Anda di halaman 1dari 15

Surat-Surat Pembinasa Jin || FlashdiskQuran.

com

1.Surat Al Fatihah

            

           

          

1. dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang[1].

2. segala puji[2] bagi Allah, Tuhan semesta alam[3].

3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

4. yang menguasai[4] di hari Pembalasan[5].

5. hanya Engkaulah yang Kami sembah[6], dan hanya kepada Engkaulah Kami meminta
pertolongan[7].

6. Tunjukilah[8] Kami jalan yang lurus,

7. (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka
yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.[9]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------

2.Ayat Kursi ( Al Baqoroh : 255 )

                    

                 

                

  

255. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus
menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di
langit dan di bumi. tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui
apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa
dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi[161] Allah meliputi langit dan bumi. dan
Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.
Surat-Surat Pembinasa Jin || FlashdiskQuran.com

[161] Kursi dalam ayat ini oleh sebagian mufassirin diartikan dengan ilmu Allah dan ada pula yang
mengartikan dengan kekuasaan-Nya.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------

3.Surat Al Baqoroh : 137

                

     

137. Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka
telah mendapat petunjuk; dan jika mereka berpaling, Sesungguhnya mereka berada dalam
permusuhan (dengan kamu). Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. dan Dia-lah yang
Maha mendengar lagi Maha mengetahui. ( Al Baqoroh:137)

4.Surat Al Imron : 181

               

       

181. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkatan orang-orang yang mengatakan: "Sesunguhnya
Allah miskin dan Kami kaya". Kami akan mencatat Perkataan mereka itu dan perbuatan mereka
membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar, dan Kami akan mengatakan (kepada mereka):
"Rasakanlah olehmu azab yang mem bakar". ( Al Imron : 181 )

5.Surat An Nisa : 14

            



14. dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-
Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya
siksa yang menghinakan. ( Annisa : 14 )

6. Surat Al An’am : 93

                 

              
Surat-Surat Pembinasa Jin || FlashdiskQuran.com

             

    

93. dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah atau
yang berkata: "Telah diwahyukan kepada saya", Padahal tidak ada diwahyukan sesuatupun
kepadanya, dan orang yang berkata: "Saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah."
Alangkah dahsyatnya Sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam
tekanan sakratul maut, sedang Para Malaikat memukul dengan tangannya, (sambil berkata):
"Keluarkanlah nyawamu" di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena
kamu selalu mengatakan terhadap Allah (perkataan) yang tidak benar dan (karena) kamu selalu
menyombongkan diri terhadap ayat-ayatNya. ( Al An’am : 93 )

7. Surat Al A’raf : 117 – 120

                

            

117. dan Kami wahyukan kepada Musa: "Lemparkanlah tongkatmu!". Maka sekonyong-konyong
tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan.

118. karena itu nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan.

119. Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina.

120. dan Ahli-ahli sihir itu serta merta meniarapkan diri dengan bersujud[554].

[554] Mereka terus bersujud kepada Allah karena meyakini kebenaran seruan Nabi Musa a.s. dan
bukan ia ahli sihir sebagai yang mereka duga semula. ( Al A’raf : ayat 117 – 120 )

8. Surat Al Anfaal : 12-14

              

            

             

    

12. (ingatlah), ketika Tuhanmu mewahyukan kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku bersama
kamu, Maka teguhkan (pendirian) orang-orang yang telah beriman". kelak akan aku jatuhkan rasa
Surat-Surat Pembinasa Jin || FlashdiskQuran.com

ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, Maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap
ujung jari mereka[599].

13. (Ketentuan) yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-
Nya; dan Barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya Allah Amat keras
siksaan-Nya.

14. Itulah (hukum dunia yang ditimpakan atasmu), Maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya
bagi orang-orang yang kafir itu ada (lagi) azab neraka.

[599] Maksudnya: ujung jari disini ialah anggota tangan dan kaki. ( Al Anfaal : 12-14 )

9.Surat Al Anfaal : 17

              

         

17. Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allahlah yang
membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah-lah yang
melempar. (Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka) dan untuk memberi kemenangan
kepada orang-orang mukmin, dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha
mendengar lagi Maha mengetahui. ( Al Anfaal : 17 )

10.Surat Al Anfaal : 50

            

 

50. kalau kamu melihat ketika Para Malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul
muka dan belakang mereka (dan berkata): "Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar",
(tentulah kamu akan merasa ngeri). ( Al Anfaal : 50 )

11.Surat At Taubah : 26

            

      

26. kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada RasulNya dan kepada orang-orang yang
beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan
Surat-Surat Pembinasa Jin || FlashdiskQuran.com

bencana kepada orang- orang yang kafir, dan Demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang
kafir. ( At-Taubah : 26 )

12. Surat At – Taubah : 35

              

     

35. pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi
mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang
kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan
itu." ( At-Taubah : 35 )

13. Surat Yunus : 88

            

              

  

88. Musa berkata: "Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan
pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia, Ya Tuhan Kami -
akibatnya mereka menyesatkan (manusia) dari jalan Engkau. Ya Tuhan Kami, binasakanlah harta
benda mereka, dan kunci matilah hati mereka, Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat
siksaan yang pedih." ( Yunus : 88 )

14.Surat Hud : 56

                  

 

56. Sesungguhnya aku bertawakkal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. tidak ada suatu binatang
melatapun[723] melainkan Dia-lah yang memegang ubun-ubunnya[724]. Sesungguhnya Tuhanku di
atas jalan yang lurus[725]."

[723] Yang dimaksud binatang melata di sini ialah segenap makhluk Allah yang bernyawa.

[724] Maksudnya: mengusainya sepenuhnya.


Surat-Surat Pembinasa Jin || FlashdiskQuran.com

[725] Maksudnya: Allah selalu berbuat adil. ( Hud : 56 )

15. Surat Hud : 67

        

67. dan satu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu, lalu mereka mati
bergelimpangan di rumahnya, ( Hud :67 )

16. Surat Hud : 82 - 82

            

         

82. Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (kami
balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi,

83. yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu Tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim[733].

[733] Yakni orang-orang zalim itu karena kezalimannya, mereka pasti mendapat siksa yang demikian.
Adapula sebagian mufassir mengartikan bahwa negeri kaum Luth yang dibinasakan itu tidak jauh dari
negeri Mekah. ( Hud : 82 – 83 )

17. Surat An-Nahl : 1

          

1. telah pasti datangnya ketetapan Allah[818] Maka janganlah kamu meminta agar disegerakan
(datang) nya. Maha suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

[818] Ketetapan Allah di sini ialah hari kiamat yang telah diancamkan kepada orang-orang musyrikin.

( An-Nahl : 1 )

18. Surat Al Isro’ : 18

               

  


Surat-Surat Pembinasa Jin || FlashdiskQuran.com

18. Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), Maka Kami segerakan baginya di
dunia itu apa yang Kami kehendaki bagi orang yang Kami kehendaki dan Kami tentukan baginya
neraka Jahannam; ia akan memasukinya dalam Keadaan tercela dan terusir. ( Al Isra’ : 18 )

19. Surat Al Isro’ : 81

          

81. dan Katakanlah: "Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap". Sesungguhnya yang batil
itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. ( Al isra’ : 81 )

20. Surat Thoha : 97

                 

             

97. berkata Musa: "Pergilah kamu, Maka Sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan di dunia ini
(hanya dapat) mengatakan: "Janganlah menyentuh (aku)"[941]. dan Sesungguhnya bagimu hukuman
(di akhirat) yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya, dan lihatlah Tuhanmu itu yang kamu
tetap menyembahnya. Sesungguhnya Kami akan membakarnya, kemudian Kami sungguh-sungguh
akan menghamburkannya ke dalam laut (berupa Abu yang berserakan).

[941] Maksudnya: supaya Samiri hidup terpencil sendiri sebagai hukuman di dunia. dan sebagai
hukuman di akhirat, ia akan ditempatkan di didalam neraka. ( Thoha : 97 )

21. Surat Al Anbiya : 11-15

             

              

             

 

11. dan berapa banyaknya (penduduk) negeri yang zalim yang teIah Kami binasakan, dan Kami
adakan sesudah mereka itu kaum yang lain (sebagai penggantinya).

12. Maka tatkala mereka merasakan azab Kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya.

13. janganlah kamu lari tergesa-gesa; Kembalilah kamu kepada nikmat yang telah kamu rasakan dan
kepada tempat-tempat kediamanmu (yang baik), supaya kamu ditanya[953].
Surat-Surat Pembinasa Jin || FlashdiskQuran.com

14. mereka berkata: "Aduhai, celaka Kami, Sesungguhnya Kami adalah orang-orang yang zaIim".

15. Maka tetaplah demikian keluhan mereka, sehingga Kami jadikan mereka sebagai tanaman yang
telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.

[953] Maksudnya: orang yang zalim itu di waktu merasakan azab Allah melarikan diri, lalu orang-
orang yang beriman mengatakan kepada mereka dengan secara cemooh agar mereka tetap ditempat
semula dengan menikmati kelezatan-kelezatan hidup sebagaimana biasa untuk Menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang akan dihadapkan kepada mereka. ( Al Anbiya : 11 – 15 )

22.Surat Saba’ : 48 - 54

                

                

               

              

                

   

48. Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku mewahyukan kebenaran. Dia Maha mengetahui segala
yang ghaib".

49. Katakanlah: "Kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak (pula) akan
mengulangi[1246]".

50. Katakanlah: "Jika aku sesat Maka Sesungguhnya aku sesat atas kemudharatan diriku sendiri; dan
jika aku mendapat petunjuk Maka itu adalah disebabkan apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku.
Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha Dekat".

51. dan (alangkah hebatnya) Jikalau kamu melihat ketika mereka (orang-orang kafir) terperanjat
ketakutan (pada hari kiamat); Maka mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka ditangkap dari
tempat yang dekat (untuk dibawa ke neraka),

52. dan (di waktu itu) mereka berkata: "Kami beriman kepada Allah", Bagaimanakah mereka dapat
mencapai (keimanan) dari tempat yang jauh itu[1247].

53. dan Sesungguhnya mereka telah mengingkari Allah sebelum itu; dan mereka menduga-duga
tentang yang ghaib dari tempat yang jauh.

54. dan dihalangi antara mereka dengan apa yang mereka ingini[1248] sebagaimana yang dilakukan
terhadap orang-orang yang serupa dengan mereka pada masa dahulu. Sesungguhnya mereka
dahulu (di dunia) dalam keraguan yang mendalam.
Surat-Surat Pembinasa Jin || FlashdiskQuran.com

[1246] Maksudnya ialah apabila kebenaran sudah datang Maka kebatilan akan hancur binasa dan
tidak dapat berbuat sesuatu untuk melawan dan meruntuhkan kebenaran itu.

[1247] Maksudnya setelah mereka melihat bagaimana dasyatnya azab pada hari kiamat itu Maka
mereka baru mau beriman kepada Allah dan Rasul- nya Padahal tempat beriman itu sudah jauh Yaitu
di dunia.

[1248] Yang mereka ingini itu ialah beriman kepada Allah atau kembali ke dunia untuk bertaubat.

( Saba’ : 48 – 54 )

23.Surat Adz dzariyah : 10-14

               

           

10. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta,

11. (yaitu) orang-orang yang terbenam dalam kebodohan yang lalai,

12. mereka bertanya: "Bilakah hari pembalasan itu?"

13. (hari pembalasan itu) ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka.

14. (Dikatakan kepada mereka): "Rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dulu kamu minta untuk
disegerakan." ( Adz dzariyah : 10-14 )

24.Surat AlQomar : 19 – 21

              

      

19. Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada
hari nahas yang terus menerus,

20. yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pokok korma yang tumbang.

21. Maka Alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku. ( AlQomar : 19 – 21 )


Surat-Surat Pembinasa Jin || FlashdiskQuran.com

25. Surat Al Haaqqah : 1-8

               

           

             

      

1. hari kiamat[1501],

2. Apakah hari kiamat itu?

3. dan tahukah kamu Apakah hari kiamat itu?

4. kaum Tsamud dan 'Aad telah mendustakan hari kiamat[1502].

5. Adapun kaum Tsamud, Maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa[1503].

6. Adapun kaum 'Aad Maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi Amat
kencang,

7. yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus
menerus; Maka kamu Lihat kaum 'Aad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka
tunggul pohon kurma yang telah kosong (lapuk).

8. Maka kamu tidak melihat seorangpun yang tinggal di antara mereka[1504].

[1501] Al Haaqaah menurut bahasa berarti yang pasti terjadi. hari kiamat dinamai Al Haaqqah karena
Dia pasti terjadi.

[1502] Al Qaari'ah menurut bahasa berarti yang menggentarkan hati, hari kiamat dinamakan Al
Qaari'ah karena Dia menggentarkan hati.

[1503] Yang dimaksud dengan kejadian luar biasa itu ialah petir yang Amat keras yang menyebabkan
suara yang mengguntur yang dapat menghancurkan.

[1504] Maksudnya: mereka habis dihancurkan sama sekali dan tidak punya keturunan. ( Al haaqqah :
1-8 )
Surat-Surat Pembinasa Jin || FlashdiskQuran.com

26.Surat An Nazi’at : 1-7

           

         

1. demi (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan keras,

2. dan (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan lemah-lembut,

3. dan (malaikat-malaikat) yang turun dari langit dengan cepat,

4. dan (malaikat-malaikat) yang mendahului dengan kencang,

5. dan (malaikat-malaikat) yang mengatur urusan (dunia)[1550].

6. (Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan) pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam,

7. tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.

[1550] Dalam ayat 1 s/d 5 Allah bersumpah dengan malaikat-malaikat yang bermacam-macam sifat
dan urusannya, bahwa manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat. sebahagian ahli tafsir
berpendapat, bahwa dalam ayat-ayat itu Allah bersumpah dengan bintang-bintang. ( An Nazi’at : 1-7 )

27.Surat An Nazi’at : 35

     

35. pada hari (ketika) manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, ( An Nazi’at : 35 )

28.Surat Al Buruuj’ : 10

            

 
Surat-Surat Pembinasa Jin || FlashdiskQuran.com

10. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan[1568] kepada orang-orang yang


mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat, Maka bagi mereka azab
Jahannam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar.

[1568] Yang dimaksud dengan mendatangkan cobaan ialah, seperti menyiksa, mendatangkan
bencana, membunuh dan sebagainya. ( Al Buruuj : 10 )

29.Surat Al Alaq : 15-18

             

  

15. ketahuilah, sungguh jika Dia tidak berhenti (berbuat demikian) niscaya Kami tarik ubun-
ubunnya[1591],

16. (yaitu) ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka.

17. Maka Biarlah Dia memanggil golongannya (untuk menolongnya),

18. kelak Kami akan memanggil Malaikat Zabaniyah[1592],

[1591] Maksudnya: memasukkannya ke dalam neraka dengan menarik kepalanya.

[1592] Malaikat Zabaniyah ialah Malaikat yang menyiksa orang-orang yang berdosa di dalam neraka.

( Al Alaq : 15 – 18 )

30. Surat Al Baqoroh : 285 – 286

              

               

                  

                
Surat-Surat Pembinasa Jin || FlashdiskQuran.com

                 

 

285. Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula
orang-orang yang beriman. semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya
dan rasul-rasul-Nya. (mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun
(dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan Kami taat."
(mereka berdoa): "Ampunilah Kami Ya Tuhan Kami dan kepada Engkaulah tempat kembali."

286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat
pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang
dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau
Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat
sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah
Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami;
ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap
kaum yang kafir."

( Al Baqoroh : 285 – 286 )

Kunjungi : http://flashdiskquran.com/ayat-ayat-khusus-pembinasa-pembakar-jin-dan-sihir-download-
mp3.html
Surat-Surat Pembinasa Jin || FlashdiskQuran.com
Surat-Surat Pembinasa Jin || FlashdiskQuran.com

Anda mungkin juga menyukai