Anda di halaman 1dari 7

NKB-IPGKPM

NOTA RINGKAS SJHK3103


PENULISAN SEJARAH -ciri2 penulis sejarah

BAB 1 Pengenalan Penulisan Sejarah Kesedaran 1. motif : kepentingan nasional,


sejarah tawaran menhasilkan kajian, isu
- ciri2 penulisan sejarah internasional
2. mengambil kira kepentingan
Ilmiah 1. berdasarkan hasil-hasil sej
penelitian ilmiah yang telah Kesarjanaan 1. hal2 berkaitan keahlian dlm
dilakukan oleh penulis (tiada bidang sej
unsur kemungkinan). 2. dikaitkan dgn sains yg
2. tiada pengulangan semestinya diperolehi melalui
fakta/tafsiran data empirikal iaitu terbukti
3. bukan fiksyen kebenaran setelah dibuat kajian
4. memenuhi kaedah dan etika & penyelidikan.
keilmuan yang dikukuhkan dan 3. himpunan pengetahuan
ditaati oleh masyarakat keilmuan. manusia yg dikumpulkan
(memetik dan menulis rujukan) melalui proses pengajian.
Objektif 1. tiada unsur pengadilan moral, Kreatif dan 1. boleh melakukan
tokok tambah, emosional kritikal penganalisisan, penafsiran &
2.persembahan fakta yang tulen penghuraian data
yang berpandukan penyelidikan 2. mempunyai pemikiran
yang rapi. imaginative
3. berdasarkan sumber yang 3. menggunakan plbg kategori
kukuh dan boleh dipercayai. sumber pertama utk pnulisan yg
Laras 1. matang dan mudah difahami kritikal
bahasa 2. tiada unsur jargon Ketepatan 1. penyataan fakta berdasarkan
3. tidak puitis sumber yang tepat dan benar ;
4. mengutamakan pemaparan, tarikh
perbincangan dan penghuraian. 2. melakukan catatan
Gaya 1.naratif bibliografi, nota kaki
penulisan 2. deskriptif Kejujuran 1. tidak mengamalkan unsur
3. kritikal plagiat
4. analitikal 2. tidak menokok tambah
5. kemahiran menukil ; memtik, penulisan
merumus dan mengarang 3. menulis dengan rasa
6. mempunyai bibliografi tanggungjawab kepada hasil
Motif 1. penulisan bebas disebabkan penulisan, negara dan
kesedaran sejarah kebenaran penulisan.
2. memenuhi keperluan pengajian Ketelitian 1. merujuk secara teliti semua
di universiti @ ipg dan sumber yang berkaitan
3. koleksi memoir @ autobiografi penilaian 2. mencatatkan rujukan seperti
4. mempunyai persoalan dan sumber yang terdapat pada sumber
objektif kajian, skop kajian, kptgn 3. melakukan kritikan sumber;
kajian dan kajian literature kritikan dalaman dan luaran
5. sasaran bidang/ tema: (sej 4. merujuk sumber asal (sumber
politik/ ekonomi/ sosial/ netc..) pertama)
6. sasaran genre : buku/ minat 1.meminati disiplin sej dan
jurnal/esei netc.. penyelidikan
7. sasaran pembaca 2. konsisten dan tabah
NKB-IPGKPM

BAB 2 Tatacara Penulisan Sejarah  Tujuan: keaslian dan ketepatan


sumber
1. Pemilihan Tajuk
 Keperluan melakukan verifikasi:
 pelbagai disiplin sejarah; sosial, - dapat menyakinkan pembaca
politik, ekonomi, biografi, autibiografi, tentang ketepatan fakta yang
org bwhn, lokal, lisan dikemukakan,
 kesesuaian tajuk; menarik (tajuk yang -dapat memahami sesuatu peristiwa
unik dan original), mempunyai dengan lebih bermakna
sumber yg mncukupi, signifikan - mempertingkatkan kemahiran
mentafsir,menilai, membuat
2. Penyediaan Peralatan perbandingan dan merumus fakta.

 sebarang material utk melakukan 6. Interpretasi Sumber


kajian; alat tulis, buku catatan,
komputer, kamera, alat perakam  Tafsiran terhadap sumber yang
suara diperoleh
 penyelidik atau informan utk  Sumber dinilai dengan jujur dan
membantu proses temubual bertanggungjawab tanpa dipengaruhi
apa2 kepentingan.
3. Mengenal Pasti Tempat Sumber

o arkib 7. Penyusunan Sumber-Mengikut Keutamaan


o perpustakaan
o orang sumber  dijilid mengikut kategori seperti tahun
o tempat peninggalan sejarah atau tema,
 disusun mengikut bentuk atau sifat
4. Mengumpul Sumber sumber seperti sumber primer,
sekunder, lisan , arkeologi, visual dan
 Semua yang diperoleh harus
internet
dikumpulkan di suatu tempat yang
 Sumber sejarah perlu dicatat dengan
selamat dan sistematik bagi
lengkap maklumat nombor rekod dan
mengelakkan kerosakkan, kehilangan
halaman yang dirujuk
serta memudahkan utk dicari;
 Kepentingan kandungan dalam
perpustakaan, emel, arkib,
sumber yang menjawab objektif
 Melakukan catatan bagi sumber yang
kajian
tidak boleh dipindahkan
8. Penulisan
5. Verifikasi Sumber
 dilakukan dengan rapi dan objektif
 Verfikasi sumber : penilaian terhadap
iaitu bermula dengan pengenalan,
sumber- sumber sejarah
kandungan dan penutup
 Kritikan dalaman; kemunasabahan
 Setiap sumber yang dirujuk perlu
atau kerasionalan isi kndgn sumber
ditulis dalam nota kaki atau nota
 Kritikan luaran ; ujian kimia, ujian
hujung
bahasa, ujian tulisan tangan dan ujian
 Di akhir penulisan perlu dimasukkan
bahan untuk mengenal pasti
bibliografi dan lampiran
ketulenan sesuatu dokumen
NKB-IPGKPM

BAB 3 Teknik Penulisan Sejarah -Kemahiran Nukilan

- Bentuk- Bentuk Penulisan Sejarah Memetik , Merumus Idea dan Mengarang

o Naratif • Kepentingan memetik:


- Bersifat penceritaan kronologi - menjadikan karya sejarah tidak
- Bahasa bukan akademik dipertikaikan dan tingkatkan hasil
- Fokus isi kandungan karya penulisan sejarah.
- Kurang nota kaki, sumber pertama - Maklumkan kepada pembaca sumber
- Kelemahan: tidak objektif, tidak kritis rujukan yg digunakan.
o Deskriptif  Sebelum membuat petikan mestilah
- Menggambarkan peristiwa secara memahami secara mendalam ayat-ayat
terperinci yang mahu dipetik.
- Mengutamakan aturan sumber yg  Petikan haruslah mengekalkan bentuk
diperoleh diperoleh secara topikal asal terutama bahasa, ejaan dan tanda
yang merujuk kepada suatu jangka bacaan.
masa yang tetap.
- Bahasa yang kompleks Kepentingan nota kaki dan nota hujung
- Fokus isi kandungan
 Memperlihatkan pertautan dalam
o Kritikal
penulisan sejarah iaitu jlnn hbgn
- Penulisan bersifat persuasive
antara satu idea dengan idea lain
- Merangkumi fakta,
berdasarkan sumber yg diperoleh
- pengorganisasian semula fakta
 Bukti kepada isu perbincangan
daripada sumber
 memastikan penulis memperolehi
- penulisan berdasarkan pemikiran
idea dari fakta secara teliti, tepat dan
kriikal penulis dan disandarkan dgn
penting kerana ia mendedahkan
pendapat orang lain.
sumber-sumber yang telah digunakan.
- Cara kerja dlm pnulisan kritikal
 memberikan jaminan tentang hak
berfokus kpd mengkritik, membahas,
penggunaan sumber secara wajar.
menyangkal dan menilai sumber
 Membantu penulis melakukan
o Analitikal
perbincangan khusus dengan
- merangkumi penulisan deskriptif
mendalam yang berkaitan dengan
berdasarkan fakta
tajuk perbincangan teks ataupun
- pengorganisasian semula fakta dan
bukan merupakan inti kepada tema
sumber ( memberi fakta lain dan
asal
menghubungkaitkannya)
 menyatakan pendapat-pendapat atau
- mengekalkan perbincangan yg
maklumat tambahan kepada teks
berfokus dan koheren
penulisan.
- membina dan menilai perbincangan
 mendedahkan beberapa istilah khas,
dlm pnulisan
konsep atau makna-makna yang
- menyokong idea yg kompleks
tersirat dalam sesuatu penulisan,
- mrentasi plbg bidang ilmu
NKB-IPGKPM

BAB 4 Proposal Penulisan Sejarah  menggambarkan, mringkaskan,


memberi interpretasi, sistesis,
-Kerangka Proposal
menilai, menjelaskan, meluaskan,
1. tajuk kajian mengintegrasi kajian org lain

Pemilihan tajuk kajian: 4. Objektif Kajian

- berdasarkan pemerhatian terhadap Kepentingan:


fenomena sosial
 memastikan matlamat penulisan
-brbincang dengan penyelia dan rakan tercapai
 menentukan hala tuju penulisan
-mengkaji pelbagai laporan kajian  memberi fokus terhadap data yang
hendak dikumpul
-tajuk yang dipilih diminati
 mengetahui perkembangan penulisan
penulis/penyelidik/ahli akademik
 memberi gambaran kepada pembaca
-tajuk yg dipilih akan menyumbang kepada tentang tujuan penulisan dijalankan
ilmu sedia ada, dpt dikaitkan dgn teori @
5. Skop Dan Batasan Kajian
dasar semasa
- Kekangan atau had sesuatu kajian yang akan
-berdasarkan kajian lampau
dilaksanakan
-tidak bersifat kontroversi dan emosional
- Dinyatakan dari segi peristiwa, kaum,
tempoh kajian, limitasi tempat, metodologi
kajian, dan lain-lain
2. permasalahan kajian
Kepentingan:
-menyatakan permasalahan yang ingin
dijawab  Memastikan pembaca dapat
memahami sempadan kajian.
 Membantu pengkaji memperincikan
3. tinjauan kajian lepas kajiannya supaya lebih sempit dan
khusus
-menilai sejauh mana tajuk yang dipilih tidak  Mengelakkan sesuatu kajian daripada
diusahakan menyimpang
 Memberi hala tuju kepada pengkaji
Tujuan:
dalam menentukan limitasi kajiannya
 melapor kajian org lain  Pembaca mendapat gambaran
 memberi latar belakang kepada kajian mneyeluruh kerangka kajian yang
yg akan dijalankan dijalankan
 mghubungkaitkan kajian baharu dgn
6. metodologi kajian
kajian yg prnah dilakukan
 menjustifikasi tujuan menjalankan  Kaedah perpustakaan
kajian baharu  Kajian lapangan
 menyediakan bibliiografi  Kajian survei
 Temu duga
NKB-IPGKPM

7. signifikan kajian BAB 5 Penulisan Sejarah

 Boleh dilihat dari segi sumbangnya dalam -pemilihan tajuk kajian


bidang akademik dan pihak
-permasalahan dalam penulisan sejarah
berkepentingan
 Dapat mengisi kekosongan dalam bidang -pemilihan fakta dari kajian lepas
berkenaan
 Keistimewaan @ keaslian kajian; minat, -objektif kajian dalam penulisan sejarah
latr belakang pengkaji, belum dikaji
-skop dan batasan kajian dalam penulisan
 Kepentingan nasional ; memperkayakn
sejarah
pendokumentasian sej – kurikulum sej, sek
@IPTA, warisan -signifikan kajian dalam penulisan sejarah

8. pembahagian bab -pembahagian bab dalam penulisan sejarah

-memperlihatkan pengorganisasian dalam -penutup kajian dalam penulisan sejarah


penulisan

9. penutup

-merumus penulisan
NKB-IPGKPM

BAB 6 Menilai Hasil Penulisan Sejarah Gaya Pembentangan

Kriteria Penilaian Faktor yang mempengaruhi gaya


pembentangan:
 Komunikasi
o Kebolehan mengolah idea dan  Jenis pembentangan; ucaptama,
mengutarakan hujah seminar, persidangan, bengkel netc.
o Kebolehan menangani  Gaya pembentang
masalah atau persoalan yang  Topik pembentangan
o dibangkitkan serta mampu  Audiens
mencari penyelesaian
o Mampu bertutur dengan fasih Pembentang yang baik:
menggunakan bahasa
1. pembentang perlu menggalakkan
o yang baik
komunikasi
o Menguasai ‘body language’ ,
berinteraksi dan 2. pembentang perlu memudahkan penonton
o menarik perhatian peserta menerima dan dekod mesej
(audience)
 Persembahan 3. pembentang perlu memudahkan dan
o Gaya Persembahan – suara mendorong penonton mengingati fakta yg
jelas disampaikan
o Penggunaan bahasa mudah Pembentangan yang berkesan:
dan jelas
o Persembahan slaid menarik 1. Sebelum
o Bahasa badan yang bersopan
o Menguasai isi pembentangan
dan difahami
o Mengenali dan mengetahui audiens
 Kerja berpasukan
o Meninjau tempat pembentangan dan
o Kerjasama dalam menyiap
segala kelengkapan @ peralatan dlm
dan mengausai
keadaan baik
o kandungan tugasan
o Persediaan bahan yang baik;slaid
o Kerjasama dalam
pembentangan spt kehadiran, 2. Semasa
o pakaian dan penglibatan
o Kerjasama dalam mengemuka o Fizikal; pakaian rasmi @ sesuai, sihat ,
dan suara yang lantang,jelas dan
o mempertahankan idea serta berintonasi
menyelesaikan masalah o Mental; menguasai isi kandungan,
 Akhlak konfiden
o Perwatakan yang sopan
3. Penutup
o Penampilan diri
o Percakapan/bahasa yang o Tidak berhenti secara mengejut dan
sopan penuh professional
o Pakaian yang rasmi dan sopan o Minta maaf dan terima kasih
o Menerima teguran, menjawab
persoalan
NKB-IPGKPM