Anda di halaman 1dari 2

BORANG SOAL SELIDIK / MAKLUM BALAS KELAS KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KREATIF BORANG SOAL SELIDIK / MAKLUM BALAS

/ MAKLUM BALAS KELAS KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KREATIF


DAN KRITIS DAN KRITIS

Kelas: _________________ Kelas: _________________

Sangat tidak Tidak setuju Kurang setuju setuju Sangat setuju Sangat tidak Tidak setuju Kurang setuju setuju Sangat setuju
setuju setuju
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Sila maklumkan pandangan anda terhadap kelas KBKK yang telah anda ikuti ini dengan Sila maklumkan pandangan anda terhadap kelas KBKK yang telah anda ikuti ini dengan
menanda (/) pada ruangan yang sesuai di bawah berpandukan kepada skor di atas. menanda (/) pada ruangan yang sesuai di bawah berpandukan kepada skor di atas.

BIL PERKARA 1 2 3 4 5 BIL PERKARA 1 2 3 4 5


Penilaian Guru Penilaian Guru
1. Objektif kelas tercapai 1. Objektif kelas tercapai
2. Pengisian program yang sesuai 2. Pengisian program yang sesuai
3. Penyampaian yang baik dan berkesan 3. Penyampaian yang baik dan berkesan
4. Penggunaan alat bantuan yang berkesan 4. Penggunaan alat bantuan yang berkesan

Penilaian Pelaksanaan Kelas Penilaian Pelaksanaan Kelas


5. Suasana tempat kelas yang kondusif 5. Suasana tempat kelas yang kondusif
6. Perancangan dan pelaksanaan kelas telah 6. Perancangan dan pelaksanaan kelas telah
dibuat dengan lancar dibuat dengan lancar
7. Masa yang diperuntukkan bagi setiap sesi 7. Masa yang diperuntukkan bagi setiap sesi
adalah sesuai adalah sesuai

Penilaian Keberkesanan Kelas Terhadap Penilaian Keberkesanan Kelas Terhadap


Pelajar Pelajar
8. Peningkatan motivasi diri 8. Peningkatan motivasi diri
9. Dapat melihat potensi diri dengan lebih jelas 9. Dapat melihat potensi diri dengan lebih jelas
10. Pada keseluruhannya kelas ini Berjaya dan 10. Pada keseluruhannya kelas ini Berjaya dan
bermanfaat. bermanfaat.

Ulasan Pelajar Ulasan Pelajar


Kelemahan-kelamahan lain(Jika tiada Kelemahan-kelamahan lain(Jika tiada
kosongkan): kosongkan):

Cadangan penambahbaikan: Cadangan penambahbaikan: