Anda di halaman 1dari 10

PROJEKT

LËNDA: Informatikë
TEMA:
Trupat gjeometrikë

PUNOI :
#MesueseAurela
Ese Dhe Projekte Per Studentet
GJEOMETRIA
Gjeometria në vetvete është një degë e matematikës
që studion figurat e rreafshit dhe hapësirës e
relacionit midis tyre. Fjala GJEOMETRI vjen nga

greqishtja e vjetër dhe do të thotë “ matje e tokës „.


Gjeometria gjendet në çdo
vend e mjedis.

TRUPAT
GJEOMETRIKË
Një përdorim më të gjerë
zënë trupat gjeometrikë.
Mund t´i shohim kudo: në
inxhinieri dhe në
arkitekturë; në shkeca të
tjera si fizika e shumë të tjera; në sendet shkollore e
shtëpiake etj.
KARAKTERISTIKAT E TYRE
1. Zënë vend në hapësirë
2. Kanë tre përmasa: gjatësi; gjerësi; lartësi
3. Kanë vëllim
4. Hapja e tyre ka sipërfaqe

STEREOMETRIA
Stereometria është ajo degë e matematikës që studion
trupat gjeometrikë. Ajo quhet ndryshe GJEOMETRIA NË
HAPËSIRË. Figurat plane ndryshojnënga trupat
gjeometrikë sepse:
1. Figurat plane zënë vend në plan
2. Kanë dy përmasa: gjatësi; gjerësi
3. Kanë sipërfaqe që gjendet: gjatësi X gjerësi
KUBI
Kubi është një trup gjeometrik që bën pjesë tek
shumëfaqëshat.
➢ Ka 6 faqe katrore kongruente
➢ Ka 8 kulme të baraslarguara nga njëra-tjetra
➢ Ka 12 brinjë të barabarta
➢ Vëllimi gjehet si më poshtë:

Objekte në formën e kubit që i shohim në jetën e


përditshme:

RUBIX DHURATA AKULLI

ZARI KOLLTUK
KUBOIDI
Kubi është një trup gjeometrik që bën pjesë tek
shumëfaqëshat.
➢ Ka 4 faqe drejtkëndore dhe 2 faqe katrore
kongruente
➢ Ka 8 kulme
➢ Ka 12 brinjë, ku janë 8 brinjë të barabarta dhe 4
brinjë të barabarta
➢ Vëllimi gjehet si më poshtë:

Objekte në formën e kuboidit që i shohim në jetën e


përditshme:

LIBRAT LAVATRIÇJA FRIGORIFERI

NDËRTESA TË LARTA
PIRAMIDA KATRORE
Piramida është një trup gjeometrik që bën pjesë tek
shumëfaqëshat.
➢ Ka 4 faqe, ku baza është shumëkëndëh dhe faqet
anësore janë kongruente
➢ Ka 4 kulme
➢ Ka 8 brinjë të barabarta
➢ Vëllimi gjehet si më poshtë:

Objekte në formën e piramidës katrore që i shohim


në jetën e përditshme:

PIRAMIDAT ÇATIA NDËRTESA


SFERA
Sfera është një trup gjeometrik që bën pjesë tek
trupat rrotullues.
➢ Ka 1 faqe
➢ Nuk ka kulme
➢ Nuk ka brinjë
➢ Përftohet nga rrotullimi i plotë (360˚) i një gjysmë
qarku
➢ Vëllimi gjehet si më poshtë:

Objekte në formën e sferës që i shohim në jetën e


përditshme:

POTOKALLI TOPA

TOPAT E PEMËS SË
VITIT TË RI
KONI
Koni është një trup gjeometrik që bën pjesë tek
trupar rrotullues.
➢ Ka 2 faqe, ku është 1 bazë në formë qarku dhe 1
faqe anësore si një sektor qarkor
➢ Ka një kulm
➢ Nuk ka brinjë
➢ Përftohet nga rrotullimi i plotë (360˚) i një
trekëndëshi kënddrejtë
➢ Vëllimi gjehet si më poshtë:

Objekte në formën e konit që i shohim në jetën e


përditshme:

KAPELET E FESTAVE AKULLORJA


CILINDRI
Cilindri është një trup gjeometrik që bën pjesë tek
trupat rrotullues.
➢ Ka tre faqe, ku janë 2 baza në formë qarku dhe 1
faqe anësore
➢ Nuk ka kulme
➢ Nuk ka brinjë
➢ Përftohet nga rrotullimi i plotë (360˚) i një
drejtkëndëshi
➢ Vëllimi gjehet si më poshtë:

Objekte në formën e cilindrit që i shohim në jetën e


përditshme:

KANAÇE KULLA E PIZËS


PËRFUNDIME:
Nga ky projekt mësova rreth
gjeometrisë; rreth përdorimit të trupave
gjeometrikë në jetën e përditshme; rreth
veçorive të tyre etj.
Kuptova se gjeometria, dhe sidomos
trupat gjeometrikë, janë pjesë e
pandashme e jetës tonë.

FUND