Anda di halaman 1dari 1

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL........................................................................................ i
DAFTAR ISI..................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1


A Latar Belakang.......................................................................... 1

BAB II PEMBAHASAN.............................................................................. 2
A. Pengertian Zakat .................................................................... 2
B. Hukum Mengeluarkan Zakat.................................................... 2
C. Zakat Sebelum Islam................................................................ 5
D. Zakat Dalam Islam.................................................................... 7
E. Hikmah Zakat Dan Fungsi Zakat.............................................. 8
F. Zakat Profesi .................................................................... 10
G. Problematika Yang Muncul Terkait Persoalan Zakat................ 12

BAB III PENUTUP................................................................................. 15

1 Kesimpulan......................................................................... 15

ix