Anda di halaman 1dari 4

c 


  
  
c 
 V
VV V V 
V 
 V
 
V V V
V
V
VVV V V
V V V V

V
 V V V V!"!#$$%##&V

 
  ! " #$  
V

 V '

V '
 V 
V V V V V
V 
V V V (V

V V VV
V
 V
'V(V V
 V V
V
V  V V V
V VV

  $


(V 
V  V '
 V  V V V V 
V  V
 
 V 'V 
V )furnace)V  V  V V V  
 V
 V V (V 
V V  V V V 
V V  V V 
V 
 V
 V V '
 V V V V  V V  V
 V V 'V V (
'V 
V 
V  V 
V V V 
V V
 '
 V V V V '
  V ' 
 V V 
V  V

V V 
 V 
V V * 'V V  V '
 V 

 V

 V 
 
V  Vleach V V V V V  VLeachV
V V
' V
'V V Vreduction roastV

  %


 
àlash smeltingV
' V'
 V V' VVV V
V 'V
electric smeltingV  V V V V V V ' V V  V
' V V V '
 V V V 
 V 
V Electric
smeltingV  VroastingV V' 
 V  V V
VV
V V V  'V 
 V ' 
V V V V '
V blastV V
reverberatory furnaceV V V V 
V V 
V
VVV
 V
V
V flash smeltingV V V
 V V  V 
 V 
V %+V 
V
' V VV
VV
V' V V
V
V V V)$!,
&!+V  -VV  V 
V ( V V 
V 
 V V V V 
V

 V 
 V* 'V V 
V 
V  V V*
V)V&.+V -V
V
 V*
Vàurnace matteVV  V VV
V V V V
'V 'Vconverting V 
V V V V V  V  V

V V  V V Vmolten bathV / V 
V 
 V 0skim offV 1
 V '
 V V
V V 
V 
 V 
 V V V 0recoveryV 2V 'V '
 V
 VV'
 V V V V'
 V' 
V V
   
 
V ( V V V V V V  V àl i 
 ti V VV  V V V V i - V  V V3 +V  V V
V V V V V V V V V V V
 V  V V V V V V V V V V
  V V V V V V V  V V V
V V V V V V V V V V  V

El t wii V
V V V V V

ë   
&  
— V  V — 
V  
V V 
V  
V V  V
| ti lti V 
V |ti V V  V 

V
 V V


V +V

 V 
V 
V V + V—V 
V  
VV
V V V
V V V
 V V V 
V
 V 
V  V V 
V
 V | |t |

 
f | V 
V l t|i f | 
 
V —V 

V

 V +V 

V

fl f | V 
 
V —V 

V

 V V V +V  V  
V 
V
 
V 


V
 V
 V  V V 
 V V V (
V V

 V V 
V VVV VV V
V V
 V ltipl

|t | t| 4VV V
 V fl i | t| 4VV V
 V l t|i f | 4V
V V
 V i| -Sit |t| 4V 
V V V
 V  V 

V fl f | V

V
V 
V V 
V 
VV V i l 4V V 
V
V  
V V  V i l i V V 
V 

V V 
V 
V
 
VV


VV V | 
l |fii V

( ' 


 V  V
 V  V V V 
V 
V 
V V

V 
V V V

 V 
V 
V wt l t| tti p| ipitt | V —V

V
 
V
 VV  V
VVV
V 
VV


V


 V V 
V 
 V V V V V 
 
V
 V 
 V V
 
V VV
V V V 
V

(  (  


—V
 
V VV V V

   
 
 V V VV
 V

V

5V | |
V
V V V

5V | |
V
V V VV

5V | |
V 
V
V 
V 

 
V  V V 
V 
V
 V 
V V

 V
 V 
V 
V 
V V  
V V  V |fii V 
V
 V
V   VV p | t w| VV
V


V V  V 
V t |wt| V  
V
V
 
VV
 V V 
V 
 
V
 V  V 
 V V V V 
 V — V


V VV V V 
V V V

Ô

  & ( 

 
V V
VV V V |
i V |i | tiV ltiV

V |ti V
 V

V

 
V 
V
V V wt | | V —V
 V filt| VV

6V V 
 
V V l ||
tili V V V V 
V 
V
 V
 V V
 V


V
V V V 
VV V6VVV
V
 V V 
V


V V
V V V
V V V V
V 
 V V 
V
 V | |
 V 
V V V 
 
V
 V
V
 V V | |
V
 V

 V 
V 

 
V  V 
 V 
V V V 
V 
V
 V V V

V
 V 
V

V 
 V

V
 
V V
 V V V V V V V V V 
V  V V  
V
 
V
 V337+V

 &(   Pollution Prevention and Abatement


Handbook )
 *
+ ,,-.
( V
VV 
V V
 V V

V
 V V— V 

V
 V V V 
 

V 3+V V  V V V
V  V

V 
V  
V V  VV V

V

&  

V V V
V 
VV V V V V

Ô &    

 VV
VV V V
 
V V

   


 V
 V
 
 V V V V
V

( ' V VV
V 
VV V V V V

Ô (   

 VVV V


 VV

   


 3V
Ô V
 V
 V
(

 V
V

Ô ë  V 

V 
V V V V V 
V  
V V V
 V 
V V 
V 
V V (V V 
 V 

V 
V V  V
 

VV V V  V

    ( 


  .  

 —
V 7V V 7V
  V V
 
 
 7V 7V
V