Anda di halaman 1dari 205

PEMBANGUNAN PATRIOTISME DALAM PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN SEJARAH TINGKATAN DUA :


PERBANDINGAN ANTARA EMPAT JENIS SEKOLAH

CHUA KHENG HOE

Disertasi ini dikemukakan sebgai memenuhi


sebahagian daripada syarat penganugerahan
Ijazah Sarjana Pendidikan
(Pendidikan Dan Pembangunan)

Fakulti Pendidikan
Universiti Teknologi Malaysia

April 2007
ii

“Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan
ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”.

Tandatangan :…………………………………………..
Nama Penulis : CHUA KHENG HOE
TARIKH : 12 APRIL 2007
iii

Dedikasi untuk:

Suami dan anak yang tersayang atas sokongan yang diberikan sepanjang
tempoh penulisan karyaku ini. Begitu juga, tidak ketinggalan kepada mendiang
ayahanda dan keluarga di kampung yang turut memberikan dorongan kepada diri saya
untuk terus menimba ilmu.

PENGHARGAAN
iv

Terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan


ucapan ribuan terima kasih kepada penyelia Profesor Madya Dr. Mohamed Najib bin
Abdul Ghafar atas bimbingan dan dorongan yang diberikan oleh beliau sepanjang
tempoh penyelidikan tesis ini.

Ucapan ribuan terima kasih juga kepada pensyarah-pensyarah Universiti


Teknologi Malaysia yang telah memberi nasihat dalam menjayakan penulisan ini.
Setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pengetua dan guru-guru yang terlibat secara
langsung dalam memberikan maklumat yang diperlukan dalam kajian ini.

Selain itu sanjungan yang tidak terhingga ditujukan kepada rakan-rakan


seperjuangan khususnya Koo Ming Kuang, Yap Teng Teng, Teoh Hee Chong, Toh
Siew Meng, Ng Yin Thien dan Trumay yang memberi sokongan serta kerjasama
sepenuhnya kepada saya sepanjang tempoh menyiapkan penyelidikan ini.

Akhir sekali saya tujukan penghargaan kepada ahli keluarga saya yang
tersayang iaitu suami saya, kakak-kakak, abang-abang, adik dan anak saya atas kerja
sama dan pengorbanan mereka sepanjang tempoh mejalankan kajian ini. Juga kepada
semua individu yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam menyiapkan
penyelidikan ini saya mengucapkan jutaan terima kasih.

Hanya Tuhanlah yang dapat membalasnya.


v

ABSTRAK

Kajian ini ingin menyelidik sejauhmana proses pembanguan dan penerapan


unsur-unsur patriotisme mata pelajaran Sejarah tingkatan 2 berdasarkan Kurikulum
Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) di Malaysia dijalankan. Sejumlah 12 guru dari
empat jenis sekolah dipilih sebagai sampel secara bertujuan untuk melihat proses
pembangunan dan proses penerapan unsur-unsur patriotisme melalui interaksi antara
guru dengan pelajar dalam kelas. Kaedah pemerhatian dilaksanakan ke atas responden.
Teknik ‘Classroom Analysis For Thinking Skills’ digunakan semasa proses pengajaran
dan pembelajaran melalui Jadual Pemerhatian, Jadual Interaksi Dalam Kelas dan Jadual
Hubungan Interaksi dalam Kelas, Analisis Jumlah Masa Kategori, Analisis Kekerapan
Interaksi Dalam Kelas dan Analisis Hubungan Interaksi Dalam Kelas dilakukan.
vi

ABSTRACT

This study seeks to find out the extant in which acculturation of values in
patriotism and its’ development based on the Malaysian secondary curriculum has been
carried out. A total of twelve secondary teacher from four streams school had been
chosen as the based to carry out purposive sampling on the respondents to assess the
process of development and acculturation of value in patriotism. Observation was
carried out on the respondents. The technique called “Classroom Analysis for Thinking
Skills” was used to analyze the learning and teaching process. Data time, data
frequency, data of classroom interaction and matrices of classroom interaction were
used. The results were then analyzed according to classroom interaction analysis.
vii

KANDUNGAN

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGAKUAN ii
HALAMAN DEDIKASI iii
HALAMAN PENGHARGAAN iv
ABSTRAK v-vi
KANDUNGAN vii-ix
SENARAI JADUAL x-xiii
SENARAI RAJAH xiv
SENARAI LAMPIRAN xv

BAB KANDUNGAN MUKA SURAT

1 PENDAHULUAN
1.1 Pengenalan 1
1.2 Latarbelakang Masalah 4
1.3 Pernyataan Masalah 12
1.4 Objektif kajian 13
1.5 Persoalan kajian 14
1.6 Rasional Kajian 14
1.7 Kepentingan Kajian 15
1.8 Skop dan Batasan Kajian 16
1.9 Definisi Istilah 17

2 SOROTAN KAJIAN
2.1 Pengenalan 24
2.2 Definisi Konsep Pembangunan Patriotisme 24
2.3 Pendekatan Teori 28
viii

2.4 Peranan Guru Dalam Pembangunan dan Penerapan 38


Unsur Patriotisme Melalui Proses Pengajaran dan
Pembelajaran
2.5 Kerangka Konseptual 40
2.6 Kajian-kajian Lepas 44
2.7 Kesimpulan 55

3 METODOLOGI KAJIAN
3.1 Pengenalan 56
3.2 Reka Bentuk Kajian 56
3.3 Populasi dan Sampel Kajian 60
3.4 Instrumen Kajian 62
3.5 Kajian Rintis 79
3.6 Prosedur penyelidikan 80
3.7 Jadual Perancangan Kerja Kajian 82

4 PENGANALISISAN DATA KAJIAN


4.1 Pengenalan 84
4.2 Dapatan Kajian 85
4.3 Analisis Masalah Guru Dalam Pengajaran Unsur-unsur 160
Patriotisme
4.4 Kesimpulan 162

5 PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN CADANGAN


5.1 Pengenalan 163
5.2 Perbincangan Kajian 164
5.3 Rumusan 177
5.4 Cadangan 178
5.5 Penutup 181

RUJUKAN 183-197

LAMPIRAN 198
ix
x

SENARAI JADUAL

NO. JADUAL TAJUK MUKA SURAT

Jadual 3.1 Bilangan sekolah dan Responden 62


yang Terlibat dalam Kajian

Jadual 3.2 Konstruk dan Aktiviti Penerapan 63


Nilai

Jadual 3.3 Jadual Pemerhatian 72

Jadual 3.4 Jadual Interaksi Guru dengan Pelajar 73


Dalam Kelas

Jadual 3.5 Jadual Hubungan Interaksi Dalam Kelas 75

Jadual 3.6 Jadual Perancangan Kerja Kajian 82

Jadual 4.1 Keadaan Sebenar bagi Kajian Secara 85


Pemerhatian di Empat Jenis Sekolah

Jadual 4.2 Dapatan Jumlah Masa, Kekerapan dan 86


Peratusan bagi Kelas Tingkatan 2A berdasarkan
Kategori Interaksi Guru dengan Pelajar Dalam
Kelas

Jadual 4.3 Jadual Hubungan Interaksi Antara Guru dengan 88


Pelajar Dalam Kelas Sejarah Tingkatan 2A di
Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK)

Jadual 4.4 Dapatan Jumlah Masa, Kekerapan dan 91


Peratusan bagi Kelas Tingkatan 2B berdasarkan
Kategori Interaksi Guru dengan Pelajar Dalam
Kelas

Jadual 4.5 Jadual Hubungan Interaksi Antara Guru dengan 93


Pelajar Dalam Kelas Sejarah Tingkatan 2B di
Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK)

Jadual 4.6 Dapatan Jumlah Masa, Kekerapan dan 96


Peratusan bagi Kelas Tingkatan 2C berdasarkan
Kategori Interaksi Guru dengan Pelajar Dalam
Kelas
xi

Jadual 4.7 Jadual Hubungan Interaksi Antara Guru dengan 98


Pelajar Dalam Kelas Sejarah Tingkatan 2C di
Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK)

Jadual 4.8 Jadual Hubungan Interaksi Antara Guru dengan 101


Pelajar Dalam Kelas Sejarah Tingkatan 2A, 2B dan 2C
secara keseluruhan bagi Sekolah Menengah Kebangsaan
(SMK)

Jadual 4.9 Dapatan Jumlah Masa, Kekerapan dan 104


Peratusan bagi Kelas Tingkatan 2A berdasarkan
Kategori Interaksi Guru dengan Pelajar Dalam
Kelas

Jadual 4.10 Jadual Hubungan Interaksi Antara Guru dengan 106


Pelajar Dalam Kelas Sejarah Tingkatan 2A di
Sekolah Menengah Islam (SMI)

Jadual 4.11 Dapatan Jumlah Masa, Kekerapan dan 109


Peratusan bagi Kelas Tingkatan 2B berdasarkan
Kategori Interaksi Guru dengan Pelajar Dalam
Kelas

Jadual 4.12 Jadual Hubungan Interaksi Antara Guru dengan 111


Pelajar Dalam Kelas Sejarah Tingkatan 2B di
Sekolah Menengah Islam (SMI)

Jadual 4.13 Dapatan Jumlah Masa, Kekerapan dan 114


Peratusan bagi Kelas Tingkatan 2C berdasarkan
Kategori Interaksi Guru dengan Pelajar Dalam
Kelas

Jadual 4.14 Jadual Hubungan Interaksi Antara Guru dengan 116


Pelajar Dalam Kelas Sejarah Tingkatan 2C di
Sekolah Menengah Islam (SMI)

Jadual 4.15 Jadual Hubungan Interaksi Antara Guru dengan 119


Pelajar Dalam Kelas Sejarah Tingkatan 2A, 2B dan
2C secara keseluruhan bagi Sekolah Menengah Islam (SMI)
Jadual 4.16 Dapatan Jumlah Masa, Kekerapan dan 122
Peratusan bagi Kelas Tingkatan 2A berdasarkan
Kategori Interaksi Guru dengan Pelajar Dalam
Kelas
xii

Jadual 4.17 Jadual Hubungan Interaksi Antara Guru dengan 124


Pelajar Dalam Kelas Sejarah Tingkatan 2A di
Sekolah Menengah Persendirian Cina (SMPC)

Jadual 4.18 Dapatan Jumlah Masa, Kekerapan dan 127


Peratusan bagi Kelas Tingkatan 2B berdasarkan
Kategori Interaksi Guru dengan Pelajar Dalam
Kelas

Jadual 4.19 Jadual Hubungan Interaksi Antara Guru dengan 129


Pelajar Dalam Kelas Sejarah Tingkatan 2B di
Sekolah Menengah Persendirian Cina (SMPC)

Jadual 4.20 Dapatan Jumlah Masa, Kekerapan dan 132


Peratusan bagi Kelas Tingkatan 2C berdasarkan
Kategori Interaksi Guru dengan Pelajar Dalam
Kelas

Jadual 4.21 Jadual Hubungan Interaksi Antara Guru dengan 134


Pelajar Dalam Kelas Sejarah Tingkatan 2C di
Sekolah Menengah Persendirian Cina (SMPC)

Jadual 4.22 Jadual Hubungan Interaksi Antara Guru dengan 137


Pelajar Dalam Kelas Sejarah Tingkatan 2A, 2B dan
2C secara keseluruhan bagi Sekolah Menengah
Persendirian Cina (SMPC)

Jadual 4.23 Dapatan Jumlah Masa, Kekerapan dan 140


Peratusan bagi Kelas Tingkatan 2A berdasarkan
Kategori Interaksi Guru dengan Pelajar Dalam
Kelas

Jadual 4.24 Jadual Hubungan Interaksi Antara Guru dengan 142


Pelajar Dalam Kelas Sejarah Tingkatan 2A di
Sekolah Menengah Swasta Inggeris (SMSI)

Jadual 4.25 Dapatan Jumlah Masa, Kekerapan dan 145


Peratusan bagi Kelas Tingkatan 2B berdasarkan
Kategori Interaksi Guru dengan Pelajar Dalam
Kelas
xiii

Jadual 4.26 Jadual Hubungan Interaksi Antara Guru dengan 147


Pelajar Dalam Kelas Sejarah Tingkatan 2B di
Sekolah Menengah Swasta Inggeris (SMSI)

Jadual 4.27 Dapatan Jumlah Masa, Kekerapan dan 150


Peratusan bagi Kelas Tingkatan 2C berdasarkan
Kategori Interaksi Guru dengan Pelajar Dalam
Kelas

Jadual 4.28 Jadual Hubungan Interaksi Antara Guru dengan 152


Pelajar Dalam Kelas Sejarah Tingkatan 2C di
Sekolah Menengah Swasta Inggeris (SMSI)

Jadual 4.29 Jadual Hubungan Interaksi Antara Guru dengan 155


Pelajar Dalam Kelas Sejarah Tingkatan 2A, 2B dan
2C secara keseluruhan bagi Sekolah Menengah
Swasta Inggeris (SMSI)

Jadual 4.30 Jadual Perbandingan Antara Empat Jenis Sekolah 158


Tentang Penerapan Unsur-unsur Patriotisme dalam
Kelas Sejarah Tingkatan Dua
xiv

SENARAI RAJAH

NO. RAJAH TAJUK MUKA SURAT

Rajah 2.1 Pengamalan Unsur-unsur Patriotisme 41


Melalui Mata Pelajaran Sejarah (Kerangka
Konsep Trumay 2004)

Rajah 2.2 Penerapan Unsur Patriotisme Melalui 43


Mata Pelajaran Sejarah
xv

SENARAI LAMPIRAN

LAMPIRAN TAJUK

A - Isi Kandungan Dalam Buku Teks Sejarah Tingkatan 2.

B - Panduan Temu Bual Dengan Guru.

C - Surat Kebenaran untuk Menjalankan Penyelidikan Ilmiah.

D - Surat Kebenaran Membuat Kajian daripada


Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar
Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia.

E - Surat Kebenaran Membuat Kajian daripada


Jabatan Pelajaran Negeri Johor.

F - Surat Pengesahan Status untuk Menjalankan Kajian


Daripada Fakulti Pendidikan, Universiti
Teknologi Malaysia.

G - Contoh Instrumen Kajian


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan

Di Malaysia, mata pelajaran Sejarah dalam Kurikulum Baru Sekolah Menengah


(KBSM) adalah mata pelajaran teras yang wajib dipelajari oleh semua pelajar di
peringkat sekolah menengah. Ini selaras dengan hasrat dan matlamat Falsafah
Pendidikan Negara (FPN) yang menekankan perkembangan yang seimbang dan
bersepadu dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Oleh itu, kemahiran sejarah
bukan sahaja menuju ke arah pemerolehan ilmu pengetahuan tetapi juga ke arah
perkembangan kemahiran belajar dan pemupukan serta penghayatan nilai-nilai
(Kementerian Pendidikan Malaysia, 1989).

Ketika menyusun matlamat dan kandungan Sukatan Pelajaran Sejarah negara, ia


perlu diselaraskan dengan dasar pendidikan negara itu. Matlamat utama pendidikan
Sejarah di peringkat sekolah menengah seperti yang terkandung dalam Sukatan
Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah (Kementerian Pendidikan Malaysia, 1989) adalah
‘untuk memupuk semangat setia negara dan perasaan bangga sebagai rakyat Malaysia.
Melalui pengetahuan dan penghayatan sejarah tanah air, para pelajar akan dapat
memahami keadaan masyarakat dan negara dalam mewujudkan semangat perpaduan
2

dan kekitaan terhadap masyarakat dan negara sebagai suatu unit tunggal, mewujudkan
ingatan bersama terhadap sejarah sebagai rangka rujukan kesedaran kebangsaan dan
memperkukuhkan semangat cintakan tanah air.’

Salah satu matlamat penting dasar pendidikan negara adalah untuk


mewujudkan suatu identiti bangsa atau sebagai alat untuk pembinaan bangsa.
Pendidikan Sejarah dapat memainkan peranan sebagai alat pembinaan bangsa
apabila digunakan dengan efektif dan bertanggungjawab (Hazri, 2003). Menurut Mok
Soon Sang (1998), selain daripada perkembangan potensi individu secara menyeluruh
dan seimbang, adalah diharap juga, melalui proses pendidikan, Malaysia dapat
mencapai matlamat pendidikannya seperti melahirkan rakyat yang bertanggungjawab
dan boleh memenuhi kewajipannya sebagai seorang warganegara, melahirkan rakyat
yang taat setia kepada Raja dan cinta kepada negara, melahirkan rakyat yang
memahami serta mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan bersikap toleransi,
demi wujudnya perpaduan rakyat berbilang kaum dan sebagainya.

Dalam hal ini, Voss (1997) menekankan bahawa mata pelajaran Sejarah boleh
dijadikan medium mendidik pelajar mengenai nilai-nilai murni melalui refleksi dan
pengajaran yang diperoleh hasil daripada pembelajaran mengenai peristiwa silam.
Pendidikan Sejarah ialah asas penting dalam pembinaan bangsa Malaysia.
Mempelajari Sejarah bukanlah semata-mata untuk mendapatkan pengetahuan tetapi
boleh menjadi pedoman dan memberi iktibar kepada sesuatu bangsa tentang apa yang
telah berlaku. Apa yang berlaku perlu dinilai semula bagi tujuan merancang perubahan
masa depan (Hazri, 2003). Oleh sebab sejarah memberikan banyak pengajaran yang
berkait dengan jatuh bangunnya sesuatu bangsa dan negara. Maka, Sejarah patut
dijadikan garis panduan untuk pembinaan semula kedudukan dan kekuatan bangsa dan
negara.

Pembentukan warganegara Malaysia yang mempunyai semangat patriotik


adalah berasaskan amalan ciri-ciri berikut (Kementerian Pendidikan, 1994):

(a) Bersemangat cinta akan negara dan bangsa


3

Seseorang yang bersemangat cinta akan negara dan bangsa harus menunjukkan sifat
atau amalan bertanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan membawa
kemajuan kepada negara dan bangsa, berani dan sanggup mempertahankan kedaulatan
negara dan bangsa serta sedia berkorban untuk negara dan bangsa.

(b) Berbangga sebagai rakyat Malaysia

Sebagai seorang rakyat Malaysia, seseorang itu haruslah mempertahankan dan


menyanjung perlembagaan negara, menghormati raja dan pemimpin negara,
menghormati lambang-lambang negara seperti bendera dan lagu kebangsaan,
mengamalkan perlakuan yang bersopan dan bertatasusila serta mengenal dan
menghayati warisan budaya tempatan.

(c) Bersemangat kekitaan

Rakyat Malaysia perlu bersatu dan berharmoni, bertoleransi, bekerjasama dan tolong-
menolong, hormat-menghormati, bersefahaman dan bermuafakat, mempunyai
semangat muhibah dan bersifat kasih sayang.

(d) Berdisiplin

Rakyat yang berdisiplin adalah mereka yang mematuhi peraturan dan undang-undang,
bertanggungjawab, bertindak secara wajar, bersifat ikhlas, jujur dan amanah, berlaku
adil dan bertimbang rasa.

(e) Berusaha dan produktif

Mereka yang berusaha dan produktif adalah mereka yang rajin, tekun dan gigih,
berdikari, sentiasa mempertingkatkan usaha, tabah menghadapi cabaran, menyokong
4

dan melibatkan diri dalam usaha pembangunan negara, serta peka terhadap isu-isu
semasa dalam dan luar negara seperti isu pemeliharaan alam sekitar.
Melalui kajian ini, penyelidik cuba menimbulkan perhatian tentang
pembangunan patriotisme dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sejarah
dalam bilik darjah. Dalam perbincangan Bab 1, penyelidik mengenalpasti perkara-
perkara yang merupakan asas yang membina bagi kajian ini. Perbincangan tersebut
merangkumi latar belakang masalah, pernyataan masalah, objektif kajian, persoalan
kajian, hipotesis, skop kajian, rasional kajian, kepentingan kajian, batasan kajian dan
definisi istilah.

1.2 Latar belakang Masalah

Sejak belakangan ini, terdapat pendapat yang mula membincangkan tentang


penglibatan generasi muda dalam aktiviti-aktiviti sosial yang boleh merosakkan
keutuhan struktur masyarakat di negara ini. Golongan remaja didedahkan dengan
penglibatan tidak sihat seperti penagihan dadah, masalah disiplin, vandalisme, black
metal, kongsi gelap, penentangan terhadap status quo (melalui demonstrasi jalan),
budaya mediokriti, apati dan sebagainya (Asmadi, Mas Juliana dan rakan-rakan, 2003).
Sufean (1995) berpendapat pengukuran dan penilaian aspek afektif perlu dilakukan
kerana domain afektif mempengaruhi kebolehan individu turut serta dengan berkesan
dalam aktiviti-aktiviti masyarakat demokratik. Secara umum, nilai adalah sebagai
penentu dalam diri manusia yang seterusnya akan mempengaruhi pilihan dalam
kehidupan dan menentukan tingkahlakunya.

Pengajaran pembelajaran nilai merupakan komponen domain afektif dalam


Taksonomi Pendidikan. Namun, kurikulum banyak menekankan aspek domain kognitif
dan banyak mengabaikan domain afektif. Domain afektif dianggap perlu dipelajari
dalam keluarga dan gereja sahaja (Ringness, 1975). Abd. Rahim (1993) berpendapat
masa yang serius berkait dengan nilai pada tingkah laku manusia tidak boleh dibiarkan
sebagai satu krisis berterusan. Langkah-langkah perlu diambil bagi mengatasi masalah
5

kemerosotan nilai kemanusiaan ini. Mengikut beliau, daripada nilai kelompok, boleh
diperolehi kebudayaan, ketamadunan dan satu cara baru hidup bersama.

Abd. Rahim (1999) juga berpendapat pembelajaran Afektif adalah satu proses
membangunkan perkembangan personal dan sahsiah, perkembangan emosional,
kemahiran interpersonal dan sosial, kesedaran sosial dan moral, membangun dan
mengamalkan nilai-nilai hidup yang baik, membina prinsip, pegangan dan falsafah
hidup yang berlandaskan nilai-nilai murni bagi membentuk insan yang seimbang, stabil,
rasional, berwibawa, bertimbang rasa, berdedikasi dan bertanggungjawab serta
mempunyai keyakinan dan kekuatan diri bagi menghadapi cabaran.

Akan tetapi, masalahnya ialah lapisan masyarakat sering menuding jari kepada
tanggungjawab sisitem pendidikan negara, apakah pendidikan yang diberikan tidak
boleh membimbing mereka untuk menjadi generasi yang lebih cemerlang dari generasi
yang ada sekarang. Usaha mencari jawapannya memerlukan penyelidikan empirikal
supaya dapat dibuktikan darjah tinggi atau rendah tahap pembangunan patriotisme di
kalangan guru yang menghadapi pelajar yang mempunyai latarbelakang pendidikan
yang berbeza, dan seterusnya mengesan hubungan interaksi antara guru Sejarah dengan
pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran Sejarah dalam bilik darjah.

M. Najib (1997) mengutarakan hasil pembelajaran di sekolah menengah adalah


salah satu jangkaan yang paling baik untuk menentukan pencapaian pelajar di tahap
universiti. Terdapat tiga faktor yang penting dalam mempengaruhi ujian kognitif
seseorang. Pertama, faktor persendirian seperti faktor motivasi, intrinsik atau ekstrinsik,
sifat self-esteem dalam akademik dan sebagainya. Kedua, faktor luaran yang berkaitan
dengan kehidupan di universiti, keadaan sekeliling, rakan sebaya dan tempat duduk
mereka. Manakala faktor ketiga ialah tanggapan. Dalam huraian M. Najib (1997)

‘Perception can be defined as interpretation of events in the light of the


present context and past experience. If they expect to be successful , then
they may work harder (highly motivated) to achieve that goal, influence
by their need for achievement.’
(halaman 6)
6

Ini bererti tanggapan boleh dijelaskan sebagai interpretasi terhadap sesuatu


peristiwa dalam konteks semasa dan pengalaman yang lalu. Pelajar boleh mencapai
kejayaan sekiranya mereka mendapat motivasi yang positif.

Sekiranya tanggapan tersebut merujuk kepada konteks pembangunan


patriotisme dalam pengajaran mata pelajaran Sejarah di sekolah menengah,
kemungkinan hasil pembelajarannya ialah para pelajar dapat mempraktikkan semangat
mencintai negara seperti yang dihasratkan oleh Wan Mohd. Zahid (dalam kata alu-
aluan buku teks Sejarah KBSM Tingkatan 1, 2004) bahawa diharapkan buku teks
Sejarah ini mampu melahirkan semangat cinta dan setia kepada negara di kalangan
pelajar, dan seterusnya dapat membantu melahirkan generasi muda yang sentiasa
mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara di samping berusaha memajukan
negara kita.

Masyarakat Malaysia adalah majmuk, terdiri daripada berbilang kaum yang


mempunyai kebudayaan yang berbeza. Menurut Pye dan Verba (1965), identiti
kebangsaan ialah kepercayaan individu dan ia dikaitkan dengan bagaimana mereka
memikirkan diri sendiri sebagai ahli dalam negara mereka. Wujudnya identiti
kebangsaan antara ahli-ahli dalam sesebuah negara ialah satu budaya di mana
berdasarkan sempadan antara negara. Maka kita tidak harus dibiarkan keadaan
perbezaan yang tidak sesuai dan mungkin menghalangkan perpaduan antara kaum.
Falsafah Pendidikan Negara (Mok Soon Sang, 1988) menyatakan :

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke


arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh
dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak
mulia, bertangungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri
serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
masyarakat dan negara.
( halaman 121)
7

Guru-guru Sejarah memainkan peranan yang sangat penting dalam memupuk


minat di kalangan pelajar terhadap mata pelajaran sejarah dan seterunya menanam,
menghayati dan mengamalkan unsur-unsur patriotik dalam kehidupan mereka. Guru
yang dapat menunjukkan kualiti pengajaran yang baik, mementingkan kemajuan dan
pencapaian pelajar, dapat menjadikan pengajarannya menarik minat dan disukai pelajar.
Ini merupan asset yang penting kepada sekolah. Menurut Tyler (Kamaruddin dan Hazil,
1991)

Guru boleh menyediakan pengalaman pendidikan dengan menyediakan


alam sekeliling dan menstruktur keadaan untuk meransang tindak balas
yang diinginkan. Ini bermakna bahawa guru perlu memahami minat
dan latar belakang murid supaya dia boleh meramalkan bahawa
murid boleh bertindak dengan sewajarnya dalam satu keadaan
tertentu; dan lagipun ia akan mengakibatkan tindakbalas yang dikehendaki.
(halaman 54)

Dalam dunia sebenar, perhubungan antara guru dengan pelajar terjalin semasa
proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Pengajaran guru dalam
menyampaikan bahan pengajaran memberi kesan yang mendalam terhadap pelajarnya.
Menurut M. Najib (1997 ) :

An earlier study by Steven (1912) found out that 64 percent class activity
was by teachers. They gave questions at a rate of two to four questions
per minute or 395 questions per day. Flanders (1963) found out that
two thirds of all lessons observed was talk, two third of this talk was
by the teacher and two third of the teachers talk was lecture.
Wragg (1973) found out that 65 percent of all lessons observed was
talk, 75 percent of this talk was by the teacher and 63 percent
of teachers talk was lecture.
(halaman 48)

Kajian-kajian awal seperti Steven, Flanders dan Wragg mendapati kebanyakan


pengajaran dan pembelajaran (P&P) dalam bilik darjah adalah komunikasi secara lisan.
8

Kajian awal ini menunjukkan kebanyakan guru mengajar dengan cara memberi
syarahan. Proses komunikasi dalam bilik darjah sepatutnya adalah sumber mesej
seperti guru, pelajar, sekumpulan pelajar atau seluruh kelas dengan menghantar mesej
itu sendiri melalui dua saluran sama ada secara verbal atau bukan verbal kepada
penerimanya iaitu guru, pelajar, sekumpulan pelajar atau seluruh kelas dengan
kemungkinan memberi maklumbalas secara komunikasi verbal atau bukan verbal.
(Cohen dan Manion, 1981). Maka guru memainkan peranan dalam mempengaruhi idea
pelajar-pelajar tentang isu-isu yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar.

Sejajar dengan idea kajian lepas yang disebut di atas, adalah perlu memeriksa
dari semasa ke semasa tentang pengajaran guru terutama dalam konteks pengajaran
sejarah tentang patriotisme. Penyelidik berpendapat masyarakat di Malaysia sama ada
guru-guru, institusi-institusi pendidikan, pelajar-pelajar, ibu bapa atau masyarakat
umum harus meningkatkan tahap kesedaran tentang cara penyampaian pengajaran
mempengaruhi hasil pembelajaran dan perubahan yang positif perlu ada untuk
mendapat hasil pembelajaran yang positif. Oleh sebab guru sendiri terlibat secara
formal dalam sistem pendidikan formal maka diharapkan kajian ini memberi
kefahaman yang jelas agar guru-guru mengambilnya sebagai panduan dalam rutin
mereka.

Wawasan 2020 merupakan satu cetusan pemikiran untuk menjadikan Malaysia


sebagai sebuah negara maju mengikut acuannya sendiri. Kemajuan yang dicita-citakan
ialah untuk mencapai kemajuan yang sempurna dari segi nilai moral dan etika yang
kukuh, demokrasi, liberal, bertolak ansur, penyayang, adil serta dinamik dan tidak
semata-mata diukur dari segi pencapaian lahiriah atau fizikal (Trumay, 2004).

Daripada sembilan cabaran Wawasan 2020 ini, cabaran pertama merupakan


cabaran yang paling utama dan paling asas iaitu membentuk negara bangsa yang
bersatu padu serta menyanjung masa depan yang dikongsi bersama. Iaitu bangsa
Malaysia mestilah sejahtera, menikmati kehidupan bersama yang sepenuhnya
berasaskan sebuah “Bangsa Malaysia” dengan rasa taat setia dan pengabdian yang tidak
berbelah bagi terhadap bangsa (Yusof, 2001). Cabaran kedua dan keempat pula
9

menyeru agar dapat membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral dan
etika, dengan para warganya mempunyai kerohanian yang utuh dan diunjangi oleh budi
pekerti yang luhur, yakin akan dirinya sendiri, bangga akan keadaannya kini dan cukup
tangkas untuk menghadapi segala macam rintangan.

Dalam usaha menghadapi cabaran di atas, lapisan masyarakat sedang berjuang


dengan kemelut sosial yang dihadapi oleh remaja hari ini. Sistem pendidikan, cabaran
Wawasan serta pembangunan sumber manusia yang cuba diadun dan dicanai agar
mampu melahir tenaga manusia yang kompeten dan berjiwa murni seolah-olah dikejut
oleh masalah keruntuhan sosial di kalangan remaja sedangkan mereka ini adalah
penentu kejayaan masa depan negara (Haminah, 1999).

Remaja merangkumi lebih separuh daripada keseluruhan penduduk di Malaysia.


Oleh kerana bilangannya ramai, maka masalah yang berkaitan, dengan kelompok ini
juga banyak (Mahmood, 1994). Data statistik banyak menunjukkan bahawa keruntuhan
akhlak di kalangan remaja di negara ini adalah semakin serius. Mengikut Penolong
Penguasa Siasatan Jenayah Bukit Aman (Berita Harian, 22 September 1993), di antara
tahun 1990 dan 1992 sahaja, seramai 37,602 individu ditahan bagi kesalahan jenayah
harta benda serta kekerasan. Daripada jumlah ini, seramai 3,450 atau 9.17% adalah
remaja. Mengikut sumber akhbar Utusan Malaysia (4 Ogos 1993), ramai di kalangan
remaja yang rosak akhlak adalah mereka yang masih berada di bangku sekolah.
Umpamanya, pada tahun 1991 sahaja, 124 pelajar ditangkap kerana terlibat dengan
pelbagai kegiatan jenayah dan bilangan yang ditangkap ini meningkat dari tahun ke
tahun. Berdasarkan statistik yang terkumpul, kes-kes jenayah yang membabitkan
remaja meningkat dengan ketara di antara tahun-tahun 1990 hingga 1992. Pada tahun
1990, sebanyak 657 kes dicatatkan, diikuti dengan 830 kes pada tahun 1991 dan 1487
kes pada tahun 1992. Jenayah yang dilakukan oleh para remaja bukan hanya berlaku di
kawasan bandaraya atau bandar-bandar besar sahaja, malah di merata negara.
10

Lebih memeranjatkan lagi ialah masalah dadah juga nampak tidak reda.
Berdasarkan perangkaan terbaru Pasukan Petugas Anti dadah (PPAD), daripada 7,980
penagih baru yang dikesan dalam tempoh Januari hingga September tahun 1995,
seramai 1,311 orang atau 16.4 peratus adalah berusia antara 13 hingga 19 tahun (Berita
Harian, 5 Februari 1996). Akhbar Utusan Malaysia (27 Mac 1996) juga menunjukkan
keputusan kajian di seluruh negara oleh Kementerian Belia dan Sukan pada Januari
1994 ke atas 5,860 remaja menunjukkan terdapat 71 peratus merokok, 40 peratus
menonton video lucah, 28 peratus berjudi, 25 peratus minum arak dan 14 peratus
mengambil dadah. Masalah penggunaan dadah, lepak, Aids, bohsia yang membelenggu
kumpulan umur belia produktif dan remaja sekolah, adalah isyarat bahawa
pembentukan sahsiah tidak ditangani dengan sempurna, sedangkan alam kehidupan
sedang berubah dengan kencang. Lebih merisaukan ialah sehingga tahun 2000 hingga
2001, isu-isu keruntuhan akhlak remaja tidak berpulih malah terus berleluasa.

Dari hakikat ini boleh membuat satu kesimpulan bahawa sikap rakyat atau
remaja khasnya masih menimbulkan persoalan. Meskipun rakyat mengaku dan
menyuarakan taat setia yang tidak berbelah bagi kepada negara Malaysia namun
wujudnya satu hakikat perpaduan yang kukuh di kalangan rakyat yang pelbagai
keturunan itu masih belum dapat diakui lagi. Inilah soal yang amat penting untuk
diselesaikan dari sekarang. Menurut Abd. Rahim (2001), faktor yang menyebabkan
wujud perkara di atas adalah asas pengetahuan sejarah bangsa, agama dan negara yang
kurang, sikap yang negetif, mudah terpengaruh dan terperdaya, pengawasan ibu bapa
yang semakin berkurangan, masyarakat yang bertambah individulistik serta tumpuan
pendidikan Agama dan Moral yang merosot. Begitu juga melalui subjek Sejarah yang
telah termaktub unsur-unsur patriotisme yang perlu diajar di sekolah, tentu sekali tidak
dapat ‘melarikan diri’ daripada tanggungjawab ini.

Menurut Wong (2005), isu kelunturan semangat nasionalisme di kalangan


generasi muda hari ini kerana kurangnya kesedaran di kalangan mereka mengenai
cabaran-cabaran yang perlu dihadapi oleh mereka bagi menjalankan tanggungjawab
sebagai warganegara. Ini kerana mereka adalah generasi yang lahir selepas merdeka
11

dan menikmati segala peluang yang tersedia tanpa menyedari pahit jerih yang terpaksa
diharungi oleh generasi terdahulu dalam perjuangan mereka bagi memastikan
kesenangan ini dapat dinikmati oleh anak cucu mereka. Ia juga mencetuskan
kewujudan ‘budaya selesa’ (complacent culture) di kalangan generasi muda hari ini.
Segala kemewahan dan kemudahan yang diperuntukan oleh keluarga dan negara
menyebabkan mereka tidak rasa terancam oleh kemajuan dan pencapaian negara atau
bangsa lain. Budaya ini menjerumuskan sebahagian daripada generasi muda hari ini
dalam masalah sosial yang serius.

Bagi melahirkan satu bangsa yang tulen digelar bangsa Malaysia yang mampu
menunjukkan identiti tersendiri untuk bertanding dengan bangsa atau negara lain,
rakyat yang berkongsi satu ciri semangat patriotik amat penting untuk menonjolkan
identiti bangsa negara. Unsur-unsur patriotisme itu mestilah dapat memberikan bangsa
Malaysia satu keperibadian yang tersendiri dan sekaligus memungkinkannya berdiri
dan berkembang sebagai sebuah bangsa moden yang mampu menuntut tempatnya di
kalangan bangsa-bangsa lain di dunia kini dan masa depan.

Pada peringkat remaja, seseorang individu mengalami perubahan yang amat


pesat sekali, sama ada dari segi fizikal, emosi mahupun sosial. Pada zaman inilah para
remaja mula terdedah kepada alam luas di luar rumah, malah persekitaran ini sudah
merupakan rumah kedua kepada mereka. Remaja juga belajar banyak perkara yang
tidak semuanya datang dari ibu bapa tetapi kebanyakannya daripada persekitaran sosial
yang mana ia membesar. Pada tempoh-tempoh inilah para remaja mula mengubah
tingkah laku, sikap dan nilai, malahan seluruh cara hidup daripada alam kanak-kanak
kepada alam yang lebih matang dan dewasa (Bettleheim, 1950). Oleh itu, remaja harus
dilihat dari segi satu tempoh peralihan yang panjang, yang mana perjalanannya tidak
semestinya bebas dari tekanan dan pelbagai halangan konflik kehidupan (Chais, 1976).

Berdasarkan Taksonomi Bloom, domain afektif yang memberi tumpuan kepada


unsur-unsur kesedaran, sensitiviti, sikap, pertimbangan, emosi, pendirian dan
sebagainya bertujuan mengembangkan pemikiran moral dan aspek-aspek kemanusiaan
12

kepada pelajar (Atan, 1981). Justeru itu, peranan guru sebagai pemupuk nilai dalam
pengajarannya adalah cukup penting. Melalui pemupukan semangat patriotisme ini
sangat penting untuk memantapkan diri pelajar dari segi ketahanan mental, fizikal dan
emosi yang akan membolehkan seseorang itu mampu dan berupaya menghadapi segala
bentuk cabaran. Kekurangan nilai patriotisme dalam diri pelajar akan memberikan
kesan kepada rendahnya semangat juang dan semangat jati diri dalam diri mereka yang
menyebabkan ada sesetengah daripada mereka mudah menyerah kalah dan tunduk
kepada sesuatu tekanan (Abd. Rahim, 1999).

Pernyataan di atas jelas menunjukkan pendidikan adalah pembentukan


pemikiran dan sikap seseorang individu, dan bukan hanya menyampaikan ilmu kepada
individu untuk menghadapi peperiksaan. Dalam konteks Malaysia hari ini, dengan
bersangka baik kepada mata pelajaran Sejarah, bahawa ia berkesan bagi yang
mengikutinya, ada baiknya jika patriotisme diberikan perhatian, penekanan dan
pendekatan baru, iaitu untuk membantu dan menyokong mata pelajaran Sejarah
(Utusan Malaysia, 22 September 2000). Manfaat yang diperoleh oleh seorang individu
dari sistem pendidikan yang diterima seharusnya terkandung juga menjadi rakyat yang
bersemangat patriotik terhadap negara.

1.3 Penyataan Masalah

Kurangnya semangat patriotik di kalangan generasi muda hari ini merupakan


salah satu sebab yang menyebabkan sebahagian daripada mereka lebih cenderung
kepada aktiviti yang tidak berfaedah, seperti terlibat dalam budaya hedonisme
(mementingkan hiburan / keseronokan ) dan sebagainya kerana jiwa mereka kosong
dari segi nilai dan rasa kecintaan kepada agama, bangsa dan negara (Ahmad, 2004).
Kajian ini ingin menyelidik tahap pembangunan dan tahap penerapan patriotisme
dalam bilik darjah semasa pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sejarah
tingkatan 2 dengan membandingkannya antara sekolah menengah kerajaan dengan tiga
sekolah menengah persendirian yang berlainan alirannya di daerah Johor Bahru.
13

1.4 Objektif Kajian

Secara amnya, objektif kajian ini adalah melihat perlakuan pembangunan dan
penerapan nilai patriotisme dalam proses pengajaran dan pembelajaran Sejarah di
Sekolah Menengah Kebangsaan dan Sekolah Menengah Persendirian yang berlainan
aliran.

Objektif khusus dalam kajian yang dijalankan adalah:

i) Mengenalpasti kekerapan berdasarkan jenis interaksi antara guru dengan


pelajar mengikut kategori dalam kelas Sejarah tingkatan 2 di empat jenis
sekolah.

ii) Mengenalpasti masa yang diperuntukkan untuk interaksi antara guru


dengan pelajar mengikut kategori dalam kelas Sejarah tingkatan 2 di
empat jenis sekolah.

iii) Mengenalpasti pembangunan nilai-niai patriotisme dalam pengajaran


Sejarah tingkatan 2 di empat jenis sekolah.

iv) Mengenalpasti penerapan nilai-nilai patriotisme dalam pengajaran dan


pembelajaran Sejarah tingkatan 2 di empat jenis sekolah.

v) Membandingkan pembangunan nilai-nilai patriotisme dalam pengajaran


Sejarah tingkatan 2 antara empat jenis sekolah.

vi) Membandingkan penerapan nilai-nilai patriotisme dalam pengajaran dan


pembelajaran Sejarah tingkatan 2 antara empat jenis sekolah.
14

1.5 Persoalan Kajian

i) Apakah jenis interaksi antara guru dengan pelajar mengikut kategori


dalam pengajaran dan pembelajaran kelas Sejarah tingkatan 2 di empat
jenis sekolah?

ii) Berapa lamakah guru memperuntukkan masa untuk menyerapkan


unsur-unsur patriotisme dalam pengajaran dan pembelajaran kelas
Sejarah tingkatan 2 di empat jenis sekolah?

iii) Apakah bandingan tahap pembangunan nilai-nilai patriotisme dalam


pengajaran dan pembelajaran kelas Sejarah tingkatan 2 di empat jenis
sekolah?

iv) Apakah bandingan tahap penerapan nilai-nilai patriotisme dalam


pengajaran dan pembelajaran kelas Sejarah tingkatan 2 di empat jenis
sekolah?

1.6 Rasional Kajian

Banyak kajian tentang penerapan nilai-nilai murni dalam mata pelajaran seperti
sains, matematik dan sebagainya. Sesetengah kajian dijalankan secara analisis
kandungan buku teks Sejarah tentang penyerapan nilai-nilai murni. Walau
bagaimanapun, dalam buku Sejarah tingkatan 2, para panel penulis menyatakan hasrat
mereka terhadap buku tersebut supaya “mampu melahirkan generasi cemerlang yang
dapat mengaplikasikan nilai dan iktibar dalam sejarah, serta menjadi pemangkin ke
arah pemupukan semangat patriotik di kalangan rakyat Malaysia.” Soal tentang
pembangunan patriotisme mempengaruhi kehidupan harian setiap lapisan masyarakat.
Kajian-kajian lepas tidak banyak menyoal tentang proses kehidupan seharian kita
seperti aktiviti dalam sekolah atau kelas. Ramai antara pelajar-pelajar ini yang
15

merupakan tunggak negara dan tingkahlaku mereka amat mempengaruhi arah tujuan
negara. Sekolah merupakan satu agen yang penting dalam mensosialisasikan kanak-
kanak yang bakal membimbing negara.

Tiba masanya peranan guru sebagai agen yang penting dalam menyalurkan
kesedaran pembangunan patriotisme untuk kepentingan pembangunan negara dan
masyarakat. Selain itu, kajian ini dapat menyedarkan guru, sekolah dalam
melaksanakan penerapan nilai seiring dengan kehendak Falsafah Pendidikan Negara.

1.7 Kepentingan Kajian

Kajian ini banyak memberi manfaat kepada guru-guru sejarah, guru-guru dan
pegawai pendidikan serta bermanfaat kepada Kementerian Pendidikan Malaysia dalam
menyususn semula kurikulum dan perancangan pendidikan agar mewujudkan suasana
pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan dapat mencapai matlamat pendidikan
Malaysia. Berdasarkan Emile Durkheim dalam Kamaruddin dan Hazil (1991) yang
menyatakan bahawa “setiap masyarakat daripada setiap perkembangannya mempunyai
sistem pendidikannya yang tersendiri dan mempengaruhi individu dalam masyarakat
itu.”

Bagi guru-guru Sejarah, kajian ini membantu mereka menyedari sejauhmana


mereka telah melaksanakan proses penerapan nilai patriotisme berdasarkan Sukatan
Pelajaran kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Mata Pelajaran Sejarah (Semakan
2003).

Seandainya hasil kajian ini dapat memberi maklumat kepada guru-guru lain
tentang caranya atau kesedaran sesuatu nilai diterap dengan sepenuhnya dalam
pengajaran sesuatu mata pelajaran. Maklumat ini akan menjadi panduan kepada mereka
demi menyusun strategi dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran
dalam bidang masing-masing.
16

Bagi pensyarah maktab perguruan, dapatan kajian ini dapat memberi maklum
balas sama ada penerapan unsur patriotisme telah dilaksanakan seperti mana yang
diharapkan. Sekiranya aspek ini tidak dapat dilaksanakan oleh guru-guru atau guru-
guru pelatih, mungkin dapat dikenal pasti masalah dan dapat pula difikirkan cara untuk
mengatasinya.

Di samping itu, kepada Bahagian Pendidikan Guru, kursus-kursus dalam


perkhidmatan berkaitan penerapan unsur patriotisme mungkin perlu diadakan bagi
memantapkan lagi penerapan unsur ini dalam pengajaran dan pembelajaran khususnya
mata pelajaran Sejarah. Kajian ini juga berguna kepada Kementerian Pendidikan
Malaysia agar dapat menyusun dan menilai semula keberkesanan pengajaran dan
pembelajaran mata pelajaran Sejarah dalam mencapai matlamat pembangunan
patriotisme di kalangan pelajar.

Dapatan kajian ini juga dapat digunakan oleh pihak kerajaan, pihak swasta atau
pertubuhan bukan kerajaan untuk mengenalpasti sama ada terlaksana atau sebaliknya
penerapan nilai patriotisme dalam organisasi mereka.

1.8 Skop dan Batasan Kajian

Pada keseluruhannya, skop dan batasan kajian ini adalah difokuskan kepada
mengenalpasti tahap patriotisme di kalangan pelajar sekolah menengah dan
mengenalpasti tahap penerapan nilai patriotisme dalam pengajaran mata pelajaran
Sejarah berdasarkan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (1989).

Sampel kajian ini di ambil di daerah Johor Bahru untuk mewakili keseluruhan
17

populasi kerana keadaannya sama dengan bandar-bandar lain di Malaysia yang pesat
dengan proses migrasi. Kajian ini mengambil 4 buah sekolah untuk mewakili 4 jenis
sekolah di Johor Bahru iaitu Sekolah Menengah kebangsaan (SMK) yang dibiayai
sepenuhnya oleh kerajaan, Sekolah Menengah Islam (SMI), Sekolah Menengah
Persendirian Cina (SMPC) dan Sekolah Menengah Swasta Inggeris (SMSI) yang
merupakan sekolah swasta. Pengkaji hanya mengambil kira aspek dari segi kelayakan
guru, proses latihan guru, kemudahan-kemudahan asas sekolah seperti bangunan, bilik
darjah, peralatan mengajar dan buku teks yang lebih kurang sama sebagai penilaian
dalam kajian ini. Tumpuan pengkaji adalah pada proses pengajaran dan pembelajaran
dalam kelas Sejarah tingkatan 2.

Akhirnya, pengumpulan data tidak menggunakan soal selidik sama ada secara
individu ataupun secara kumpulan antara pengkaji dengan pelajar kerana pengkaji-
pengkaji lain telah banyak menyumbang data dari soal selidik dalam bidang kajian
yang sama. Tambahan pula, adalah sukar untuk memperuntukkan masa dan ruang
untuk tujuan mentadbir soal selidik disamping menjalankan sesi pemerhatian yang
mengambil masa yang lama.

1.9 Definisi Istilah

1.9.1 Patriotisme

Menurut Abd. Rahim (1999), patriotisme pada umumnya boleh dikaitkan


dengan semangat, perasaan, sikap, kesedaran, idealisme yang menyentuh soal-soal
kebangsaan, kenegaraan, tanggungjawab, perjuangan, pengorbanan, kecintaan,
kesetiaan, ketahanan diri dan sumbangan warganegara terhadap negara bangsa dan
agama. Patriotisme merupakan unsur ketahanan nasional yang amat penting bagi
meningkatkan komitmen dan tanggungjawab rakyat terhadap bangsa dan negara.
Unsur-unsur patriotisme diterapkan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang
bertanggungjawab, bersemangat kekitaan, berdisiplin, berusaha dan produktif ke arah
18

mencapai matlamat dan aspirasi Negara. Dalam garis panduan yang termaktub dalam
Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Tingkatan 2 (2003), unsur-unsur dalam patriotisme
termaktub seperti dibawah:
a) Berbangga Sebagai Rakyat Malaysia

i. Menghormati raja dan pemimpin negara


ii. Menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh negara
iii. Menghormati lambang-lambang negara (seperti bendera, lagu
kebangsaan, jata negara)
iv. Menjaga dan mempertahankan maruah bangsa dan negara
v. Menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya bangsa
vi. Berbangga dengan sejarah negara

b) Bersemangat Setia Negara

i. Cinta akan bangsa dan negara


ii. Taat dan setia kepada raja dan pemimpin negara
iii. Sedia berkorban untuk bangsa dan negara
iv. Bertanggungjawab kepada bangsa dan negara
v. Berani dan sanggup mempertahankan kedaulatan bangsa dan
negara
vi. Peka kepada masalah dan isu tentang bangsa dan negara
vii. Bersyukur sebagai warganegara Malaysia

c) Bersemangat Kekitaan

i. Bersatupadu dan berharmoni


ii. Bertolak ansur dan bertoleransi
iii. Bekerjasama dan tolong menolong
iv. Hormat menghormati
v. Bersefahaman dan bermuafakat
19

vi. Mihibbah atau semangat bermasyarakat


d) Berdisiplin

i. Berakhlak dan berbudi pekerti mulia


ii. Mempertahankan dan menjunjung Perlembagaan Negara
iii. Mematuhi peraturan dan undang-undang
iv. Berkelakuan sopan, bertatasusila dan berhemah tinggi
v. Bertindak wajar
vi. Bersifat amanah dan jujur
vii. Berlaku adil dan bertimbang rasa

e) Berusaha dan Produktif

i. Rajin dan gigih


ii. Berdikari
iii. Tabah menghadapi cabaran
iv. Menyokong dan melibatkan diri dalam usaha pembangunan
v. Berganding bahu membangunkan negara
vi. Berilmu dan berketrampilan

1.9.2 Pembangunan Nilai-nilai Patriotisme

Tokoh-tokoh sosiologi atau ahli sains sosial abad ke-19 seperti Comte (1798-
1857), Marx (1818-83), Spencer (1820-1903), Durkheim (1858-1917) dan Weber
(1864- 1920), umumnya telah menggunakan konsep pembangunan untuk menerangkan
tentang sejarah manusia dan perubahan yang dialaminya secara berperingkat ke arah
kemajuan. Ramai ahli teori pembangunan menganggap perubahan sikap dan nilai
individu wajib menyumbangkan satu masyarakat, sistem politik dan ekonomi yang
moden (Alejandro, 1975). Pembangunan nilai-nilai patriotisme di sini bererti
penyampaian atau persembahan guru Sejarah kepada nilai-nilai positif dari aspek
unsur-unsur patriotisme di atas yang membawa kepada tamadun manusia.
20

1.9.3 Penerapan

Erti penerapan dalam Kamus Dewan (1991) adalah penyerapan, pemantapan


nilai. Pengukurannya dibuat dengan cara memerhatikan tingkahlaku, tindakan,
keperibadian individu dalam menjalankan berbagai-bagai aktiviti (Sufean, 1995). Nilai
adalah idea tentang kepentingan, faedah, mutu dan kebernilaian tentang segala-gala
benda, perkara dan fenomena yang terdapat dan berlaku di dalam alam semesta ini.
Oleh itu, penerapan nilai dalam kajian ini merujuk kepada komunikasi lisan antara guru
dengan pelajar secara dua hala yang menyentuh tentang unsur-unsur patriotisme.

1.9.4 Sejarah

Menurut M.Yusof (2000), perkataan Sejarah disamakan dengan perkataan


history (bahasa Inggeris) yang pada asasnya berasal daripada perkataan Yunani purba,
historia yang bererti penyelidikan. Tetapi penyelidikan itu bukanlah tentang peristiwa
silam sahaja, malah tentang peritiwa semasa ataupun sezaman. Sidi Ghazalba (1966)
melihat tahap-tahap tentang perubahan tanggapan terhadap sejarah dan lantas makna
istilah sejarah itu menerusi tahap-tahap perkembangan budaya (Melayu/Indonesia)
melalui proses akulturasi dengan Islam dan Barat dari sejak kurun ke-13 dan ke-15.
Pada keseluruhannya, sejarah membawa kita mengenali jati diri atau asal usul bangsa
kita serta boleh menanamkan sifat cintakan bangsa dan setia kepada negara.

1.9.5 Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan 2

Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan 2 adalah berdasarkan Sukatan Pelajaran dan


Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM),
pada asasnya, pengajaran mata pelajaran Sejarah Tingkatan 2 adalah berpandukan buku
teksnya. Buku ini mengandungi lapan bab yang disusun secara kronologi berdasarkan
21

dua tema dalam Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Pelajaran Sejarah
peringkat Menengah Rendah.
Bab satu hingga enam ditulis berdasarkan tema Kemakmuran dan Kekayaan
Negara Kita Menarik Kuasa Luar untuk Menjajah. Tema ini mengisahkan pertapakan,
perluasan pengaruh dan penjajahan British di Negara kita. Bagi tujuan membolot serta
mengaut kekayaan Negara, pihak British telah memperkenalkan ekonomi dagangan dan
membuat perubahan dalam pelbagai bidang.

Bab tujuh dan bab lapan pula ditulis berdasarkan tema Tindak Balas Masyarakat
Tempatan terhadap Penjajahan British. Tema ini memerihalkan kebangkitan rakyat
untuk membebaskan tanah air dari belenggu penjajahan pihak British sebelum Perang
Dunia Kedua. Perjuangan telah dicetuskan dan digerakkan oleh pemimpin dan tokoh-
tokoh tempatan, golongan intelektual serta pertubuhan tertentu di tanah air (Rujuk
Lampiran A).

1.9.6 Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK)

Sekolah bermakna tempat menerima ilmu pengetahuan, tempat untuk belajar


(murid-murid) dan mengajar (cikgu), tempat menerima dan memberi pelajaran
(Ensiklopedia Malaysiana, 1996). Kebangsaan bermakna yang berkaitan dengan negara
secara keseluruhan, nasional. Menurut Mok Soon Sang (1998), murid-murid melangkah
darjah secara automatik tiap-tiap tahun, dari sekolah rendah ke sekolah menengah
sehingga tingkatan tiga. Semua mata pelajaran di sekolah menengah disampaikan
dalam bahasa Malaysia kecuali bahasa ibunda dan bahasa Inggeris. Murid-murid
menghadapi peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) pada hujung Tingkatan
lll. Pelajar-pelajar dikehendaki mengambil peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
pada akhir Tingkatan V. Pelajar-pelajar di Sekolah Menengah Kerajaan menerima satu
kurikulum yang standard iaitu Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dan
semua perbelanjaan sekolah dibiayai oleh kerajaan.
22

1.9.7 Sekolah Menengah Swasta Inggeris (SMSI)

Menurut Ensiklopedia Malaysiana (1996), swasta bermakna badan atau


organisasi yang dimiliki oleh pihak persendirian (bukan milik kerajaan). Sekolah
Menengah Swasta mengikut Abdullah (1988), menggunakan kurikulum kebangsaan
iaitu Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dan menggunakan Bahasa
Malaysia sebagai bahasa pengantar utama. Bahasa-bahasa lain adalah dibenarkan
digunakan sebagai bahasa kedua. Walau bagaimanapun, sekolah menengah swasta ini
telah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa perantaraan di sekolah atas
kepentingan nilai komersial. Contohnya Sekolah Sri Murni (Menengah), Sekolah
Menengah Sri Cempaka dan sebagainya. Di Johor Bahru, contoh sekolah ini ialah
Sekolah Menengah Omega.

1.9.8 Sekolah Menengah Persendirian Cina (SMPC)

Menurut Abdullah (1988), satu lagi kategori sekolah menengah swasta


sepenuh masa ialah sekolah-sekolah menengah Cina swasta yang menggunakan
kurikulum persendirian dan bahasa cina digunakan sebagai bahasa pengantar utamanya.
Pelajar-pelajar disediakan bagi mengambil peperiksaan PMR, SPM dan STPM. Contoh
Sekolah Menengah Han Chiang (Pulau Pinang) dan sekolah menengah Foon Yew
(Johor Bahru). Kebanyakan guru yang mengajar di sekolah ini merupakan graduan dari
Taiwan dan sebahagiannya graduan dari Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA).
Menurut Teo (2005), sekolah ini dikelola oleh orang awam bangsa Cina tempatan.
Mereka menggunakan kurikulum yang disediakan oleh pihak MICSSWC (Malaysia
Independent Chinese Secondary School Working Committee). Kesemua pelajar akan
menduduki peperiksaan UEC yang diselaraskan oleh pihak MICSSWC dan peperiksaan
PMR serta SPM yang dikendali oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.
23

1.9.9 Sekolah Menengah Islam (SMI)

Manakala Suffean (1996) dalam bukunya ‘Pendidikan di Malaysia’ menyatakan


di Semenanjung, orang Melayu Islam yang dipelopori dan dipimpin oleh Kaum muda
yang berfahaman moden telah menunjukkan usaha positif membina sekolah agama
Madrasah yang mempunyai pendidikan menengah dalam tahun-tahun 1930-an hingga
1950-an. Pemimpin-pemimpin Kaum Muda menyedari bahawa pendidikan menengah
dan tinggi adalah penting untuk kemajuan orang Melayu dalam bidang politik dan
ekonomi.

Dalam sistem pembelajaran ini, Sekolah Menengah Islam (SMI) yang


menggunakan kurikulum KBSM disamping menekankan aspek keagamaan seperti
Pendidikan Quran dan Sunnah serta pendidikan Syariah Islamiah. Pelajar menduduki
peperiksaan awam iaitu Penilaian Menengah Rendah (PMR) atau Sijil Pelajaran
Malaysia (SPM) dan juga Sijil Khas Agama (SKA).

Sekolah Menengah Islam (SMI) berbeza dengan Sekolah Menengah Agama


(SMA) yang ditubuhkan oleh kerajaan. Sekolah Menengah Islam (SMI) dimiliki,
dibiayai dan ditadbir oleh pihak swasta dan dikelola sepenuhnya di bawah Ahli
Lembaga Pengelola Sekolah masing-masing. Pendaftarannya adalah melalui Jabatan
Pendidikan Negeri (JPN) dan Jabatan Agama Islam (JAIS) di negeri masing-masing.
Guru yang mengajar terbahagi kepada aliran universiti tempatan dan aliran universiti
agama dari luar negeri seperti Mesir, negara-negara Arab dan sebagainya.
BAB II

SOROTAN KAJIAN

2.1 Pengenalan

Bab ini menghuraikan kepentingan-kepentingan aktiviti pengajaran dan


pembelajaran yang boleh menimbulkan semangat patriotisme di kalangan pelajar.
Seterusnya juga akan membincangkan pendekatan teori dan kajian lepas yang berkaitan
sama ada dari dalam atau luar negeri.

Selain itu, beberapa dapatan dan maklumat dari pelbagai sumber yang
difikirkan berkaitan sama ada dari dalam atau luar negeri juga akan dibincangkan
termasuk peranan guru dalam pembangunan dan penerapan unsur patriotisme semasa
pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Sorotan karya ini akan membantu penyelidik
dalam pembentukan kerangka kajian bagi menentukan sama ada wujud korelasi antara
jenis sekolah dengan pembangunan dan penerapan unsur patriotisme dalam kelas mata
pelajaran Sejarah Tingkatan 2 di sekolah-sekolah menengah di Malaysia.

2.2 Definisi Konsep Pembangunan Patriotisme

Patriotisme adalah perasaan cinta yang kuat terhadap tanah air (Kamus Dewan).
Sementara Pengerusi Pemodalan Nasional Berhad (PNB), Tan Sri Ahmad Sarji
menyatakan bahawa definisi patriotisme sentiasa berubah dari semasa ke semasa. Dulu
25

menurutnya definisi patriotisme bermaksud mengangkat senjata untuk menentang


penjajah bagi memerdekakan negara. Kemudian definisi itu berubah kepada mereka
yang berusaha mengisi kemerdekaan negara serta mesti setia kepada negara serta
mempertahankannya. Sekarang patriotisme bermaksud sesiapa sahaja yang
menyumbangkan bakti mereka kepada negara dalam apa bidang sekalipun yang
dianggap baik (Utusan Malaysia, 15 Januari 1999). Patriotisme mempunyai perkaitan
yang rapat dengan ideologi dan ia sukar dipisahkan dari individu yang mempunyai
semangat patriotik yang kental. Nasionalisme adalah ideologi dalam bentuk teori dan
jika dilaksanakan dalam bentuk aktiviti pula ia dikenali sebagai patriotisme. Namun
begitu, patriotisme adalah perlakuan atau gerakan melahirkan komitmen dan kesetiaan
kepada sesebuah bangsa dan negara (Zubedah, 1999).

Manakala Kateb (2000) berpendapat bahawa patriotisme merupakan satu


kesediaan untuk berkorban sehingga sanggup mati demi sesebuah abstraksi. Konsep ini
adalah mempamerkan kecintaan di dalam diri seseorang tanpa sempadan. Ini berbeza
dengan pendapat Ilmuan Islam yang diutara oleh Siddiq (1998), patriotisme membawa
maksud cinta dan tanggungjawab yang dirasai oleh seseorang terhadap jiran, kaum dan
wilayahnya. Dalam konteks ini, patriotisme adalah lebih menyeluruh dan merangkumi
pelbagai aspek seperti memberi khidmat kepada kaum, bangsa, negara serta
mempertahankan umat serantau atau sewilayah ketika diganggu ketenteramannya atau
diserang (dari luar atau dalam) dan ianya adalah tanggungjawab menurut Islam.

Pada 24-26 Oktober 2002, Kongres Patriotisme telah dianjurkan oleh bekas-
bekas pemimpin Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung (GPMS) yang bertujuan
membincangkan keperluan untuk menyemarakkan semangat patriotisme di kalangan
rakyat Malaysia amnya, generasi muda khasnya (Utusan Malaysia, 26 Oktober 2002).
Ini merupakan satu lanjutan daripada Perhimpunan Patriotisme Alaf Baru yang
dianjurkan oleh Majlis Belia Malaysia di Shah Alam pada 18 Februari 2001 lalu.
Perbincangan tersebut berdasarkan tafsiran Patriotisme Alaf Baru. Ia melibatkan setiap
dan seluruh rakyat. Ia melibatkan sesuatu yang agung, yang antara lain meliputi aspek-
aspek seperti keyakinan, keberanian, kebijaksanaan, kesungguhan dan kesinambungan.
26

Ia adalah persoalan kewarganegaraan yang amat penting. Ia adalah persoalan


kemerdekaan dan kedaulatan (Utusan Malaysia, 26 Oktober 2002).

Pendek kata, patriotisme adalah aktiviti mendaulatkan bendera negara,


menyanyikan lagu kebangsaan, menghormati lambang negara yang dapat melahirkan
komitmen atau semangat kebangsaan terhadap negara yang ditekankan melalui
nasionalisme.

Definisi konsep pembangunan patriotisme bertujuan memberi penjelasan atau


gambaran tentang fokus kajian ini. Pembangunan pula mengikut Van Nieuwenhinjze
dalam Rahimah (1989), adalah suatu pembolehubah yang mempunyai pengertian yang
berbeza dan tidak konsisten iaitu ia berubah mengikut siapa yang mengemuka dan
menggunakannya. Menurut Shamsul (1990) bahawa semestinya apa yang disebut
pembangunan itu bukan sesuatu yang abstrak dan wujud dalam hampawa di luar alam
manusia. Pembangunan juga adalah tentang ragam manusia dan telatahnya direka oleh
manusia. Oleh yang demikian amat sesuai bagi kita merumuskan disini tentang
pembangunan dan segala yang berkait dengannya dan mengenai masyarakat Malaysia
serta perspektif-perspektif yang digunakan untuk menganggapnya.

Pembangunan masyarakat dan negara meliputi dimensi pentadbiran, teknologi,


ekonomi, sikap, ilmu, pemikiran, seni budaya, moral dan kualiti hidup. Istilah yang
berlawanan dengan pembangunan ialah kemunduran. Dari retrospektif sejarah,
pembangunan tamadun manusia boleh kita konsepsikan sebagai kemajuan
komprehensif, iaitu yang merangkumi semua bidang kehidupan, seperti yang
dianjurkan oleh Islam melalui al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad S.A.W. Konsep
pembangunan tidak terbatas kepada sains, teknologi, ekonomi dan infrastruktur sosial
sahaja, seperti yang difahami oleh orang Eropah dan Amerika Syarikat yang berfokus
kepada pembangunan fizikal akibat dipengaruhi oleh fahaman materialisme dan
kapitalisme (Sufean, 2002). Hal ini lebih kurang sama dengan pandangan Shamsul
(1990):
27

Dari satu sudut, pembangunan dikatakan mencakup keseluruhan


kehidupan manusia: lahiriah dan batiniah, luaran dan dalaman, material
dan spiritual, fizikal dan mental, utilitarian dan humanis, praktis dan
teoritis, dan yang alamiah dan yang dirancangkan. Dari satu sudut yang
lain pula, pembangunan merupakan sesuatu yang objektif, praktis
dan boleh direncanakan. Justeru pembangunan boleh diukur tercapai
tidaknya, boleh dikira dengan angka-angka jaya gagalnya, dan boleh
dibuat pelunjuran tentang masa depannya.
(halaman 131)

Konsepsi umum tentang perubahan dan pembangunan sosio-ekonomi boleh


diusul kembali kepada abab kesembilan belas. Minat yang meluas di kalangan sarjana
Eropah kurun itu terhadap perubahan sosio-ekonomi sebahagiannya membayangkan
keadaan-keadaan yang terdapat pada masa itu. Idea tentang pembangunan sebagai
transformasi masyarakat secara progresif telah mula mendapat bentuknya yang moden
dalam penulisan tokoh-tokoh sains sosial yang dikenali sebagai tokoh pengasas
sosiologi moden seperti Comte (1798-1857), Marx (1818-83), Spencer (1820-1903),
Durkheim (1858-1917) dan Weber (1894-1920) dan sebagainya (Rahimah, 1989). Pada
awal abad ke-20, idea-idea evolusionis telah mula diketepikan oleh kebanyakan ahli
sains sosial. Bahkan pada masa itu terdapat usaha-usaha menghalusi, mengsintesis dan
mengkritik idea-idea abad ke-19. Pengkaji-pengkaji sains sosial pada abad ke-20 lebih
cenderung mengkaji perubahan sesuatu fenomena untuk melihat faktor-faktor yang
menyebabkan atau mengiringi sesuatu perubahan (Rahimah, 1989).

Dengan ini boleh disimpulkan bahawa konsep pembangunan patriotisme


membawa erti dari segi perubahan pemikiran atau perasaan taat setia rakyat kepada
kedaulatan negara Malaysia. Kajian ini mengutamakan golongan remaja yang
dikatakan tulang belakang negara bertujuan menimbulkan perasaan sanggup berkorban
dan kegembiraan terhadap tanah airnya dan ia merupakan syarat asas bagi seseorang
warganegara yang mendiami di negaranya. Patriotisme sebagai sumber inspirasi boleh
berperanan membangkitkan kesedaran dan pengemblengan potensi dan meningkatkan
komitmen terhadap agenda kebangsaan.
28

2.3 Pendekatan Teori

Sebagai satu lanjutan kepada proses sosialisasis, sistem pendidikan mempunyai


tugas menyediakan generasi muda kepada alam dewasa dengan menyalurkan identiti
bangsa Malaysia yang mempunyai kesedaran tentang patriotisme. Dalam konteks
menyediakan pendidikan yang ideal, tujuan dan matlamat pendidikan negara pada abad
ke-21 amat jelas sekali. Kementerian Pendidikan telah menyusun dan merancang untuk
memperbaiki, memperkukuh, dan mempertingkatkan mutu pendidikan negara. Salah
satu unsur yang penting adalah nilai-nilai murni yang berkaitan dengan keperluan dan
perkembangan diri individu yang bertujuan untuk menghasilkan individu yang
berpengetahuan dan berbangga sebagai rakyat Malaysia.

Sehubungan itu, penyelidik ingin mengkaji beberapa teori sosiologi dan


humanistik yang ada kaitan dengan pembangunan patriotisme di kalangan guru yang
merupakan salah satu nilai yang perlu ada pada setiap guru. Seseorang guru telah
menerima pengetahuan tentang teori sosiologi dan teori humanistik sebagai kursus teras
semasa menerima latihan perguruan. Dengan berbekalkan pengetahuan ini, beberapa
teori sosiologi dan teori humanistik boleh membantu para guru mengenali sosiologi
dalam kelas dan seterusnya merancang isi kandungan yang mengambil kira psikologi
individu pelajar. Teori sosiologi yang berkaitan boleh membantu guru meramal respon
kelas. Manakala para pelajar yang merupakan golongan remaja terdapat beberapa teori
psikologi yang boleh menjelaskan pemikiran mereka.

2.3.1 Teori Humanistik tentang Konsep Kesempurnaan Kendiri oleh Carl


Rogers

Teori Humanistik dikemukankan oleh Rogers pada tahun 1951. Mengikut


Rogers (1951), setiap organisme dilahirkan dengan kebolehan, kapasiti dan potensi
dalaman. Sasaran seseorang individu adalah untuk mencapai potensi yang sedia ada
wujud dan juga mencapai konsep kendiri inidividu. Ini dipanggil penyempurnaan
29

kendiri. Contohnya seorang individu yang menanggap dirinya sebagai seorang yang
bijak, dia akan mencuba mencapai konsep kendirinya itu.

Menurut Rogers (1977), manusia semuanya baik dan mulia. Mereka sentiasa
bergerak ke hadapan, iaitu ke arah kesempurnaan kendiri. Mereka mempunyai
kecenderungan untuk menyempurna, mengekal, dan menambah pengalamannya. Walau
bagaimanapun, pergerakan individu ke arah kesempurnaan kendiri ini tidak selalunya
berjalan lancar dan seperti yang diharapkan. Terdapat halangan terutama yang
berkaitan dengan konsistensi dan kongruens untuk mencapai matlamat tersebut.

Kongruen dan konsistensi atau ketekalan adalan keadaan yang aman yang
wujud di antara kendiri dan pengalaman seseorang itu. Walau bagaimanapun seseorang
itu sering mengalami keadaan tidak kongruens kerana berlaku ketidaksamaan antara
kendiri yang dipersepsi dengan kendiri yang sebenar. Keadaan tidak kongruens akan
menimbulkan ketidakselesaan dan ketegangan dalam diri.

Rogers (1951) juga menekankan bahawa kebanyakan tingkah laku yang


ditunjukkan oleh individu adalah tingkah laku yang selaras dengan konsep kendiri
dapat dipenuhi. Adakalanya keperluan yang tidak dapat diterima secara langsung
kerana ia tidak selaras dengan konsep kendiri.

Menurut Rogers (1977), manusia juga perlukan perhatian positif, iaitu


keperluan untuk disayangi, disukai, dihormati, disanjungi dan diterima oleh orang lain.
Akan tetapi manusia tidak sentiasa mendapat perhatian positif yang diperlukannya,
malah mereka juga menerima perhatian negatif yang boleh menyebabkan berlakunya
ketegangan dan tekanan dalam diri.

Apabila menerima perhatian atau pengalaman tersebut akan diintegrasikan


dalam konsep kendirinya. Ini akan menyebabkan seseorang individu memperoleh sikap
yang positif terhadap dirinya dan juga terhadap orang lain (Coopersmith, 1968).

Oleh itu, berdasarkan teori ini seseorang individu terpaksa menerima keadaan
dirinya yang sebenar dengan keluarganya sebagai usaha untuk mengelak timbulnya
30

masalah dan konsep kendiri yang negatif. Mereka perlukan sokongan orang lain seperti
ibu bapa, guru, rakan sebaya dan sebagainya.

Apabila seseorang itu sering mengalami keadaan tidak kongruen dan kegagalan
dalam kesempurnaan kendiri maka ia mudah terlibat dalam tingkah laku negatif iaitu
melakukan gejala ponteng kelas dari sekolah, melepak, terlibat dalam gangsterisme dan
dalam pergaduhan antara pelajar.

2.3.2 Teori Sosial Erik Erikson

Erikson (1963) menjelaskan bahawa pada zaman remaja, seseorang berhadapan


dengan satu cabaran kritis, iaitu pembentukan dan pengembangan identiti diri.
Kegagalan untuk mengatasi cabaran tersebut boleh membuat remaja mengalami krisis
kekeliruan tentang peranan hidup mereka. Dalam zaman revolusi teknologi dan ledakan
maklumat, pembentukan identiti diri merupakan satu proses yang kompleks. Antara
lain pembentukan identiti diri membabitkan pembinaan identiti jantina dan identiti
pekerjaan yang sesuai. Menurut Nik Aziz (1998), setiap remaja dilahirkan dan
dibesarkan dalam masyarakat. Remaja dalam sesebuah masyarakat merupakan aset bagi
masyarakat tersebut sekiranya mereka menjadi ahli masyarakat remaja untuk
memainkan peranan yang tertentu sesuai dengan kebolehan mereka.

Erikson (1968) sekali lagi mengidentifikasikan lapan tahap dalam proses


perkembangan manusia. Seseorang harus berjaya menghadapi krisis pada satu-satu
peringkat sebelum berpindah ke peringkat seterusnya. Peringkat yang paling penting
ialah peringkat ke lima iaitu pengertian identiti dengan kekeliruan peranan. Di sinilah
identiti seseorang pelajar dibentuk hasil daripada pengintegrasian pelbagai peranan
sebagai pelajar, kakak atau abang, rakan dan sebagainya. Jika pelajar gagal dalam
pembentukan identiti maka wujudlah kekeliruan dan kekecewaan. Menurut Erikson
(1963), pelajar tidak dapat menilai antara yang baik dan yang buruk lalu melakukan
perkara-perkara seperti ponteng kelas dan sekolah, melepak, terlibat dalam
gangsterisme dan dalam pergaduhan antara pelajar.
31

Menurut Erikson (1968), selepas baligh, remaja mengalami pengalaman transisi


daripada kebergantungan pada ibu bapa kepada berdikari iaitu identiti diri. Mereka
mula bertanya sama ada pengalaman lepas dan sekarang menyediakan mereka ke era
baru. Marcia (1980) berpendapat pencapaian identiti berjaya memilih sasaran dalam
kehidupannya. Mereka berpuas hati dengan peranan mereka dan yakin bahawa nilai dan
tingkah laku mereka direstui oleh orang lain. Kajian menunjukkan bahawa konsep
kendiri dan memahami diri (self) ada kaitan dengan persepsi positif dan pengukuhan
dalam perhubungan ibu bapa dan orang-orang yang berdekatan seseorang individu.
Menurut Sullivan (1953), orang-orang signifikan sangat penting dan pengaruh mereka
sangat kuat terhadap perkembangan diri kanak-kanak. Maka, selain ibu bapa, tugas
guru amat berat kerana guru merupakan orang yang paling dekat dengan remaja.

2.3.3 Teori Psikodinamik Sigmund Freud

Freud (1959), menyatakan bahawa asas aktiviti manusia adalah dari segi
cirinya, bersifat seksual dan libido, dan tanpa sosialisasi, manusia akan menjadi rakus,
ganas dan berhati binatang. Sosialisasi menyalurkan tenaga libido ke arah matlamat-
matlamat yang dari segi sosialnya diterima. Beliau seterusnya berpendapat bahawa
personaliti manusia terdiri daripada id, ego dan superego. Id mengandungi kehendak-
kehendak biologi yang menghasilkan tenaga dan ingatan-ingatan tertekan, sementara
ego adalah unsur sedar daripada personaliti, yang mendefinisikan kenyataan (realiti)
dan penahanan (restraints) dan mengawal id. Superego tercipta menerusi proses
kebatinan norma-norma budaya masyarakat, seperti yang dipelajari. Superego
mengawal ego daripada bertindak balas terhadap desakan-desakan yang berunsur
keseronokan daripada id, dan ia mengarahkan tenaga ke arah matlamat-matlamat yang
dari segi budayanya diterima. Oleh itu, ego kadang-kadang tersepit di antara desakan-
desakan biologi daripada id dan kehendak-kehendak masyarakat daripada superego.

Walaupun wujud struktur yang berasingan tetapi ketiga-tiga unsur ini


mencerminkan proses interaksi yang pelbagai dalam personaliti seseorang yang
memotivasikan tingkah laku (Azizi, M. Najib, Jamaluddin dan Nadarajah, 2003).
32

Menurut Freud, Id merupakan personaliti yang asas, tidak teratur, diwarisi dan
bertujuan untuk mengurangkan ketegangan akibat keinginan biologikal dan tidak
rasional. Keperluan asas seperti kelaparan, seks, agresif yang beroperasi atas prinsip
kenikmatan di mana sasarannya adalah untuk meredakan ketegangan dan
memaksimumkan kenikmatan. Ego berperanan menghalang id melakukan sebarang
tingkah laku negatif dan meredakan keperluan id berdasarkan prinsip realiti. Tindak
balas ini berlaku supaya keselamatan individu dikekalkan dan seterusnya
mengintegrasikan individu dalam masyarakat. Super ego merupakan struktur
personaliti yang dibentuk akibat norma dan nilai yang ditentukan oleh ibu bapa dan
masyarakat, guru dan orang-orang signifikan dalam kehidupan seseorang (Azizi, M.
Najib, Jamaluddin dan Nadarajah, 2003).

Sosialisasi merupakan istilah yang penting dalam mengkordinasikan anatara


sifat dan potensi perkembangan seseorang remaja. Menurut Abd. Rahman (2000).
Pendidikan merupakan satu alat yang amat berkesan dalam mencorakkan pembentukan
warga negara Malaysia. Maka guru adalah ejen yang utama dalam menimbulkan
pembangunan patriotisme di kalangan pelajarnya.

Marimuthu (1990) mendefinisikan istilah ‘sosialisasi’ sebagai proses dimana


seseorang individu mempelajari cara-cara masyarakatnya dengan harapan menjadikan
cara-cara ini sebagai sebahagian daripada personalitinya. Ia adalah satu istilah kolektif
yang digunakan untuk proses-proses di mana seseorang individu memperoleh nilai,
kepercayaan, norma dan ciri serta tingkah laku sosial lain yang dianggap cocok oleh
masyarakat yang menganggotainya. Apabila seseorang kanak-kanak dilahirkan, dia
tidak berupaya untuk menunaikan kehendak dan kemahuannya. Oleh itu, orang-orang
dewasa mempunyai kedudukan yang strategik untuk mempengaruhi perkembangan
kanak-kanak. Mereka boleh mengawal jenis-jenis pembelajaran yang harus berlaku dan
arah umum perkembangan pada kanak-kanak.

Pada asasnya sosiologi merupakan satu kajian mengenai perlakuan manusia


dalam kumpulan atau interaksi manusia dengan manusia. Ia cuba memahami keadaan
dan tujuan hubungan antara manusia, cara bagaimana satu perhubungan itu timbul,
berkembang, dan berubah serta apakah kepercayaan dan amalan-amalan yang menjadi
33

ciri kepada perhubungan itu (Hazil, 1990). Lantaran itu, perlulah guru memahami
beberapa teori sosiologi untuk lebih menghayati proses pengajaran dan pembelajaran
tentang pembangunan patriotisme mata pelajaran Sejarah dalam kelas Tingkatan 2 di
empat aliran sekolah menengah di negara kita.

2.3.4 Teori Sosial tentang Teori Struktural Fungsionalisme

Teori struktural fungsionalisme mengkaji fungsi perlakuan sosial atau institusi


dalam kegiatan-kegiatan yang menyumbang kepada penerusan masyarakat. Masyarakat
selalu dianggap seperti tubuh badan manusia yang mempunyai bahagian-bahagian
dengan fungsi-fungsi yang tersendiri. Teori fungsionalisme memberi huraian mengenai
organisasi sosial dan menerangkan bagaimana sesuatu organisasi dikekalkan.
Masyarakat telah diibaratkan sama seperti organisme yang mempunyai bahagian-
bahagian dan setiap bahagian masyarakat dikenali sebagai struktur. Perspektif
struktural –fungsionalisme yang dominan di dalam sosiologi pendidikan menyediakan
panduan konseptual kepada agenda pengajaran, penulisan dan penyelidikan dalam
tahun-tahun 1950-an dan 1960-an. Fokus perspektif ini adalah tentang consensus umum,
integrasi dan nilai-nilai bersama. Dari segi fungsi, pendidikan dilihat sebagai
menyediakan atau menghasilkan tenaga kerja yang berpelajaran dan dapat
menyesuaikan diri, bagi masyarakat industri yang maju (Marimuthu, 1990).

Talcott Parson (1959) dalam Marimuthu (1990) melihat kelas sekolah sebagai
sistem sosial dan fungsi sosialisasi adalah fungsi yang penting dalam mengintegrasikan
corak interaksi di sekolah dan memberikan pendidikan kepada murid-murid tentang
nilai kejayaan. Menurut Marimuthu (1990), setengah-setengah daripada teks popular
yang digunakan di dalam sosiologi pendidikan di peringkat awal ini adalah yang ditulis
oleh Ottawa (1953), Musgrave (1965), Banks (1968), Corwin (1965), Havighurst dan
Neugarten (1960) dan sebuah laporan yang diedit oleh Halsey, Floud dan Anderson
(1961). Kandungan buku teks ini adalah berorientasikan struktural-fungsionalisme dan
dikaitkan dengan sosiologi Durkheim. Menurut Durkheim beliau melihat pendidikan
mempersembahkan fungsi sosial dalam meningkatkan serta mengekalkan perbezaan
34

dan kesepaduan sosial di dalam masyarakat. Beliau telah mendefinisikan pendidikan


sebagai tindakan yang dilakukan oleh generasi orang-orang dewasa ke atas mereka
yang masih belum bersedia untuk kehidupan sosial. Beban utama pendidikan ialah
sosialisasi generasi muda yang akan mengembangkan aspek-aspek fizikal, intelektual
dan moral yang diperlukan daripada mereka oleh masyarakat umumnya dan
persekitaran di mana dia diperlukan.

Robinson (1981) menerangkan praktiknya teori struktural-fungsionalisme dalam


kelas. Menurut beliau,

In classrooms, children have to decide the indexicality within teacher


talk if they are to understand messages; both teachers and pupils must
negotiate the interpretive procedures which allow for order
and enable teaching to be accomplished.
(halaman 561)

Penjelasan beliau membawa makna bahawa pelajar dan guru masing-masing


perlu berunding untuk mendapat satu proses menginterpretasi yang membolehkan
pelajar memahami mesej guru dengan baik dan juga, penyampaian guru lebih sempurna.

Brienkerhoff dan White (1989) dalam Amir (2001) telah merumuskan tiga
andaian utama ahli-ahli fungsionalisme iaitu stabiliti, harmoni dan evolusi. Stabiliti
merupakan kriteria penilaian utama untuk menentukan sejauh mana sesebuah
masyarakat dapat dikekalkan. Harmoni menunjukkan bagaimana semua bahagian atau
struktur-struktur dalam masyarakat bekerjasama untuk mencapai tujuannya. Evolusi
pula menggambarkan perubahan-perubahan yang berlaku kepada masyarakat melalui
proses adaptasi struktur sosial kepada pembaharuan.
35

2.3.5 Perspektif Interpretatif

Menjelang akhir tahun-tahun 1960-an, ahli-ahli sosiologi pendidikan berusaha


mendapatkan perspektif pilihan untuk meluaskan bidang pendidikan mereka agar dapat
memasukkan tajuk-tajuk yang berkaitan dengan sekolah, bilik darjah dan kurikulum.
Pada tahun 1970, persidangan tahunan Persatuan Sosiologi Britain (British Sociological
Association) atas tema sosiologi pendidikan, dua kertas kerja oleh Young dan oleh
Bernstein telah mengkritik penyelidikan semasa dalam bidang berkenaan (Marimuthu,
1990). Young (1971) dalam Reid (1981) telah mempertikaikan bahawa ahli-ahli
sosiologi pendidikan telah lupa untuk memberikan perhatian terhadap isu-isu seperti
kandungan pendidikan, kaedah-kaedah pengajaran dan cara menyelenggarakan
pengetahuan di dalam kurikulum sekolah. Beliau juga telah mencabar anggapan-
anggapan yang tanpa usul periksa, makna dan interpretasi para guru dan ahli pendidik
terhadap isu-isu seperti ‘kurang mampu’, ‘kejayaan sekolah’, ‘objektif kurikulum’ dan
sebagainya. Penulisan Young (1971) bertajuk Knowledge and Control dalam
pengenalannya memberi tumpuan penyelidikan pada proses-proses bilik darjah dan
kandungan kurikulum. Perubahan dari sosiologi pendidikan ‘tradisional’ yang telah
begitu menitikberatkan tentang kelas sosial dan pencapaian pendidikan kepada kajian-
kajian memfokuskan tentang kurikulum sebagai unit kajian yang utama yang disebut
sosiologi pendidikan ‘baru’. Perspektif teoritikal pada sosiologi pendidikan ‘baru’ ini
adalah interpretatif.

Perspektif interpretatif atau interaksi ini berpunca daripada orientasi teori


daripada bidang-bidang interaksi simbolik dan fenomenologi. Perspektif ini melihat
manusia bukan sebagai seorang yang pasif, yang dibentuk daripada tekanan-tekanan
sosial dalam masyarakat tetapi sebagai manusia yang aktif, pandai menilai dan
menghargai dunia sekeliling. Manusia mencipta persekitarannya sendiri menerusi suatu
proses menginterpretasi dan memberikan makna kepada segala apa yang dilihat di
sekelilingnya. Teori-teori interaksi berpegang kepada anggapan bahawa kehidupan
sosial mempunyai erti cuma pada peringkat individu atau dalam interaksi dengan orang
lain. Ia telah menfokuskan pada aras analisis mikro dan tidak makro, dan berpendapat
bahawa manusia adalah makluk yang kreatif dan aktif dan bukan diperlakukan oleh
tekanan-tekanan luar ke atas mereka.
36

Ahli-ahli interaksi beranggapan bahawa makna kepada kenyataan sosial dan


kehidupan berbeza-beza bagi seseorang individu dan oleh itu mereka berminat di dalam
makna dan keinginan subjektif individu daripada mengkaji struktur kehidupan sosial.
Fokus penyelidikan sosiologi pendidikan ‘baru’ adalah terhadap bidang-bidang yang
cuba meningkatkan nilai kesedaran para guru dengan cara menganalisis anggapan asas
yang mana tugas dan tindakan mereka didasarkan. Umpamanya, Keddie (1971) telah
menemukan perbezaan yang signifikan antara bagaimana guru mengeluarkan pendapat
mereka kepada murid dengan bagaimana mereka memberi layanan sebenar. Dalam
analisis devian di dalam kelas, Hargreaves, Hestor dan Mellor (1975) mencadangkan
bahawa fenomena ini boleh dijelaskan dengan lebih meluas dari segi teori melabel,
yakni cara guru melabel murid-muridnya daripada menerusi tradisi positivis (Fogelman,
1976).

Robinson (1981) menyatakan ahli-ahli teori seperti Tyler (1949), Bloom (1954)
dan Taba (1962) menyokong tentang penubuhan objektif perlakuan manusia sebelum
menentukan sesuatu perancangan kurikulum seperti yang ditekannya “Perhaps the most
important function of educational objectives is that of guiding decisions about the
selection of content and of learning experiences and of providing criteria on what to
teach and how to teach it.” Ini berert guru mengambil inisiatif merancang kandungan
yang perlu dipelajari oleh pelajar, pengalaman pelajaran dan bagaimana mengajar
adalah sangat penting dalam mencapai objektif pendidikan.

Dalam tradisi implisit ini didapati rasionalnya agak sama dengan apa yang
ditulis oleh Durkheim (1956),

A class, indeed, is a small society, and it must not be conducted as if it


were only a simple agglomeration of subjects independent of one another.
The purpose of interaction analysis, however, was to improve
teaching effectiveness, to dissect teacher input so that the learning output
of pupils could be maximized.
(halaman 18)

Pada pendapat beliau, kajian interaksi sosiologi bilik darjah amat penting untuk
meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran.
37

Perspektif interaksi ini berusaha memberikan alternatif, iaitu analisis peringkat


mikro daripada peringkat makro, perspektif fungsionalisme ke atas tajuk-tajuk
berkaitan dengan sekolah, bilik darjah dan kurikulum. Fokusnya ialah terhadap aktiviti-
aktiviti yang berlaku di sekolah dan bilik darjah, serta kandungan kurikulum. Ia cuma
memahami apa yang sedang berlaku dalam lingkungan sekolah, seperti apa yang
berlaku antara guru dengan murid, makna yang diberikan oleh guru dan murid terhadap
situasi sosial dan cara di mana aktiviti pendidikan didefinisikan. Sudah terdapat
perubahan dari segi mengapa dan golongan kanak-kanak manakah yang gagal kepada
peringkat dan status pengetahuan bilik darjah. Young (1971) telah mencadangkan
bahawa bukan sahaja orang yang diproses di dalam institusi pendidikan tetapi juga
pengetahuannya. Beliau juga telah menemukan perhubungan antara setengah-setengah
jenis pengetahuan dan kuasa. Salah satu sumbangan utama perspektif interaksi ini
kepada sosiologi pendidikan ialah peningkatan minat dalam interaksi bilik darjah dan
ini telah menambahkan dimensi penting dan menarik kepada sosiologi sekolah.

2.3.6 Perspektif Keteorian Konflik

Sementara pendekatan interaksi terutamanya menumpukan perhatian terhadap


‘kandungan’ daripada ‘struktur’ pendidikan, kandungan pendekatan keteorian konflik
menganalisis kepentingan tekanan politik dan ekonomi terhadap ekonomi. Oleh itu,
menurut Marimuthu (1990), analisis neo-Marxist cuba mengenal pasti dan mengaitkan
cara-cara di mana penyusunan bersistem persekolahan dan aktiviti-aktiviti kehidupan
harian dalam bilik darjah dengan pembahagian kuasa dalam masyarakat. Menurut
Philip Robinson (1981), kajian yang dijalankan oleh Sharp dan Green pada tahun 1975
terhadap tiga kelas di Sekolah Rendah Mapledene di mana sekolah tersebut adalah
sebuah sekolah baru yang terkenal dengan menggunakan kaedah kemajuan
(progressive method) secara tempatan. Kaedah penyelidikan mereka adalah secara
pemerhatian terhadap aktiviti kelas dari sehari ke sehari, dapatan mereka menunjukkan
persepsi guru boleh membentuk identiti murid-murid dan mewujudkan sistem strafikasi
dalam lingkungan bilik darjah. Robinson (1981) mendapati masalah utama guru ialah
apa yang perlu dilakukan dalam masa yang tertentu dengan nisbah guru dengan pelajar
38

yang begitu tinggi. Dalam hal ini, beliau berpendapat guru harus menghabiskan lebih
masa bersama pelajar yang bermasalah lebih daripada bersama pelajar yang berjaya
dalam mengembangkan ideologi seperti yang didapati daripada kajian mereka.

Semua perspektif keteorian, iaitu pendekatan struktural-fungsionalisme,


interaksi dan konflik telah bertanggungjawab dalam pembangunan teori dan kaedah di
dalam sosiologi pendidikan. Pertambahan pendekatan interaksi dan konflik kepada
perspektif fungsionalisme yang dominan telah memperluaskan lagi skop perkara di
dalam bidang itu. Sosiologi pendidikan umumnya telah mendapat manfaat daripada
ketiga-tiga pendekatan ini dari segi kandungan, teori dan kaedah.

2.4 Peranan Guru Dalam Pembangunan dan Penerapan Unsur Patriotisme


Melalui Proses Pengajaran dan Pembelajaran

Pendidikan boleh memainkan peranan yang penting di dalam masyarakat yang


berubah. Perubahan masyarakat pula merupakan satu fenomena yang akan dihadapi
oleh sesebuah masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui, masyarakat telah mencipta
institusi pendidikan bagi memenuhi kehendak-kehandak masyarakat. Oleh itu,
pendidikan mempunyai beberapa peranan tertentu dalam masyarakat yang berubah.
Menurut Hazil (1990), pada umumnya, pendidikan merupakan satu syarat asas untuk
meneruskan serta mengekalkan sesuatu kebudayaan. Maka dengan ini sekolah menjadi
salah satu agen sosialisasi dan juga merupakan alat bagi menguatkan kawalan sosial.
Dalam konteks kajian ini, norma masyarakat dituju kepada unsur-unsur patriotisme
yang telah dibincang.

Penerapan nilai patriotisme yang cuba dipupuk dalam pengajaran perlu


membina erti kesetiaan dan pengorbanan yang amat penting dalam penghidupan dan
kepada pembinaan negara. Di samping kemajuan kebendaan, kita berharap untuk
melahirkan manusia yang dibangunkan dan kaya dengan nilai rohani yang memberi
manfaat untuk kesejahteraan diri dan penyayang serta cintakan tanah air (Hussien,
1992). Oleh itu, guru memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan
39

keupayaan dan kebolehan pelajar untuk menaakul, di samping mengembangkan proses


kognitif mereka bagi memahami dan menguasai mesej, idea, sentimen dan fakta. Selain
itu, guru juga memainkan peranan yang penting untuk menanam dan mengembangkan
semangat patriotik melalui pendedahan dan penghayatan. Proses ini akan memberi satu
natijah dan pengertian yang mendalam tentang patriotisme (Abd. Rahim, 1989).

Dengan itu, boleh dikatakan bahawa sekolah memproses individu dan


pengetahuan. Dalam kursus pengajaran mata pelajaran seperti Sejarah, Sivik,
Kesusasteraan dan Bahasa, pelajar disosialisasikan mengikut kehendak kebudayaan
politik. Dalam pelajaran Sejarah misalnya, pengajaran Sejarah daripada peringkat
rendah hinggalah ke peringkat menengah akan menanamkan semangat dan nilai
nasionalisme kepada pelajar-pelajar (Dawson dan Prewitt, 1977).

Dalam memperkatakan tentang peranan guru, Kauchak dan Eggen (1993)


berpendapat bahawa murid dapat memproses maklumat melalui pengalaman mereka.
Apabila pembelajaran mereka untuk jangka masa yang panjang. Ini bermakna untuk
membolehkan penerapan unsur patriotisme dilaksanakan dengan berkesan, aktiviti
pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan perlu dirancang dengan rapi oleh guru
dan melibatkan murid secara aktif. Menurut Wan Mokhtar (1995) bahawa dalam usaha
menerapkan semangat patriotisme dalam jiwa pelajar, para guru tidak boleh
melakukannya sambil lewa, melakukannya atas dasar gaji, tetapi harus bertugas atas
dasar keinsafan yang ikhlas serta menghayatinya terlebih dahulu agar mampu untuk
membawa pelajar ke arah itu.

Menurut Abd. Rahim (2001), proses sosialisasi nilai pada umumnya


membabitkan peranan guru di sekolah. Guru memainkan peranan yang cukup luas
dalam mencorakkan perkembangan nilai dalam diri para pelajar. Guru yang
berpengaruh dan berkesan menjadi role model kepada pelajar. Dengan ini jelaslah
bahawa guru merupakan golongan pelaksana kurikulum yang mempunyai kedudukan
dan peranan penting dalam sistem pendidikan formal kerana mereka menjadi teras yang
menentukan standard mutu dan keberkesanan sistem pendidikan. Guru Sejarah,
khususnya merupakan salah satu daripada komponen teras yang menentukan
perkembangan nilai pada generasi akan datang.
40

2.5 Kerangka Konseptual

Semangat patriotisme sememangnya ditekankan dalam proses pengajaran dan


pembelajaran Sejarah. Oleh yang demikian semangat ini perlu wujud dalam diri
individu terutamanya insan yang bernama guru, khasnya para guru opsyen Sejarah
sama ada secara major atau minor. Jaizah dan rakan-rakan (2001) berpendapat bahawa
penerapan unsur-unsur patriotisme melalui sesuatu topik yang diajar dibuat secara
bersepadu dengan isi kandungan, kemahiran dan isu semasa yang timbul. Lewenstein
(1963) dalam Abd. Rahim (1997) membincangkan sumbangan pendidikan Sejarah,
menekankan betapa pentingnya pendidikan ini dalam mengembangkan nilai dan
semangat patriotisme. Menurutnya, pengetahuan atau pemahaman sejarah boleh
memberikan kesan kepada sikap kesetiaan dan patriotisme terhadap sesebuah Negara.
Menurut Abd. Rahim (1997), Krug (1967) berpendapat bahawa Sejarah adala satu
bidang yang dapat mengetengahkan kajian masa lampau sesebuah negara dan diterima
oleh kebanyakan orang sebagai sangat berguna untuk menguatkan perpaduan negara
dan menanamkan semangat cintakan negara dan dapat membina semangat patriotik.

Berdasarkan kerangka konseptual Trumay (2004) tentang penerapan nilai


patriotisme dalam pengajaran dan pembelajaran Sejarah dapat dijalankan melalui
proses penyaluran ilmu pengetahuan, kemahiran dan isu semasa secara bersepadu.
Tambahan beliau, penerapan unsur-unsur patriotisme melalui mata pelajaran Sejarah
secara langsung dan tidak langsung membawa kepada penghayatan unsur-unsur
patriotisme.
41
42

Dalam Rajah 2.1, kotak A menunjukkan isi pelajaran, kemahiran dan isu semasa
yang disepadukan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sejarah
yang pelbagai dan menarik (kotak B) seperti perbincangan, simulasi, lawatan, lakonan
dan kaedah pengajaran yang lain. Kotak C menunjukkan penerapan unsur-unsur
patriotisme melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sejarah yang
disepadukan bersama isi kandungan, kemahiran dan isu semasa. Kotak D menunjukkan
proses penghayatan unsur-unsur patriotisme dalam diri setiap pelajar yang diterapkan
melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sejarah. Seterusnya kotak
E menunjukkan pengalaman unsur-unsur patriotisme yang diterapkan dan dihayati oleh
pelajar melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sejarah di sekolah
dalam kehidupan harian mereka.
43

Rajah 2.2 – Penerapan Unsur Patriotisme Melalui Mata Pelajaran Sejarah

Ilmu Pengetahuan Kemahiran Isu tentang Patriotisme


*Sejarah Negara Malaysia *Inkuiri dalamSejarah *Masalah Disiplin
* Kajian Sejarah Tempatan *Pengumpulan sumber *Vandalisme
*Kemahiran Pemikiran *Keganasan
Sejarah *Jalur Gemilang
*Penjelasan Sejarah *Identiti Negara Bangsa
*Pemahaman Sejarah *Wawasan 2020
*Empati

Pemahaman tentang Teori Pemahaman tentang Teori Sosiologi:


Humanistik :
*Teori Kesempurnaan Kendiri oleh * Struktur- Fungsionalisme
Carl Roger * Perspektif Intepretatif
*Pendekatan Sosial Erik Erikson * Perspektif Keteorian Konflik
*Teori Psikodinamik Sigmund

Pertuturan dan Cara Penyampaian dalam Pengajaran Mata Pelajaran Sejarah


yang dirancang mengikut keperluan seperti latar belakang pelajar, status sosial
ekonomi, taraf pendidikan dan sebagainya.

Pemupukan Nilai Patriotisme melalui Proses Pengajaran dan


Pembelajaran Sejarah
* Berbangga sebagai Rakyat Malaysia * Bersemangat Setia Negara
* Bersemangat Kekitaan * Berdisiplin
* Berusaha dan Produktif

Penghayatan Unsur-unsur Patriotisme

Penilaian Pengalaman Unsur-unsur Patriotisme pelajar


44

Dalam Rajah 2.2 bahagian teratas menunjukkan isi pelajaran, kemahiran dan isu
tentang patriotisme yang boleh memberi panduan kepada guru mata pelajaran Sejarah
semasa menyediakan rancangan mengajar Sejarah Tingkatan 2. Dengan pengetahuan
teori humanistik dan teori sosial yang dimaksudkan dalam petak, guru dapat mengenali
personaliti pelajar secara bertujuan. Ditambahkan lagi pengetahuan teori sosial untuk
membantu guru menjelaskan keadaan dalam kelas. Dengan berbekalkan pengetahuan
teoritikal, ini dapat mempengaruhi cara penyampaian dan pertuturan guru menjadi
penerapan unsur patriotisme lebih berkesan. Daripada itu, beberapa isu tentang
patriotisme boleh dibawa ke kelas untuk perbincangan tanpa meninggalkan objektif
pengajaran unsure-unsur patriotisme.

Manakala bagi kajian ini, proses penerapan unsur-unsur patriotisme ini akan
menjadi bermakna dan berkesan sekiranya guru sendiri memahami sasaran mereka iaitu
para pelajar dengan mengambil kira teori humanistik kesempurnaan kendiri, teori sosial
Erikson dan psikodinamik Sigmund Freud semasa menyampaikan isi kandungan
sejarah. Di samping itu, struktur masyarakat yang terdiri daripada beberapa komponen
dan sekolah sebagai satu komponen yang memberi pengaruh terhadap pelajar juga amat
penting menjadi garis panduan semasa penyampaian ilmu pengetahuan. Teori sosial ini
akan mempengaruhi cara penyampaian dan pertuturan guru semasa pengajaran dan
pembelajaran Sejarah dijalankan.

2.6 Kajian-kajian Lepas

Sufean (1995) berpendapat pengukuran dan penilaian aspek afektif perlu


dilakukan kerana domain afektif mempengaruhi kebolehan individu turut serta dengan
berkesan dalam aktiviti-aktiviti masyarakat demokratik. Menurutnya:

Pembinaan nilai, sikap dan dorongan yang murni diperlukan supaya


murid-murid dapat memainkan peranan masing-masing dalam
pembangunan institusi sosial. Selanjutnya kemahiran-kemahiran
45

hidup berkait rapat dengan pemerolehan atau penerapan sikap dan nilai
penting untuk kehidupan yang sihat dan sejahtera. Aspek afektif
juga mempengaruhi pembelajaran apabila interaksi pembolehubah afektif
guru dan murid mempengaruhi perkembangan dan kadar pencapaian
matlamat-matlamat pengajaran dan pembelajaran.
(halaman 54)

Penulis-penulis lain seperti Marimuthu (1990) menjelaskan bahawa penerapan


nilai merupakan salah satu proses sosialisasi yang bermakna seseorang individu
mempelajari cara-cara masyarakatnya dengan harapan menjadikan cara-cara ini sebagai
sebahagian daripada personalitinya. Sosialisasi zaman kanak-kanak amat penting.
Orang-orang dewasa mempunyai kedudukan yang strategik untuk mempengaruhi
perkembangan kanak-kanak. Domain afektif ini juga sangat penting. Abu Bakar (1998)
menyatakan keberkesanan pembelajaran antaranya bergantung kepada ransangan
afektif seperti minat pelajar, guru yang mengajarnya dan pihak sekolah.

2.6.1 Kajian-kajian Berkaitan Dari Dalam Negara

Kajian Haminah (1999) yang bertujuan mengenalpasti apakah kefahaman


pelajar menengah atas terhadap unsur-unsur patriotisme sepertimana yang terkandung
dalam Kurikulum Mata Pelajaran Sejarah Menengah Atas serta angkubah-angkubah
yang mempengaruhi tahap kefahaman tersebut. Selain itu, tinjauan beliau juga dibuat
untuk melihat apakah unsur-unsur patriotisme yang menjadi amalan pelajar dalam
kehidupan harian mereka. Dapatan kajian beliau menunjukkan sebahagian besar pelajar
memahami kebanyakan unsur-unsur patriotisme kecuali aspek ‘lambang-lambang
negara’, ‘berani dan sanggup mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara’, ‘peka
terhadap masalah dan isu bangsa dan negara’. Kefahaman ini tidak dipengaruhi oleh
mana-mana angkubah yang ada. Dari segi amalan, pelajar kurang mengamalkan amalan
‘ketaatan dan kesetiaan kepada pemimpin’, ‘taat dan setia kepada raja’, sebahagian
besar unsur ‘disiplin’ serta amalan ‘menyokong dan melibatkan diri dalam usaha
pembangunan negara’.
46

Dapatan kajian Haminah ini memperlihatkan persamaan dengan kajian yang


dijalankan oleh Rizal (2002) berkaitan nilai-nilai kewarganegaraan di kalangaan
pelajar Tingkatan 6 Atas di Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Kajang. Hasil
dapatan kajian beliau menunjukkan bahawa pemahaman terhadap konsep dan nilai-nilai
kewarganegaraan adalah di tahap sederhana walhal pada tahap ini mereka telah berada
pada tahun akhir setelah 13 tahun berada dalam sistem persekolahan. Pengukuhan nilai-
nilai kewarganegaraan di kalangan pelajar masih lagi tidak berupaya menerapkan
pemahaman yang mendalam terhadap konsep dan nilai-nilai kewarganegaraan secara
keseluruhannya. Keadaan ini perlu diberikan perhatian serius. Seharusnya pada
peringkat ini, penghayatan dan pemahaman mereka terhadap nilai-nilai
kewarganegaraan berada di tahap yang lebih baik. Hal yang demikian kerana mereka
adalah antara kelompok pelajar yang akan meneruskan pengajian ke peringkat yang
lebih tinggi. Jika pemahaman mereka tentang nilai-nilai kewarganegaraan masih lagi
longgar kemungkinan “kelonggaran” ini akan mereka teruskan setelah menamatkan
pengajian di universiti atau institusi pendidikan tinggi yang lain.

Rizal (2002) turut setuju dengan pendapat Zahara (1992) bahawa kekaburan
dalam nilai kewarganegaraan oleh guru-guru menyebabkan penerapan nilai-nilai
kewarganegaraan kepada pelajar dilakukan secara sambil lalu tanpa penekanan yang
mendalam pada aspek-aspek tertentu. Menurut Rizal lagi, persepsi pelajar yang
beranggapan bahawa ciri-ciri warganegara yang baik adalah bergantung pada faktor
kesetiaan dan kecintaan terhadap tanah air perlu diubah. Kini, mereka perlu diterapkan
dengan ciri-ciri baru warganegara yang baik iaitu warganegara yang menyumbang pada
peringkat masyarakat, negara dan peringkat global. Mereka perlu dijelaskan bahawa,
ciri-ciri baru ini adalah dituntut dalam perkembangan sesebuah negara dalam era
globalisasi kini.

Hasil dapatan kajian Rizal ini juga sama seperti hasil kajian yang telah
dijalankan pada tahun 1998 oleh Jabatan Pendidikan, Universiti Islam Antarabangsa
iaitu penerapan nilai-nilai kewarganegaraan di kalangan pelajar ada pada tahap yang
rendah. Tambah Rizal (2002) nilai-nilai kewarganegaraan kurang mendapat perhatian
daripada guru-guru kerana mereka mengandaikan bahawa nilai-nilai tersebut dapat
47

dihayati oleh pelajar melalui mata pelajaran Sejarah yang kini adalah salah satu mata
pelajaran wajib kepada semua pelajar sehingga tingkatan lima.

Lantaran itu, Haminah (1999) mencadangkan seseorang guru Sejarah semasa


proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan, perlu menyepadukan isi kandungan
dengan unsur-unsur patriotisme. Strategi pengajaran dan pembelajaran guru perlu
dipertingkatkan agar unsur patriotisme dapat disematkan di sanubari pelajar khususnya
berkaitan dengan item hormatkan raja dan lambang negara. Tambah beliau lagi kursus
‘kenegaraan’ ataupun berkaitan dengan pendedahan tentang pembangunan negara perlu
dibuat supaya pelajar (remaja) lebih mengetahui tentang usaha pembangunan negara
khususnya menuju ke arah negara maju.

Satu kajian yang dijalankan oleh Asmadi dan rakan-rakan (2003) cuba
menggabungkan perbincangan konsep patriotisme menurut perspektif Islam dengan
mengenalpasti pembolehubah patriotisme di kalangan pelajar IPTA di Malaysia.
Setelah meneliti tahap kekentalan dan kefahaman dari aspek faktor demografi
responden, didapati tahap patriotisme pelajar-pelajar sekolah agama adalah paling
tinggi berbanding rakan-rakan mereka dari aliran lain. Walau bagaimanapun, hasil
kajian tersebut menunjukkan tahap patriotisme di kalangan pelajar IPTA adalah tinggi.
Mengikut beliau, perkara ini berkemungkinan disebabkan oleh symbol, bahasa dan
amalan agama yang ditekankan pada pelajar-pelajarnya di sekolah aliran agama lebih
menjurus kepada budaya tempatan. Justeru itu, pelajar dapat merasakan bahawa apa
yang terdapat di sekeliling mereka adalah milik mereka dan mereka menjadi lebih
patriotik dengan segala yang bersumber kepada persekitaran ini. Ini ditambah pula
dengan unsur kurikulum di sekolah menengah aliran agama yang menekankan tentang
unsur tarbiyah, ta’dib (penyemaian adab) dan amalan dalam bentuk penampilan akhlak.

Sebaliknya, menurut Asmadi (2003), pelajar yang terdidik di Sekolah Rendah


Cina atau India mempunyai idolanya di luar Malaysia. Bahasa yang dituturkan oleh
pelajar di sekolah Cina ada persamaannya dengan bahasa yang terdapat di Singapura,
Hong Kong, China, Taiwan dan sebagainya. Begitu juga dengan bahasa Tamil. Ini
48

dengan sendirinya membawa jiwa pelajar keluar dari konteks Malaysia. Kemungkinan
ini juga mempengaruhi rendahnya patriotisme mereka. Ini berbeza dengan pelajar yang
terdidik di sekolah aliran kebangsaan atau aliran bahasa Melayu, mereka bermain
dengan simbol-simbol yang pernah berpaksi pada bumi Malaysia ini. Lantaran itu, alam
jagat yang dekat dengan mereka telah sedikit sebanyak mempengaruhi tingginya
semangat patriotisme mereka.

Disamping itu, kajian Ahmad (2004) bertajuk ‘Pemasalahan Pelaksanaan


Pemupukan Unsur Patriotisme dalam Mata Pelajaran Kajian Tempatan: Punca daripada
Guru Sendiri’ bertujuan mendedahkan punca pemasalahan pengajaran dan
pembelajaran oleh guru, lebih tepatnya guru pelatih dalam menerapkan nilai-nilai
murni atau lebih dikenali sebagai unsur patriotisme dalam mata pelajaran Kajian
Tempatan di sekolah. Hasil kajian beliau menunjukkan bahawa secara keseluruhannya,
pelaksanaan penerapan unsur patriotisme di kalangan pelatih ini tidak menjadi masalah
besar kepada mereka. Maknanya mereka boleh dan telah melaksanakan usaha
pemupukan unsur patriotisme ini terhadap anak didik mereka dalam kadar yang agak
tinggi (kerap/selalu). Bagaimanapun, beberapa unsur telah dikenal pasti boleh menjadi
punca yang akan menjejaskan atau mengurangkan kelancaran pelaksanaan penerapan
unsur patriotisme itu secara berkesan.

Singh, Marimuthu and Mukherjee (1990) pula menjalankan kajian mereka


tentang fokus masyarakat awam adalah tertumpu kepada melulus dalam peperiksaan
lebih daripada menekankan proses pembelajaran itu sendiri. Kajian ini menunjukkan
pelajar sukar menerima idea-idea tentang patriotisme semasa proses pengajaran dan
pembelajaran dijalankan, terutama semasa guru mata pelajaran Sejarah mengadakan
kelas mereka. Soal disini bukan tanggungjawab siapa tetapi bagaimana seseorang guru
mencapai keseimbangan dalam aspek kognitif dan afektif semasa memberikan kuliah
dalam kelas. Rahimah dan Chang (1998) menulis berkaitan ‘mediational teaching’
menyatakan guru penting sebagai memberi makna secara tersusun, memandu pelajar
berfikir kepada pembolehubah-pembolehubah yang baik. Guru menjadi pengantara
menanam nilai dan cara berfikir dari generasi ke generasi. Mohd. Kamal (1985)
menyatakan kesepaduan dalam kehidupan, nilai dalaman, nilai keagamaan penting
49

untuk menjamin pembangunan manusia dalam apa jua bidang untuk mengelakkan
pelbagai-bagai keburukan tingkahlaku.

Satu kajian yang menarik perhatian tentang penerapan nilai kewarganegaraan


telah dijalankan oleh Jabatan Pendidikan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia pada
tahun 1998. Kajian ini dijalankan untuk melihat persepsi guru-guru terhadap penerapan
nilai-nilai murni dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Salah satu tumpuan
utama kajian ini adalah untuk meninjau penerapan nilai kewarganegaraan oleh guru-
guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Kajian ini memperlihatkan seramai
422 orang guru dari pelbagai sekolah seperti Sekolah Menengah Kebangsaan, Sekolah
Menengah Vokasional daripada seluruh negara. Kaedah kajian yang dijalankan ialah
soal-selidik, temubual dan pemerhatian bilik darjah. Hasil kajian ini mendapati bahawa
para guru berpandangan baik terhadap penerapan nilai-nilai murni dalam pengajaran
mata pelajaran mereka. Mereka ada menerapkan nilai-nilai murni dalam pengajaran
mereka. Tetapi menurut responden kajian ini, penerapan nilai-nilai murni terutamanya
nilai-nilai kewarganegaraan lebih mudah pada pelajaran sains sosial seperti mata
pelajaran Sejarah dan Bahasa dibandingkan mata pelajaran sains tulen seperti
Matematik, Fizik, Kimia dan Biologi.

Anuar (2000) juga menjalankan kajian berkaitan kewarganegaraan dalam


pendidikan. Beliau telah menjalankan kajian berkaitan dengan persoalan adakah
pendidikan Sejarah berkemampuan membangunkan nilai kewarganegaraan. Kajian ini
telah dilakukan ke atas 25 orang guru sejarah di beberapa buah sekolah di negeri
Melaka dan Seremban. Hasil kajian beliau menunjukkan tiada guru yang secara
berterusan menerapkan ciri-ciri kewarganegaraan kepada para pelajar. Tambahan pula,
kebanyakan guru lebih senang untuk menyebut nilai dan meminta pelajar mendengar
nasihat daripadanya. Secara keseluruhannya, pengkaji menjelaskan bahawa pendidikan
kewarganegaraan melalui kaedah penerapan dalam pendidikan sejarah merupakan satu
usaha yang sia-sia yang menemui kegagalan. Kajian beliau juga menunjukkan bahawa
disebabkan kekaburan dan usaha yang tidak bersungguh oleh guru-guru yang mengajar
mata pelajaran sejarah dalam menerapkan ciri-ciri kewarganegaraan semasa proses
50

pengajaran dan pembelajaran menyebabkan para pelajar juga tidak dapat memahami
maksud konsep kewarganegaraan yang sebenar.

Jaizah, Khairuddin dan Ibrahim (2001) telah menjalankan satu tinjauan terhadap
penerapan unsur patriotisme melalui mata pelajaran Kajian Tempatan di kalangan guru
pelatih semasa menjalani pratikum fasa 1 di sekolah. Responden kajian terdiri daripada
33 orang guru pelatih Semester 4 pengkhususan Pengajian Agama dan Kajian
Tempatan di Institut Perguruan Darulaman. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini
ialah soal selidik, pemerhatian dan temu bual. Dapatan menunjukkan guru pelatih
selalu memilih unsur patriotisme yang sesuai untuk diajar melalui sesuatu topik dalam
mata pelajaran Kajian Tempatan dan mencatatkannya dalam buku persediaan mengajar.
Walau bagaimanapun, terdapat guru pelatih yang kurang merancang aktiviti dan bahan
sumber yang bersesuaian dengan unsur patriotisme yang hendak diterapkan. Dari segi
pelaksanaannya pula, didapati hanya sebilangan kecil guru pelatih yang menerapkan
unsur patriotisme secara bersepadu dalam pengajaran dan pembelajaran Kajian
Tempatan. Guru pelatih didapati berusaha mempelbagaikan teknik penerapan unsur
patriotisme dengan menggunakan lirik lagu dan gambar. Dapatan kajian memberi
implikasi bahawa guru pelatih perlu lagi dibimbing untuk menerapkan unsur
patriotisme melalui mata pelajaran Kajian Tempatan khususnya dalam aspek kemahiran
berfikir dan pengurusan grafik.

Seterusnya, Zubedah dan rakan-rakan (1999) juga menjalankan satu kajian


tentang tahap persepsi semangat patriotisme di kalangan guru pelatih Maktab
Perguruan Temenggong Ibrahim di Johor Bahru. Kajian tersebut menumpu pada
perbandingan dari segi opsyen dan jantina antara semester 5MT/KT dan 5PJ/KT. Satu
kesamaan dengan kajian lain ialah mereka telah membuat kajian ini berdasarkan 6
dimensi iaitu Semangat Cintakan Negara, Berbangga Sebagai Rakyat Malaysia,
Semangat Kekitaan, Disiplin, Berusaha dan Produktif dan Peka Terhadap Isu Semasa.
Tahap perbezaan yang dilihat adalah dari segi opsyen dan jantina. Kajian ini
merupakan kajian tinjauan yang telah dijalankan di kalangan 22 orang guru pelatih
opsyen MT/PJ dan 20 orang pelatih opsyen MT/KT. Manakala dari segi jantina pula
seramai 22 orang pelatih lelaki dan 20 orang pelatih perempuan. Data yang diperolehi
dari kaedah soal selidik menunjukkan guru pelatih sama ada opsyen Kajian Tempatan
51

mahupun bukan opsyen Kajian Tempatan sebagai rakyat Malaysia telah


memperlihatkan sikap yang positif terhadap Ibu Pertiwi. Manakala guru pelatih
perempuan memperoleh 70% berbanding dengan guru pelatih lelaki yang memperoleh
54.5% berdasarkan keenam-enam dimensi ternyata guru pelatih perempuan mempunyai
tahap persepsi semangat patriotisme yang lebih tinggi berbanding dengan guru pelatih
lelaki. Beliau telah mengesan beberapa faktor yang menyebabkan keadaan ini wujud:

1. Golongan perempuan sememang bersikap lebih mudah menurut kata


jika dibandingkan dengan golongan lelaki
2. Sifat semula jadi perempuan yang memberi didikan kepada anak-anak
memberi laluan yang lebih untuk menyemai semangat patriotisme
3. Sifat wanita yang lebih gemar kepada kebersihan dan keceriaan
memberi impak kepada dimensi berbangga sebagai rakyat Malaysia
4. Disiplin golongan perempuan sememangnya lebih baik jika
dibandingkan dengan disiplin lelaki berdasarkan laporan disiplin sekolah
murid lelaki dan murid sekolah perempuan.

Mengikut Abd. Rahim (1997), pendidikan Sejarah menitikberatkan nilai yang


dapat memupuk semangat kewarganegaraan melalui pengertian dan penghayatan
sejarah negara. Usaha membina keperibadian bangsa Malaysia ditekankan dan
diberikan keutamaan. Nilai kewarganegaraan yang dipupuk adalah seperti berbangga
sebagai rakyat Malaysia, bersemangat setia negara, bersemangat kekitaan, berdisiplin
dan berusaha secara produktif (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2002). Oleh itu, para
guru memikul tanggungjawab untuk memberikan pengajaran yang berkesan. Guru
mempunyai peranan yang sama dengan ibu bapa (Rozumah, 1992). Jika ibu bapa
berperanan di rumah, semasa di sekolah pula guru menggantikan tempat ibu bapa.

2.6.2 Kajian-kajian Berkaitan Dari Luar Negeri

Melalui perbincangan dan kajian lepas sama ada dari dalam atau luar negeri
52

yang telah dijalankan, semangat patriotisme merupakan salah satu jenis nilai yang
perlu ada pada diri manusia. Everard dan Morris (1992) menyatakan nilai yang digarap
adalah hasil yang diserap oleh individu atau sekumpulan orang yang melingkungi
seseorang. Oleh yang demikian, dalam kajian mereka, guru merupakan komponen yang
penting dalam penerapan nilai. Ini menunjukkan persamaan pandangan terhadap
peranan penting guru dalam menyampaikan unsur patriotisme atau nilai-nlai murni
kepada pelajar.

Kajian Jacob dalam Bloom (1957) bahawa mitos perkembangan kognitif akan
diikuti perkembangan yang sejajar bagi tingkahlaku afektif tidaklah benar. Tingkahlaku
afektif berkembang apabila pengalaman pembelajaran berkembang dengan sesuai
disediakan untuk pelajar. Nilai-nilai murni menjadi intipati dalam pendidikan dan
diharapkan menjadi tabiat atau perlakuan yang tekal dalam kehidupan seseorang
sebagaimana Schumacher (1973) menyatakan intipati pendidikan adalah pemindahan
nilai tetapi nilai tidak mampu menunjuk arah kehidupan seseorang kecuali ia telah
dihayati dan telah tertanam dalam fikiran.

Covey, Merill dan Merill (1994) menyatakan bernilainya sesuatu ialah apabila
meletakkannya di tempat yang bernilai. Nilai yang kita hayati bergantung kepada
pilihan dan tindakan yang kita lakukan. Bonner dalam Abd. Rahim (1993) juga
berpendapat masa yang serius berkait dengan nilai pada tingkah laku manusia tidak
boleh dibiarkan sebagai satu krisis berterusan. Langkah-langkah perlu diambil bagi
mengatasi masalah kemerosotan nilai kemanusiaan ini. Ini adalah kerana masalah nilai
merupakan asas dan kemuncak kepada kewujudan manusia. Mengikut beliau, daripada
nilai kelompok, kita boleh memperoleh kebudayaan, ketamadunan dan satu cara baharu
hidup bersama. Dalam aplikasinya kepada masalah-masalah personaliti yang kompleks,
peranan nilai dan keunggulannya dalam pembinaan watak merupakan keadaan
psikologi yang amat penting.

Angela dan Charles (2002) dalam kajian mereka menguji pandangan kanak-
kanak dan remaja tentang pengajaran nilai dari sekolah dan keluarga. Penyelidikan
mereka yang bertema “The Development of Reasoning about the Teaching of Values in
53

School and Family Contexts” mengambil 160 orang sebagai sampel yang terdiri
daripada 4 kumpulan berumur 8, 10, 13 dan pelajar Kolej dari Kanada. 80% daripada
160 orang ini terdiri daripada etnik Eropah, 14% adalah Asian Amerika dan 6% adalah
dari pelbagai latar belakang. Kajian ini dilaksanakan secara kualitatif dengan kaedah
temubual sebanyak 40 minit seorang. Hasil kajian menunjukkan pelbagai faktor terlibat
dalam menilaikan pengajaran nilai oleh kanak-kanak dan remaja, ini termasuk konteks,
valensi nilai tertentu dan jenis nilai yang telah diajar. Didapati sampel telah pelbagai
gunakan nilai yang dipelajari termasuk membezakan antara nilai moral berkenaan
keadilan dan hak dengan nilai yang menggambarkan sikap personaliti serta nilai sosial.
Penyelidik juga mencadangkan konsep tentang nilai pendidikan mungkin lebih mudah
difahami dalam model sosial iaitu membedakan antara jenis nilai-nilai, meningkatkan
kapasiti untuk membezakan konteks sosial dan pembangunan tentang kesahihan
undang-undang sesebuah kerajaan.

Seterusnya Davies dan Mark (2002) telah menjalankan kajian untuk melihat
pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan oleh guru-guru di sekolah. Kaedah kajian
yang dilaksanakan adalah kajian kuantitatif. Maklumat data yang diperoleh daripada
soal selidik, temubual dan maklumat dokumentasi, serta maklumat dikumpul daripada
guru-guru yang mengajar sekolah-sekolah menengah di London. Selain itu para guru
yang terlibat telah ditemu bual untuk mendapatkan pandangan yang lebih mendalam
tentang perspektif mereka terhadap pengajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah.

Melalui hasil kajian ini penyelidik dapati para guru berpandangan baik terhadap
pendidikan kewarganegaraan yang cuba diterapkan dalam kurikulum pendidikan.
Namun daripada aspek pelaksanaan para guru menghadapi kesukaran untuk
melaksanakannya dalam mata pelajaran tertentu terutama dalam mata pelajaran sains.
Hasil dapatan ini adalah sama dengan hasil dapatan kajian yang dijalankan oleh Jabatan
Pendidikan Unversiti Islam Antarabangsa Malaysia 1998, di mana guru menghadapi
masalah dalam penerapan nilai-nilai kewarganegaraan melalui mata pelajaran lain
selain mata pelajaran sains sosial seperti mata pelajaran Sejarah. Kajian Davies dan
Mark (2002) juga mendapati bahawa isi kandungan pendidikan kewarganegaraan patut
menumpukan pada aspek yang lebih nyata (real) dan melibatkan proses penglibatan dan
54

perubahan tingkahlaku pelajar. Apa yang berlaku sekarang ialah nilai-nilai


kewarganegaraan ini diterapkan secara implisit dalam kurikulum. Akibat daripada ini,
adalah sukar untuk diukur perubahan tingkahlaku di kalangan pelajar setelah proses
pengajarandan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan oleh guru semasa di sekolah.

Young dan Sharifzadeh (2003) dari San Diego State University telah
menimbulkan perhatian tentang pengajaran patriotisme dalam kelas. Mereka telah
bercadang supaya menggubal semula kurikulum yang sedia ada, mengurangkan
prasangka, menghadapi sikap yang tidak bertoleransi dan berpendirian untuk bersatu
padu semasa krisis nasional. Artikel mereka adalah berdasarkan masalah nasional yang
amat merunsingkan di negara mereka, yakni Amerika Syarikat. Ini tidak semestinya
sesuai untuk menggambarkan keadaan di Malaysia. Akan tetapi, masalah-masalah
yang dibangkitkan itu boleh menjadikan pedoman kepada kita semasa menjalankan
kajian ini. Seperti mana yang dikatakan oleh Amy dan Maureen (2002) dalam kajian
mereka menyatakan:

Considering how social factor affect the teaching and learning


exchange between faculty and students and among peers
in a classroom enable educators to address structural inequities
and promote learning for student of varying backgrounds.

( halaman 85)

Seseorang guru yang prihatin seharusnya perlu berbekalkan perasaan atau


pengetahuan tentang status sosial yang berbeza bagi pelajar dalam sesebuah kelas.
Dengan ini, guru-guru dapat menyampaikan pelajaran yang baik kepada pelajarnya.

Daripada kajian Colbeck, Cabrera dan Terenzini (2000) disimpulkan bahawa


pandangan pelajar terhadap guru yang mengajar boleh mempengaruhi pencapaian
akademik mereka. Pelajar yang menanggap jantina guru tidak berkaitan dengan
pengalaman pengajaran boleh mendapat pencapaian akademik yang tinggi. Ini
menunjukkan betapa luasnya pengaruh guru terhadap perkembangan seseorang pelajar.
55

Tambahan pula, Pulvers dan Diekhoff (1999) mendapati pelajar yang mempunyai
masalah disiplin berbohong semasa disuruh memeberi keterangan menggambarkan
kelas mereka sebagai less personalized, less task oriented and less satisfying daripada
pelajar yang tidak berbohong. Burt (1969) dalam kajiannya mendapati ada guru yang
menanggap mengajar pelajar kelas bawahan sebagai tidak memberi faedah kerana
mereka mempunyai motivasi yang rendah. Menurut Skinner (1984), pelajar yang di
bawah kecerdasan sering menimbulkan masalah disiplin dan salah laku di dalam kelas
dan akan berterusan.

2.7 Kesimpulan

Hasil daripada pendapat dan kajian-kajian yang dijalankan menunjukkan


bahawa pada keseluruhannya tahap kefahaman dan pengalaman unsur-unsur
patriotisme serta kewarganegaraan di kalangan pelajar-pelajar (remaja) adalah pada
tahap yang perlu diberi perhatian. Dalam hal ini guru perlu bersikap positif dalam
menerapkan unsur-unsur patriotisme di kalangan pelajar. Walaupun kita tidak
menafikan tanggungjawab institusi keluarga, masyarakat, media massa dan rakan
sebaya sama penting dalam menjadikan pembentukan personaliti dan kesedaran
patriotisme seseorang pelajar, tetapi aspek sekolah dan komunikasi guru berperanan
penting kerana guru merupakan teladan seperti yang ditulis oleh Hassan (1995),
Rasulullah S.A.W. diutus untuk memperbaiki akhlak. Fungsi guru juga mesti bersifat
sedemikian. Sama ada sedar atau sebaliknya guru mempengaruhi nilai pelajar.
BAB III

METODOLOGI KAJIAN

3.1 Pengenalan

Bab ini menghuraikan tentang reka bentuk kajian, populasi dan sampel kajian,
lokasi kajian, subjek kajian, instrumen kajian, kajian rintis, prosedur mendapatkan data
penganalisisan data dan perancangan kerja kajian.

3.2 Reka Bentuk Kajian

Kajian ini menggunakan kaedah penyelidikan pemerhatian yang


menggabungkan bentuk kualitatif dan kuantitatif. Ini menepati objektif kajian yang
ingin mendapatkan keadaan sebenar dalam kelas tentang tahap pembangunan unsur
patriotisme di kalangan pelajar tingkatan 2 semasa pengajaran dan pembelajaran mata
pelajaran Sejarah di 4 jenis sekolah yakni Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK),
Sekolah Menengah Islam (SMI), Sekolah Menengah Persendirian Cina (SMPC) dan
Sekolah Menengah Swasta Inggeris (SMSI) dalam daerah Johor Bahru.

Bentuk kualitatif yang digunakan dalam kajian ini terdiri daripada jenis temu
bual. Semua guru Sejarah yang terlibat dalam sesi pemerhatian di empat jenis sekolah
untuk mendapatkan maklumat yang relevan dengan permasalahan dan kelemahan
pengajaran dan pembelajaran semasa kelas Sejarah dilangsungkan. Kaedah berbentuk
kuantitatif pula terdiri daripada jadual pemerhatian yang telah menetapkan 10 kategori
57

interaksi antara guru dengan pelajar dalam kelas. Pengkaji hanya memberi fokus
kepada kategori-kategori yang terlibat semasa komunikasi lisan antara guru dengan
pelajar. Selepas itu, masa, kekerapan dan peratusan bagi kategori-kategori tersebut akan
dibincang secara teliti dalam bab yang seterusnya.

Menurut M. Najib (1999), banyak kaedah boleh digunakan untuk


mengumpulkan data. Kaedah pemerhatian ini membolehkan penyelidik mendapatkan
maklumat yang lebih lengkap berbanding tinjauan. Penyelidik perlu meletakkan asas
kepada persoalan seperti apa yang perlu dibuatkan atau apa yang perlu diperhatikan
untuk menyenangkan analisis. Bagi mendapatkan maklumat atau data mengenai
pemboleh ubah-pemboleh ubah yang dikaji, alat penyelidikan ini akan diuji kesahannya
terlebih dahulu melalui kajian rintis. Tujuannya supaya pemerhatian yang perlu
dilakukan sesuai digunakan dalam kajian ini. Strauss dan Corbin (1991) juga
menjelaskan bahawa cara kualitatif dan kuantitatif boleh digunakan serentak dengan
contoh kualitatif digunakan apabila untuk menjelaskan penemuan data dari kuantitatif.
Teknik pengumpulan data adalah melalui pemerhatian. Reka bentuk kajian ini
merupakan suatu penyelidikan yang berbentuk kajian menerusi kaedah yang dijalankan
dalam pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan oleh responden.

M. Najib (1997) menekankan bahawa pengukuran afektif dan psikomotor boleh


dilaksanakan dengan tiga kaedah yang biasa digunakan dan dibincangkan, iaitu
pemerhatian dengan menggunakan rekod anekdot atau senarai semak, ujian lisan dan
ujian bertulis menggunakan soal selidik. Tidak seperti pengukuran kognitif yang
berasaskan apa yang diajar dan diperoleh pelajar, pengukuran afektif dan psikomotor
berasaskan sesuatu yang mungkin tidak ditekankan secara formal di dalam bilik darjah.
Maka, kaedah yang diguna bagi kajian ini menepati objektif yang ingin menguji tahap
pembangunan dan tahap penerapan unsur patriotisme dalam pengajaran dan
pembelajaran mata pelajaran Sejarah Tingkatan 2.

Kaedah pemerhatian ini juga dipersetujui oleh Abu Bakar (1995). Menurut
beliau maklumat yang tinggi kesahihannya ialah maklumat yang didapati secara
langsung dengan memerhati perkara-perkara yang dilakukan oleh subjek dalam
keadaan sebenarnya. Di sekolah dan dalam situasi seharian banyak perkara yang tidak
58

diketahui dan tidak diperhatikan, ini tidak boleh menguji seseorang pelajar mempunyai
kesedaran patriotisme melalui maklumat yang diberi olehnya, tetapi ia boleh
mendapatkan sifatnya melalui proses pemerhatian yang saintifik.

Kajian tentang interaksi dalam kelas telah dimajukan oleh Withall (1949), Bales
(1950), Flanders (1963), Eggleston, Galton dan Jones (1975). Mengikut M. Najib
(1997) bahawa Flanders (1963) dan Eggleston, Galton dan Jones (1975) menjalankan
kajian secara kaedah pemerhatian dengan menggunakan jadual pemerhatian yang
mengandungi kategori-kategori yang bertembung secara paksi. Kajian ini pula
berdasarkan tatacara ‘Classroom Analysis For Thinking Skill’ dalam M. Najib (1997).
Pengkaji telah melakukan pengubahsuaian supaya jadual pemerhatian dan jadual
interaksi guru dengan pelajar sesuai dengan objektif kajian ini. Menurut M. Najib
(1997):

The pratice of using or updating existing schedules should be employed


to save time and effort. There is also the likelihood that valid and
reliable data is available to support the use of the instrument.
The pratice of collecting and repeating the data would contribute
to the development of a truly standardized classroom interaction
observation schedule.

( halaman 54)

Kajian lepas beliau menunjukkan dengan penggunaan jadual yang mengikut


keperluan kajian akan menjimatkan masa dan usaha pengkaji untuk membuat analisis
dapatan kajian. Ini kerana kaedah ini lebih memastikan data yang diperoleh adalah
tinggi kebolehpercayaannya.

Rekod tentang komunikasi dalam kelas adalah catatan yang dibuat berterusan
dari masa ke semasa mengenai sesuatu perkara yang dipandang mustahak. Rekod ini
diisikan selepas sahaja perbualan itu diadakan supaya unsur-unsur lain tidak
mempengaruhi intepretasi yang ditetapkan. Satu jadual rekod intepretasi atau senarai
semak dengan kriteria yang ditetapkan senantiasa diisi bagi perbualan yang
59

diperhatikan. Perkara-perkara yang ingin diperhatikan disenaraikan di atas kertas dan


kemudian penyelidik menyemak dan menanda interaksi antara guru dengan pelajar
berdasarkan senarai tadi.

Pemerhatian hanya mengambil kira komunikasi secara lisan antara guru dengan
pelajar kerana proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sejarah melibatkan
banyak komunikasi secara lisan. Tambahan pula, Cohen dan Manion (1981) juga
menyatakan proses komunikasi dalam kelas bergantung pada pertuturan dan penulisan
manakala kebanyakan komunikasi interpersonal adalah secara verbal (lisan). Menurut
mereka bahawa

Stubbs (1976) has identified a number of important reasons for


observing, recording and studying teacher-pupil dialogue in the
classroom. The most fundamental reason, he suggests, is that the
dialogue that take place between teachers and pupils is the education
process, or the major part of it for most children. No matter how
important other factors such as IQ, sosial class background,
parental encouragement, or children’s individual language skill appear to
be, they nevertheless remain, Stubbs argues, external influences.
( halaman 165)

Pandangan Cohen dan Manion (1981) adalah sama dengan Stubbs (1976).
Cadangan mereka adalah setiap dialog antara guru dan pelajar merupakan proses
pendidikan yang penting bagi seorang pelajar. Faktor-faktor lain seperti IQ seseorang
pelajar, latarbelakang sosial, dorongan daripada ibubapa atau kemahiran menguasai
bahasa seseorang pelajar merupakan faktor luaran.
60

3.3 Populasi dan Sampel Kajian

Populasi kajian ini merujuk kepada guru-guru Sejarah Tingkatan 2 di Johor


Bahru iaitu Sekolah Menengah Kerajaan (SMK), Sekolah Menengah Islam (SMI),
Sekolah Menengah Persendirian Cina (SMPC) dan Sekolah Menengah Swasta Inggeris
(SMSI). Setiap jenis aliran sekolah menengah dipilih satu sekolah untuk mewakili.

Pihak pengurusan sekolah memperuntukkan 3 orang guru Sejarah atau 3 kelas


Sejarah tingkatan 2 walaupun ada kemungkinan berlaku 1 orang guru mengajar 2 atau 3
kelas Sejarah tingkatan 2. Oleh itu, kira-kira 12 orang guru dan 12 kelas tingkatan 2
daripada 4 sekolah tersebut diambil sebagai sampel kajian. Dalam itu, 1 kelas akan
dijalankan 3 kali pemerhatian untuk mengelakkan berlakunya bias dalam analisis
dapatan kajian.

Dapatan yang diperoleh daripada kajian ini hanya merujuk kepada populasi di
daerah Johor Bahru. Daerah Johor Bahru dipilih kerana proses perindustrian banyak
berlaku di bandar-bandar yang mengakibatkan penghijrahan berlaku ke bandar-bandar
kerana peluang pekerjaan yang banyak. Menurut Rosnani (1998) urbanisasi banyak
berlaku di bandar-bandar besar dan membawa pelbagai kesan ke atas penduduk. Oleh
itu, para remaja yang dididik dalam masyarakat bandar mendapat masalah kekeliruan
identiti yang lebih ketara jika dibanding dengan remaja yang dididik di masyarakat
kampung. Para remaja ini juga lebih menghadapi cabaran pemilihan antara
materialisme dengan nilai-nilai patriotisme kerana wujud tarikan-tarikan yang bersifat
hedonisme akibat arus perkembangan masyarakat moden. Tambahan pula, kebanyakan
ibu bapa yang berhijrah ke bandar-bandar besar terpaksa bekerja kedua-dua orang
(double income) untuk menanggung kos kehidupan yang tinggi. Akibat daripada itu,
fungsi keluarga dari segi pendidikan agama dan nilai-nilai murni tidak dapat dijalankan
dengan baik. Lantaran itu, sekolah telah menjadi tempat yang utama memberi
pendidikan nilai-nilai patriotisme kepada pelajar.

Jumlah populasi Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) di daerah Johor Bahru


ialah kira-kira 73 buah sekolah. Disamping itu bilangan Sekolah Menengah Islam (SMI)
di Johor Bahru ialah 2 buah, Sekolah Menengah Persendirian Cina (SMPC) ialah 1
buah dan Sekolah Menengah Swasta ialah 3 buah. Kajian ini tidak berhasrat melibatkan
61

semua populasi disebabkan faktor kos, masa dan gangguan ke atas proses pengajaran
pihak sekolah. Pemilihan sampel kajian dilakukan dengan menggunakan teknik sampel
bertujuan disebabkan faktor seperti penerimaan pelajar dan kesahan status sekolah. Ini
kerana subjek yang dikaji mesti terdiri daripada pelbagai etnik yang belajar dibawah
satu sistem pendidikan di Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) atau hanya satu etnik
yang boleh didapati di Sekolah Menengah Islam (SMI) dengan Sekolah Menengah
Persendirian Cina (SMPC). Satu lagi kumpulan subjek ialah pelajar di Sekolah Swasta
yang mengguna bahasa perantaraan Inggeris dan sekolahnya bersifat mementingkan
komersial. Maka penyelidik telah menggunakan kaedah sampel bertujuan untuk
memilih sekolah yang menepati kehendak kajian tersebut.

Ini bererti 4 sekolah perlu dipilih daripada 4 jenis sekolah menengah yang
disebut tadi. Seterusnya setiap sekolah memerlukan 3 kelas tingkatan 2 daripada 3 kelas
yang akan menjalankan ujian pemerhatian sebanyak 5 kali. Maka, jangkaannya ialah 3
kelas bagi setiap sekolah x 4 sekolah = sejumlah 12 kelas sebagai sampel kajian dan
sejumlah 36 kali pemerhatian untuk 4 sekolah tersebut. Saiz sampel adalah mencukupi
kerana menurut pendapat M. Najib (1999) dan Bailey (1992) bahawa sukar membuat
suatu peraturan umum tentang saiz sampel.

Menurut Kerlinger (1973), persampelan merupakan pengambilan sebahagian


daripada sesuatu populasi. Dalam kajian ini bilangan sampel dipilih atas beberapa
sebab. Sebab utama ialah hanya terdapat sebuah Sekolah Menengah Persendirian Cina
(SMPC) dan 2 buah Sekolah Menengah Islam (SMI). Oleh itu, Penyelidik mempunyai
pilihan yang terhad. Manakala bagi Sekolah Menengah Kebangsaan, kriteria untuk
memilih sebagai responden ialah sekolah berkenaan terdiri daripada pelbagai etnik dan
latar belakang yang lebih menunjukkan satu masyarakat Malaysia. Kemudian sekolah
swasta yang bertujuan komersial dan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa
perantaraan pula hanya terdapat sebuah sahaja yang mempunyai ramai rakyat Malaysia.
Sekolah Antarabangsa (International School) yang juga menggunakan sukatan
pelajaran Malaysia didapati menerima majoriti rakyat asing yang menumpang di negara
Malaysia. Faktor ini kurang menepati matlamat kajian ini.
62

Jadual 3.1: Bilangan sekolah dan responden yang terlibat dalam kajian
Bil Sekolah Bilangan responden
1. Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) 3 guru dan 3 kelas
2. Sekolah Menengah Islam (SMI) 3 guru dan 3 kelas
3. Sekolah Menengah Persendirian Cina (SMPC) 3 guru dan 3 kelas
4. Sekolah Menegah Swasta Inggeris (SMSI) 3 guru dan 3 kelas
Jumlah 12 guru dan 12 kelas

3.4 Instrumen Kajian

Instrumen yang digunakan dalam kajian ini ialah borang pemerhatian dan jadual
interaksi dalam kelas. Kategori-kategori dalam jadual interaksi dalam kelas dibina
daripada 5 unsur konstruk yang disenaraikan dalam Jadual 3.2. Instrumen yang diguna
adalah berdasarkan ‘Classroom Analysis For Thinking Skill’ yang diguna oleh M. Najib
(1997) dalam projek falsafah kedoktorannya.

3.4.1 Kaedah Pemerhatian

Pengkaji menumpukan perhatian terhadap pembangunan dan penerapan nilai


patriotisme melalui interaksi antara guru Sejarah dengan pelajarnya semasa pengajaran
dan pembelajaran kelas dijalankan. Pemerhatian ini dilakukan berdasarkan 5 konstruk
dan operasionalnya menurut spesifikasi nilai kewarganegaraan yang termaktub dalam
Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
Tingkatan 2 (2003). Konstruk-konstruk dan aktiviti-aktiviti yang menandakan
pelaksanaan tentang konstruk-konstruk tersebut adalah seperti dibawah:
63

Jadual 3.2 : Konstruk dan aktiviti penerapan nilai


Konstruk Operasonal
1. Berbangga Sebagai Rakyat i. menghormati raja dan pemimpin
Malaysia Negara

ii. menghargai jasa dan perjuagan


tokoh-tokoh Negara.

iii. menghormati lambang-lambang


Negara (seperti bendera, lagu
kebangsaan, jata negara)

iv. menjaga dan mempertahankan


maruah bangsa dan Negara.

v. menghargai dan mengamalkan


tradisi dan budaya bangsa

vi. berbangga dengan sejarah Negara

i. cinta akan bangsa dan negara


2. Bersemangat Setia Negara

ii. taat dan setia kepada raja dan


pemimpin negara

iii. sedia berkorban untuk bangsa dan


negara

iv. bertanggungjawab kepada bangsa


dan Negara

v. berani dan sanggup


64

mempertahankan kedaulatan bangsa


dan Negara

vi. peka kepada masalah dan isu


tentang bangsa dan negara

vii. bersyukur sebagai warganegara


Malaysia

i. bersatu padu dan berharmoni


3. Bersemangat Kekitaan

ii. bertolak ansur dan bertoleransi

iii. bekerjasama dan tolong menolong

iv. hormat menghormati

v. bersefahaman dan bermuafakat

vi. muhibah atau semangat


bermasyarakat

i. berakhlak dan berbudi pekerti


4. Berdisiplin mulia

ii. mempertahankan dan menjunjung


Perlembagaan Negara

iii. mematuhi peraturan dan undang-


undang

iv. berkelakuan sopan, bertatasusila


65

dan berhemah tinggi

v. bertindak wajar

vi. bersifat amanah dan jujur

vii. berlaku adil dan bertimbang rasa

i. rajin dan gigih


5. Berusaha dan Produktif

ii. berdikari

iii. tabah menghadapi cabaran

iv. menyokong dan melibatkan diri


dalam usaha pembangunan

v. berganding bahu membangunkan


negara

vi. berilmu dan berketrampilan

Tumpuan utama pengkaji adalah tertumpu pada komunikasi secara lisan antara
responden. Sebabnya telah dibincang dalam Bab 2. Instrumen dalam kaedah
pemerhatian ialah Jadual Interaksi dalam Kelas, jam randik dan rakaman kaset. Semasa
mendengar pengajaran dan pembelajaran responden (guru dan pelajarnya) di dalam
kelas, setiap komunikasi lisan dicatat dalam Jadual Interaksi dalam Kelas. Kiraan tiga
saat digunakan kerana tiga saat adalah masa sesuai untuk seseorang bertindakbalas ke
atas sesuatu rangsangan. Setiap 3 saat mendengar sebarang verbal output daripada
responden, akan diklasifikasikan dalam 10 kategori. Jadual pengumpulan data adalah
seperti dalam Jadual 3.3 dan Jadual 3.4.
66

Pengumpulan data adalah berdasarkan pemerhatian serta merta dan kemudian


disahkan melalui rakaman kaset. Dalam masa pemerhatian itu, adalah juga perlu
bantuan jam randik untuk membolehkan catatan masa setiap 3 saat secara urutan atau
‘sequence’. Manakala kegunaan rakaman kaset adalah untuk memudahkan kerja
membuat analisis transkrip dengan cara ‘rewind’ dan ‘forward’ yang terdapat dalam
teknologi mesin tersebut.

Sebelum itu, satu temubual antara pengkaji dan guru-guru yang berkaitan
menjadi sampel dalam kajian ini dan pengkaji juga akan menjelaskan tentang
penglibatan mereka dalam sesi pemerhatian tersebut. Hanya terdapat persetujuan subjek
ini, sesi pemerhatian akan diteruskan. Jika tidak, pengkaji akan mendapatkan
persetujuan daripada pengetua sekolah tersebut untuk mencalonkan guru lain bersama
kumpulan pelajarnya sama ada secara sukarela atau secara rawak bagi guru dan
kumpulan pelajar yang lain yang bersetuju menerima pemerhatian tersebut. Penekanan
terhadap pemerhatian ini adalah terhadap interaksi antara guru dengan pelajar tetapi
bukan kepada mutu pengajaran guru. Identiti subjek yang ditemubual akan disimpan
secara rahsia dan subjek juga diberitahu kegunaan pemerhatian itu hanya untuk
menyempurnakan kajian itu sahaja.

3.4.1.1 Kategori-kategori dalam Pemerhatian

Aspek utama yang diambil kira dalam pemerhatian tersebut adalah pertuturan
guru pengkaji menumpu perhatian kepada frekuensi dan jumlah masa yang diambil
oleh guru untuk memberi maklumat atau menyalur pelajar kepada sumber lain. Aktiviti
ini termasuk:

Kategori 1 : Guru memberi maklumat, guru:


(i) bersyarah tentang fakta dan prinsip-prinsip.
(ii) menjelas tentang sesuatu peristiwa atau fakta
(iii) mengemukakan soalan-soalan untuk dijawab (tanpa menyentuh tentang
patriotisme)
67

(iv) berikan jawapan sebagai tindakbalas terhadap soalan daripada pelajar.


Kategori 2 : Arahan guru atau guru menyalurkan pelajar kepada smber lain :
(i) memberikan bayang-bayang, tanda-tanda atau alamat-alamat kepada
pelajar. (contohnya teka-teki)
(ii) menyalurkan mereka kepada sumber lain (buku teks, nota-nota dan alat
bantu mengajar.)
(iii) mencadangkan sesuatu. (nasihat, teknik menjawab soalan dan bukan
tentang patriotisme)

Set kategori yang utama adalah pada set kedua iaitu guru bertanya atau memberi
maklumat tentang 5 konstruk bagi patriotisme dan kriteria yang spesifik ialah
frekuensinya dan jumlah masa yang digunakan untuk kategori ini. Ini bererti
klasifikasinya adalah seperti dalam Jadual 3.2.

Kategori 3 : Berbangga Sebagai Rakyat Malaysia

(i) menghormati raja dan pemimpin Negara


(ii) menghargai jasa dan perjuagan tokoh-tokoh Negara
(iii) menghormati lambang-lambang Negara (seperti bendera, lagu
kebangsaan, jata negara)
(iv) menjaga dan mempertahankan maruah bangsa dan Negara.
(v) menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya bangsa
(vi) berbangga dengan sejarah Negara

Kategori 4 : Bersemangat Setia Negara

(i) cinta akan bangsa dan negara


(ii) taat dan setia kepada raja dan pemimpin negara
(iii) sedia berkorban untuk bangsa dan negara
(iv) bertanggungjawab kepada bangsa dan Negara
(v) berani dan sanggup mempertahankan kedaulatan bangsa dan Negara
(vi) peka kepada masalah dan isu tentang bangsa dan negara
(vii) bersyukur sebagai warganegara Malaysia
68

Kategori 5 : Bersemangat Kekitaan


(i) bersatu padu dan berharmoni
(ii) bertolak ansur dan bertoleransi
(iii) bekerjasama dan tolong menolong
(iv) hormat menghormati
(v) bersefahaman dan bermuafakat
(vi) muhibah atau semangat bermasyarakat

Kategori 6 : Berdisiplin

(i) berakhlak dan berbudi pekerti mulia


(ii) mempertahankan dan menjunjung Perlembagaan Negara
(iii) mematuhi peraturan dan undang-undang
(iv) berkelakuan sopan, bertatasusila dan berhemah tinggi
(v) bertindak wajar
(vi) bersifat amanah dan jujur
(vii) berlaku adil dan bertimbang rasa

Kategori 7 : Berusaha dan Produktif


(i) rajin dan gigih
(ii) berdikari
(iii) tabah menghadapi cabaran
(iv) menyokong dan melibatkan diri dalam usaha pembangunan
(v) berganding bahu membangunkan negara
(vi) berilmu dan berketrampilan

Kategori bagi set yang ketiga ialah berpusat kepada pelajar sama ada pelajar
memberi maklum balas, pelajar bertanya sesuatu atau pelajar dan guru masing-masing
tidak berinteraksi secara lisan atau sunyi dalam kelas. Frekuensi dan jumlah masa yang
dituntut oleh pelajar akan dicatat oleh pengkaji.
69

Kategori 8 : Pelajar memberi respon


(i) pelajar menjawab atau memberi maklum balas kepada guru tentang
fakta, prinsip, penyelesaian sesuatu masalah dan
(ii) pelajar menjawab dan memberi maklum balas tentang patriotisme

Kategori 9 : Pertanyaan pelajar


(i) pelajar menunjukan soalan kepada guru tentang fakta sejarah
(ii) pelajar bertanya sesuatu tentang patriotisme (berkaitan kategori
3, 4, 5, 6, 7)

Kategori 10 : Sunyi iaitu tidak ada interaksi secara lisan dalam waktu tertentu. Ini juga
mungkin berlaku dimana pelajar dan guru sedang menjalankan aktiviti menyalin.

3.4.1.2 Analisis Data

Dilakukan dengan dua proses iaitu pertama, mengisi jumlah data masa, jumlah
kekerapan dan peratusan dengan menggunakan jadual pemerhatian. Kedua,
menganalisis interaksi dalam kelas termasuk tahap pembangunan dan tahap penerapan
patriotisme dengan menggunakan jadual interaksi dalam kelas. Dalam langkah terakhir
ini, hubungan interaksi antara guru dengan pelajar dalam kelas juga didapati.

Proses Pertama : Menganalisis Jumlah Masa, Jumlah Kekerapan dan Jumlah Peratusan
dengan Jadual Pemerhatian

Langkah pertama, semasa pemerhatian dilakukan, satu rakaman suara, jam


randik dan jadual pemerhatian (Jadual 3.3) akan disediakan. Dengan menumpu pada
setiap interaksi secara lisan antara guru dan pelajar, setiap 3 saat, penyelidik akan
mencatatkan keadaan itu dengan mengklasifikasikan dalam 1 hingga 10 kategori.
Jadual pemerhatian untuk mengumpul data adalah seperti dalam Jadual 3.4.
70

Pengumpulan data adalah berdasarkan pemerhatian dalam kelas sebenar dan


kemudian akan disemak semula melalui rakaman suara. Dengan pemerhatian pada
kelas sebenar, adalah perlu jam randik untuk menangkap setiap masa atau setiap kali
kekerapan masa dicatatkan. Dengan bantuan mesin teknologi tersebut, analisis jumlah
masa tersebut akan lebih berfungsi untuk langkah seterusnya iaitu analisis interaksi
dalam kelas. Setelah setiap interaksi secara lisan telah dicatatkan mengikut kategori 1-
10, pengiraan berikut dilaksanakan untuk analisis selanjutnya:

Sebagai contoh dari Jadual 3.3, selama 40 minit (2400 saat) proses pengajaran
dan pembelajaran, responden pertama, berlaku 20 kali kategori 2, 30 kali kategori 5 dan
10 kali kategori 10. Maka

i. Jumlahkan setiap kategori dengan kiraan saat dalam masa pengajaran


(40 minit.)

Dengan, a) jumlah kekerapan x 3 saat = jumlah saat


b) jumlah saat / 60 = jumlah minit

Kategori 2 : 20 x 3 saat = 60 saat / 2400 saat atau 1 minit


Kategori 5 : 30 x 3 saat = 90 saat / 2400saat atau 1.5 minit
Kategori 10 : 10 x 3 saat = 30 saat / 2400saat atau 0.5 minit

ii. Kirakan peratusan dan kekerapan bagi setiap kategori

Dengan, a) jumlahkan kekerapan mengikut kategori


b) jumlah kekerapan kategori
X 100
jumlah kekerapan waktu kelas

Kategori 2 : jumlah kekerapan = 20, dan 20/800 x 100 = 2.5%


Kategori 5 : jumlah kekerapan = 30, dan 30/800 x 100 = 3.75%
Kategori 10 : jumlah kekerapan = 10, dan 10/800 x 100 = 1.25%
71

Proses Kedua : Menganalisis Tahap Pembangunan dan Tahap Penerapan Patriotisme


dengan Jadual Interaksi Dalam Kelas.

i. Pemindahan kekerapan data masa setiap kategori dari jadual


pemerhatian (Jadual 3.3) ke dalam Jadual Interaksi dalam Kelas (Jadual
3.4) untuk menganalisis tahap pembangunan dan tahap penerapan nilai
patriotisme di Jadual Hubungan Interaksi dalam Kelas. (Jadual 3.5)

Jadual Interaksi Dalam Kelas (Jadual 3.4) adalah data kekerapan yang
mencatat setiap interaksi mengikut urutan atau ‘sequence’. Terdapat 10 kategori yang
mana akan membawa 100 kemungkinan interaksi guru dan pelajar. Prosedur untuk
analisis data ialah mengambil data frekuensi dari jadual pemerhatian (Jadual 3.3) yang
kemudian menjadi frekuensi interaksi antara kategori (rujuk jadual 3.4).

Data frekuensi pula dijadualkan di mana jumlah berlaku setiap interaksi adalah
dikira, dipanggil interaksi berurutan. Pasangan pertama dikira (misalnya pada 9 saat
pertama, kelas tidak ada sebarang suara, jadual pemerhatian menunjukkan 3 kali 10,
bermakna 2 kali ‘sequence’ dicatat dalam jadual interaksi dalam kelas pada paksi
(10,10)). Sebarang tindakbalas seterusnya adalah pasangan kedua yang sama seperti
komponen pasangan pertama tetapi sebagai urutan seterusnya. Frekuensi bagi interaksi
setiap kategori yang mewaliki setiap sel adalah untuk analisis kemudian pada Jadual
Hubungan Interaksi dalam Kelas (Jadual 3.5).

Jadual 3.4 mewakili panduan untuk menganalisis jenis interaksi antara guru
dengan pelajar berdasarkan kategori. Kemudian jenis-jenis interaksi ini akan
diterangkan berdasarkan 16 set (A-P). Set kawasan yang menjelaskan hubungan setiap
interaksi (rujuk Jadual 3.5). Fokus kajian ini tetap pada set kawasan yang menunjukkan
pembangunan dan penerapan pengajaran dan pembelajaran unsur-unsur patriotisme
dalam kelas Sejarah tingkatan 2 di empat jenis sekolah. Ini adalah berdasarkan andaian
bahawa semakin rendah kekerapan interaksi berlaku di kawasan-kawasan unsur
patriotisme adalah menunjukkan semakin kurangnya pembangunan dan penerapan
patriotisme dalam kelas semasa pengajaran dan pembelajaran. Sebaliknya interaksi
guru dengan pelajar tinggi di kawasan-kawasan tersebut bererti pembangunan dan
penerapan nilai patriotisme dalam kelas adalah tinggi. Tindakbalas-tindakbalas ini
72

dimasukkan ke dalam Jadual Interaksi dalam Kelas sehingga tamat satu waktu
pengajaran (40 minit).
Jadual 3.3 – Jadual Pemerhatian
1 1 1 1
1 2 1 1 9 9 8 3 3 3
0 0 0 0

Masa : 40 minit
Responden : ______________________
73

Jadual 3.4 menunjukkan nombor yang terdapat di dalam kotak merupakan


kekerapan yang mewakili setiap interaksi antara guru dengan pelajar. Setelah kiraan
telah dijumlahkan, maka langkah yang seterusnya adalah menjumlahkan lagi kekerapan
dalam kotak-kotak Jadual Hubungan Interaksi dalam Kelas (rujuk Jadual 3.5)

Jadual 3.4: Jadual interaksi guru dengan pelajar dalam kelas

KEDUA

Bersemangat

Bersemangat
Berbangga

7. Berusaha dan
Rakyat
1. Informasi Guru

8. Respon Pelajar
2. Arahan Guru

9. Pertanyaan
6. Berdisiplin
Setia Negara
KATEGORI

Pelajar

10. Sunyi
Produktif
Malaysia

Kekitaan

JUMLAH
sebagai
3.

4.

31 1 5.
1. Informasi
Guru
11 1
1
2. Arahan
Guru 1
3.Berbangga
Sebagai Rakyat
1
Malaysia

4. Bersemangat
Setia Negara
PERTAMA

5. Bersemangat
Kekitaan

6. Berdisiplin

7. Berusaha Dan
Produktif

8. Respon
1
pelajar

9. Pertanyaan
Pelajar 1 1
10. Sunyi 4
3

JUMLAH
74

Berdasarkan Jadual 3.4, jenis-jenis interaksi diklasifikasikan mengikut set


dimana paksi menegak merupakan tindakbalas selepas paksi melintang. Atau lebih
tepat lagi, bahagian PERTAMA merupakan tindakan yang dahulu dan tindak balas
kemudian adalah merujuk kepada bahagian KEDUA. Proses ini ditetapkan sebagai satu
pasangan dan setiap 6 saat mendapat satu pasangan seperti yang dijelaskan. Contoh dari
jadual atas menunjukkan pada 12 saat pertama, keadaan kelas adalah sunyi, bererti
jadual pemerhatian menandakan 3 kali 10. Apabila analisis jadual interaksi dalam kelas,
paksi menegak 10 ke paksi melintang 10 ditandakan 3. Ini kerana terdapat 3 pasangan
interaksi berlaku iaitu (10,10) (10,10) dan (10,10).

Keputusan daripada jadual interaksi dalam kelas akan dibanding antara 4 jenis
sekolah untuk mendapat persamaan dan perbezaan pembangunan dan penerapan
patriotisme dalam pengajaran dan pembelajaran Sejarah tingkatan 2. Tumpuan akan
diberi kepada kawasan yang menunjukkan hubungan guru dengan pelajar semasa
berinteraksi dalam kelas di Jadual 3.5.

Kawasan A menunjukkan guru hanya memberi informasi dan memberi arahan


kepada pelajar untuk menyalurkan pelajar kepada sumber lain tanpa dibalas atau
dibantah oleh pelajar. Kekerapan yang tinggi pada bahagian ini juga menunjukkan guru
telah menggunakan banyak masa untuk bersyarah dan menekankan fakta-fakta dalam
mata pelajaran ini.

Kawasan B menunjukkan keadaan guru memberi penekanan tentang patriotisme


semasa pengajaran mata pelajaran Sejarah dalam kelas. Keadaan juga wujud dimana
guru hanya memberi penerangan tentang patriotisme sama ada pada satu unsur
patriotisme atau kelima-lima unsur patriotisme. Kekerapan yang tinggi di bahagian ini
mungkin menunjukkan guru menerang tentang patriotisme kepada pelajar dan
menekankan kepentingannya bagi pelajar.

Kawasan C merupakan respon pelajar dan pertanyaan pelajar kepada guru.


Walau bagaimanapun, tiada konsep pembangunan patriotisme disebut di bahagian ini.
Pertanyaan pelajar mungkin diikuti kategori pengembangan idea pelajar tersebut atau
pelajar lain atau respon daripada pelajar lain. Kekerapan yang tinggi menunjukkan
pelajar telah diberi peluang untuk mengembangkan idea atau jawapan sendiri.
75

Jadual 3.5: Sel kawasan menunjukkan hubungan interaksi dalam kelas

KEDUA

Bersemangat

Bersemangat
Berbangga

7. Berusaha dan
Rakyat
1. Informasi Guru

8. Respon Pelajar
2. Arahan Guru

9. Pertanyaan
6. Berdisiplin
Setia Negara
KATEGORI

JUMLAH
Pelajar

10. Sunyi
Produktif
Malaysia

Kekitaan
sebagai
3.

4.

5.
1. Informasi
Guru
F
2. Arahan A G M

Guru

3.Berbangga Sebagai
PERTAMA

Rakyat Malaysia

4. Bersemangat Setia
Negara

5. Bersemangat
H L
Kekitaan
B E
6. Berdisiplin

7. Berusaha Dan
Produktif

8. Respon
pelajar
K
9. Pertanyaan
Pelajar
I J C
10. Sunyi
N O P D

JUMLAH
76

Kawasan D adalah keadaan sunyi atau terdapat kekeliruan, yang selalunya


berlaku guru menulis pada papan atau pelajar menunjukkan perlakuan bukan secara
lisan dalam kelas misalnya menyalin atau membuat latihan.

Kawasan E merupakan pelajar memberi maklum balas atau terdapat


komunikasi antara dua pihak tentang unsur patriotisme yang dikemukakan oleh guru.
Kekerapan yang tinggi di bahagian ini menunjukkan pelajar adalah peserta yang aktif
dalam kelas. Selain itu, kekerapan yang tinggi di kawasan ini bersama kawasan J
menunjukkan terdapat tahap penerapan yang tinggi tentang unsur-unsur patriotisme
antara guru dan pelajar.

Kawasan F berlaku interaksi pelajar dengan guru dimana pelajar memberi


respon atau mengemukakan pertanyaan selepas guru memberi sesuatu maklumat atau
arahan.

Kawasan G adalah guru-guru mengambil inisiatif menyebut tentang unsur-


unsur patriotisme semasa memberi kuliah kepada pelajar.

Kawasan H adalah penceritaan, pertanyaan atau arahan guru kepada pelajar


kepada sumber patriotisme tanpa menjangka maklum balas atau jawapan daripada
pelajar.

Kawasan I adalah pertanyaan pelajar atau respon pelajar berikutan sesuatu


yang diperkatakan oleh guru. Guru mungkin menerangkan, memuji atau mengkritik
sesuatu tentang respon pelajar.

Kawasan J menunjukkan pelajar memberi respon atau pertanyaan setelah guru


menyebut tentang unsur patriotisme. Kekerapan tinggi di kawasan ini menunjukkan
guru menggalakkan pelajar berfikir tentang unsur-unsur patriotisme yang dibincangkan.

Kawasan K merupakan keadaan pelajar banyak berbincang atau bercakap dan


kemudian keadaan bertenang semula. Ini berlaku mngkin kerana kelas dan keadaan
bising, terlalu gembira dan sebagainya.
77

Kawasan L adalah guru bercerita tentang unsur-unsur patriotisme tetapi pelajar


menunjukkan keadaan sunyi. Ini mungkin disebabkan pelajar menghadapi masalah
memahami unsur patriotisme yang disebut oleh guru atau guru memberi masa kepada
pelajar untuk memikirkan kandungan patriotisme yang disampaikannya.

Kawasan M berlaku guru mengajar diikuti oleh keadaan sunyi atau kekeliruan.
Keadaan ini berlaku sering disebabkan guru telah menulis sesuatu di papan hitam
sebelum itu, apabila guru bercakap, pelajar masih asyik menyalin.

Kawasan N menunjukkan keadaan guru bercakap sesuatu diikuti pelajar


mendiam diri. Guru tersebut mungkin cuba menguruskan kelas yang sebelum itu agak
terkeluar daripada kawalan.

Kawasan O adalah keadaan pelajar sunyi diikuti maklumat tentang unsur-unsur


patriotisme yang disebut oleh guru. Ini sering menujukkan keadaan guru mengulangi
maklumat tentang unsur-unsur patriotisme.

Kawasan P merupakan keadaan sunyi selepas pelajar bercakap. Ini mungkin


kerana pelajar agak lambat untuk membalas kepada maklumat atau pertanyaan guru.
Pelajar mungkin juga menggunakan lebih masa untuk menghasilkan soalan atau idea
untuk menjawab kepada guru mereka.

Kawasan B, E, G, H, J, L dan O menunjukkan guru sama ada secara aktif atau


pasif telah menyebut tentang unsur-unsur patriotisme semasa pengajaran dan
pembelajaran kelas sejarah tingkatan 2. Kekerapan yang tinggi di kawasan ini
menunjukkan tahap pembangunan patriotisme adalah tinggi.
78

3.4.2 Kaedah Temu Bual

Pengkaji juga menggunakan kaedah temu bual, iaitu ‘careful asking of relevant
question’. Kaedah ini memang merupakan satu teknik pengumpulan paling penting
yang boleh dilakukan oleh para penyelidik kualitatif. Seorang penyelidik bidang
pendidikan, Patton (1990) mengemukakan bahawa ‘We interview people to find out
from them those thing we cannot directly observe. We cannot observe everything. We
have to ask question about those things.’

Denzin dan Lincoln (1994) juga telah mengatakan,

The spoken or written word has always a residue of ambiguity, no matter


how carefully we word the question and report or code the answers.
Yet interviewing is one of the most common and most powerful way we
use to understand our fellow human being.
(halaman 81)

Kenyataan mereka telah menunjukkan satu hakikat yang terdapat dalam kajian
kualitatif seperti pemerhatian iaitu komunikasi antara pengkaji dengan sampel kajian
yang merupakan manusia biasa. Walaupun sistem mentadbir instrumen kajian
dilakukan dengan sempurna, tetapi pemikiran dan idea sampel kajian mesti difaham
juga. Lantas, tidak syak lagi bahawa kegiatan temu bual dengan semua guru yang
terlibat dalam sesi pemerhatian di 4 jenis sekolah adalah antara cara penyelidikan yang
paling baik yang dapat digunakan oleh pengkaji demi memperoleh maklumat yang
lebih mendalam dan pada masa yang sama dapat bertindak sebagai pemantau kepada
jawapan-jawapan yang didapat semasa pemerhatian.

Sejajar dengan keupayaan kegiatan temu bual, pengkaji cuba mendapatkan


jawapan-jawapan yang lebih mendalam tentang pandangan sikap responden terhadap
pembangunan nilai-nilai patriotisme dalam pengajaran dan pembelajaran Sejarah.

Jenis temu bual yang dipilih untuk kajian ini ialah standardized open-ended
interview (Lihat Lampiran B). Pengkaji telah menanyakan soalan-soalan mengikut
urutan yang telah ditetapkan dan semua responden ditanya soalan-soalan yang sama
79

dan pada urutan yang sama. Kaedah ini menampakkan kesannya semasa proses
menganalisis data. Data-data daripada semua responden adalah terjamin lengkap dan
berdasarkan kategori yang sama kerana mereka semua menjawab soalan yang sama.
Data-data yang diperoleh melalui kegiatan temubual yang terancang begini akan
memudahkan proses perbandingan dan juga dapat mengurangkan pengaruh penemu
bual terhadap jawapan, iaitu mengurangkan prasangka penemu bual. Walaupun
responden mungkin dikonkong dari segi menjawab jenis soalan yang ditetapkan,
namun mereka mempunyai kebebasan sepenuhnya semasa memberikan jawapan untuk
setiap soalan yang berbentuk terbuka.

3.5 Kajian Rintis

Kajian rintis (pilot study) telah dijalankan sebelum kajian sebenar dijalankan.
Kajian rintis dibuat di salah sebuah Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) di Johor
Bahru (Lampiran C) yang mana suasana pentadbiran sekolah serta latar belakang
pelajar adalah mirip dengan sampel sekolah yang dikaji. Tujuannya adalah untuk
menjamin kurangnya ralat dalam kajian sebenar kerana kebolehpercayaan dan kesahan
soal selidik dan borang pemerhatian yang digunakan telah diuji. Selain itu, kajian rintis
juga dijalankan untuk :

i.) Menguji kefahaman penyelidik terhadap tahap-tahap dan alat


penyelidik yang digunakan.
ii.) Menilai kesesuaian jadual pemerhatian, jadual interaksi dalam kelas
dan alat-alat membantu kajian dengan komunikasi lisan responden
yang terlibat.
iii.) Memastikan sebarang kemungkinan komunikasi lisan berlaku telah
diletakkan dalam kategori-kategori yang dibincangkan.

Sebanyak 1 kelas tingkatan 2 telah dipilih secara tidak rawak untuk tujuan ini.
Ini adalah kerana pemilihan kelas ditentu oleh pengetua atas sebab yang berkaitan
dengan pentadbiran. Pengkaji hanya mengguna satu waktu (40 minit) pengajaran dan
80

pembelajaran untuk menjalankan kajian rintis tersebut. Daripada hasil kajian rintis ini
penyelidik telah memperoleh maklum balas seperti berikut :

i.) Guru dan pelajar tidak menghadapi masalah untuk berinteraksi


dalam kelas seperti biasa walaupun pengkaji menjalankan
pemerhatian dalam kelas .

ii.) Terdapat kategori-kategori yang ditetapkan adalah sesuai dengan


komunikasi lisan yang berlaku dalam kelas.

iii.) Responden tidak menghadapi kesulitan untuk menjawab soalan-


soalan yang dkemukakan semasa temu bual antara pengkaji dan
responden diadakan.

3.6 Prosedur Penyelidikan

Setelah mendapat persetujuan dan kebenaran daripada pensyarah penyelia untuk


memulakan kajian, maka usaha dimulakan dengan mencari dan mendapatkan sumber
dari perpustakaan universiti, pusat sumber, perpustakaan Pusat Sumber Guru,
perpustakaan Kolej Selatan, perpustakaan Universiti Malaya, perpustakaan Universiti
Putra Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri, internet, kedai buku, majalah, suratkhabar
dan bahan-bahan yang diberi oleh rakan-rakan. Sebahagian besar masa pada peringkat
awal kajian ini telah diguna untuk membuat rujukan terhadap kajian-kajian lepas.
Rujukan ini amat penting untuk peninjauan kerangka teori yang merupakan bahagian
pertama kajian ini.

Maklumat-maklumat yang diperoleh kemudiannya disusun bagi menampakkan


perkembangan pengajaran unsur-unsur patriotisme dalam kelas Sejarah dan juga tahap
pembangunannya di bidang pendidikan. Sepanjang masa di peringkat awal ini, pengkaji
sering mengambil ajaran dan nasihat daripada pensyarah penyelia yang juga
berpengalaman dalam bidang kajian interaksi dalam kelas. Selepas sesuatu sesi
perbincangan tentang kesilapan dan kelemahan yang wujud, tindakan susulan dilakukan
81

untuk memperbaikinya.Draf Jadual Pemerhatian dan Jadual Interaksi antara Guru


dengan Pelajar dalam Kelas telah disediakan. Draf ini kemudian digunakan dalam satu
kajian rintis di salah sebuah Sekolah Menengah Kebangsaan di Johor Bahru.

Selain itu, beberapa soalan untuk temubual telah ditadbirkan. Pandangan guru
tentang pengajaran dan pembelajaran unsur-unsur patriotisme dalam kelas Sejarah
tingkatan 2 tersebut telah memberi manfaat kepada pengkaji untuk mengubahsuaikan
soalan-soalan temu bual nanti. Peringkat pembentangan cadangan kajian dilakukan dan
kemudian memperbaiki kelemahan-kelemahan yang telah dikenalpasti oleh pensyarah-
pensyarah pemeriksa.

Satu set jadual pemerhatian dengan menetapkan kategori-kategori, jadual


interaksi antara guru dengan pelajar dalam kelas, jadual hubungan interaksi dalam kelas
dan soalan-soalan temu bual yang terbaru disemak dan dihalusi dengan bantuan
daripada pensyarah penyelia sehingga set instrumen kajian tersebut muktamad untuk
kajian sebenar. Satu salinan cadangan kajian dihantar ke Kementerian Pelajaran
Malaysia untuk mendapat kelulusan membuat kajian. Kelulusan dari Kementerian
Pelajaran Malaysia (Lampiran D) membolehkan pihak Jabatan Pendidikan Negeri
Johor mengeluarkan surat kebenaran (Lampiran E) menjalankan kajian di sekolah-
sekolah sampel kajian. Bersama itu, Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia
juga menyediakan surat pengesahan status pelajar (Lampiran F) untuk memudahkan
pengkaji menjalankan kajian.

Pengkaji telah menghubungi sampel-sampel kajian dan memberi taklimat


ringkas tentang tujuan dan cara menjalankan kajian di sekolah sampel. Data-data yang
diperoleh kemudian dianalisis (Lampiran G) untuk membincangkan dan
membandingkan tahap pembangunan dan tahap penerapan unsur-unsur patriotisme
semasa pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sejarah tingkatan 2 di empat jenis
sekolah.
82

3.7 Jadual Perancangan Kerja Kajian


BIL AKTIVITI YANG DIJALANKAN TARIKH
A. ORGANISASI AWAL DARI HINGGA

1 Permohonan kebenaran rasmi dari Jabatan Pendidikan

Negeri Johor, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan lain-


1.2.2005 1.3.2005
lain

2 Rujukan tambahan tentang tajuk kajian 1.7.2005 15.3.2006

3 Draf perancangan awal pendidikan 1.3.2005 15.3.20005

4 Cadangan penyelidikan 1.3.2005 25.3.3005

5 Penyediaan instrumen kajian 25.5.2005 15.6.2005

B. PERSEDIAAN KERJA LUAR

6 Berjumpa responden 30.7.2005 1.9.2005

7 Kajian rintis 10.9.2005 12.9.2005

8 Kemaskini instrumen kajian 1.11.2005 5.11.2005

9 Taklimat 1.2.2006 6.2.2006

10 Persampelan 15.3.2006 20.3.2006

C. PENGUMPULAN DATA

11 Memungut data 16.6.2006 1.8.2006


83

D. PEMPROSESAN DAN ANALISIS DATA

12 Membuat analisis data 1.8.2006 1.10.2006

13 Membuat rumusan data 30.10.2006 1.12.2006

E. DRAF LAPORAN AKHIR

14 Menyediakan draf laporan 11.12.2006 15.1.2007

15 Mengemaskini laporan akhir 15.2.2007 15.3.2007

16 Draf laporan akhir 30.3.2007 30.4.2007

F. LAPORAN AKHIR

17 Menaip 15.5.2007 25.5.2007

18 Menghantar laporan 26.5.2007 -

19 Peperiksaan 1.7.2007 -

20 Membuat Pembetulan 2.7.2007 20.7.2007

21 Menjilid 25.7.2007 30.7.2007

22 Menghantar laporan akhir - 1.8.2007


BAB IV

PENGANALISISAN DATA KAJIAN

4.1 Pengenalan

Kajian ini bertujuan mengenal pasti tahap pembangunan nilai-nilai patriotisme


dalam pengajaran dan pembelajaran kelas Sejarah tingkatan 2 di empat jenis sekolah
yakni Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK), Sekolah Menengah Islam (SMI), Sekolah
Menengah Persendirian Cina (SMPC) dan Sekolah Menengah Swasta Inggeris (SMSI).
Kajian ini berdasarkan data yang dikumpulkan daripada pemerhatian yang telah
dijalankan ke atas pengajaran dan pembelajaran kelas Sejarah tingkatan 2 di empat jenis
sekolah. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa sesi pemerhatian tidak diperoleh oleh
penyelidik meskipun pelbagai usaha telah dibuat. Data yang dikumpul kemudian
dianalisis dengan menggunakan kaedah statistik mudah iaitu kiraan jumlah masa,
kekerapan, peratusan dan jadual interaksi yang menunjukkan hubungan interaksi guru
dengan pelajar dalam kelas Sejarah tingkatan 2. Dapatan kajian ini dipersembahkan
menurut susunan seperti berikut:
a) Analisis Jumlah Data Masa
b) Analisis Kekerapan dan Peratusan Interaksi Guru dengan Pelajar dalam Kelas
c) Analisis Jadual Hubungan Interaksi Antara Guru dengan Pelajar dalam Kelas
d) Analisis Jadual Hubungan Interaksi Antara Guru dengan Pelajar dalam kelas
secara Keseluruhan bagi Sekolah
85

4.2 Dapatan Kajian

Bagi sesi pemerhatian dirancangkan 3 kelas daripada satu sekolah dipilih untuk
pemerhatian, setiap kelas mengadakan 3 kali pemerhatian dan semua sekali memerlukan
9 kali pemerhatian. Jadual 4.1 menunjukkan dalam keadaan sebenar di Sekolah
Menengah Kebangsaan (SMK), terdapat 2 kelas telah dijalankan 1 kali pemerhatian dan 1
lagi kelas mempunyai 2 kali pemerhatian. Di Sekolah Menengah Islam (SMI), 3 kelas
telah dijalankan pemerhatian, setiap kelas diadakan 2 kali pemerhatian dan jumlah semua
adalah 6 kali pemerhatian. Bagi keadaan ini, satu purata kekerapan dan peratusan
dianalisis supaya jawapannya paling dekat dengan keadaan sebenar. Di Sekolah
Menengah Persendirian Cina (SMPC) dan Sekolah Menengah Swasta Inggeris (SMSI),
daripada 3 kelas pemerhatian, masing-masing setiap kelas memperoleh 3 kali
pemerhatian iaitu jumlah 9 kali pemerhatian bagi setiap sekolah.

Jadual 4.1 : Keadaan sebenar bagi kajian secara pemerhatian di empat


jenis sekolah
Jenis Sekolah Kelas Pemerhatian
2A 1 kali
Sekolah Menengah 2B 2 kali
Kebangsaan (SMK) 2C 1 kali
2A 2 kali
Sekolah Menengah Islam 2B 2 kali
(SMI) 2C 2 kali
2A 3 kali
Sekolah Menengah 2B 3 kali
Persendirian Cina (SMPC) 2C 3 kali
2A 3 kali
Sekolah Menengah Swasta 2B 3 kali
Inggeris (SMSI) 2C 3 kali
Jumlah 12 28 kali
86

4.2.1 Dapatan daripada Pemerhatian di Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK)

Jadual 4.2 : Dapatan jumlah masa, kekerapan dan peratusan bagi kelas tingkatan
2A berdasarkan kategori interaksi guru dengan pelajar dalam kelas
Kategori Masa Jumlah Peratusan
(Minit) kekerapan
K1: Guru Memberi Maklumat 24.7 494 58.8
K2: Arahan Guru 3.45 69 8.2
K3: Berbangga Sebagai Rakyat Malaysia 0 0 0
K4: Bersemangat Setia Negara 1.05 21 2.5
K5 : Bersemangat Kekitaan 2.2 44 5.3
K6 : Berdisiplin 0 0 0
K7 : Berusaha dan Produktif 1 20 2.4
K8 : Pelajar Memberi Respon 4.8 96 11.4
K9 : Pertanyaan pelajar 0 0 0
K10 : Sunyi 4.8 96 11.4
Jumlah 42 840 100

Analisis Jumlah Data Masa

Merujuk Jadual 4.2, bagi pemerhatian kelas 2A, kategori 1 iaitu guru memberi
maklumat meliputi 24.7 minit daripada waktu pengajaran dan pembelajaran sebanyak 42
minit. Manakala kategori 2 iaitu guru memberi arahan meliputi 3.45 minit. Kategori 8
iaitu pelajar memberi respon meliputi 4.8 minit dan akhir sekali kategori 10 iaitu sunyi
meliputi 4.8 minit. Sepanjang waktu pengajaran dan pembelajaran, tidak terdapat
pertanyaan daripada pelajar, ini menyebabkan kategori 9 menunjukkan 0. Bagi kategori 3
hingga 7 yang menunjukkan 5 unsur patriotisme dalam Sukatan Pelajaran Sejarah
tingkatan 2, kategori 4 iaitu bersemangat setia Negara disebut sebanyak 1.05 minit dan
kategori 5 iaitu bersemangat kekitaan disebut sebanyak 2.2 minit. Kategori 7 iaitu
87

berusaha dan produktif disebut 1minit dan kategori 3 (berbangga sebagai rakyat Malaysia)
serta kategori 6 (berdisiplin) tidak disebut langsung dalam waktu pengajarandan
pembelajaran tersebut.

Analisis Kekerapan dan Peratusan Interaksi Guru dengan Pelajar dalam Kelas

Merujuk Jadual 4.2, dapatan menunjukkan guru memberi maklumat (kategori 1)


wujud banyak sekali iaitu sebanyak 494 kali daripada jumlah 840 kali. Kategori 1 juga
menampakkan 58.8 peratus. Seterusnya, kategori 8 dan 10 menduduki tempat kedua iaitu
masing-masing 96 kali atau 11.4 peratus. Guru memberi arahan menduduki tempat ketiga
iaitu 69 kali atau 8.2 peratus dan tidak terdapat pelajar yang mengeluarkan pertanyaan,
maka bahagian ini menunjukkan 0 kali (0%). Sementara itu, kategori 3 hingga 7 yang
menunjukkan unsur-unsur patriotisme dalam pengajaran dan pembelajaran Sejarah
tingkatan 2, jelas sekali kategori 5 adalah antara 5 unsur yang banyak sekali disebut
dalam kelas iaitu 44 kali (5.3%). Seterusnya ialah kategori 4 iaitu 21 kali (2.5%) dan
kategori 7 sebanyak 20 kali (2.4%). Terdapat 2 unsur dalam kategori 3 dan kategori 6
tidak disebut langsung dalam kelas. Walau bagaimanapun, sepanjang waktu pengajaran
dan pembelajaran hanya menunjukkan 85 kali (10.2%) unsur patriotisme disebut dalam
kelas.
88

Analisis Jadual Hubungan Interaksi Antara Guru dengan Pelajar dalam Kelas

Jadual 4.3 : Jadual hubungan interaksi antara guru dengan pelajar dalam kelas
Sejarah tingkatan 2A di Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK)
Kategori

Sebagai Rakyat

8. Respon pelajar
1.Informasi Guru

7. Berusaha dan
2. Arahan Guru

4. Bersemangat

5. Bersemangat
Setia Negara

6. Berdisiplin

9. Pertanyaan
3. Berbangga

Kekitaan

Produktif
Malaysia

JUMLAH
10. Sunyi
pelajar
1. Informasi 475
Guru A F M
G 26 15
2. Arahan 507
4 77
Guru
3. Berbangga 0
Sebagai H
Rakyat L
Malaysia
E
4.Bersemangat B 22
2
Setia Negara 8 4
5. Bersemangat 50
78
kekitaan
6. Berdisiplin 0
7. Berusaha dan 20
Produktif
8.Respon 98
pelajar I J C K
9. Pertanyaan 31 61 6 0
0
Pelajar
10. Sunyi 97
N 11 O 4 P 7 D
75
839
JUMLAH
89

Berdasarkan Jadual 4.3, satu taburan hubungan interaksi antara guru dengan
pelajar dalam kelas telah menunjukkan Kawasan A terdapat kekerapan yang tertinggi
iaitu sebanyak 507 kali. Ini bererti guru telah menggunakan 60.43 peratus masa untuk
memberi informasi dan arahan kepada pelajar tanpa dimaklum balas oleh pelajar. Guru
lebih menekankan fakta-fakta sejarah dan bersyarah semasa pengajaran dan pembelajaran
dijalankan.

Kawasan B menunjukkan keadaan guru memberi penerangan tentang unsur-unsur


patriotisme. Hanya terdapat kekerapan sebanyak 78 kali daripada jumlah 839 kali (9.3%)
bagi sesi pengajaran dan pembelajaran. Dalam itu, unsur bersemangat kekitaan, berusaha
dan produktif dan bersemangat setia Negara paling kerap disebut iaitu masing-masing
sebanyak 42 kali, 19 kali dan 15 kali.

Kawasan C menunjukkan sebanyak 61 kali (7.27%) pelajar mengembangkan idea


atau memberi jawapan sendiri sebagai respon kepada guru. Walau bagaimanapun,
bahagian ini tidak melibatkan respon pelajar tentang patriotisme.

Kawasan D menunjukkan 75 kali pelajar dan guru berada dalam keadaan sunyi.
Ini bererti sepanjang waktu dalam kelas, 8.94 peratus daripada waktu pengajaran dan
pembelajaran adalah sunyi. Kawasan E menunjukkan kekerapan 4 kali (0.48%) pelajar
memberi respon kepada guru tentang unsur patriotisme. Kawasan F menunjukkan 26 kali
(3.1%) pelajar memberi respon kepada pertanyaan guru.

Kawasan G menunjukkan 4 kali atau 12 saat (0.48%) guru menyebut tentang


unsur-unsur patrotisme selepas kelas dilangsungkan. Kawasan H adalah 8 kali (0.95%)
pertanyaan, penceritaan atau arahan guru kepada pelajar tentang sumber patriotisme
tanpa maklum balas daripada pelajar. Kawasan I adalah sebanyak 31 kali (3.69%)
pertanyaan pelajar atau respon pelajar berikutan sesuatu yang diperkatakan oleh guru.

Kawasan J menunjukkan 0 kali pelajar menyebut atau memberi respon setelah


guru menyebut tentang unsur patriotisme. Kawasan K menunjukkan 6 kali (0.72%)
90

pelajar berbincang topik bukan patriotisme dan keadaan tenang semula. Kawasan L
menunjukkan hanya 2 kali (0.24%) guru bercerita tentang unsur-unsur patriotisme tetapi
pelajar tidak membalas sepatah perkataan pun. Guru mungkin perlu memberi lebih masa
untuk pelajar memikirkan kandungan patriotisme yang disampaikan.

Kawasan M menunjukkan 15 kali (1.79%) guru mengajar dan kemudian keadaan


sunyi. Keadaan ini sering merujuk kepada guru mengajar sambil menulis di papan hitam.
Kawasan N menunjukkan 11 kali (1.3%) guru bercakap sesuatu diikuti pelajar mendiam
diri. Guru menggunakan 33 saat untuk menguruskan kelas yang agak bising.

Kawasan O menunjukkan 4 kali (0.48%) guru mengulangi maklumat tentang


unsur patriotisme tetapi dibalas dengan keadaan sunyi. Kawasan P pula menunjukkan 7
kali (0.83%) keadaan sunyi selepas pelajar bercakap. Pelajar menggunakan lebih masa
untuk menbalas maklumat atau pertanyaan guru.

Secara kesimpulan, kekerapan di Kawasan B, E, G, H, J, L dan O iaitu 100 kali


menunjukkan wujudnya pembangunan unsur-unsur patriotisme sebanyak 11.9 peratus.
Akan tetapi, Kawasan E dan J yang menunjukkan penerapan patriotisme amat kurang
iaitu 4 kali (0.5%) sahaja.
91

Jadual 4.4 : Dapatan jumlah masa, kekerapan dan peratusan bagi kelas tingkatan
2B berdasarkan kategori interaksi guru dengan pelajar dalam kelas
Kategori Masa Jumlah Peratusan
(Minit) kekerapan
K1: Guru Memberi Maklumat 3.05 61 8.7
K2: Arahan Guru 9.33 186 26.6
K3: Berbangga Sebagai Rakyat Malaysia 0.35 7 1
K4: Bersemangat Setia Negara 0.05 1 0.14
K5 : Bersemangat Kekitaan 0 0 0
K6 : Berdisiplin 0 0 0
K7 : Berusaha dan Produktif 0 0 0
K8 : Pelajar Memberi Respon 2.1 42 6
K9 : Pertanyaan pelajar 0.58 12 1.7
K10 : Sunyi 19.54 391 55.86
Jumlah 35 700 100

Analisis Jumlah Data Masa

Merujuk Jadual 4.4, bagi pemerhatian kelas 2B, kategori 1 iaitu guru memberi
maklumat meliputi 3.05 minit daripada waktu pengajaran dan pembelajaran sebanyak 35
minit. Manakala kategori 2 iaitu guru memberi arahan meliputi 9.33 minit. Kategori 8
iaitu pelajar memberi respon meliputi 2.1 minit dan kategori 9 iaitu pelajar bertanya
soalan meliputi 0.58 minit. Akhir sekali kategori 10 iaitu sunyi meliputi 19.54 minit. Bagi
kategori 3 hingga 7 yang menunjukkan 5 unsur patriotisme dalam sukatan pelajaran
sejarah tingkatan 2, kategori 4 iaitu bersemangat setia Negara disebut sebanyak 0.05
minit dan kategori 5 iaitu bersemangat kekitaan tidak disebut langsung iaitu 0 minit.
Begitu juga kategori 6 iaitu berdisiplin dan kategori 7, berusaha dan produktif juga
menunjkkan tiada perbincangan tentang unsure ptriotisme ini ( 0 minit).
92

Analisis Kekerapan dan Peratusan Interaksi Guru dengan Pelajar dalam Kelas

Merujuk Jadual 4.4, dapatan menunjukkan guru dan pelajar masing-masing tidak
bercakap iaitu keadaan sunyi (kategori 10) paling kerap berlaku iaitu sebanyak 391 kali
daripada jumlah 700 kali atau 55.86 peratus. Waktu pengajaran dan pembelajaran ini
diguna untuk mengulang kaji pelajaran lepas dan pelajar diminta menjawab soalan
objektif dalam kertas yang disediakan. Kategori 2 juga menampakkan kekerapan 186 kali
atau 26.6 peratus. Seterusnya adalah kategori 1 iaitu sebanyak 61 kali atau 8.7 peratus.
Pelajar memberi respon (kategori 8) menunjukkan 42 kali atau 6 peratus dan terdapat
pelajar yang mengeluarkan pertanyaan (kategori 9) sebanyak 12 kali (1.7%). Sementara
itu, kategori 3 hingga 7 yang menunjukkan unsur-unsur patriotisme dalam pengajaran dan
pembelajaran Sejarah tingkatan 2, jelas sekali kategori 3 adalah antara 5 unsur yang
banyak sekali disebut dalam kelas dengan 7 kali (1%), dan kategori 4 iaitu 1 kali (0.14%).
3 unsur yang terdapat dalam kategori 5, kategori 6 dan kategori 7 tidak disebut langsung
dalam kelas. Sepanjang waktu pengajaran dan pembelajaran hanya terdapat 8 kali (1.14%)
unsur patriotisme disebut dalam kelas.
93

Analisis Jadual Hubungan Interaksi Antara Guru dengan Pelajar dalam Kelas

Jadual 4.5 : Jadual hubungan interaksi antara guru dengan pelajar dalam kelas
Sejarah tingkatan 2B di Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK)
Kategori

Sebagai Rakyat

8. Respon pelajar
1.Informasi Guru

7. Berusaha dan
2. Arahan Guru

4. Bersemangat

5. Bersemangat
Setia Negara

6. Berdisiplin

9. Pertanyaan
3. Berbangga

Kekitaan

Produktif
Malaysia

JUMLAH
10. Sunyi
pelajar
1. Informasi 125
Guru A F M
G 46 48
2. Arahan 392
6 367
Guru
3. Berbangga 14
Sebagai H
Rakyat L
Malaysia
E
4.Bersemangat B 2
0
Setia Negara 5 0
5. Bersemangat 0
11
kekitaan
6. Berdisiplin 0
7. Berusaha dan 0
Produktif
8.Respon 70
pelajar I J C K
9. Pertanyaan 46 42 5 23
0
Pelajar
10. Sunyi 797
N 40 O 0 P 6 D
751

1398
JUMLAH
94

Berdasarkan Jadual 4.5, pemerhatian yang telah dijalankan di kelas 2B, terdapat 2
kali pemerhatian dan setiap kali waktu pengajaran dan pembelajaran mengambil masa
2100 saat (35 minit ) atau jumlah 699 kali hubungan interaksi antara guru dengan pelajar.
Pengkaji telah mencampurkan kedua-dua kali pemerhtian untuk mendapat jawapan yang
dekat dengan keadaan sebenar.

Kawasan A terdapat kekerapan sebanyak 392 kali. Ini bererti guru telah
menggunakan 28.04 peratus masa untuk memberi informasi dan arahan kepada pelajar
tanpa dimaklum balas oleh pelajar.

Kawasan B menunjukkan keadaan guru memberi penerangan tentang unsur-unsur


patriotisme. Hanya terdapat kekerapan sebanyak 11 kali daripada jumlah 1398 kali (0.8%)
bagi sesi pengajaran dan pembelajaran. Dalam itu, hanya kategori 3 iaitu berbangga
sebagai Rakyat Malaysia disebut 10 kali dan unsur bersemangat Setia Negara disebut 1
kali sahaja. Unsur-unsur lain tidak disebut langsung.

Kawasan C menunjukkan sebanyak 42 kali (3%) pelajar telah mengembangkan


idea atau memberi jawapan sendiri sebagai respon kepada guru. Walau bagaimanapun,
bahagian ini tidak melibatkan respon pelajar tentang patriotisme.

Kawasan D menunjukkan 751 kali pelajar dan guru berada dalam keadaan sunyi.
Ini bererti sepanjang pengajaran dan pembelajaran dalam kelas, 54 peratus daripada
waktu pengajaran dan pembelajaran adalah sunyi. Kawasan E tidak menunjukkan
kekerapan pelajar memberi respon kepada guru tentang unsur patriotisme. Kawasan F
menunjukkan 46 kali (3.3%) pelajar memberi respon kepada pertanyaan guru.

Kawasan G menunjukkan 6 kali atau 18 saat (0.4%) guru menyebut tentang


unsur-unsur patrotisme selepas kelas dilangsungkan. Kawasan H adalah 5 kali (0.14%)
pertanyaan, penceritaan atau arahan guru kepada pelajar tentang sumber patriotisme
tanpa maklum balas daripada pelajar. Kawasan I adalah sebanyak 46 kali (3.3%)
pertanyaan pelajar atau respon pelajar berikutan sesuatu yang diperkatakan oleh guru.
95

Kawasan J menunjukkan 0 kali pelajar menyebut atau memberi respon setelah


guru menyebut tentang unsur patriotisme. Kawasan K menunjukkan 5 kali (0.36%)
pelajar berbincang topik bukan patriotisme dan keadaan tenang semula. Kawasan L
menunjukkan tiada berlaku keadaan di mana guru bercerita tentang unsur-unsur
patriotisme dan tidak dibalas oleh pelajar. Guru tidak mengambil masa untuk memberi
peluang kepada pelajar memikir tentang unsur-unsur patriotisme.

Kawasan M menunjukkan 48 kali (3.43%) guru mengajar dan kemudian keadaan


sunyi. Keadaan ini sering merujuk kepada guru mengajar sambil menulis di papan hitam.
Kawasan N menunjukkan 40 kali (2.8%) guru bercakap sesuatu diikuti pelajar mendiam
diri. Guru menggunakan 120 saat untuk menguruskan kelas yang agak bising.

Kawasan O tidak menunjukkan guru mengulangi maklumat tentang unsur


patriotisme tanpa dibalas atau keadaan sunyi (0%). Kawasan P pula menunjukkan 6 kali
(0.43%) keadaan sunyi selepas pelajar bercakap. Pelajar menggunakan lebih masa untuk
menbalas maklumat atau pertanyaan guru.

Secara kesimpulan, kekerapan di Kawasan B, E, G, H, J, L dan O yang rendah


iaitu 22 kali (1.6%) menunjukkan pembangunan unsur-unsur patriotisme sangat kurang
dalam kelas. Kawasan E dan J yang kekerapan 0 (0%) menunjukkan tiada langsung
penerapan nilai-nilai patriotisme dalam kelas.
96

Jadual 4.6 : Dapatan jumlah masa, kekerapan dan peratusan bagi kelas tingkatan
2C berdasarkan kategori interaksi guru dengan pelajar dalam kelas
Kategori Masa Jumlah Peratusan
(Minit) kekerapan
K1: Guru Memberi Maklumat 9.3 186 23.3
K2: Arahan Guru 2.25 45 5.6
K3: Berbangga Sebagai Rakyat Malaysia 0 0 0
K4: Bersemangat Setia Negara 0 0 0
K5 : Bersemangat Kekitaan 0 0 0
K6 : Berdisiplin 0 0 0
K7 : Berusaha dan Produktif 0 0 0
K8 : Pelajar Memberi Respon 3.1 62 7.8
K9 : Pertanyaan pelajar 0 0 0
K10 : Sunyi 25.35 507 63.3
Jumlah 40 800 100

Analisis Jumlah Data Masa

Merujuk Jadual 4.6, sepanjang pemerhatian di kelas 2C, kategori 1 iaitu guru
memberi maklumat meliputi 9.3 minit daripada waktu pengajaran dan pembelajaran
sebanyak 40 minit. Manakala kategori 2 iaitu guru memberi arahan meliputi 2.25 minit.
Kategori 8 iaitu pelajar memberi respon adalah sebanyak 3.1 minit dan kategori 9, pelajar
bertanya soalan adalah 0 minit. Akhir sekali kategori 10 iaitu sunyi meliputi 25.35 minit.
Bagi kategori 3 hingga 7 yang menunjukkan 5 unsur patriotisme dalam sukatan pelajaran
sejarah tingkatan 2, unsur-unsur iaitu berbangga sebagai rakyat Malaysia, bersemangat
setia Negara, bersemangat kekitaan, berdisiplin, berusaha dan produktif tidak diberi
penekanan langsung bagi kelas ini.
97

Analisis Kekerapan dan Peratusan Interaksi Guru dengan Pelajar dalam Kelas

Merujuk Jadual 4.6, dapatan menunjukkan keadaan sunyi berlaku banyak sekali
dalam kelas ini iaitu sebanyak 507 kali atau 63.3 peratus. Guru memberi maklumat
(kategori 1) mendapat kedua banyak sebanyak 186 kali daripada jumlah 800 kali. Setiap
kali merujuk kepada 3 saat. Kategori 1 juga menampakkan 23.3 peratus. Manakala
kategori 8 iaitu pelajar memberi respon adalah sebanyak 62 kali (7.8%) dan kategori 2
iaitu guru memberi arahan mendapat sebanyak 45 kali atau 5.6 peratus. Seterusnya, tidak
terdapat pelajar yang mengeluarkan pertanyaan (kategori 9), maka bahagian ini
menunjukkan 0 kali (0%). Sementara itu, kategori 3 hingga 7 yang menunjukkan unsur-
unsur patriotisme dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah tingkatan 2, jelas sekali
kategori 3, kategori 4, kategori 5, kategori 6 dan kategori 7 tidak disebut langsung dalam
kelas. Oleh itu, sepanjang waktu pengajaran dan pembelajaran (P&P) tidak menunjukkan
perbincangan unsur patriotisme disebut dalam kelas.
98

Analisis Jadual Hubungan Interaksi Antara Guru dengan Pelajar dalam Kelas

Jadual 4.7 : Jadual hubungan interaksi antara guru dengan pelajar dalam kelas
Sejarah tingkatan 2C di Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK)
Kategori

Sebagai Rakyat

8. Respon pelajar
1.Informasi Guru

7. Berusaha dan
2. Arahan Guru

4. Bersemangat

5. Bersemangat
Setia Negara

6. Berdisiplin

9. Pertanyaan
3. Berbangga

Kekitaan

Produktif
Malaysia

JUMLAH
10. Sunyi
pelajar
1. Informasi 195
Guru A F M
G 27 16
2. Arahan 197
0 45
Guru
3. Berbangga 0
Sebagai H
Rakyat L
Malaysia
E
4.Bersemangat B 0
0
Setia Negara 0 0
5. Bersemangat 0
0
kekitaan
6. Berdisiplin 0
7. Berusaha dan 0
Produktif
8.Respon 52
pelajar I J C K
9. Pertanyaan 27 25 0 0
0
Pelajar
10. Sunyi 507
N 15 O 0 P 1 D
491

799
JUMLAH
99

Berdasarkan Jadual 4.7, satu taburan hubungan interaksi antara guru dengan
pelajar dalam kelas telah menunjukkan Kawasan A terdapat kekerapan yang tertinggi
iaitu sebanyak 197 kali. Ini bererti guru telah menggunakan 24.66 peratus masa untuk
memberi informasi dan arahan kepada pelajar tanpa dimaklum balas oleh pelajar.

Kawasan B menunjukkan keadaan guru memberi penerangan tentang unsur-unsur


patriotisme. Kawasan ini menunjukkan tidak terdapat sebarang penerangan tentang
unsur-unsur patriotisme daripada guru.

Kawasan C menunjukkan sebanyak 25 kali (3.13%) pelajar mengembangkan idea


atau memberi jawapan sendiri sebagai respon kepada guru. Walau bagaimanapun,
bahagian ini tidak melibatkan respon pelajar tentang patriotisme.

Kawasan D menunjukkan 491 kali (61.45%) pelajar dan guru berada dalam
keadaan sunyi. Ini menunjukkan sepanjang pengajaran dan pembelajaran (P&P) dalam
kelas 2C, kebanyakan masa adalah sunyi. Kawasan E menunjukkan 0 kali (0%) pelajar
memberi respon kepada guru tentang unsur patriotisme. Kawasan F menunjukkan 27 kali
(3.38%) pelajar memberi respon kepada pertanyaan guru.

Kawasan G menunjukkan 0 kali (0%) guru menyebut tentang unsur-unsur


patrotisme selepas kelas dilangsungkan. Kawasan H juga 0 kali (0%) guru bercerita,
bertanya dan memberi arahan kepada pelajar tentang sumber patriotisme tanpa maklum
balas daripada pelajar. Kawasan I adalah sebanyak 27 kali (3.38%) pertanyaan pelajar
atau respon pelajar berikutan sesuatu yang diperkatakan oleh guru.

Kawasan J menunjukkan 0 kali pelajar menyebut atau memberi respon setelah


guru menyebut tentang unsur patriotisme. Kawasan K juga adalah 0 kali (0%) pelajar
berbincang topik bukan patriotisme dan keadaan tenang semula. Kawasan L adalah sama
iaitu 0 kali (0%) guru bercerita tentang unsur-unsur patriotisme tetapi pelajar tidak
membalas sepatah perkataan pun. Guru mungkin perlu memberi lebih masa untuk pelajar
memikirkan kandungan patriotisme yang disampaikan.
100

Kawasan M menunjukkan 16 kali (2%) guru mengajar dan kemudian keadaan


sunyi. Kawasan N menunjukkan 15 kali (1.88%) guru bercakap sesuatu diikuti pelajar
mendiam diri. Guru menggunakan 45 saat untuk menguruskan kelas yang agak bising.

Kawasan O menunjukkan 0 kali (0%) guru mengulangi maklumat tentang unsur


patriotisme. Kawasan P pula menunjukkan 1 kali (0.13%) keadaan sunyi selepas pelajar
bercakap.

Secara kesimpulan, kekerapan di Kawasan B, E, G, H, J, L dan O menunjukkan


tidak terdapat pembangunan dan penerapan unsur-unsur patriotisme dalam kelas 2C
kerana kekerapan di kawasan-kawasan tersebut menunjukkan 0 kali (0%).
101

Analisis Jadual Hubungan Interaksi Antara Guru dengan Pelajar dalam Kelas
secara Keseluruhan bagi Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK)

Jadual 4.8 : Jadual hubungan interaksi antara guru dengan pelajar dalam kelas
Sejarah tingkatan 2A, 2B dan 2C secara keseluruhan bagi Sekolah
Menengah Kebangsaan (SMK)
Kategori

Sebagai Rakyat

8. Respon pelajar
1.Informasi Guru

7. Berusaha dan
2. Arahan Guru

4. Bersemangat

5. Bersemangat
Setia Negara

6. Berdisiplin

9. Pertanyaan
3. Berbangga

Kekitaan

Produktif
Malaysia

JUMLAH
10. Sunyi
pelajar
1. Informasi 795
Guru A F M
1096
G 99 79
2. Arahan 10 489
Guru
3. Berbangga 14
Sebagai H
Rakyat L
Malaysia
E
4.Bersemangat B 24
2
Setia Negara 13 4
5. Bersemangat 50
89
kekitaan
6. Berdisiplin 0
7. Berusaha dan 20
Produktif
8.Respon 220
pelajar I J C K
9. Pertanyaan 104 128 11
23
0
Pelajar
10. Sunyi D
1401
N 66 O 4 P 14 1317

3036
JUMLAH
102

Berdasarkan Jadual 4.8, pemerhatian-pemerhatian yang telah dijalankan di semua


kelas di Sekolah Menengah Kebangsaan, satu taburan hubungan interaksi antara guru
dengan pelajar dalam kelas telah diperoleh dengan mencampurkan semua kekerapan yang
terdapat di Jadual Hubungan Interaksi dalam Kelas. Oleh kerana terdapat kelas diadakan
selama 35 minit, 40 minit dan 42 minit, maka jumlah kekerapan yang diperoleh adalah
3036 kali.

Kawasan A terdapat kekerapan yang kedua tinggi iaitu sebanyak 1096 kali. Ini
bererti guru telah menggunakan 36.1 peratus masa untuk memberi informasi dan arahan
kepada pelajar tanpa dimaklum balas oleh pelajar. Guru secara keseluruhan menekankan
fakta-fakta sejarah dan bersyarah semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan.

Kawasan B menunjukkan keadaan guru memberi penerangan tentang unsur-unsur


patriotisme. Hanya terdapat kekerapan sebanyak 89 kali (2.93%) daripada semua kelas
yang telah dijalankan sesi pemerhatian. Secara urutan, unsur bersemangat kekitaan,
bersemangat setia Negara, berusaha dan produktif dan berbangga sebagai rakyat
Malaysia mempunyai kekerapan sebanyak 50 kali, 24 kali, 20 kali dan 14 kali. Unsur
berdisiplin tidak langsung disebut oleh guru sepanjang 4 kali pemerhatian tersebut.

Kawasan C menunjukkan sebanyak 128 kali (4.22%) pelajar mengembangkan


idea atau memberi jawapan sendiri sebagai respon kepada guru. Walau bagaimanapun,
bahagian ini tidak melibatkan respon pelajar tentang patriotisme.

Kawasan D menunjukkan 1317 kali pelajar dan guru berada dalam keadaan sunyi.
Ini menduduki kekerapan yang paling tinggi dimana sebanyak 43.38 peratus daripada
waktu pembelajaran adalah sunyi. Kaedah menulis di papan hitam atau menjawab soalan
dalam kertas paling banyak digunakan oleh guru sekolah menengh kebangsaan.

Kawasan E menunjukkan kekerapan 4 kali (0.13%) pelajar memberi respon


kepada guru tentang unsur patriotisme. Kawasan F menunjukkan 99 kali (3.26%) pelajar
memberi respon kepada pertanyaan guru.
103

Kawasan G menunjukkan 10 kali (0.33%) guru menyebut tentang unsur-unsur


patrotisme selepas kelas dilangsungkan. Kawasan H adalah 13 kali (0.43%) pertanyaan,
penceritaan atau arahan guru kepada pelajar tentang sumber patriotisme tanpa maklum
balas daripada pelajar. Kawasan I adalah sebanyak 104 kali (3.43%) pertanyaan pelajar
atau respon pelajar berikutan sesuatu yang dperkatakan oleh guru.

Kawasan J menunjukkan 0 kali pelajar menyebut atau memberi respon setelah


guru menyebut tentang unsur patriotisme. Kawasan K menunjukkan 11 kali (0.36%)
pelajar berbincang topik bukan patriotisme dan keadaan tenang semula. Kawasan L
menunjukkan hanya 2 kali (0.07%) guru bercerita tentang unsur-unsur patriotisme tetapi
pelajar tidak membalas sepatah perkataan pun. Guru perlu memberi lebih masa untuk
pelajar memikirkan kandungan patriotisme yang disampaikan.

Kawasan M menunjukkan 79 kali (2.6%) guru mengajar dan kemudian keadaan


sunyi. Keadaan ini sering merujuk kepada guru mengajar sambil menulis di papan hitam.
Kawasan N menunjukkan 66 kali (2.17%) guru bercakap sesuatu diikuti pelajar mendiam
diri.

Kawasan O menunjukkan 4 kali (0.13%) guru mengulangi maklumat tentang


unsur patriotisme tetapi dibalas dengan keadaan sunyi. Kawasan P pula menunjukkan 14
kali (0.46%) keadaan sunyi selepas pelajar bercakap. Pelajar menggunakan lebih masa
untuk menbalas maklumat atau pertanyaan guru.

Secara kesimpulan, kekerapan di Kawasan B, E, G, H, J, L dan O menunjukkan


agak kurang pembangunan unsur-unsur patriotisme iaitu sebanyak 122 kali (4.02%).
Kawasan E dan J yang menunjukkan 4 kali atau 0.13 peratus penerapan nilai-nilai
patriotisme adalah pada tahap yang sangat rendah.
104

4.2.2 Dapatan daripada Pemerhatian di Sekolah Menengah Islam (SMI)

Jadual 4.9 : Dapatan jumlah masa, kekerapan dan peratusan bagi kelas tingkatan
2A berdasarkan kategori interaksi guru dengan pelajar dalam kelas
Kategori Masa Jumlah Peratusan
(Minit) kekerapan
K1: Guru Memberi Maklumat 9.53 191 27.2
K2: Arahan Guru 0 0 0
K3: Berbangga Sebagai Rakyat Malaysia 3.5 70 10
K4: Bersemangat Setia Negara 0.45 9 1.3
K5 : Bersemangat Kekitaan 0.43 8 1.2
K6 : Berdisiplin 0.63 12 1.7
K7 : Berusaha dan Produktif 0.73 15 2.2
K8 : Pelajar Memberi Respon 15.2 304 43.4
K9 : Pertanyaan pelajar 0 0 0
K10 : Sunyi 4.53 91 13
Jumlah 35 700 100

Analisis Jumlah Data Masa

Merujuk Jadual 4.9, kategori 1 iaitu guru memberi maklumat meliputi 9.53 minit
daripada waktu pengajaran dan pembelajaran sebanyak 35 minit. Manakala kategori 2
iaitu guru memberi arahan meliputi 0 minit. Kategori 8 iaitu pelajar memberi respon
selama 15.2 minit dan akhir sekali kategori 10 iaitu sunyi meliputi 4.53 minit. Sepanjang
waktu pengajaran dan pembelajaran, tidak terdapat pertanyaan daripada pelajar, ini
menyebabkan masa untuk kategori 9 adalah 0. Bagi kategori 3 hingga 7 yang
menunjukkan 5 unsur patriotisme dalam sukatan pelajaran sejarah tingkatan 2, kategori 3
iaitu berbangga sebagai Rakyat Malaysia selama 3.5 minit, kategori 4 iaitu bersemangat
setia Negara disebut 0.45 minit dan kategori 5 iaitu bersemangat kekitaan disebut
105

sebanyak 0.43 minit. Kategori 6 iaitu berdisiplin selama 0.63 minit dan kategori 7 iaitu
berusaha dan produktif disebut 0.73 minit.

Analisis Kekerapan dan Peratusan Interaksi Guru dengan Pelajar dalam Kelas

Merujk Jadual 4.9, dapatan menunjukkan pelajar memberi respon kepada guru
(kategori 8) mendapat banyak sekali iaitu sebanyak 304 kali daripada jumlah 700 kali.
Kategori 8 juga menampakkan 43.4 peratus. Seterusnya, guru memberi maklumat
mendapat kedua banyak iaitu 191 kali atau 27.2 peratus. Kategori 10 iaitu keadaan sunyi
pula adalah 91 kali (13%). Tidak terdapat guru memberi arahan (kategori 2) dan pelajar
yang mengeluarkan pertanyaan (kategori 9) , maka kedua-dua bahagian ini menunjukkan
0 kali (0%). Sementara itu, kategori 3 hingga 7 yang menunjukkan unsur-unsur
patriotisme dalam pengajaran dan pembelajaran Sejarah tingkatan 2, jelas sekali kategori
3 adalah antara 5 unsur yang banyak sekali disebut dalam kelas iaitu 70 kali (10%).
Seterusnya ialah kategori 7 iaitu 15 kali (2.2%) dan kategori 6 sebanyak 12 kali (1.7%).
Kategori 4 terdapat 9 kali (1.3%) dan kategori 5 sebanyak 8 kali (1.2%). Oleh itu,
sepanjang waktu pengajaran dan pembelajaran telah menunjukkan 114 kali (16.3%)
unsur patriotisme disebut dalam kelas.
106

Analisis Jadual Hubungan Interaksi Antara Guru dengan Pelajar dalam Kelas

Jadual 4.10 : Jadual hubungan interaksi antara guru dengan pelajar dalam kelas
Sejarah tingkatan 2A di Sekolah Menengah Islam (SMI)
Kategori

Sebagai Rakyat

8. Respon pelajar
1.Informasi Guru

7. Berusaha dan
2. Arahan Guru

4. Bersemangat

5. Bersemangat
Setia Negara

6. Berdisiplin

9. Pertanyaan
3. Berbangga

Kekitaan

Produktif
Malaysia

JUMLAH
10. Sunyi
pelajar
1. Informasi 384
Guru A F M
G 7 12
2. Arahan 350
14 0
Guru
3. Berbangga 140
Sebagai H
Rakyat L
Malaysia
E
4.Bersemangat B 18
8
Setia Negara 13 10
5. Bersemangat 14
194
kekitaan
6. Berdisiplin 25
7. Berusaha dan 28
Produktif
8.Respon 608
pelajar I J C K
9. Pertanyaan 8 556 26
0
18
Pelajar
10. Sunyi 181
N 10 O 1 P 32 D
138

1398
JUMLAH
107

Berdasarkan Jadual 4.10, 2 kali pemerhatian yang telah dijalankan di kelas 2A,
satu taburan hubungan interaksi antara guru dengan pelajar dalam kelas telah
dijumlahkan. Oleh kerana masa untuk setiap kelas ialah 35 minit, maka jumlah 70 minit
itu terdapat 1398 kali.

Kawasan A terdapat kekerapan yang tertinggi iaitu sebanyak 350 kali. Ini bererti
guru telah menggunakan 25.04 peratus masa untuk memberi informasi dan arahan kepada
pelajar tanpa dimaklum balas oleh pelajar. Guru menggunakan satu per empat masa
untuk memberi fakta-fakta sejarah dan bersyarah semasa pengajaran dan pembelajaran
dijalankan.

Kawasan B menunjukkan keadaan guru memberi penerangan tentang unsur-unsur


patriotisme. Terdapat kekerapan sebanyak 194 kali daripada jumlah 1398 kali (13.9%)
bagi sesi pengajaran dan pembelajaran. Semua unsur telah diterap semasa guru mengajar.
Unsur berbangga sebagai rakyat Malaysia terdapat banyak sekali iaitu 140 kali (10%).
Selain itu, unsur bersemangat setia Negara, bersemangat kekitaan, berdisiplin, berusaha
dan produktif masing-masing sebanyak 18 kali, 14 kali, 25 kali dan 28 kali.

Kawasan C menunjukkan sebanyak 556 kali (39.8%) pelajar mengembangkan


idea atau memberi jawapan sendiri sebagai respon kepada guru. Pelajar berada dalam
suasana yang menggalakkan untuk memberi pendapat. Walau bagaimanapun, bahagian
ini tidak melibatkan respon pelajar tentang patriotisme.

Kawasan D menunjukkan 138 kali pelajar dan guru berada dalam keadaan sunyi.
Ini bererti sepanjang pengajaran dan pembelajaran dalam kelas, 9.9% daripada waktu
P&P adalah sunyi. Kawasan E menunjukkan kekerapan 10 kali (0.7%) pelajar memberi
respon kepada guru tentang unsur patriotisme. Kawasan F menunjukkan 7 kali (0.5%)
pelajar memberi respon kepada pertanyaan guru.

Kawasan G menunjukkan 14 kali (1%) guru menyebut tentang unsur-unsur


patrotisme selepas kelas dilangsungkan. Kawasan H adalah 13 kali (0.9%) pertanyaan,
108

penceritaan atau arahan guru kepada pelajar tentang sumber patriotisme tanpa maklum
balas daripada pelajar. Kawasan I adalah sebanyak 8 kali (0.6%) pertanyaan pelajar atau
respon pelajar berikutan sesuatu yang dperkatakan oleh guru.

Kawasan J menunjukkan 18 kali (1.3%) pelajar menyebut atau memberi respon


setelah guru menyebut tentang unsur patriotisme. Kawasan K menunjukkan 26 kali (1.9%)
pelajar berbincang topik bukan patriotisme dan keadaan tenang semula. Kawasan L
menunjukkan 8 kali (0.57%) guru bercerita tentang unsur-unsur patriotisme tetapi pelajar
tidak membalas sepatah perkataan pun.

Kawasan M menunjukkan 12 kali (0.86%) guru mengajar dan kemudian keadaan


sunyi. Keadaan ini menunjukkan guru tidak banyak mengajar sambil menulis di papan
hitam. Guru lebih memberi penekanan di kawasan A dan kawasan C, iaitu sama ada guru
memberi informasi kepada pelajaratau guru memberi peluang kepada pelajar untuk
memberi pendapat. Kawasan N menunjukkan 10 kali (0.7%) guru bercakap sesuatu
diikuti pelajar mendiam diri. Guru menggunakan masa ini untuk menguruskan kelas
yang agak bising.

Kawasan O menunjukkan 1 kali (0.07%) guru mengulangi maklumat tentang


unsur patriotisme tetapi dibalas dengan keadaan sunyi. Kawasan P pula menunjukkan 32
kali (2.3%) keadaan sunyi selepas pelajar bercakap.

Secara kesimpulan, kekerapan di Kawasan B, E, G, H, J, L dan O iaitu 236 kali


(18.5%) menunjukkan pembangunan unsur-unsur patriotisme dengan kadar yang lebih
tinggi iaitu lebih 10%. Kawasan E dan J yang menunjukkan penerapan tentang
patriotisme adalah 28 kali (2%).
109

Jadual 4.11 : Dapatan jumlah masa, kekerapan dan peratusan bagi kelas tingkatan
2B berdasarkan kategori interaksi guru dengan pelajar dalam kelas
Kategori Masa Jumlah Peratusan
(Minit) kekerapan
K1: Guru Memberi Maklumat 15 300 50
K2: Arahan Guru 0.5 10 1.7
K3: Berbangga Sebagai Rakyat Malaysia 0 0 0
K4: Bersemangat Setia Negara 0.05 1 0.2
K5 : Bersemangat Kekitaan 0.1 2 0.3
K6 : Berdisiplin 0 0 0
K7 : Berusaha dan Produktif 0 0 0
K8 : Pelajar Memberi Respon 11.9 238 39.7
K9 : Pertanyaan pelajar 0 0 0
K10 : Sunyi 2.45 49 8.1
Jumlah 30 600 100

Analisis Jumlah Data Masa

Berdasarkan Jadual 4.11, pemerhatian sebanyak 2 kali di tingkatan 2B di Sekolah


Menengah Islam, kategori 1 iaitu guru memberi maklumat meliputi 15 minit daripada
waktu pengajaran dan pembelajaran sebanyak 30 minit. Manakala kategori 2 iaitu guru
memberi arahan meliputi 0.5 minit. Kategori 8 iaitu pelajar memberi respon selama 11.9
minit dan akhir sekali kategori 10 iaitu sunyi meliputi 2.45 minit. Sepanjang waktu
pengajaran dan pembelajaran, tidak terdapat pertanyaan daripada pelajar, ini
menyebabkan masa untuk kategori 9 adalah 0. Bagi kategori 3 hingga 7 yang
menunjukkan 5 unsur patriotisme dalam sukatan pelajaran sejarah tingkatan 2, kategori 3
iaitu berbangga sebagai Rakyat Malaysia tidak disebut langsung semasa pengajaran dan
pembelajaran kelas Sejarah diadakan, kategori 4 iaitu bersemangat setia Negara disebut
0.05 minit dan kategori 5 iaitu bersemangat kekitaan disebut sebanyak 0.1 minit.
110

Kategori 6 iaitu berdisiplin dan kategori 7 iaitu berusaha dan produktif juga tidak disebut
dalam kelas ( 0 minit).

Analisis Kekerapan dan Peratusan Interaksi Guru dengan Pelajar dalam Kelas

Merujuk Jadual 4.11, dapatan menunjukkan guru memberi maklumat (kategori 1)


mendapat banyak sekali iaitu sebanyak 300 kali daripada jumlah 600 kali atau 50 peratus
pengajaran dan pembelajaran adalah untuk kategori 1. Seterusnya, kategori 8 dan 10
menduduki tempat kedua dan ketiga iaitu masing-masing 238 kali (39.7%) dan 49 kali
(8.1%). Guru memberi arahan menduduki tempat keempat iaitu 10 kali atau 1.7 peratus
dan tidak terdapat pelajar yang mengeluarkan pertanyaan, maka bahagian ini
menunjukkan 0 kali (0%). Sementara itu, kategori 3 hingga 7 yang menunjukkan unsur-
unsur patriotisme dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah tingkatan 2, jelas sekali
kategori 5 disebut dalam kelas sebanyak 2 kali (0.3%). Seterusnya ialah kategori 4 iaitu
1 kali (0.2%) dan kategori 3, kategori 6 serta kategori 7 tidak disebut langsung dalam
kelas. Oleh itu, analisis jelas menunjukkan tahap penerapan unsur-unsur patriotisme amat
kurang iaitu 3 kali daripada jumlah kekerapan sebanyak 600 kali.
111

Analisis Jadual Hubungan Interaksi Antara Guru dengan Pelajar dalam Kelas

Jadual 4.12 : Jadual hubungan interaksi antara guru dengan pelajar dalam kelas
Sejarah tingkatan 2B di Sekolah Menengah Islam (SMI)
Kategori

Sebagai Rakyat

8. Respon pelajar
1.Informasi Guru

7. Berusaha dan
2. Arahan Guru

4. Bersemangat

5. Bersemangat
Setia Negara

6. Berdisiplin

9. Pertanyaan
3. Berbangga

Kekitaan

Produktif
Malaysia

JUMLAH
10. Sunyi
pelajar
1. Informasi 607
Guru A F M
G 64 20
2. Arahan 542
0 19
Guru
3. Berbangga 0
Sebagai H
Rakyat L
Malaysia
E
4.Bersemangat B 2
0
Setia Negara 1 0
5. Bersemangat 3
4
kekitaan
6. Berdisiplin 0
7. Berusaha dan 0
Produktif
8.Respon 477
pelajar I J C K
9. Pertanyaan 71 401 5 0
0
Pelajar
10. Sunyi 90
N 16 O 1 P 9 D
64
1198
JUMLAH
112

Jadual 4.12 adalah berdasarkan 2 kali pemerhatian yang telah dijalankan di kelas
tingkatan 2B, satu taburan hubungan interaksi antara guru dengan pelajar dalam kelas
telah menunjukkan Kawasan A terdapat kekerapan yang tertinggi iaitu sebanyak 542 kali.
Ini bererti guru telah menggunakan 45.2 peratus masa untuk memberi informasi dan
arahan kepada pelajar tanpa dimaklum balas oleh pelajar. Guru lebih menekankan fakta-
fakta sejarah dan bersyarah semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan.

Kawasan B menunjukkan keadaan guru memberi penerangan tentang unsur-unsur


patriotisme. Hanya terdapat 4 kali daripada jumlah 1198 kali (0.33%) bagi sesi
pengajaran dan pembelajaran. Hubungan interaksi ini menunjukkan guru hanya menyebut
unsur patriotisme secara sepintas lalu iaitu kira-kira 12 saat.

Kawasan C menunjukkan sebanyak 401 kali (33.5%) pelajar diberi peluang yang
agak menggalakkan untuk mengembangkan idea atau memberi jawapan sendiri sebagai
respon kepada guru. Walau bagaimanapun, bahagian ini tidak melibatkan respon pelajar
tentang patriotisme.

Kawasan D menunjukkan 64 kali pelajar dan guru berada dalam keadaan sunyi.
Ini bererti sepanjang pengajaran dan pembelajaran dalam kelas, 5.34 peratus daripada
waktu pengajaran dan pembelajaran adalah sunyi. Kawasan E menunjukkan tidak
terdapat keadaan pelajar memberi respon kepada guru tentang unsur patriotisme.
Kawasan F menunjukkan 64 kali (5.34%) pelajar memberi respon kepada pertanyaan
guru.

Kawasan G menunjukkan 0 kali (0%) guru menyebut tentang unsur-unsur


patrotisme selepas kelas dilangsungkan. Kawasan H juga amat kurang iaitu 1 kali (0.08%)
berlaku pertanyaan, penceritaan atau arahan guru kepada pelajar tentang sumber
patriotisme tanpa maklum balas daripada pelajar. Kawasan I pula sebanyak 71 kali (5.9%)
pertanyaan pelajar atau respon pelajar berikutan sesuatu yang diperkatakan oleh guru.
113

Kawasan J menunjukkan 0 kali pelajar menyebut atau memberi respon setelah


guru menyebut tentang unsur patriotisme. Kawasan K menunjukkan 5 kali (0.4%) pelajar
berbincang topik bukan patriotisme dan keadaan tenang semula. Kawasan L
menunjukkan 0 kali (0%) atau tidak terdapat guru bercerita tentang unsur-unsur
patriotisme dengan balasan pelajar mendiam diri. Guru perlu memberi lebih masa
menggalakan perbincangan tentang topic patriotisme dan pelajar diberi masa untuk
memikirkan kandungan patriotisme yang disampaikan.

Kawasan M menunjukkan 20 kali (1.7%) guru mengajar dan kemudian keadaan


sunyi. Keadaan ini sering merujuk kepada guru mengajar sambil menulis di papan hitam.
Kawasan N menunjukkan 16 kali (1.34%) guru bercakap sesuatu diikuti pelajar mendiam
diri. Guru menggunakan 48 saat untuk menguruskan kelas yang agak bising.

Kawasan O menunjukkan 1 kali (0.08%) guru mengulangi maklumat tentang


unsur patriotisme tetapi dibalas dengan keadaan sunyi. Kawasan P pula menunjukkan 9
kali (0.8%) keadaan sunyi selepas pelajar bercakap. Pelajar menggunakan lebih masa
untuk menbalas maklumat atau pertanyaan guru.

Secara kesimpulan, kekerapan di Kawasan B, E, G, H, J, L dan O iaitu 4 kali


(0.5%) menunjukkan pembangunan unsur-unsur patriotisme dalam waktu pengajaran dan
pembelajaran (P&P) amat kurang. Tambahan lagi, Kawasan E dan J yang menunjukkan
penerapan nilai-nilai patriotisme tidak berlaku langsung (0%) dalam kelas.
114

Jadual 4.13 : Dapatan jumlah masa, kekerapan dan peratusan bagi kelas tingkatan
2C berdasarkan kategori interaksi guru dengan pelajar dalam kelas
Kategori Masa Jumlah Peratusan
(Minit) kekerapan
K1: Guru Memberi Maklumat 22.05 441 73.5
K2: Arahan Guru 0.1 2 0.3
K3: Berbangga Sebagai Rakyat Malaysia 0.1 2 0.3
K4: Bersemangat Setia Negara 0.1 2 0.3
K5 : Bersemangat Kekitaan 0 0 0
K6 : Berdisiplin 0.05 1 0.2
K7 : Berusaha dan Produktif 0 0 0
K8 : Pelajar Memberi Respon 4.1 82 13.7
K9 : Pertanyaan pelajar 0 0 0
K10 : Sunyi 3.5 70 11.7
Jumlah 30 600 100

Analisis Jumlah Data Masa

Merujuk Jadual 4.13, pemerhatian sebanyak 2 kali di tingkatan 2C di Sekolah


Menengah Islam, kategori 1 iaitu guru memberi maklumat meliputi 22.05 minit daripada
waktu pengajaran dan pembelajaran sebanyak 30 minit. Manakala kategori 2 iaitu guru
memberi arahan meliputi 0.1 minit. Kategori 8 iaitu pelajar memberi respon selama 4.1
minit dan akhir sekali kategori 10 iaitu sunyi meliputi 3.5 minit. Sepanjang waktu
pengajaran dan pembelajaran, tidak terdapat pertanyaan daripada pelajar, ini
menyebabkan masa untuk kategori 9 adalah 0. Bagi kategori 3 hingga 7 yang
menunjukkan 5 unsur patriotisme dalam sukatan pelajaran sejarah tingkatan 2, kategori 3
iaitu berbangga sebagai Rakyat Malaysia hanya disebut selama 0.1 minit, kategori 4 iaitu
bersemangat setia Negara disebut 0.1 minit dan kategori 5 iaitu bersemangat kekitaan
tidak disebut langsung. Kategori 6 iaitu berdisiplin hanya disebut 0.05 minit dan kategori
7 iaitu berusaha dan produktif tidak disebut dalam kelas ( 0 minit).
115

Analisis Kekerapan dan Peratusan Interaksi Guru dengan Pelajar dalam Kelas

Jadual 4.13 menunjukkan guru memberi maklumat (kategori 1) mendapat banyak


sekali iaitu sebanyak 441 kali daripada jumlah 600 kali. Setiap kali merujuk kepada 3
saat. Kategori 1 juga menampakkan 73.5 peratus. Seterusnya, kategori 8 dan 10
menduduki tempat kedua dan ketiga iaitu masing-masing 82 kali (13.7%) dan 70 kali
(11.7%). Seterusnya, guru memberi arahan mendapat 2 kali atau 0.3 peratus dan tidak
terdapat pelajar yang mengeluarkan pertanyaan, maka bahagian ini menunjukkan 0 kali
(0%). Sementara itu, kategori 3 hingga 7 yang menunjukkan unsur-unsur patriotisme
dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah tingkatan 2, jelas sekali kategori 3 dan
kategori 4 disebut dalam kelas sebanyak 2 kali (0.3%). Seterusnya ialah kategori 6 iaitu
berdisiplin mendapat 1 kali (0.2%). Kategori 5 dan kategori 7 tidak disebut langsung
dalam kelas. Oleh itu, analisis jelas menunjukkan tahap penerapan unsur-unsur
patriotisme amat kurang iaitu 5 kali (0.8%) daripada jumlah kekerapan sebanyak 600 kali.
116

Analisis Jadual Hubungan Interaksi Antara Guru dengan Pelajar dalam Kelas

Jadual 4.14 : Jadual hubungan interaksi antara guru dengan pelajar dalam kelas
Sejarah tingkatan 2C di Sekolah Menengah Islam (SMI)
Kategori

Sebagai Rakyat

8. Respon pelajar
1.Informasi Guru

7. Berusaha dan
2. Arahan Guru

4. Bersemangat

5. Bersemangat
Setia Negara

6. Berdisiplin

9. Pertanyaan
3. Berbangga

Kekitaan

Produktif
Malaysia

JUMLAH
10. Sunyi
pelajar
1. Informasi 873
Guru A F M
G 87 16
2. Arahan 768
4 3
Guru
3. Berbangga 4
Sebagai H
Rakyat L
Malaysia
E
4.Bersemangat B 4
0
Setia Negara 4 0
5. Bersemangat 0
7
kekitaan
6. Berdisiplin 3
7. Berusaha dan 0
Produktif
8.Respon 160
pelajar I J C K
9. Pertanyaan 79 70 11
0
0
Pelajar
10. Sunyi 152
N 22 O 0 P 14 D
116

1198
JUMLAH
117

Jadual 4.14 berdasarkan 2 kali pemerhatian yang telah dijalankan di kelas


tingkatan 2C, satu taburan hubungan interaksi antara guru dengan pelajar dalam kelas
telah menunjukkan Kawasan A terdapat kekerapan yang tertinggi iaitu sebanyak 768 kali.
Ini bererti guru telah menggunakan 64.1 peratus masa untuk memberi informasi dan
arahan kepada pelajar tanpa dimaklum balas oleh pelajar. Guru lebih menekankan fakta-
fakta sejarah dan bersyarah semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan.

Kawasan B menunjukkan keadaan guru memberi penerangan tentang unsur-unsur


patriotisme. Hanya terdapat 7 kali daripada jumlah 1198 kali (0.58%) bagi sesi
pengajaran dan pembelajaran. Hubungan interaksi ini menunjukkan guru hanya menyebut
unsur patriotisme secara sepintas lalu iaitu kira-kira 21 saat.

Kawasan C menunjukkan sebanyak 70 kali (5.84%) pelajar diberi peluang untuk


mengembangkan idea atau memberi jawapan sendiri sebagai respon kepada guru. Walau
bagaimanapun, bahagian ini tidak melibatkan respon pelajar tentang patriotisme.

Kawasan D menunjukkan 116 kali pelajar dan guru berada dalam keadaan sunyi.
Ini bererti sepanjang pengajaran dan pembelajaran dalam kelas, 9.7 peratus daripada
waktu pengajaran dan pembelajaran adalah sunyi. Kawasan E menunjukkan tidak
terdapat keadaan pelajar memberi respon kepada guru tentang unsur patriotisme.
Kawasan F menunjukkan 87 kali (7.26%) pelajar memberi respon kepada pertanyaan
guru.

Kawasan G menunjukkan 4 kali (0.33%) guru menyebut tentang unsur-unsur


patrotisme selepas kelas dilangsungkan. Kawasan H hanya terdapat 4 kali (0.33%)
berlaku pertanyaan, penceritaan atau arahan guru kepada pelajar tentang sumber
patriotisme tanpa maklum balas daripada pelajar. Kawasan I pula sebanyak 79 kali
(6.59%) pertanyaan pelajar atau respon pelajar berikutan sesuatu yang diperkatakan oleh
guru.
118

Kawasan J menunjukkan 0 kali pelajar menyebut atau memberi respon setelah


guru menyebut tentang unsur patriotisme. Kawasan K menunjukkan 11 kali (0.92%)
pelajar berbincang topik bukan patriotisme dan keadaan tenang semula. Kawasan L
menunjukkan 0 kali (0%) atau tidak terdapat guru bercerita tentang unsur-unsur
patriotisme dengan balasan pelajar mendiam diri. Guru perlu memberi lebih masa
menggalakan perbincangan tentang topic patriotisme dan pelajar diberi masa untuk
memikirkan kandungan patriotisme yang disampaikan.

Kawasan M menunjukkan 16 kali (1.34%) guru mengajar dan kemudian keadaan


sunyi. Keadaan ini sering merujuk kepada guru mengajar sambil menulis di papan hitam.
Kawasan N menunjukkan 22 kali (1.84%) guru bercakap sesuatu diikuti pelajar mendiam
diri. Guru menggunakan 66 saat untuk menguruskan kelas yang agak bising.

Kawasan O menunjukkan 0 kali (0%) guru mengulangi maklumat tentang unsur


patriotisme tetapi dibalas dengan keadaan sunyi. Kawasan P pula menunjukkan 14 kali
(1.17%) keadaan sunyi selepas pelajar bercakap. Pelajar menggunakan lebih masa untuk
menbalas maklumat atau pertanyaan guru.

Secara kesimpulan, kekerapan di Kawasan B, E, G, H, J, L dan O ialah sebanyak


15 kali (1.3%) menunjukkan pembangunan unsur-unsur patriotisme amat kurang.
Tambahan lagi, Kawasan E dan J yang menunjukkan penerapan patriotisme tidak
berlaku langsung (0%).
119

Analisis Jadual Hubungan Interaksi Antara Guru dengan Pelajar dalam Kelas
secara Keseluruhan bagi Sekolah Menengah Islam (SMI)

Jadual 4.15 : Jadual hubungan interaksi antara guru dengan pelajar dalam kelas
Sejarah tingkatan 2A, 2B dan 2C secara keseluruhan bagi Sekolah
Menengah Islam (SMI)
Kategori

Sebagai Rakyat

8. Respon pelajar
1.Informasi Guru

7. Berusaha dan
2. Arahan Guru

4. Bersemangat

5. Bersemangat
Setia Negara

6. Berdisiplin

9. Pertanyaan
3. Berbangga

Kekitaan

Produktif
Malaysia

JUMLAH
10. Sunyi
pelajar
1. Informasi 1863
Guru A F M
1660
G 158 48
2. Arahan 18 22
Guru
3. Berbangga 144
Sebagai H
Rakyat L
Malaysia
E
4.Bersemangat B 24
8
Setia Negara 18 10
5. Bersemangat 17
205
kekitaan
6. Berdisiplin 28
7. Berusaha dan 28
Produktif
8.Respon 1245
pelajar I J C K
9. Pertanyaan 158 1027 42
0
18
Pelajar
10. Sunyi D
423
N 48 O 2 P 55 318

3794
JUMLAH
120

Jadual 4.15 adalah berdasarkan pemerhatian-pemerhatian yang telah dijalankan di


semua kelas di Sekolah Menengah Islam tersebut, satu taburan hubungan interaksi antara
guru dengan pelajar dalam kelas secara keseluruhan telah diperoleh dengan
mencampurkan semua kekerapan yang terdapat di jadual hubungan interaksi dalam setiap
kelas. Bagi kelas yang telah dijalankan pemerhatian, terdapat 1 kelas iaitu 2A mendapat
35 minit waktu pengajaran dan pembelajaran manakala 2 kelas lagi iaitu 2B dan 2C
masing-masing mendapat 30 minit waktu pengajaran dan pembelajaran.

Kawasan A terdapat kekerapan paling tinggi iaitu sebanyak 1660 kali. Ini bererti
guru telah menggunakan 43.75 peratus masa untuk memberi informasi dan arahan kepada
pelajar tanpa dimaklum balas oleh pelajar. Guru secara keseluruhan menekankan fakta-
fakta sejarah dan bersyarah semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan.

Kawasan B menunjukkan keadaan guru memberi penerangan tentang unsur-unsur


patriotisme. Terdapat kekerapan sebanyak 205 kali (5.4%) daripada semua kelas yang
telah dijalankan sesi pemerhatian. Unsur berbangga sebagai rakyat Malaysia sebanyak
144 kali, unsur bersemangat setia negara sebanyak 24 kali, unsur bersemangat kekitaan
sebanyak 17 kali, unsur berdisiplin sebanyak 28 kali dan unsur berusaha dan produktif
sebanyak 28 kali.

Kawasan C menunjukkan sebanyak 1027 kali (27.07%). Pelajar telah diberi


peluang mengembangkan idea atau memberi jawapan sendiri sebagai respon kepada guru.
Walau bagaimanapun, bahagian ini tidak melibatkan respon pelajar tentang patriotisme.

Kawasan D menunjukkan 318 kali pelajar dan guru berada dalam keadaan sunyi.
Sebanyak 8.4 peratus daripada waktu pengajaran dan pembelajaran adalah sunyi. Kaedah
menulis di papan hitam atau menjawab soalan dalam kertas tidak banyak digunakan
tetapi perbincangan guru dengan pelajar lebih ditekankan dalam kelas Sejarah tingkatan 2
di sekolah menengah Islam. Ini jelas ditunjukkan oleh kawasan C, kawasan F dengan
kawasan I yang sejumlah 1343 kali kekerapannya (35.4%).
121

Kawasan E menunjukkan kekerapan 10 kali (0.3%) pelajar memberi respon


kepada guru tentang unsur patriotisme. Kawasan F menunjukkan 158 kali (4.16%) pelajar
memberi respon kepada pertanyaan guru.

Kawasan G menunjukkan 18 kali (0.47%) guru menyebut tentang unsur-unsur


patrotisme selepas kelas dilangsungkan. Kawasan H juga adalah 18 kali (0.47%)
pertanyaan, penceritaan atau arahan guru kepada pelajar tentang sumber patriotisme
tanpa maklum balas daripada pelajar. Kawasan I adalah sebanyak 158 kali (4.16%)
pertanyaan pelajar atau respon pelajar berikutan sesuatu yang dperkatakan oleh guru.

Kawasan J menunjukkan 18 kali (0.47%) pelajar menyebut atau memberi respon


setelah guru yang menyebut tentang unsur patriotisme. Kawasan K menunjukkan 42 kali
(1.1%) pelajar berbincang topik bukan patriotisme dan keadaan tenang semula. Kawasan
L menunjukkan hanya 8 kali (0.21%) guru bercerita tentang unsur-unsur patriotisme
tetapi pelajar tidak membalas sepatah perkataan pun. Guru perlu memberi lebih masa
untuk pelajar memikirkan kandungan patriotisme yang disampaikan.

Kawasan M menunjukkan 48 kali (1.27%) guru mengajar dan kemudian keadaan


sunyi. Keadaan guru mengajar sambil menulis di papan hitam tidak banyak berlaku.
Kawasan N menunjukkan 48 kali (1.27%) guru bercakap sesuatu diikuti pelajar mendiam
diri.

Kawasan O menunjukkan 2 kali (0.05%) guru mengulangi maklumat tentang


unsur patriotisme tetapi dibalas dengan keadaan sunyi. Kawasan P pula menunjukkan 55
kali (1.45%) keadaan sunyi selepas pelajar bercakap. Pelajar menggunakan lebih masa
untuk menbalas maklumat atau pertanyaan guru.

Secara kesimpulan, kekerapan di Kawasan B, E, G, H, J, L dan O menunjukkan


pembangunan unsur-unsur patriotisme telah berlaku sebanyak 251 kali (7.4%). Kawasan
E dan J yang menunjukkan 28 kali atau 0.7 peratus penerapan patriotisme adalah pada
tahap yang sangat rendah.
122

4.2.3 Dapatan daripada Pemerhatian di Sekolah Menengah Persendirian Cina


(SMPC)

Jadual 4.16 : Dapatan jumlah masa, kekerapan dan peratusan bagi kelas tingkatan
2A berdasarkan kategori interaksi guru dengan pelajar dalam kelas
Kategori Masa Jumlah Peratusan
(Minit) kekerapan
K1: Guru Memberi Maklumat 20.45 409 53.8
K2: Arahan Guru 3.15 63 8.3
K3: Berbangga Sebagai Rakyat Malaysia 0.05 1 0.1
K4: Bersemangat Setia Negara 0 0 0
K5 : Bersemangat Kekitaan 0 0 0
K6 : Berdisiplin 0 0 0
K7 : Berusaha dan Produktif 0 0 0
K8 : Pelajar Memberi Respon 6.3 126 16.6
K9 : Pertanyaan pelajar 0.1 2 0.3
K10 : Sunyi 7.95 159 20.9
Jumlah 38 760 100

Analisis Jumlah Data Masa

Merujuk Jadual 4.16, bagi pemerhatian kelas 2A, kategori 1 iaitu guru memberi
maklumat meliputi 20.45 minit daripada waktu pengajaran dan pembelajaran sebanyak
38 minit. Manakala kategori 2 iaitu guru memberi arahan meliputi 3.15 minit. Kategori 8
iaitu pelajar memberi respon meliputi 6.3 minit. Kategori 9 iaitu pelajar bertanya sesuatu
kepada guru meliputi 0.1 minit sahaja. Walau bagaimanapun, kategori 10 iaitu sunyi
meliputi 7.95 minit. Bagi kategori 3 hingga 7 yang menunjukkan 5 unsur patriotisme
dalam sukatan pelajaran sejarah tingkatan 2, kategori 3 iaitu berbangga sebagai rakyat
Malaysia mendapat 0.01 minit sahaja sepanjang pemerhatin 3 waktu pengajaran dan
123

pembelajaran bagi kelas 2A, manakala kategori 4 hinga kategori 7 menunjukkan unsur-
unsur patriotisme tidak disebut langsung dalam ketiga-tiga waktu yang diadakan.

Analisis Kekerapan dan Peratusan Interaksi Guru dengan Pelajar dalam Kelas

Merujuk Jadual 4.16, dapatan menunjukkan guru memberi maklumat (kategori 1)


mendapat banyak sekali iaitu sebanyak 409 kali daripada jumlah 760 kali. Kategori 1
juga menampakkan 53.8 peratus. Seterusnya, keadaan sunyi (kategori 10) mendapat
kedua banyak iaitu 159 kali atau 20.9 peratus. Kategori 8 iaitu pelajar memberi respon
pula adalah 126 kali (16.6%). Guru memberi arahan (kategori 2) pula mendapat 63 kali
atau 8.3 peratus, dan pertanyaan pelajar (kategori 9) menunjukkan 2 kali (0.3%) sahaja.
Sementara itu, kategori 3 hingga 7 yang menunjukkan unsur-unsur patriotisme dalam
pengajaran dan pembelajaran sejarah tingkatan 2, jelas sekali kategori 3 adalah antara 5
unsur disebut dalam kelas iaitu 1 kali (0.1%). Seterusnya kategori 4 hingga kategori 7
yang merupakan unsur-unsur patriotisme tidak disebut langsung dalam kelas 2A
sepanjang 3 kali waktu pengajaran dan pembelajaran.
124

Analisis Jadual Hubungan Interaksi Antara Guru dengan Pelajar dalam Kelas

Jadual 4.17 : Jadual hubungan interaksi antara guru dengan pelajar dalam kelas
Sejarah tingkatan 2A di Sekolah Menengah Persendirian Cina
(SMPC)
Kategori

Sebagai Rakyat

8. Respon pelajar
1.Informasi Guru

7. Berusaha dan
2. Arahan Guru

4. Bersemangat

5. Bersemangat
Setia Negara

6. Berdisiplin

9. Pertanyaan
3. Berbangga

Kekitaan

Produktif
Malaysia

JUMLAH
10. Sunyi
pelajar
1. Informasi 1220
Guru A F M
1218
G 110 81
2. Arahan 1 190
Guru
3. Berbangga 3
Sebagai H
Rakyat L
Malaysia
E
4.Bersemangat B 0
0
Setia Negara 1 0
5. Bersemangat 0
2
kekitaan
6. Berdisiplin 0
7. Berusaha dan 0
Produktif
8.Respon 379
pelajar I J C K
9. Pertanyaan 111 258 17
7
0
Pelajar
10. Sunyi 478
N 82 O 0 P 18 D
378

2277
JUMLAH
125

Berdasarkan Jadual 4.17, 3 kali pemerhatian yang telah dijalankan di kelas 2A,
satu taburan hubungan interaksi antara guru dengan pelajar dalam kelas telah
dijumlahkan. Oleh kerana masa untuk setiap kelas ialah 38 minit, maka jumlah 114 minit
itu terdapat 2277 kali kerana setiap kali mewakili 3 saat.

Kawasan A terdapat kekerapan yang tertinggi iaitu sebanyak 1218 kali. Ini
bererti guru telah menggunakan lebih daripada separuh waktu pengajaran dan
pembelajaran (53.5%) untuk memberi informasi dan fakta-fakta sejarah dan bersyarah
semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan tanpa dimaklum balas oleh pelajar.

Kawasan B menunjukkan keadaan guru memberi penerangan tentang unsur-unsur


patriotisme. Terdapat kekerapan sebanyak 2 kali daripada jumlah 2277 kali (0.09%) bagi
sesi pengajaran dan pembelajaran. Unsur berbangga sebagai rakyat Malaysia disebut 2
kali dan unsur-unsur patrotisme yang lain tidak disebut sepanjang 3 waktu pengajaran
dan pembelajaran.

Kawasan C menunjukkan sebanyak 258 kali (11.33%) pelajar mengembangkan


idea atau memberi jawapan sendiri sebagai respon kepada guru. Pelajar berada dalam
suasana yang menggalakkan untuk memberi pendapat. Walau bagaimanapun, bahagian
ini tidak melibatkan respon pelajar tentang patriotisme.

Kawasan D menunjukkan 378 kali pelajar dan guru berada dalam keadaan sunyi.
Ini bererti sepanjang pengajaran dan pembelajaran dalam kelas, 16.6 peratus daripada
waktu pengajaran dan pembelajaran adalah sunyi. Kawasan E tidak menunjukkan
kekerapan iaitu 0 kali (0%) pelajar memberi respon kepada guru tentang unsur
patriotisme. Kawasan F menunjukkan 110 kali (4.8%) pelajar memberi respon kepada
pertanyaan guru.

Kawasan G menunjukkan 1 kali (0.04%) guru menyebut tentang unsur-unsur


patriotisme dalam pengajaran dan pembelajaran selepas kelas dilangsungkan. Kawasan H
126

adalah 1 kali (0.04%) juga yang terdapat pertanyaan, penceritaan atau arahan guru
kepada pelajar tentang sumber patriotisme tanpa maklum balas daripada pelajar.
Kawasan I adalah sebanyak 111 kali (4.9%) pertanyaan pelajar atau respon pelajar
berikutan sesuatu yang diperkatakan oleh guru.

Kawasan J menunjukkan 0 kali pelajar menyebut atau memberi respon setelah


guru menyebut tentang unsur patriotisme. Kawasan K menunjukkan 17 kali (0.75%)
pelajar berbincang topik bukan patriotisme dan keadaan tenang semula. Kawasan L
menunjukkan 0 kali (0%) guru bercerita tentang unsur-unsur patriotisme tetapi pelajar
tidak membalas sepatah perkataan pun.

Kawasan M menunjukkan 81 kali (3.55%) guru mengajar dan kemudian keadaan


sunyi. Keadaan ini menunjukkan guru tidak banyak mengajar sambil menulis di papan
hitam. Guru lebih memberi penekanan di kawasan A, iaitu guru memberi informasi
kepada pelajar. Kawasan N menunjukkan 82 kali (3.6%) guru bercakap sesuatu diikuti
pelajar mendiam diri. Guru menggunakan masa ini untuk menguruskan kelas yang agak
bising.

Kawasan O menunjukkan 0 kali (0%) guru mengulangi maklumat tentang unsur


patriotisme tanpa dibalas. Kawasan P pula menunjukkan 18 kali (0.8%) keadaan sunyi
selepas pelajar bercakap.

Secara kesimpulan, jmlah kekerapan di KawasanB, E, G, H, J, L dan O ialah 4


kali (0.18%) yang menunjukkan pembangunan unsur-unsur patriotisme dalam kelas.
Manakala kawasan E dan J yang menunjukkan penerapan patriotisme adalah 0 kali (0%).
127

Jadual 4.18 : Dapatan jumlah masa, kekerapan dan peratusan bagi kelas tingkatan
2B berdasarkan kategori interaksi guru dengan pelajar dalam kelas
Kategori Masa Jumlah Peratusan
(Minit) kekerapan
K1: Guru Memberi Maklumat 22.3 446 58.7
K2: Arahan Guru 3.4 68 8.9
K3: Berbangga Sebagai Rakyat Malaysia 0 0 0
K4: Bersemangat Setia Negara 0 0 0
K5 : Bersemangat Kekitaan 0 0 0
K6 : Berdisiplin 0 0 0
K7 : Berusaha dan Produktif 0 0 0
K8 : Pelajar Memberi Respon 0.3 6 0.8
K9 : Pertanyaan pelajar 0 0 0
K10 : Sunyi 12 240 31.6
Jumlah 38 760 100

Analisis Jumlah Data Masa

Jadual 4.18 berdasarkan pemerhatian sebanyak 3 kali di tingkatan 2B di Sekolah


Menengah Persendirian Cina, kategori 1 iaitu guru memberi maklumat meliputi 22.3
minit daripada waktu pengajaran dan pembelajaran sebanyak 38 minit. Manakala
kategori 2 iaitu guru memberi arahan meliputi 3.4 minit. Kategori 8 iaitu pelajar memberi
respon selama 0.3 minit dan akhir sekali kategori 10 iaitu sunyi meliputi 12 minit.
Sepanjang waktu pengajaran dan pembelajaran, tidak terdapat pertanyaan daripada
pelajar, ini menyebabkan masa untuk kategori 9 adalah 0. Bagi kategori 3 hingga 7 yang
menunjukkan 5 unsur patriotisme dalam sukatan pelajaran sejarah tingkatan 2, guru tidak
menyebut langsung unsur-unsur patriotisme semasa bersyarah dalam kelas. Oleh itu,
kategori 3 hingga kategori 7 yang menunjukkan 5 unsur patriotisme tidak menunjukkan
masanya.
128

Analisis Kekerapan dan Peratusan Interaksi Guru dengan Pelajar dalam Kelas

Merujuk Jadual 4.18, dapatan menunjukkan guru memberi maklumat (kategori 1)


mendapat banyak sekali iaitu sebanyak 446 kali daripada jumlah 760 kali. Setiap kali
merujuk kepada 3 saat. Kategori 1 juga menampakkan 58.7 peratus. Seterusnya, kategori
10 dan kategori 2 menduduki tempat kedua dan ketiga tinggi kekerapannya iaitu masing-
masing 240 kali (31.6%) dan 68 kali (8.9%). Pelajar memberi respon menduduki tempat
keempat iaitu 6 kali atau 8 peratus dan tidak terdapat pelajar yang mengeluarkan
pertanyaan, maka bahagian ini (kategori 9) menunjukkan 0 kali (0%). Sementara itu,
kategori 3 hingga 7 yang menunjukkan unsur-unsur patriotisme dalam pengajaran dan
pembelajaran Sejarah tingkatan 2, jelas sekali kategori 3, kategori 4, kategori 5, kategori
6 dan kategori 7 yang masing-masing mewakili 5 unsur patriotisme menunjukkan 0 kali
atau 0 peratus guru dan pelajar menyebut tentangnya. Oleh itu, analisis jelas menunjukan
tidak terdapat penerapan unsur-unsur patriotisme dalam kelas Sejarah 2B di Sekolah
Menengah Persendirian Cina.
129

Analisis Jadual Hubungan Interaksi Antara Guru dengan Pelajar dalam Kelas

Jadual 4.19 : Jadual hubungan interaksi antara guru dengan pelajar dalam kelas
Sejarah tingkatan 2B di Sekolah Menengah Persendirian Cina
(SMPC)
Kategori

Sebagai Rakyat

8. Respon pelajar
1.Informasi Guru

7. Berusaha dan
2. Arahan Guru

4. Bersemangat

5. Bersemangat
Setia Negara

6. Berdisiplin

9. Pertanyaan
3. Berbangga

Kekitaan

Produktif
Malaysia

JUMLAH
10. Sunyi
pelajar
1. Informasi 1336
Guru A F M
1489
G 7 43
2. Arahan 0 203
Guru
3. Berbangga 0
Sebagai H
Rakyat L
Malaysia
E
4.Bersemangat B 0
0
Setia Negara 0 0
5. Bersemangat 0
0
kekitaan
6. Berdisiplin 0
7. Berusaha dan 0
Produktif
8.Respon 18
pelajar I J C K
9. Pertanyaan 8 9 1 0
0
Pelajar
10. Sunyi 720
N 40 O 0 P 2 D
678

2277
JUMLAH
130

Jadual 4.19 berdasarkan 3 kali pemerhatian yang telah dijalankan di kelas


tingkatan 2B, satu taburan hubungan interaksi antara guru dengan pelajar dalam kelas
telah menunjukkan Kawasan A terdapat kekerapan yang tertinggi iaitu sebanyak 1489
kali. Ini bererti guru telah menggunakan 65.4 peratus masa untuk memberi informasi dan
arahan kepada pelajar tanpa dimaklum balas oleh pelajar. Guru lebih menekankan fakta-
fakta sejarah dan bersyarah semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan.

Kawasan B menunjukkan keadaan guru memberi penerangan tentang unsur-unsur


patriotisme. Tidak terdapat sekali pun kekerapan daripada jumlah 2277 kali (0%) bagi
sesi pengajaran dan pembelajaran. Hubungan interaksi ini menunjukkan guru tidak
menyebut tentang patriotisme semasa mengajar subjek ini.

Kawasan C menunjukkan sebanyak 9 kali (0.4%) pelajar diberi peluang yang


agak menggalakkan untuk mengembangkan idea atau memberi jawapan sendiri sebagai
respon kepada guru. Walau bagaimanapun, bahagian ini tidak melibatkan respon pelajar
tentang patriotisme.

Kawasan D menunjukkan 678 kali pelajar dan guru berada dalam keadaan sunyi.
Ini bererti sepanjang pengajaran dan pembelajaran dalam kelas, 29.77 peratus daripada
waktu pengajaran dan pembelajaran adalah sunyi. Guru lebih kerap menyalin sesuatu di
papan hitam dan pelajar diminta menyalin. Kawasan E menunjukkan tidak terdapat
keadaan pelajar memberi respon kepada guru tentang unsur patriotisme. Kawasan F
menunjukkan 7 kali (0.3%) pelajar memberi respon kepada pertanyaan guru.

Kawasan G menunjukkan 0 kali (0%) guru menyebut tentang unsur-unsur


patriotisme selepas kelas dilangsungkan. Kawasan H juga menunjukkan 0 kali (0%) guru
bertanyaan, berceritaan atau memberi arahan kepada pelajar tentang sumber patriotisme
tanpa maklum balas daripada pelajar. Kawasan I sebanyak 8 kali (0.35%) pertanyaan
pelajar atau respon pelajar berikutan sesuatu yang diperkatakan oleh guru.
131

Kawasan J menunjukkan 0 kali pelajar menyebut atau memberi respon setelah


guru menyebut tentang unsur patriotisme. Kawasan K menunjukkan 1 kali (0.04%)
pelajar berbincang topik bukan patriotisme dan keadaan tenang semula. Kawasan L
menunjukkan 0 kali (0%) atau tidak terdapat guru bercerita tentang unsur-unsur
patriotisme dengan balasan pelajar mendiam diri. Guru perlu memberi lebih masa
menggalakan perbincangan tentang topik patriotisme dan pelajar diberi masa untuk
memikirkan kandungan patriotisme yang disampaikan.

Kawasan M menunjukkan 43 kali (1.9%) guru mengajar dan kemudian keadaan


sunyi. Keadaan ini sering merujuk kepada guru mengajar sambil menulis di papan hitam.
Kawasan N menunjukkan 40 kali (1.76%) guru bercakap sesuatu diikuti pelajar mendiam
diri. Guru menggunakan 48 saat untuk menguruskan kelas yang agak bising.

Kawasan O menunjukkan 0 kali (0%) guru mengulangi maklumat tentang unsur


patriotisme tetapi dibalas dengan keadaan sunyi. Kawasan P pula menunjukkan 2 kali
(0.08%) keadaan sunyi selepas pelajar bercakap. Pelajar menggunakan lebih masa untuk
menbalas maklumat atau pertanyaan guru.

Secara kesimpulan, kekerapan di Kawasan B, E, G, H, J, L dan O adalah 0 kali


(0%) menunjukkan tiada pembangunan dan penerapan unsur-unsur patriotisme dalam
kelas.
132

Jadual 4.20 : Dapatan jumlah masa, kekerapan dan peratusan bagi kelas tingkatan
2C berdasarkan kategori interaksi guru dengan pelajar dalam kelas
Kategori Masa Jumlah Peratusan
(Minit) kekerapan
K1: Guru Memberi Maklumat 20.2 404 53.2
K2: Arahan Guru 3.55 71 9.3
K3: Berbangga Sebagai Rakyat Malaysia 0 0 0
K4: Bersemangat Setia Negara 0 0 0
K5 : Bersemangat Kekitaan 0 0 0
K6 : Berdisiplin 0 0 0
K7 : Berusaha dan Produktif 0 0 0
K8 : Pelajar Memberi Respon 3.8 76 10
K9 : Pertanyaan pelajar 0 0 0
K10 : Sunyi 10.45 209 27.5
Jumlah 38 760 100

Analisis Jumlah Data Masa

Jadual 4.20, sepanjang pemerhatian di kelas 2C, kategori 1 iaitu guru memberi
maklumat meliputi 20.2 minit daripada waktu pengajaran dan pembelajaran sebanyak 38
minit. Manakala kategori 2 iaitu guru memberi arahan meliputi 3.55 minit. Kategori 8
iaitu pelajar memberi respon adalah sebanyak 3.8 minit dan kategori 9, pelajar bertanya
soalan adalah 0 minit. Akhir sekali kategori 10 iaitu sunyi meliputi 10.45 minit. Bagi
kategori 3 hingga 7 yang menunjukkan 5 unsur patriotisme dalam sukatan pelajaran
sejarah tingkatan 2, unsur-unsur iaitu berbangga sebagai rakyat Malaysia, bersemangat
setia Negara, bersemangat kekitaan, berdisiplin, berusaha dan produktif tidak diberi
penekanan langsung bagi kelas ini (0 minit).
133

Analisis Kekerapan dan Peratusan Interaksi Guru dengan Pelajar dalam Kelas

Merujuk Jadual 4.20, dapatan menunjukkan guru memberi maklumat (kategori 1)


mendapat terbanyak sekali kekerapan sebanyak 404 kali daripada jumlah 760 kali. Setiap
kali merujuk kepada 3 saat. Kategori 1 juga menampakkan 53.2 peratus. Manakala
kategori 10 (keadaan sunyi) mendapat kekerapan sebanyak 209 kali (27.5%). Kategori 8
iaitu pelajar memberi respon adalah sebanyak 76 kali (10%) dan kategori 2 iaitu guru
memberi arahan mendapat sebanyak 71 kali atau 9.3 peratus. Seterusnya, tidak terdapat
pelajar yang mengeluarkan pertanyaan (kategori 9), maka bahagian ini menunjukkan 0
kali (0%). Sementara itu, kategori 3 hingga 7 yang menunjukkan unsur-unsur patriotisme
dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah tingkatan 2, jelas sekali kategori 3, kategori 4,
kategori 5, kategori 6 dan kategori 7 tidak disebut langsung dalam kelas. Oleh itu,
sepanjang waktu pengajaran dan pembelajaran (P&P) tidak menunjukkan perbincangan
unsur patriotisme dalam kelas.
134

Analisis Jadual Hubungan Interaksi Antara Guru dengan Pelajar dalam Kelas

Jadual 4.21 : Jadual hubungan interaksi antara guru dengan pelajar dalam kelas
Sejarah tingkatan 2C di Sekolah Menengah Persendirian Cina
(SMPC)
Kategori

Sebagai Rakyat

8. Respon pelajar
1.Informasi Guru

7. Berusaha dan
2. Arahan Guru

4. Bersemangat

5. Bersemangat
Setia Negara

6. Berdisiplin

9. Pertanyaan
3. Berbangga

Kekitaan

Produktif
Malaysia

JUMLAH
10. Sunyi
pelajar
1. Informasi 1218
Guru A F M
1252
G 120 60
2. Arahan 0 214
Guru
3. Berbangga 0
Sebagai H
Rakyat L
Malaysia
E
4.Bersemangat B 0
0
Setia Negara 0 0
5. Bersemangat 0
0
kekitaan
6. Berdisiplin 0
7. Berusaha dan 0
Produktif
8.Respon 221
pelajar I J C K
9. Pertanyaan 120 98 3 0
0
Pelajar
10. Sunyi 624
N 60 O 0 P 4 D
560

2277
JUMLAH
135

Berdasarkan Jadual 4.21, pemerhatian yang telah dijalankan di kelas 2C, satu
taburan hubungan interaksi antara guru dengan pelajar dalam kelas telah menunjukkan
Kawasan A terdapat kekerapan yang tertinggi iaitu sebanyak 1252 kali. Ini bererti guru
telah menggunakan 55 peratus masa untuk memberi informasi dan arahan kepada pelajar
tanpa dimaklum balas oleh pelajar.

Kawasan B menunjukkan keadaan guru memberi penerangan tentang unsur-unsur


patriotisme. Kawasan ini menunjukkan tidak terdapat sebarang penerangan (0 kali)
tentang unsur-unsur patriotisme daripada guru.

Kawasan C menunjukkan sebanyak 98 kali (4.3%) pelajar mengembangkan idea


atau memberi jawapan sendiri sebagai respon kepada guru. Walau bagaimanapun,
bahagian ini tidak melibatkan respon pelajar tentang patriotisme.

Kawasan D menunjukkan 560 kali (24.6%) pelajar dan guru berada dalam
keadaan sunyi. Ini menunjukkan sepanjang pengajaran dan pembelajaran dalam kelas 2C,
kebanyakan masa adalah sunyi. Kawasan E menunjukkan 0 kali (0%) pelajar memberi
respon kepada guru tentang unsur patriotisme. Kawasan F menunjukkan 120 kali (5.3%)
pelajar memberi respon kepada pertanyaan guru.

Kawasan G menunjukkan 0 kali (0%) guru menyebut tentang unsur-unsur


patriotisme selepas kelas dilangsungkan. Kawasan H juga 0 kali (0%) guru bercerita,
bertanya dan memberi arahan kepada pelajar tentang sumber patriotisme tanpa maklum
balas daripada pelajar. Kawasan I adalah sebanyak 120 kali (5.3%) pertanyaan pelajar
atau respon pelajar berikutan sesuatu yang diperkatakan oleh guru.

Kawasan J menunjukkan 0 kali pelajar menyebut atau memberi respon setelah


guru menyebut tentang unsur patriotisme. Kawasan K terdapat 3 kali (0.13%) pelajar
berbincang topik bukan patriotisme dan keadaan tenang semula. Kawasan L adalah sama
iaitu 0 kali (0%) guru bercerita tentang unsur-unsur patriotisme tanpa dibalas oleh pelajar.
136

Guru mungkin perlu memberi lebih masa untuk pelajar memikirkan kandungan
patriotisme yang disampaikan.

Kawasan M menunjukkan 60 kali (2.6%) guru mengajar dan kemudian keadaan


sunyi. Kawasan N juga terdapat 60 kali (2.6%) guru bercakap sesuatu diikuti pelajar
mendiam diri. Guru menggunakan 180 saat untuk menguruskan kelas yang agak bising.

Kawasan O menunjukkan 0 kali (0%) guru mengulangi maklumat tentang unsur


patriotisme. Kawasan P pula menunjukkan 4 kali (0.17%) keadaan sunyi selepas pelajar
bercakap.

Secara kesimpulan, kekerapan di Kawasan B, E, G, H, J, L dan O menunjukkan


tidak terdapat pembangunan dan penerapan unsur-unsur patriotisme dalam kelas 2C
kerana kekerapannya menunjukkan 0 kali (0%). Lantaran itu, tiada perbincangan antara
guru dengan pelajar tentang patriotisme dalam kelas juga.
137

Analisis Jadual Hubungan Interaksi Antara Guru dengan Pelajar dalam Kelas
secara Keseluruhan bagi Sekolah Menengah Persendirian Cina

Jadual 4.22 : Jadual hubungan interaksi antara guru dengan pelajar dalam kelas
Sejarah tingkatan 2A, 2B dan 2C secara keseluruhan bagi Sekolah
Menengah Persendirian Cina (SMPC)
Kategori

Sebagai Rakyat

8. Respon pelajar
1.Informasi Guru

7. Berusaha dan
2. Arahan Guru

4. Bersemangat

5. Bersemangat
Setia Negara

6. Berdisiplin

9. Pertanyaan
3. Berbangga

Kekitaan

Produktif
Malaysia

JUMLAH
10. Sunyi
pelajar
1. Informasi 3774
Guru A F M
3959
G 237 184

2. Arahan 1 607
Guru
3. Berbangga 3
Sebagai H
Rakyat L
Malaysia
E
4.Bersemangat B 0
0
Setia Negara 1 0
5. Bersemangat 0
2
kekitaan
6. Berdisiplin 0
7. Berusaha dan 0
Produktif
8.Respon 618
pelajar I J C K
9. Pertanyaan 239 365 21
7
0
Pelajar
10. Sunyi D
1822
N O 0 P 24 1616
182
6831
JUMLAH
138

Jadual 4.22 adalah berdasarkan pemerhatian-pemerhatian yang telah dijalankan di


semua kelas di Sekolah Menengah Persendirian Cina, satu taburan hubungan interaksi
secara keseluruhan antara guru dengan pelajar dalam kelas telah diperoleh dengan
mencampurkan semua kekerapan yang terdapat di jadual hubungan interaksi dalam kelas
2A, 2B dan 2C. Jumlah kekerapan yang diperoleh bagi ketiga-tiga kelas adalah 6831 kali
dimana setiap kelas diadakan 38 minit.

Kawasan A terdapat kekerapan yang paling tinggi iaitu sebanyak 3959 kali. Ini
bererti guru telah menggunakan 57.96 peratus masa untuk memberi informasi dan arahan
kepada pelajar tanpa dimaklum balas oleh pelajar. Guru secara keseluruhan menekankan
fakta-fakta sejarah dan bersyarah semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan.

Kawasan B menunjukkan keadaan guru memberi penerangan tentang unsur-unsur


patriotisme. Hanya terdapat kekerapan sebanyak 2 kali (0.03%) daripada 9 kelas yang
telah dijalankan sesi pemerhatian. Selain daripada unsur berbangga sebagai rakyat
Malaysia telah disebut 2 kali, unsur-unsur bersemangat setia Negara, bersemangat
kekitaan, berdisiplin, berusaha dan produktif tidak dibincang dalam kelas malah disebut
sekali.

Kawasan C menunjukkan sebanyak 365 kali (5.34%) pelajar mengembangkan


idea atau memberi jawapan sendiri sebagai respon kepada guru. Walau bagaimanapun,
bahagian ini tidak melibatkan respon pelajar tentang patriotisme.

Kawasan D menunjukkan 1616 kali pelajar dan guru berada dalam keadaan sunyi.
Ini menduduki kekerapan yang paling tinggi dimana sebanyak 23.6% daripada waktu
pengajaran dan pembelajaran adalah sunyi. Kaedah menulis di papan hitam atau
menjawab soalan dalam kertas banyak digunakan oleh guru Sekolah Menengah
Persendirian Cina memandangkan ia melebihi 10 peratus.
139

Kawasan E tidak menunjukkan kekerapan iaitu 0 kali (0%) pelajar memberi


respon kepada guru tentang unsur patriotisme. Kawasan F menunjukkan 237 kali (3.5%)
pelajar memberi respon kepada pertanyaan guru.

Kawasan G menunjukkan 1 kali (0.01%) guru menyebut tentang unsur-unsur


patriotisme selepas kelas dilangsungkan. Kawasan H juga sama iaitu 1 kali (0.01%)
berlaku pertanyaan, penceritaan atau arahan guru kepada pelajar tentang sumber
patriotisme tanpa maklum balas daripada pelajar. Kawasan I adalah sebanyak 239 kali
(3.5%) pertanyaan pelajar atau respon pelajar berikutan sesuatu yang diperkatakan oleh
guru.

Kawasan J menunjukkan 0 kali pelajar menyebut atau memberi respon setelah


guru menyebut tentang unsur patriotisme. Kawasan K menunjukkan 21 kali (0.3%)
pelajar berbincang topik bukan patriotisme dan keadaan tenang semula. Kawasan L tidak
menunjukkan kekerapan atau 0 kali (0%) guru bercerita tentang unsur-unsur patriotisme
tanpa dibalas sepatah perkataan pun.

Kawasan M menunjukkan 184 kali (2.7%) guru mengajar dan kemudian keadaan
sunyi. Keadaan ini sering merujuk kepada guru mengajar sambil menulis di papan hitam.
Kawasan N menunjukkan 182 kali (2.7%) guru bercakap sesuatu diikuti pelajar mendiam
diri.

Kawasan O tidak menunjukkan kekerapan atau 0 kali (0%) guru mengulangi


maklumat tentang unsur patriotisme tetapi dibalas dengan keadaan sunyi. Kawasan P pula
menunjukkan 24 kali (0.35%) keadaan sunyi selepas pelajar bercakap. Pelajar
menggunakan lebih masa untuk menbalas maklumat atau pertanyaan guru.

Secara kesimpulan, kekerapan di Kawasan B, E, G, H, J, L dan O menunjukkan


pembangunan unsur-unsur patriotisme sangat kurang dalam kelas Sejarah dengan 4 kali
(0.06%) sahaja. Kawasan E dan J tidak menunjukkan tiada penerapan patriotisme dalam
kelas iaitu kekerapan (0 kali atau 0%).
140

Dapatan daripada Pemerhatian di Sekolah Menengah Swasta Inggeris (SMSI)

Jadual 4.23 : Dapatan jumlah masa, kekerapan dan peratusan bagi kelas tingkatan
2A berdasarkan kategori interaksi guru dengan pelajar dalam kelas
Kategori Masa Jumlah Peratusan
(Minit) kekerapan
K1: Guru Memberi Maklumat 22.65 453 56.6
K2: Arahan Guru 2.45 49 6.1
K3: Berbangga Sebagai Rakyat Malaysia 0.05 1 0.1
K4: Bersemangat Setia Negara 0 0 0
K5 : Bersemangat Kekitaan 0 0 0
K6 : Berdisiplin 0 0 0
K7 : Berusaha dan Produktif 0 0 0
K8 : Pelajar Memberi Respon 2.2 44 5.5
K9 : Pertanyaan pelajar 0.35 7 0.9
K10 : Sunyi 12.3 246 30.8
Jumlah 40 800 100

Analisis Jumlah Data Masa

Jadual 4.23 bagi pemerhatian kelas 2A, kategori 1 iaitu guru memberi maklumat
meliputi 22.65 minit daripada waktu pengajaran dan pembelajaran sebanyak 40 minit.
Manakala kategori 2 iaitu guru memberi arahan meliputi 2.45 minit. Kategori 8 iaitu
pelajar memberi respon meliputi 2.2 minit. Kategori 9 iaitu pelajar bertanya sesuatu
kepada guru meliputi 0.35 minit sahaja. Walau bagaimanapun, kategori 10 iaitu sunyi
meliputi 12.3 minit. Bagi kategori 3 hingga 7 yang menunjukkan 5 unsur patriotisme
dalam sukatan pelajaran sejarah tingkatan 2, kategori 3 iaitu berbangga sebagai rakyat
Malaysia mendapat 0.05 minit sahaja sepanjang pemerhatin 3 waktu pengajaran dan
pembelajaran (P&P) bagi kelas 2A, manakala kategori 4 hingga kategori 7 menunjukkan
unsur-unsur patriotisme tidak disebut langsung dalam ketiga-tiga waktu yang diadakan.
141

Analisis Kekerapan dan Peratusan Interaksi Guru dengan Pelajar dalam Kelas

Jadual 4.23 menunjukkan guru memberi maklumat (kategori 1) wujud banyak


sekali iaitu sebanyak 453 kali daripada jumlah 800 kali. Kategori 1 juga menampakkan
56.6 peratus. Seterusnya,. Keadaan sunyi (kategori 10) mendapat kedua banyak iaitu 246
kali atau 30.8 peratus. Guru memberi arahan (kategori 2) pula mendapat 49 kali atau 6.1
peratus. Kategori 8 iaitu pelajar memberi respon pula adalah 44 kali ( 5.5%) dan
pertanyaan pelajar (kategori 9) menunjukkan 7 kali (0.9%) sahaja. Sementara itu,
kategori 3 hingga 7 yang menunjukkan unsur-unsur patriotisme dalam pengajaran dan
pembelajaran sejarah tingkatan 2, jelas sekali kategori 3 adalah antara 5 unsur disebut
dalam kelas iaitu 1 kali (0.1%). Seterusnya kategori 4 hingga kategori 7 yang merupakan
unsur-unsur patriotisme tidak disebut langsung dalam kelas 2A sepanjang 3 kali waktu
pengajaran dan pembelajaran (P&P).
142

Analisis Jadual Hubungan Interaksi Antara Guru dengan Pelajar dalam Kelas

Jadual 4.24 : Jadual hubungan interaksi antara guru dengan pelajar dalam kelas
Sejarah tingkatan 2A di Sekolah Menengah Swasta Inggeris (SMSI)
Kategori

Sebagai Rakyat

8. Respon pelajar
1.Informasi Guru

7. Berusaha dan
2. Arahan Guru

4. Bersemangat

5. Bersemangat
Setia Negara

6. Berdisiplin

9. Pertanyaan
3. Berbangga

Kekitaan

Produktif
Malaysia

JUMLAH
10. Sunyi
pelajar
1. Informasi 1363
Guru A F M
1273
G 85 53
2. Arahan 1 50
Guru
3. Berbangga 3
Sebagai H
Rakyat L
Malaysia
E
4.Bersemangat B 0
0
Setia Negara 1 0
5. Bersemangat 0
2
kekitaan
6. Berdisiplin 0
7. Berusaha dan 0
Produktif
8.Respon 230
pelajar I J C K
9. Pertanyaan 93 151 7
21
0
Pelajar
10. Sunyi 731
N 50 O 0 P 10 D
671

2397
JUMLAH
143

Jadual 4.24 berdasarkan 3 kali pemerhatian yang telah dijalankan di kelas 2A,
satu taburan hubungan interaksi antara guru dengan pelajar dalam kelas telah
dijumlahkan. Oleh kerana masa untuk setiap kelas ialah 40 minit, maka jumlah 120 minit
itu terdapat 2397 kali kerana setiap kali mewakili 3 saat.

Kawasan A terdapat kekerapan yang tertinggi iaitu sebanyak 1273 kali. Ini
bererti guru telah menggunakan lebih daripada separuh waktu pengajaran dan
pembelajaran (53.1%) untuk memberi informasi dan fakta-fakta sejarah dan bersyarah
semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan tanpa dimaklum balas oleh pelajar.

Kawasan B menunjukkan keadaan guru memberi penerangan tentang unsur-unsur


patriotisme. Terdapat kekerapan sebanyak 2 kali daripada jumlah 2397 kali (0.08%) bagi
sesi pengajaran dan pembelajaran. Unsur berbangga sebagai rakyat Malaysia disebut 2
kali dan unsur-unsur patrotisme yang lain tidak disebut sepanjang 3 masa waktu
pengajaran dan pembelajaran.

Kawasan C menunjukkan sebanyak 151 kali (6.3%) pelajar mengembangkan idea


atau memberi jawapan sendiri sebagai respon kepada guru. Pelajar berada dalam suasana
yang menggalakkan untuk memberi pendapat. Walau bagaimanapun, bahagian ini tidak
melibatkan respon pelajar tentang patriotisme.

Kawasan D menunjukkan 671 kali pelajar dan guru berada dalam keadaan sunyi.
Ini bererti sepanjang waktu dalam kelas, 28 peratus daripada waktu pengajaran dan
pembelajaran adalah sunyi. Kawasan E tidak menunjukkan kekerapan iaitu 0 kali (0%)
pelajar memberi respon kepada guru tentang unsur patriotisme. Kawasan F menunjukkan
85 kali (3.54%) pelajar memberi respon kepada pertanyaan guru.

Kawasan G menunjukkan 1 kali (0.04%) guru menyebut tentang unsur-unsur


patrotisme selepas kelas dilangsungkan. Kawasan H juga 1 kali (0.04%) terdapat
pertanyaan, penceritaan atau arahan guru kepada pelajar tentang sumber patriotisme
144

tanpa maklum balas daripada pelajar. Kawasan I adalah sebanyak 93 kali (3.9%)
pertanyaan pelajar atau respon pelajar berikutan sesuatu yang diperkatakan oleh guru.

Kawasan J menunjukkan 0 kali pelajar menyebut atau memberi respon setelah


guru menyebut tentang unsur patriotisme. Kawasan K menunjukkan 7 kali (0.3%) pelajar
berbincang topik bukan patriotisme dan keadaan tenang semula. Kawasan L
menunjukkan 0 kali (0%) guru bercerita tentang unsur-unsur patriotisme tetapi pelajar
tidak membalas sepatah perkataan pun.

Kawasan M menunjukkan 53 kali (2.2%) guru mengajar dan kemudian keadaan


sunyi. Keadaan ini menunjukkan guru tidak banyak mengajar sambil menulis di papan
hitam. Guru lebih memberi penekanan di kawasan A, iaitu guru memberi informasi
kepada pelajar. Kawasan N menunjukkan 50 kali (2.1%) guru bercakap sesuatu diikuti
pelajar mendiam diri. Guru menggunakan masa ini untuk menguruskan kelas yang agak
bising.

Kawasan O menunjukkan 0 kali (0%) guru mengulangi maklumat tentang unsur


patriotisme tanpa dibalas. Kawasan P pula menunjukkan 10 kali (0.4%) keadaan sunyi
selepas pelajar bercakap.

Secara kesimpulan, jumlah kekerapan di Kawasan B, E, G, H, J, L dan O ialah 4


kali (0.17%) yang menunjukkan pembangunan unsur-unsur patriotisme berlaku dalam
waktu pengajaran dan pembelajaran (P&P). Manakala kawasan E dan J yang
menunjukkan penerapan patriotisme adalah 0 kali (0%).
145

Jadual 4.25 : Dapatan jumlah masa, kekerapan dan peratusan bagi kelas tingkatan
2B berdasarkan kategori interaksi guru dengan pelajar dalam kelas
Kategori Masa Jumlah Peratusan
(Minit) kekerapan
K1: Guru Memberi Maklumat 19.6 392 56
K2: Arahan Guru 1.5 30 4.3
K3: Berbangga Sebagai Rakyat Malaysia 0.25 5 0.7
K4: Bersemangat Setia Negara 0 0 0
K5 : Bersemangat Kekitaan 0 0 0
K6 : Berdisiplin 0 0 0
K7 : Berusaha dan Produktif 0 0 0
K8 : Pelajar Memberi Respon 3.3 66 9.4
K9 : Pertanyaan pelajar 1.1 22 3.2
K10 : Sunyi 9.25 185 26.4
Jumlah 35 700 100

Analisis Jumlah Data Masa

Jadual 4.25 berdasarkan pemerhatian sebanyak 3 kali di tingkatan 2B di Sekolah


Menengah Swasta Inggeris, kategori 1 iaitu guru memberi maklumat meliputi 19.6 minit
daripada waktu pengajaran dan pembelajaran sebanyak 35 minit. Manakala kategori 2
iaitu guru memberi arahan meliputi 1.5 minit. Kategori 8 iaitu pelajar memberi respon
selama 3.3 minit. Terdapat pertanyaan daripada pelajar (kategori 9) adalah 1.1 minit dan
akhir sekali, kategori 10 iaitu keadaan sunyi meliputi 9.25 minit. Bagi kategori 3 hingga 7
yang menunjukkan 5 unsur patriotisme dalam sukatan pelajaran sejarah tingkatan 2,
hanya kategori 3 iaitu bebangga sebagai rakyat Malaysia menunjukkan 0.25 minit. Guru
tidak menyebut langsung unsur-unsur patriotisme yang lain semasa bersyarah dalam
kelas.
146

Analisis Kekerapan dan Peratusan Interaksi Guru dengan Pelajar dalam Kelas

Jadual 4.25, dapatan menunjukkan guru memberi maklumat (kategori 1)


mendapat banyak sekali iaitu sebanyak 392 kali daripada jumlah 700 kali. Kategori 1
juga menampakkan 56 peratus. Seterusnya, kategori 10 dan kategori 8 menduduki tempat
kedua dan ketiga tinggi kekerapannya iaitu masing-masing 185 kali (26.4%) dan 66 kali
(9.4%). Guru memberi arahan menduduki tempat keempat iaitu 30 kali atau 4.3 peratus
dan terdapat pelajar yang mengeluarkan pertanyaan (kategori 9) sebanyak 22 kali (3.2%).
Sementara itu, kategori 3 hingga 7 yang menunjukkan unsur-unsur patriotisme dalam
pengajaran dan pembelajaran Sejarah tingkatan 2, jelas sekali kategori 3, berbangga
sebagai rakyat Malaysia mendapat 5 kali atau 0.7 peratus. Kategori 4, kategori 5, kategori
6 dan kategori 7 yang masing-masing mewakili 5 unsur patriotisme menunjukkan 0 kali
atau 0 peratus guru dan pelajar menyebut tentangnya.
147

Analisis Jadual Hubungan Interaksi Antara Guru dengan Pelajar dalam Kelas

Jadual 4.26 : Jadual hubungan interaksi antara guru dengan pelajar dalam kelas
Sejarah tingkatan 2B di Sekolah Menengah Swasta Inggeris (SMSI)
Kategori

Sebagai Rakyat

8. Respon pelajar
1.Informasi Guru

7. Berusaha dan
2. Arahan Guru

4. Bersemangat

5. Bersemangat
Setia Negara

6. Berdisiplin

9. Pertanyaan
3. Berbangga

Kekitaan

Produktif
Malaysia

JUMLAH
10. Sunyi
pelajar
1. Informasi 1180
Guru A F M
1084
G 10 7 76
2. Arahan 3 90
Guru
3. Berbangga 14
Sebagai H
Rakyat L
Malaysia
E
4.Bersemangat B 0
0
Setia Negara 2 0
5. Bersemangat 0
12
kekitaan
6. Berdisiplin 0
7. Berusaha dan 0
Produktif
8.Respon 197
pelajar I J C K
9. Pertanyaan 109 147 4 63
0
Pelajar
10. Sunyi 553
N 73 O 0 P 7 D
473

2097
JUMLAH
148

Berdasarkan Jadual 4.26, 3 kali pemerhatian yang telah dijalankan di kelas


tingkatan 2B, satu taburan hubungan interaksi antara guru dengan pelajar dalam kelas
telah menunjukkan Kawasan A terdapat kekerapan yang tertinggi iaitu sebanyak 1084
kali. Ini bererti guru telah menggunakan 51.7 peratus masa untuk memberi informasi dan
arahan kepada pelajar tanpa dimaklum balas oleh pelajar. Guru lebih menekankan fakta-
fakta sejarah dan bersyarah semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan.

Kawasan B menunjukkan keadaan guru memberi penerangan tentang unsur-unsur


patriotisme. Kekerapan sebanyak 12 kali daripada jumlah 2097 kali (0.57%) bagi sesi
pengajaran dan pembelajaran. Hubungan interaksi ini menunjukkan guru kurang
menyebut tentang patriotisme semasa mengajar subjek ini.

Kawasan C menunjukkan sebanyak 147 kali (7%) pelajar diberi peluang yang
agak menggalakkan untuk mengembangkan idea atau memberi jawapan sendiri sebagai
respon kepada guru. Walau bagaimanapun, bahagian ini tidak melibatkan respon pelajar
tentang patriotisme.

Kawasan D menunjukkan 473 kali pelajar dan guru berada dalam keadaan sunyi.
Ini bererti sepanjang pengajaran dan pembelajaran dalam kelas, 22.6 peratus daripada
waktu pengajaran dan pembelajaran adalah sunyi. Guru lebih kerap menyalin sesuatu di
papan hitam dan pelajar diminta menyalin. Kawasan E menunjukkan tidak terdapat
keadaan pelajar memberi respon kepada guru tentang unsur patriotisme. Kawasan F
menunjukkan 107 kali (5.1%) pelajar memberi respon kepada pertanyaan guru tanpa
melibatkan unsure-unsur patriotisme.

Kawasan G menunjukkan 3 kali (0.14%) guru menyebut tentang unsur-unsur


patriotisme selepas kelas dilangsungkan. Kawasan H juga menunjukkan 2 kali (0.09%)
guru bertanyaan, berceritaan atau memberi arahan kepada pelajar tentang sumber
patriotisme tanpa maklum balas daripada pelajar. Kawasan I sebanyak 109 kali (5.2%)
pertanyaan pelajar atau respon pelajar berikutan sesuatu yang diperkatakan oleh guru.
149

Kawasan J menunjukkan 0 kali pelajar menyebut atau memberi respon setelah


guru menyebut tentang unsur patriotisme. Kawasan K menunjukkan 4 kali (0.2%) pelajar
berbincang topik bukan patriotisme dan keadaan tenang semula. Kawasan L
menunjukkan 0 kali (0%) atau tidak terdapat guru bercerita tentang unsur-unsur
patriotisme dengan balasan pelajar mendiam diri. Guru perlu memberi lebih masa
menggalakan perbincangan tentang topik patriotisme dan pelajar diberi masa untuk
memikirkan kandungan patriotisme yang disampaikan.

Kawasan M menunjukkan 76 kali (3.6%) guru mengajar dan kemudian keadaan


sunyi. Keadaan ini sering merujuk kepada guru mengajar sambil menulis di papan hitam.
Kawasan N menunjukkan 73 kali (3.5%) guru bercakap sesuatu diikuti pelajar mendiam
diri.

Kawasan O menunjukkan 0 kali (0%) guru mengulangi maklumat tentang unsur


patriotisme tetapi dibalas dengan keadaan sunyi. Kawasan P pula menunjukkan 7 kali
(0.3%) keadaan sunyi selepas pelajar bercakap. Pelajar menggunakan lebih masa untuk
menbalas maklumat atau pertanyaan guru (berbanding dengan kawasan C).

Secara kesimpulan, kekerapan di Kawasan B, E, G, H, J, L dan O adalah 17 kali


(0.81%) menunjukkan pembangunan unsur-unsur patriotisme adalah kurang. Tambahan
lagi, Kawasan E dan J yang menunjukkan penerapan patriotisme adalah tidak berlaku
(0%).
150

Jadual 4.27 : Dapatan jumlah masa, kekerapan dan peratusan bagi kelas tingkatan
2C berdasarkan kategori interaksi guru dengan pelajar dalam kelas
Kategori Masa Jumlah Peratusan
(Minit) kekerapan
K1: Guru Memberi Maklumat 20.15 403 57.6
K2: Arahan Guru 1.1 22 3.1
K3: Berbangga Sebagai Rakyat Malaysia 0.35 7 1
K4: Bersemangat Setia Negara 0.05 1 0.1
K5 : Bersemangat Kekitaan 0 0 0
K6 : Berdisiplin 0 0 0
K7 : Berusaha dan Produktif 0 0 0
K8 : Pelajar Memberi Respon 5.55 111 15.9
K9 : Pertanyaan pelajar 0.35 7 1
K10 : Sunyi 7.45 149 21.3
Jumlah 35 700 100

Analisis Jumlah Data Masa

Merujuk Jadual 4.27, sepanjang pemerhatian di kelas 2C, kategori 1 iaitu guru
memberi maklumat meliputi 20.15 minit daripada waktu pengajaran dan pembelajaran
sebanyak 35 minit. Manakala kategori 2 iaitu guru memberi arahan meliputi 1.1 minit.
Kategori 8 iaitu pelajar memberi respon adalah sebanyak 5.55 minit dan kategori 9,
pelajar bertanya soalan adalah 0.35 minit. Akhir sekali kategori 10 iaitu sunyi meliputi
7.45 minit. Bagi kategori 3 hingga 7 yang menunjukkan 5 unsur patriotisme dalam
sukatan pelajaran Sejarah tingkatan 2, unsur-unsur iaitu berbangga sebagai rakyat
Malaysia (kategori 3), bersemangat setia Negara (kategori 4) masing-masing mendapat
selama 0.35 minit dan 0.05 minit. Unsur-unsur lain iaitu bersemangat kekitaan,
berdisiplin, berusaha dan produktif tidak diberi penekanan langsung bagi kelas ini (0
minit).
151

Analisis Kekerapan dan Peratusan Interaksi Guru dengan Pelajar dalam Kelas

Merujuk Jadual 4.27, dapatan menunjukkan guru memberi maklumat (kategori 1)


mendapat terbanyak sekali kekerapan sebanyak 403 kali daripada jumlah 700 kali. Setiap
kali merujuk kepada 3 saat. Kategori 1 juga menampakkan 57.6 peratus. Manakala
kategori 10 (keadaan sunyi) mendapat kekerapan sebanyak 149 kali (21.3%). Kategori 8
iaitu pelajar memberi respon adalah sebanyak 111 kali (15.9%) dan kategori 2 iaitu guru
memberi arahan mendapat sebanyak 22 kali atau 3.1 peratus. Seterusnya, terdapat pelajar
yang mengeluarkan pertanyaan (kategori 9) sebanyak 7 kali (1%). Sementara itu, kategori
3 hingga 7 yang menunjukkan unsur-unsur patriotisme dalam pengajaran dan
pembelajaran sejarah tingkatan 2, jelas sekali kategori 3 mendapat kekerapan sebanyak 7
kali (1%) dan kategori 4 pula mendapat 1 kali (0.1%). Kategori 5, kategori 6 dan kategori
7 tidak disebut langsung dalam kelas.
152

Analisis Jadual Hubungan Interaksi Antara Guru dengan Pelajar dalam Kelas

Jadual 4.28 : Jadual hubungan interaksi antara guru dengan pelajar dalam kelas
Sejarah tingkatan 2C di Sekolah Menengah Swasta Inggeris (SMSI)
Kategori

Sebagai Rakyat

8. Respon pelajar
1.Informasi Guru

7. Berusaha dan
2. Arahan Guru

4. Bersemangat

5. Bersemangat
Setia Negara

6. Berdisiplin

9. Pertanyaan
3. Berbangga

Kekitaan

Produktif
Malaysia

JUMLAH
10. Sunyi
pelajar
1. Informasi 1215
Guru A F M
1097
G 142 35
2. Arahan 7 66
Guru
3. Berbangga 22
Sebagai H
Rakyat L
Malaysia
E
4.Bersemangat B 3
0
Setia Negara 6 2
5. Bersemangat 0
17
kekitaan
6. Berdisiplin 0
7. Berusaha dan 0
Produktif
8.Respon 329
pelajar I J C K
9. Pertanyaan 134 207 6 20
1
Pelajar
10. Sunyi 442
N 41 O 0 P 2 D
399

2097
JUMLAH
153

Berdasarkan Jadual 4.28, pemerhatian yang telah dijalankan di kelas 2C, satu
taburan hubungan interaksi antara guru dengan pelajar dalam kelas telah menunjukkan
Kawasan A terdapat kekerapan yang tertinggi iaitu sebanyak 1097 kali. Ini bererti guru
telah menggunakan 52.3 peratus masa untuk memberi informasi dan arahan kepada
pelajar tanpa dimaklum balas oleh pelajar.

Kawasan B menunjukkan keadaan guru memberi penerangan tentang unsur-unsur


patriotisme. Kawasan ini menunjukkan 17 kali (0.81%) penerangan tentang unsur-unsur
patriotisme daripada guru.

Kawasan C menunjukkan sebanyak 207 kali (9.9%) pelajar mengembangkan idea


atau memberi jawapan sendiri sebagai respon kepada guru. Walau bagaimanapun,
bahagian ini tidak melibatkan respon pelajar tentang patriotisme.

Kawasan D menunjukkan 399 kali (19%) pelajar dan guru berada dalam keadaan
sunyi. Ini menunjukkan sepanjang pengajaran dan pembelajaran (P&P) dalam kelas 2C,
kebanyakan masa adalah sunyi. Kawasan E menunjukkan 2 kali (0.09%) pelajar memberi
respon kepada guru tentang unsur patriotisme. Kawasan F menunjukkan 142 kali (6.8%)
pelajar memberi respon kepada pertanyaan guru.

Kawasan G menunjukkan 7 kali (0.3%) guru menyebut tentang unsur-unsur


patrotisme selepas kelas dilangsungkan. Kawasan H juga 6 kali (0.3%) guru bercerita,
bertanya dan memberi arahan kepada pelajar tentang sumber patriotisme tanpa maklum
balas daripada pelajar. Kawasan I adalah sebanyak 134 kali (6.4%) pertanyaan pelajar
atau respon pelajar berikutan sesuatu yang diperkatakan oleh guru.

Kawasan J menunjukkan 1 kali (0.05%) pelajar menyebut atau memberi respon


setelah guru menyebut tentang unsur patriotisme. Kawasan K terdapat 6 kali (0.3%)
pelajar berbincang topik bukan patriotisme dan keadaan tenang semula. Kawasan L
adalah 0 kali (0%) guru bercerita tentang unsur-unsur patriotisme tanpa dibalas oleh
pelajar.
154

Kawasan M menunjukkan 35 kali (1.7%) guru mengajar dan kemudian keadaan


sunyi. Kawasan N juga terdapat 41 kali (1.96%) guru bercakap sesuatu diikuti pelajar
mendiam diri. Guru menggunakan 123 saat untuk menguruskan kelas yang bising.

Kawasan O menunjukkan 0 kali (0%) guru mengulangi maklumat tentang unsur


patriotisme. Kawasan P pula menunjukkan 2 kali (0.09%) keadaan sunyi selepas pelajar
bercakap.

Secara kesimpulan, kekerapan di Kawasan B, E, G, H, J, L dan O menunjukkan


27 kali (1.57%) pembangunan unsur-unsur patriotisme dalam kelas. Manakala kawasan E
dan kawasan J terdapat 3 kali (0.14%) penerapan patriotisme dalam kelas.
155

Analisis Jadual Hubungan Interaksi Antara Guru dengan Pelajar dalam Kelas
secara Keseluruhan bagi Sekolah Menengah Swasta Inggeris (SMSI)

Jadual 4.29 : Jadual hubungan interaksi antara guru dengan pelajar dalam kelas
Sejarah tingkatan 2A, 2B dan 2C secara keseluruhan bagi Sekolah
Menengah Swasta Inggeris (SMSI)
Kategori

Sebagai Rakyat

8. Respon pelajar
1.Informasi Guru

7. Berusaha dan
2. Arahan Guru

4. Bersemangat

5. Bersemangat
Setia Negara

6. Berdisiplin

9. Pertanyaan
3. Berbangga

Kekitaan

Produktif
Malaysia

JUMLAH
10. Sunyi
pelajar
1. Informasi 3757
Guru A F M
3454
G 334 164

2. Arahan 11 206
Guru
3. Berbangga 39
Sebagai H
Rakyat L
Malaysia
E
4.Bersemangat B 3
0
Setia Negara 9 2
5. Bersemangat 0
31
kekitaan
6. Berdisiplin 0
7. Berusaha dan 0
Produktif
8.Respon 756
pelajar I J C K
9. Pertanyaan 336 505 17
104
1
Pelajar
10. Sunyi D
1726
N O 0 P 19 1543
164
6591
JUMLAH
156

Jadual 4.29 berdasarkan pemerhatian-pemerhatian yang telah dijalankan di semua


kelas di Sekolah Menengah Swasta Inggeris, satu taburan hubungan interaksi secara
keseluruhan antara guru dengan pelajar dalam kelas telah diperoleh dengan
mencampurkan semua kekerapan yang terdapat di jadual hubungan interaksi dalam kelas
2A, 2B dan 2C. Jumlah kekerapan yang diperoleh bagi ketiga-tiga kelas adalah 6591 kali
dimana kelas 2A terdapat 40 minit satu waktu pengajaran dan pembelajaran dan kelas
Sejarah 2B serta 2C diadakan 35 minit setiap kali pengajaran dan pembelajaran.

Kawasan A terdapat kekerapan yang paling tinggi iaitu sebanyak 3454 kali. Ini
bererti guru telah menggunakan 52.4 peratus masa untuk memberi informasi dan arahan
kepada pelajar tanpa dimaklum balas oleh pelajar. Guru secara keseluruhan menekankan
fakta-fakta sejarah dan bersyarah semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan.

Kawasan B menunjukkan keadaan guru memberi penerangan tentang unsur-unsur


patriotisme. Terdapat kekerapan sebanyak 31 kali (0.47%) daripada 9 kelas yang telah
dijalankan sesi pemerhatian. Selain daripada unsur berbangga sebagai rakyat Malaysia
telah disebut 39 kali dan unsur bersemangat setia Negara disebut sebanyak 3 kali, unsur-
unsur lain iaitu bersemangat kekitaan, berdisiplin, berusaha dan produktif tidak dibincang
dalam kelas langsung.

Kawasan C menunjukkan sebanyak 505 kali (7.66%) pelajar mengembangkan


idea atau memberi jawapan sendiri sebagai respon kepada guru. Walau bagaimanapun,
bahagian ini tidak melibatkan respon pelajar tentang patriotisme.

Kawasan D menunjukkan 1543 kali pelajar dan guru berada dalam keadaan sunyi.
Ini menduduki kekerapan yang tinggi dimana sebanyak 23.4 peratus daripada waktu
pengajaran dan pembelajaran adalah sunyi. Kaedah menulis di papan hitam atau
menjawab soalan dalam kertas digunakan oleh guru Sekolah Menengh Swasta Inggeris
semasa mengendalikan pengajaran dan pembelajaran.
157

Kawasan E tidak menunjukkan kekerapan 2 kali (0.03%) pelajar memberi respon


kepada guru tentang unsur patriotisme. Kawasan F menunjukkan 334 kali (5.07%) pelajar
memberi respon kepada pertanyaan guru.

Kawasan G menunjukkan 11 kali (0.17%) guru menyebut tentang unsur-unsur


patriotisme selepas kelas dilangsungkan. Kawasan H adalah 9 kali (0.14%) berlaku
pertanyaan, penceritaan atau arahan guru kepada pelajar tentang sumber patriotisme
tanpa maklum balas daripada pelajar. Kawasan I adalah sebanyak 336 kali (5.1%)
pertanyaan pelajar atau respon pelajar berikutan sesuatu yang diperkatakan oleh guru.

Kawasan J menunjukkan 1 kali (0.02%) pelajar menyebut atau memberi respon


setelah guru menyebut tentang unsur patriotisme. Kawasan K menunjukkan 17 kali
(0.26%) pelajar berbincang topik bukan patriotisme dan keadaan tenang semula.
Kawasan L tidak menunjukkan kekerapan atau 0 kali (0%) guru bercerita tentang unsur-
unsur patriotisme tanpa dibalas sepatah perkataan pun.

Kawasan M menunjukkan 164 kali (2.49%) guru mengajar dan kemudian keadaan
sunyi. Keadaan ini sering merujuk kepada guru mengajar sambil menulis di papan hitam.
Kawasan N juga sama menunjukkan 164 kali (2.49%) guru bercakap sesuatu diikuti
pelajar mendiam diri.

Kawasan O tidak menunjukkan kekerapan atau 0 kali (0%) guru mengulangi


maklumat tentang unsur patriotisme tanpa dibalas oleh pelajar. Kawasan P pula
menunjukkan 19 kali (0.3%) keadaan sunyi selepas pelajar bercakap. Pelajar
menggunakan lebih masa untuk menbalas maklumat atau pertanyaan guru.

Secara kesimpulan, kekerapan di Kawasan B, E, G, H, J, L dan O menunjukkan


pembangunan unsur-unsur patriotisme dalam kelas Sejarah sebanyak 54 kali (0.81%)
sahaja. Kawasan E dan J menunjukkan kekerapan 3 kali atau 0.05 peratus penerapan
patriotisme dalam kelas.
158

4.2.4 Perbandingan Antara Empat Jenis Sekolah Tentang Penerapan Unsur-unsur


Patriotisme Dalam Kelas Sejarah Tingkatan Dua

Jadual 4.30 : Jadual perbandingan antara empat jenis sekolah tentang penerapan
unsur-unsur patriotisme dalam kelas sejarah tingkatan dua

Jenis Sekolah

Kawasan SMK SMI SMPC SMSI

B,E,G,H,J,L&O
Tahap
Pembangunan
(menunjukkan
topik tentang 4.02 peratus 7.4 peratus 0.06 peratus 1.57 peratus
unsur-unsur
patriotisme
disebut semasa
pengajaran dan
pembelajaran
dalam kelas)

E&J
Tahap
Penerapan
(menunjukkan
perbincangan 0.13 peratus 0.7 peratus 0 peratus 0.05 peratus
antara guru
dengan pelajar
tentang unsur-
unsur
patriotisme)
159

Jadual 4.30 merupakan analisis secara perbandingan yang didapat daripada jadual
hubungan interaksi antara guru dengan pelajar dalam kelas secara keseluruhan bagi
sekolah. Bagi barisan pertama, kawasan B, kawasan E, kawasan G, kawasan H, kawasan
J, kawasan L dan kawasan O menunjukkan segala komunikasi secara lisan yang terdapat
dalam kelas tentang unsur-unsur patriotisme sama ada disebut oleh pihak guru, pihak
pelajar atau kedua-dua pihak berbincang bersama. Barisan kedua iaitu kawasan E dan
kawasan J adalah khas menunjukkan perbincangan antara guru dengan pelajar tentang
unsur-unsur patriotisme secara dua hala yang merujuk kepada tahap penerapannya.

Dapatan menunjukkan Sekolah Menengah Islam (SMI) mendapat peratusan yang


paling tinggi iaiu sebanyak 7.4 peratus. Penglibatan topik patriotisme semasa pengajaran
dan pembelajaran dalam kelas sama ada guru, pelajar menyebut tentang patriotisme atau
perbincangan antara guru dengan pelajar tentang patriotisme. Seterusnya Sekolah
Menengah Kebangsaan (SMK) mendapat kedua tinggi iaitu 4.02 peratus penglibatan
topik patriotisme semasa pengajaran dan pembelajaran. Di Sekolah Menengah Swasta
Inggeris (SMSI), sebanyak 1.57 peratus menduduki tempat ketiga dan akhir sekali,
Sekolah Menengah Persendirian Cina (SMPC) menunjukkan 0.06 peratus sama ada guru,
pelajar atau kedua-dua pihak menyebut dan berbincang tentang patriotisme semasa
pengajaran dan pembelajaran dalam kelas Sejarah tingkatan dua.

Barisan kedua yang menunjukkan kawasan E dan kawasan J khusus menunjukkan


perbincangan atau kominikasi lisan secara dua hala antara guru dengan pelajar tentang
patriotisme semasa pengajaran dan pembelajaran dalam kelas sejarah tingkatan 2.
Sekolah Menengah Islam (SMI) secara perbandingan mendapat peratusan yang paling
tinggi iaitu 0.7 peratus. Manakala Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) pula mendapat
kedua tinggi iaitu 0.13 peratus. Di Sekolah Menengah Swasta Inggeris (SMSI),
perbincangan antara guru dengan pelajar adalah sebanyak 0.05 peratus dan akhir sekali,
di Sekolah Menengah Persendirian Cina (SMPC), tidak terdapat perbincangan antara
guru dengan pelajar tentang patriotisme (0%).
160

4.3 Analisis Masalah Guru Dalam Pengajaran Unsur-unsur Patriotisme

Guru-guru Sejarah sebenarnya mempunyai tanggungjawab yang besar bagi


mengajar topik tentang unsur-unsur patriotisme khususnya dalam pengajaran Sejarah
tingkatan 2. Memandangkan kepentingan kenyataan ini, pengkaji telah mengadakan satu
temu bual dengan guru-guru yang mengajar Sejarah tingkatan 2 bagi kelas-kelas yang
dijalankan sesi pemerhatian. Sesi temu bual ini diadakan di sekolah masing-masing sama
ada sebelum sesuatu sesi pemerhatian atau selepas waktu pengajaran dan pembelajaran
(P&P) bagi kelas tersebut. Terdapat 2 guru dari Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK)
ditemubual, 2 guru dari Sekolah Menengah Islam (SMI), 3 guru dari Sekolah Menengah
Persendirian Cina (SMPC) dan 1 orang guru dari Sekolah Menengah Swasta Inggeris
(SMSI) kerana terdapat seorang guru sahaja yang mengendalikan semua kelas Sejarah
tingkatan 2 di sekolah tersebut. Antara masalah-masalah dibincangkan seperti berikut:

4.3.1 Pengkhususan Guru

Menurut guru yang ditemu bual, masalah yang mereka hadapi ialah seperti kurang
pasti dengan bagaimana mengukur hasil pembelajaran tentang unsur-unsur patriotisme
yang telah diajar kerana ia terlalu abstrak. Ini telah menimbulkan kekeliruan terutama
guru yang kurang pengalaman atau bukan opsyen Sejarah dan baru mengambil tempat
sebagai guru Sejarah.

Di samping itu, terdapat 4 orang guru daripada 8 guru yang di temu bual bukan
opsyen dalam Sejarah tetapi terpaksa mengajar mata pelajaran ini kerana masalah
kekurangan guru Sejarah di sekolah tersebut. Guru-guru ini lebih selesa dengan
menggunakan cara pengajaran yang diguna oleh guru Sejarah mereka semasa mereka di
bangku sekolah. Oleh demikian, guru terebut yang mengajar subjek Sejarah dengan
berasaskan pengalaman sendiri dalam mempelajari aspek-aspek yang terkandung dalam
Sukatan Pelajaran Sejarah termasuk unsur-unsur patriotisme.
161

4.3.2 Sikap Guru terhadap Pelajar dan Kelas sejarah

Terdapat 2 guru yang di temu bual mengatakan mereka merasa susah ingin
menyentuh tentang topik patriotisme dengan pelajarnya kerana masalah pelajar yang
kurang minat dengan mata pelajaran Sejarah, lebih-lebih lagi tentang unsure-unsur
patriotisme. Adalah sukar bagi guru-guru ini menimbulkan minat pelajar. Mereka juga
tidak dapat menyebut apa kaedah yang digunakan untuk pengajaran unsur-unsur
patriotisme.
Kebanyakan guru juga berpandangan mengajar pelajar menguasai subjek ini
supaya memperoleh skor A atau sekurang-kurangnya lulus dalam peperiksaan adalah
pendekatan yang paling praktikal. Walaupun sasaran pelajar merupakan pelajar tingkatan
2, namun guru-guru menanggap adalah selamat atau munasabah mereka menghabiskan
sukatan pelajaran dahulu supaya tidak dipersoalkan oleh ibu bapa pelajar atau pihak
pentadbir sekolah.

4.3.3 Respon Pelajar dalam Kelas Sejarah

Terdapat pandangan guru secara keseluruhan bahawa majoriti pelajar lebih


bersikap ‘spoon feed’ semasa mengadakan kelas Sejarah. Mereka kuat menyalin dan
lebih suka mendengar kuliah yang disampaikan daripada mengemukakan idea dalam
kelas.Walaupun kelas yang mendapat markah tinggi dalam Sejarah, pelajarnya juga lebih
berorientasikan peperiksaan. Terdapat sesetengah kelas yang kurang ‘celik’ pula
langsung tidak ingin belajar Sejarah apatah lagi bila guru menyebut tentang patriotisme.

Rata-rata pelajar tidak menunjukkan minat berbincang tentang isu-isu yang


berkaitan dengan semangat patriotisme. Pelajar ini dikatakan kurang mengerti
kepentingan isu-isu yang berlaku di negara dan tidak tahu cara untuk membincang
sesuatu tajuk tentang patriotisme. Walau bagaimanapun, terdapat guru yang cuba
menimbulkan minat pelajar mengambil tahu tentang patriotisme dengan kaedah berpuisi,
berdrama, memain peranan dalam kelas Sejarah berjaya mendapat sambutan pelajar.
162

4.3.4 Keperluan dari Pihak Sekolah dan Ibubapa

Masyarakat dalam sekolah sering menghadapi tekanan dari segi keputusan


Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Dengan adanya
penyusunan kedudukan keputusan peperiksaan dalam negeri antara sekolah dan pelbagai
lagi sistem memperbaiki markah pelajar seperti ‘Head Count’, dan ramalan-ramalan
soalan, maka sekolah telah menghadapi tekanan untuk menonjolkan nama sekolah atau
tidak menjadi merosot keputusan dalam apa subjek. Oleh itu, terdapat sekolah yang
memberi kelas tambahan semasa tingkatan 2 lagi dengan menyumbatkan pelajar latihan-
latihan yang berkaitan dengan peperiksaan.

Manakala, ibu bapa pada zaman ini kebanyakan mengharapkan anak-anak mereka
mendapat keputusan baik dalam peperiksaan. Bagi golongan ibu bapa, segala kesusahan
mereka untuk anak-anak adalah supaya mereka dapat berjaya dalam bidang pekerjaan
pada suatu hari nanti. Selalunya ibu bapa ini yang sering mencampur tangan hal
pengajaran guru dalam kelas. Mereka menanggap pengajaran patriotisme tidak membawa
makna kerana tidak berkaitan dengan peperiksaan.

4.4 Kesimpulan

Analisis dalam Bab 4 telah mengenal pasti interaksi antara guru dengan pelajar
dalam kelas sejarah tingkatan 2 di empat jenis sekolah. Dapatan yang dianalisis jelas
menunjukkan penerapan unsur-unsur patriotisme dalam pengajaran dan pembelajaran
kelas Sejarah tingkatan 2 di empat jenis sekolah menengah adalah rendah. Banyak faktor
yang menyumbang kepada kelemahan penerapan unsur-unsur patriotisme dalam kelas.
Antaranya faktor yang paling utama adalah masalah yang dihadapi oleh guru dan pelajar
serta pandangan yang berlainan daripada pelbagai lapisan masyarakat. Kesemua isu ini
boleh dibincang untuk mencapai satu jalan penyelesaian yang baik untuk menangani
persoalan ini.
163
BAB V

PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN CADANGAN

5.1 Pengenalan

Bab ini akan merumuskan, membincangkan dan memberi cadangan tentang


dapatan-dapatan kajian iaitu mengenai hubungan antara pembangunan patriotisme
dengan penerapan pelajaran Sejarah tingkatan 2 semasa pengajaran dan pembelajaran
dalam kelas. Ulasan dan perbincangan ini akan dikaitkan dengan persoalan kajian.

Dari segi metodologi, pengkaji telah menggunakan kaedah pemerhatian dan


kaedah temubual untuk mendapat huraian yang tepat dengan hasil dapatan tersebut.
Dalam jadual pemerhatian dan jadual hubungan interaksi antara guru dengan pelajar
dalam kelas Sejarah tingkatan 2, pengkaji telah menetapkan 10 kategori yang berkaitan
dengan komunikasi lisan dalam kelas dan pengamalan unsur-unsur patriotisme yang
digariskan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.
Sampel kajian terdiri daripada kelas Sejarah tingkatan 2 di empat jenis sekolah iaitu
Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK), Sekolah Menengah Islam (SMI), Sekolah
Menengah Persendirian Cina (SMPC) dan Sekolah Menengah Swasta Inggeris (SMSI).
164

5.2 Perbincangan Kajian

Perbincangan analisis data ini akan dilakukan berdasarkan persoalan-persoalan


kajian yang berasaskan objektif kajian pada awal kajian ini. Terdapat 4 persoalan
kajian yang menjadi fokus kajian ini dan perbincangan akan dibuat berdasarkan
urutannya. Secara keseluruhan, dapatan kajian menunjukkan hubungan yang lemah
antara pembangunan patriotisme dengan penerapan mata pelajaran Sejarah semasa
pengajaran dan pembelajaran kelas Sejarah tingkatan 2 di empat jenis sekolah.

5.2.1 Perbincangan hasil dapatan yang diperoleh daripada analisis terhadap


persoalan kajian pertama

5.2.1.1 Persoalan 1: Apakah jenis interaksi antara guru dengan pelajar (mengikut
kategori) dalam pengajaran dan pembelajaran kelas Sejarah
tingkatan 2 di empat jenis sekolah?

Melalui dapatan yang diperoleh, didapati keempat-empat jenis sekolah lebih


mengamalkan kaedah bersyarah dan menyalin (chalk and talk). Hasil daripada itu,
kekerapan dan peratusan bagi kategori 1 (guru memberi maklumat) dan kategori 10
(sunyi) jauh lebih tinggi daripada kategori-kategori yang lain.

Dapatan menunjukkan di Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK), kelas 2A


mendapat 58.8 peratus (494 kali) daripada waktu kelas Sejarah untuk kategori 1 dan
11.4 peratus (96 kali) untuk kategori 10. Kelas 2B pula mengguna 8.7 peratus (61 kali)
untuk kategori 1 dan 55.86 peratus (391 kali) untuk kategori 10. Manakala kelas 2C
mengguna 23.3 peratus (186 kali) untuk kategori 1 dan 63.3 peratus (507 kali) untuk
kategori 10. Setiap pasangan bagi ketiga-tiga kelas mendapat lebih kurang 70 peratus
yang menunjukkan guru lebih menggunakan cara bersyarah dan menyalin.

Di Sekolah Menengah Islam (SMI) pula, kelas 2A mengguna 27.2 peratus (191
kali) untuk kategori 1 dan 13 peratus untuk kategori 10, kelas 2B pula mendapat 50
peratus (300 kali) untuk kategori 1 dan 8.1 peratus (49 kali) untuk kategori 10. Kelas
165

2C mengguna 73.1 peratus (441 kali) untuk kategori 1 dan 11.7 peratus (70 kali) untuk
kategori 10. Walaupun kelas 2A hanya menunjukkan 40.2 peratus guru menggunakan
kaedah bersyarah dan menyalin (kurang daripada 50%), tetapi kelas 2B dan 2C masing-
masing menunjukkan 58.1 peratus dan 84.8 peratus guru mengguna kaedah bersyarah
dan menyalin. Ini telah membawa purata sebanyak 61 peratus guru Sejarah di Sekolah
Menengah Islam mengajar dengan mengguna kaedah ‘chalk and talk’.

Di Sekolah Menengah Persendirian Cina (SMPC), guru Sejarah kelas 2A


menggunakan 53.8 peratus (409 kali) untuk memberi maklumat kepada pelajar
(kategori 1) dan 20.9 peratus (159 kali) untuk kategori 10. Kelas 2B mengguna 58.7
peratus (446 kali) untuk kategori 1 dan 31.6 peratus (240 kali) untuk kategori 10. Kelas
2C mengguna 53.2 peratus (404 kali) untuk kategori 1 dan 27.5 peratus (209 kali) untuk
kategori 10. Di Sekolah Menengah Persendirian Cina (SMPC), interaksi antara guru
dengan pelajar adalah sama seperti di Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) dan
Sekolah Menengah Islam (SMI) iaitu secara bersyarah dan menyalin, malah ketiga-tiga
kelas menunjukkan purata 80 peratus pengajaran dan pembelajaran adalah secara ‘chalk
and talk’.
Sekolah Menengah Swasta berbahasa Inggeris (SMSI) menunjukkan interaksi
antara guru dengan pelajar di kelas 2A , iaitu 56.6 peratus (453 kali) didapati untuk
kategori 1 dan 30.8 peratus (246 kali) untuk kategori 10. Kelas 2B menunjukkan 56
peratus (392 kali) untuk kategori 1 dan 26.4 peratus (185 kali) untuk kategori 10.
Manakala kelas 2C mendapat 57.6 peratus (403 kali) untuk kategori 1 dan 21.3 peratus
(149 kali) untuk kategori 10. Sekolah Menengah Swasta Inggeris (SMSI) menunjukkan
purata 82 peratus daripada pengajaran dan pembelajaran diguna dalam bentuk guru
memberi maklumat kepada pelajar.

Secara keseluruhan, interaksi antara guru dengan pelajar di empat jenis sekolah
iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK), Sekolah Menengah Islam (SMI), Sekolah
Menengah Persendirian Cina (SMPC) dan Sekolah Menengah Swasta Inggeris (SMSI)
adalah berbentuk guru bersyarah dan sama ada pelajar atau guru dengan pelajar
menyalin sesuatu atau menjawab di kertas soalan.

Dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran, peranan guru sebagai


fasilitator tetapi bukan pemberi maklumat perlu dijelaskan. Guru boleh membuat
166

arahan dalam pengajaran Sejarah dengan lebih berkesan. Pendekatan literature-base


(Allan, 2002) mengutarakan proses pengajaran dan pembelajaran Sejarah dengan
menggunakan alat bantuan mengajar seperti biografi, fiksyen sejarah, novel atau cerita
pendek, guru dapat membantu pelajar mengalami sendiri tentang semangat patriotisme
yang ingin disampaikan melalui drama atau andaian membalik ke zaman dahulu.
Pelajar yang tidak dapat motivasi daripada pendekatan tradisional pengajaran Sejarah
juga boleh dirangsangkan dengan meminta mereka membaca puisi, sajak patriotisme
atau menyanyi lagu patriotsme untuk memudahkan mereka menginterpretasi sesuatu
era dan perasaannya.

Para pengkaji sejarah telah mengemukakan banyak kaedah yang boleh diguna
untuk mempertingkatkan pengajaran dan pembelajaran Sejarah. Walau bagaimanapun,
dalam konteks pengajaran dan pembelajaran unsur-unsur patriotisme dalam kelas,
fokus utama kajian ini ialah bagaimana guru memanfaatkan waktu dalam kelas untuk
mengendalikan pengajaran yang berkualiti. Maka hubungan interaksi antara guru
dengan pelajar dalam kelas adalah kunci utama perlu diberi penelitian. David (1989)
menegaskan kepentingan interaksi antara guru dengan pelajar melalui maklum balas
akan menyumbang kepada minat pelajar dalam subjek ini. Kajiannya mendapati
sebahagian besar daripada strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan adalah
berpusat pada interaksi secara indivudu antara pelajar dengan guru.

Dengan erti guru bukan sahaja menyampaikan maklumat tetapi perlu memberi
perhatian tentang komunikasi dengan pelajarnya di samping memperkayakan cara
pengajarannya. Menurut Teoh (2005), guru boleh membaiki kandungan pengajaran,
cara mengajar, aktiviti bilik darjah untuk meninggikan minat dan motivasi membelajar.
Crookes dan Schmidt (1991) menunjukkan motivasi ialah satu perasaan yang dapat
dibentuk oleh guru dalam bilik darjah. Oleh itu, guru sepatutnya menjadi agen untuk
melahirkan suasana yang mesra dan bertenaga dalam kelas. Menerangkan tujuan dan
rasional sesuatu arahan pembelajaran kepada pelajar juga akan meninggikan motivasi
mereka (Nunan, 1995). Oxford dan Ehrman (1993) juga berpendapat sikap guru yang
positif semasa mengajar dapat memupuk motivasi pelajar dalam bilik darjah. Akhirnya,
dapat menyimpulkan bahawa faktor yang paling kritikal dalam proses pembelajaran
unsur-unsur patriotisme adalah bagaimana guru dan pelajar berinteraksi. Guru yang
167

dipandang sebagai penyayang, penyokong dan pembantu akan membawa kemajuan


dari segi keyakinan, membuat keputusan diri pelajar dan mencapai motivasi intrinsik
pelajar tersebut (Seifer and O’Keefe, 2001).

Dari segi respon pelajar (kategori 8) dan pelajar mengeluarkan pertanyaan


(kategori 9), interaksi seperti ini masih pada tahap yang rendah. Analisis menunjukkan
pelajar berada pada situasi yang pasif semasa pengajaran dan pembelajaran kelas
Sejarah tingkatan 2 di empat jenis sekolah. Di Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK),
hanya kelas 2B terdapat pelajar yang mengeluarkan pertanyaan (kategori 9) iaitu
sebanyak 1.7 peratus, kelas 2A dan 2C menunjukkan kategori 9 adalah 0 dari segi
peratusan dan kekerapan. Kelas 2A, 2B dan 2C masing-masing mendapat 11.4 peratus,
6 peratus dan 3.1 peratus bagi kategori 8.

Di Sekolah Menengah Islam (SMI), pelajar tidak mengeluarkan pertanyaan


(kategori 9) dalam ketiga-tiga kelas, kelas 2A, 2B dan 2C masing-masing mendapat
43.4 peratus, 39.7 peratus dan 13.7 peratus sahaja untuk kategori 8. Walau
bagaimanapun, Sekolah Menengah Islam adalah antara 4 jenis sekolah yang terdapat
pelajar memberi respon (kategoi 8) pada kadar yang tinggi terutama kelas 2A dan 2B.

Di Sekolah Menengah Persendirian Cina (SMPC), kelas 2A menunjukkan


pelajar mengeluarkan pertanyaan sebanyak 0.3 peratus manakala kelas 2B dan 2C
adalah 0 peratus. Kelas 2A mendapat 16.6 peratus bagi kategori 8 iaitu pelajar memberi
respon. Kelas 2B pula mendapat 0.8 peratus bagi kategori 8 dan kelas 2C adalah 10
peratus. Peratusan ini menunjukkan Sekolah Menengah Persendirian Cina (SMPC)
mendapat peratusan yang rendah bagi pelajar memberi respon dan mengeluarkan
pertanyaan.

Di Sekolah Menengah Swasta Inggeris (SMSI), pelajar 2A telah memberi


respon (kategori 8) sebanyak 5.5 peratus dan mengeluarkan pertanyaan (kategori 9)
sebanyak 0.9 peratus manakala kelas 2B pula adalah sebanyak 9.4 peratus bagi kategori
8 dan 3.2 peratus bagi kategori 9. Kelas 2C pula adalah 15.9 peratus bagi kategori 8 dan
1 peratus bagi kategori 9. Walaupun Sekolah Menengah Swasta Inggeris (SMSI)
menunjukkan peratusan yang lebih tinggi dari segi pelajar melibatkan diri semasa
pengajaran dan pembelajaran kelas Sejarah tingkatan 2, tetapi interaksi antara guru
168

dengan pelajar ini masih kurang kerana peratusannya tidak sampai 18 peratus. Ini
bererti tidak sampai satu per empat daripada waktu pengajaran dan pembelajaran
diguna untuk pelajar aktif dalam kelas.

Pergantungan penyampaian atau persembahan guru sebagai satu-satunya ukuran


ke atas pembangunan nilai-nilai patriotisme dalam pengajaran dan pembelajaran
Sejarah tingkatan 2 mungkin ada kelemahanya. Kajian lepas menunjukkan bahawa
motivasi seseorang pelajar dalam pembelajaran juga berkait rapat dengan tindak
balasnya dalam bilik darjah. Menurut Teoh (2005), kerelaan untuk berkomunikasi
(willingness to communicate, WTC) telah menjadi satu hasilan dalam proses pengajaran.
Motivasi pelajar tentang semangat rela berkomunikasi perlu juga diuji sebagai satu
hasil pembelajaran subjek Sejarah.

Selain daripada itu, pembolehubah bahasa juga perlu menjadi tumpuan semasa
menjalankan kajian seperti ini. Walaupun pengkaji mengandaikan semua pelajar yang
lulus subjek Bahasa Melayu dalam peperiksaan UPSR seharusnya memahami
penjelasan guru dan boleh memberi maklum balas dengan baik. Keadaan ini lebih
menonjol di kalangan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) yang terdapat
kira-kira 40-50 peratus pelajar bukan Melayu dalam kelas. Mereka kurang
mengeluarkan pendapat apabila keadaan memerlukan mereka bertutur dalam dalam
Bahasa Melayu. Gardner (2003) yang mengelar psikologi ini sebagai motivasi integratif
( integrativeness). Dalam siri kajiannya telah mendapati motivasi integratif mempunyai
hubungan yang signifikan dengan pemerolehan bahasa kedua dan mempunyai kuasa
peramal yang kuat ke atas pencapaian bahasa kedua. Menurut Gardner (1985), bahasa
kedua hanya merupakan satu subjek sekolah yang diperkenalkan dari tahun pertama
hingga tahun terakhir dalam pendidikan formal. Mata pelajaran bahasa adalah seperti
Matematik, Sejarah dan Geografi. Pelajar didedahkan dengan bahan bacaan yang perlu
dipelajari, difahami atau dihafal dengan tujuan lulus dalam peperiksaan, mengambil
hati guru mereka dan membanggakan ibu bapa.
169

5.2.2 Perbincangan hasil dapatan yang diperoleh daripada analisis terhadap


persoalan kajian kedua

5.2.2.1 Persoalan 2: Berapa lamakah guru memperuntukkan masa untuk


menyerapkan unsur-unsur patriotisme dalam pengajaran dan
pembelajaran kelas Sejarah tingkatan 2 di empat jenis sekolah?

Bagi dapatan yang diperoleh, keempat-empat sekolah yang menjadi sampel


kajian telah menunjukkan sangat kurang masa diambil untuk tujuan pengajaran dan
pembelajaran unsur-unsur patriotisme dalam kelas Sejarah tingkatan 2. Walau
bagaimanapun, antara empat jenis sekolah, Sekolah Menengah Islam (SMI)
mempunyai tahap penerapan unsur-unsur patriotisme yang lebih tinggi. Dapatan ini
menunjukkan persamaan dengan dapatan yang diperoleh oleh Asmadi dan rakan-rakan
(2003). Kajian mereka mengenal pasti pembolehubah patriotisme di kalangan pelajar
IPTA di Malaysia, didapati tahap patriotisme pelajar-pelajar sekolah agama adalah
paling tinggi berbanding dengan rakan-rakan mereka dari aliran lain. Walau
bagimanapun, hasil kajian ini berbeza dengan hasil kajian mereka yang mengatakan
tahap patriotisme di kalangan pelajar IPTA adalah tinggi.

Di Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK), kelas 2A mendapat 4.25 minit


daripada 42 minit guru menyerapkan unsur-unsur patriotisme dalam pengajaran dan
pembelajaran kelas Sejarah. Ini bererti sebanyak 10.2 peratus atau kekerapan sebanyak
85 kali daripada 840 kali guru, pelajar atau kedua-duanya menyebut tentang unsur-
unsur patriotisme. Kelas 2B pula menunjukkan 0.4 minit daripada 35 minit waktu
pengajaran dan pembelajaran guru menyerap unsur-unsur patriotisme dalam kelas
Sejarah. Ini bererti 1.14 peratus atau 8 kali daripada 700 kali kekerapan guru dan
pelajar menyebut tentang unsur-unsur patriotisme. Analisis daripada kelas 2C pula
menunjukkan guru tidak menyerapkan unsur-unsur patriotisme langsung semasa
pengajaran dan pembelajaran dalam kelas Sejarah.

Seperti dapatan yang telah diperoleh dari temu bual dengan guru bahawa pelajar
yang kurang berminat dan menunjukkan sambutan yang dingin merupakan faktor
utama guru tidak kerap menyentuh tentang tajuk patriotisme.Sememangnya, menurut
170

Asmadi dan rakan-rakan (2003), pelajar yang terdidik di Sekolah Rendah Cina atau
India mempunyai idolanya di luar Malaysia. Bahasa yang dituturkan oleh pelajar di
sekolah Cina ada persamaannya dengan bahasa yang terdapat di Singapura, Hong Kong,
China dan Taiwan. Begitu juga dengan bahasa Tamil. Ini dengan sendirinya membawa
jiwa pelajar keluar dari konteks Malaysia.

Akan tetapi, satu hakikat yang wujud di Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK)
ialah semangat patriotisme di kalangan pelajar sama ada beraliran bahasa Melayu,
bahasa Cina atau bahasa Tamil adalah tidak menonjol. Malah keadaan ini telah menjadi
sesuatu yang tetap berlaku di jenis-jenis sekolah lain.

Di Sekolah Menengah Islam (SMI), kelas 2A mendapat 5.8 minit daripada 35


minit guru menyerapkan unsur-unsur patriotisme dalam pengajaran dan pembelajaran
kelas Sejarah. Ini bererti sebanyak 16.4 peratus atau kekerapan sebanyak 114 kali
daripada 700 kali guru, pelajar atau kedua-duanya menyebut tentang unsur-unsur
patriotisme. Kelas 2B pula menunjukkan 0.15 minit daripada 30 minit waktu
pengajaran dan pembelajaran guru menyerap unsur-unsur patriotisme dalam kelas
Sejarah. Ini bererti 0.5 peratus atau 3 kali daripada 600 kali kekerapan guru dan pelajar
menyebut tentang unsur-unsur patriotisme. Analisis daripada kelas 2C pula
menunjukkan guru menyerapkan unsur-unsur patriotisme sebanyak 0.25 minit daripada
30 minit semasa pengajaran dan pembelajaran dalam kelas Sejarah. Ini juga bererti
guru menyerap unsur-unsur patriotisme sebanyak 5 kali daripada 600 kali atau 0.8
peratus.

Di Sekolah Menengah Persendirian Cina (SMPC), kelas 2A mendapat 0.05


minit daripada 38 minit guru menyerapkan unsur-unsur patriotisme dalam pengajaran
dan pembelajaran kelas Sejarah. Ini bererti sebanyak 0.1 peratus atau kekerapan
sebanyak 1 kali daripada 760 kali guru, pelajar atau kedua-duanya menyebut tentang
unsur-unsur patriotisme. Kelas 2B dan 2C pula menunjukkan guru tidak menyerapkan
unsur-unsur patriotisme langsung semasa pengajaran dan pembelajaran dalam kelas
Sejarah.

Di Sekolah Menengah Swasta Inggeris (SMSI), kelas 2A mendapat 0.05 minit


daripada 40 minit guru menyerapkan unsur-unsur patriotisme dalam pengajaran dan
171

pembelajaran kelas Sejarah. Ini bererti sebanyak 0.1 peratus atau kekerapan sebanyak 1
kali daripada 800 kali guru, pelajar atau kedua-duanya menyebut tentang unsur-unsur
patriotisme. Kelas 2B pula menunjukkan 0.25 minit daripada 35 minit waktu
pengajaran dan pembelajaran guru menyerap unsur-unsur patriotisme dalam kelas
Sejarah. Ini bererti 0.7 peratus atau 5 kali daripada 700 kali kekerapan guru dan pelajar
menyebut tentang unsur-unsur patriotisme. Analisis daripada kelas 2C pula
menunjukkan guru menyerapkan unsur-unsur patriotisme sebanyak 0.4 minit daripada
35 minit semasa pengajaran dan pembelajaran dalam kelas Sejarah. Ini juga bererti
guru menyerap unsur-unsur patriotisme sebanyak 8 kali daripada 700 kali atau 1.1
peratus.

Secara kesimpulannya, guru Sejarah di empat jenis sekolah menengah iaitu


Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK), Sekolah Menengah Islam (SMI), Sekolah
Menengah Persendirian Cina (SMPC) dan Sekolah Menengah Swasta Ingeris (SMSI)
kurang memperuntukkan masa bagi menyerapkan unsur-unsur patriotisme semasa
pengajaran dan pembelajaran kelas Sejarah tingkatan 2. Antara keempat-empat jenis
sekolah tersebut, Sekolah Menengah Islam (SMI) paling tinggi kekerapan untuk
menyerapkan unsur-unsur patriotisme dalam kelas Sejarah iaitu sejumlah 122 kali,
Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) menduduki tempat kedua iaitu sebanyak 93
kali. Seterusnya ialah Sekolah Menengah Swasta Inggeris (SMSI) memdapat sejumlah
14 kali dan akhir sekali ialah Sekolah Menengah Persendirian Cina (SMPC) iaitu 1 kali
sahaja daripada 3 kelas yang telah dijalankan sesi pemerhatian.

Singh, Marimuthu dan Mukherjee (1990) telah mendapat dari kajian mereka
bahawa pelajar sukar menerima idea-idea tentang patriotisme semasa proses pengajaran
dan pembelajaran dijalankan, terutama semasa guru mata pelajaran Sejarah
mengadakan kelas mereka. Menurut mereka, ini adalah kerana fokus masyarakat awam
adalah tertumpu kepada lulus dalam peperiksaan. Anuar (2000) pula menjelaskan
bahawa pendidikan melalui kaedah penerapan dalam pendidikan Sejarah merupakan
satu usaha yang sia-sia yang menemui kegagalan.
172

5.2.3 Perbincangan hasil dapatan yang diperoleh daripada analisis terhadap


persoalan kajian ketiga

5.2.3.1 Persoalan 3: Apakah bandingan tahap pembangunan nilai-nilai patriotisme


dalam pengajaran dan pembelajaran kelas Sejarah tingkatan 2 di
empat jenis sekolah?

Analisis dapatan menunjukkan, secara keseluruhan, terdapat sebanyak 7.34


peratus perbezaan antara sekolah yang mempunyai tahap pembangunan nilai-nilai
patriotisme yang paling tinggi iaitu Sekolah Menengah Islam (SMI) dengan sekolah
yang mempunyai tahap pembangunan nilai-nilai patriotisme yang paling rendah iaitu
Sekolah Menengah Persendirian Cina (SMPC).

Persoalan bagaimana guru dapat menguasai atau menghadapi kelas Sejarah


dengan menarik minat pelajar terutama dalam konteks pembangunan unsur-unsur
patriotisme? Jackson (1989) mendapati fakulti atau maktab perguruan
bertanggungjawab ke atas kelemahan dalam pendidikan Sejarah di sekolah menengah.
Rodney (1994) menegaskan bahawa guru pelatih di maktab atau kuliah selalunya
merupakan penerima yang pasif dengan merekod banyak maklumat yang memerlukan
mereka memahami dan menganalisis serta merta. Oleh itu, apabila mereka berdiri di
depan pelajar di sekolah, perkara yang sama berlaku di sekolah menengah. Walau
bagaimanapun, terdapat kajian-kajian menimbulkan perhatian tentang isi kandungan
yang terlalu banyak dalam buku teks menghadapi masalah untuk menghabiskan silibus.
Accountability dan core business seseorang guru pula ialah mengajar apa yang terdapat
dalam sukatan pelajaran. Dilemma ini menyebabkan guru terpaksa meletakkan
pengajaran unsur-unsur patriotisme sebagai ‘kerja sampingan’.

Seperti maksud yang diterangkan dalam bab 2 tentang erti pembangunan nilai-
nilai patriotisme iaitu penyampaian atau persembahan guru Sejarah kepada nilai-nilai
positif dari aspek unsur-unsur patriotisme (yang telah dibincang di bab 1) membawa
kepada tamadun manusia. Maka tahap pembangunan nilai-nilai patriotisme ini menuju
kepada kawasan B, E, G, H, J, L dan O yang terdapat di jadual hubungan interaksi
173

antara guru dengan pelajar dalam kelas. Kawasan B, E, G, H, J, L dan O menunjukkan


guru menyampaikan nilai-nilai patriotisme kepada pelajar.
Di Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK), kawasan B, E, G, H, J, L dan O
menunjukkan sebanyak 4.02 peratus penyampaian guru tentang unsur-unsur patriotisme
dalam kelas Sejarah. Manakala di Sekolah Menengah Islam (SMI), terdapat 7.4 peratus
daripada waktu pengajaran dan pembelajaran kelas Sejarah tingkatan 2 sepanjang
pemerhatian, guru Sejarah menyampaikan mesej-mesej tentang unur-unsur patriotisme
kepada pelajar. Bagi Sekolah Menengah Persendirian Cina (SMPC), kawasan B, E, G,
H, J, L dan O menunjukkan 0.06 peratus guru menyampaikan unsur-unsur patriotisme
dalam kelas Sejarah dan di Sekolah Menengah Swasta Inggeris (SMSI), terdapat 1.57
peratus guru menyampaikan unsur-unsur patriotisme kepada pelajar semasa pengajaran
dan pembelajaran kelas Sejarah tingkatan 2.

Walaupun sekolah menengah Islam (SMI) menunjukkan peratusan yang paling


tinggi (6.4%), tetapi secara keseluruhan, peratusan bagi keempat-empat sekolah adalah
rendah. Oleh itu, keputusan ini menunjukkan tiada perbezaan dari segi tahap
pembangunan nilai-nilai patriotisme dalam pengajaran dan pembelajaran Sejarah
tingkatan 2 di empat jenis sekolah.
Menurut Abdul Rahim (1999), pengajaran mata pelajaran Sejarah oleh guru
tidak semata-mata untuk tujuan supaya pelajar menguasai fakta-fakta dan lulus dalam
peperiksaan. Sebaliknya pengajaran guru perlulah memberi kesan yang positif dan
menyeluruh kepada perkembangan intelektual dan minda yang akhirnya dapat
mencorakkan pelajar menjadi warganegara yang patriotik dan bersedia memberi
sumbangan kepada kemajuan negara.
Antara kelima-lima unsur patriotisme, unsur pertama iaitu ‘Berbangga sebagai
rakyat Malaysia’ mempunyai kekerapan yang paling tinggi (kekerapan sebanyak 200)
dalam interaksi antara guru dengan pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran
Sejarah bagi empat jenis sekolah menengah tersebut. Manakala unsur ‘Berdisiplin’
(kekerapan sebanyak 28) pula paling rendah kekerapannya guru berbincang dengan
pelajar dalam kelas Sejarah di empat jenis sekolah menengah. Dapatan ini
menunjukkan persamaan dengan dapatan yang diperoleh oleh Haminah (1999) dan
Trumay (2004). Hasil kajian ini menunjukkan bahawa tidak wujud sebarang perbezaan
dari segi jantina, aliran bahasa dan aliran pendidikan dalam pengamalan nilai-nilai
patriotisme.
174

Tambahan pula, penyelidikan secara soal selidik yang dijalankan oleh Haminah
(1999) dan Trumay (2004) jelas menunjukkan pelajar kurang mematuhi peraturan
sekolah, kurang yakin pada diri sendiri, kurang berkelaku adil, kurang menepati masa,
tidak berkelakuan sopan dan tidak rajin berusaha dalam kehidupan harian mereka.
Hakikat ini adalah tidak selaras dengan matlamat pendidikan negara yang memberi
penekanan kepada unsur nilai berkaitan dengan keperluan dan perkembangan individu
yang bertujuan untuk meninggikan kemampuan atau kebolehan individu supaya
berfungsi dalam kesejahteraan dan pembangunan negara.

Kajian Davies dan Mark (2002) telah mendapati bahawa guru menghadapi
kesukaran untuk melaksanakan pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum
pendidikan. Kajian mereka juga menimbulkan satu isu tentang isi kandungan tentang
pendidikan kewarganegaraan yang terlalu abstrak atau tidak mendekati dunia jagat.
Pada pendapat mereka, pendidikan kewarganegaraan seharusnya melibatkan pelajar
secara langsung untuk membawa perubahan kepada pelajar.

Guru harus mengambil peranan yang lebih aktif juga apabila mencerita tentang
soal pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Ini kerana guru, sama ada mahu
atau tidak mahu, merupakan orang yang menjadi pengantara menanam nilai dan cara
berfikir dari generasi ke generasi. Mohd. Kamal (1985) menyatakan kesepaduan dalam
kehidupan, nilai dalaman, nilai keagamaan penting untuk menjamin pembanguan
manusia dalam apa jua bidang untuk mengelakkan pelbagai-bagai keburukan
tingkahlaku. Pandangan ini adalah benar dan orang yang paling sesuai untuk
menggerakkan kemurnian hidup adalah para pendidik selain ibu bapa. Ajaran
Konfusionisme juga telah mengingatkan masyarakat Cina bahawa sekiranya seseorang
diajar tetapi tidak diberi ajaran, maka orang yang patut dipersalahkan ialah gurunya.
175

5.2.4 Perbincangan hasil dapatan yang diperoleh daripada analisis terhadap


persoalan kajian keempat

5.2.4.1 Persoalan 1: Apakah bandingan tahap penerapan nilai-nilai patriotisme dalam


pengajaran dan pembelajaran kelas Sejarah tingkatan 2 di empat
jenis sekolah?

Penerapan nilai patriotisme dalam erti kata sebenar ialah penyerapan atau
pemantapan nilai-nilai yang berkaitan dengan unsur-unsur patriotisme yang dimaktub
dalam sukatan pelajaran Sejarah tingkatan 2. Pengukurannya dibuat dengan cara
memerhatikan tindakan keperibadian individu dalam menjalankaan berbagai-bagai
aktiviti (Sufean, 1995). Oleh itu, kajian ini menentukan penerapan nilai berada di
kawasan E dan J yang terdapat dalam jadual hubungan interaksi antara guru dengan
pelajar dalam kelas Sejarah tingkatan 2 di empat jenis sekolah. Di kawasan –kawasan
ini juga terdapat interaksi sama ada secara dua hala (guru berbincang dengan pelajar)
yang memenuhi tafsiran penerapan nilai-nilai patriotisme.

Di Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK), jumlah peratusan bagi kawasan E


dan J yang terdapat penerapan nilai-nilai patriotisme ialah 0.13%. Manakala di Sekolah
Menengah Islam (SMI) ialah 0.7 peratus. Sekolah Menengah Persendirian Cina (SMPC)
mendapat 0 peratus penerapan unsur-unsur patriotisme dalam kelas Sejarah tingkatan 2
dan di Sekolah Menengah Swasta Inggeris (SMSI) pula, sebanyak 0.05 peratus
penerapan nilai-nilai patriotisme berlaku di dalam kelas sejarah tingkatan 2.

Dapatan ini adalah sukar membuat perbandingan antara keempat-empat jenis


sekolah tentang tahap penerapan unsur-unsur patriotisme dalam pengajaran dan
pembelajaran kelas Sejarah tingkatan 2. Analisis menunjukkan tahap penerapan unsur-
unsur patriotisme di empat jenis sekolah adalah rendah iaitu tidak mencapai walaupun 1
peratus. Oleh itu, adalah tidak bermakna bagi meninjau jenis sekolah mana yang paling
rendah atau paling tinggi tahap penerapan unsur patriotisme dalam kelas Sejarah.
Tetapi, soal penting disini ialah bagaimana mengambil langkah untuk mengelakkan
keadaan yang tidak menggalakkan terus berlaku.
176

Model pembelajaran Gould (2000-01) mencadangkan tujuh strategi membina


komuniti bilik darjah boleh menjadi panduan kepada para pendidik. Pertama ialah guru
menunjukkan proses demokrasi dalam kelas. Kedua, guru melayan pelajar dengan
hormat. Ketiga, guru memberikan pelajar satu suasana perbualan yang terlindung.
Keempat, mendiri model sokongan emosi. Kelima, menggalakkan perbualan yang
benar. Keenam, menggalakkan pelajar mencabar diri dan rakan sekelas dan akhir sekali,
meminta pelajar sendiri mereka tugasan yang mereka rasa bermakna. Strategi-strategi
ini tidak akan membawa kesan positif sekiranya guru tidak menghayati unsur-unsur
patriotisme dahulu dan menyepadukan isi kandungan dengan unsur-unsur patriotisme.
Strategi pengajaran dan pembelajaran guru harus dipertingkatkan dari masa ke semasa
agar unsur patriotisme dapat disematkan di sanubari pelajar.

Sementara itu, Buch dan Wolff (2000) mengemukakan model berasaskan


inkuiri (inquiry-based model) menggalakkan pelajar bertanya, mencari maklumat,
memberi idea, menguji hipotesis dan mencabar idea orang lain melalui kerja kumpulan
secara Collaboration. Pelajar dan instructor (guru) berkongsi satu matlamat,
bekerjasama untuk meningkatkan saling memahami. Pembelajaran Collaborative boleh
meningkatkan daya tanggapan seseorang pelajar secara signifikan dan secara positif
(Colbeck, Cabrera et. al., 2000). Collaboration bukan sahaja antara ahli kumpulan,
tetapi juga antara pelajar dengan guru atau pelajar dengan sekolah. Dalam keadaan ini,
maklumat atau idea tentang patriotisme yang bernas dapat dikongsi dalam masa yang
tertentu.

Para guru juga boleh merujuk kepada kaedah koperatif (Cooperative learning)
yang menurut Amy and Maureen (2002) dapat memberi perubahan yang positif
terhadap diri pelajar apabila guru mengadakan pengajarannya secara konsep persaingan
berbentuk kumpulan. Secara langsung, setiap pelajar dalam kelas akan mendapat
kebaikan kerana bantuan rakan sekumpulan. Hasil kajian juga menunjukkan bahawa
kecenderungan pelajar lemah untuk meminati mata pelajaran Sejarah boleh terlaksana
daripada ‘desakan lembut’ secara beransur-ansur daripada rakan sekumpulan. Hasil
kajian seperti ini dapat merangsang guru Sejarah untuk menggunakan kaedah
pengajaran koperatif agar minat pelajar dapat dibentuk. Pembelajaran koperatif
merupakan satu set strategi pembelajaran yang menggalakkan pelajar bekerjasama
177

berdasarkan struktur tugasan collaborative dan bukan cara persaingan antara individu
(Davis and Murrell, 1993).

Mata pelajaran Sejarah merupakan mata pelajaran teras dalam sistem


pendidikan di Malaysia. Secara langsung, mata pelajaran Sejarah memerlukan
komitmen yang tinggi di kalangan guru-guru Sejarah untuk memastikan kejayaan
objektif mata pelajaran ini. Sebelum ini, kebanyakan guru lebih selesa dengan
pengajaran yang berbentuk penerangan atau menyediakan nota-nota untuk pelajar.
Sudah sampai masa perubahan kaedah pengajaran ini dan menitik beratkan kaedah
yang disarankan.

5.3 Rumusan

Berdasarkan kepada kajian yang telah dijalankan, beberapa rumsan boleh dibuat
hasil daripadanya.

Pengkaji telah membuat andaian bahawa guru dan pelajar memahami peranan
mata pelajaran Sejarah sebagai mata pelajaran yang penting dalam penerapan unsur-
unsur patriotisme berdasarkan kajian-kajian lepas yang telah dijalankan di maktab
perguruan dan sekolah-sekolah. Walau bagaimanapun, guru atau pelajar mungkin tidak
sedar bagaimana meningkatkan peluang untuk membincang tentang unsur-unsur
patriotisme semasa pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sejarah. Unsur-unsur
patriotisme sebenarnya boleh dijadikan alat bagi meningkatkan komitmen generasi
muda dan masyarakat Malaysia untuk mendorong satu bentuk perjuangan yang
bermakna.

Secara pengkhususan, tahap pembangunan unsur-unsur patriotisme dalam


pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sejarah adalah rendah di empat jenis
sekolah menengah. Begitu juga dengan tahap penerapannya dalam kelas Sejarah juga
rendah. Maka adalah sangat penting bagi para guru terutamanya memandang serius
178

untuk meningkatkan kesedaran pelajar tentang unsur-unsur patriotisme. Tujuan ini


adalah supaya objektif mewujud masyarakat yang mempunyai semangat patriotisme
yang kental tercapai.

Walaupun dapatan kajian mnunjukkan kesemua unsur patriotisme ini perlu


diberi perhatian yang sama rata semasa pengajaran dan pembelajaran kelas Sejarah,
tetapi unsur ‘Berdisiplin’ perlu diberi perhatian lebih. Ini adalah kerana msalah disiplin
merupakan faktor penting dalam menghalang kesejahteraan negara sehingga
Kementerian Pelajaran Malaysia telah menyuarakan kerisauan tentang masalah ini.

Pengajaran dan pembelajaran dalam kelas Sejarah harus meletakkan unsur-


unsur patriotisme sebagai satu unsur yang bersepadu dengan isi kandungan yang ingin
disampaikan tetapi bukan sesuatu unsur yang tersendiri. Dapatan menunjukkan guru
lebih gemar menyentuh tentang unsur-unsur patriotisme dalam bentuk maklumat tetapi
bukan perbincangan dua hala antara guru dengan pelajar.

Akhir sekali, usaha yang bersungguh-sungguh dari pelbagai pihak yang terlibat
dalam proses pendidikan negara untuk meningkatkan pengamalan unsur-unsur
patriotisme adalah sangat penting. Ukuran bagi kejayaan ini adalah pelajar dapat
berbincang dengan guru tentang semangat patriotsme secara bebas, berpengetahuan dan
melalui pengalaman. Dengan ini, dipercayai matlamat melahirkan warga negara yang
berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeuapayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara dapat dicapai.

5.4 Cadangan

Bahagian cadangan akan dibincang dari dua aspek iaitu cadangan tindakan dan
cadangan kajian lanjutan. Cadangan tindakan bertujuan memberi cadangan kepada
pihak yang berkaitan supaya matlamat menerapkan unsur-unsur patriotisme dalam
kelas Sejarah bagi semua tingkatan berjaya dijalankan di seluruh negara khasnya.
179

Manakala cadangan kajian lanjutan berusaha memberi cadangan yang difikir berkaitan
dengan hasil dapatan analisis kajian ini.

5.4.1 Cadangan Tindakan

Dapatan kajian menunjukkan tahap pembangunan dan tahap penerapan


patriotisme adalah rendah. Dengan ini dicadangkan:

i. Peranan guru-guru dalam mata pelajaran Sejarah adalah penting untuk


menimbulkan semangat patriotisme di kalangan pelajar terutama para remaja yang
menuntut di sekolah menengah. Akan tetapi, guru-guru sekolah rendah juga perlu
memberi perhatian yang khusus dalam pembangunan semangat patriotisme di kalangan
pelajar sekolah rendah kerana golongan pelajar umur ini lebih senang menyerap
pengajaran guru. Kanak-kanak pada umur ini masih diibarat sebagai kertas putih dan
gurulah yang akan mewarnai mereka menjadi rakyat yang bukan sahaja berpengetahuan
tinggi, malah bersemangat patriotisme.

ii. Guru-guru sepatutunya menghayati dan mengamalkan unsur-unsur patriotisme


dalam diri mereka. Ini akan memastikan keberkesanan penerapan unsur-unsur
patriotisme kepada pelajar. Oleh itu, guru perlu menjadi contoh kepada pelajar sebagai
rakyat yang bersemangat kental tentang patriotisme. Oleh kerana mata pelajaran
Sejarah adalah pendukung utama dalam pemupukan unsur-unsur patriotisme, maka
guru-guru Sejarah bertanggungjawab menjalankan tugas ini. Guru harus
mempelbagaikan kaedah dan metodologi yang sesuai dan berkesan dalam pengajaran
dan pembelajaran Sejarah supaya pembentukan insan yang terdidik lagi bersemangat
patriotik dapat dilakukan.

iii. Guru boleh menggalakkan pelajar menjalankan kajian tentang Sejarah dengan
mengambil inisiatif untuk bertanya dan membincang terutama dalam soal
180

pembangunan patriotisme. Guru-guru Sejarah juga boleh membawa pelajar melawat ke


tempat-tempat bersejarah yang mempunyai kaitan dengan isi kandungan bagi memupuk
semangat cintakan negara di kalangan pelajar secara semulajadi. Sekolah juga boleh
mengadakan majlis-majlis berbentuk patriotisme yang melibatkan semua warga sekolah
tetapi bukan segolongan kecil sahaja. Dengan rasa kepunyaan bersama, masalah
disiplin mungkin boleh dikurangkan dan penghayatan nilai-nilai patriotisme dapat
diperkuatkan.

iv. Ibu bapa harus menaruh pandangan dan pemikiran yang positif terhadap
pengajaran dan pembelajaran patriotisme dalam kelas Sejarah. Masyarakat Malaysia
patut dikekalkan idea-idea ketimuran iaitu mementingkan nilai-nilai moral dan
kewarganegaraan. Individu yang terlalu materialistik dalam suasana negara Malaysia
bukan sesuatu yang patut berlaku. Hal ini kerana ia akan merugikan pertahanan negara
yang masih dalam status membangun. Program Khidmat Negara (PKN) dengan
sangkaan baik juga harus diterima oleh kaum ibu bapa. Harapan negara adalah sama
dengan harapan ibu bapa supaya anak-anak tampil ke depan, lebih gagah, berwawasan
dan bersemangat patriotik.

5.4.2 Cadangan Kajian Lanjutan

Diharap dengan percubaan awal ini, lebih banyak penyelidik akan menaruh
minat untuk meneruskan penyelidikan dalam bidang ini. Beberapa cadangan kajian
kepada pengkaji akan datang perlu diambil perhatian:

i. Metodologi pendidikan boleh menggunakan penyelidikan jenis eksperimen dan


kajian kes. Sesuatu cara pengajaran unsur-unsur patriotisme dalam kelas Sejarah boleh
diperkenalkan kepada sekolah dan melihat kesannya ke atas sikap, minat guru dan
pelajar serta interaksi guru dengan pelajar yang proaktif dalam kelas Sejarah.
Penyelidikan jenis ini dapat memberi satu model baru dalam pengajaran dan
181

pembelajaran mata pelajaran Sejarah. Kajian kes pula boleh meninjau keadaan sebenar
serta masalah yang dihadapi di sesebuah sekolah dan cara penyelesaian masalah
tersebut boleh dikemukakan. Kedua-dua jenis penyelidikan adalah praktikal dalam
menangani masalah yang dihadapi dalam pengajaran dan pembelajaran unsur
patriotisme mata pelajaran Sejarah.

ii. Sasaran kajian lanjutan boleh ditumpukan kepada sasaran sampel yang
berlainan dari kajian ini. Adalah dijangkakan sasaran sampel yang berlainan akan
memberikan dapatan yang berbeza. Ini kerana respon yang diterima daripada responden
adalah banyak dipengaruhi oleh budaya, latar belakang dan pengalaman sampel
tersebut. Pengkaji-pengkaji juga boleh membuat kajian dalam bidang ini dengan
mengambil sampel di negeri-negeri lain untuk mendapat satu paten yang boleh menjadi
teori atau rujukan yang konsisten kepada pengkaji lain.

iii. Kajian seterusnya juga boleh dilakukan untuk mengenalpasti masalah dan
halangan yang dihadapi oleh guru-guru mata pelajaran Sejarah dalam penerapan unsur-
unsur patriotisme di kalangan pelajar. Motivasi pelajar atau Willingness To
Communicate (WTC) juga boleh menjadi kajian seterus untuk mengenalpastikan minat
pelajar dalam kelas Sejarah serta kaedah-kaedah untuk membantu pelajar menukar
pandangan terhadap keberkesanan mata pelajaran Sejarah dalam mempengaruhi
kehidupan mereka supaya mementingkan nilai diri dan hidup bermakna.

5.5 Penutup

Pengajaran dan pembelajaran Sejarah tidak harus terkongkong dalam cara


tradisional yang mengutamakan ‘chalk and talk’. Lebih-lebih lagi negara Malaysia
merupakan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai etnik. Peningkatan mutu
pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sejarah terutama dalam pengajaran unsur-
unsur patriotisme amat penting. Ini bukan sahaja sebagai satu alat untuk integrasi
negara malah juga tepat dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Usaha
182

perlu diambil sama ada dari pihak pentadbiran negara atau pendidik dan penyelidik
supaya mutu pendidikan dipertingkatkan.

Sebagai kesimpulan, bidang ini memerlukan kajian lanjutan supaya pelbagai


masalah yan timbul semasa pengajaran dan pembelajaran unsur-unsur patriotisme
dalam mata pelajaran Sejarah dapat diselesai. Tambahan pula, satu pendekatan yang
lebih mesra kepada pelajar dalam mempelajari unsur-unsur patriotisme mata pelajaran
Sejarah harus dikaji. Dengan adanya kajian berkaitan dilakukan, mutu pengajaran
Sejarah sebagai alat perpaduan negara akan dapat ditingkatkan.
Lampiran A

Isi Kandungan Dalam Buku Teks Sejarah Tigkatan 2


Bab Kandungan

1 KEDUDUKAN STRATEGIK MENDORONG PENGUASAAN


BRITISH

1.1 Pertapakan Syarikat Hindia Timur Inggeris di Pulau Pinang


1.2 Tipu Helah Francis Light bagi Mendapatkan Pulau Pinang
1.3 SHTI Mengambil Seberang Perai
1.4 Pertapakan SHTI di Singapura
1.5 Perpecahan Kepulauan Melayu
1.6 Penubuhan dan Pentadbiran Negeri-Negeri Selat

2 KEKAYAAN HASIL BUMI MENDORONG CAMPUR TANGAN


BRITISH

2.1 Dasar Campur Tangan British di Negeri-Negeri Melayu


2.2 Keadaan di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang Memberi
Peluang Campur Tangan British
2.3 Residen Menggugat Kuasa Sultan dan Pembesar
2.4 Pengukuhan Kuasa British Melalui Pembentukan Negeri-Negeri Melayu
Bersekutu
2.5 Pembentukan Persekutuan Mencabar Kewibawaan Sultan

3 NEGERI-NEGERI MELAYU UTARA DAN JOHOR BENTENG


KESELAMATAN BRITIS

3.1 Negeri-negeri Melayu Utara Penampan Keselamatan British di Tanah


Melayu
3.2 Penasihat British Mengancam Kedaulatan Negeri-Negeri Melayu Utara
3.3 Pemodenan Johor Melambatkan Campur Tangan British

4 KEKAYAAN EKONOMI SARAWAK MENDORONG PENJAJAHAN


KELUARGA BROOKE

4.1 Perpecahan Membuka Ruang Penjajahan


4.2 Keluarga Brooke Meluaskan Kuasa
4.3 Keluarga Brooke Memantapkan Pentadbiran
4.4 Perubahan Ekonomi di Bawah Pentadbiran Keluarga Brooke
4.5 Perubahan Sosial di bawah Pentadbiran Keluarga Brooke
Lampiran A

5 KEKAYAAN EKONOMI SABAH MENARIK MINAT SYARIKAT


BORNEO UTARA BRITSH

5.1 SBUB Bertapak di Sabah


5.2 SBUB Mengukuhkan Kuasa di Sabah
5.3 SBUB Mengeksploitasi Hasil Bumi Sabah
5.4 Perubahan Sosial SBUB di Sabah

6 BRITISH MENGEKSPLOITASI EKONOMI

6.1 Kegiatan Pertanian Dagangan


6.2 Tanaman Baru Memantapkan Ekonomi British
6.3 Perkembangan Perusahaan Getah
6.4 Perkembangan Perusahaan Perlombongan
6.5 Pengeluran Hasil Hutan
6.6 Perkembangan Ekonomi Membawa Perubahan

7 PERJUANGAN RAKYAT TEMPATAN MENGEMBALIKAN


KEDAULATAN BANGSA

7.1 Perjuangan Mengembalikan Kedaulatan Kedah


7.2 Dol Said Pahlawan Naning
7.3 Rentap Wira Sarawak: Agi Idup Agi Ngelaban
7.4 Sharif Masahor Wira Sarawak
7.5 Dato’ Maharaja Lela Pejuang Kebanggaan Perak
7.6 Yamtuan Antah Mempertahankan Kedaulatan Seri Menanti
7.7 Dato’ Bahaman Pahlawan Pahang
7.8 Mat Salleh Menyanggah SBUB
7.9 Antanom Pahlawan Anak Rimba Berjiwa Besar
7.10 Tok Janggut Pejuang Jihad
7.11 Haji Abdul Rahman Limbong Pejuang Tani

8 KEBANGKITAN SEMANGAT KEBANGSAAN UNTUK


MENGANGKAT MARTABAT BANGSA

8.1 Maksud Semangat Kebangsaan


8.2 Perkembangan Negara Luar Memberi Inspirasi Perjuangan
8.3 Gerakan Islah Mencetuskan Kesedaran Kebangsaan
8.4 Intelektual Mematangkan Perjuangan
8.5 Perjuangan Nasionalisme Melalui Mata Pena
8.6 Kesepakatan Menjamin Keutuhan Perjuangan
Lampiran B

PANDUAN TEMU BUAL DENGAN GURU

1. Berapa tahunkah anda menjadi guru Sejarah?


2. Apakah opsyen anda semasa mengikuti kursus ijazah atau diploma pendidikan?
3. Bagaimana dengan penguasaan guru sendiri dalam pengajaran unsur-unsur
patriotisme?
4. Apakah cara pengajaran yang digunakan oleh guru semasa mengajar unsur-
unsur patriotisme?
5. Biasanya guru akan mengguna berapa lama untuk pengajaran unsur-unsur
patriotisme?
6. Pada pandangan guru, adakah unsur-unsur patriotisme sukar diselit dalam isi
kandungan Sejarah?
7. Pada pendapat guru, adakah pelajar perlu mempelajari unsur-unsur
patriotisme?
8. Apakah reaksi pelajar semasa guru menyentuh tentang unsur-unsur
patriotisme?
9. Adakah terdapat perbezaan dalam keupayaan pelajar bagi membincang
tentang unsur-unsur patriotisme?
10. Adakah pelajar mengambil inisiatif bertanya atau membincang tentang unsur
patriotsme sama ada di dalam atau di luar bilik darjah?
11. Apakah masalah yang dihadapi oleh guru dan pelajar dalam pengajaran dan
pembelajaran unsur-unsur patriotisme dalam kelas Sejarah?
12. Apakah cadangan guru untuk mengatasi masalah pengajaran unsur-unsur
patriotisme dalam kelas Sejarah?
Lampiran C
Chua Kheng Hoe
55, Jalan Tasek 16,
Bandar Seri Alam,
81750 Masai,
Johor.
______________________________________________________________________

Kepada
Puan Pengetua
SMK Taman Megah Ria
Jalan Jelatang 15,
81750 Masai. 21hb Ogos 2006.

Puan,

Memohon Kebenaran untuk Menjalankan Penyelidikan Ilmiah

Dengan hormatnya saya yang bernama seperti atas ialah pelajar Fakulti Pengajian
Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia dan telah mendaftar untuk mengikuti kursus
Pendidikan Dan Pembangunan. Butiran saya adalah seperti berikut:

NAMA PELAJAR : CHUA KHENG HOE

NO. MATRIK : MP022062

PROGRAM : SARJANA PENDIDIKAN

KOD KURSUS : TESIS MASTER

NAMA KURSUS : PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN

TAJUK PENYELIDIKAN : PEMBANGUNAN PATROTISME DALAM


PENGAJARAN MATA PELAJARAN SEJARAH
TINGKATAN DUA : PERBANDINGAN ANTARA
4 JENIS SEKOLAH MENENGAH

2. Saya dikehendaki membuat satu penyelidikan ilmiah seperti tajuk di atas.


Maklumat yang diperlukan boleh didapati berdasarkan penyelidikan di institusi puan.
Oleh yang demikian saya memohon kebenaran daripada puan untuk mengizinkan saya
menjalankan penyelidikan di institusi puan.

3. Jadual untuk menjalankan pemerhatian kelas dan salinan kelulusan daripada


Kementerian Pendidikan juga dilampirkan bersama surat ini. Segala kerjasama yang
puan berikan amat dihargai dan saya dahului dengan ucapan berbanyak terima kasih.
Sekian , terima kasih.

‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’

Yang benar,

_____________________
(CHUA KHENG HOE)
Jadual untuk Pemerhatian Dalam Kelas

Nama Guru Tingkatan Hari/Waktu Masa

Cik Hasniza 2D Jumaat / Waktu ke- 11.05am- 11.40am


7
Rajah 2.1 - Pengamalan Unsur-Unsur Patriotisme Melalui Mata Pelajaran Sejarah (Kerangka Konseptual Trumay 2004)

Ilmu Pengetahuan
C
*Sejarah
Negara Malaysia Penerapan
*Sejarah Negara Unsur-Unsur
Luar B
Patriotisme
*Kajian Sejarah E
D
Tempatan Aktiviti *Berbangga
sebagai Pengamalan
Pengajaran
Kemahiran Rakyat Malaysia Unsur-
Dan Pembelajaran
Penghayatan Unsur
*Inkuiri Dalam Sejarah *Bersemangat
Mata Pelajaran
*Pengumpulan sumber Setia Unsur-Unsur Patriotisme
*Kemahiran Pemikiran Sejarah Negara Patriotime Dalam
Sejarah
Yang Pelbagai
*Penjelasan Sejarah *Bersemangat Kehidupan
*Pemahaman Sejarah dan Menarik Kekitaan
*Empati
*Berdisiplin

Isu Semasa *Berusaha Dan


Produktif