Anda di halaman 1dari 11

MEDELIN SEGAYA 2017

LANGGUR PELAJAR SEHARI KSSR PRIMARI 3


(PENGELANDIK NULIS)

Mata pelajar : Bahasa Iban Haribulan/Hari: 15 Mac 2017 @ Hari Tiga


Kelas : Primari 3 Penyampau Nembiak: 24 iku
Tema : Dunya Ensera Enggau Cherita
Topik : Matau Menua - Aktiviti Maya Peremisi
Jam : 09:00 pagi –10:00 pagi (60 minit)
Standard Isi : 3.5 Ngasilka mayuh bansa teks kreatif, personal, akademik enggau fungsional ngena lebas
jaku ke engkeman.
Standard Pelajar : 3.5.1 Ngasilka karang kreatif sereta mantaika penemu diri.
(ii) Nulis karang belalau (guided composition).
3.5.2 Ngasilka karang ngena tanda bacha ke betul.
(ii) Nemu ngena tanda bacha ba endur ke betul.
Objektif Ba pengujung pelajar, nembiak ulih :
1. Nulis 3 iti ayat dalam karang belalauka tanya ke diberi enggau engkeman sereta ngena tanda
ngetu, tanda koma enggau urup besai ti betul.
2. Ngeliska 4 leka jaku nama tetap enggau engkeman ngena Kar Segala sereta ngena urup mit
enggau urup besai ti betul.
Pengisi Kurikulum Pengelandik Beukur Tambah: Pengelandik bepikir
Set Induksyen 1. Nembiak ngaga aktiviti Lumba Nulis (Running Dictation).
(5 minit) 2. Pengajar ngaitka aktiviti nya tadi enggau isi pelajar sehari nya.
Aktiviti Belajar & Ngajar 1. Pengajar berandau enggau nembiak pasal aktiviti ti digaga sida maya peremisi.
Pengajar nerangka reti leka jaku ngena kad leka jaku/rambai jaku enggau gambar.
2. Nembiak nyebut leka jaku/rambai jaku ngena intonasyen ti engkeman.
3. Pengajar ngiring nembiak nulis segenteran karang belalauka tanya (Lambar 1) ngena tanda
bacha ti betul.
4. Dalam raban, nembiak nulis segenteran karang ba papan burak mini belalauka tanya (Lambar
2) ngena tanda bacha ti betul.
5. Raban ke udah tembu bekunsika asil sida enggau nembiak dalam raban ke bukai (1 stray, 5
stay activity). Udahnya pengajar enggau nembiak ngechik asil kereja sida.
6. Dalam raban, nembiak dipinta ngeliska leka jaku nama tetap enggau engkeman ngena Kar
Segala sereta ngena urup ti betul.
7. Raban ke udah tembu dipinta ngelekatka Kar Segala sida dalam kelas.Guru enggau nembiak
ke bukai beratika asil kereja nembiak lalu meri komen.
8. Pengajar enggau nembiak nyimpulka isi pelajar sereta ukur pemanah.
9. Udahnya pengajar meri nembiak kereja rumah (Lambar 3) lalu madahka aktiviti ke deka
digaga dalam pelajar ti deka datai.
ENK Ukur Pemanah: Angkun sereta sayauka menua, ngaga aktiviti ke meri penguntung

Kereban Bantu Belajar Limpir kereja latih, Kad leka jaku/rambai jaku, gambar , Teks ‘Nemuai ke Menua’, Kertas mahjong,
papan burak mini
Tisih & peresa 1. Nulis segenteran karang ngena tanda ngetu, tanda koma enggau urup besai ti betul belalauka
tanya ke diberi.
2. Ngeliska leka jaku nama tetap ngena Kar Segala sereta ngena urup mit enggau urup besai ti
betul.
Refleksyen
MEDELIN SEGAYA 2017

LANGGUR PELAJAR SEHARI KSSR PRIMARI 3


(PENGELANDIK NULIS)

Mata pelajar : Bahasa Iban Haribulan/Hari: 09 Mac 2017 @ Hari Empat


Kelas : Primari 3 Penyampau Nembiak: 24 iku
Tema : Dunya Diri Empu
Topik : Menua Kitai
Jam : 09:30 pagi –10:00 pagi (30 minit)
Standard Isi : 3.2 Nulis leka jaku, frasa, klausa enggau ayat ngena tanda bacha ti betul.
Standard Pelajar : 3.2.2 Nulis leka jaku enggau ayat tunggal ngena tanda bacha ti betul sereta engkeman:
(iv) Nulis ayat tunggal ngena tanda bacha ti betul.
3.1.2 Nyepil lalu nyebut sereta nulis leka jaku ti betul.
Objektif Ba pengujung pelajar, nembiak ulih :
1. Nulis 3 ari 4 ayat tunggal ngena tanda bacha ti betul bepelasarka gambar.
2. Nyepil lalu nyebut enggau betul 3 ari 5 iti leka jaku ke diberi.
Pengisi Kurikulum Pengelandik Beukur Tambah: Pengelandik bepikir
Set Induksyen 1. Nembiak nusun urup ngambika nyadi leka jaku nama tetap – Chunto: UGA AHIN = GUA
(5 minit) NIAH.
2. Pengajar ngaitka aktiviti nya tadi enggau isi pelajar sehari nya.
Aktiviti Belajar & Ngajar 1. Pengajar berandau enggau nembiak pasal gambar ke dipandangka dalam bup teks ba lambar
21 lalu nanya sida dini alai Gua Niah nya.
2. Pengajar nerangka reti leka jaku ngena kad leka jaku.
3. Nembiak nyepil lalu nyebut leka jaku ke bechura mirah dalam penerang nya enggau betul.
4. Pengajar ngiring nembiak macha penerang pandak pasal Gua Niah.
5. Nembiak nyaut tanya belalauka teks ti dibacha.
6. Pengajar ngiring nembiak ngaga ayat belalauka gambar ngena tanda bacha ti betul.
7. Dalam raban, nembiak ngaga lalu nulis ayat belalauka gambar ngena tanda bacha sereta
sepil ti betul.
8. Nembiak bekunsika asil kereja sida enggau nembiak dalam raban ke bukai.
9. Pengajar enggau nembiak nyimpulka isi pelajar sereta ukur pemanah.

ENK Ukur Pemanah: Nyaga pemeresi rampa menua, angkunka menua diri

Kereban Bantu Belajar Bup teks , Bup aktiviti, Gambar, Kad leka jaku

Tisih & peresa 1. Nyepil lalu nyebut leka jaku enggau betul.
2. Ngaga ayat belaluka gambar ti diberi.

Refleksyen
MEDELIN SEGAYA 2017

LANGGUR PELAJAR SEHARI KSSR PRIMARI 3


(PENGELANDIK MACHA)

Mata pelajar : Bahasa Iban Haribulan/Hari: 08 Mac 2017 @ Hari Tiga


Kelas : Primari 3 Penyampau Nembiak: 24 iku
Tema : Dunya Diri Empu
Topik : Menua Kitai
Jam : 10:30 pagi –11:30 pagi (60 minit)
Standard Isi : 2.4 Macha sereta belematika mayuh bengkah teks dikena beperindang ari kereban literari
tauka kereban bukai.
Standard Pelajar : 2.4.1 Macha teks ngena intonasyen tauka entak sebut ti engkeman.
2.4.3 Meri respons ngagai ajar manah ari teks ti dibacha.
Objektif Ba pengujung pelajar, nembiak ulih :
1. macha 2 ari 3 genteran teks ngena intonasyen tauka entak sebut ti engkeman.
2. nyaut 3 ari 5 iti tanya enggau engkeman belalauka teks ti dibacha.
Pengisi Kurikulum Pengelandik Beukur Tambah: Pengelandik bepikir
Set Induksyen 1. Nembiak bepekit nyepil leka jaku ke udah dipelajarka sida enggau chara beraban (Chunto
(5 minit) leka jaku: engkita, ngetau, berekat).
2. Pengajar ngaitka aktiviti nya tadi enggau isi pelajar sehari nya.
Aktiviti Belajar & Ngajar 1. Pengajar berandau enggau nembiak pasal kar menua dalam bup teks ba lambar 20.
2. Pengajar nerangka reti leka jaku ngena kad leka jaku.
3. Pengajar ngiring nembiak macha teks ‘Taman Bandar Kenunsung Rinda’ ngena intonasyen
tauka entak sebut ti engkeman.
4. Nembiak macha teks enggau chara beraban, udahnya siku-siku.
5. Nembiak nyaut tanya belalauka teks ti dibacha.
6. Pengajar minta nembiak madahka ajar manah ke bisi dalam teks.
7. Nembiak ngisi lapang ngena leka jaku ti engkeman. Udahnya nembiak macha inggar ngena
senai, intonasyen enggau rentak ti engkeman.
8. Nembiak ngisi lapang dalam Kar Segala ngena ajar manah ke bisi dalam teks.
9. Pengajar enggau nembiak nyimpulka isi pelajar sereta ukur pemanah.

ENK Ukur Pemanah: Diau begulai sejalai, beserakup.

Kereban Bantu Belajar Bup teks , Bup aktiviti, Gambar, Kad leka jaku

Tisih & peresa 1. Nyaut tanya enggau engkeman belalauka teks ti dibacha.
2. Ngisi lapang ngena leka jaku ti engkeman.
3. Macha teks ngena intonasyen tauka entak sebut ti engkeman.
Refleksyen
MEDELIN SEGAYA 2017

LANGGUR PELAJAR SEHARI KSSR PRIMARI 3


(PENGELANDIK MENDING ENGGAU BEJAKU)

Mata pelajar : Bahasa Iban Haribulan/Hari: 02 Mac 2017 @ Hari Empat


Kelas : Primari 3 Penyampau Nembiak: 24 iku
Tema : Dunya Diri Empu
Topik : Menua Kitai
Jam : 09:30 pagi –10:00 pagi (30 minit)
Standard Isi : 1.1 Ngayanka pemai ulah mending enggau lenak lalu berati enggau silik sereta meretika tuju
mending.
Standard Pelajar : 1.1.3 Ngayanka respons ke engkeman:
(i) Nagunka pala ke tanda besetuju (chunto: ya, au, nya mih, amat)
(ii) Ngayanka tanda enda besetuju (chunto: ukai, enda patut, enggai, enda, nadai)
Objektif Ba pengujung pelajar, nembiak ulih :
1. Ngayanka respons ke engkeman ngagai 3 ari 4 iti tanya tanda besetuju enggau enda besetuju
bepelasarka dialog diberi.
2. Ngeluluka jaku randau ke diberi ngena senai, intonasyen sereta rentak ti engkeman.
Pengisi Kurikulum Pengelandik Beukur Tambah: Pengelandik bepikir
Set Induksyen 1. Nembiak ngaga main ke benama Aram Betelai (Whispering Game).
(5 minit) 2. Pengajar ngaitka aktiviti nya tadi enggau isi pelajar sehari nya.
Aktiviti Belajar & Ngajar 1. Pengajar betanya saut enggau nembiak senentang gambar ti dipandangka dalam bup teks ba
lambar 19.
2. Pengajar nerangka reti jaku basa enggau respons ke ngayanka tanda besetuju enggau enda
besetuju ngena kad leka jaku sereta kad gambar.
3. Nembiak mendingka pengajar macha dialog dalam bup teks ba lambar 19 ngena senai,
intonasyen sereta rentak ti engkeman.
4. Nembiak macha dialog dalam raban. Udahnya nembiak ngisi lapang lalu ngeluluka jaku
randau dalam bup teks.
5. Nembiak nyaut tanya ngena respons ke engkeman tanda besetuju enggau enda besetuju.
6. Pengajar ngiring nembiak ngisi lapang dalam dialog ngena leka jaku ke tengkeman.
7. Nembiak diasuh ngeluluka watak dalam dialog.
8. Nembiak dipinta ngerintaika leka jaku basa dalam Kar Segala.
9. Pengajar enggau nembiak nyimpulka isi pelajar sereta ukur pemanah.

ENK Ukur Pemanah: Berandau ngena jaku basa

Kereban Bantu Belajar Bup teks , Bup aktiviti, Gambar, Kad leka jaku

Tisih & peresa 1. Ngisi lapang ngena respons ti engkeman belalauka dialog diberi.
2. Ngeluluka jaku randau ngena senai, intonasyen enggau rentak ti engkeman.
Refleksyen
MEDELIN SEGAYA 2017

LANGGUR PELAJAR SEHARI KSSR PRIMARI 3


(PENGELANDIK JALAI JAKU)

Mata pelajar : Bahasa Iban Haribulan/Hari: 01 Mac 2017 @ Hari Tiga


Kelas : Primari 3 Penyampau Nembiak: 24 iku
Tema : Dunya Diri Empu
Topik : Jaku Nama Pengempu
Jam : 10:30 pagi –11 :30 pagi (1 jam)
Standard Isi : 5.1 Ngena pengelandik jalai jaku ba tikas leka jaku enggau frasa.
Standard Pelajar : 5.1.2 Ngelala lalu ngena jaku ganti nama enggau betul sereta engkeman.
(ii) Jaku ganti nama pengempu
Objektif Ba pengujung pelajar, nembiak ulih :
1. Ngelala lalu ngena 3 ari 4 iti jaku ganti nama pengempu enggau betul.
2. Ngisi lapang ngena jaku ganti nama pengempu dalam 3 ari 4 iti ayat enggau betul sereta
engkeman.
Pengisi Kurikulum Pengelandik Beukur Tambah: Pengelandik bepikir
Set Induksyen 1. Nembiak nusun leka jaku enggau betul nyadi 2 iti ayat ke ngembuan reti.
(5 minit) 2. Pengajar ngaitka aktiviti nya tadi enggau isi pelajar sehari nya.
Aktiviti Belajar & Ngajar 1. Pengajar betanya saut enggau nembiak senentang gambar ti dipandangka dalam bup teks ba
lambar 17.
2. Pengajar nerangka reti leka jaku nama pengempu.
3. Pengajar ngasuh nembiak macha dialog dalam bup teks ba lambar 17.
4. Nembiak diasuh ngelala lalu nunjukka leka jaku nama pengempu dalam dialog.
5. Pengajar minta nembiak nyepil jaku nama pengempu ke bisi dalam dialog.
6. Nembiak ngisi lapang ngena jaku nama pengempu dalam dialog enggau engkeman.
7. Pengajar ngiring nembiak ngaga ayat ngena jaku nama pengempu enggau engkeman.
8. Pengajar enggau nembiak nyimpulka isi pelajar sereta ukur pemanah.

ENK Ukur Pemanah: Berandau ngena jaku basa

Kereban Bantu Belajar Bup teks , Bup aktiviti, Gambar, Papan burak mini, Kad leka jaku

Tisih & peresa 1. Ngisi lapang ngena leka jaku ganti nama pengempu ti engkeman.
2. Ngaga ayat ngena leka jaku ganti nama pengempu.

Refleksyen
MEDELIN SEGAYA 2017

LANGGUR PELAJAR SEHARI KSSR PRIMARI 3


(PENGELANDIK BUNGAI JAKU)

Mata pelajar : Bahasa Iban Haribulan/Hari: 24 Februari 2017 @ Hari Lima


Kelas : Primari 3 Penyampau Nembiak: 24 iku
Tema : Dunya Diri Empu
Topik : Aki Ini Dikesayau
Jam : 08:30 pagi – 09:30 pagi (1 jam)
Standard Isi : 4.3 Nyadaka leka main anak mit ngena patah nyawa/entak sebut ti engkeman.
Standard Pelajar : 4.3.1 Mending, nyebut sereta nyadaka leka main anak mit:
(iii) Nyadaka leka main ngena patah nyawa/entak sebut ti betul.
4.3.2 Belematika tusun leka jaku nitihka batang enteli.
Objektif Ba pengujung pelajar, nembiak ulih :
1. Nyadaka 3 ari 4 genteran dindang ngena patah nyawa enggau entak sebut ti betul.
2. Belematika tusun leka jaku nitihka batang enteli ba dindang ti diberi.
3. Nembuka 2 ari 3 genteran dindang ngena kemayang reti ti diberi enggau engkeman.
Pengisi Kurikulum Pengelandik Beukur Tambah: Pengelandik bepikir
Set Induksyen 1. Nembiak ngaga aktiviti ‘Anang Malik ke Belakang’ (Back to the Board).
(5 minit) 2. Pengajar ngaitka aktiviti nya tadi enggau isi pelajar sehari nya.
Aktiviti Belajar & Ngajar 1. Pengajar betanya saut enggau nembiak senentang gambar ti dipandangka dalam bup teks ba
lambar 16.
2. Pengajar macha leka jaku ke dipandangka ba kad lalu nerangka reti leka jaku nya ngena
chunto sereta gambar.
3. Nembiak nyebut leka jaku ngena entak sebut ti betul nitihka pengajar.
4. Pengajar ngiring nembiak macha leka main (Dindang) dalam bup teks ba lambar 16.
5. Nembiak mending lalu nitihka pengajar nyadaka dindang Aki Ini Dikesayauka ngena patah
nyawa/entak sebut ti engkeman.
6. Nembiak nyadaka dindang dalam raban. Udahnya nembiak nyadaka dindang siku-siku.
7. Nembiak belematika tusun leka jaku nitihka batang enteli.
8. Dalam raban, nembiak nembuka dindang ba bup aktiviti (Lambar 16) ngena kemayang reti ti
diberi enggau engkeman.
9. Raban ke udah tembu bekunsika asil sida enggau nembiak dalam raban ke bukai (1-stray,
4/5-stay activity).
10. Nembiak nengkebang segenteran dindang pasal sida sebilik dalam raban. Udahnya, nembiak
bekunsika asil sida enggau nembiak bukai.
11. Nembiak ngeliska leka jaku ke besenimbal munyi ujung ngena Kar Pemikir ba papan burak
mini enggau chara beraban. Nembiak bekunsika asil sida ba mua kelas.
12. Udahnya, pengajar enggau nembiak nyimpulka isi pelajar sereta ukur pemanah.
ENK Ukur Pemanah: Sayauka diri sebilik, begempung ngereja pengawa.

Kereban Bantu Belajar Teks Dindang , Limpir kereja latih, Gambar, Papan burak mini, Kad leka jaku

Tisih & peresa 1. Nembuka dindang ngena kemayang ti diberi enggau engkeman.
2. Nengkebang segenteran dindang pasal diri sebilik dalam Kar Pemikir.
Refleksyen
MEDELIN SEGAYA 2017

LANGGUR PELAJAR SEHARI KSSR PRIMARI 3


(PENGELANDIK NULIS)

Mata pelajar : Bahasa Iban Haribulan/Hari: 23 Februari 2017 @ Hari Empat


Kelas : Primari 3 Penyampau Nembiak: 24 iku
Tema : Dunya Diri Empu
Topik : Pengawa Bantin Maya Peremisi
Jam : 09:30 pagi – 10:00 pagi (30 minit)
Standard Isi : 3.2 Nulis leka jaku, frasa, klausa enggau ayat ngena tanda bacha ti betul.
Standard Pelajar : 3.2.2 Nulis leka jaku enggau ayat tunggal ngena tanda bacha ti betul sereta engkeman:
(iv) Nulis ayat tunggal ngena tanda bacha ti betul.
Objektif Ba pengujung pelajar, nembiak ulih :
1. Nulis 3 ari 4 iti ayat tunggal ngena tanda bacha ti betul belalauka gambar ke diberi.
2. Macha inggar 3 ari iti ayat tunggal ngena patah nyawa/ entak sebut ti engkeman.
Pengisi Kurikulum Pengelandik Beukur Tambah: Pengelandik bepikir
Pengelandik Mayuh Chabang: Interpersonal
Set Induksyen 1. Nembiak ngulang lagu Aki Aku.
(5 minit) 2. Pengajar ngaitka aktiviti nya tadi enggau isi pelajar sehari nya.
Aktiviti Belajar & Ngajar 1. Pengajar betanya saut enggau nembiak senentang gambar ti dipandangka dalam bup teks ba
lambar 16.
2. Pengajar macha inggar teks dalam bup teks ba lambar 16 ngena entak sebut ti engkeman.
3. Nembiak mending lalu nitihka pengajar macha inggar teks ngena entak sebut ti engkeman.
4. Nembiak macha inggar teks dalam raban.
5. Nembiak nyaut tanya pasal teks ti dibacha.
6. Pengajar ngiring nembiak nulis ayat tunggal ngena tanda bacha ti betul.
7. Dalam raban, nembiak milih lalu nulis ayat belalauka gambar dalam bup aktiviti (Lambar 14)
ngena tanda bacha ti betul.
8. Raban ke udah tembu bekunsika asil sida enggau nembiak dalam raban ke bukai (1-stray,
4/5-stay activity).
9. Pengajar enggau nembiak nyimpulka isi pelajar sereta ukur pemanah.
ENK Ukur Pemanah: Bagas gawa, begempung

Kereban Bantu Belajar Teks, Limpir kereja latih

Tisih & peresa 1. Pilih lalu tulis ayat ngena tanda bacha ti betul belalauka gambar ke diberi.

Refleksyen
MEDELIN SEGAYA 2017

LANGGUR PELAJAR SEHARI KSSR PRIMARI 3


(PENGELANDIK MACHA)

Mata pelajar : Bahasa Iban Haribulan/Hari: 17 Februari 2017 @ Hari Lima


Kelas : Primari 3 Penyampau Nembiak: 24 iku
Tema : Dunya Diri Empu
Topik : Nemuai ke Menua
Jam : 08:30 pagi – 09:30 pagi (1 jam)
Standard Isi : 2.2 Macha lalu meretika teks.
Standard Pelajar : 2.2.1 Macha lenak sereta meretika teks.
(ii) Meri respons senentang teks ke udah dibacha.
Objektif Ba pengujung pelajar, nembiak ulih :
1. Macha dikena ngulihka penerang dikena nyaut 3 ari 4 iti tanya enggau ayat ti engkeman
bepelasarka teks ‘Nemuai ke Menua’.
2. Macha sereta madahka 3 ari 4 isi ti bisi dalam teks ke dibacha.
3. Nusun 3 ari 4 iti ayat nitihka rurun aktiviti ti betul bepelasarkan teks ‘Nemuai ke Menua’.
Pengisi Kurikulum Pengelandik Beukur Tambah: Pengelandik bepikir
Set Induksyen 1. Nembiak melabaka pengawa/aksyen ti dikeluluka ka siku nembiak ba mua kelas (Guessing
(5 minit) Game).
2. Pengajar ngaitka aktiviti nya tadi enggau isi pelajar sehari nya.
Aktiviti Belajar & Ngajar 1. Nembiak diasuh macha sengian teks dalam bup teks lambar 14).
2. Pengajar ngiring nembiak macha teks ngena intonasyen ti engkeman.
3. Nembiak diasuh macha dalam raban.
4. Nembiak macha siku-siku.
5. Nembiak diasuh becheritaka teks ‘Nemuai ke Menua’ bepelasarka leka jaku tanya. Chunto;
sapa, kemaya, baka ni, dini, lapa, nama.
6. Nembiak meretika leka jaku ke bechura mansau enggau biru dalam bup teks.
7. Nembiak dibagi ngagai enam raban lalu diasuh nyaut 5 iti tanya bepelasarka teks (Lambar 1).
Raban ke udah tembu bekunsika asil sida enggau nembiak dalam raban ke bukai (1-stray,
4/5-stay activity).
8. Nembiak dipinta nusun ayat nitihka rurun ti betul bepelasarka teks ti dibacha.
9. Nembiak ngeliska leka jaku pengawa dalam teks ‘Nemuai ke Menua’ ngena Kar Pemikir ba
papan burak mini enggau chara beraban.
10. Nembiak bekunsika asil sida ba mua kelas.
11. Udahnya, pengajar enggau nembiak nyimpulka isi pelajar sereta ukur pemanah.
ENK Ukur Pemanah: Begempung ngereja pengawa, seruran ingatka kaban belayan

Kereban Bantu Belajar Teks ‘Nemuai ke Menua’, Limpir kereja latih, Gambar, Papan burak mini, Kad leka jaku

Tisih & peresa 1. Nyaut tanya bepelasarka teks ti dibacha enggau engkeman.
2. Nusun ayat nitihka rurun aktiviti ti betul.
Refleksyen
MEDELIN SEGAYA 2017

LANGGUR PELAJAR SEHARI KSSR PRIMARI 3


(PENGELANDIK ARAM MENDING ENGGAU BEJAKU)

Mata pelajar : Bahasa Iban Haribulan/Hari: 16 Februari 2017 @ Hari Empat


Kelas : Primari 3 Penyampau Nembiak: 23 iku
Tema : Dunya Diri Empu
Topik : Nemuai ke Menua
Jam : 09:30 pagi – 10:00 pagi (30 minit)
Standard Isi : 1.3 Mending sereta berati enggau silik leka jaku ke dipansutka orang ke bejaku,
teks literari, informasional enggau fungsional.
Standard Pelajar : 1.3.1 Mendingka jaku ke dipansutka individu, berati lalu meri respons ngagai teks ke
ditaburka ngena kereban audio enggau teks visual.
(iii) Pelandai, pantun, dindang enggau leka main nembiak.
Objektif Ba pengujung pelajar, nembiak ulih :
1. Nyaut 3 ari 4 iti tanya enggau ayat ti engkeman bepelasarka Pantun Aki Aku.
2. Berandau ngena 3 ari 4 leka jaku tanya enggau saut ti engkeman bekaul enggau
pengidup besehari-hari.
Pengisi Kurikulum Pengelandik Mayuh Chabang: Interpersonal
Set Induksyen 1. Nembiak nusun urup ngambika nyadi 3 iti leka jaku ti menyana.
(5 minit) 2. Pengajar ngaitka aktiviti nya tadi enggau isi pelajar sehari nya.
Aktiviti Belajar & Ngajar 1. Nembiak mendingka pengajar nyadaka Pantun Aki Aku nunda tiun Pantun Bulan.
2. Pengajar ngiring nembiak nyadaka Pantun Aki Aku.
3. Nembiak nyaut tanya pengajar ngena ayat ti engkeman.
4. Nembiak berandau enggau pangan diri ngena leka jaku tanya enggau saut bekaul
enggau pengidup besehari-hari.
5. Dalam raban, nembiak ngaga ayat ngena leka jaku pengawa ti bisi ba Pantun Aki
Aku.
6. Nembiak bekunsika asil raban sida ba mua kelas.
7. Pengajar enggau nembiak nyimpulka isi pelajar sereta ukur pemanah.
ENK Ukur Pemanah: Bagas ngereja pengawa sereta belajar

Kereban Bantu Belajar Charta leka lagu Aki Aku, gambar, limpir kereja latih

Tisih & peresa 1. Nyaut tanya bepelasarka Pantun Aki Aku enggau engkeman.
2. Ngaga ayat ngena leka jaku pengawa ti diberi.
Refleksyen
MEDELIN SEGAYA 2017

LANGGUR PELAJAR SEHARI KSSR PRIMARI 3


(PENGELANDIK JALAI JAKU)

Mata pelajar : Bahasa Iban Haribulan/Hari: 09 Februari 2017 @ Hari Empat


Kelas : Primari 3 Penyampau Nembiak: 23 iku
Tema : Dunya Diri Empu
Topik : Juluk Ati
Jam : 09:30 pagi – 10:00 pagi (30 minit)
Standard Isi : 5.1 Ngena pengelandik jalai jaku ba tikas leka jaku enggau frasa.
Standard Pelajar : 5.1.2 Ngelala lalu ngena leka jaku ganti nama enggau betul sereta engkeman.
(i) Jaku ganti nama diri
Objektif Ba pengujung pelajar, nembiak ulih :
1. Ngerintaika 4 ari 5 leka jaku ganti nama nitihka penempa enggau betul.
2. Ngaga 3 ari 4 iti ayat enggau engkeman ngena leka jaku ganti nama.

Pengisi Kurikulum Pengelandik Beukur Tambah: Pengelandik Bepikir


Set Induksyen 1. Nembiak nyadaka lagu Aku Sayau Apai.
(5 minit) 2. Pengajar ngaitka lagu nya tadi enggau isi pelajar sehari nya.
Aktiviti Belajar & Ngajar 1. Pengajar ngiring nembiak macha teks dalam bup teks ba lambar 11 ngena
intonasyen enggau patah sebut ti engkeman.
2. Pengajar nerangka reti leka jaku ganti nama nitihka penempa.
3. Nembiak nyaut tanya pengajar senentang teks ti dibacha.
4. Nembiak beratika leka jaku ke bechura mirah.
5. Nembiak ngerintaikan jaku ganti nama nitihka penempa enggau chara beraban.
6. Nembiak diasuh ngaga ayat ngena leka jaku ganti nama ti diberi.
ENK Ukur Pemanah: Bebasa sereta rinduka kaban belayan

Kereban Bantu Belajar Lis leka jaku ganti nama diri, bup teks, bup aktiviti

Tisih & peresa 1. Nyaut tanya bepelasarka teks ti dibacha enggau engkeman.
2. Ngerintaika leka jaku ganti nama enggau betul nitihka penempa.
Refleksyen
MEDELIN SEGAYA 2017

LANGGUR PELAJAR SEHARI KSSR PRIMARI 3


(PENGELANDIK BUNGAI JAKU)

Mata pelajar : Bahasa Iban Haribulan/Hari: 08 Februari 2017 @ Hari Tiga


Kelas : Primari 3 Penyampau Nembiak: 23 iku
Tema : Dunya Diri Empu
Topik : Juluk Ati
Jam : 10:30 pagi – 11:30 pagi (1 Jam)
Standard Isi : 4.3 Nyadaka leka main anak mit ngena patah nyawa/entak sebut ti engkeman.
Standard Pelajar : 4.3.1 Mending, nyebut sereta nyadakan leka main anak mit.
(ii) Nyebut enggau terang nitihka baris.
(iii) Nyadaka leka main ngena patah nyawa/entak sebut ti betul.
Objektif Ba pengujung pelajar, nembiak ulih :
1. Nyebut enggau terang 8 ari 10 baris leka main Juluk Ati.
2. Nyadaka 8 ari 10 baris leka main Juluk Ati ngena patah nyawa/entak sebut ti betul..
3. Ngisi 4 ari 5 iti lapang dalam lagu ngena leka jaku ti engkeman.
Pengisi Kurikulum Pengelandik Beukur Tambah: Pengelandik Bepikir
Pengelandik Mayuh Chabang: Intrapersonal
Set Induksyen 1. Pengajar berandau enggau nembiak pasal juluk ati sida.
(5 minit) 2. Pengajar ngaitka randau nya enggau isi pelajar sehari nya.
Aktiviti Belajar & Ngajar 1. Pengajar ngiring nembiak macha leka lagu Juluk Ati ngena intonasyen enggau patah
sebut ti engkeman.
2. Nembiak mendingka pengajar nyadaka leka lagu Juluk Ati nunda tiun Lagu ‘Anak
ayam’.
3. Nembiak nyadaka leka main Juluk enggau chara beraban.
4. Nembiak nganti leka jaku ‘pengajar’ enggau pengawa bukai nitihka juluk ati sida.
5. Nembiak diasuh ngisi lapang dalam lagu ngena leka jaku ti engkeman.
6. Nembiak ngulang lagu Juluk Ati.
ENK Ukur Pemanah: Ransing ati ngereja pengawa

Kereban Bantu Belajar Bup teks, bup aktiviti, gambar

Tisih & peresa 1. Ngisi lapang dalam lagu ngena leka jaku ti engkeman.

Refleksyen

Anda mungkin juga menyukai