Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU

KELAS PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN

Nama: Tarikh Lahir: Tarikh Mula: Tarikh Semak:


Jackie Junior John 21.3.2008 5hb Februari 2018 5hb Mac 2018

Komponen: Umur:
Sains 10 Tahun

Pengetahuan sedia ada: 1. Murid pernah melihat gambar planet-planet melalui


pembacaan, media sosial dan di televisyen.

Matlamat jangka panjang: 1. Murid dapat menyusun urutan planet dalam sistem suria
tanpa bimbingan guru.

Kekuatan / Minat: Kekuatan:


1. Murid boleh memahami arahan mudah
2. Murid boleh memberi respon segera terhadap arahan

Minat:
1. Murid meminati alam semesta
2. Murid minat menonton video

Kelemahan / Masalah yang 1. Daya ingatan yang singkat


dikenal pasti: 2. Mudah hilang fokus
Objektif Jangka Pendek Pendekatan Penilaian / Tarikh / Tanggungjawab

1. Murid dapat menyatakan bahawa 1. Tayangan video tentang sistem suria 1. Pemerhatian:-
terdapat 8 planet yang berbeza (visual dan audio yang menarik) a. Urutan susunan planet dalam
dalam sistem suria. sistem suria yang betul dan tepat.
2. Murid dapat menyusun urutan planet 1.1 Guru menayangkan beberapa video b. Memahami arahan.
dalam sistem suria tentang sistem suria. c. Memberi respon pada arahan
-Guru berbual / memberi arahan kepada dengan betul.
murid dengan menekankan beberapa
perkara dalam video tersebut. 2. Kerjasama guru-guru mata pelajaran
-Contohnya memperkenalkan terdapat 8 dan juga pembantu pengurusan murid.
planet dalam sistem suria.
a. Guru meminta murid mengira berapa 3. Kerjasama ibu bapa dan keluarga –
planet yang berlainan yang terdapat pengukuhan berterusan dalam keluarga
dalam video. contohnya menyuruh murid untuk
b. Guru menekanankan bahawa menyebut urutan susunan planet dalam
terdapat 8 planet dalam sistem suria. sistem suria (sebelum mandi, sebelum
c. Ganjaran diberikan jika murid boleh tidur dan lain-lain)
menyatakan berapa planet yang
terdapat dalam sistem suria.
-Guru menayangkan Video yang mempunyai Tarikh penilaian: ___________________
lagu tentang urutan planet dalam sistem
suria dan menyuruh murid menyanyikan
bersama-sama dengan gerakan mudah.
2. Kad Imbas / Slaid Powerpoint / Benda
Maujud
-Guru memperkenalkan planet dalam sistem
suria dengan menggunakan kad imbas / slaid
powerpoint / benda maujud (glob).
a. Kad imbas: Memperkenalkan kepada
murid terdapat 8 planet dalam sistem suria.
b.Slaid powerpoint: Memperkenalkan planet
melalui visual (gambar planet-planet) serta
nama planet dengan urutan yang betul.
c. Benda maujud: Memperkenalkan planet
dengan glob dan urutan planet dengan betul.
-Murid mengajuk semula apa yang
diterangkan oleh guru dengan gaya yang
digayakan oleh guru (‘Whole – Brain
Teaching’)

3. Perbualan / Arahan – arahan mudah


- Guru melaksanakan aktiviti seperti
mewarna planet yang terdapat dalam sistem
suria mengikut urutan sambil berbual.
-Contohnya:
a. Guru menyediakan lembaran kerja
yang terdapat 8 planet yang berbeza.
Murid harus mewarna planet tersebut
mengikut urutan planet dalam sistem
suria dengan arahan dan pantauan
guru.
b. Ganjaran diberikan jika murid dapat
mewarna planet mengikut urutan
dengan betul.
- Guru menyuruh murid menyusun planet
dengan urutan yang betul dengan berbual.
- Ganjaran makanan / pujian diberikan jika
murid dapat menyusun planet dengan urutan
yang betul.

*Lembaran kerja akan diberikan apabila


selesai sesuatu aktiviti yang dijalankan
untuk menguji dan mengukuhkan
kefahaman murid.
Tandatangan ibu bapa / prnjaga: Tarikh Bersidang Awal: Tandatangan ibu bapa / prnjaga: Tarikh Bersidang Akhir:

…………………………………….. ……………………………………..
(Nama:……………………………) (Nama:……………………………)

Tandatangan guru: Tandatangan guru:

…………………………………….. ……………………………………..
(Nama:……………………………) (Nama:……………………………)
Rujukan

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Dokumen standard kurikulum dan pentaksiran sains
tahun 4. Putrajaya: Bahagian pembangunan kurikulum.

Murray, J. (2015). All about whole-brain teaching strategies. Diambil pada 10hb Februari 2018
daripada http://www.teachhub.com/all-about-whole-brain-teaching-strategies.

Anda mungkin juga menyukai