Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

1. Mata Pelajaran : Bahasa Melayu


2. Tahun : 4 Inovatif
3. Bilangan Murid : 25 orang
4. Tarikh : 9 April 2018
5. Hari : Khamis
6. Masa : 8.10 hingga 9.10 pagi
7. Tema : Masyarakat Penyayang
8. Tajuk : Program Khidmat Masyarakat

9. Kemahiran Fokus: Aspek Tatabahasa: Kata Perintah


Kemahiran Lisan : Membina Ayat Perintah

10. Standard Kandungan


5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

11. Standard Pembelajaran


5.1.7 Memahami dan menggunakan kata bantu, kata perintah dan kata pemeri
dengan betul mengikut konteks.

12. Objektif Pembelajaran


Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
i. Menyatakan kata perintah yang terdapat dalam arahan bermain.
ii. Melengkapkan ayat dengan menggunakan kata perintah melalui permainan
petak perintah.
iii. Membina ayat dengan menggunakan kata perintah.

13. Sistem Bahasa


 Tatabahasa: morfologi – kata nama am
 Kosa kata: putik kapas, otak, anggota
 Sebutan dan intonasi

14. Pengisian Kurikulum (Elemen Merentas Kurikulum)


 Ilmu: Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, Sains
 Nilai Murni: kerjasama dalam masyarakat.
 Teknologi Maklumat dan Komunikasi: Belajar melalui TMK
 Elemen Keusahawanan:
EK 1: 1.4 Daya kreativiti dan inovasi: memerhati dengan bertujuan dan
menghasilkan banyak idea
EK 2: 2.2 Menganalisis pemerhatian secara kritis dan kreatif: boleh menyatakan
kebaikan / keburukan sesuatu perkara
 KP: verbal linguistik, interpersonal dan kinestetik
 BCB: mengumpul maklumat dan memproses maklumat dalam lirik lagu
 Pembelajaran Konstruktivisme

1
Langkah / Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Catatan
Pembelajaran
PENGURUSAN  Kebersihan kelas  Murid memastikan Peralatan yang
BILIK DARJAH  Persediaan murid kelas bersih dan sesuai
(2 minit) untuk belajar mereka bersedia untuk
belajar
Set Induksi FASA
(5 minit)  Isi pelajaran  Guru memaparkan PERSEDIAAN
Kata perintah gambar mengenai  Menghubungkait
bantuan mangsa banjir an PSA dengan
 Tajuk pelajaran: dan membersihkan pengalaman
‘Program Khidmat sungai. baharu
Masyarakat’  Menyediakan
 Guru membimbing minda murid
murid untuk untuk aktiviti dan
menghubungkaitkan tugasan akan
dengan tajuk pelajaran datang
pada hari ini.
BBM
Bahan maujud
(model)

KB
Menghubung kait

BCB
Memproses
maklumat
(TB:
10.Mengumpul
data melalui
semua deria)

Pembelajaran
Kontekstual
Menghubungkaitk
an dengan
pengalaman
dalam kehidupan
(TB: 8.
Menggunakan
pengetahuan
lepas ke situasi
baharu)

Langkah 1 Aktiviti 1
(10 minit) Kata Perintah: BBM
 Tolong  Guru menayangkan Video slaid kata
 Minta video mengenai perintah
 Harap pengenalan kata
 Sila perintah.
 Guru dan murid bersoal KB
jawab tentang kata  Menghubungkait

2
perintah yang didapati kan
di dalam video
tersebut. KP
 Interpersonal
 Verbal linguistik
 Kinestetik

Langkah 2 FASA
(18 minit) Permainan Petak Aktiviti 1 PERKEMBANGA
Perintah  Murid memulakan N
- Dam ular dan aktiviti dengan bermain  Konstruk semula
dadu. permainan petak dan memberi
perintah. penjelasan
lanjut dalam
Langkah permainan : pelbagai mod
1) Sediakan sebiji (bertulis)
dadu.
2) Minta rakan  Mengaplikasikan
membaling dadu pemahaman
mengikut giliran. dengan soalan.
3) Sila bergerak
mengikut bilangan BBB
yang ada pada  Dam ular
dadu.
4) Sekiranya kamu Pendekatan
berada pada  Induktif
petak yang
mempunyai Teknik
gambar pangkal
tangga, kamu  Permainan
dikehendaki Bahasa
menjawab soalan.
Kamu dikehendaki KP
melengkapkan  Interpersonal
ayat perintah  Verbal Linguistik
dengan  Kinestetik
menggunakan
kata perintah yang
sesuai. Kemudian,
selepas menjawab
soalan, naik ke
petak hujung
tanda.
5) Sekiranya kamu
berada pada petak
yang mempunyai
gambar kepala
ular, kamu
dikehendaki untuk
turun ke petak
ekor ular.

3
Kemudian, kamu
dikehendaki
membina ayat
perintah dengan
betul.
6) Apabila murid
berada pada
tangga atau
kepala ular, murid
perlu mencabut
satu kad pada
kotak manual
pengguna.
7) Selesaikan soalan
yang ada pada
kad tersebut.

Langkah 3 Kata perintah yang Aktiviti 1 FASA TINDAKAN


(23 minit) terdapat di dalam bbm  Murid melengkapkan  Menyelesaikan
petak perintah: ayat perintah yang tugasan
1. jangan telah disediakan guru (bermain
2. usah menggunakan kata permainan dam
3. sila perintah yang sesuai. ular)
4. minta  Membuat
5. tolong  Beberapa orang murid penilaian dan
6. harap. membaca ayat yang refleksi tentang
telah ditulis. pembelajaran
dan kefahaman
 Murid berkomunikasi serta
untuk membina ayat kemahiran
perintah dengan betul baharu.
dang lengkap.
BBB
Aktiviti 2  Lembaran
Pengayaan soalan ayat
Pengayaan  Murid melengkapkan perintah.
Kata perintah ayat perintah dengan
mengisi tempat kosong
menggunakan kata Ciri PA21
Pemulihan perintah dalam Berkomunikasi
Membina ayat permainan Petak secara lisan dan
perintah. Perintah. (sekiranya tulisan dengan
Contoh: murid berada pada berkesan
tangga dan bergerak
i. “Sila berikan mara ke hadapan) KP
kerjasama  Verbal linguistik
semasa Pemulihan  Kinestetik
Program  Murid membina ayat  Interpersonal
Sekolah perintah sekiranya
Penyayang
4
dijalankan,” berada pada kepala
kata Cikgu Aini ular dan bergerak
kepada murid- mundur ke belakang.
muridnya.

Penutup Kognitif  Murid menyebut kata BBB


(5 minit)  Rumusan isi perintah yang telah  Projektor LCD
pelajaran dipelajari dan ciri kata  Skrin
 Kepentingan kata perintah.  Lembaran kerja
program khidmat
masyarakat.  Guru memberikan KB
pujian atas sikap murid  Merumus
Sosial yang bekerjasama
 Pujian atas usaha dalam menjayakan Nilai
dan kejayaan permainan sehingga  Kerjsama
selesai.  Kesyukuran
 Bertanggungja
wab

KP
 Verbal linguistik
 Intrapersonal

Lembaran Kerja melengkapkan Ayat Perintah

AKTIVITI PENGAYAAN

Arahan:
Lengkapkan ayat perintah tersebut menggunakan kata perintah yang sesuai.

1. “______lah cikgu risau. Saya pasti semua anggota pengakap akan hadir petang ini,”
kata Haikal.
2. ______ berjumpa dengan Pengetua Rumah Seri Asuhan pada esok pagi.
3. ______lah hadir ke Karnival Kokurikulum Sekolah Kebangsaan Seri Impian.
4. ____ tuan dapat menderma untuk sekolah ini.

Lembaran Jawapan Ayat Perintah

JAWAPAN
1. Usah
2. Sila
3. Minta
4. Harap

5
6

Anda mungkin juga menyukai