Anda di halaman 1dari 37

Minggu Tema Standard pembelajaran Objektif pembelajaran Strategi/ Kaedah/ Teknik Catatan

1.1.1 Mendengar,mengenal pasti dan Pada akhir pelajaran,murid dapat: Pembelajaran Kontekstual KBAT:
Tema 1: menyebut perkataan,rangkai kata, 1) Mendengar dan mengenal 1.Alat Berfikir
istilah dan ungkapan dalam pelbagai Sebutan sekurang-kurangnya enam Pembelajaran Abad21-  Lembaran pengurusan grafik
ujaran dengan betul dan tepat. perkataan dan rangkai kata dalam Round Robin  Peta minda 6 topi pemikiran
Kesihatan dan
pelbagai ujaran.
Kebersihan  CoRT1 CoRT4
2) Mengenal pasti sekurang-kurangnya
enam sebutan perkataan dan rangkai 2.Peta I-think
kata dengan betul dan tepat.  Peta bulatan Peta buih
Unit 1:
 Peta buih berganda Peta dakap
Anda Sihat Anda 2.1.1 Membaca surat kiriman Pada akhir pelajaran,murid dapat: Teknik Bacaan:KWLH
 Peta titi Peta pokok
Ceria rasmi,surat kiriman tidak rasmi dan teks 1) Membaca surat kiriman rasmi dengan
 Peta alir Peta pelbagai alir
pengacaraan dengan sebutan dan intonasi yang betul.
intonasi yang betul serta mengenal pasti 2) Menyatakan isi tersurat dan tersirat.
1 3.Aras Berfikir
maksud tersurat dan tersirat
 Mengaplikasi Menganalisis
01.01.2018 3.1.1 Menulisu ntuk menyatakan Pada akhir pelajaran,murid dapat: Pembelajaran Abad 21-  Menilai Mencipta
makna kata, Rangkai kata,istilah dan 1) Mengenal pasti lima perkataan sukar. Think Pair Share
– ungkapan serta menggunakannya 2) Menulis lima makna Rangkai kata EMK:Sains dan Teknologi
dengan betul . NILAI: Kebersihan fizikal dan mental
dengan betul mengikut konteks
05.01.2018 SISTEM BAHASA : Sebutan dan Intonasi
4.1.1 Memahami dan mengapresiasi Pada akhir pelajaran,murid dapat: Teknik Bacaan :CHATT
karya prosa dari aspek sinopsis,tema, Pembelajaran Abad21- PENTAKSIRAN
1) Menceritakan synopsis cerpen Banjir di
persoalan,nilai dan pengajaran,watak Mata Emak  Latihan bertulis Kuiz
2) Mengenal pasti,tema dan tiga Pembentangan kumpulan  Pembentangan Forum
dan perwatakan dengan memberikan
respons yang betul dan rasional. persoalan dalam cerpen)
3) menjawab soalan pemahaman. KOMSAS: Pengenalan KOMSAS
**** Cerpen Banjir dimata emak
5.1.1 Memahami dan menggunakan Pada akhir pelajaran,murid dapat: Pembelajaran Abad21- - Sinopsis( Guna Peta Alir)
kata ganti nama dan akronim dengan 1) Mengenal pasti kata nama am dan kata - Tema
tepat mengikut konteks. nama khas. Gallery walk - Persoalan
2) Membina ayat menggunakan kata ganti
nama
3) Mengenal pasti akronim
arisonsmkj2018
Minggu Tema Standard pembelajaran Objektif pembelajaran Strategi/ Kaedah/ Teknik Catatan

1.1.1 Mendengar,mengenal pasti dan Pada akhir pelajaran,murid dapat: Pembelajaran Kontekstual KBAT:
1 menyebut perkataan,rangkai kata, 1) Mendengar dan mengenal 1.Alat Berfikir
Kesihatan dan istilah dan ungkapan dalam pelbagai Sebutan sekurang-kurangnya enam Pembelajaran Abad21-  Lembaran pengurusan grafik
ujaran dengan betul dan tepat. perkataan dan ungkapan dalam Round Robin  Peta minda 6 topi pemikiran
Kebersihan
2 pelbagai ujaran.
 CoRT1 CoRT4
2) Mengenal pasti sekurang-kurangnya
Unit 2: enam sebutan perkataan dan rangkai
7/1/2018 Kebersihan 2.Peta I-think
kata dengan betul dan tepat.  Peta bulatan Peta buih
Lambang
 Peta buih berganda Peta dakap
- Keperibadian 2.1.2 Membaca syair dan sajak secara Pada akhir pelajaran,murid dapat: Teknik Bacaan Luncuran
 Peta titi Peta pokok
mekanis dengan sebutan dan intonasi 1) Melagukan syair Nasihat Penghujung
 Peta alir Peta pelbagai alir
11/1/2018 yang betul serta mengenal pasti maksud Thamarat al- Muhimah dengan
sebutan, intonasi dan nada yang betul
tersurat dan tersirat. 3.Aras Berfikir
2) Menyatakan ciri-ciri syair
3) Menjawab soalan pemahaman.  Mengaplikasi Menganalisis
3.1.1 Menulis untuk menyatakan Pada akhir pelajaran,murid-murid dapat: Pembelajaran inkuiri-  Menilai Mencipta
makna kata, rangkai kata, istilah dan 1) Menulis sekurang-kurangnya lima ayat penerokaan
ungkapan serta menggunakannya daripada situasi yang dibaca, didengar EMK:Sains dan Teknologi
dan ditonton menggunakan ayat yang NILAI: Kebersihan fizikal dan mental
dengan betul mengikut konteks. Teknik bedah karya
betul,tepa tdan gramatis. SISTEMBAHASA : Sebutan dan Intonasi
2) Memberikan maksud kata dan rangkai
kata. PENTAKSIRAN
 Latihan bertulis Kuiz
4.1.2 Memahami dan menghayati Pada akhir pelajaran murid dapat: Pembelajaran Abad 21;
 Pembentangan Forum
karya puisi dengan memberikan 1) Menbaca sajak Mensyukuri Nikmat Pembentangan kumpulan
penekanan kepada aspek maksud, 2) Memberikan maksud pantun Pendekatan Didik hibur
tema, persoalan, nilai dan pengajaran KOMSAS :Syair Nasihat Penghujung Thamarat al-
3) Menyenarai persoalan dari pantun. (BT m/s 10) Muhimah
dengan betul.
- Maksud
5.1.1 Memahami dan menggunakan Pada akhir pelajaran murid dapat: Pembelajaran Abad21- - Tema
kata ganti nama dan akronim 1) Menyenaraikan contoh kata ganti nama - Persoalan
dengan tepat mengikut konteks dan akronim yang terdapat dalam Gallery walk - Nilai

**** petikan
2) menjawab soalan struktur.
- pengajaran

arisonsmkj2018
Minggu Tema Standard pembelajaran Objektif pembelajaran Strategi/ Kaedah/ Teknik Catatan

1.2.1 Mendengar dan memahami Pada akhir pelajaran,murid-murid dapat: Belajar Cara Belajar KBAT:
TEMA :2 perkataan, rangkai kata,istilah 1) Menyatakan secara lisan sekurang- 1.Alat Berfikir
Menimba Ilmu dan ungkapan serta kurangnya enam rangkai  Lembaran pengurusan grafik
menggunakannya dalam pelbagai kata,perkataan, istilah dan ungkapan  Peta minda 6 topi pemikiran
ujaran dengan betul dan tepat dalam bentuk ayat.
Unit 3:  CoRT1 CoRT4
mengikut konteks secara 2) Membina ayat menggunakan istilah
Indahnya bertatasusila. diberi.
Menuntut Ilmu 2.Peta I-think
 Peta bulatan Peta buih
2.2.1 Membaca untuk memahami Pada akhir pelajaran,murid-murid dapat: Modul HEBAT Bacaan–
1) Membaca Pantun Alam Remaja dengan Tema Keselamatan  Peta buih berganda Peta dakap
makna Perkataan yang terdapat dalam
nada dan intonasi yang betul.  Peta titi Peta pokok
pelbagai bahan menggunakan glosari
3 2) Menyenaraikan lima kepentingan  Peta alir Peta pelbagai alir
dan kamus dengan betul dan tepat. Teknik Bacaan:QUACK
keselamatan jalan raya.
14/1/2018 3.Aras Berfikir
Buku PKJR
3.2.1 Menulis untuk menyatakan Pada akhir pelajaran,murid-murid dapat: Pembelajaran inkuiri-  Mengaplikasi Menganalisis
- maklumat yang betul dengan 1) Menulis maklumat tentang kebaikan penerokaan  Menilai Mencipta
mengaitkan pengetahuan sedia ada menyertai aktiviti kokurikulum
menggunakan ayat yang gramatis. EMK:Sains dan Teknologi
18/1/2018 daripada pelbagai sumber
2) Menjawab soalan pemahaman NILAI: Kebersihan fizikal dan mental
menggunakan ayat yang gramatis. menggunakan ayat yang gramatis. SISTEMBAHASA : Sebutan dan Intonasi

4.3.1 Menghasilkan papan cerita Pada akhir pelajaran murid dapat: Pembelajaran Abad 21; PENTAKSIRAN
berasaskan idea dan tema yang 1. Menghasilkan papan cerita berasaskan Pembentangan kumpulan  Latihan bertulis Kuiz
mudah menggunakan bahasa yang gambar Kelas Kami Ceria. Pendekatan Didik hibur  Pembentangan Forum
betul.
(BT m/s 19)
Kelas Kami Ceria. (BT m/s 19)
****
5.1.2 Memahami dan menggunakan Pada akhir pelajaran,murid dapat: Pembelajaran Abad21- KOMSAS : Pantun Alam Remaja
kata adjektif jarak, pancaindera, - Maksud
1) Mengenal pasti kata adjektif jarak,
ukuran dan sifatan dengan betul Gallery walk - Nilai
pancaindera, ukuran dan sifatan dalam
mengikut konteks. - pengajaran
. bahan.
2) Membina ayat menggunakan kata
adjektif.
arisonsmkj2018
Minggu Tema Standard pembelajaran Objektif pembelajaran Strategi/ Kaedah/ Teknik Catatan

1.2.1 Mendengar dan memahami Pada akhir pelajaran,murid-murid dapat: Pembelajaran Abad21- KBAT:
TEMA :2 perkataan, rangkai kata, istilah dan 1) Menyatakan maksud istilah dan Gallery Walk 1.Alat Berfikir
Menimba Ilmu ungkapan serta menggunakannya ungkapan yang didengar  Lembaran pengurusan grafik
dalam pelbagai ujaran dengan betul dan 2) menggunakan istilah dan ungkapan  Peta minda 6 topi pemikiran
tepat mengikut konteks secara untuk berbual dengan rakan
Unit 4:  CoRT1 CoRT4
bertatasusila.
Ilmu Penyuluh
Hidup 2.Peta I-think
Pada akhir pelajaran,murid dapat: Teknik Bacaan : KWLH  Peta bulatan Peta buih
2.2.2 Membaca untuk memahami dan 1) Membaca teks Jalan Ke Puncak dengan Round Robin  Peta buih berganda Peta dakap
menaakul maklumat berbentuk pesanan intonasi yang betul.
daripada pelbagai bahan dengan  Peta titi Peta pokok
2) Menyenarai urutan peristiwa tentang
memberikan respons yang betul.  Peta alir Peta pelbagai alir
novel Jalan Ke Puncak.
4 3.3.1 Menulis untuk melengkapkan Pada akhir pelajaran,murid dapat: Pembelajaran Abad 21- 3.Aras Berfikir
21/1/2018 perenggan dalam pelbagai bahan 1) Menyenaraikan isi bagi dua tiga gambar Jigsaw  Mengaplikasi Menganalisis
- yang diberikan  Menilai Mencipta
dengan betul dan tepat.
26/1/2018 2) Menghubungkaitkan kerangka dengan
pengembangan isi EMK:Sains dan Teknologi
NILAI: Kebersihan fizikal dan mental
4.2.1 Memahami, menerangkan makna Pada akhir pelajaran,murid dapat: Teknik Bacaan :CHATT SISTEMBAHASA : Sebutan dan Intonasi
dan menggunakan kata-kata hikmat 1) Melafazkan Pantun Menuntut Ilmu Pembelajaran Abad21-
dan bahasa berirama dengan betul dan dengan nada dan intonasi yang betul. PENTAKSIRAN
2) Menjelaskan maksud kata-kata hikmat Pembentangan kumpulan
mengikut konteks.  Latihan bertulis Kuiz
yang terdapat dalam pantun.  Pembentangan Forum
3) Membina pantun menggunakan kata-
kata hikmat.
Pantun Menuntut Ilmu (BT m/s 24)
5.2.1 Memahami dan menggunakan Pada akhir pelajaran,murid dapat: Pembelajaran Abad21- - Maksud
kata ganda separa tunggal dan separa Round Robin - Tema
1) Mengenal pasti kata ganda separa
berimbuhan dalam pelbagai ayat. Gallery walk - Persoalan
tunggal dan separa berimbuhan.
Novel Jalan Ke puncak
2) Membina ayat menggunakan kata sinopsis
**** ganda

arisonsmkj2018
Minggu Tema Standard pembelajaran Objektif pembelajaran Strategi/ Kaedah/ Teknik Catatan

1.1.2 Mendengar, mengenal pasti dan Pada akhir pelajaran,murid dapat: Pembelajaran Kontekstual KBAT:
TEMA :3 menuturkan ayat dalam pelbagai ujaran 1) Mendengar dan mengenal 1.Alat Berfikir
Kerjaya Ke Mercu dengan intonasi yang betul. Sebutan sekurang-kurangnya enam Pembelajaran Abad21- - Lembaran pengurusan grafik
perkataan dari rakaman perbualan main peranan - Peta minda 6 topi pemikiran
Impian
telefon.
- CoRT1 CoRT4
2) Menuturkan ayat dalam pelbagai ujaran
Unit 5 : dengan intonasi yang betul. 2.Peta I-think
Citi-cita Setinggi
- Peta bulatan Peta buih
Bintang Pada akhir pelajaran,murid dapat: Teknik Bacaan : KWLH - Peta buih berganda Peta dakap
2.2.3 Membaca secara luncuran dan 1) Membaca dialog Serlahkan Potensi Diri Perbincangan kumpulan - Peta titi Peta pokok
imbasan untuk memahami serta dengan intonasi yang betul.
- Peta alir Peta pelbagai
meneroka maksud keseluruhan 2) Menyenarai ciri-ciri pembaca berita
daripada pelbagai bahan . yang baik. alir
5 3) Menjawab soalan pemahaman
3.Aras Berfikir
28/1/2018 3.4.1 Membina kerangka karangan Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: Pembelajaran Abad 21- - Mengaplikasi Menganalisis
dalam bentuk grafik secara terancang. 1) Menyenarai isi penting berkaitan tajuk. Think Pair Share - Menilai Mencipta
- 2) Menulis kerangka karangan
berdasarkan tajuk diberi. EMK:Sains dan Teknologi
NILAI: Kebersihan fizikal dan mental
1/2/2018
4.3.1 Menghasilkan papan cerita Pada akhir pelajaran,murid dapat: Teknik Bacaan :CHATT SISTEMBAHASA : Sebutan dan Intonasi
berasaskan idea dan tema yang mudah 1) Menyediakan papan cerita berasaskan Pembelajaran Abad21-
PENTAKSIRAN
menggunakan bahasa yang betul. Prosa Tradisional- Pelanduk Mengejar
Pembentangan kumpulan - Latihan bertulis Kuiz
Memerang
**** - Pembentangan Forum
5.1.3 Memahami dan menggunakan Pada akhir pelajaran,murid dapat: Pembelajaran Abad21-
kata prafrasa iaitu, kata bantu, kata KOMSAS:Prosa Tradisional
1) menyenarai kata penguat, kata nafi dan
penguat, kata penegas, kata nafi, kata Gallery walk Pelanduk Mengejar Memerang
kata pemeri yang terdapat dalam
pemeri, kata arah dan kata bilangan - Sinopsis( Guna Peta Alir)
serta kata pascakata iaitu kata petikan dalam bentuk peta peminkiran.
- Tema
penekanan dan kata pembenda 2) Membina ayat menggunakan kata nafi - Persoalan
dengan betul mengikut konteks: dan kata pemeri.

arisonsmkj2018
Minggu Tema Standard pembelajaran Objektif pembelajaran Strategi/ Kaedah/ Teknik Catatan

1.2.2 Mendengar dan memahami ayat Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: Melukis Peta Dakap KBAT:
TEMA :3 majmuk serta menggunakannya dalam 1) Mengenal pasti ayat majmuk dari mengenai isi petikan. 1.Alat Berfikir
Kerjaya Ke Mercu pelbagai ujaran dengan betul dan tepat petikan. - Lembaran pengurusan grafik
mengikut konteks. 2) Membina ayat menggunakan ayat Teknik Bacaan–Luncuran - Peta minda 6 topi pemikiran
Impian
majmuk. dan Imbasan - CoRT1 CoRT4
3) Menyenarai jenis ayat majmuk
Unit 6:
2.Peta I-think
Budi Disemai Bakti
2.1.2 Membaca syair dan sajak secara Pada akhir pelajaran,murid dapat: Teknik Belajar Cara Belajar - Peta bulatan Peta buih
Dituai mekanis dengan sebutan dan intonasi 1) Mendeklamasikan sajak Pada - Peta buih berganda Peta dakap
yang betul serta mengenal pasti maksud Sekuntum Mawar dengan intonasi - Peta titi Peta pokok
tersurat dan tersirat. yang betul. - Peta alir Peta pelbagai
6
2) Memberikan maksud sajak alir
3) Menyenarai cara membalas jasa guru
4/2/2018 menggunakan peta minda.
3.Aras Berfikir
4) Menjawab soalan pemahaman
- Mengaplikasi Menganalisis
- 3.4.2 Menulis perenggan isi dengan Pada akhir pelajaran,murid dapat: Pembelajaran Abad 21-
- Menilai Mencipta
membina pelbagai ayat topik, ayat 1) membina ayat topic berdasarkan grafik Think Pair Share
huraian, ayat contoh dan ayat penegas diberi.
8/2/2018 2) membina 2 perenggan yang EMK:Sains dan Teknologi
secara terancang. NILAI: Kebersihan fizikal dan mental
mengandungi ayat topic, ayat huraian,
ayat contoh dan ayat penegas. SISTEMBAHASA : Sebutan dan Intonasi
4.4.3 Mempersembahkan iklan dan Pada akhir pelajaran,murid dapat: Teknik Bacaan :CHATT
promosi melalui teknik yang menarik 1) Menyediakan iklan promosi kerjaya Pembelajaran Abad21- PENTAKSIRAN
2) mempersembahkan iklan Memburu - Latihan bertulis Kuiz
dan berkesan.
Cita-cita (BT m/s 37) Pembentangan kumpulan - Pembentangan Forum
3) menilai keberkesanan promosi
kumpulan lain. Iklan Karnival Kerjaya
5.1.3 Memahami dan menggunakan Pada akhir pelajaran,murid dapat: Pembelajaran Abad 21- Memburu Cita-cita (BT m/s 37)
kata prafrasa iaitu, kata bantu, kata 1) Mengenal pasti kata bilangan,kata nafi, Pembentangan kumpulan.
penguat, kata penegas, kata nafi, Gallery walk KOMSAS: sajak Pada Sekuntum Mawar
kata pemeri, kata arah dalam bahan
kata pemeri, kata arah dan kata - Maksud
bilangan serta kata pascakata iaitu diberi.
- Nilai
kata penekanan dan kata pembenda 2) Membina ayat menggunakan kata - pengajaran
dengan betul mengikut konteks: bilangan dan kata pemeri

****
Minggu Tema Standard pembelajaran Objektif pembelajaran Strategi/ Kaedah/ Teknik Catatan

1.3.1 Mendengar dan mengenal pasti Pada akhir pelajaran,murid dapat: Pembelajaran Kontekstual KBAT:
TEMA :4 maklumat dalam pelbagai wacana 1) Mendengar dan mengenal 1.Alat Berfikir
Integriti Amalan dengan memberikan respons secara Pasti 5 amalan baik ketika berada Pembelajaran Abad21-  Lembaran pengurusan grafik
lisan dengan betul, tepat dan bermakna. di perpustakaan dalam bentuk peta Round Robin  Peta minda 6 topi pemikiran
Kita
7 minda.
 CoRT1 CoRT4
2) Menyenarai 5 kepentingan
11/2/2018 Unit 7: perpustakaan yang terdapat dalam
Remaja Berintegriti 2.Peta I-think
petikan.
-  Peta bulatan Peta buih
 Peta buih berganda Peta dakap
2.2.3 Membaca secara luncuran dan Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: Pembelajaran inkuiri-
15/2/2018 1) Membaca teks dengan sebutan dan penyoalan  Peta titi Peta pokok
imbasan untuk memahami serta
intonasi yang betul  Peta alir Peta pelbagai alir
meneroka maksud keseluruhan
2) Menyatakan sekurang-kurangnya tiga isi Perbincangan kumpulan
daripada pelbagai bahan.
penting daripada bahan bacaan- 3.Aras Berfikir
Kepentingan Internet  Mengaplikasi Menganalisis
3.4.3 Menulis perenggan pendahuluan Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: Pembelajaran koperatif  Menilai Mencipta
CUTI TAHUN dan kesimpulan karangan menggunakan 1) Menulis perenggan pendahuluan dan Jigsaw
BAHARU bahasa yang gramatis. perenggan penutup karangan dengan EMK:Sains dan Teknologi
CINA ejaan yang betul, bahasa indah dan NILAI: Kebersihan fizikal dan mental
menarik. SISTEMBAHASA : Sebutan dan Intonasi
(15
-19/2/2018) 4.4.1 Mempersembahkan karya prosa Pada akhir pelajaran,murid dapat: Pembelajaran Abad21-
PENTAKSIRAN
secara kreatif. 1) Menyenaraikan peristiwa penting
Pembelajaran Bersama  Latihan bertulis Kuiz
dalam drama MAHKAMAH
2) Melakonkan skrip drama secara kreatif  Pembentangan Forum
****
5.1.3 Memahami dan menggunakan Pada akhir pelajaran,murid dapat: Pembelajaran Abad 21- KOMSAS: Drama MAHKAMAH
kata prafrasa iaitu, kata bantu, kata 1) Mengenal pasti kata penegas, kata - Sinopsis( Guna Peta Alir)
penguat, kata penegas, kata nafi, Think-Pair-Share - Tema
bantu dan kata arah daripada petikan.
kata pemeri, kata arah dan kata - Persoalan
bilangan serta kata pascakata iaitu 2) Membina dialog menggunakan kata
kata penekanan dan kata pembenda bantu, kata penegas dan kata arah.
dengan betul mengikut konteks:
Minggu Tema Standard pembelajaran Objektif pembelajaran Strategi/ Kaedah/ Teknik Catatan

1.3.2 Mendengar dan menyusun Pada akhir pelajaran,murid dapat: Pembelajaran Kontekstual KBAT:
panduan, tunjuk cara dan arahan 1) Mendengar Arahan Permainan Mencari 1.Alat Berfikir
TEMA :4 dengan memberikan respons yang Harta Karun yang disampaikan oleh Pembelajaran Abad21-  Lembaran pengurusan grafik
sesuai dan bermakna. rakan mereka. Pair Check/ Semakan  Peta minda 6 topi pemikiran
2) Menysun Arahan mengikut susunan Berpasangan
Integriti Amalan  CoRT1 CoRT4
yang betul.
Kita 3) Menyenaraikan 5 nilai murni daripada
2.Peta I-think
permainan mencari harta karun.  Peta bulatan Peta buih
 Peta buih berganda Peta dakap
2.3.1 Membaca untuk mengenal pasti Pada akhir pelajaran,murid dapat: Teknik Bacaan : KWLH
 Peta titi Peta pokok
Unit 8: idea utama dan idea sampingan dengan 1) Membaca Novel Jalan Ke Puncak Kajian Berkumpulan
 Peta alir Peta pelbagai alir
betul dan tepat. dengan sebutan dan intonasi yang
Integrasi teras betul.
8 2) Menyenarai persoalan dan tema. 3.Aras Berfikir
Kehidupan  Mengaplikasi Menganalisis
3) Menjawab soalan pemahaman.
18/2/2018 3.4.3 Menulis perenggan pendahuluan Pada akhir pelajaran,murid dapat: Pembelajaran Abad 21-  Menilai Mencipta
dan kesimpulan karangan 1) menulis perenggan kesimpilan Think Pair Share
menggunakan bahasa yang gramatis. berdasarkan kerangka karangan EMK:Sains dan Teknologi
-
menggunakan bahasa yang gramatis. NILAI: Kebersihan fizikal dan mental
4.4.2 Mempersembahkan pantun Pada akhir pelajaran,murid dapat: SISTEMBAHASA : Sebutan dan Intonasi
22/2/2018
dengan sebutan, intonasi dan nada 1) Melafazkan Pantun Integriti Amalan Pembelajaran Abad21-
PENTAKSIRAN
secara kreatif. Mulia dengan intonasi yang betul .
Kajian Berkumpulan  Latihan bertulis Kuiz
. 2) Menyatakan maksud pantun.
Pembentangan kumpulan  Pembentangan Forum
3) Membina 2 rangkap pantun berkaitan
kejujuran.
4) Menjawab soalan pemahaman Pantun Integriti Amalan Mulia (BT m/s50)
5.1.3 Memahami dan menggunakan Pada akhir pelajaran,murid dapat: Pembelajaran Abad 21- - maksud
kata prafrasa iaitu, kata bantu, kata 1) Mengenal pasti kata penegan dan kata - Tema
penguat, kata penegas, kata nafi, Think-Pair-Share - Persoalan
pembenda dengan betul daripada
kata pemeri, kata arah dan kata KOMSAS : Novel Jalan Ke Puncak
bilangan serta kata pascakata iaitu petikan.
- sinopsis
kata penekanan dan kata pembenda 2) Membina ayat menggunakan kata
- Tema
dengan betul mengikut konteks: penekan .
- persoaalan
****
Minggu Tema Standard pembelajaran Objektif pembelajaran Strategi/ Kaedah/ Teknik Catatan

1.4.1 Berbual dengan menerangkan Pada akhir pelajaran,murid dapat: Pembelajaran Kontekstual KBAT:
TEMA : 5 sesuatu isu yang berkaitan komuniti 1) Berbincang isu pencemaran bahasa 1.Alat Berfikir
Bahasa dan Sastera menggunakan sebutan yang betul yang terdapat pada papan tanda.yang Pembelajaran Abad21-  Lembaran pengurusan grafik
dalam situasi tidak formal secara dipaparkan. Round Robin  Peta minda 6 topi pemikiran
bertatasusila. 2) Menyatakan 2 kesan pencemaran
Unit 9:  CoRT1 CoRT4
bahasa yang terdapat dalam
Bahasaku Di masyarakat.
Persada Dunia 2.Peta I-think
2.4.1 Membaca secara ekstensif Pada akhir pelajaran,murid dapat: Teknik Bacaan:KWLH  Peta bulatan Peta buih
pelbagai bahan fiksyen dan bukan 1) Membaca teks Hebatnya Bahasaku Kajian Berkumpulan  Peta buih berganda Peta dakap
fiksyen untuk meneroka maklumat dengan sebutan dan intonasi yang  Peta titi Peta pokok
baharu. betul.
 Peta alir Peta pelbagai alir
2) Menyenarai isi penting
3) Menjelaskan usaha-usaha
9 3.Aras Berfikir
memperkenalkan bahasa Melayu ke
peringkat antarabangsa.  Mengaplikasi Menganalisis
25/2/2018 3.5.1 Menulis ringkasan dan merumus Pada akhir pelajaran,murid dapat: Pembelajaran Abad 21-  Menilai Mencipta
pelbagai bahan prosa dengan betul 1) Mengenal pasti isi penting daripada Think Pair Share
menggunakan ayat yang gramatis. bahan petikan. EMK:Sains dan Teknologi
-
2) Menulis ringkasan / ulasan berdasarkan NILAI: Kebersihan fizikal dan mental
isi penting SISTEMBAHASA : Sebutan dan Intonasi
1/3/2018
4.1.1 Memahami dan mengapresiasi Pada akhir pelajaran,murid dapat: Teknik Bacaan :CHATT
karya prosa dari aspek sinopsis,tema, Pembelajaran Abad21- PENTAKSIRAN
1) Menceritakan sinopsis cerpen Talia &
 Latihan bertulis Kuiz
persoalan,nilai dan pengajaran,watak Raksas Qadqad
2) Mengenal pasti,tema dan tiga Pembentangan kumpulan  Pembentangan Forum
dan perwatakan dengan memberikan
respons yang betul dan rasional. pengajaran dan nilai dalam prosa.
KOMSAS:
**** Cerpen Talia & Raksasa Qadqad
5.4.1 Memahami dan menggunakan Pada akhir pelajaran,murid dapat: Pembelajaran Abad21- - Sinopsis
pelbagai frasa adjektif dengan betul 1) kenal pasti frasa adjektif dari petikan. - Tema
dan tepat mengikut konteks. 2) Membina ayat menggunakan kata Gallery walk - Persoalan
adjektif.Membina ayat menggunakan - Nilai & pengajaran
kata ganti nama
Minggu 10 4/3/2018 -8/3/2018 UJIAN 1
Minggu Tema Standard pembelajaran Objektif pembelajaran Strategi/ Kaedah/ Teknik Catatan

1.4.2 Berbicara untuk memohon dan Pada akhir pelajaran,murid dapat: Pembelajaran Kontekstual KBAT:
TEMA :5 memberi kemaafan terhadap seseorang 1) Membincangkan dialog meminta dan 1.Alat Berfikir
Bahasa dan Sastera dalam situasi formal secara memberikan kemaafan secara formal Pembelajaran Abad21-  Lembaran pengurusan grafik
bertatasusila. dan bertatsusila. Round Robin  Peta minda 6 topi pemikiran
2) Melakonkan situasi tersebut
Unit 10:  CoRT1 CoRT4
3) Menyenaraikan 3 kebaikan memberikan
Indah Sastera kemaafan kepada orang lain.
11 2.Peta I-think
Cantik Bahasa
 Peta bulatan Peta buih
11/3/2018  Peta buih berganda Peta dakap
2.4.1 Membaca secara ekstensif Pada akhir pelajaran,murid dapat: Teknik Bacaan : KWLH
-  Peta titi Peta pokok
pelbagai bahan fiksyen dan bukan 1) Membaca petikan tentang kebaikan Pembelajaran kumpulan
15/3/2018  Peta alir Peta pelbagai alir
fiksyen untuk meneroka maklumat mempelajari KOMSAS
baharu. 2) Menyenaraikan kepentingan
mempelajari KOMSAS.. 3.Aras Berfikir
 Mengaplikasi Menganalisis
3.6.1 Menulis dan mengolah maklumat Pada akhir pelajaran,murid dapat: Pembelajaran Abad 21-  Menilai Mencipta
daripada bahan dialog dan bahan prosa 1) Membaca dialog tentang Sekolah Think Pair Share
kepada puisi menggunakan ayat yang Melayu Tertua (BT m/s 70) EMK:Sains dan Teknologi
2) Menulis puisi daripada dialog. NILAI: Kebersihan fizikal dan mental
gramatis.
3) Menjawab soalan pemahaman. SISTEMBAHASA : Sebutan dan Intonasi
4.1.2 Memahami dan menghayati Pada akhir pelajaran,murid dapat: Teknik Bacaan :CHATT
PENTAKSIRAN
karya puisi dengan memberikan 1) Berdasarkan Pantun Kiasan, murid Pembelajaran Abad21-
 Latihan bertulis Kuiz
penekanan kepada aspek maksud, membaca dengan nada dan intonasi
Pembentangan kumpulan  Pembentangan Forum
tema, persoalan, nilai dan pengajaran yang betul.
2) Memberikan maksud seloka Gallery Walk
dengan betul.
3) Menyatakan persoalan seloka. KOMSAS:
**** Pantun Kiasan
- maksud
5.6.1 Menganalisis dan membetulkan Pada akhir pelajaran,murid dapat: Pembelajaran Abad21-
- Tema & Persoalan
kesalahan kata dan frasa dalam 1) Mengenal pasti frasa adjektif dalam
sesuatu ayat. Gallery walk - Nilai & pengajaran
petikan.
2) Membetulkan ayat.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (16/3/2018 – 24/3/2018)


Minggu Tema Standard pembelajaran Objektif pembelajaran Strategi/ Kaedah/ Teknik Catatan

1.4.3 Menceritakan peristiwa yang Pada akhir pelajaran,murid dapat: Pembelajaran Kontekstual KBAT:
TEMA :6 didengar dan dilihat dalam situasi 1) Mendengar dan menceritakan 1.Alat Berfikir
Teladani Sejarah formal dan tidak formal dengan sebutan keistimewaan Puau Langkawi daripada Pembelajaran Abad21- - Lembaran pengurusan grafik
dan intonasi yang betul secara video yang ditonton. Gallery walk - Peta minda 6 topi pemikiran
Hargai Warisan
bertatasusila. 2) Menyenaraikan cara-cara menarik
- CoRT1 CoRT4
pelancong berkunjung ke Negara kita.
Unit 11:
12 2.1.1 Membaca surat kiriman Pada akhir pelajaran,murid dapat: Pembelajaran Abad21- 2.Peta I-think
Sejarah Kita
rasmi,surat kiriman tidak rasmi dan 1) Membaca novel Jalan Ke Puncak - Peta bulatan Peta buih
Round Table
teks pengacaraan dengan sebutan dan dengan intonasi yang betul. - Peta buih berganda Peta dakap
25/3/2018
intonasi yang betul serta mengenal pasti 2) Menyenarai nilai dan pengajaran - Peta titi Peta pokok
maksud tersurat dan tersirat daripada novel. - Peta alir Peta pelbagai
– alir
3.7.1 Mengedit ejaan, tanda baca dan Pada akhir pelajaran,murid dapat: Pembelajaran Abad 21-
29/3/2018 kesalahan nahu yang mudah dengan 1) Mengenal pasti kesalahaan ejaan dan Think Pair Share 3.Aras Berfikir
betul tanpa mengubah maksud asal tanda baca dalam petikan Enaknya - Mengaplikasi Menganalisis
Juadah Kita. (BT m/s 75) - Menilai Mencipta
dalam perenggan.
3) membetulkan kesalahan ejaan dan
tanda baca. EMK:Sains dan Teknologi
NILAI: Kebersihan fizikal dan mental
4.1.2 Memahami dan menghayati Pada akhir pelajaran,murid dapat: Pembelajaran Abad21- SISTEMBAHASA : Sebutan dan Intonasi
karya puisi dengan memberikan 1) Mendeklamasikan sajak Sejarah Wajah
penekanan kepada aspek maksud, Kita (BT m/s 71) Pembentangan kumpulan
PENTAKSIRAN
tema, persoalan, nilai dan pengajaran 2) Mengenal pasti nilai dan tiga persoalan - Latihan bertulis Kuiz
dengan betul. serta 5 pengajaran dalam sajak. - Pembentangan Forum
3) Menjawab soalan pemahaman.
4)
Sajak Sejarah Wajah Kita (BT m/s 71)
5.3.1 Memahami dan menggunakan Pada akhir pelajaran,murid dapat: Pembelajaran Abad21-
- maksud
apitan bagi kata nama dengan 1) Mengenal pasti jenis imbuhan.
betul mengikut konteks. Gallery walk - Persoalan
2) Menambahkan imbuhan apitan bagi - Nilai & pengajaran
kata nama yang sesuai KOMSAS : novel Jalan Ke Puncak
**** 3) Menyenaraikan perkataan yang - Nilai
berimbuhan apitan dari akhbar. - pengajaran
arisonsmkj2018
Minggu Tema Standard pembelajaran Objektif pembelajaran Strategi/ Kaedah/ Teknik Catatan

1.4.3 Menceritakan peristiwa yang Pada akhir pelajaran,murid dapat: Pembelajaran Kontekstual KBAT:
TEMA :6 didengar dan dilihat dalam situasi 1) Mendengar dan menceritakan tempat- 1.Alat Berfikir
Teladani Sejarah formal dan tidak formal dengan tempat menarik di Malaysia daripada Pembelajaran Abad21-  Lembaran pengurusan grafik
sebutan dan intonasi yang betul secara video yang ditonton. Round Table  Peta minda 6 topi pemikiran
Hargai Warisan
13 bertatasusila. 2) Menyenaraikan cara-cara menarik
 CoRT1 CoRT4
pelancong berkunjung ke Negara kita.
1/4/2018 2.1.1 Membaca surat kiriman Pada akhir pelajaran,murid dapat: Pembelajaran Abad21- 2.Peta I-think
rasmi,surat kiriman tidak rasmi dan teks 1) Membaca teks pengacaraan dengan Hot Chair  Peta bulatan Peta buih
Unit 12:
– pengacaraan dengan sebutan dan intonasi yang betul.  Peta buih berganda Peta dakap
Pusaka Tanah Air
intonasi yang betul serta mengenal pasti 2) Menceritakan pengalaman menghadiri  Peta titi Peta pokok
maksud tersurat dan tersirat majlis anugerah cemerlang.  Peta alir Peta pelbagai alir
5/4/2018 3) Menyenarai kepentingan mengadakan
majlis tersebut. 3.Aras Berfikir
3.7.1 Mengedit ejaan, tanda baca dan Pada akhir pelajaran,murid dapat: Pembelajaran Abad 21-  Mengaplikasi Menganalisis
kesalahan nahu yang mudah dengan 1) Mengenal pasti kesalahan ejaan dan Think Pair Share
 Menilai Mencipta
betul tanpa mengubah maksud asal tanda baca dalam petikan Enaknya
Juadah Kita.
dalam perenggan. EMK:Sains dan Teknologi
2) Membetulkan kesalahan ejaan dan
tanda baca. NILAI: Kebersihan fizikal dan mental
4.3.2 Menghasilkan sajak daripada Pada akhir pelajaran,murid dapat: Pembelajaran Abad21- SISTEMBAHASA : Sebutan dan Intonasi
bahan rangsangan dan tema yang diberi 1) Mencipta sajak daripada Pantun Budi
Pembentangan kumpulan PENTAKSIRAN
berdasarkan pengalaman murid secara 2) Mengenal pasti nilai dan tiga persoalan
 Latihan bertulis Kuiz
kreatif. serta 5 pengajaran dalam pantun
3) Menjawab soalan pemahaman.  Pembentangan Forum
****
KOMSAS: Pantun Budi
5.6.1 Menganalisis dan membetulkan Pada akhir pelajaran,murid dapat: Pembelajaran Abad21-
kesalahan kata dan frasa dalam - maksud
1) Mengenal pasti kesalahan kata dan - Nilai
sesuatu ayat. Gallery walk
kesalahan frasa. - Persoalan
2) Membetulkan kesalahan kata dan frasa. - Nilai
- pengajaran

arisonsmkj2018
Minggu Tema Standard pembelajaran Objektif pembelajaran Strategi/ Kaedah/ Teknik Catatan

1.3.1 Mendengar dan mengenal pasti Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: KBAT:
7 Indah Seni Gah maklumat dalam pelbagai wacana 1) Menyampaikan maklumat yang Cerpen Menuai Emas 1.Alat Berfikir
Budaya dengan memberikan respons secara didengar kepada rakan dengan tepat. Teknik bacaan KWLH  Lembaran pengurusan grafik
14
lisan dengan betul, tepat dan bermakna.  Peta minda 6 topi pemikiran
8/4/2018 Unit 13:  CoRT1 CoRT4
Warna- warni 2.2.3 Membaca secara luncuran dan Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: Teknik Perang Pakau –
imbasan untuk memahami serta 1) Mengenal pasti maksud sajak Roti Pendekatan Didik Hibur 2.Peta I-think
- Budaya
meneroka maksud keseluruhan 2) Memadankan 5 rangkap sajak dengan  Peta bulatan Peta buih
daripada pelbagai bahan. maksud  Peta buih berganda Peta dakap
12/4/2018 3) Menyenarai nilai dan pengajaran  Peta titi Peta pokok
3.4.1 Membina kerangka karangan Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat:  Peta alir Peta pelbagai alir
dalam bentuk grafik secara terancang. 1) Membina kerangka karangan Pembelajaran inkuiri-
berdasarkan tajuk Cara-cara Memupuk penerokaan 3.Aras Berfikir
Perpaduan Dalam Karangan Remaja.
2) Menyenaraikan 4 isi penting berkatan  Mengaplikasi Menganalisis
tajuk diberi.  Menilai Mencipta
4.2.1 Memahami, menerangkan makna Pada akhir pelajaran,murid dapat: Teknik Bacaan :CHATT
dan menggunakan kata-kata hikmat dan 1) Memberikan maksud bahasa berirama Pembelajaran Abad21- EMK:Sains dan Teknologi
bagi petikan sajak Berilmu dan Round Robin NILAI: Kebersihan fizikal dan mental
bahasa berirama dengan betul dan
MAG Berbudaya. Pembentangan kumpulan SISTEMBAHASA : Sebutan dan Intonasi
mengikut konteks.
10/4/2018 2) Menyenaraikan ciri orang berilmu dan
ISRAK berbudaya. PENTAKSIRAN
MIKRAJ 3) Menyenaraikan manfaat yang  Latihan bertulis Kuiz
(14/4/2018) diperoleh juka seseorang itu berilmu  Pembentangan Forum
dan berbudaya.

5.1.4 Memahami dan menggunakan Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: Teknik Think Pair share Lautan Budi Tepian Akal (BT m/s 83)
kata kerja transitif dengan betul 1) Mengenal pasti sekurang-kurangnya 5 Sajak Berilmu dan Berbudaya
mengikut konteks. kata kerja transitif daripada petikan. - maksud
2) Membina ayat yang betul berdasarkan - Persoalan
kata kerja transitif.
**** -
-
Nilai
pengajaran
KOMSAS : Sajak Roti
- makssud
- nilai
- pengajaran
Minggu Tema Standard pembelajaran Objektif pembelajaran Strategi/ Kaedah/ Teknik Catatan

1.5.2 Memberikan jawapan dengan Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: Pembelajaran Berpusatkan KBAT:
pelbagai penyelesaian masalah tentang 1) Mengenal pasti tiga idea utama Murid. 1.Alat Berfikir
15 Tema 7 sesuatu perkara dengan betul, tepat dan daripada bahan yang bertajuk Rumahku Teknik Sumbang saran  Lembaran pengurusan grafik
secara bertatasusila. Syurgaku.  Peta minda 6 topi pemikiran
Indah Seni Gah
2) Menyenaraikan tiga perbezaan antara
15/4/2018 Budaya  CoRT1 CoRT4
rumah tradisional dengan rumah
moden.
2.Peta I-think
– 3) Menulis ulasan yang lengkap.
 Peta bulatan Peta buih
2.4.1 Membaca secara ekstensif Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: Pembelajaran Koperatif
 Peta buih berganda Peta dakap
Unit 14: pelbagai bahan fiksyen dan bukan 1) Membaca petikan Enaknya Burasak Teknik KWLH
19/4/2018  Peta titi Peta pokok
Segalanya Bermula fiksyen untuk meneroka maklumat dengan nada dan intonasi yang betul. TMK
baharu. (BT m/s 86)  Peta alir Peta pelbagai alir
Di Sini
2) Mengenal pasti isi penting
3) Menjawab soalan pemahaman. 3.Aras Berfikir
3.7.1 Mengedit ejaan, tanda baca dan Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat Pembelajaran Koperatif  Mengaplikasi Menganalisis
kesalahan nahu yang mudah dengan 1) Mengenal pasti kesalahan ejaan, tanda Round Robin  Menilai Mencipta
betul tanpa mengubah maksud asal baca, nahu dari petikan diberi.
dalam perenggan. 2) Membetulkan kesalahan tersebut. EMK:Sains dan Teknologi
NILAI: Kebersihan fizikal dan mental
4.4.1 Mempersembahkan karya prosa Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: Pembelajaran Berasaskan SISTEMBAHASA : Sebutan dan Intonasi
secara kreatif 1) Bersoal jawab tentang urutan peristiwa Inkuiri
dalam dialog Adat Dijunjung Budaya Round Robin PENTAKSIRAN
Disanjung.
**** 2) Mempersembahkan drama secara
 Latihan bertulis
 Pembentangan
Kuiz
Forum
kreatif.
5.1.4 Memahami dan menggunakan Pada akhir pelajaran,murid dapat: Pembelajaran Abad21-
kata kerja transitif dengan betul 1) Mengenal pasti kata kerja transitif Dialog Adat Dijunjung Budaya Disanjung.
mengikut konteks. daripada petikan. Gallery walk (BT m/s 88)
2) Membina ayat daripada kata kerja - sinopsis
tersebut - Tema
- Persoalan

arisonsmkj2018
Minggu Tema Standard pembelajaran Objektif pembelajaran Strategi/ Kaedah/ Teknik Catatan

1.6.1 Menyaring dan menyampaikan Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: Pembelajaran Koperatif – KBAT:
maklumat yang tepat dan menggunakan 1) Menyenaraikan dan menyampaikan Kaedah Stesen/ Three 1.Alat Berfikir
Tema 8 : ayat yang gramatis. maklumat tentang cara menjaga Stray one Stay  Lembaran pengurusan grafik
keselamatan kawasan kejiranan.  Peta minda 6 topi pemikiran
Utamakan
2) Menjelaskan empat kesan kurangnya
Keselamatan  CoRT1 CoRT4
semangat kejiranan.
3) Menerangkan empat langkah
Unit 16 : 2.Peta I-think
meningkatkan semangat kejiranan.
 Peta bulatan Peta buih
Anda Prihatin,
 Peta buih berganda Peta dakap
Anda Selamat 2.2.3 Membaca secara luncuran dan Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: Teknik Bacaan CHATT
imbasan untuk memahami serta 4) Membaca novel Jalan Ke Puncak  Peta titi Peta pokok
Round Robin
meneroka maksud keseluruhan dengan nada dan intonasi yang betul.  Peta alir Peta pelbagai alir
daripada pelbagai bahan . 5) Mengenal pasti watak & perwatakan
16 watak utama dan 1 watak sampingan. 3.Aras Berfikir
6) Menjawab soalan pemahaman.  Mengaplikasi Menganalisis
22/4/2018  Menilai Mencipta
3.5.1 Menulis ringkasan dan merumus Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: Kerja berkumpulan
– pelbagai bahan prosa dengan betul 1) Menyenaraikan isi penting berkaitan Pembentangan EMK:Sains dan Teknologi
menggunakan ayat yang gramatis. tajuk diberi. NILAI: Kebersihan fizikal dan mental
2) Merumus bahan tersebut
26/4/2018 SISTEMBAHASA : Sebutan dan Intonasi

4.3.2 Menghasilkan sajak daripada Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: Pembelajaran Berpusatkan PENTAKSIRAN
bahan rangsangan dan tema yang diberi 1) Menulis sajak berdasarkan gambar Murid  Latihan bertulis Kuiz
berdasarkan pengalaman murid secara diberi- Sekolah Saya Selamat (BT m/s
Rally Robin  Pembentangan Forum
kreatif. 102)
2) Mendeklamasikan sajak dengan nada
dan intonasi yang betul Sekolah Saya Selamat (BT m/s 102)
Cipta sajak
5.6.1 Menganalisis dan membetulkan Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: Pembelajaran Kecerdasan - maksud
kesalahan kata dan frasa dalam sesuatu 1) Mengenal pasti kesalahan kata adjektif Pelbagai - Tema
ayat. dalam petikan. - Persoalan
2) Membetulkan kesalahan tersebut.
Round Robin KOMSAS : novel Jalan Ke Puncak
**** - Watak utama & 1 watak samingan
- Perwatakan
Minggu Tema Standard pembelajaran Objektif pembelajaran Strategi/ Kaedah/ Teknik Catatan

1.6.2 Menjana dan menyampaikan Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: Belajar Cara Belajar KBAT:
maklumat dalam bentuk panduan dan 1) Menyampaikan panduan penggunaan 1.Alat Berfikir
Tema 9 : pesanan dengan betul dan jelas, peralatan PJPK berdasarkan petikan Pembentangan kumpulan  Lembaran pengurusan grafik
intonasi yang sesuai dan berkesan dialog.  Peta minda 6 topi pemikiran
Sukan Dan
17 menggunakan ayat yang gramatis. 2) Melukis peta i-Think tentang panduan
Rekreasi  CoRT1 CoRT4
tersebut.
29/4/2018 2.Peta I-think
2.3.1 Membaca untuk mengenal pasti Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: Pembelajaran Kecerdasan  Peta bulatan Peta buih
Unit 17 : idea utama dan idea sampingan dengan 1) Mendeklamasikan sajak Kucari Damai Pelbagai
–  Peta buih berganda Peta dakap
Sukan Milik Semua betul dan tepat. Di Sini dengan sebutan dan intonasi Pembelajaran Berasaskan  Peta titi Peta pokok
yang betul Inkuiri
3/5/2018  Peta alir Peta pelbagai alir
2) Menyatakan maksud , nilai dan Didik hibur
pengajaran daripada sajak Syair Nasihat.
3.Aras Berfikir
3.6.1 Menulis dan mengolah maklumat Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: Modul HEBAT- ……………..  Mengaplikasi Menganalisis
daripada bahan dialog dan bahan prosa Teknik Bacaan CHATT  Menilai Mencipta
1) Menulis puisi berdasar bahan dialog.
kepada puisi menggunakan ayat yang
gramatis. EMK:Sains dan Teknologi
NILAI: Kebersihan fizikal dan mental
4.4.1 Mempersembahkan karya prosa Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: Pembelajaran Berasaskan SISTEMBAHASA : Sebutan dan Intonasi
HARI secara kreatif 3) Bersoal jawab tentang urutan peristiwa Inkuiri
BURUH dalam petikan Kejayaan Milik Bersama PENTAKSIRAN
Round Robin
4) Mempersembahkan petikan cerpen  Latihan bertulis Kuiz
1/5/2018 **** secara kreatif.  Pembentangan Forum

5.1.1 Memahami dan menggunakan Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: Round Robin Kejayaan Milik Bersama (BT m/s 109)
kata ganti nama dan akronim dengan 1) Mengenal pasti dan menyenaraikan Pembentangan Kumpulan - Sinopsis
tepat mengikut konteks. kata ganti nama mengikut jenis - Tema
daripada bahan petikan. - Persoalan
2) Menghasilkan satu komik pendek yang
KOMSAS : sajak Kucari Damai Di Sini
menggunakan kata ganti nama yang
betul. - Makssud
- Nilai
- Pengajaran
- bentuk
arisonsmkj2018
Minggu Tema Standard pembelajaran Objektif pembelajaran Strategi/ Kaedah/ Teknik Catatan

1.7.1 Berbincang tentang sesuatu Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: Teknik Mestamu KBAT:
perkara untuk memberikan dan 1) Menyatakan faedah berekreasi Pembelajaran Koperatif 1.Alat Berfikir
mendapatkan penjelasan secara berdasarkan bahan petikan.  Lembaran pengurusan grafik
Tema 9 : rasional dengan ayat yang gramatis dan 2) Menulis dialog pendek berdasarkan
Sukan Dan
 Peta minda 6 topi pemikiran
bahasa yang santun. faedah tersebut..
Rekreasi  CoRT1 CoRT4
3) Berdialog berdasarkan dialog yang
ditulis.
18 2.Peta I-think
 Peta bulatan Peta buih
Unit 18 :  Peta buih berganda Peta dakap
2.4.1 Membaca secara ekstensif Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: Belajar Cara Belajar
Seronoknya
06/5/2018 pelbagai bahan fiksyen dan bukan 1) Menyenaraikan isi penting tentang Think  Peta titi Peta pokok
Beriadah
fiksyen untuk meneroka maklumat petikan Sukan Lasak. Pair Share  Peta alir Peta pelbagai alir
- baharu. 2) Menulis lima kebaikan menyertai sukan
lasak.
3.Aras Berfikir
3) Menjawab soalan pemahaman.
10/5/2018  Mengaplikasi Menganalisis
3.6.1 Menulis dan mengolah maklumat Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: Pembelajaran Abad 21-  Menilai Mencipta
daripada bahan dialog dan bahan prosa 1) Menyenarai urutan peristiwa dalam Kaedah Round Robin/
kepada puisi menggunakan ayat yang cerpen Bidak Di Papan Catur (BT m/s Round Table/ Kaedah EMK:Sains dan Teknologi
09.05.2018 gramatis. 113) Perbincangan -Forum NILAI: Kebersihan fizikal dan mental
& 2) Menjawab soalan pemahaman SISTEMBAHASA : Sebutan dan Intonasi
10.05.2018
4.4.2 Mempersembahkan pantun Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: Teknik Bacaan- ACID PENTAKSIRAN
dengan sebutan, intonasi dan nada 1) Memberikan maksud pantun Nasihat Teknik Bedah Karya  Latihan bertulis Kuiz
PEP
secara kreatif. dengan nada dan intonasi yang betul. Pembentangan Kumpulan  Pembentangan Forum
PERTENGAH 2) Menyenaraikan tiga nilai dan Prosa Pelanduk Mengajar
AN TAHUN pengajaran yang terdapat dalam Memerang
**** pantun. KOMSAS: pantun Nasihat
- maksud
5.6.1 Menganalisis dan membetulkan Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: Pembelajaran Kecerdasan - Nilai
kesalahan kata dan frasa dalam sesuatu 3) Mengenal pasti kesalahan kata ganda Pelbagai - Persoalan
ayat. dan jenis-jenisnya. - pengajaran
4) Membetulkan kesalahan tersebut. Round Robin

MINGGU 19 (13/5/2018 – 17/5/2018) PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 2


AWAL RAMADAN (16/5/2018)
Minggu Tema Standard pembelajaran Objektif pembelajaran Strategi/ Kaedah/ Teknik Catatan

1.7.1 Berbincang tentang sesuatu Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: Teknik Mestamu KBAT:
perkara untuk memberikan dan 1) Menyatakan faedah melancong Pembelajaran Koperatif 1.Alat Berfikir
mendapatkan penjelasan secara berdasarkan bahan petikan.  Lembaran pengurusan grafik
rasional dengan ayat yang gramatis dan
2) Menulis dialog pendek berdasarkan  Peta minda 6 topi pemikiran
Tema 10 :
bahasa yang santun. faedah tersebut..
Selamat Datang Ke  CoRT1 CoRT4
3) Berdialog berdasarkan dialog yang
Malaysia ditulis.
2.Peta I-think
2.2.2 Membaca untuk memahami dan Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: Belajar Cara Belajar
 Peta bulatan Peta buih
menaakul maklumat berbentuk pesanan 1) Membaca novel Jalan Ke Puncak Think Pair Share  Peta buih berganda Peta dakap
Unit 19 : daripada pelbagai bahan dengan dengan intonasi yang betul.
memberikan respons yang betul. 2) Menyatakan plot dan lima teknik plot  Peta titi Peta pokok
Kenali Malaysia
yang terdapat dalam teks tersebut.  Peta alir Peta pelbagai alir

20 3.4.3 Menulis perenggan pendahuluan Pada akhir pelajaran,murid dapat: Pembelajaran Abad 21- 3.Aras Berfikir
dan kesimpulan karangan menggunakan 1) Menyenaraikan isi penting berkaitan Jigsaw Puzzle  Mengaplikasi Menganalisis
20/5/2018 bahasa yang gramatis. tajuk untuk menulis pendahuluan dan  Menilai Mencipta
- kesimpulan karangan.
24/5/2018 2) Menulis pendahuluan dan kesimpulan EMK:Sains dan Teknologi
karangan. NILAI: Kebersihan fizikal dan mental
4.4.3 Mempersembahkan iklan dan Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: Pendekatan Modular SISTEMBAHASA : Sebutan dan Intonasi
promosi melalui teknik yang menarik 1) Menulis promosi lawatan ke KLCC. Pembelajaran Berasaskan
dan berkesan. (BT m/s 123) Projek PENTAKSIRAN
2) Menyampaikan promosi tersebut
 Latihan bertulis Kuiz
menggunakan teknik yang menarik dan
berkesan.  Pembentangan Forum

5.6.1 Menganalisis dan membetulkan Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: Pembelajaran Kecerdasan Iklan Sehari di KLCC
kesalahan kata dan frasa dalam sesuatu 1) Mengenal pasti kesalahan kata kerja Pelbagai ( BT m/s 123)
ayat. transitif
2) Membetulkan kesalahan tersebut. KOMSAS : novel Jalan Ke Puncak
Round Robin
**** - plot
- Teknik plot

arisonsmkj2018
Minggu Tema Standard pembelajaran Objektif pembelajaran Strategi/ Kaedah/ Teknik Catatan

1.7.2 Berunding untuk mendapatkan Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: Belajar Cara Belajar/ KBAT:
Tema 10 : persetujuan tentang sesuatu perkara 1) Bebincang untuk memastikan destinasi Pembelajaran Akses 1.Alat Berfikir
Selamat Datang Ke secara rasional dengan ayat yang percutian. Kendiri  Lembaran pengurusan grafik
gramatis dan bahasa yang santun. 2) Menyampaikan maklumat tentang  Peta minda 6 topi pemikiran
Malaysia
keistimewaan tempat-tempat yang Jigsaw puzzle
 CoRT1 CoRT4
akan dilawati.
Unit 20: 3) Menulis dialog pendek daripada
Cintai Malaysia 2.Peta I-think
perbincangan kumpulan
 Peta bulatan Peta buih
21  Peta buih berganda Peta dakap
2.2.3 Membaca secara luncuran dan Pada akhir pelajaran,murid dapat: Teknik Bacaan : KWLH
 Peta titi Peta pokok
imbasan untuk memahami serta 1) Membaca novel Jalan Ke Puncak Kajian Berkumpulan
27/5/2018  Peta alir Peta pelbagai alir
meneroka maksud keseluruhan dengan sebutan dan intonasi yang
daripada pelbagai bahan . betul.
2) Mengenal pasti plot dan teknik plot 3.Aras Berfikir
-
yang terdapat daalam novel.  Mengaplikasi Menganalisis
3) Menjawab soalan pemahaman.  Menilai Mencipta
31/5/2018
3.7.1 Mengedit ejaan, tanda baca dan Pada akhir pelajaran,murid dapat: Pembelajaran Abad 21- EMK:Sains dan Teknologi
kesalahan nahu yang mudah dengan 1) menyenaraikan kesalahan ejaan, tanda Think Pair Share NILAI: Kebersihan fizikal dan mental
betul tanpa mengubah maksud asal baca dan nahu daripada petikan Jalan- SISTEMBAHASA : Sebutan dan Intonasi
Jalan Cari Nasi Dagang
HARI dalam perenggan.
2) membetulkan kesalahan tersebut PENTAKSIRAN
WESAK
4.3.2 Menghasilkan sajak daripada Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: Pembelajaran Berpusatkan  Latihan bertulis Kuiz
(29/5/2018
bahan rangsangan dan tema yang diberi 1) Menulis sajak berdasarkan gambar Murid  Pembentangan Forum
berdasarkan pengalaman murid secara Keistimewaan Tanah Airku (BT m/s Rally Robin
kreatif. 128) Keistimewaan Tanah Airku (BT m/s 128)
2) Mendeklamasikan sajak Cipta sajak
**** -
-
maksud
Tema
5.6.1 Menganalisis dan membetulkan Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: Pembelajaran Kecerdasan
- Persoalan
kesalahan kata dan frasa dalam sesuatu 1) Mengenal pasti kesalahan bahasa Pelbagai
ayat. menggunakan symbol yang sesuai dan
mengkategorikannya. KOMSAS : novel Jalan Ke Puncak
Round Robin
2) Membetulkan kesalahan tersebut. - Plot
- Teknik plot
Minggu Tema Standard pembelajaran Objektif pembelajaran Strategi/ Kaedah/ Teknik Catatan

1.8.1 Menghuraikan sesuatu perkara Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: Teknik Mestamu KBAT:
dengan bernas dan kritis secara jelas 1) Mencipta dua rangkap syair tentang Pembelajaran Koperatif 1.Alat Berfikir
TEMA : 11 menggunakan ayat yang betul, tepat perpaduan - Lembaran pengurusan grafik
dan gramatis. 2) Melagukan syair - Peta minda 6 topi pemikiran
Perpaduan
- CoRT1 CoRT4
2.3.1 Membaca untuk mengenal pasti Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: Pembelajaran Kecerdasan
idea utama dan idea sampingan dengan 1) Membaca pantun Kasih Sayang dengan Pelbagai
betul dan tepat. sebutan dan intonasi yang betul Pembelajaran Berasaskan 2.Peta I-think
- Peta bulatan Peta buih
Unit 21: 2) Menyatakan maksud, nilai dan Inkuiri
22 - Peta buih berganda Peta dakap
Indahnya pengajaran Didik hibur
Syair Nasihat. - Peta titi Peta pokok
Ukhuwah - Peta alir Peta pelbagai
3/6/2018 3.4.4. Menulis karangan menggunakan Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: Pembelajaran Abad 21-
ejaan yang betul dan bahasa yang tepat, 1) Berbincang tentang cara-cara memupuk Kaedah Round Robin/ alir
- indah serta menarik. perpaduan dalam kalangan rakyat Round Table/ Kaedah 3.Aras Berfikir
Malaysia. Perbincangan -Forum - Mengaplikasi Menganalisis
2) Menulis karangan menggunakan ayat - Menilai Mencipta
7/6/2018
yang gramatis.
EMK:Sains dan Teknologi
4.1.1 Memahami dan mengapresiasi Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: Gerak kerja Berkumpulan NILAI: Kebersihan fizikal dan mental
karya prosa dari aspek sinopsis, tema, 1) Menyatakan urutan peristiwa dari – Satu kumpulan tiga bab SISTEMBAHASA : Sebutan dan Intonasi
KEPUTERAA persoalan, nilai dan pengajaran, watak petikan cerita Kasih Sahabat (BT m/s Teknik Nokom (Novel
N KDYMM dan perwatakan dengan memberikan 135) PENTAKSIRAN
Komik)
respons yang betul dan rasional. 2) Menyenaraikan nilai dan pengajaran - Latihan bertulis Kuiz
AGONG Three Stray One Stay
daripada petikan cerita Kasih Sahabat
(3/6/2018) - Pembentangan Forum
5.6.1 Menganalisis dan membetulkan Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: Pembelajaran Kecerdasan
kesalahan kata dan frasa dalam sesuatu 1) Mengenal pasti kesalahan kata ganti Pelbagai Kasih Sahabat (BT m/s 135)
ayat. nama dan kategorinya. - Sinopsis( Guna Peta Alir)
2) Membetulkan kesalahan tersebut. - Tema
Round Robin
**** - Persoalan
KOMSAS : pantun Kasih Sayang
- maksud
- nilai
- pengajaran

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 9.6.2018 HINGGA 23.6.2018 (HARI RAYA AIDIL FITRI 15-16/6/2018)
Minggu Tema Standard pembelajaran Objektif pembelajaran Strategi/ Kaedah/ Teknik Catatan

1.3.2 Mendengar dan menyusun Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: Pembelajaran Kecerdasan KBAT:
TEMA : 11 panduan, tunjuk cara dan arahan 1) Menyusun panduan untuk menahan Pelbagai 1.Alat Berfikir
Perpaduan dengan memberikan respons yang orang yang memasuki kawasan  Lembaran pengurusan grafik
sesuai dan bermakna. perumahan ketika rondaan.  Peta minda 6 topi pemikiran
Round Robin
2) Menyampaikan panduan tersebut
 CoRT1 CoRT4
kepada rakan.
23
Unit 22: 2.4.1 Membaca secara ekstensif Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: Round Robin 2.Peta I-think
24/6/2018 pelbagai bahan fiksyen dan bukan 1) Membaca petikan Hikmah di Sebalik  Peta bulatan Peta buih
Teras Keharmonian
Musibah dengan sebutan dan intonasi Pembentangan kumpulan  Peta buih berganda Peta dakap
fiksyen untuk meneroka maklumat
- yang betul  Peta titi Peta pokok
baharu.
2) Menyenaraikan isi penting dariapada  Peta alir Peta pelbagai alir
petikan tersebut.
28/6/2018
3) Menjawab soalan pemahaman 3.Aras Berfikir
 Mengaplikasi Menganalisis
3.5.1 Menulis ringkasan dan merumus Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: Pembelajaran Koperatif
 Menilai Mencipta
pelbagai bahan prosa dengan betul 1) Menyenaraikan isi penting daripada
menggunakan ayat yang gramatis. petikan Jata Negara- symbol perpaduan Gallery Walk
EMK:Sains dan Teknologi
rakyat.
2) Menulis ringkasan berdasarkan isi-isi NILAI: Kebersihan fizikal dan mental
penting tersebut. SISTEMBAHASA : Sebutan dan Intonasi
4.1.2 Memahami dan menghayati Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat:
1) Menyatakan maksud sajak Dalam Pembelajaran koperatif PENTAKSIRAN
karya puisi dengan memberikan
Persekitaran Kata-kata  Latihan bertulis Kuiz
penekanan kepada aspek maksud,
2) Menyenaraikan nilai dan pengajaran Round Robin  Pembentangan Forum
tema, persoalan, nilai dan pengajaran
dalam bahan tersebut.
dengan betul. 3) Menjawab soalan pemahaman. KOMSAS: Sajak Dalam Persekitaran Kata-kata
- Maksud
**** -
-
Tema
Persoalan
5.6.1 Menganalisis dan membetulkan Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: Pembelajaran Koperatif
1) Mengenal pasti kesalahan - Nilai
kesalahan kata dan frasa dalam sesuatu
penjodoh bilangan dalam ayat. Rally Robin - pengajaran
ayat.
2) Membetulkan kesalahan tersebut.
Minggu Tema Standard pembelajaran Objektif pembelajaran Strategi/ Kaedah/ Teknik Catatan

1.8.2 Mengulas bahan grafik dengan Pada akhir pelajaran,murid dapat: Pembelajaran Kontekstual KBAT:
TEMA : 12 menyatakan maklumat tersurat dan 1) Menyenaraikan isi tersurat 1.Alat Berfikir
Negaraku Jati tersirat dengan jelas dan bernas 2) Menyenaraikan isi tersirat Pembelajaran Abad21-  Lembaran pengurusan grafik
menggunakan ayat yang gramatis. 3) Menyampaikan ulasan berdasarkan Round Robin  Peta minda 6 topi pemikiran
diriku
grafik diberi.
24  CoRT1 CoRT4
Unit 23:
1/7/2018 2.4.1 Membaca secara ekstensif Pada akhir pelajaran,murid dapat: Teknik Bacaan:KWLH 2.Peta I-think
Semarak Negara
pelbagai bahan fiksyen dan bukan 1) Membaca teks Lebaran di Rantau Kajian Berkumpulan  Peta bulatan Peta buih
fiksyen untuk meneroka maklumat dengan sebutan dan intonasi yang  Peta buih berganda Peta dakap
- baharu. betul.  Peta titi Peta pokok
2) Menyenarai urutan peristiwa  Peta alir Peta pelbagai alir
5/7/2018 3) Menjelaskan keistimewaan hari raya
aidil fitri di Malaysia.
3.Aras Berfikir
Pada akhir pelajaran,murid dapat:  Mengaplikasi Menganalisis
3.5.1 Menulis ringkasan dan merumus Pembelajaran Abad 21-
1) Mengenal pasti isi penting daripada  Menilai Mencipta
pelbagai bahan prosa dengan betul Think Pair Share
bahan petikan.
menggunakan ayat yang gramatis. EMK:Sains dan Teknologi
2) Menulis ulasan berdasarkan isi
penting NILAI: Kebersihan fizikal dan mental
SISTEMBAHASA : Sebutan dan Intonasi
4.4.1 Mempersembahkan karya prosa Pada akhir pelajaran,murid dapat: Teknik Bacaan :CHATT
secara kreatif. Pembelajaran Abad21- PENTAKSIRAN
1) Menceritakan sinopsis prosa  Latihan bertulis Kuiz
tradisional- Laksamana Bestari (BT m/s Pembentangan kumpulan  Pembentangan Forum
147)
2) Mengenal pasti,tema dan tiga
pengajaran dan nilai dalam prosa. Laksamana Bestari (BT m/s 147)
- Sinopsis
5.5.1 Memahami dan membina ayat Pada akhir pelajaran,murid dapat: Pembelajaran Abad21- - Tema
tunggal dan jenis ayat dengan betul dan - Persoalan
tepat mengikut konteks. 1) kenal pasti jenis ayat dari petikan. Gallery walk
2) Membina pelbagai jenis ayat .

****
arisonsmkj2018
Minggu Tema Standard pembelajaran Objektif pembelajaran Strategi/ Kaedah/ Teknik Catatan

1.5.3 Bersoal jawab dengan Pada akhir pelajaran, murid dapat: Pembelajaran Kecerdasan KBAT:
menggunakan soalan bercapah 1. Mengemukakan sekurang-kurangnya Pelbagai 1.Alat Berfikir
Tema 12: dalam perbincangan dan tiga soalan berdasarkan bahan dengan  Lembaran pengurusan grafik
Negaraku, Jati memberikan jawapan yang menggunakan soalan bercapah.  Peta minda 6 topi pemikiran
Diriku sesuai dan betul secara 2. Bersoal jawab dengan rakan
25  CoRT1 CoRT4
bertatasusila. berdasarkan bahan.
2.Peta I-think
8/7/2018 2.2.1 Membaca untuk memahami Pada akhir pelajaran, murid dapat: Teknik Bacaan-SQ4R
 Peta bulatan Peta buih
makna rangkai kata yang 1. Membaca novel Jalan Ke Puncak Pembelajaran Akses
 Peta buih berganda Peta dakap
Unit 24 : Hayati terdapat dalam pelbagai bahan dengan sebutan dan intonsi yang betul . Kendiri
-  Peta titi Peta pokok
Rukun Negara menggunakan glosari dan kamus 2. menyenaraikan latar masyarakat, latar
dengan betul dan tepat. masa dan latar tempat yang  Peta alir Peta pelbagai alir
12/7/2018 terdapat dalam novel.
3.Aras Berfikir
3.4.4 Menulis karangan menggunakan Pada akhir pelajaran, murid dapat: Pembelajaran koperatif  Mengaplikasi Menganalisis
ejaan yang betul dan bahan yang 1. Mengenal pasti penggunaan bahasa yang Pembentangan kumpulan  Menilai Mencipta
tepat, indah serta menarik. indah dan menarik daripada bahan Jagat
Remaja (BT m/s 151) EMK : Sains dan Teknologi
2. Menulis karangan keperihalan dengan NILAI : Kebersihan fizikal dan mental
menggunakan ejaan yang betul dan SISTEMBAHASA : Sebutan dan Intonasi
bahasa yang tepat, indah serta menarik.
PENTAKSIRAN
4.4.3 Mempersembahkan iklan dan Pada akhir pelajaran, murid dapat: Pembentangan kumpulan
 Latihan bertulis Kuiz
promosi melalui teknik yang 1. mencipta iklan berdasarkan bahan
menarik dan berkesan. Bulan Bahasa Kebangsaan (BT m/s 152)  Pembentangan Forum
2. Mempersembahkan iklan melalui teknik
yang menarik dan berkesan. KOMSAS : Novel Jalan Ke Puncak
**** - latar masyarakat
5.1.4 Memahami dan menggunakan Pada akhir pelajaran, murid dapat: Pembelajaran - latar masa
kata kerja transitif dengan betul 1. Menyenaraikan sekurang-kurangnya Konstruktivisme - latar tempat
mengikut konteks. enam kata kerja transitif daripada
petikan Menjunjung Kasih Tuanku. (BT
m/s 153)
2. Membina ayat dalam perenggan dengan
menggunakan kata kerja transitif.
Minggu Tema Standard pembelajaran Objektif pembelajaran Strategi/ Kaedah/ Teknik Catatan

Tema 13: 1.6.1 Menyaring dan menyampaikan Pada akhir pelajaran, murid dapat: Pembelajaran Kecerdasan KBAT:
Ekonomi, maklumat yang tepat dan 1. Menyaring maklumat tentang ciri-ciri Pelbagai 1.Alat Berfikir
Keusahawanan menggunakan ayat yang perniagaan dalam talian.  Lembaran pengurusan grafik
dan Pengurusan gramatis. 2. Berbincang dan menyampaikan  Peta minda 6 topi pemikiran
Kewangan maklumat dengan menggunakan ayat
 CoRT1 CoRT4
yang gramatis.
Unit 25 :
Ekonomi dan 2.2.2 Membaca untuk memahami dan Pada akhir pelajaran, murid dapat: Teknik Bacaan-SQ4R 2.Peta I-think
Perniagaan menaakul maklumat berbentuk 1. Membaca dan memahami bahan yang Pembelajaran Akses  Peta bulatan Peta buih
26
pesanan daripada pelbagai disediakan. Kendiri  Peta buih berganda Peta dakap
bahan dengan memberikan 2. Memberi pendapat cara untuk  Peta titi Peta pokok
15/7/2018 respons yang betul. menggalakkan peniaga mengamalkan  Peta alir Peta pelbagai alir
etika perniagaan yang betul.
- 3.Aras Berfikir
3.4.1 Membina kerangka karangan Pada akhir pelajaran, murid dapat: Pembelajaran koperatif
 Mengaplikasi Menganalisis
dalam bentuk grafik secara 1. Menulis kerangka karangan dalam Pembentangan kumpulan
19/7/2018  Menilai Mencipta
terancang. bentuk grafik.

4.4.2 Mempersembahkan pantun Pada akhir pelajaran, murid dapat: Pembelajaran Akses EMK : Sains dan Teknologi
dengan sebutan, intonasi dan 1. Membaca pantun Bijak Berbelanja Kendiri NILAI : Kebersihan fizikal dan mental
nada secara kreatif. dengan sebutan, intonasi dan nad SISTEMBAHASA : Sebutan dan Intonasi
secara kreatif.
4) Menjawab soalan pemahaman PENTAKSIRAN
 Latihan bertulis Kuiz
5.5.1 Memahami dan membina ayat Pada akhir pelajaran, murid dapat: Pembelajaran Akses  Pembentangan Forum
tunggal dan jenis ayat dengan 1. Menyenaraikan jenis-jenis ayat Kendiri
betul dan tepat mengikut berdasarkan bahan. Pantun Bijak Berbelanja (BT m/s 159)
konteks. 2. Membina ayat tunggal dan menentukan Gallery Walk - Maksud
jenis ayat yang betul mengikut konteks.
- Nilai
**** - pengajaran

arisonsmkj2018

Minggu Tema Standard pembelajaran Objektif pembelajaran Strategi/ Kaedah/ Teknik


Catatan

1.6.2 Menjana dan menyampaikan Pada akhir pelajaran, murid dapat: Pembelajaran Kecerdasan KBAT:
Tema 13: maklumat dalam bentuk 1. Menganalisis bahan grafik yang Pelbagai 1.Alat Berfikir
panduan dan pesanan dengan dipaparkan dengan telitinya.  Lembaran pengurusan grafik
Ekonomi, betul dan jelas, intonasi yang 2. Menjelaskan maklumat yang terdapat  Peta minda 6 topi pemikiran
Keusahawanan sesuai dan berkesan dalam bahan secara lisan dengan
 CoRT1 CoRT4
dan Pengurusan menggunakan ayat yang menggunakan intonasi yang betul dan
27 Kewangan gramatis. ayat yang gramatis.
2.Peta I-think
 Peta bulatan Peta buih
Unit 26 : 2.2.3 Membaca secara luncuran dan Pada akhir pelajaran, murid dapat: Teknik Bacaan-SQ4R
22/7/2018  Peta buih berganda Peta dakap
Bijak Wang imbasan untuk memahami serta 1. Membaca novel Jalan Ke Puncak Pembelajaran Akses
meneroka maksud keseluruhan dengan nada dan intonasi yang betul. Kendiri  Peta titi Peta pokok
- daripada pelbagai bahan. 2. menyenarai gaya bahasa yang terdapat  Peta alir Peta pelbagai alir
dalam novel..
3.Aras Berfikir
26/7/2018
3.4.2 Menulis perenggan isi dengan Pada akhir pelajaran, murid dapat: Pembelajaran koperatif  Mengaplikasi Menganalisis
membina pelbagai ayat topik, 1. Menulis perenggan isi yang Pembentangan kumpulan  Menilai Mencipta
ayat huraian, ayat contoh dan mengandungi ayat topik, ayat huraian,
ayat penegas secara terancang. ayat contoh dan ayat penegas secara EMK : Sains dan Teknologi
terancang. NILAI : Kebersihan fizikal dan mental
SISTEMBAHASA : Sebutan dan Intonasi
4.4.3 Mempersembahkan iklan dan Pada akhir pelajaran, murid dapat: Pembentangan kumpulan
promosi melalui teknik yang 1. Mencipta iklan berdasarkan bahan Round Robin PENTAKSIRAN
menarik dan berkesan. Sajak Pada Sekuntum Mawar Gallery Walk
 Latihan bertulis Kuiz
5) Mempersembahkan iklan secara kreatif
 Pembentangan Forum
****
5.6.1 Menganalisis dan membetulkan Pada akhir pelajaran, murid dapat: KOMSAS - novel Jalan Ke Puncak
kesalahan kata dan frasa dalam 1. Menganalisis kesalahan kata dan frasa - Gaya bahasa
sesuatu ayat yang terdapat dalam bahan.
2. Membetulkan ayat yang mempunyai
kesalahan kata dan frasa dengan
perkataan yang sesuai.

arisonsmkj2018

Minggu Tema Standard pembelajaran Objektif pembelajaran Strategi/ Kaedah/ Teknik


Catatan

1.3.2 Mendengar dan menyusun Pada akhir pelajaran, murid dapat: Pembelajaran Kecerdasan KBAT:
panduan, tunjuk cara dan arahan 1. Memberikan respons yang sesuai dan Pelbagai 1.Alat Berfikir
Tema 14: dengan memberikan respons bermakna berdasarkan bahan.  Lembaran pengurusan grafik
Berbudi Kepada yang sesuai dan bermakna  Peta minda 6 topi pemikiran
Alam
28  CoRT1 CoRT4
2.3.1 Membaca untuk mengenal pasti Pada akhir pelajaran, murid dapat: Teknik Bacaan-SQ4R
idea utama dan idea sampingan 1. Membaca petikan untuk mendapatkan Pembelajaran Akses
2.Peta I-think
29/7/2018 dengan betul dan tepat maklumat. Kendiri
 Peta bulatan Peta buih
Unit 27 : 2. Mengenal pasti idea utama dan idea
 Peta buih berganda Peta dakap
Bertani Tanpa sampingan berdasarkan petikan.
-  Peta titi Peta pokok
Tanah
3.4.3 Menulis perenggan pendahuluan Pada akhir pelajaran, murid dapat: Jigsaw Puzzle  Peta alir Peta pelbagai alir
2/8/2018 dan kesimpulan karangan 1. Menulis perenggan pendahuluan dan Pembentangan kumpulan
menggunakan bahasa yang perenggan kesimpulan dengan 3.Aras Berfikir
gramatis menggunakan bahasa yang gramatis.  Mengaplikasi Menganalisis
 Menilai Mencipta
4.2.1Memahami dan menerangkan Pada akhir pelajaran, murid dapat:
makna dan menggunkan kata- 1. Menyampaikan bahasa Berirama Round Robin EMK : Sains dan Teknologi
kata hikmat dan bahasa berirama Senandung Pohon Getah secara kreatif. Gallery Walk NILAI : Kebersihan fizikal dan mental
dengan betul dan mengikut 2. Menyatakan maksud setiap rangkap SISTEMBAHASA : Sebutan dan Intonasi
konteks. Sajakbahasa berirama (BT m/s 173)
PENTAKSIRAN
5.6.1Menganalisis dan membetulkan Pada akhir pelajaran, murid dapat:
 Latihan bertulis Kuiz
kesalahan kata dan frasa dalam 1. Menganalisis kesalahan kata dan frasa Rally Robin
sesuatu ayat. yang terdapat dalam teks. Pembentangan Kumpulan  Pembentangan Forum
2. Membetulkan ayat yang mempunyai
kesalahan kata dan frasa dengan Bahasa Berirama Senandung Pohon Getah
**** perkataan yang sesuai. (BT m/s 173)
- maksud
- Persoalan

arisonsmkj2018

Minggu Tema Standard pembelajaran Objektif pembelajaran Strategi/ Kaedah/ Teknik Catatan
1.7.2 Berunding untuk mendapatkan Pada akhir pelajaran, murid dapat: Pembelajaran Kecerdasan KBAT:
persetujuan tentang sesuatu 1. Lakonkan perundingan untuk mendapat Pelbagai 1.Alat Berfikir
Tema 14: perkara secara rasional dengan persetujuan dengan menggunakan ayat  Lembaran pengurusan grafik
Berbudi Kepada ayat yang gramatis dan bahasa yang gramatis dan bahasa yang santun.  Peta minda 6 topi pemikiran
Alam yang santun.
29  CoRT1 CoRT4
2.4.1Membaca secara ekstensif Pada akhir pelajaran, murid dapat: Teknik Bacaan-SQ4R
2.Peta I-think
5/8/2018 pelbagai bahan fiksyen dan 1. Membaca novel Jalan Ke Puncak Pembelajaran Akses
 Peta bulatan Peta buih
bukan fiksyen untuk meneroka dengan nada dan intonasi yang betul Kendiri
 Peta buih berganda Peta dakap
Unit 28 : maklumat baharu 2. menjawab soalan pemahaman
-  Peta titi Peta pokok
Di tanah dan di air berkaitan latar masyarakat dan
pengajaran daripada novel.  Peta alir Peta pelbagai alir
9/8/2018
3.4.4 Menulis karangan menggunakan Pada akhir pelajaran, murid dapat: Pembelajaran koperatif 3.Aras Berfikir
ejaan yang betul dan bahasa 1. Menyenaraikan sekurang-kurangnya Pembentangan kumpulan  Mengaplikasi Menganalisis
yang tepat, indah serta menarik. lima isi penting.  Menilai Mencipta
2. Menulis karangan dengan menggunakan
ejaan yang betul dan bahasa yang tepat, EMK : Sains dan Teknologi
indah serta menarik. NILAI : Kebersihan fizikal dan mental
SISTEMBAHASA : Sebutan dan Intonasi
4.4.3 Mempersembahkan iklan dan Pada akhir pelajaran, murid dapat: Pembentangan kumpulan
promosi melalui teknik yang 1. Membuat promosi Pertandingan Gallery Walk PENTAKSIRAN
menarik dan berkesan. Memancing dengan menggunakan
 Latihan bertulis Kuiz
teknik yang menarik dan berkesan.
2. mempersembahkan iklan secara kreatif  Pembentangan Forum
****
5.1.2 Memahamai dan menggunakan Pada akhir pelajaran, murid dapat: Pertandingan Memancing (BT m/s 178)
kata adjektif jarak, pancaindera, 1. Mengisi tempat kosong dengan Rally Robin - Tema
ukuran dan sifatan dengan betul menggunakan kata adjektif yang sesuai. Pembentangan Kumpulan - Persoalan
mengikut konteks. 2. Membina ayat dalam perenggan dengan
menggunakan kata adjektif. KOMSAS : novel Jalan Ke Puncak
- Soalan pemahaman latar masyarakat dan
pengajaran.

arisonsmkj2018

Minggu Tema Standard pembelajaran Objektif pembelajaran Strategi/ Kaedah/ Teknik Catatan
1.8.1 Menghuraikan sesuatu perkara Pada akhir pelajaran, murid dapat: Pembelajaran Kecerdasan KBAT:
dengan bernas dan kritis secara 1. Berbincang dengan rakan tentang Pelbagai 1.Alat Berfikir
jelas menggunakan ayat yang kebaikan penggunaan telefon pintar  Lembaran pengurusan grafik
Tema 15: betul. dalam kehidupan.  Peta minda 6 topi pemikiran
Sains, Teknologi
30  CoRT1 CoRT4
dan Inovasi 2.2.1 Membaca untuk memahami Pada akhir pelajaran, murid dapat: Teknik Bacaan-SQ4R
makna rangkai kata yang 1. Membaca petikan dan memahami Pembelajaran Akses
2.Peta I-think
12/8/2018 terdapat dalam plbagai bahan maksud rangkai kata dengan merujuk Kendiri
 Peta bulatan Peta buih
menggunakan glosari dan kamus glosari dan kamus.
 Peta buih berganda Peta dakap
Unit 29 : dengan betul dan tepat. 2. Membina ayat menggunakan rangkai
-  Peta titi Peta pokok
Hebatnya kata dengan betul dan tepat.
Teknologi  Peta alir Peta pelbagai alir
16/8/2018 3.4.4 Menulis karangan menggunakan Pada akhir pelajaran, murid dapat: Pembelajaran koperatif
ejaan yang betul dan bahasa 1. Menghasilkan karangan menggunakan Pembentangan kumpulan 3.Aras Berfikir
yang tepat, indah serta menarik. ejaan yang betul dan bahasa yang tepat,  Mengaplikasi Menganalisis
indah serta menarik.  Menilai Mencipta

5.1.4 Memahami dan menggunakan Pada akhir pelajaran, murid dapat: Pembelajaran Koperatif EMK : Sains dan Teknologi
kata kerja transitif dengan betul 1. Mengenal pasti kata kerja transitif Round Robin NILAI : Kebersihan fizikal dan mental
mengikut konteks. dalam petikan. SISTEMBAHASA : Sebutan dan Intonasi
2. Menganalisis kesalahan kata kerja
transitif dalam petikan dan betulkannya.
**** PENTAKSIRAN
 Latihan bertulis Kuiz
 Pembentangan Forum

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 18/8/2018 HINGGA 25/8/2018

arisonsmkj2018

Minggu Tema Standard pembelajaran Objektif pembelajaran Strategi/ Kaedah/ Teknik Catatan
1.8.2 Mengulas bahan grafik dengan Pada akhir pelajaran, murid dapat: Pembelajaran Kecerdasan KBAT:
Tema 15: menyatakan maklumat tersurat 1. Mengulas bahan grafik dengan Pelbagai 1.Alat Berfikir
31 Sains, Teknologi dan tersirat dengan jelas dan menyatakan maklumat yang tersurat  Lembaran pengurusan grafik
dan Inovasi bernas menggunakan ayat yang dan tersirat.  Peta minda 6 topi pemikiran
gramatis.
26/8/2018  CoRT1 CoRT4
2.2.2 Membaca untuk memahami Pada akhir pelajaran, murid dapat: Teknik Bacaan-SQ4R
2.Peta I-think
- Unit 30 : dan 1. Membaca dan memahami petikan Pembelajaran Akses
 Peta bulatan Peta buih
Dunia Kreativiti menaakul maklumat berbentuk dengan teliti. Kendiri
 Peta buih berganda Peta dakap
pesanan daripada pelbagai 2. Menyatakan maklumat berbentuk
30/8/2018  Peta titi Peta pokok
bahan dengan memberikan pesanan yang terdapat dalam petikan.
respons yang betul.  Peta alir Peta pelbagai alir
AIDIL ADHA
(22&23/8/2018) 3.6.1 Menulis dan mengolah Pada akhir pelajaran, murid dapat: Pembelajaran koperatif 3.Aras Berfikir
maklumat daripada bahan 1. Membaca urutan peristiwa yang Pembentangan kumpulan  Mengaplikasi Menganalisis
dialog terdapat dalam teks Remaja Kreatif  Menilai Mencipta
ULANG TAHUN
dan bahan prosa kepada puisi dengan teliti. (BT m/s 189)
MERDEKA menggunakan ayat yang 2. Mengolah maklumat yang diperoleh EMK : Sains dan Teknologi
(31/8/2018) gramatis. untuk menghasilkan puisi NILAI : Kebersihan fizikal dan mental
menggunakan SISTEMBAHASA : Sebutan dan Intonasi
ayat yang gramatis.
PENTAKSIRAN
4.3.1 Menghasilkan papan cerita Pada akhir pelajaran, murid dapat:
 Latihan bertulis Kuiz
berasaskan idea dan tema yang 1. Mencatat maksud pantun Kasih Pembelajaran koperatif
mudah menggunakan bahasa Sayang. Pembentangan kumpulan  Pembentangan Forum
yang betul. 2. Menghasilkan papan cerita yang Gallery Walk
menggambarkan urutan peristiwa dari Mencipta papan cerita daripada
pantun Kasih Sayang menggunakan
**** bahasa yang betul.
Pantun Kasih Sayang

KOMSAS : Ulang kaji antologi tingkatan 1


5.6.1Menganalisis dan membetulkan 1. Menganalisis penggunaan bahasa Pembelajaran koperatif
kesalahan kata dan frasa dalam Untuk mengenalpasti kesalahan kata Pembentangan kumpulan
sesuatu ayat. dan frasa
yang terdapat dalam teks.
2. Membetulkan kesalahan penggunaan
bahasa dengan perkataan yang sesuai.

Minggu Tema Standard pembelajaran Objektif pembelajaran Strategi/ Kaedah/ Teknik Catatan
1.5.1 Mengemukan soalan bercapah Pada akhir pelajaran, murid dapat: Pembelajaran Kecerdasan KBAT:
untuk mencungkil pendapat 1. Mengeluarkan pendapat dengan Pelbagai 1.Alat Berfikir
32 Tema 16: yang sesuai secara mengemukakan soalan-soalan  Lembaran pengurusan grafik
Pelestarian Alam bertatasusila. bercapah secara bertatasusila.  Peta minda 6 topi pemikiran
2/9/2018  CoRT1 CoRT4
2.4.1 Membaca secara ekstensif Pada akhir pelajaran, murid dapat: Teknik Bacaan-SQ4R
pelbagai bahan fiksyen dan 1. Membaca secara ekstensif untuk Pembelajaran Akses
2.Peta I-think
- Unit 31: bukan fiksyen untuk meneroka mengenal pasti maklumat yang Kendiri
 Peta bulatan Peta buih
Dunia Hanya maklumat baharu. terdapat dalam bahan.
 Peta buih berganda Peta dakap
Pinjaman
6/9/2018  Peta titi Peta pokok
3.1.1 Menulis untuk menyatakan Pada akhir pelajaran, murid dapat: Pembelajaran koperatif
makna kata, rangkai kata, 1. Menulis maksud perkataan, rangkai Pembentangan kumpulan  Peta alir Peta pelbagai alir
istilah, dan ungkapan serta kata, istilah dan ungkapan dengan
mengunakannya . merujuk kamus. 3.Aras Berfikir
2. Menulis karangan tentang Hotel Hijau  Mengaplikasi Menganalisis
dengan menggunakan perkataan,  Menilai Mencipta
rangkai kata, istilah,dan ungkapan
tersebut. EMK : Sains dan Teknologi
NILAI : Kebersihan fizikal dan mental
4.3.2 Menghasilkan sajak daripada Pada akhir pelajaran, murid dapat: SISTEMBAHASA : Sebutan dan Intonasi
bahan rangsangan dan tema 1. Menghasilkan sajak yang bertemakan Rally Robin
yang diberi berdasarkan alam sekitar.- Dua Wajah Alam (BT Pembentangan Kumpulan PENTAKSIRAN
pengalaman murid secara m/s 197)
 Latihan bertulis Kuiz
kreatif. 2. mendeklamasikan sajak
 Pembentangan Forum
5.6.1Menganalisis dan membetulkan Pada akhir pelajaran, murid dapat:
kesalahan kata dan frasa dalam 1. Menganalisis penggunaan kata kerja Rally Robin Dua Wajah Alam (BT m/s 197)
sesuatu ayat. Dan frasa nama dalam jurnal. Pembentangan Kumpulan Mencipta sajak
2. Menulis semula jurnal dan - maksud
membetulkan kesalahan dengan Tema
**** perkataan yang sesuai.
-
- Persoalan

KOMSAS : Ulang kaji antologi tingkatan 1

arisonsmkj2018

Minggu Tema Standard pembelajaran Objektif pembelajaran Strategi/ Kaedah/ Teknik Catatan
1.6.1 Menyaring dan menyampaikan Pada akhir pelajaran, murid dapat: Pembelajaran Kecerdasan KBAT:
Tema 16: maklumat yang tepat dan 1. Menyaring maklumat yang dibaca. Pelbagai 1.Alat Berfikir
33 Pelestarian Alam menggunakan ayat yang 2. Menyampaikan maklumat tersebut  Lembaran pengurusan grafik
gramatis. dengan tepat secara lisan dengan  Peta minda 6 topi pemikiran
menggunakan ayat yang gramatis.
9/9/2018  CoRT1 CoRT4
Unit 32 :
Buana 2.2.1 Membaca untuk memahami Pada akhir pelajaran, murid dapat: Teknik Bacaan-SQ4R
2.Peta I-think
- Menguntum makna rangkai kata yang 1. Membaca untuk memahami maksud Pembelajaran Akses
 Peta bulatan Peta buih
Senyum terdapat dalam plbagai bahan perkataan dan rangkai kata dengan Kendiri
 Peta buih berganda Peta dakap
menggunakan glosari dan kamus merujuk kamus atau glosari.
13/9/2018  Peta titi Peta pokok
dengan betul dan tepat. 2. Menulis berita tentang biojisim dengan
menggunakan perkataan dan rangkai  Peta alir Peta pelbagai alir
kata dalam bahan.
3.Aras Berfikir
3.4.4 Menulis karangan menggunakan Pada akhir pelajaran, murid dapat: Pembelajaran koperatif  Mengaplikasi Menganalisis
ejaan yang betul dan bahasa 1. Menulis karangan berdasarkan Pembentangan kumpulan  Menilai Mencipta
yang tepat, indah serta menarik. maklumat yang terdapat dalam peta
AWAL pemikiran dengan menggunakan ejaan EMK : Sains dan Teknologi
MUHARAM yang betul dan bahasa yang tepat, indah NILAI : Kebersihan fizikal dan mental
(11/9/2018) serta menarik. SISTEMBAHASA : Sebutan dan Intonasi

4.4.2 Mempersembahkan pantun Pada akhir pelajaran, murid dapat: Pembelajaran koperatif PENTAKSIRAN
dengan sebutan, intonasi dan 1. Mempersembahkan pantun Jenaka: Pembentangan kumpulan
 Latihan bertulis Kuiz
nada secara kreatif. Riang Ria Di Rimba dengan
sebutan, intonasi dan nada yang sesuai  Pembentangan Forum
secara kreatif.
**** 2. Melukis suasana keindahan alam pantun Jenaka: Riang Ria Di Rimba
semulajadi. (BT m/s 202)
5.6.1Menganalisis dan membetulkan 1. Menganalisis ayat dalam brosur untuk Pembelajaran Akses - maksud
kesalahan kata dan frasa dalam mengesan kesalahan perkataan dan Kendiri - Tema
sesuatu ayat. frasa. Hot Seat - Persoalan
2. Membetulkan kesalahan dengan
perkataan yang sesuai. KOMSAS : Ulang kaji antologi tingkatan 1
3. Menyediakan brosur dengan
menggunakan ayat yang gramatis.

Minggu Tema Standard pembelajaran Objektif pembelajaran Strategi/ Kaedah/ Teknik Catatan
1.3.1 Mendengar dan mengenal pasti Pada akhir pelajaran, murid dapat: Pembelajaran Kecerdasan KBAT:
maklumat dalam pelbagai 1. Menganalisis maklumat yang didengar Pelbagai 1.Alat Berfikir
34 Tema 17: wacana dengan memberikan dan dibaca dengan memberi respons  Lembaran pengurusan grafik
respons secara lisan dengan secara lisan dengan betul, tepat dan  Peta minda 6 topi pemikiran
Era Baharu betul, tepat dan bermakna. bermakna.
16/9/2018  CoRT1 CoRT4
Industri
2.4.1 Membaca secara ekstensif Pada akhir pelajaran, murid dapat: Teknik Bacaan-SQ4R
2.Peta I-think
- pelbagai bahan fiksyen dan 1. Membaca secara ekstensif bahan dari Pembelajaran Akses
 Peta bulatan Peta buih
bukan fiksyen untuk meneroka pelbagai sumber. Kendiri
 Peta buih berganda Peta dakap
Unit 33 : maklumat baharu. 2. Menyenaraikan maklumat dari bahan
20/9/2018  Peta titi Peta pokok
yang dipilih untuk meneroka maklumat
Industri Berdaya baharu.  Peta alir Peta pelbagai alir
Saing
3.2.1 Menulis untuk menyatkan Pada akhir pelajaran, murid dapat: Pembelajaran koperatif 3.Aras Berfikir
maklumat yang betul dengan 1. Menganalisis maklumat tentang sesuatu Pembentangan kumpulan  Mengaplikasi Menganalisis
mengaitkan pengetahuan sedia bahan dan membuat lakaran dalam  Menilai Mencipta
ada daripada pelbagai sumber bentuk peta pemikiran.
HARI menggunakan ayat yang 2. Menulis maklumat dalam peta EMK : Sains dan Teknologi
MALAYSIA gramatis. pemikiran dengan menggunakan ayat
(16/9/2018) NILAI : Kebersihan fizikal dan mental
yang gramatis. SISTEMBAHASA : Sebutan dan Intonasi

4.2.1Memahami dan menerangkan Pada akhir pelajaran, murid dapat: Pembelajaran Akses PENTAKSIRAN
makna dan menggunakan kata- 1. Memberikan maksud bahasa berirama Kendiri
 Latihan bertulis Kuiz
kata hikmat dan bahasa dalam petikan Filem Kita Wajah Kita Hot Seat
berirama dengan betul dan dengan betul dan mengikut konteks.  Pembentangan Forum
mengikut konteks. (BT m/s 209)
Filem Kita Wajah Kita (BT m/s 209)
5.6.1Menganalisis dan membetulkan Pada akhir pelajaran, murid dapat: Pembelajaran Akses - Maksud
kesalahan kata dan frasa dalam 1. Menganalisis kesalahan kata dan frasa Kendiri - Tema
sesuatu ayat. yang terdapat dalam bahan. Hot Seat - Persoalan
2. Mengkategorikan kesalahan tersebut
dan betulkannya.
**** KOMSAS : Ulang kaji antologi/novel tingkatan 1

arisonsmkj2018

Minggu Tema Standard pembelajaran Objektif pembelajaran Strategi/ Kaedah/ Teknik Catatan
1.8.1 Menghuraikan sesuatu perkara Pada akhir pelajaran, murid dapat: Pembelajaran Kecerdasan KBAT:
dengan bernas dan kritis secara 1. Menghuraikan pendapat tentang bahan Pelbagai 1.Alat Berfikir
Tema 17: jelas menggunakan ayat yang secara bernas dan kritis dengan  Lembaran pengurusan grafik
betul. menggunakan ayat yang betul, tepat dan  Peta minda 6 topi pemikiran
Era Baharu Industri gramatis.
 CoRT1 CoRT4
2.1.1 Membaca surat kiriman rasmi, Pada akhir pelajaran, murid dapat: Teknik Bacaan-SQ4R
surat kiriman tidak rasmi dn teks 1. Membaca surat kiriman secara nyaring Pembelajaran Akses 2.Peta I-think
35
Unit 34 : pengacaraan dengan sebutan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Kendiri  Peta bulatan Peta buih
Industri Berdaya dan intonasi yang betul serta 2. Menganalisis maklumat dengan  Peta buih berganda Peta dakap
23/9/2018 Maju mengenal pasti maksud tersurat menggunakan teknik bacaan 5W1H.  Peta titi Peta pokok
dan tersirat.  Peta alir Peta pelbagai alir
-
3.4.1 Membina kerangka karangan Pada akhir pelajaran, murid dapat: Pembelajaran koperatif 3.Aras Berfikir
dalam bentuk grafik secara 1. Membina kerangka karangan tentang Pembentangan kumpulan
27/9/2018  Mengaplikasi Menganalisis
terancang. faktor-faktor yang menggalakkan
perindustrian di Malaysia.  Menilai Mencipta

4.4.2 Mempersembahkan pantun Pada akhir pelajaran, murid dapat: EMK : Sains dan Teknologi
dengan sebutan, intonasi dan 1. Persembahkan pantun Manfaatkan Round Robin NILAI : Kebersihan fizikal dan mental
nada secara kreatif. Teknologi Dalam Industri dengan Pembentangan Kumpulan. SISTEMBAHASA : Sebutan dan Intonasi
sebutan, intonasi dan nada secara
kreatif. (BT m/s 214) PENTAKSIRAN
**** 2. menjawab soalan pemahaman  Latihan bertulis Kuiz
 Pembentangan Forum
5.6.1Menganalisis dan membetulkan Pada akhir pelajaran, murid dapat:
kesalahan kata dan frasa dalam 1. Menganalisis kesalahan kata dan frasa Rally Robin
Pantun Manfaatkan Teknologi Dalam Industri
sesuatu ayat. yang terdapat dalam bahan. Gallery Walk
- maksud
2. Mengkategorikan kesalahan tersebut
dan membetulkannya. - Tema
- Persoalan
- Nilai
- pengajaran

KOMSAS : Ulang kaji antologi/novel tingkatan 1

arisonsmkj2018

Minggu Tema Standard pembelajaran Objektif pembelajaran Strategi/ Kaedah/ Teknik Catatan
1.4.3 Menceritakan peristiwa yang Pada akhir pelajaran, murid dapat: Pembelajaran Kecerdasan KBAT:
didengar dan dilihat dalam 1. Bercerita kepada rakan tentang bahan Pelbagai 1.Alat Berfikir
Tema 18: situasi formal dan tidak formal yang didengar dan dilihat dengan  Lembaran pengurusan grafik
dengan sebutan dan intonasi sebutan dan intonasi yang betul secara  Peta minda 6 topi pemikiran
Pentadbiran dan yang betul secara bertatasusila. bertatasusila.
 CoRT1 CoRT4
Politik
2.3.1 Membaca untuk mengenal pasti Pada akhir pelajaran, murid dapat: Teknik Bacaan-SQ4R
2.Peta I-think
idea utama dan idea sampingan 1. Membaca dan menganalisis petikan Pembelajaran Akses
 Peta bulatan Peta buih
dengan betul dan tepat. untuk mengenal pasti idea utama dan Kendiri
 Peta buih berganda Peta dakap
idea sampingan dalam petikan.
36  Peta titi Peta pokok
2. Meringkaskan petikan yang dibaca.
 Peta alir Peta pelbagai alir
30/9/2018 Unit 35 : 3.4.4 Menulis karangan menggunakan Pada akhir pelajaran, murid dapat: Pembelajaran koperatif
Patriot Bangsa ejaan yang betul dan bahasa 1. Menulis karangan menggunakan ejaan Pembentangan kumpulan 3.Aras Berfikir
- yang tepat, indah serta menarik yang betul dan bahasa yang tepat, indah  Mengaplikasi Menganalisis
dan menarik berdasarkan bahan.  Menilai Mencipta
4/10/2018 4.1.1 Memahami dan mengapresiasi Pada akhir pelajaran, murid dapat: Didik Hibur EMK : Sains dan Teknologi
karya prosa dari aspek sinopsis, 1. Melakonkan watak berdasarkan cerpen Round Robin NILAI : Kebersihan fizikal dan mental
tema, persoalan, nilai dan Misi Dua Anggerik. (BT m/s 223) SISTEMBAHASA : Sebutan dan Intonasi
pengajaran, watak dan 2. Menganalisis nilai dan pengajaran yang
perwatakan dengan memberikan terkandung dalam bahan. PENTAKSIRAN
respons yang betul dan rasional. 3. Menjelaskan sifat kepimpinan yang
 Latihan bertulis Kuiz
diamalkan oleh watak utama dalam
bahan.  Pembentangan Forum

5.5.1 Memahami dan membina ayat Pada akhir pelajaran, murid dapat: Pembelajaran koperatif Misi Dua Anggerik. (BT m/s 223)
tunggal dan jenis ayat dengan 1. Membina dialog yang terdiri daripada Gallery Walk Melakonkan watak
betul dan tepat mengikut ayat tunggal dan pelbagai jenis ayat - Sinopsis
konteks. dengan betul dan tepat. - Tema
2. Melafazkan dialog, - Persoalan
**** KOMSAS : Ulang kaji antologi/novel tingkatan 1

arisonsmkj2018

Minggu Tema Standard pembelajaran Objektif pembelajaran Strategi/ Kaedah/ Teknik Catatan
1.8.2 Mengulas bahan grafik dengan Pada akhir pelajaran, murid dapat: Pembelajaran Kecerdasan KBAT:
Tema 18: menyatakan maklumat tersurat 1. Mengulas bahan grafik dengan Pelbagai 1.Alat Berfikir
dan tersirat dengan jelas dan menggunakan ayat yang gramatis.  Lembaran pengurusan grafik
Pentadbiran dan bernas menggunakan ayat yang  Peta minda 6 topi pemikiran
Politik gramatis.
 CoRT1 CoRT4
2.4.1 Membaca secara ekstensif Pada akhir pelajaran, murid dapat: Teknik Bacaan-SQ4R
2.Peta I-think
37 pelbagai bahan fiksyen dan 1. Membaca petikan dan menjelaskan Pembelajaran Akses
 Peta bulatan Peta buih
Unit 36 : bukan fiksyen untuk meneroka ciri-ciri yang perlu ada pada pemimpin. Kendiri
 Peta buih berganda Peta dakap
7/10/2018 maklumat baharu. 2. Menjelaskan gaya kepemimpinan yang
Pemimpin Berjasa, boleh diamalkan oleh seseorang  Peta titi Peta pokok
- Negara Berjaya pemimpin.  Peta alir Peta pelbagai alir

11/10/2018 3.7.1 Mengedit ejaan, tanda baca, dan Pada akhir pelajaran, murid dapat: Pembelajaran koperatif 3.Aras Berfikir
kesalahan nahu yang mudah 1. Mengedit kesalahan ejaan, tanda baca, Pembentangan kumpulan  Mengaplikasi Menganalisis
dengan betul tanpa mengubah dan tatabahasa yang terdapat dalam  Menilai Mencipta
maksud asal perenggan. bahan.
2. Membetulkan kesalahan tersebut EMK : Sains dan Teknologi
dengan menyalin petikan itu semula. NILAI : Kebersihan fizikal dan mental
SISTEMBAHASA : Sebutan dan Intonasi
4.1.2 Memahami dan menghayati Pada akhir pelajaran, murid dapat: Pembelajaran Koperatif
karya puisi dengan memberikan 1. Mendeklamasikan sajak Setulus PENTAKSIRAN
penekanan kepada aspek Juangmu dengan nada dan intonasi yang Round Robin
 Latihan bertulis Kuiz
maksud, tema, persoalan, nilai betul.
dan pengajaran dengan betul. 2. menyatakan maksud sajak  Pembentangan Forum
3. Memprosakan sajak.
Sajak Setulus Juangmu (BT m/s 230)
**** - maksud
5.6.1 Menganalisis dan membetulkan Pada akhir pelajaran, murid dapat: Pembelajaran Akses - Tema
kesalahan kata dan frasa dalam 1. Menganalisis dan membetulkan Kendiri - Persoalan
sesuatu ayat. kesalahan kata dan frasa yang terdapat - Nilai
dalam bahan. Gallery Walk - pengajaran
2. Menyalin semula petikan.
KOMSAS : Ulang kaji antologi/novel tingkatan 1

arisonsmkj2018

Minggu Tema Standard pembelajaran Objektif pembelajaran Strategi/ Kaedah/ Teknik Catatan
1.8.2 Mengulas bahan grafik dengan Pada akhir pelajaran, murid dapat: Pembelajaran Kecerdasan KBAT:
Tema 18: menyatakan maklumat tersurat 1. Mengulas bahan grafik dengan Pelbagai 1.Alat Berfikir
dan tersirat dengan jelas dan menggunakan ayat yang gramatis.  Lembaran pengurusan grafik
Pentadbiran dan bernas menggunakan ayat yang  Peta minda 6 topi pemikiran
Politik gramatis.
38  CoRT1 CoRT4
2.4.1 Membaca secara ekstensif Pada akhir pelajaran, murid dapat: Teknik Bacaan-SQ4R
14/10/2018 2.Peta I-think
pelbagai bahan fiksyen dan 1. Membaca petikan dan menjelaskan Pembelajaran Akses
 Peta bulatan Peta buih
Unit 36 : bukan fiksyen untuk meneroka ciri-ciri yang perlu ada pada pemimpin. Kendiri
-  Peta buih berganda Peta dakap
maklumat baharu. 2. Menjelaskan gaya kepemimpinan yang
Pemimpin Berjasa, boleh diamalkan oleh seseorang  Peta titi Peta pokok
18/10/2018
Negara Berjaya pemimpin.  Peta alir Peta pelbagai alir

3.7.1 Mengedit ejaan, tanda baca, dan Pada akhir pelajaran, murid dapat: Pembelajaran koperatif 3.Aras Berfikir
kesalahan nahu yang mudah 1. Mengedit kesalahan ejaan, tanda baca, Pembentangan kumpulan  Mengaplikasi Menganalisis
dengan betul tanpa mengubah dan tatabahasa yang terdapat dalam  Menilai Mencipta
maksud asal perenggan. bahan.
2. Membetulkan kesalahan tersebut EMK : Sains dan Teknologi
dengan menyalin petikan itu semula. NILAI : Kebersihan fizikal dan mental
SISTEMBAHASA : Sebutan dan Intonasi
4.1.2 Memahami dan menghayati Pada akhir pelajaran, murid dapat: Pembelajaran Koperatif
karya puisi dengan memberikan 1. Mendeklamasikan sajak Setulus PENTAKSIRAN
penekanan kepada aspek Juangmu dengan nada dan intonasi yang Round Robin
 Latihan bertulis Kuiz
maksud, tema, persoalan, nilai betul.
dan pengajaran dengan betul. 2. menyatakan maksud sajak  Pembentangan Forum
3. Memprosakan sajak.
Sajak Setulus Juangmu (BT m/s 230)
**** - maksud
5.6.1 Menganalisis dan membetulkan Pada akhir pelajaran, murid dapat: Pembelajaran Akses - Tema
kesalahan kata dan frasa dalam 1. Menganalisis dan membetulkan Kendiri - Persoalan
sesuatu ayat. kesalahan kata dan frasa yang terdapat - Nilai
dalam bahan. Gallery Walk - pengajaran
ULANG KAJI- PERSEDIAAN UNTUK 2. Menyalin semula petikan.
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN KOMSAS : Ulang kaji antologi/novel tingkatan 1

arisonsmkj2018

MINGGU TEMA/TAJUK SKOP/OBJEKTIF KEMAHIRAN & NILAI TAMBAH HASIL BBM /


PEMBELAJARAN(HPU/HPK CATATAN
& ARAS)

39
21/10/2018
-
25/10/2018 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2018

40
28/10/2018
-
PERBINCANGAN SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
1/11/2018

41
4/11/2018
-
8/11/2018 PERBINCANGAN SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
CUTI DEEPAVALI
(4 – 5/11/2018

42
11/11/2018
- PERBINCANGAN SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
15/11/2018

43
18/11/2018
-
22/11/2018
BUDAYA TUTUP SEKOLAH
MAULIDURRASUL
(20/11/2018)

23/11/2018 CUTI AKHIR TAHUN


arisonsmkj2018