Anda di halaman 1dari 8

“Hampir 70 peratus rakyat Malaysia belum pernah menjalani ujian

Jaga kesihatan telinga - pendengaran. Malah, kebanyakan salah sangka bahawa ujian telinga
dan pendengaran adalah sama.
Kesihatan
“Jika mereka berasa mempunyai masalah pendengaran, 60 peratus
Rosmah Dain akan mendapatkan pemeriksaan dan rawatan pakar telinga, hidung
dan tekak (ENT), manakala selebihnya akan mendapatkan rawatan
Tidak seperti kesihatan organ lain, seperti mata misalnya, yang lazim dan pemeriksaan daripada doktor atau pengamal perubatan am.
diberikan perhatian dengan menjalani pemeriksaan, telinga adalah
organ yang paling jarang diambil berat oleh semua. “Sesetengahnya pula cuba mendapatkan alat bantuan pendengaran
dari kedai atau menggunakan kaedah rawatan tradisional atau
Tidak ramai yang mahu menjalani ujian pendengaran, malah merawat sendiri.
menyifatkan telinga tidak akan berlaku sebarang masalah
sehinggalah berlaku sebaliknya. “Hakikatnya, cara paling berkesan adalah pergi berjumpa ahli
audiologi yang khusus dalam pengurusan kehilangan pendengaran.
Menurut tinjau selidik Nessa (penyedia penyelesaian penjagaan
pendengaran) yang dijalankan di seluruh negara pada tahun lepas, “Ahli audiologi ialah profesional terlatih yang mengukur atau
masalah pendengaran paling biasa yang dialami orang ramai ialah mendiagnos isu-isu pendengaran atau kehilangan pendengaran dan
telinga berdengung (35 peratus), kesukaran untuk mendengar (25 layak untuk memasangkan alat bantuan pendengaran,” tegasnya.
peratus) dan selebihnya tidak pasti akan gejala-gejala yang dialami
mereka. Kata Araujo, kehilangan pendengaran adalah sebahagian daripada
proses semula jadi dalam hidup apabila usia semakin meningkat.
Ketua Pegawai Operasi Nessa, Helder Araujo menjelaskan, ramai
antara mereka yang mengesyaki atau diberitahu berlaku risiko Justeru, adalah perlu menjalani pemeriksaan pendengaran setiap
kehilangan pendengaran, tidak tahu di mana untuk mendapatkan tahun, seperti mana kita menjalani pemeriksaan kesihatan badan dan
bantuan. mata.

Kebanyakannya menggunakan kaedah sendiri seperti mengorek Jelasnya, apabila kehilangan pendengaran disahkan, penyelesaiannya
telinga dengan putik kapas atau menggunakan kaedah tradisional adalah dengan memakai alat bantuan pendengaran, biarpun ramai
termasuk terapi lilin telinga, yang boleh memudaratkan telinga. yang keberatan untuk mendapatkan alat berkenaan.
“Mengikut penyelidikan, 90 peratus daripada orang yang kehilangan Malah, gaya hidup moden yang sentiasa mendedahkan kita kepada
pendengaran di Malaysia tidak menggunakan alat bantuan pencemaran bunyi menyebabkan usia kehilangan pendengaran
pendengaran walaupun masalah ini boleh membawa kesan fizikal semakin menurun.
dan psikologi ke atas kehidupan mereka.
“Pada 2015, WHO juga melaporkan bahawa 1.1 bilion remaja dan
“Usaha untuk memulihkan pendengaran boleh terkesan akibat orang dewasa muda berdepan dengan risiko kehilangan pendengaran
tanggapan kurang tepat mengenai alat bantuan pendengaran yang disebabkan tahap bunyi yang tidak selamat akibat pendedahan
dianggap mahal, atau kebimbangan akan dilabel sebagai ‘tua’ dan terlalu lama kepada peralatan audio peribadi, kelab, konsert dan
‘kurang upaya. tempat kerja yang bising.

“Sesetengahnya pernah mencuba alat bantuan pendengaran tetapi “Di Malaysia seramai 1,307 kanak-kanak sekolah rendah yang
tidak mendapat kesan yang memuaskan. Ada pula yang mungkin dipilih secara rambang telah diperiksa untuk mengesan kehilangan
telah membeli amplifier (penguat bunyi) yang boleh memburukkan pendengaran dan gangguan bahagian tengah telinga,” katanya.
lagi keadaan atau tidak tahu di mana untuk mendapatkan alat
bantuan pendengaran yang baik dan sesuai,” katanya. Beliau berkata, Kementerian Kesihatan juga mendedahkan,
pendengaran yang baik penting untuk menjamin perkembangan
Dalam pada itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) kanak-kanak secara keseluruhan.
menganggarkan bahawa pada peringkat global, seramai 360 juta
orang (5.3 peratus) penduduk dunia) mengalami kehilangan Jika kehilangan pendengaran tidak dikesan semasa lahir, boleh
pendengaran yang memudaratkan. mengakibatkan kelewatan pembelajaran bahasa dan perkembangan
sosial.
Dianggarkan bahawa lebih 25 juta orang di Asia Tenggara
mengalami kehilangan pendengaran ‘yang boleh menjejaskan Justeru, intervensi awal banyak membantu menambah baik
keupayaan’. prognosis kanak-kanak untuk mencapai pertumbuhan dan
perkembangan sosial, emosi dan bahasa secara normal.
Menurut Araujo, seorang daripada tiga orang menunjukkan tanda-
tanda kehilangan pendengaran apabila mencapai usia 65 tahun,
malah, 30 peratus daripada penduduk Malaysia berusia melebihi 60
tahun telah mengalami kehilangan pendengaran.
0 - 6 tahun. Contoh: Kelompok bermain (play group) dan Taman Kanak-
Macam Jenis Pendidikan kanak (TK)

Sekolah Di Indonesia
2 . Pendidikan Dasar
Ditulis oleh: Andrean Perdana
Pendidikan dasar adalah pendidikan yang wajib diikuti seorang anak
Berikut ulasan mengenai Macam Jenis Pendidikan Sekolah Di Indonesia,
selama 9 tahun. Pendidikan ini merupakan awal dari pendidikan seorang
yang dapat kalian jadikan acuan untuk belajar. Silahkan disimak!
anak karena melatih seorang anak untuk membaca dengan baik,
mengasah kemampuan berhitung serta berpikir. Pendidikan dasar
Saat ini, pendidikan di sekolah telah dapat dinikmati oleh berbagai
mempersiapkan seorang anak untuk memasuki jenjang pendidikan
kalangan dan golongan. Berbagai sekolah didirikan untuk menjadi tempat
menengah. Pendidikan dasar umumnya dibagi menjadi 2 tahap, yaitu 6
atau sarana pendidikan bagi anak. Berbagai kurikulum juga dikembangkan
tahun pertama di kelas 1 sampai 6. Kemudian dilanjutkan tahap
untuk sekolah agar dapat membantu anak memiliki cara belajar yang baik
berikutnya pada kelas 7 sampai 9 selama 3 tahun.
dan bermutu.

Usia: mulai usia 7 tahun.


Bagi sebagian besar masyarakat, mereka bisa mendapatkan pendidikan
Contoh pendidikan dasar tahap pertama (6 tahun):
umum di sekolah dengan mudah. Yang termasuk pendidikan umum
a . Sekolah Dasar (SD),
adalah pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Beberapa jenjang
b . Madrasah Ibtidaiyah (MI)
pendidikan yang ada di berbagai sekolah di Indonesia yaitu:

Contoh pendidikan dasar tahap kedua (3 tahun):


a . Sekolah Menengah Pertama (SMP),
1 . Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
b . Madrasah Tsanawiyah (MT)
Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD adalah jenjang pendidikan paling
awal. Jenjang pendidikan ini memang tidak wajib diikuti seorang anak,
mengingat orang-tua juga memiliki kemampuan penuh untuk
melakukannya. Pada jenjang ini, anak akan dibina agar siap memasuki
pendidikan umum. Karena itu, pada jenjang ini lebih ditekankan untuk
merangsang pikiran anak dan perkembangan jasmani seorang anak. Usia:
3 . Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan


menengah diselenggarakan selama 3 tahun. Beberapa jenis pendidikan
menengah juga telah mempersiapkan seseorang memiliki keterampilan
tertentu untuk dipersiapkan langsung ke lapangan kerja.
Contoh: Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA)
Contoh sekolah kejuruan: Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah
Aliyah Kejuruan

4 . Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan lanjutan dari pendidikan menengah.


Pendidikan tinggi diselenggarakan bukan lagi di sekolah melainkan di
perguruan tinggi.
Contoh: Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, Universitas
Orang Tua Sebagai Guru Untuk menumbuhkan anak cerdas, maka mereka tidak hanya butuh
benda dan permainan, namun juga membutuh orang lain. Ini berarti
Pertama Dalam Hidup - bahwa mereka harus mempunyai teman yang banyak. Teman ereka
tidak musti semua anak-anak yang cerdas. Dari sana kelak mereka
Pendidikan Anak bisa kenal dengan watak dan kualitas teman. “Si Jeki jadi bodoh
karena suka buang-buang waktu dan menunda ninda pekerjaan”.
Ditulis oleh: Andrean Perdana Keadaan teman yang lain adalah ada yang bodoh, pintar, pemalas,
sportif, dan lain-lain.
Berikut ulasan mengenai Orang Tua Sebagai Guru Pertama
Dalam Hidup - Pendidikan Anak, yang dapat kalian jadikan acuan Agaknya orang tua juga perlu mengenal teknik pengajaran di rumah,
untuk belajar. Silahkan disimak! mungkin dalam bentuk menceramahi anak, memberi contoh,
menyuruh, mendikte dan sebagainya. Namun cara mendidik ang
“Siapakah guru pertama kamu dalam hidup, yang mengajar kamu lebih baik adalah dengan membiarkan anak untuk berbuat dan
dalam bersopan santun, yang mengajarkan kamu cara mencobanya langsung. Sejak usia 0-5 tahun, anak memang paling
berkomunikasi, dan yang mengajarkan kamu bagaimana cara hidup baik belajar lewat bermain dan menggunakan objek. Mengapa
sehat ?” Maka semua anak akan menjawab serentak “ayaaaah dan demikian ? Ya karena mereka butuh pengalaman nyata.
ibuuu !!” Tentu saja para orang tua. Memang benar bahwa itulah
bahagian dari tanggung jawab orang tua dalam mendidik dan Waktu adalah faktor pertama dalam pendidikan. Disini bukan bearti
merawat pertumbuhan anak. yang dibutuhkan adalah waktu yang lama. Apa gunanya bermain dan
belajar begitu lama kalau anak merasa bosan. Bagi orang tua yang
Orang tua sebagai pendidik anak idealnya harus merencanakan dan punya karir padat, lebih baik melowongkan sedikit waktu untuk
menyusun kegiatan anak di siang hari untuk bermain, sejak mereka mlakukan kebersamaan yang menyenangkan bersama anak lewat
berusia bayi kapan perlu hingga mereka berusia remaja. Tentu saja bermain, bercakap, dan belajar bareng. Waktu yang dihabiskan
mereka perlu menyediakan sarana untuk berbagai aktivitas dalam orang tua bersama anak untuk mengobrol akan menguatkan ikatan
rangka mengembangkan intelegensi mereka. antara orang tua dan anak.

Apakah musti sarana yang serba mahal dan serba elektronik dan Sebagaimana dikatakan bahwa orang tua adalah guru pertama anak,
serba digital ? Tentu saja tidak, karena tidak semua orang tua yang musti menjadi guru yang terhebat bagi mereka. Orang tua yang
memiliki uang yang berlebih. Maka benda-benda sederhana seperti punya prinsip masa bodoh, akan berpotensi menghancurkan masa
balok-balok, majalah bekas, crayon, peralatan yang ada di rumah depan anaknya sendiri. Orang tua adalah juga psikolog terbaik bagi
juga bisa memberi nilai edukatif bagi anak. anak, karena dialah orang yang selalu mengamati pertumbuhan dan
perkembangan anak. Mereka akan melihat bakat dan minat anak
sejak usia dini. Sebagian anak, misalnya, memperlihatkan bakat
khusus pada musik dan seni saat usia dini. Namun bakat matematika
dan bahasa bisaanya terlihat agak terlambat. Albert Einstein, sebagai
contoh, yang dianggap sebagai anak bodoh karena
perkembangannya terlambat saat di sekolah.

Orang tua biasanya menemukan karakter khusus anak melalui


observasi harian. Kadang-kadang juga menemui hal hal yang cukup
kontra dan serba aneh. Juga, kadang kala anak yang punya bakat/
cerdas melakukan pekerjaanya tidak rapi dan tidak tertarik terhadap
pekerjaan yang berulang-ulang. Selanjutnya bahwa sekolah tidak
dapat diharapkan begitu banyak dalam menyediakan fasilitas buat
anak berbakat. Orang tua sendirilah yang musti menyediakan buku
dan perlengkapan khusus mereka.
http://www.layarsukses.com/kelebihan-membaca-jadikan-membaca-amalan- membaca di internet seperti laman web, blog, forum, ebook dan
hidup/http://www.layarsukses.com/kelebihan-membaca-jadikan-membaca-amalan-hidup/
banyak lagi

Kelebihan Membaca – Jadikan Sebenarnya membaca tak kira la membaca apa pun mempunyai
banyak kelebihannya yang jarang kita nampak. Dalam artikel ini
Membaca Amalan Hidup saya akan menerangkan beberapa kelebihan membaca tak kira la
baca apa pun asalkan benda tu boleh dibaca. Dari buku hinggalah ke
internet asalkan benda yang dibaca itu bermanfaat pasti anda akan
mempunyai banyak faedahnya. Antara kelebihan dan faedah
apabila suka membaca adalah:

1. Yang ini hampir semua orang tahu dan pernah dengar kan. Iaitu
membaca dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Dengan
membaca kita dapat menambahkan ilmu pengetahuan tentang ilmu-
ilmu di sekeliling kita. Tapi ianya juga bergantung kepada bahan
bacaan yang dibaca juga. Kalau bahan bacaan itu berbentuk ilmiah
pasti ia dapat menambahkan ilmu pengetahuan kita. Ilmu
pengetahuan itu pasti berguna untuk masa sekarang ataupun masa
hadapan anda.

2. Sebenarnya membaca adalah satu senaman juga. Membaca


adalah satu senaman minda. Anda akan menghadapi hari-hari
yang tenang kerana dapat berfikir dengan baik oleh kerana anda
Assalamualaikum dan Salam Sejahtera. mempunyai minda yang sihat. Jika anda menganggap yang senaman
tubuh badan itu sangat penting untuk mendapat kesihatan yang sihat
Ramai yang masih kurang minat suka membaca dalam diri mereka. maka begitu la juga senaman minda ini untuk kesihatan minda
Mereka menganggap yang membaca itu satu benda yang anda. Dengan membaca anda akan melakukan satu proses aktif
membosankan. Pertama kali semasa wahyu pertama diturunkan minda anda. Ini kerana anda menggunakan sel-sel dalam otak untuk
kepada baginda Rasulullah S.A.W pun menyuruh baginda untuk berfikir dan mengaktifkan sel-sel tersebut seterusnya membuatkan
iqra” iaitu (membaca). Jadi disini kita boleh nampak betapa minda anda menjadi lebih sihat.
pentingnya membaca dalam islam. Setiap orang akan cepat merasa
bosan apabila membaca. Bahan bacaan tidak hanya terhad kepada
buku-buku sahaja tapi anda boleh juga membaca secara online iaitu
3. Jika anda rajin membaca anda akan mempunyai kelebihan 6. Apabila anda rajin membaca ia akan meningkatkan kreativiti
untuk fokus. Fokus adalah memberi tumpuan dengan sepenuhnya dalam kotak fikiran anda sebenarnya. Anda seorang yang rajin
dalam apa saja perkara yang dilakukan. Kelebihan apabila anda membaca tentang kepelbagaian kehidupan dan ini akan memberikan
dapat fokus adalah anda tidak akan kelam kabut jika menghadapi anda inspirasi kepada idea-idea yang baru. Dengan penambahan
sebarang situasi ataupun masalah. Anda dapat memberi tumpuan maklumat-maklumat yang lebih ia akan membantu memajukan
sepenuhnya untuk menyelesaikan sesuatu masalah itu. Dan sudah bahagian kreatif dalam minda anda dimana ia menyerap
semestinya anda akan dapat menyelesaikan masalah itu dengan pembaharuan kedalam proses pemikiran. Seterusnya anda akan lebih
tenang. kreatif untuk melakukan sesuatu perkara yang baru dalam hidup
anda.
4. Membaca akan meningkatkan memori anda. Kalau anda tidak
menggunakan memori, lama-lama memori anda akan menjadi 7. Adakah anda selalu merasa bosan?biasanya anda akan cepat untuk
lemah. Permainan seperti teka silangkata akan mengurangkan risiko merasa bosan kerana anda tiada aktiviti untuk dilakukan. Tahukah
anda untuk nyanyuk di hari tua. Walaupun membaca bukan sejenis anda membaca akan mengurangkan rasa bosan? Jika anda
permainan, ia dapat membantu meregangkan otot-otot memori merasa bosan cuba cari bahan untuk dibaca tak kira la dari mana pun
dalam cara yang sama seperti anda bermainan permainan yang sumbernya. Mungkin apabila anda membaca sesuatu itu anda akan
menggunakan memori. Ini kerana membaca memerlukan ingatan terjumpa sesuatu yang anda minat, maka anda akan merasa kurang
lebih lanjut tentang apa yang anda baca itu. Secara tak langsung rasa bosan dan seterusnya menghentikan rasa bosan anda itu.
akan meningkatkan kekuatan memori anda.
8. Membaca akan mengurangkan stress atau tekanan. Jika anda
5. Meningkatkan disiplin dalam diri adalah sukar bagi sesetengah selalu merasa tertekan ataupun banyak menghadapi masalah pasti ia
orang. Membaca akan melatih anda untuk menjadi seorang yang akan menyusahkan hidup anda. Apabila anda membaca mungkin
berdisiplin. Ini kerana apabila anda selalu membaca anda telah anda dapat melupakan seketika sesuatu masalah anda itu ataupun
membuatkan masa membaca sesuatu yang anda tahu dan anda mesti anda membaca sesuatu yang menghiburkan anda sudah pasti ia akan
lakukan pada masa-masa tertentu. Tapi ada siapa-siapa yang menghilangkan rasa stres dan tekanan dalam diri anda itu. Maka
membuat jadual membaca dalam sehari?anda ada buat ke?sangat dapat dilihat yang membaca dapat membantu anda dari keluar
sedikit yang melakukan. Itulah sebabnya apabila anda menambahkan tekanan dan stres.
aktiviti membaca dalam jadual seharian dan sentiasa melakukannya
anda akan meningkatkan tahap disiplin dalam diri anda. Anda juga
mungkin merasa tidak selesa jika tidak membaca pada satu-satu hari,
itu bermakna tahap disiplin untuk membaca dalam diri anda sangat
tinggi.