Anda di halaman 1dari 9

1 a) Nyatakan pola bagi jujukan nombor yang berikut.

(3m)

a) 8, 13, 18, 23, …


Pola : kepada nombor sebelumnya.

b) 49, 42, 35, 28, …


Pola : kepada nombor sebelumnya.

c) -12, -48, -192, -768,…


Pola : kepada nombor sebelumnya.

b) Padankan setiap set nombor berikut dengan perihalan pola nombor. (4m)

c) Ahmad menyusun butang seluar seperti di bawah. (3m)

a) Nyatakan pola bagi bilangan butang seluar.


Pola : kepada nombor sebelumnya.

b) Nyatakan urutan bilangan butang seluar.


4, ______ , _______ , …

c) Lukiskan susunan butang seluar untuk sebutan keempat.


2 a) Padankan (3m)

b) Padankan setiap sebutan bagi suatu jujukan berikut dengan jawapan yang (4m)
betul.

c) Amir membina suatu jujukan susunan bola. Rajah menunjukkan tiga susunan (3m)
bola yang pertama.

Berapakah bilangan bola yang diperlukan untuk membina susunan bola


yang ke-8?

3 a) Lengkapkan yang berikut. (3m)

128, , 32, 16, , ,2,1


b) Lima sebutan pertama bagi suatu jujukan ialah 𝟏𝟑, 𝒙, −𝟏, −𝟖, −𝟏𝟓, … (4m)

i) Hitung nilai 𝑥.

ii) Nyatakan sebutan ke-9, 𝑇9 .

c) Lima sebutan pertama bagi suatu jujukan ialah 2, 4, 8, x, 32, ..... (3m)
(i) Cari nilai 𝑥.

(ii) Nyatakan sebutan ke-10.

4 a) Rajah menunjukkan satu jujukan nombor. (3m)

2 , 14 , 𝑥 , 686 , 𝑦 , 33 614 , …

Cari nilai 𝑥 + 𝑦.
b) Rajah menunjukkan bentuk-bentuk yang disusun mengikut suatu pola. (4m)

Antara susunan bentuk berikut, yang manakah disusun mengikut pola yang
sama seperti dalam rajah di atas?

iii) Ahmad menyusun beberapa batang mancis mengikut suatu pola


seperti rajah di bawah.

c) Tentukan nilai X, Y dan Z (3m)

𝑋 = ___________ 𝑌 = ___________ 𝑍 = ___________


5 a) Tandakan ( √ ) bagi jawapan yang betul dan ( X ) pada jawapan yang (3m)
salah.
Jawapan:

(i) −5 × (−6) = −30


(ii) 7 × (−7) = −48
(iii) (−9) × 3 = −27
b) Cari (4m)
i) Faktor sepunya terbesar (FSTB) bagi 28 dan 32.

ii) Gandaan sepunya terkecil (GSTK) bagi 2, 3, dan 6.

c) Hamzah mengumpul 28 bji manik setiap seorang daripada 6 orang murid. (3m)
Sebanyak 48 biji manik lagi ditambah kepada manik itu. Kemudian, manik-
manik itu dibahagikan sama banyak kepada 9 orang murid.

6 a) Faktorkan selengkapnya setiap ungkapan berikut. (3m)


4𝑥 − 𝑏𝑥 + 4𝑦 − 𝑏𝑦

b) (i) Hasil kembangan 3r (r  2s ) ialah (4m)


A. 3r 2  2s B. 3r  6 s
2

C. 3r 2  2rs D. 3r 2  6rs

(ii) Lengkapkan yang berikut.

5p( – pq) = 10p –


c) Faktorkan selengkapnya setiap ungkapan berikut. (3m)
5(𝑟 + 3𝑠) − 𝑚(𝑟 + 3𝑠)

7 a) Faktorkan setiap ungkapan algebra berikut. (3m)

a) 6𝑥 + 6𝑦 b) 10𝑚 + 5𝑛 c) 8𝑚𝑛 − 𝑛

b) Permudahkan. (4m)

c) Nyatakan sama ada persamaan berikut “BENAR” atau “PALSU”. (3m)

(i) 43  4  4  4

(ii) 3
27  3  3  3

4 2
(iii) 3 
25 5
Nyatakan sama ada pernyataan berikut benar atau palsu.
8 a) (3m)
y  2 ialah satu daripada faktor bagi 3 y 2  6
2 p 2  p  6 ialah kembangan bagi (2 p  3)( p  2)
( x  y )( x  y ) ialah pemfaktoran bagi x 2  y 2

b) Faktorkan setiap ungkapan berikut. (4m)

a) 𝑥 2 − 𝑦 2 b) 𝑦 2 − 49

c) Permudahkan setiap ungkapan berikut. (3m)


4(𝑚 − 3) + 7𝑚

9 a) Kembangkan. (3m)

a)5(2𝑥 + 3) b) 4𝑝(𝑝 − 2) c) −2𝑦(4𝑦 + 7)

b) Kembangkan . (4m)

a) (𝑥 + 4)(𝑥 + 6) b) (5 + 𝑘)(3 − 4𝑘)


c) Kembangkan. (3m)

a) −5𝑚(9 − 2𝑚) b) (𝑥 + 4)2

10 a) Lengkapkan rajah faktor bagi 8k yang berikut. (3m)

4 8k 2

b) Permudahkan. (4m)

c) Sekolah Menengah Sri Kruong mempunyai sebuah taman herba berbentuk (3m)
segi empat sama. Luas taman itu ialah (𝑥 2 + 8𝑥 + 16)m2 . berapakah
panjang sisi taman itu dalam sebutan x?