Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BTSK TAHUN 3

ததததததததததததததததத ததததத தததத ததததததத ததததததத ¬ñÎ 3


2018
Å¡Ãõ ¦ºöÔû /
¦¾¡Ì¾¢ ¸Õô¦À¡Õû ¾¨ÄôÒ ¸üÈø¾Ãõ Å¢ÃÅ¢ ÅÕõ ÜÚ ÀñÒì ÜÚ
¾¢¸¾¢ þÄ츽õ
¦À¡í¸ø ¾¢Õ¿¡û 1.2.15 «ýÒ
Å¡Ãõ 1
¿¡üÈí¸¡ø 2.1.34 ÍüÚî ÝÆø ¸øÅ¢ «ýÒ
1.1.2018 1 ¯Æ×ò ¦¾¡Æ¢ø
«È¢Å¢Âø
4.1.2018 ¦¿ü¸¾¢÷¸û 3.3.3 ÜðÎÈ×
¦¾¡Æ¢øÑðÀõ
³Â Á¢ðÎñ
1 ¬ò¾¢ÝÊ 4.1.3 ¿üÀñÒ ÀÌò¾È¢×
Å¡Ãõ 2 ´ôÒà ¦Å¡ØÌ
7.1.2018 ºÓ¾¡ÂÓõ ¯¼ø ¿Äì
º¨ÁÂø «¨È 1.2.16 ¯¼ø ¯Çò àö¨Á
11.1.2018 2 ¸øÅ¢Ôõ
Àĸ¡Ãõ ͨŧ¡ ͨŠ2.1.35 ¿üÀñÒ ¯¼ø ¯Çò àö¨Á
ºÓ¾¡ÂÓõ ¯¼ø ¿Äì
§¸ºÃ¢ ¦ºö§Å¡õ 3.3.4 ÜðÎÈ×
¸øÅ¢Ôõ
Å¡Ãõ 3 2
°ì¸õ ¯¨¼¨Á
14.1.2018 ¦¸¡ý¨È §Åó¾ý 4.2.3 ±¾¢÷¸¡ÄÅ¢Âø «ýÒ
¬ì¸ò¾¢üÌ «ÆÌ
18.1.2018
«È¢Å¢Âø
3 ¸¼ü¸¨Ã 1.2.17 ÀÌò¾È¢×
¦¾¡Æ¢øÑðÀõ
தததத
¦À¡ØЧÀ¡ìÌ 2.1.24 ¿üÀñÒ «ýÒ
ததததததததத
Å¡Ãõ 4
தததததததத 3.2.21
21.1..2018 3 ÍüÚî ÝÆø ¸øÅ¢ ÜðÎÈ×
ததததத 3.4.1
25.1.2018
தததததததத Ӿġõ þÃñ¼¡õ
5.3.5 º¢ó¾¨É ¾¢Èý ÀÌò¾È¢×
ததததத §ÅüÚ¨Á ¯ÕÒ
தததத
4 ±ý ÌÎõÀõ 1.2.18 ¿üÀñÒ ÀÌò¾È¢×
ததததத
Å¡Ãõ 5 ததததததததத
28.1.2018 ததத 2.1.33 ¿üÀñÒ ÜðÎÈ×
1.2.2018 ததததததததத
ததததததததத «È¢Å¢Âø
3.2.23 ÜðÎÈ×
தததததத ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ
«Õ¨Á ¦ÀÕ¨Á
þ¨½¦Á¡Æ¢ 4.5.2 º¢ó¾¨É ¾¢Èý ÀÌò¾È¢×
«ýÚõ þýÚõ
Å¡Ãõ 6
தததததததத
4.2.2018 5 ±ý¨Éô ÀüÈ¢ 1.2.19 ¿üÀñÒ «ýÒ
ததத
8.2.2018
ºÓ¾¡ÂÓõ ¯¼ø ¿Äì
தததததததத 2.1.32 ÀÌò¾È¢×
¸øÅ¢Ôõ
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BTSK TAHUN 3
ததததததததததததததததத ததததத தததத ததததததத ததததததத ¬ñÎ 3
2018
தததததததத
3.2.24 ÍüÚî ÝÆø ¸øÅ¢ ÜðÎÈ×
தத ததததத
Å¡Ãõ 7 ÁÇ ÁÇ
þÃð¨¼ì ¸¢ÇÅ¢ 4.7.2 ¾¸Åø ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ ¿£¾¢
11.2.2018 ¾¸ ¾¸
14.2.2018 ததததததததத
6 ÀûÇ¢ìܼõ ததத 1.2.20 ¿üÀñÒ ´üÚ¨Á
ததததததத
6 Žì¸õ ³Â¡ 2.1.25 ¿üÀñÒ Á⡨¾
Å¡Ãõ 8
°ì¸Ó¼ý
20.2.2018 6 3.2.19 º¢ó¾¨Éò ¾¢Èý ÜðÎÈ×
À¢ø§Å¡õ
22.2.2018
6 §ÅüÚ¨Á ¯ÕÒ 5.3.6 ãýÈ¡õ ¿¡ý¸¡õ ¯ÕÒ ±¾¢÷¸¡Äõ ¿ýÈ¢Ô½÷×
ததததததத
«È¢Å¢Âø
7 ததததததததத 1.2.20 ÍüÚî ÝÆø ¸øÅ¢ «ýÒ
Å¡Ãõ 9 §¾¡ð¼õ
தத
25.2.2018
தததத
1.3.2018 2.1.27 º¢ó¾¨Éò ¾¢Èý ÜðÎÈ×
ததததத
ததததததத
3.2.19 ¿üÀñÒ «ýÒ
தததததத
தததத
தததததததத ºÓ¾¡ÂÓõ ¯¼ø ¿Äì
¬ò¾¢îÝÊ 4.1.3 Á⡨¾
Å¡Ãõ 10 தததததத ¸øÅ¢Ôõ
4.3.2018 தததததத
8.3.2018 8 µö× §¿Ãõ தததத தததத 1.2.21 ±¾¢÷¸¡Äõ ¿ýÈ¢Ô½÷×
தததததத
2.1.28 ¿üÀñÒ ¯Â÷¦Åñ½õ
தததததத
ததததததததத
3.2.20 ¾¸Åø ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ ¿£¾¢
ததததததத
Å¡Ãõ 11
தத
11.3.2018 ÁÃÒò¦¾¡¼÷ 4.8.1 Á⡨¾
ததததததததத
15.3.2018
தததததததத
9 «ýÈ¡¼ ¸¼¨Á¸û 1.2.22 ÍüÚî ÝÆø ¸øÅ¢ ÍÚÍÚôÒ
ததததததத
ததததத
2.4.5 ¿üÀñÒ ¿ýÈ¢Ô½÷×
Å¡Ãõ 12 தததததததத
26.3.2018 ததததததத
3.3.5 ¿üÀñÒ ¿£¾¢
29.3.2018 தததததததத
தததததததத 5.4.1 த ºÓ¾¡ÂÓõ ¯¼ø ¿Äì ÀÌò¾È¢×
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BTSK TAHUN 3
ததததததததததததததததத ததததத தததத ததததததத ததததததத ¬ñÎ 3
2018
தத தத ¸øÅ¢Ôõ
தததததத
10 ÍüÚîÝÆø 1.2.22 ¿üÀñÒ «ýÒ
தததததத
Å¡Ãõ 13 தததததததத
2.4.5 ±¾¢÷¸¡Äõ Á⡨¾
1.4.2018 தத தததததத
5.4.2018 ததததததத
தததததததத 3.3.7 ±¾¢÷¸¡Äõ «ýÒ
தததத
¾¢ÕìÌÈû 4.4.1 þɢ ¯ÇÅ¡¸ ¿üÀñÒ ¿ýÈ¢Ô½÷×
Å¡Ãõ 14 ¬§Ã¡ì¸¢Â ததததததத
11 1.2.23 ÍüÚî ÝÆø ¸øÅ¢ ÀÌò¾È¢×
8.4.2018 Å¡ú× தததததத
12.4.2018 ததததததத
2.2.2 ¿üÀñÒ ÜðÎÈ×
ததததததத
ததததததத 3.2.22
ÍüÚî ÝÆø ¸øÅ¢ ¾¨Ä¨ÁòÐÅõ
ததததத 3.3.6
Å¡Ãõ 15
தததததத ºÓ¾¡ÂÓõ ¯¼ø ¿Äì
15.4.2018 தததததததû 4.9.1 ´üÚ¨Á
தததததததத ¸øÅ¢Ôõ
19.4.2018
ததததததததத
12 ¿ÄÁ¡É Å¡ú쨸 1.2.24 ¿üÀñÒ ¾¨Ä¨ÁòÐÅõ
தத
தததததததத
2.4.5 ±¾¢÷¸¡Äõ ÜðÎÈ×
ததத
Å¡Ãõ 16 ததததத
3.2.25 ¾¸Åø ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ ¿ýÈ¢Ô½÷×
22.4.2018 ததததததத
26.4.2018 ததததத ததததத
¸¡Äõ 5.3.7 தததததததததத ±¾¢÷¸¡Äõ ÀÌò¾È¢×
தததததததததத
தததததத
13 ´üÚ¨Á 1.3.8 ÍüÚî ÝÆø ¸øÅ¢ ´üÚ¨Á
தததததததத
Å¡Ãõ 17 தததத
2.2.3 ¿üÀñÒ ¿ýÈ¢Ô½÷×
29.4.2018 ததததததத
3.5.2018 ததத
ததததததத' 3.1.12 ¿¡ðÎôÀüÚ ´üÚ¨Á
தததததத
Å¡Ãõ 18 ததததததததத ததததத
4.4.1 ÍüÚî ÝÆø ¸øÅ¢ ¿ýÈ¢Ô½÷×
6.5.2018 û ததததததத
10.5.2018 14 °ì¸õ ததததததத 1.4.1 / 1.4.2 ¿¡ðÎôÀüÚ
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BTSK TAHUN 3
ததததததததததததததததத ததததத தததத ததததததத ததததததத ¬ñÎ 3
2018
தததததததத
2.2.3 ÍüÚî ÝÆø ¸øÅ¢ ¾¨Ä¨ÁòÐÅõ
தத

ததததததததத 3.4.3 ÍüÚî ÝÆø ¸øÅ¢ ÜðÎÈ×


Å¡Ãõ 19 தததததத
13.5.2018
º¢Ú ÐÇ¢ ¦ÀÕ
17.5.2018 ÀƦÁ¡Æ¢ 4.9.1 ±¾¢÷¸¡Äõ ÀÌò¾È¢×
¦ÅûÇõ
15 ͸¡¾¡Ãõ ததததததத 1.5.6 º¢ó¾¨Éò ¾¢Èý
தததததத
2.2.3 ¾¸Åø ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ Á⡨¾
தததததததத
Å¡Ãõ 20 ததததததத
20.5.2018 ததததததததத 3.5.4 º¢ó¾¨Éò ¾¢Èý ÜðÎÈ×
24.5.2018 தத
தததததததத þÃñ¼¡õ, ¿¡ý¸¡õ
5.4.1 ¾¸Åø ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ ÀÌò¾È¢×
தத §ÅüÚ¨Á
தததததததத
3 ¦À¡ØЧÀ¡ìÌ 3.4.1 ÍüÚî ÝÆø ¸øÅ¢ ÜðÎÈ×
Å¡Ãõ 21 ததததத
24.6.2018 ததததததததத
28.6.2018 4 ±ý ÌÎõÀõ ததத 2.1.33 ¿üÀñÒ ÜðÎÈ×
ததததததததத

ºÓ¾¡ÂÓõ ¯¼ø ¿Äì


Å¡Ãõ 22 2 Àĸ¡Ãõ ͨŧ¡ ͨŠ2.1.35 ¯¼ø ¯Çò àö¨Á
¸øÅ¢Ôõ
1.7.2018
2 Àĸ¡Ãõ §¸ºÃ¢ ¦ºö§Å¡õ 3.3.4
5.7.2018
ததததததத ÍüÚî ÝÆø ¸øÅ¢ ¾¨Ä¨ÁòÐÅõ
«È¢Å¢Âø
Å¡Ãõ 23 7 ததததததததத 1.2.20
§¾¡ð¼õ
8.7.2018 தத
12.7.2018

தததத ±¾¢÷¸¡Äõ ÜðÎÈ×


4 ±ý ÌÎõÀõ 1.2.18
ததததத
Å¡Ãõ 24
ததததததததத ¾¸Åø ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ ¿ýÈ¢Ô½÷×
15.7.2018
4 ±ý ÌÎõÀõ ததத 2.1.33
19.7.2018
ததததததததத
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BTSK TAHUN 3
ததததததததததததததததத ததததத தததத ததததததத ததததததத ¬ñÎ 3
2018
Å¡Ãõ 25 ¬§Ã¡ì¸¢Â ததததததத ÍüÚî ÝÆø ¸øÅ¢ ´üÚ¨Á
11 1.2.23
22.7.2018 Å¡ú× தததததத
26.7.2018 ¿üÀñÒ ¿ýÈ¢Ô½÷×
¿¡ðÎôÀüÚ ´üÚ¨Á
ததததததததத ÍüÚî ÝÆø ¸øÅ¢ ¿ýÈ¢Ô½÷×
Å¡Ãõ 26 12 ¿ÄÁ¡É Å¡ú쨸 1.2.24
தத
29.7.2018
2.8.2018
தததததத
Å¡Ãõ 27 13 ´üÚ¨Á 1.3.8 ÍüÚî ÝÆø ¸øÅ¢ ¾¨Ä¨ÁòÐÅõ
தததததததத
5.8.2018
9.8.2018
Å¡Ãõ 28 14 °ì¸õ ததததததத 1.4.1 / 1.4.2 ¾¸Åø ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ ¿ýÈ¢Ô½÷×
12.8.2018
16.8.2018
Å¡Ãõ 29 15 ͸¡¾¡Ãõ ததததததத 1.5.6 ÍüÚî ÝÆø ¸øÅ¢ ÍÚÍÚôÒ
26.8.2018
30.8.2018
¬§Ã¡ì¸¢Â ததததததத 1.2.23 ºÓ¾¡ÂÓõ ¯¼ø ¿Äì ÀÌò¾È¢×
11
Å¡ú× தததததத ¸øÅ¢Ôõ
Å¡Ãõ 30
ததததததத 2.2.2 ¿üÀñÒ «ýÒ
2.9.2018
ததததததத
6.9.2018
ததததததத 3.2.22 ±¾¢÷¸¡Äõ Á⡨¾
ததததத
´üÚ¨Á தததததத 1.3.8 ±¾¢÷¸¡Äõ «ýÒ
13
தததததததத
Å¡Ãõ 31 தததத 2.2.3 ÍüÚî ÝÆø ¸øÅ¢ ÍÚÍÚôÒ
10.9.2018 ததததததத
13.9.2018 ததத 3.1.12 ¿üÀñÒ ¿ýÈ¢Ô½÷×
ததததததத'
தததததத
´üÚ¨Á தததததத 1.3.8 ¿üÀñÒ ¿£¾¢
Å¡Ãõ 32 13
தததததததத
17.9.2018
தததத 2.2.3 ºÓ¾¡ÂÓõ ¯¼ø ¿Äì ÀÌò¾È¢×
20.9.2018
ததததததத ¸øÅ¢Ôõ
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BTSK TAHUN 3
ததததததததததததததததத ததததத தததத ததததததத ததததததத ¬ñÎ 3
2018
ததத 3.1.12 ¿üÀñÒ «ýÒ
ததததததத'
தததததத
14 °ì¸õ ததததததத 1.4.1 / 1.4.2 ±¾¢÷¸¡Äõ Á⡨¾
Å¡Ãõ 33
தததததததத 2.2.3 ±¾¢÷¸¡Äõ «ýÒ
23.9.2018
தத
27.9.2018
Å¡Ãõ 34
30.9.2018
4.10.2018 15 ͸¡¾¡Ãõ ததததததத 1.5.6 ¿üÀñÒ ¿ýÈ¢Ô½÷×
தததததத 2.2.3 ¿üÀñÒ ¿£¾¢
Å¡Ãõ 35 தததததததத
7.10.2018 ததததததத 3.5.4 ºÓ¾¡ÂÓõ ¯¼ø ¿Äì ÀÌò¾È¢×
11.10.201 ததததததததத ¸øÅ¢Ôõ
8 தத

Å¡Ãõ 36 8 µö× §¿Ãõ தததத தததத 1.2.21 ±¾¢÷¸¡Äõ Á⡨¾


14.10.201 தததததத 2.1.28 ±¾¢÷¸¡Äõ «ýÒ
8 தததததத
18.10.201 ததததததததத 3.2.20
±¾¢÷¸¡Äõ ¿ýÈ¢Ô½÷×
8 ததததததத
Å¡Ãõ 37 ¦À¡ØЧÀ¡ìÌ ¸¼ü¸¨Ã 1.2.17 «È¢Å¢Âø ÀÌò¾È¢×
4.11.2018 3 ¦¾¡Æ¢øÑðÀõ
8.11.2018
Å¡Ãõ 38 தததத 2.1.24 ¿üÀñÒ «ýÒ
11.11.201 ததததததததத
8
15.11.201
8
Å¡Ãõ 39 தததததததத 3.2.21 ¿üÀñÒ «ýÒ
18.11.201 ததததத
8
22.11.201
8
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BTSK TAHUN 3
ததததததததததததததததத ததததத தததத ததததததத ததததததத ¬ñÎ 3
2018

þÚ¾¢Â¡ñÎî §º¡¾¨É
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN