Anda di halaman 1dari 2
ar tory = “mpi =? satan yang diteiobet ———= Dis mL Leta e.poy nh eo = ¥ 1.8.10. 10 Wika: babelya Alan mama dengaa ma ee WAL Leu 2e01 = 1,94.10™ molar karte Garni vidoe eat Catan As He = [BOY oF Fela mewepengerubi LHL x oud dang fain aicart 0.74 107%? jonisasi. wakin besar harga ahaa. ~ &, makin “knat_zeem atsu basa tereebut. Fa Ae ema Ky 2 Bas Leak ie 7 Ac. int > m2 Baca Font Ten mises! azem dalam larutan sir pe: S Rema Reoksi Pengionan Le 1 Asam kloride aici Accom perklorat | Ho10, | Asam suliat 8, 50, i HSOT 1 Aeon sulfite #, 50, HBO, Asm fosfat HPO, Te 197° HOS cot HY + mpot | 6.2 10? | 2 at 2- | peop” ge a + BO Asam Elvorids HF eo Wer Asan nbbrit HNO, = os Ht + Noy Azam format HCOOH «==> HY + coo” Asam asstat HCOOH 4 H*sCH coo 8 ene Agan karbonat H,0O, gos HY + HOO, Hoo] oH + code. Asam sulfida ws co was” RST mo owe Asam hivoklorit | HElIO) = Ht + cl1e7 Asan eianida HOW co HT + one woes 38 Sangat kust bila narga|Ka 2 Lo Lo : Kuat {a anvers 1,0 10° —— 1,0 107 heweh ) Sa antara 1.6 10 —— 1,0 107 Sengat lewah Ka < 107 Gontoh + Agam pol} protik lenah HPO, _ PETE, P07) Tana I H,PO, E Key * . [HPO] HPOt~ HLEOT Kay = mI red [a Po, Hj [pot HOA” —— oH * oT ta, 2 2 eed 4 = fupo? J Teteban pengionen bese dalam Jaruben aly pede 25°C Hana Pengionen Reakei Ko Pictilemin (C, 5, INESH.O = (0,8), NEHOHT 9.8 107 ietiiamin OHLNH +H, | pe CHLNHS HOH 3.7 107* snonia WH, 5H,0 ze NH OH 1,8 107° Bydresin BH HO. = H+ OAT 1.7 107 Hvdeckeilemin NHOHHH,O = = NH,OH? + OH” 1.1 10% Pyridin CoHNHHO cy CH eHT + OH one 1978 | Anilin CHMH tH, O > CH NHT + cHT 2,8 107** Rertondingan sutlab zat yong mengeme 1.6.4. Derajst Tonieast = al fe Jumak 2a 1A sweet ada, gengerainn estore DA cojem Jarutan elekirolit ada beberapa hal yang peru Cikemkekes = Zat clektrolit adalah gat-zat yang di dalam larvtennya (pelarut air) dapat menghantarken urug listrik. sw Hontaran arus listrik disebabkan terurainya sat elektro Ut menjadi partixel-partixel yang bermusten listrik yang disebub ion. = Blektrolit kuat adalah aat-sat epwbile dileruthan dalam eit, somusnya‘hanpir semuanya terurai weniedi ion—ion.