Anda di halaman 1dari 1

În vederea acordării tichetelor sociale persoanele solicitante trebuie să depună În vederea acordării tichetelor sociale persoanele solicitante trebuie

trebuie să depună
un dosar care să conțină următoarele documente: un dosar care să conțină următoarele documente:
o Cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea tichetelor sociale o Cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea tichetelor sociale
(tipizat de la registratura SAS Baicului); (tipizat de la registratura SAS Baicului);
o Acte de identitate pentru solicitant și, după caz, pentru toți membrii de familie o Acte de identitate pentru solicitant și, după caz, pentru toți membrii de familie
(copie); (copie);
o Dovezi de venit pentru solicitant și, după caz, pentru membrii familiei din luna o Dovezi de venit pentru solicitant și, după caz, pentru membrii familiei din luna
anterioară depunerii cererii (ex. talon pensie, talon alocație, talon șomaj, anterioară depunerii cererii (ex. talon pensie, talon alocație, talon șomaj,
fluturaș/adeverință salariu, declarație pe propria răspundere că nu realizează fluturaș/adeverință salariu, declarație pe propria răspundere că nu realizează
venituri, extras de cont etc.); venituri, extras de cont etc.);
o Adeverință de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice pentru anul o Adeverință de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice pentru anul
fiscal 2016 si 2017, pentru fiecare membru de familie adult; fiscal 2016 si 2017, pentru fiecare membru de familie adult;
o Dovezi cu privire la cheltuielile curente înregistrate cu maxim 3 luni înainte de o Dovezi cu privire la cheltuielile curente înregistrate cu maxim 3 luni înainte de
data solicitării (ex. facturi curent electric, telefon, gaze); data solicitării (ex. facturi curent electric, telefon, gaze);
o Adeverință emisă de asociația de proprietari/locatari/chiriași din care să reiasă o Adeverință emisă de asociația de proprietari/locatari/chiriași din care să reiasă
numărul și numele persoanelor trecute pe lista de întreținere; numărul și numele persoanelor trecute pe lista de întreținere;
o Adeverință eliberată de unitatea școlară care atestă că urmează o formă de o Adeverință eliberată de unitatea școlară care atestă că urmează o formă de
învățământ organizată potrivit legii, pentru toți copiii de vârstă școlară; învățământ organizată potrivit legii, pentru toți copiii de vârstă școlară;
o Adeverință că sunt în evidența agenției teritoriale pentru ocuparea forței de o Adeverință că sunt în evidența agenției teritoriale pentru ocuparea forței de
muncă, pentru încadrare în muncă, și nu au refuzat un loc de muncă ori muncă, pentru încadrare în muncă, și nu au refuzat un loc de muncă ori
participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de
formare profesională oferite de aceste agenții pentru toate persoanele cu vârsta formare profesională oferite de aceste agenții pentru toate persoanele cu vârsta
între 18-50 ani, care nu urmează o formă de învățământ organizată potrivit între 18-50 ani, care nu urmează o formă de învățământ organizată potrivit
legii, apte de muncă și care nu realizează venituri din salarii sau din alte legii, apte de muncă și care nu realizează venituri din salarii sau din alte
activități remunerate (Spătarul Preda nr.12, Tel.0213 132 446/ 0213 138 518); activități remunerate (Spătarul Preda nr.12, Tel.0213 132 446/ 0213 138 518);
o Adeverință/dovadă că beneficiază de sprijin alimentar din partea cantinelor o Adeverință/dovadă că beneficiază de sprijin alimentar din partea cantinelor
sociale (private/de stat) dacă este cazul; sociale (private/de stat) dacă este cazul;
o Certificate de încadrare în grad de handicap sau invaliditate (daca este cazul); o Certificate de încadrare în grad de handicap sau invaliditate (daca este cazul);
o Acte medicale care sa ateste starea de sanatate a solicitantului si/sau membrilor o Acte medicale care sa ateste starea de sanatate a solicitantului si/sau membrilor
de familie; de familie;
o Scrisoare medicala/ Adeverință medicala/ Recomandare medicală care sa o Scrisoare medicala/ Adeverință medicala/ Recomandare medicală care sa
contina diagnosticul precum si recomandarea privind achizitionarea unui contina diagnosticul precum si recomandarea privind achizitionarea unui
dispozitiv medical/ Recomandare pentru interventie urgenta eliberata de Serviciul dispozitiv medical/ Recomandare pentru interventie urgenta eliberata de Serviciul
Interventie Urgențe Sociale sau partenerii în programe medico-sociale ai Interventie Urgențe Sociale sau partenerii în programe medico-sociale ai
D.G.A.S.P.C. Sector 2 D.G.A.S.P.C. Sector 2
o În situația persoanelor /famililor care au mai beneficiat de ajutoare în natură o În situația persoanelor /famililor care au mai beneficiat de ajutoare în natură
constând în tichete sociale pentru anul în curs, dovezi privind modul de utilizare constând în tichete sociale pentru anul în curs, dovezi privind modul de utilizare
al acestora; al acestora;
o D.G.A.S.P.C. Sector 2 poate solicita orice alte documente justificative care să o D.G.A.S.P.C. Sector 2 poate solicita orice alte documente justificative care să
reflecte situația existentă a solicitanților. reflecte situația existentă a solicitanților.
o DVBL o DVBL