Anda di halaman 1dari 2

Anexa nr. 4 la nr. 4223392/28.12.

2017

Curriculumvitae Inseraţifotografia
Europass
Informaţii personale
Nume/ Prenume Nume,Prenume
Adresă(e) Numărimobil,numestradă,cod poştal,localitate,ţară
Telefon Fix: Mobil:
Fax(uri) (rubricăfacultativă)
E-mail(uri)

Naţionalitate

Datanaşterii (ziua,luna,anul)

Sex

Locul demuncă vizat / (se specifică postul/structura pentru care se candidează, conform anunţului de
Domeniulocupaţional concurs)

Experienţaprofesională
Perioada Menţionaţi,dacăestecazul, separatfiecareexperienţăprofesionalărelevantă,începândcuceamai
recentădintreacestea
Funcţiasaupostulocupat
Activităţişiresponsabilităţiprincipale
Numeleşiadresaangajatorului
Tipulactivităţiisau sectoruldeactivitate

Educaţieşiformare
Perioada Menţionaţiseparatfiecareformadeînvăţământşiprogramdeformareprofesionalăabsolvite,
începândcucelmairecent
Calificarea/ diplomaobţinută
Disciplineleprincipalestudiate/
competenţeprofesionaledobândite
Numeleşitipulinstituţieideînvăţământ
/ furnizoruluideformare
Nivelulîn clasificareanaţionalăsau
internaţională

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) străină(e)cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Niveleuropean(*) Ascultare Citire Participarela Discurs oral Exprimarescrisă
conversaţie
Limba
Limba
(*) NivelulCadruluiEuropeanComunde ReferinţăPentruLimbi Străine

1
Competenţeşiabilităţisociale Descrieţiacestecompetenţeşiindicaţicontextulîn careaufostdobândite.

Competenţeşiaptitudini Descrieţiacestecompetenţeşiindicaţicontextulîn careaufostdobândite.


organizatorice

Competenţeşiaptitudinitehnice Descrieţiacestecompetenţeşiindicaţicontextulîn careaufostdobândite.

Competenţeşiaptitudinide utilizare Descrieţiacestecompetenţeşiindicaţicontextulîn careaufostdobândite.


a calculatorului

Competenţeşiaptitudini artistice Descrieţiacestecompetenţeşiindicaţicontextulîn careaufostdobândite.

Alte competenţe şiaptitudini Descrieţiacestecompetenţeşiindicaţicontextulîn careaufostdobândite.

Permis(e)de conducere Menţionaţidacădeţineţiunpermisdeconducereşicategoria.

Informaţii suplimentare Includeţioricealteinformaţiiutile,carenuaufostmenţionateanterior

Anexe EnumeraţialtedocumenteanexateCV-ului,dacăeste cazul

Semnătura Data