Anda di halaman 1dari 10

SEKOLAH : SJK C HIN HUA

ALAMAT : KLANG,

: SELANGOR

PENILAIAN : Apr-16

MATA PELAJARAN NAMA GURU MATA PELAJARAN: PN. ROSLINA BINTI HASHIM
BAHASA MELAYU KELAS: TAHUN 1 TAAT

TAHAP PENGUASAAN BAGI SETIAP STANDARD KANDUNGAN


NO. MY KID / NO. KAD TAHAP PENGUASAAN
BIL. NAMA MURID JANTINA
PENGENALAN MENDENGAR DAN KESELURUHAN
MEMBACA MENULIS
BERTUTUR

10

11

12

13
NO. MY KID / NO. KAD TAHAP PENGUASAAN
BIL. NAMA MURID JANTINA
PENGENALAN MENDENGAR DAN KESELURUHAN
MEMBACA MENULIS
BERTUTUR

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34
NO. MY KID / NO. KAD TAHAP PENGUASAAN
BIL. NAMA MURID JANTINA
PENGENALAN MENDENGAR DAN KESELURUHAN
MEMBACA MENULIS
BERTUTUR

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54
NO. MY KID / NO. KAD TAHAP PENGUASAAN
BIL. NAMA MURID JANTINA
PENGENALAN MENDENGAR DAN KESELURUHAN
MEMBACA MENULIS
BERTUTUR

…………………………………………………
EN. TAN KAR HOCK
GURU BESAR
SJK C HIN HUA
SJK C HIN HUA
KLANG,
SELANGOR
1 April, 2016 NOTA : JANGAN PADAM

BAHASA MELAYU ###


###
Nama Murid 0 ###
No. MY KID 000000-00-0000 ###
Jantina 0 ###
Kelas TAHUN 1 TAAT ###
Nama Guru PN. ROSLINA BINTI HASHIM ###
Tarikh Pelaporan 04 JANUARI 2015 ###
###

Tahap Penguasaan Keseluruhan ###


BAHASA MELAYU 0
###

Berikut adalah pernyataan bagi


#N/A
Tahap Penguasaan keseluruhan
###
###

TAHAP
MATA PELAJARAN KEMAHIRAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

###

MENDENGAR DAN
0 #N/A
BERTUTUR

###

BAHASA MELAYU MEMBACA 0 #N/A

###

MENULIS 0 #N/A

###
###
###
ULASAN GURU : ###

###
###
###
###
###
###
###
………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ###
PN. ROSLINA BINTI HASHIM EN. TAN KAR HOCK ###
GURU MATA PELAJARAN GURU BESAR ###
SJK C HIN HUA SJK C HIN HUA ###
###
DATA PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

TAHAP
STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR
PENGUASAAN

Memberikan respons terhadap pelbagai soalan, suruhan, dan pesanan serta menyampaikan maklumat dengan
1
sebutan dan intonasi yang betul secara bertatasusila pada tahap sangat terhad.

Memberikan respons terhadap pelbagai soalan, suruhan, dan pesanan serta menyampaikan maklumat dengan
2
sebutan dan intonasi yang betul secara bertatasusila pada tahap terhad.

Memberikan respons terhadap pelbagai soalan, suruhan, dan pesanan serta menyampaikan maklumat dengan
3
sebutan dan intonasi yang betul secara bertatasusila pada tahap memuaskan.

Memberikan respons terhadap pelbagai soalan, suruhan, dan pesanan serta menyampaikan maklumat dengan
4
sebutan dan intonasi yang betul secara bertatasusila pada tahap kukuh.

Memberikan respons terhadap pelbagai soalan, suruhan, dan pesanan serta menyampaikan maklumat dengan
5
sebutan dan intonasi yang betul secara bertatasusila pada tahap terperinci.

Memberikan respons terhadap pelbagai soalan, suruhan, dan pesanan serta menyampaikan maklumat dengan
6 sebutan dan intonasi yang betul secara bertatasusila pada tahap sangat terperinci, konsisten, dan menjadi model
teladan.
TAHAP
STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MEMBACA
PENGUASAAN

Membaca, memahami, dan menaakul bahan, mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan bahan bukan
1
sastera serta mempersembahkan karya sastera pada tahap sangat terhad.

Membaca, memahami, dan menaakul bahan, mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan bahan bukan
2
sastera serta mempersembahkan karya sastera pada tahap terhad.

Membaca, memahami, dan menaakul bahan, mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan bahan bukan
3
sastera serta mempersembahkan karya sastera pada tahap memuaskan.

Membaca, memahami, dan menaakul bahan, mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan bahan bukan
4
sastera serta mempersembahkan karya sastera pada tahap kukuh.

Membaca, memahami, dan menaakul bahan, mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan bahan bukan
5
sastera serta mempersembahkan karya sastera pada tahap terperinci.

Membaca, memahami, dan menaakul bahan, mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan bahan bukan
6 sastera serta mempersembahkan karya sastera pada tahap sangat terperinci, konsisten, dan menjadi model
teladan.
TAHAP
STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENULIS
PENGUASAAN

Menulis secara mekanis, membina ayat, menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, menulis secara imlak,
1 menghasilkan penulisan naratif dan bukan naratif, mengedit serta memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan
dan tanda baca pada tahap sangat terhad.

Menulis secara mekanis, membina ayat, menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, menulis secara imlak,
2 menghasilkan penulisan naratif dan bukan naratif, mengedit serta memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan
dan tanda baca pada tahap terhad.

Menulis secara mekanis, membina ayat, menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, menulis secara imlak,
3 menghasilkan penulisan naratif dan bukan naratif, mengedit serta memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan
dan tanda baca pada tahap memuaskan.

Menulis secara mekanis, membina ayat, menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, menulis secara imlak,
4 menghasilkan penulisan naratif dan bukan naratif, mengedit serta memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan
dan tanda baca pada tahap kukuh.

Menulis secara mekanis, membina ayat, menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, menulis secara imlak,
5 menghasilkan penulisan naratif dan bukan naratif, mengedit serta memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan
dan tanda baca pada tahap terperinci.

Menulis secara mekanis, membina ayat, menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, menulis secara imlak,
6 menghasilkan penulisan naratif dan bukan naratif, mengedit serta memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan
dan tanda baca pada tahap sangat terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.
TAHAP
KESELURUHAN
PENGUASAAN

Murid mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang sangat lemah, sangat terhad dan
1
memerlukan banyak bimbingan, panduan dan latihan dalam kemahiran bahasa.

Murid mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang lemah, terhad dan memerlukan
2
sedikit bimbingan, panduan, dan latihan dalam kemahiran bahasa.

Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang sederhana dan berupaya
3
mengungkapkan idea serta menguasai kemahiran berfikir yang asas tanpa bimbingan dalam kemahiran bahasa.

Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang baik, dapat
4 mengaplikasikan pengetahuan bahasa dengan berkesan, berupaya mengungkapkan idea, menguasai kemahiran
berfikir yang kritis, dan mengamalkan pembelajaran kendiri secara minimum dalam kemahiran bahasa.

Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang tinggi, berupaya
mengungkapkan idea dengan jelas dan terperinci, berkomunikasi secara efektif, mengaplikasikan pengetahuan
5
bahasa yang lebih kompleks, menguasai kemahiran berfikir yang kritis dan kreatif, serta mengamalkan pembelajaran
secara kendiri dalam kemahiran bahasa.

Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang cemerlang dan
konsisten, berupaya mengungkapkan idea dengan jelas, terperinci dan tersusun, menguasai kemahiran berfikir
6
yang kritis, kreatif dan inovatif, berkomunikasi secara efektif dan penuh keyakinan, mengamalkan pembelajaran
secara kendiri serta menjadi model teladan kepada murid yang lain dalam kemahiran bahasa.
BAHASA MELAYU

MENDENGAR DAN BERTUTUR MEMBACA


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

5 5

0 0
TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP 0 5 TP0 6
TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP 0 5 TP0 6

JUMLAH 0 MURID JUMLAH 0 MURID

MENULIS TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

5 5

0 0
TP0 1 TP0 2 TP
0 3 TP0 4 TP 0 5 TP0 6 TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP 0 5 TP0 6

JUMLAH 0 MURID JUMLAH 0 MURID

TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6