Anda di halaman 1dari 4

PEMBELAJARAN MASTERI

NAMA PELAJAR:

KELAS :

Buku Rujukan :

Noriati A.Rashid; Boon Pong Ying & Wong Kiet Wah (2010). Asas Kepimpinan & Perkembangan
Profesional Guru. Oxford fajar. Selangor D.E. (Bab 6: Kepemimpinan Guru).

Objektif / Hasil Pembelajaran

Pada akhir sesi ini, pelajar guru dapat :

1. menulis maksud/ konsep asas kepimpinan

2. mencatat secara ringkas jenis-jenis kepemimpinan yang terdapat dalam literature

3. menerangkan teori-teori kepemimpinan iaitu teori Tradisional & teori Semasa


dengan 100% betul
4. menjelaskan secara ringkas implikasi teori kepemimpinan kepada sekolah dengan 90% betul

5. dapat menghuraikan kepemimpinan sekolah dan guru serta cabaran kepem impinan dari segi PPPM
2013-2025
JAWAP SEMUA SOALAN

1. Terangkan secara ringkas maksud atau konsep kepemimpinan.

2. Jelaskan secara ringkas jenis-jenis kepemimpinan yang terdapat dalam tinjauan bacaan.

a.

b.

c.

d.
3. Teori-teori kepemimpinan secara umumnya dapat dibahagikan kepada dua kategori. Terangkan
kedua-dua kategori tersebut.
1. Teori Tradisional
a. Teori Tret

b. Teori Tingkah Laku

c. Teori Situasi

2. Teori Semasa
a. Teori Transformasi

b. Teori Kepemimpinan Moral


4. Jelaskan cabaran kepemimpinan dasar pendidikan PPPM 2013-2025 kepada guru besar dan guru.

SELAMAT MAJU JAYA & SIAP SEDIA UNTUK MENGHADAPI KUIZ!