Anda di halaman 1dari 16

-1-

SULIT

Sains 018/1
Kertas 1
Tahun 4
Mei
2018
1 jam

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2018


TAHUN 4

Nama : …………………………………………………………………………. Kelas : ………………………………………………..

SAINS
Kertas 1

Satu Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.


2. Jawab semua soalan.
3. Tiap-tiap soalan objektif diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi
setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada kertas
jawapan objektif yang disediakan.
4. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian
hitamkan jawapan yang baharu.

Kertas soalan ini mengandungi 14 halaman bercetak

PPT©2018_jyskbk [Sila lihat sebelah


-2-

1. Rajah 1 menunjukkan seorang murid yang sedang membuat kesimpulan awal tentang satu
penyiasatan.

Antara kemahiran saintifik berikut, yang manakah berkaitan dengan Rajah 1?

A. membuat inferens
B. membuat hipotesis
C. mentafsirkan data
D. mengukur dan menggunakan nombor

2. Jadual 1 menunjukkan bacaan jisim bagi empat objek, W, X, Y dan Z daripada satu neraca spring.

Carta palang manakah yang mewakili maklumat di atas?

A. C.

B. D.

PPT©2018_jyskbk [Sila lihat sebelah


-3-

3. Rajah 2 menunjukkan aktiviti beberapa orang murid.

Rajah 2

Apakah kemahiran manipulatif yang ditunjukkan?

A. mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat


B. menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul
C. membersih peralatan sains dengan cara yang betul
D. menggunakan peralatan dan bahan sains dengan betul

4. Rajah 3 menunjukkan sekumpulan murid melakukan penyiasatan terhadap beberapa ekor ikan
di dalam bekas kaca untuk memerhatikan cara pergerakannya.

Apakah yang harus dibuat pada ikan-ikan tersebut selepas kajian dibuat?

A. membawa pulang ikan ke rumah


B. tuangkan air bersama ikan ke dalam sinki
C. membunuh ikan tersebut sebelum buang
D. tuangkan air bersama ikan ke dalam kolam ikan di Taman Sains

5. Mengapakah bulan kelihatan bercahaya?

A. Mengeluarkan cahayanya sendiri


B. Memantulkan cahaya matahari
C. Mempunyai saiz yang tidak besar
D. Hampir dengan matahari

PPT©2018_jyskbk [Sila lihat sebelah


-4-

6. Ahmad dan Harfiz mengukur ketinggian pertumbuhan biji benih yang ditanam oleh mereka pada
minggu lepas. Apakah kemahiran proses sains yang digunakan oleh mereka berdua?

A. memerhati
B. berkomunikasi
C. mentafsir data
D. mengukur dan menggunakan nombor

7. Rajah 4 menunjukkan situasi di bilik Sains.

Peraturan bilik Sains yang manakah tidak dipatuhi oleh murid tersebut?

A. jangan makan dalam bilik Sains


B. jangan bergurau dalam bilik Sains
C. buang bahan sisa cecair ke dalam sinki
D. jangan rasa bahan sains tanpa kebenaran guru

8. Antara aktiviti berikut, yang manakah TIDAK boleh diamalkan semasa berada di dalam bilik
Sains?

A. C.

B. D.

9. Antara kelakuan berikut, yang manakah DILARANG dalam bilik Sains?

A. menjalankan aktiviti mengikut arahan guru


B. susun kerusi dan kemas bilik Sains sebelum keluar
C. membuka cermin dan tingkap kecuali atas arahan guru
D. menghidu dan menyentuh bahan kimia tanpa kebenaran gur

PPT©2018_jyskbk [Sila lihat sebelah


-5-

10. Rajah 5 menunjukkan objek yang terdapat di dalam bilik Sains. Apakah kegunaan objek ini?

A. untuk membasuh
B. untuk menyelamatkan mangsa renjatan elektrik
C. untuk memadam api semasa berlaku kebakaran
D. untuk membunuh serangga perosak

11. Antara berikut, perkara yang manakah dilarang dilakukan semasa berada di dalam bilik Sains?

A. menjalankan eksperimen
B. mendengar arahan guru
C. melakukan eksperimen tanpa pengetahuan guru
D. melaporkan kecederaan

12. Rajah 6 menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh seorang budak lelaki apabila terdengar
bunyi hon kereta.

Apakah kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan Rajah 6?

A. manusia kuat berlari


B. manusia mudah terkejut
C. manusia boleh melindungi diri
D. manusia bergerak balas terhadap rangsangan

PPT©2018_jyskbk [Sila lihat sebelah


-6-

13. Antara aktiviti-aktiviti berikut, yang manakah menunjukkan manusia bergerak balas terhadap
rangsangan?

A. C.

B. D.

14. Rajah 7 menunjukkan sistem pernafasan manusia.

Organ J terlibat dalam proses pernafasan manusia. Apakah organ J?

A. jantung
B. peparu
C. trakea
D. diafragma

PPT©2018_jyskbk [Sila lihat sebelah


-7-

15. Rajah 8 menunjukkan satu tabiat buruk manusia.

Ramalkan yang akan berlaku kepada lelaki tersebut sekiranya dia memandu kereta.

A. Dia akan memandu lebih berhati-hati C. Dia akan kemalangan


B. Dia akan dipuji oleh pemandu lain D. Dia tidak akan mengantuk

16. Rajah 9 menunjukkan struktur pernafasan manusia.

Apakah M dan N?

17. Antara berikut, yang manakah benar tentang udara hembusan?

A. ia mengandungi lebih oksigen dan air


B. ia mengandungi lebih karbon dioksida
C. ia mengandungi garam mineral dan protein yang tidak diperlukan
D. ia mengandungi karbon dioksida dan oksigen yang sama banya

PPT©2018_jyskbk [Sila lihat sebelah


-8-

18. Antara aktiviti berikut, yang manakah mempunyai kadar pernafasan rendah?

A. membaca buku
B. mandi
C. menebang pokok
D. mencuci pinggan mangkuk

19. Rajah 10 menunjukkan bahagian manusia yang terlibat dalam satu proses pernafasan.

Antara berikut, aliran udara yang manakah betul apabila kita menghembus nafas?

A. J→K→L
B. J→L→K
C. L→K→J
D. K→J→L

20. Mengapakah manusia tidak boleh berada di dalam air untuk satu jangka masa yang lama?

A. kerana tiada makanan di dalam air


B. kerana cahaya matahari akan terbias apabila melalui medium air
C. kerana udara tidak mencukupi untuk manusia bernafas di dalam air
D. kerana ruang yang terhad mengakibatkan pergerakan manusia terbatas

21. Apakah fungsi trakea dalam proses pernafasan manusia?

A. menyingkir bahan buangan seluruh anggota manusia


B. membawa darah keluar dari peparu dan jantung
C. membawa udara masuk dan keluar dari peparu
D. menyebabkan pergerakan dada turun dan naik

PPT©2018_jyskbk [Sila lihat sebelah


-9-

22. Rajah 11 menunjukkan botol plastik.

Rajah 11

Apakah bahan asas untuk membuat botol plastik?

A. Tanih
B. Batuan
C. Tumbuhan
D. Petroleum

23. Rajah 12 menunjukkan eksperimen yang dikendalikan oleh Yani.

Ikan itu mati kerana

A. tiada udara
B. tiada makanan
C. tiada air
D. tiada cahaya matahari

24. Puan Armida menjemur sebidang karpet di laman rumahnya. Selepas dua hari, rumput yang
ditutupi karpet tersebut bertukar menjadi kekuningan. Mengapakah situasi ini boleh berlaku?

A. rumput yang ditutupi karpet tidak dapat bernafas


B. rumput berkenaan tidak dapat makanan
C. rumput tersebut tidak dapat air
D. rumput tersebut tidak dapat cahaya matahari yang mencukupi

PPT©2018_jyskbk [Sila lihat sebelah


-10-

25. Rajah 13 menunjukkan dua jenis tumbuhan yang sama di dalam pasu. Kedua-dua tumbuhan
diletakkan di bawah cahaya matahari.

Selepas beberapa hari, tumbuhan L semakin membesar manakala tumbuhan K mati. Apakah
kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan penyiasatan ini?

A. tumbuhan memerlukan udara untuk hidup


B. tumbuhan memerlukan air untuk hidup
C. tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk hidup
D. tumbuhan memerlukan suhu yang sesuai untuk hidup

26. Rajah 14 menunjukkan bahagian badan haiwan Q yang berlabel A, B, C dan D. Antara berikut,
yang manakah struktur pernafasan bagi haiwan Q?

27. Rajah 15 menunjukkan dua jenis haiwan.

Haiwan di atas bernafas melalui

A. spirakel
B. peparu
C. kulit lembap
D. insang

PPT©2018_jyskbk [Sila lihat sebelah


-11-

28. Rajah 16 menunjukkan empat jenis haiwan.

Haiwan yang manakah mempunyai lebih daripada satu organ pernafasan?

A. P dan Q
B. P dan R
C. Q dan R
D. R dan S

29. Rajah di bawah menunjukkan satu alatan elektrik.

Apakah fungsi bagi Z?

A. Sebagai penebat haba


B. Sebagai hiasan
C. Sebagai konduktor haba
D. Supaya kelihatan mewah

PPT©2018_jyskbk [Sila lihat sebelah


-12-

30. Rajah 17 menunjukkan dua jenis haiwan, X dan Y.

Rajah 17

Apakah persamaan ciri bagi X dan Y?

A. habitat
B. tabiat makan
C. struktur pernafasan
D. cara membiak

31. Rajah 18 menunjukkan pemerhatian bagi satu penyiasatan.

Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan itu?

A. tumbuhan bergerak balas terhadap cahaya dan air


B. tumbuhan bergerak balas terhadap air dan sentuhan
C. tumbuhan bergerak balas terhadap graviti dan cahaya
D. tumbuhan bergerak balas terhadap sentuhan sahaja

32. Antara berikut, tumbuhan yang manakah masih hidup dan membesar dengan sihat selepas dua
minggu?

A. C.

B. D.

PPT©2018_jyskbk [Sila lihat sebelah


-13-

33. Rajah 19 menunjukkan susunan planet-planet dalam Sistem Suria.

Rajah 19

Apakah kedudukan Bumi dalam Sistem Suria?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 7

34. Jadual 2 menunjukkan bilangan benih jagung yang ditanam di dalam pasu J, K, L dan M. Setiap
bekas mempunyai saiz yang sama.

Jadual 1

Antara berikut, yang manakah pemboleh ubah dimanipulasi?

A. Pasu
B. Jagung
C. Saiz Pasu
D. Bilangan benih jagung

35. Tumbuhan tidak perlu bergerak seperti haiwan kerana

A. tumbuhan menyerap air dari tanah


B. tumbuhan tidak perlu makan
C. tumbuhan mendapat cahaya sepanjang masa
D. tumbuhan dapat membuat makanan sendiri

PPT©2018_jyskbk [Sila lihat sebelah


-14-

36. Rajah 20 menunjukkan beberapa alatan Sains.

Rajah 20
Apakah kegunaan alatan di atas ?

A. Mengukur jirim
B. Mengukur ketinggian
C. Mengukur jisim
D. Mengukur isi padu

37. Rajah 21 menunjukkan suatu objek dalam Sistem Suria.

Rajah 21

Antara berikut yang manakah TIDAK benar berkaitan objek itu?

A. Bersuhu panas C. Bersaiz lebih besar daripada bumi


B. Memerlukan cahaya daripada bulan D. Sumber tenaga kepada planet bumi

38. Rajah 21 menunjukkan seekor haiwan liar.

Rajah 21
Apakah objek yang boleh dihasilkan daripada haiwan di atas?

A. Beg kulit C. Baju sejuk


B. Kemeja D. Payung

PPT©2018_jyskbk [Sila lihat sebelah


-15-

39. Rajah di bawah menunjukkan proses fotosintesis.

Apakah bahan yang mewakili J dan K?

40. Antara berikut, bahan manakah yang tidak berkarat ?

A. C.

B. D.

SOALAN TAMAT

PPT©2018_jyskbk [Sila lihat sebelah


-16-

SKEMA JAWAPAN

1. A
2. B
3. C
4. D
5. C
6. D
7. B
8. C
9. D
10. C
11. C
12. D
13. C
14. B
15. C
16. D
17. B
18. C
19. C
20. C
21. C
22. B
23. A
24. D
25. A
26. D
27. D
28. A
29. A
30. C
31. C
32. C
33. C
34. D
35. D
36. B
37. C
38. C
39. D
40. C

PPT©2018_jyskbk [Sila lihat sebelah

Anda mungkin juga menyukai