Anda di halaman 1dari 1

ISI KANDUNGAN

BIL SENARAI KANDUNGAN MUKA SURAT


1. KAJIAN KES
1.0 Pengenalan 1
2.0 Cara Pelaksanaan Kajian Kes
2.1 Sebelum Pelaksanaan Kajian Kes 1
2.2 Semasa Pelaksanaan Kajian Kes 2
3.0 Profil Guru Pemulihan 2
4.0 Trenda dan Isu Profesionalisme Guru dalam Pendidikan
Pemulihan
4.1 Ketrampilan dalam Melaksanakan Pengajaran dan 2-3
Pemudahcara (PdPc)
4.2 Kursus dalam Perkhidmatan 3-4
4.3 Sokongan Pihak Sekolah 4-5
4.4 Bebanan Tugas 5-6
4.5 Komunikasi dengan Guru Arus Perdana dan Ibu Bapa 6-7
5.0 Penutup 7
2. Rujukan 8

3. Lampiran 9