruan
kemahiran sains penyebaran langitdan kemerahan
cahaya/penyerakan cahaya dalam konteks matahariterbenam.
penyelesaian masalah dan membuat
keputusan dengan mengambil kira nilai
sosial/ekonomi/budaya masyarakat.

42
Minggu / Standard Eksperimen / Projek / Cadangan
Standard Pembelajaran Standard Prestasi
Tarikh Kandungan Aktiviti/ IThink
M34 8.7 Penambahan 8.7.1 mengenal pasti TP1: Mengingat kembali pengetahuan Menjalankan aktiviti untuk mengkaji:
17/9/2018 – dan penolakan warnaprimer. dan kemahiran sains mengenai  penambahan cahaya
21/9/2018 cahaya penambahandan penolakancahaya.
menggunakanpenapis warna
8.7.2 mengenal pasti TP2: Memahami penambahan dan primer, bagi menghasilkan
penambahanwarna- penolakan cahaya serta dapat warnasekunder iaitu sian,
warna primer bagi menjelaskankefahamantersebut. magenta dankuning.
membentuk
warnasekunder. TP3: Mengaplikasikan /penambahan dan
penolakan cahaya untuk
8.7.3 berkomunikasi melaksanakantugasan mudah.
mengenai cahaya.
TP4: Menganalisis pengetahuan
8.7.4 merekodkan mengenai penambahan dan penolakan Menjalankan aktiviti untuk mengkaji:
warna yang cahaya dalam konteks penyelesaian  penambahan cahaya
terhasilpada skrin masalah mengenai kejadian atau menggunakanpenapis warna
selepas cahaya fenomena alam. primer, bagi menghasilkan
melaluipenapis
TP5: Menilai kesesuaian penambahan warnasekunder iaitu sian,
warna.
dan penolakan cahaya dalam dalam magenta dankuning.
8.7.5 membezakan konteks penyelesaian masalah dan  penolakan cahaya yang berlaku
penambahan membuat keputusan untuk melaksanakan
satu tugasan.
apabilacahaya diserap atau
danpenolakan cahaya. ditolak oleh penapiswarna
TP6: Merekabentuk persembahan  perbezaan antara penambahan
8.7.6 menjelaskan dengan pelbagai media/visual/folio/poster/main danpenolakan cahaya.
contohpenambahan peranan/drama secara kreatif dan inovatif
dan penolakan cahaya dengan menggunakan pengetahuan dan
dalamkehidupan harian kemahiran sains penambahan dan Mencari maklumat dan
penolakan cahaya dalam konteks membuatpersembahan
penyelesaian masalah dan membuat multimedia.
keputusan dengan mengambil kira nilai
sosial/ekonomi/budaya masyarakat.

43
Tema 5: Penerokaan Bumi dan Angkasa Lepas
9: Bumi

Minggu / Standard Eksperimen / Projek / Cadangan


Standard Pembelajaran Standard Prestasi
Tarikh Kandungan Aktiviti/ IThink
M35 9.1 9.1.1 berkomunikasi TP1: Mengingat kembali
24/9/2018 – Sistem dan mengenai sistemBumi. pengetahuan dan kemahiran sains
28/9/2018 strukturBumi mengenai strukturbumi

TP2: Memahami struktur bumi


serta dapat menjelaskan
kefahamantersebut.

TP3: Mengaplikasikan
pengetahuan dan kemahiran sains
mengenai struktur bumi untuk
melaksanakan tugasan mudah.

TP4: Menganalisis pengetahuan


mengenai struktur bumi
dalamkonteks penyelesaian
masalah mengenai kejadian atau
fenomenaalam.

TP5: Menilai pengetahuan


mengenai struktur bumi
dalamkonteks penyelesaian
masalah dan membuat
keputusan untuk melaksanakan
satutugasan.

44
9.1.2 menjelaskan Membuat persembahan multimedia
TP6: Merekabentuk persembahan
perbezaan mengenaistruktur Bumi yang terdiri
pelbagai media/ visual/ folio/ poster/
antaralapisan bumi daripada empat komponenyang
main peranan/drama secarakreatif
berdasarkan utama iaitu hidrosfera, atmosfera,
dan inovatif dengan menggunakan
komposisi dan biosferadan geosfera.
pengetahuan dan kemahiran sains
sifatfizik. mengenaistruktur bumi dalam konteks  Stratifikasi atmosfera dan
penyelesaian masalah dan peranannyatermasuk masalah
membuatkeputusan dengan penipisan lapisan
mengambil kira nilai sosial/ ozon.Keadaan atmosfera
ekonomi/ budayamasyarakat. yang berubah (suhu
dantekanan) dengan altitud
perlu jugadiperkenalkan.
 Stratifikasi dalam lautan dari
permukaan hinggake zon gelap
di dasar laut serta taburan
hidupandi dalamnya, termasuk
taburan air di Bumiseperti lautan,
sungai, glasier, awan dan air
didalam tanah.
9.1.3 menyedari bahawa Membuat persembahan visual
keadaan fizikyang atau grafikbagi menunjukkan
sesuai menampung perbezaan antara kerak,
kehidupanhanya wujud manteldan teras.
diBumi.

45
Minggu / Standard Eksperimen / Projek / Cadangan
Standard Pembelajaran Standard Prestasi
Tarikh Kandungan Aktiviti/ IThink

46
9.2 9.2.1 menerangkan jenis TP1: Mengingat kembali Menjalankan aktiviti dan
Bahan Bumi dan ciribatuan. pengetahuan dan kemahiran sains membuatpersembahan multimedia bagi
mengenai strukturbumi tiga jenis batuan iaitu igneus,sedimen
dan metamorfik serta
TP2: Memahami struktur bumi prosespembentukannya.
serta dapat menjelaskan
kefahamantersebut.

TP3: Mengaplikasikan
pengetahuan dan kemahiran sains
mengenai struktur bumi untuk
melaksanakan tugasan mudah.

TP4: Menganalisis pengetahuan


mengenai struktur bumi
dalamkonteks penyelesaian
masalah mengenai kejadian atau
fenomenaalam.

TP5: Menilai pengetahuan


mengenai struktur bumi
dalamkonteks penyelesaian
masalah dan membuat
keputusan untuk melaksanakan
satutugasan.

TP6: Merekabentuk persembahan


pelbagai media/ visual/ folio/ poster/
main peranan/drama secarakreatif
dan inovatif dengan menggunakan
pengetahuan dan kemahiran sains
mengenaistruktur bumi dalam
9.2.2 berkomunikasi bagi konteks penyelesaian masalah dan
membezakanproses membuatkeputusan dengan
pembentukanbatuan. mengambil kira nilai sosial/
ekonomi/ budayamasyarakat.

47
9.3 9.3.1 berkomunikasi Mendapatkan maklumat mengenai
Proses mengenai proses eksogendan endogen dan
UtamaBumi proseseksogen membuat persembahanmultimedia.
dan endogen.

Minggu / Standard Eksperimen / Projek / Cadangan


Standard Pembelajaran Standard Prestasi
Tarikh Kandungan Aktiviti/ IThink
M36 9.4 9.4.1 berkomunikasi TP1: Mengingat kembali Mengumpulkan, mentafsirkan
01/10/2018 – Fenomenageobe mengenaigeobencana pengetahuan dan kemahiran sains datamelalui persembahan multimedia
5/10/2018 ncana . mengenai geobencana bagaimanageobencana seperti gempa
bumi, volkanisma, tanah
TP2: Memahami geobencana serta runtuh,tsunami, pemanasan global,
dapat menjelaskan hujan asid berlaku, tanahjerlus,
kefahamantersebut. lubangbenam.

TP3: Mengaplikasikan
pengetahuan dan kemahiran sains
mengenai geobencana untuk
melaksanakan tugasan mudah.

TP4: Menganalisis pengetahuan


mengenai geobencana
dalamkonteks penyelesaian
masalah mengenai kejadian atau
fenomenaalam.

TP5: Menilai pengetahuan


mengenai geobencana
dalamkonteks penyelesaian
masalah dan membuat keputusan
9.4.2 menjana idea
untuk melaksanakan satutugasan.
bagaimana sainsdan
teknologi digunakan
untukmenghadapi TP6: Merekabentuk persembahan
geobencana pelbagai media/visual/folio/poster/main

48
9.4.3 menyedari peranan/drama secarakreatif dan Projek mengkaji kemajuan sains
bahawa bencana inovatif dengan menggunakan dan teknologi bolehmenyediakan
alammemberi pengetahuan dan kemahiran sains manusia untuk menghadapi
impak terhadap mengenaigeobencana dalam konteks kemungkinangeobencana.
kehidupan penyelesaian masalah dan
alamsekitar membuatkeputusan dengan
mengambil kira nilai sosial/
ekonomi/ budayamasyarakat.

49
Minggu / Standard Eksperimen / Projek / Cadangan
Standard Pembelajaran Standard Prestasi
Tarikh Kandungan Aktiviti/ IThink
M37 9.5 9.5.1 berkomunikasi TP1: Mengingat kembali
8/10/2018- UsiaBumi mengenai skalamasa pengetahuan dan kemahiran sains
12/10/2018 geologi. mengenai strukturbumi

9.5.2 menerangkan kaedah TP2: Memahami struktur bumi serta Mendapatkan maklumat mengenai
penentuanusia bumi. dapat menjelaskan skala masageologi dan kaedah
kefahamantersebut. menentukan usia Bumi danmembuat
perkongsian.
TP3: Mengaplikasikan
pengetahuan dan kemahiran sains
mengenai struktur bumi untuk
melaksanakan tugasan mudah.

TP4: Menganalisis pengetahuan


mengenai struktur bumi
dalamkonteks penyelesaian
masalah mengenai kejadian atau
fenomenaalam.

TP5: Menilai pengetahuan


mengenai struktur bumi
dalamkonteks penyelesaian
masalah dan membuat keputusan
untuk melaksanakan satutugasan.

TP6: Merekabentuk persembahan


pelbagai media/visual/folio/poster/
main peranan/drama secarakreatif
dan inovatif dengan menggunakan
pengetahuan dan kemahiran sains
mengenaistruktur bumi dalam
9.5.3 berkomunikasi konteks penyelesaian masalah Menggunakan persembahan secara
mengenaifosil. dan membuatkeputusan dengan grafik atauvisual mengenai fosil serta
mengambil kira nilai kaitannya dengan sejarahBumi.
sosial/ekonomi/budayamasyaraka
t.

50
9.5.4 menaakul Perbincangan bagaimana pengetahuan
kepentingan mengenaifosil membantu sainsmoden.
fosilkepada
perkembangan
sainskini.

51
Minggu / Standard Eksperimen / Projek / Cadangan
Standard Pembelajaran Standard Prestasi
Tarikh Kandungan Aktiviti/ IThink
M38
15/10/2018 – PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN(T1,2,4)
2/11/2018
M39
5/11/2018 –
9/11/2018 Perbincangan
6/11 – HARI
DEEPAVALI
M40
12/11/2018 –
Perbincangan
16/11/2018

M41
19/11/2018-
Perbincangan
23/11/2018

CUTI AKHIR TAHUN (24/11/2018-31/12/2018)

52