Anda di halaman 1dari 10

1.

The Venn diagram which shows the sets X, Y and Z such that the universal set
ξ = X ∪ Y ∪ Z. On the diagram in the answer space, shade the set

Gambar rajah Venn yang menunjukkan set-set X, Y, dan Z di mana set semesta
ξ = X ∪ Y ∪ Z. Pada rajah di ruang jawapan, lorekkan set

(a) X ' ∪ Z
(b) (Y ∩ Z ') ∪ X
[4 marks/4 markah]
Answer /Jawapan:

(a)

(b)

2. Solve the following quafratic equation/ Selesaikan persamaan kuadratik berikut

y 2  3  7( y  1)
[4 marks/ 4 markah]
Answer /Jawapan:
3. An archer shoots an arrow. The speed, v in ms-1, of the arrow to its target, at time t
seconds is v = 5t2 – 13t – 6 . When will it hit the target?

Seorang pemanah melepaskan anak panah. Lajunya, v dalam ms-1, dari


anak panah menuju sasarannya, pada masa t saat ialah v = 5t2 – 13t – 6 .
Bilakah anak panah itu mengenai sasarannya?

[4 marks/4 markah]
Answer /Jawapan:

4. Encik Rahim wants to plant trees in his garden. He divides the garden into three sections
with O is the centre of the circle OAEDC.

Encik Rahim ingin menanam pokok-pokok di kebunnya. Dia membahagikan kawasan


kebunnya kepada tiga bahagian dengan O ialah pusat kepada sektor bulatan OAEDC.
E

300
A O

10 cm

10 cm

B C

OABC area will be planted with tomato plants, area of OAE will be planted with
Flower plants and area of OCDE will be planted with chillie plants.
Given   22 , calculate
7
Kawasan OABC akan di tanam pokok tomato, kawasan OAE akan ditanam
dengan pokok bunga dan kawasan OCDE akan di tanam dengan pokok cili.
Diberi   22 , hitung
7
a) the perimeter, in cm of the garden planted with tomato plants and flowering plants.
Perimeter, dalam cm kawasan kebun yang ditanam pokok tomato dan pokok bunga.

[3 marks /3 markah]

b) the area, in cm2 of whole garden/ luas, dalam cm2 seluruh kawasan kebun.

[3 marks /3 markah]
6
.
7.
8 (a) Penjelmaan S ialah translasi (25), penjelmaan T ialah satu putaran 90º lawan arah jam pada
pusat ( 2, 3 ), ppenjelmaan U ialah pantulan pada garis y = 3, dan penjelmaan V ialah satu
pembesaran dengan faktor skala 3 pada pusat ( 2, 4 ).
Nyatakan koordinat imej bagi titik A( 1, 2 ) dibawah setiap penjelmaan berikut:
(i) U
(ii) T
(iii) S
(iv) V [ 4 markah ]
(b) Rajah 14(i) di ruang jawapan menunjukkan sebuah segitiga ABC yang dilukis pada suatu
satah Cartesan. Pada rajah tersebut, lukis imej bagi segitiga ABC di bawah putaran 90º ikut
lawan arah jam pada pusat P. [ 3 markah ]
(c) Rajah 14(ii) menunjukkan tiga buah trapezium A, B, dan C yang dilukis pada suatu satah
Cartesan.

y
12 B

10

A 8

4 C

−4 −2 0 2 4 6 x

(i) B ialah imej bagi A di bawah penjelmaan U. Huraikan selengkapnya penjelmaan U


(ii) C ialah imej bagi B di bawah penjelmaan V. Huraikan selengkapnya penjelmaan V
[ 5 markah ]
Jawapan :

(a)(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(b)
y A
12

10

B
8
C
6
•P
4 P

0 2 4 6 12 x
8 10

Rajah 14(i)
(c)(i)
(ii)
9. Sekumpulan 30 murid sedang menghadiri kem motivasi. Data di Rajah 15 menunjukkan
jarak, dalam km, antara rumah mereka dengan kem itu

81 21 90 67 34 60

41 55 59 51 65 61

54 68 49 71 74 37 Jadual 9

62 46 63 45 71 85

41 76 74 58 66 61
(a) Berdasarkan data di Jadual 15, lengkapkan Jadual 15 di ruang jawapan [ 3 markah ]
(b) (i) Nyatakan kelas mod
(ii) Berdasarkan jadual 15, hitung min anggaran jarak antara rumah murid-murid itu
dengan kem tersebut. [ 3 markah ]
(c) Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan.
Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 km pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 1
murid pada paksi mencancang, lukis satu histogram bagi data tersebut.
Seterusnya lukis poligon kekerapan pada histogram tersebut. [ 5 markah ]
(d) Nyatakan bilangan murid yang jarak rumah mereka lebih daripada 78 km dari kem.
[ 1 markah ]
Jawapan:
(a)
Jarak (km) Kekerapan Titik tengah

21 – 30

31 – 40

41 – 50
Jadual 15

51 – 60

61 – 70

71 – 80

81 – 90
(b)(i)
(ii)

(c) Rujuk graf


(d)
10. Rajah 5 menunjukkan sebuah takungan air yang dibina daripada cantuman sebuah prisma
tegak dan sebuah separuh silinder pada satah segiempat tepat ABFE. Bahagian takungan
berbentuk prisma dengan segitiga bersudut tegak DFE ialah keratan rentas seragam prisma
itu
D
E
6m
G Rajah 5
F C
A

Diameter separuh silinder itu ialah 7 m dan isipadu takungan air itu ialah 451.5 m3.
22
Menggunakan 𝜋 = 7 , hitung

(a) Isipadu, dalam m3, bagi takungan air yang berbentuk separuh silinder itu.
(b) Panjang, dalam m, BC. [ 4 markah ]
Jawapan:
(a)

(b)