Anda di halaman 1dari 20

Pelan Strategik Pusat Sumber SK Seri Laksana 2016

JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH


PENGERUSI
ENCIK MOHAMAD BAHARUDIN BIN TAHIR

NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 2 NAIB PENGERUSI 3


ENCIK ABDUL KADIR BIN SAAT ENCIK KAMARUL BAHARIN BIN MOHAMED ENCIK MOHD HANIFF BIN KADIS
ALIPIAH

SETIAUSAHA
PUAN RAIHAN SYAZWANI BINTI GHAZI

BENDAHARI
PUAN NORHASIAH BINTI AHMAD

AHLI JAWATANKUASA

GURU BIMBINGAN & KAUNSELING


KETUA PANITIA BILIK-BILIK KHAS
EN. AZMAN B. SULIEMAN
BM : PN. SITI FATIMAH BT. JAMAL PSS : PN. SITI ZALIHA BT. SEIKH ABDULLAH,
BI : PN. KHAIRIAH BT. HJ AHMAD CIK HJH FARAH SYAHIDA BT. MELAN
MT: PN. SITI ZALIHA BT. SEIKH ABDULLAH BILIK TAYANG : TN. HJ MD. SIDEK B. GONO
SN : PN. ROSIAH BT. AB HAMID MAKMAL KOMPUTER : EN. IZUAN B. ADNAN
PI : PN. AZILAH BT. MD. ARSAD BBM : PN. RAHAIZITA BT. ABDUL RAHIM UNIT-UNIT KHAS
BA : PN. SITI ZURINA BT. LAMIN PUSAT AKSES : PN. SRIE RAHAYU BT. ISMAIL NILAM : PN. MAZLIZA BT. SULEIMAN
SEJ: TN HJ KHAIRUL ANUAR B. ARIFFIN BOP : PN. SRIE RAHAYU BT. ISMAIL DOKUMENTASI : PN. HJH SUHAILI BT. MOHD
SENI : PN. HASNAH BT. BAKAR BILIK JQAF: PN. AZILAH BT. MD. ARSAD YUSUFF
RBT/TMK : PN. NORASYIKIN BT. SPBT: PN. SHAHIRAH BT. MOHAMAD GRAFIK : EN. IZUAN B. ADNAN
MOHAMED SENAN BILIK SAL: PN SOADAH BT SAIRI LADAP : CIK NURHIDAYATI BT. MUSTAFAR
MUZIK : PN. ROZITA BT. KAMARI BILIK SENI : PN. HASNAH BT. BAKAR KAMAR
PJK : PN. SITI FAZILAH BT.BAHARAN MAKMAL SAINS : PN. ROSIAH BT. AB HAMID PONDOK BACAAN : EN. MOHD JUNNAWI B.
BENGKEL KH : PN. NORASYIKIN BT. HJ OMAR
MOHAMED SENAN LALUAN ILMU : PN. SITI MUZALIFAH BT.
BILIK MT : PN. SITI ZALIHA BT. SEIKH MOHD. SHABAN
ABDULLAH
BILIK MUZIK : PN. ROZITA BT. KAMARI
STOR SUKAN : PN. SITI FAZILAH BT.BAHARAN

Page 1
Pelan Strategik Pusat Sumber SK Seri Laksana 2016
PERANCANGAN STRATEGIK 2016
PUSAT SUMBER SEKOLAH

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

1. Guru kerap mengikuti kursus dan didedahkan dengan 1. Bebanan tugas PTPO (Rintis) di sekolah dengan tugas-
pelbagai pengetahuan serta ilmu berkaitan pengurusan tugas lain selain daripada PSS.
PSS. 2. Tahap pembacaan dan kesedaran pembelajaran
2. Sokongan daripada pihak pengurusan dalam berasaskan sumber dalam kalangan guru dan murid
pelaksanaan program PSS membolehkan pelbagai usaha adalah rendah terutama bagi murid-murid LINUS dan
untuk meningkatkan mutu perkhidmatan dapat PROTIM.
dilaksanakan. 3. Guru PSS tidak dapat memberi komitmen sepenuhnya
3. Koleksi buku-buku yang terdapat di PSS adalah koleksi kerana turut dibebankan dengan lain-lain tugas
terkini. tambahan sama ada di peringkat sekolah, PPD dan JPN.
4. PSS dilengkapi dengan keperluan asas yang agak lengkap 4. Jumlah bahan bacaan dan alat bantu mengajar belum
untuk menjalankan fungsinya. mencapai sasaran yang ditetapkan.
5. Murid-murid dan guru-guru menunjukkan minat dan 5. Kedudukan PSS yang kurang strategik serta keluasan
memberi sokongan pada aktiviti galakan membaca yang fizikalnya yang terhad.
dijalankan. 6. Kemahiran penggunaan PSS yang rendah dalam kalangan
6. Sikap murid yang suka bersaing bagi mendapatkan guru dan murid.
gelaran “Tokoh Pembaca Terbanyak” bagi tahun semasa. 7. Promosi yang kurang berkesan.
7. Penglibatan guru-guru dalam Program NILAM yang 8. Bebanan tugas barisan pentadbir mengehadkan
sangat memberangsangkan. pemantauan yang berterusan di PSS.

Page 2
Pelan Strategik Pusat Sumber SK Seri Laksana 2016

PELUANG (O) CABARAN (T)

1. Jaringan perhubungan yang baik antara pihak PSS 1. Tekanan untuk menghabiskan sukatan pelajaran
dengan BTPN, PPD, PKG serta guru-guru media sekolah menyebabkan guru-guru lebih cenderung mengajar
lain. menggunakan kaedah tradisional.
2. Beberapa orang murid datang daripada latar belakang 2. Unit-unit khas kurang berfungsi kerana bebanan tugas
keluarga yang berpendidikan tinggi serta mempunyai guru di luar.
kesedaran untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. 3. Budaya membaca yang rendah dalam kalangan ibu bapa.
3. Sokongan daripada pihak pengurusan dan PIBG serta
orang perseorangan.

ANALISIS PERSEKITARAN (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC MATRIKS)

Page 3
Pelan Strategik Pusat Sumber SK Seri Laksana 2016
BIDANG KURIKULUM : PUSAT SUMBER SEKOLAH

KEKUATAN ( S ) KELEMAHAN ( W )
DALAMAN
1. Guru kerap mengikuti kursus dan 1. Bebanan tugas PTPO (Rintis) di
didedahkan dengan pelbagai sekolah dengan tugas-tugas lain selain
pengetahuan serta ilmu berkaitan daripada PSS.
pengurusan PSS. 2. Tahap pembacaan dan kesedaran
2. Sokongan daripada pihak pengurusan pembelajaran berasaskan sumber
dalam pelaksanaan program PSS dalam kalangan guru dan murid
membolehkan pelbagai usaha untuk adalah rendah terutama bagi murid-
meningkatkan mutu perkhidmatan dapat murid LINUS dan PROTIM.
dilaksanakan. 3. Guru PSS tidak dapat memberi
3. Koleksi buku-buku yang terdapat di PSS komitmen sepenuhnya kerana turut
adalah koleksi terkini. dibebankan dengan lain-lain tugas
4. PSS dilengkapi dengan keperluan asas tambahan sama ada di peringkat
yang agak lengkap untuk menjalankan sekolah, PPD dan JPN.
fungsinya. 4. Jumlah bahan bacaan dan alat bantu
5. Murid-murid dan guru-guru mengajar belum mencapai sasaran
menunjukkan minat dan memberi yang ditetapkan.
sokongan pada aktiviti galakan membaca 5. Kedudukan PSS yang kurang strategik
yang dijalankan. serta keluasan fizikalnya yang terhad.
6. Sikap murid yang suka bersaing bagi 6. Kemahiran penggunaan PSS yang
mendapatkan gelaran “Tokoh Pembaca rendah dalam kalangan guru dan
LUARAN Terbanyak” bagi tahun semasa. murid.
7. Penglibatan guru-guru dalam Program 7. Promosi yang kurang berkesan.
NILAM yang sangat memberangsangkan. 8. Bebanan tugas barisan pentadbir
mengehadkan pemantauan yang
berterusan di PSS.

Page 4
Pelan Strategik Pusat Sumber SK Seri Laksana 2016
PELUANG ( O ) Strategi SO Strategi WO

1. Jaringan perhubungan yang baik S1, S2, S5, S6, O1, O2 W1, W3, O1
antara pihak PSS dengan BTPN, Program Pembudayaan Pembacaan Menempatkan seorang pembantu
PPD, PKG serta guru-guru media berkualiti dengan pelaksanaan pelbagai perpustakaan yang hanya tertumpu pada
sekolah lain. aktiviti galakan membaca. pengurusan perpustakaan sekolah.
2. Beberapa orang murid datang
daripada latar belakang S2, S3, O1, O3 W2,W4, O1, O2
keluarga yang berpendidikan Menambahkan Koleksi Bahan Bacaan Mengadakan kursus dan bengkel
tinggi serta mempunyai Mengikut Tahap Murid. teknologi pendidikan secara berkala
kesedaran untuk meningkatkan supaya penggunaan media dalam pdp
ilmu pengetahuan. S2, O1, O3 dipertingkatkan.
3. Sokongan daripada pihak Aktiviti percambahan ilmu dengan komuniti
pengurusan dan PIBG serta luar. W1, W3, W6, O3
orang perseorangan. Sistem sirkulasi, katalog dan NILAM
berkomputer untuk meningkatkan mutu
perkhidmatan, memudahkan pengurusan,
perancangan, analisis dan pelaksanaan
aktiviti.

W4, W6, W8, O1, O3


Mengenalpasti keperluan bahan menerusi
perbincangan, soal selidik serta kajian
tindakan untuk meningkatkan mutu
perkhidmatan.

Page 5
Pelan Strategik Pusat Sumber SK Seri Laksana 2016
CABARAN / ANCAMAN ( T ) Strategi ST Strategi WT

1. Tekanan untuk menghabiskan S2, S4, S5, S6, T1 W2, W6, T2, T3
sukatan pelajaran menyebabkan Mewujudkan lebih banyak stesen PSS di Mengadakan program bersama panitia
guru-guru lebih cenderung persekitaran sekolah. untuk menggalakkan penggunaan PSS
mengajar menggunakan kaedah serta meningkatkan pencapaian prestasi
tradisional. S1, S2, S7, T2 akademik.
2. Unit-unit khas kurang berfungsi Menambah jumlah BBB serta menggalakkan
kerana bebanan tugas guru di penggunaannya dalam kalangan guru-guru. W1, W2, W4, W7, T1, T2
luar. Mewujudkan bilik-bilik mata pelajaran,
3. Budaya membaca yang rendah S2, S4, S7, T2, T3 sudut-sudut tertentu dan
dalam kalangan ibu bapa. Memperkemaskan program pendidikan memaksimumkan penggunaan ruang
penggunaan PSS dan kemahiran literasi persekitaran sekolah dengan mewujudkan
maklumat. sekolah adalah PSS.

W2, W6, W7, T1, T3


Promosi PSS di perhimpunan, aktiviti,
kempen galakan membaca di papan
kenyataan serta penggunaan PSS secara
maksimum.

Page 6
Pelan Strategik Pusat Sumber SK Seri Laksana 2016
SENARAI STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN

KOD
BIL STRATEGI
STRATEGI

S1, S2, S5,


1. Program Pembudayaan Pembacaan berkualiti dengan pelaksanaan pelbagai aktiviti galakan membaca
S6, O1, O2

S2, S3,
2. Menambahkan koleksi bahan bacaan mengikut tahap murid
O1, O3

S2, S4, S5,


3. Mewujudkan lebih banyak stesen PSS di persekitaran sekolah
S6, T1

W2, W6, W7, Promosi PSS di perhimpunan, aktiviti, kempen galakan membaca di papan kenyataan serta penggunaan PSS
4.
T1, T3 secara maksimum

W1, W3, Sistem sirkulasi, katalog dan NILAM berkomputer untuk meningkatkan mutu perkhidmatan, memudahkan
5.
W6, O3 pengurusan, perancangan, analisis dan pelaksanaan aktiviti

Page 7
Pelan Strategik Pusat Sumber SK Seri Laksana 2016
PELAN STRATEGIK (STRATEGIK 1)

Isu : Program Pembudayaan Pembacaan berkualiti dengan pelaksanaan pelbagai aktiviti galakan membaca
Matlamat : Membudayakan murid yang peka terhadap pengetahuan dan maklumat terkini

TOV SASARAN
ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI KPI INISIATIF
2015 2016 2017 2018

Tahap Pembudayaan Meningkatkan i. Meningkatkan 60% murid 75% 80% 90% 100% Program
pembacaan tabiat membaca tahap pembacaan kemahiran mencapai galakan
dalam kalangan di sekolah. dalam kalangan Guru NILAM tahap membaca
murid yang i. Bahan bacaan murid ii. Meningkatkan kategori
masih rendah ii. Literasi koleksi bahan Gangsa Program
Maklumat bacaan yang dalam NILAM
iii. Koleksi Bahan sesuai Program (sepanjang
iii.Memupuk NILAM tahun)
minat
membaca
dalam
kalangan
murid
iv. Meningkatkan
kemahiran
literasi
maklumat
dalam
kalangan
murid

Page 8
Pelan Strategik Pusat Sumber SK Seri Laksana 2016
PELAN TAKTIKAL (STRATEGI 1)

KOS /
BIL. PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KPI TOV ETR
SUMBER

 Guru NILAM
80%
Program Melahirkan murid yang  Guru Perpustakaan
Sepanjang mencapai
Selangkah ke peka terhadap dan Media
1. tahun RM 600.00 tahap 60% 80%
Perpustakaan, Sejuta pengetahuan dan  Guru Perpustakaan
2016 kategori
Pengetahuan maklumat terkini  Guru mata
Jauhari
pelajaran

Page 9
Pelan Strategik Pusat Sumber SK Seri Laksana 2016
PELAN OPERASI (STRATEGI 1)

Nama Program : Program Selangkah ke Perpustakaan, Sejuta Pengetahuan


Matlamat : Membaca sumber ilmu, luas pembacaan, bertambah pengetahuan
Objektif : Melahirkan murid yang peka terhadap pengetahuan dan maklumat terkini
Tempoh : Februari –Oktober 2016
Sasaran : Murid Tahap 1 & 2
Kos : RM 600.00
STATUS / PELAN /
BIL. PROSES KERJA TANGUNGJAWAB TEMPOH
KONTIGENSI
Mesyuarat Jawatankuasa Kerja
1. Sekiranya guru besar tiada,
 Tetapkan tarikh  Guru Besar
GPK 1 mengambil alih,
 Bincang kos/sumber  AJK Induk PSS 1 hari
mempengerusikan
 Lantik AJK  AJK Kerja PSS
mesyuarat
 Agihan tugas
 Hal-hal lain

2. Penyediaan Rancangan Kerja  AJK Kerja PSS 1 minggu Kertas Kerja

3. Pelaksanaan  AJK Kerja PSS Februari – Oktober 2012

 Guru Besar
4. Pemantauan Mac, Julai & Oktober
 GPK 1
 Guru Besar
Penilaian dan Pelaporan
 GPK 1 Selepas program
5.  Masalah yang timbul
 Guru Perpustakaan dilaksanakan
 Keberkesanan, kelebihan dan kekurangan
& Media

Page 10
Pelan Strategik Pusat Sumber SK Seri Laksana 2016
CARTA GANTT PELAN OPERASI (STRATEGI 1)

BIL AKTIVITI JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV TINDAKAN

Mesyuarat Jawatankuasa Kerja

 Tetapkan tarikh  Guru Besar


1.  Bincang kos/sumber  AJK Induk PSS
 Melantik AJK AJK Kerja PSS
 Agihan tugas
 Hal-hal lain

2. Penyediaan Rancangan Kerja AJK Kerja PSS

3. Pelaksanaan AJK Kerja PSS

 Guru Besar
4. Pemantauan
 GPK 1

 Guru Besar
Penilaian dan Pelaporan
 GPK 1
 Masalah yang timbul
5.  Guru
 Keberkesanan, kelebihan dan
Perpustakaan
kekurangan
& Media

Page 11
Pelan Strategik Pusat Sumber SK Seri Laksana 2016
PELAN STRATEGIK (PELAN STRATEGIK 2)

Isu : Menambahkan Koleksi Bahan Bacaan Mengikut Tahap Murid


Matlamat : Melahirkan murid yang rajin meneroka ilmu melalui pembacaan murid baru

TOV SASARAN
ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI KPI INISIATIF
2015 2016 2017 2018
iv.
Kekurangan Kekurangan Menambah koleksi  Memohon 80% bahan 35% 40% 60% 80% Sumbangan
bilangan bahan bahan bacaan bahan bacaan sumbangan bacaan buku
bacaan bercetak dan mengikut nisbah daripada bertambah
mengikut tahap bukan murid 1:12 institusi- sejajar Pembelian
murid bercetak institusi dengan buku
mengikut tertentu jumlah daripada
tahap murid  Program derma bilangan wang PCG
sekolah buku seorang murid
rendah individu untuk
sebuah buku
 Pembelian
buku mengikut
tahap bacaan
murid

PELAN TAKTIKAL (STRATEGI 2)


Page 12
Pelan Strategik Pusat Sumber SK Seri Laksana 2016

KOS /
BIL. PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KPI TOV ETR
SUMBER

 Guru
Perpustakaan dan
Melahirkan murid yang Media
Program Menambah
rajin meneroka ilmu  Guru
1. Bakti Disemai, Ilmu Bulan Julai RM 500.00 koleksi 55% 80%
melalui pembacaan murid Perpustakaan
Dituai buku
yang baharu  Guru NILAM
 Guru mata
pelajaran

PELAN OPERASI 2 (Strategi 2)

Page 13
Pelan Strategik Pusat Sumber SK Seri Laksana 2016
Nama Program : Program Bakti Disemai, Ilmu Dituai
Matlamat : Koleksi buku bertambah, pengetahuan murid bercambah
Objektif : Melahirkan murid yang rajin meneroka ilmu melalui pembacaan murid yang baharu
Tempoh : Julai 2017
Sasaran : Ibu bapa / Individu
Kos : RM 500.00
BIL PROSES KERJA TANGUNGJAWAB TEMPOH STATUS / PELAN /
KONTIGENSI
Mesyuarat Jawatankuasa Kerja
1.  Tetapkan tarikh
 Guru Besar Sekiranya Guru Besar
 Bincang kos/sumber
 AJK Induk PSS tiada, GPK 1 mengambil
 Lantik AJK 1 hari
 AJK Kerja PSS alih, mempengerusikan
 Agihan tugas
mesyuarat
 Hal-hal lain

 Guru Perpustakaan 1 minggu


2. Penyediaan Rancangan Kerja
 AJK Panitia

 Guru Perpustakaan
3. dan Media
Pelaksanaan
 Guru Perpustakaan Julai 2017
 AJK Panitia

 Guru Besar
4. Pemantauan Julai 2017
 GPK 1

Penilaian dan Pelaporan  Guru Besar


5. -Masalah yang timbul  GPK 1 Akhir Program
-Keberkesanan, kelebihan dan kekurangan  Guru Perpustakaan

CARTA GANTT PELAN OPERASI (STRATEGI 2)

Page 14
Pelan Strategik Pusat Sumber SK Seri Laksana 2016

BIL. AKTIVITI JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV TINDAKAN

Mesyuarat Jawatankuasa Kerja


 Tetapkan tarikh
 Guru Besar
 Bincang kos/sumber
1.  AJK Induk PSS
 Melantik AJK
 AJK Kerja PSS
 Agihan tugas
 Hal-hal lain

 Guru
Penyelaras
2. Penyediaan Rancangan Kerja
Perpustakaa
 AJK Panitia
 Guru
Penyelaras
Perpustakaan
3. Pelaksanaan  Guru
Penyelaras
PSS
 AJK Panitia
 Guru Besar
4. Pemantauan
 GPK 1
Penilaian dan Pelaporan  Guru Besar
-Masalah yang timbul  GPK 1
5.
-Keberkesanan, kelebihan dan Guru Penyelaras
kekurangan Perpustakaan

PELAN STRATEGIK (PELAN STRATGIK 3)

Page 15
Pelan Strategik Pusat Sumber SK Seri Laksana 2016

Isu : Mewujudkan lebih banyak stesen PSS di persekitaran sekolah


Matlamat : Menyediakan kemudahan tempat untuk mempelbagaikan dan meningkatkan kreativiti murid dan guru dalam pdp

TOV SASARAN
ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI KPI INISIATIF
2015 2016 2017 2018
i.
Mewujudkan  Kedudukan Menyediakan  Menyediakan 85% kawasan 30% 45% 55% 70%
lebih banyak dan kemudahan kata-kata sekolah
stesen PSS di pengurusan tempat untuk ilmiah di dilengkapi  Laluan
persekitaran pondok NILAM mempelbagaikan sepanjang kemudahan ilmu
sekolah yang tidak dan meningkatkan susur gajah ilmiah yang  Galeri
sempurna kreativiti murid  Menyediakan dapat ppda
 Kedudukan dan guru dalam tempat riadah menjana  Kolam
papan pdp murid yang kreativiti ikan
kenyataan sesuai untuk murid-murid  Taman
yang tidak murid sains
sesuai di
kawasan
pantai
 Masa guru-
guru yang
terhad dengan
bebanan kerja
lain

PELAN TAKTIKAL (STRATEGI 3)

Page 16
Pelan Strategik Pusat Sumber SK Seri Laksana 2016

KOS /
BIL. PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KPI TOV ETR
SUMBER

Menyediakan kemudahan
tempat untuk Membina
Membina
mempelbagaikan Januari - Kreativiti
1. Taman Sumber dan Jawatankuasa Kerja 1500.00 35% 70%
dan meningkatkan November murid dan
Laluan Ilmu
kreativiti murid dan guru guru
dalam pdp

PELAN OPERASI 3 (Strategi 3)

Page 17
Pelan Strategik Pusat Sumber SK Seri Laksana 2016

Nama Program : Membina Taman Sumber dan Laluan Ilmu


Matlamat : Meningkatkan penggunaan taman sumber dan laluan ilmu untuk kemudahan pdp murid dan guru.
Objektif : Menyediakan kemudahan tempat untuk mempelbagaikan dan meningkatkan kreativiti murid dan guru dalam pdp
Tempoh : Januari – November 2018
Sasaran : Guru dan Murid
Kos : RM 1,500.00
STATUS/PELAN
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH
KONTIGENSI
Mesyuarat Jawatankuasa Kerja
 Guru Besar
 Tetapkan tarikh
 Barisan GPK
 Bincangkan kos /sumber
1.  Ketua Panitia 1 hari
 Melantik AJK
 Guru-Guru
 Agihan Tugas
 Staf Sokongan
 Hal-hal Lain
2. Penyediaan Kertas Kerja  Jawatankuasa Kerja 1 minggu
 Ketua Panitia Sarana Ibu bapa,
3. Pelaksanaan Program  Guru-Guru Januari - November memohon sumbangan dari
 Staf Sokongan pihak luar
Pemantauan dari pentadbir dari semasa ke  Guru Besar
4. April, Jun, Ogos i-QPSS
semasa  GPK 1

Penilaian dan Pelaporan


 Guru Besar
 Masalah yang Timbul
5.  GPK 1 Akhir program
 Keberkesanan, kelebihan dan
 Guru Perpustakaan
kekurangan

CARTA GANTT PELAN OPERASI (STRATEGI 3)

Page 18
Pelan Strategik Pusat Sumber SK Seri Laksana 2016

BIL AKTIVITI JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV TINDAKAN

Mesyuarat Jawatankuasa Kerja


 Guru Besar
 Tetapkan tarikh
 Barisan GPK
 Bincangkan kos /sumber
1.  Ketua Panitia
 Melantik AJK
 Guru-Guru
 Agihan Tugas
 Staf Sokongan
 Hal-hal Lain

Jawatankuasa
2. Penyediaan Kertas Kerja
Kerja

 Ketua Panitia
3. Pelaksanaan Program  Guru-Guru
 Staf Sokongan

Pemantauan dari pentadbir dari  Guru Besar


4.
semasa ke semasa  GPK 1

Penilaian dan Pelaporan  Guru Besar


 Masalah yang Timbul  GPK 1
5.
 Keberkesanan, kelebihan dan  Guru
kekurangan Perpustakaan

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

Page 19
Pelan Strategik Pusat Sumber SK Seri Laksana 2016

………………………………………. ………….………………………………………….
(Pn. Raihan Syazwani binti Ghazi) (En. Mohamad Baharudin bin Tahir)
Guru Perpustakaan dan Media, Guru Besar,
SK Seri Laksana, SK Seri Laksana,
Parit Maimon, Parit Maimon,
83500 Parit Sulong, 83500 Parit Sulong,
Batu Pahat, Johor. Batu Pahat, Johor.

Page 20