Anda di halaman 1dari 3

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

TINGKATAN 4 2013

PERATURAN PEMARKAHAN

EKONOMI RUMAH TANGGA


KERTAS 1

NO JAWAPAN NO JAWAPAN NO JAWAPAN NO JAWAPAN

1 C 11 D 21 B 31 D

2 B 12 B 22 C 32 B

3 D 13 D 23 D 33 C

4 C 14 D 24 C 34 C

5 A 15 A 25 A 35 C

6 A 16 B 26 D 36 D

7 B 17 C 27 D 37 B

8 D 18 A 28 C 38 D

9 C 19 D 29 B 39 D

10 A 20 D 30 A 40 A

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2013

EKONOMI RUMAH TANGGA

TINGKATAN EMPAT 3758/1

Kertas 1
1 jam Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.


2. Jawab semua soalan.
3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat jawapan yang berhuruf A,B,C dan D. Bagi tiap-
tiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas
jawapan objektif yang disediakan .
4. Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu
jawapan, padamkan hingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan
jawapan anda yang baru

Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak.

Anda mungkin juga menyukai