Anda di halaman 1dari 13

5

ô.ã.vÞ.M®. 2010 nj®it neh¡» 31 nk 2010

c§fŸ tskhd fšÉ¡F xU áwªj tÊfh£o


8
fšÉ¢Rl® 31 nk 2010 k¡fŸ Xir
gil¥ò: v«.vÞ. âyfk FGÉd®
ô.ã.vÞ.M®.
nt‰Wik
tif cUòfŸ fh£L

Kjš nt‰Wik
mšyJ cUò ïšiy mur® mÇaiz mk®ªjh®
vGthŒ nt‰Wik

2M« nt‰Wik I k¡fŸ muriu¥ ngh‰¿d®

3M« nt‰Wik Mš, XL, muruhš Miz ãw¥ã¡f¥g£lJ.


cl‹, Md, xL murnuhL mik¢rU« br‹wh®.

4M« nt‰Wik F murU¡F¥ ghuh£LfŸ Fɪjd.

5M« nt‰Wik ï‹, ïUªJ, murNj òfœ v§F« guÉaJ


ËW, ïš, murÇlÄUªJ ÉUJ bg‰wh®.
(Ú§fš bghUŸ)

6M« nt‰Wik mJ, cila muruJ gil tÈik Ä¡fJ


ï‹ (cilik¥ bghUŸ)

7M« nt‰Wik ïš, f©, mur®ghš k¡fŸ m‹ò bfh©ld®.


ghš, ïl«, murÇl« fhQ« Fz§fŸ
ïil (ïl¥bghUŸ) ngh‰WjY¡FÇait.

8M« nt‰Wik cUò ïšiy munr! j§fŸ òfœ X§Ff!


(ÉË nt‰Wik) thœf! murnu!

gƉá 1- nt‰Wik
1. §¸¡Ê¼ôÀð¼ ¦º¡ø ²üÚûÇ §ÅüÚ¨Á ¯ÕÒ Å¨¸ ±Ð?

§¾ÉÕÅ¢ þ¾Á¡É ¸¡ü¨Èî ÍÅ¡º¢ò¾¡û.

A. ±ØÅ¡ö §ÅüÚ¨Á B. þÃñ¼¡õ §ÅüÚ¨Á


C. ŢǢ §ÅüÚ¨Á D. ²Æ¡õ §ÅüÚ¨Á

2. ÁýÉ¡! ¯ý Ò¸ú Å¡ú¸! ¾Á¢Æ¢ý «Ãº¢§Â, ¶¨Åô À¢Ã¡ðʧ ÅÕ¸, ÅÕ¸!

§Áü¸¡Ïõ ¯¨Ã¡¼Ä¢ø §¸¡Ê¼ôÀð¼ ¦º¡ø ²üÚûÇ ¯ÕÒ Â¡Ð?

A. Ó¾ø §ÅüÚ¨Á C. ãýÈ¡õ §ÅüÚ¨Á


B. ŢǢ §ÅüÚ¨Á D. ²Æ¡õ §ÅüÚ¨Á
k¡fŸ Xir 31 nk 2010 fšÉ¢Rl® !

3.
gil¥ò: v«.vÞ. âyfk FGÉd®
ºÃ¢Â¡É þ¨½¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸
ô.ã.vÞ.M®.
10. ¦À¡Õò¾Á¡É þ¨½¨Âò §¾÷ó¦¾Î
A. B. C. D. ¯ÕÒ ²üÈ ¦º¡ø §ÅüÚ¨Á Ũ¸
ãýÈ¡õ ³ó¾¡õ ²Æ¡õ ¬È¡õ A. ¾Á¢ÆýÀÛìÌ þÃñ¼¡õ
§ÅüÚ¨Á §ÅüÚ¨Á §ÅüÚ¨Á §ÅüÚ¨Á B. ¸Å¢§Åó¾Û¼ý ³ó¾¡õ
¯ÕÒ ¯ÕÒ ¯ÕÒ ¯ÕÒ C. ¸Å¢ýÓø¨ÄÔ¨¼Â ¬È¡õ
D. ¸É¢¦Á¡Æ¢Â¢¼õ ŢǢ
¸ñ þý ¬ý ¯¨¼Â
À¡ø ¿¢ýÚ ¯¼ý þý

4. §¸¡Êð¼ ¦º¡ü¸Ç¢ø ¦À¡ÕóÐõ ¯ÕÒ¸û ¡¨Å? gƉá 2 - v¢r Éid; F‹¿a, F‹wh Éid
§¾º¢Â §º¨Åò ¾¢ð¼õ þ¨Ç»÷ ¿øÄ ¾¨Ä¨ÁòÐÅõ
ÅÆí̸¢ÈÐ.
1. ºÃ¢Â¡É ¦À¦Ãîºî ¦º¡øÄ¡ø ¿¢ÃôÒ¸.
A. Ì, ¯¼ý B. ³, Ì
̽Á¡ó¾ý ______________¸Å¢¨¾ Áì¸Ç¢ý ÁÉò¨¾ì
C. Ì, ³ D. ¯¼ý, ³
¦¸¡û¨Ç ¦¸¡ñ¼Ð.
5. §¸¡Êð¼ þ¼í¸¨Çî ºÃ¢Â¡É ¦º¡ü¸û ¦¸¡ñÎ ¿¢ÃôÒ¸.
A. ŨÃó¾ B. Ò¨Éó¾
C. ±Ø¾¢Â D. ÜÈ¢Â
_______________ ¾¢Ë÷ _____________¸ñ¼ ¾ºÃ¾ ÁýÉ÷
«¾¢÷ìÌûÇ¡É¡÷.
2. ¦À¦Ãîºò¨¾ò ¾¡í¸¢ ÅÕÀ¨Å ¡¨Å?
A. ¨¸§¸Â¢¨Â, ÁÉÁ¡üÈò¨¾ì
I. Å¡Ê ÁÄ÷ III. ¸Õ¸¢Â ¾¡û
B. ¨¸§¸Â¢Â¢ý, ÁÉÁ¡üÈò¾¢üÌ
II. þÈóРŢð¼Ð IV. ¸¨Ãó¾ Á½ø
C. ¨¸§¸Â¢Â¢ý, ÁÉÁ¡üÈò¨¾ì
D. ¨¸§¸Â¢ìÌ, ÁÉÁ¡üÈÁÐ
A. I, II, III B. I, II, IV
C. I, III, IV D. II, III, IV
6. ºÃ¢Â¡É š츢Âò¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
3. ¸£ú측ñÀÉÅüÚû ±Ð ¦À¦Ãîºõ ¬Ìõ.
A. ÁÕû¿£ì¸¢Â¡÷ þÇõ ÀÕÅò¾¢§Ä§Â ¦Àü§È¡Õ¼ý
þÆó¾Å÷.
A. ¯Ä¸ô Ò¸ú B. §Å¸Á¡É ÒÂø
B. ÁÕû¿£ì¸¢Â¡÷ ¦¸¡ÊÂ Ý¨Ä §¿¡Â¢ø ÐýÀôÀð¼¡÷.
C. ¾Êò¾ ¨ÀÂý D. ¦Àâ ÀóÐ
C. ÁÕû¿£ì¸¢Â¡÷ ¾õ ¾í¨¸Â¢ýÀ¡ø Á¢Ìó¾ «ýÒ ¦ºÖò¾¢É¡÷.
D. ÁÕû¿£ì¸¢Â¡÷ þ¨ÈÅÉ¡ø Àì¾¢ ¦¸¡ñ¼¡÷.
4. ¦À¡Õò¾Á¡É ¦À¦Ãîº þ¨½¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸
7. §¸¡Ê¼ôÀð¼ ¦º¡øÖìÌâ §ÅüÚ¨Á Ũ¸ ±Ð? I. ÁÉ¢¾÷
þÉ¢Â¿í¨¸Â¢ÉÐ Üó¾ø «Æ¸¢Â ÁÄ÷¸Ç¡ø ̨È¡ II. ¦ºøÅõ
«Äí¸Ã¢ì¸ôÀð¼Ð. III. ¦ÅûÇõ
A. ¬È¡õ, ãýÈ¡õ C. ãýÈ¡õ, Ӿġõ IV. ¿¸÷
A. I, II B. I, IV
B. ³ó¾¡õ, Ӿġõ D. ²Æ¡õ, ±ð¼¡õ
C. II, III D. III, IV
8. ºÃ¢Â¡É š츢Âò¨¾ò §¾÷ó¦¾Î
5. À¢ýÅÕÅÉÅüÚû ±Ð ÌýȢ Ţ¨É š츢Âõ?
A. ²¨Æì ÌÎõÀò¾¢ø À¢Èó¾¡Öõ þÇíÌ¢Äý
A. ¿¡ÂýÁ¡÷¸û º¢Å¦ÀÕÁ¡¨É ÅÆ¢Àð¼É÷
ÓÂüº¢Ô¼ý ÀÊòÐ ¿¡¼È¢ó¾ ±Øò¾¡Çá¸ò ¾¢¸ú¸¢È¡ý.
B. ¾Á¢Æ§Åû §¸¡.º¡Ãí¸À¡½¢ Á§Äº¢Â¡Å¢ø Å¡úó¾
B. ²¨Æì ÌÎõÀò¾¢ø À¢Èó¾×¼ý þÇíÌ¢Äý ÓÂüº¢Ô¼ý
¾Á¢ÆÈ¢»÷.
ÀÊòÐ ¿¡¼È¢ó¾ ±Øò¾¡Ç¦ÃÉò ¾¢¸ú¸¢È¡ý.
C. ¬¾¢¸¡ÄÅ¡º¢¸û ÁÃ×â ¬¨¼ «½¢ó¾É÷.
C. ²¨Æì ÌÎõÀò¾¢ø À¢È󾾢ĢÕóÐ þÇíÌ¢Äý
D. Òò¾÷ ¦ÀÕÁ¡ý ÁÉ¢¾Ã¢¨¼§Â ¸¡Ïõ §ÅÚÀ¡Î¸¨Ç
ÓÂüº¢Â¡¸ô ÀÊòÐ ¿¡¼È¢ó¾ ±Øò¾¡Çâø ¾¢¸ú¸¢È¡ý.
¦ÅÚò¾¡÷.
9. ÍÅ¡Á¢ Å¢§Å¸¡Éó¾÷ ºÁÂò¾¢ý _________________¸ÅÃôÀðÎò
6. ÌýÈ¡Å¢¨É š츢Âí¸¨Çò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
ÐÈÅÈõ §Áü¦¸¡ûÇ Å¢ÕõÀ¢É¡÷.
I. ÅÉÅ¢Äí̸û §Å¸Á¡¸ µÊ Á¨Èó¾É.
§Áü¸¡Ïõ š츢Âò¾¢ø ¿¢¨È× ¦ÀÈ §ÅñÊ ¯ÕÒ ±Ð?
II. À¡Ã¾¢Â¡÷ «Æ¢Â¡ô Ò¸úÁ¢ì¸ À¡¼ø¸û þÂüȢɡ÷.
III. ¸Å¢ý«ÃÍ Å¢§Å¸¡Éó¾¨Ãô §À¡üȢɡý.
A. «Ð B. À¡ø
IV. ¡Ƣɢ §¾É¢Ûõ þɢ þ¨º Á£ðÊÉ¡û.
C. þ¼õ D. ¯¼ý
A. I, II, III B. I, II, IV
C. I, III, IV D. II, III, IV
" fšÉ¢Rl® 8 31 nk 2010 k¡fŸ Xir
gil¥ò: v«.vÞ. âyfk FGÉd®
7. ÌýÈ¡Å¢¨É š츢Âí¸¨Çò §¾÷ó¦¾Î
ô.ã.vÞ.M®.
A.
B.
C.
À¡Ã¢ÁýÉ÷ Óø¨Ä¨Âò §¾Ã¢ý §Áø À¼ÃÅ¢ð¼¡÷
¸õÀ÷ ¸õÀáÁ¡Â½õ þÂüȢɡ÷
¬º¢Ã¢Â÷ Á¢¸î º¢ÈôÀ¡¸ô À¡¼õ §À¡¾¢ò¾¡÷.
gƉá 3 - ïizbkhÊfŸ
D. º¢Úò¨¾ §Å¸Á¡¸ô À¡öóÐ µÊÂÐ.
1. ¸£ú측Ïõ þ¨½¸Ç¢ø ¾ÅÈ¡É ¦À¡Õû ¸¡ðÎõ
A. I,II,III B. I,II,IV ` þ¨½¦Á¡Æ¢¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
C. I,III,IV D. II,III,IV
A. «øÖõÀ¸Öõ - ±øÄ¡ §¿Ãò¾¢Öõ
B. «ýÚõþýÚõ - þó¾ì ¸¡Äò¾¢ø
8. ¦ºöÅ¢¨É š츢Âõ ºÃ¢Â¡É ¦ºÂôÀ¡ðΠŢ¨É C. ¯Õñξ¢ÃñÎ - º¨¾ô Àü§È¡Î ¾¢¼Á¡¸
š츢ÂÁ¡¸î Á¡üÈôÀðÎûǨ¾ò §¾÷ó¦¾Î.
2. ¸¡Áý¦Åøò ±¨¼ àìÌõ §À¡ðÊ¢ø ________________
ÌÓ¾¢É¢ ÅçÅüÀ¨È¨Â Åñ½ì¸¡¸¢¾í¸¨Çì ¸¡½ôÀ𼠃ôÀ¡ý ¿¡ðÎô §À¡ðÊ¡ǨÃì ¸ñÎ ÁüÈ
¦¸¡ñÎ «Äí¸Ã¢ò¾¡û. ¿¡ðÎô §À¡ðÊ¡Ç÷¸û Á¢Ãñ¼É÷.
A. ÅçÅüÀ¨È ÌÓ¾¢É¢Â¢ý Åñ½ì¸¡¸¢¾í¸Ç¡ø A. ±ÖõÒõ§¾¡ÖÁ¡¸
«Äí¸Ã¢ì¸ôÀð¼Ð. B. «¨Ą̃È¡¸
B. ÅçÅüÀ¨È ÌÓ¾¢É¢Â¡ø Åñ½ì¸¡¸¢¾í¸¨Çì C. ¯Õñξ¢ÃñÎ
¦¸¡ñÎ «Äí¸Ã¢ì¸ôÀð¼Ð.
C. ÅçÅüÀ¨È Åñ½ì¸¡¸¢¾í¸Ç¡ø ÌÓ¾¢É¢Â¡ø 3. Á§Äº¢Â¡ þô¦À¡ØÐ ¦¾¡Æ¢üڨȢø ÅÇ÷ «¨¼óÐ
«Äí¸Ã¢ì¸ôÀð¼Ð. ÅÕõ ¿¡¼¡¸ Å¢Çí̸¢ÈÐ. þÕôÀ¢Ûõ, _______________
D. ÅçÅüÀ¨È¡ø ÌÓ¾¢É¢Â¢ý Åñ½ì¸¡¸¢¾í¸û ¦À¡ÕÇ¡¾¡Ã ÅÇ÷¢ø Ţź¡ÂòÐ¨È Ó츢ÂôÀíÌ
«Äí¸Ã¢ì¸ôÀð¼É. Ÿ¢ì¸¢ÈÐ.

A. §ÀÕõ Ò¸Øõ
9. ¦ºÂôÀ¡ðΠިɚ츢ÂÁ¡¸ Á¡üÚ¸. B. «ýÚõþýÚõ
C. «¨Ą̃È
Íó¾ÃžÉý ÀÄ «Ã¢Â ¬Ã¡ö¸¨Ç §Áü¦¸¡ñ¼¡ý
4. ÀûÇ¢ô §ÀÕó¨¾ò ¾ÅÈ Å¢ðÎÅ¢ðÎ ¾ýÉó¾É¢§Â Å£Î
A. Íó¾ÃžÉý §Áü¦¸¡ñ¼ ¬Ã¡ö¸û «Ã¢Â ÀÄÅ¡Ìõ ¾¢ÕõÀ¢Â ¸ÁÄý ÀÂò¾¡ø ________________
B. Íó¾ÃžÉÉ¡ø ÀÄ «Ã¢Â ¬Ã¡ö¸û §Áü¦¸¡ñ¼É À¡÷ò¾Àʧ º¡¨Ä¢ø ¿¼ó¾¡ý.
C. ÀÄ «Ã¢Â ¬Ã¡ö¸û Íó¾ÃžÉÉ¡ø §Áü¦¸¡ûÇôÀð¼É
D. «Ã¢Â ¬Ã¡ö¸û Íó¾ÃžÉÉ¡ø ÀÄ A. «íÌõþíÌõ
§Áü¦¸¡ûÇôÀð¼É B. §ÁÎÀûÇõ
C. ÍüÚõÓüÚõ
10.¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ¦ºöÅ¢¨É š츢Âò¾¢üÌ ²üÈ 5. ºÃ¢Â¡É ¦À¡Õû ¸¡ðÎõ þ¨½¦Á¡Æ¢¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
¦ºÂôÀ¡ðÎÅ¢¨É š츢Âò¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸
A. ¿ý¨Á¾£¨Á - ͸Óõ Ðì¸Óõ
A. Å¢Äí¸¢Âø À¡Ð¸¡ôÒòÐ¨È Å¢Äí¸¢Âø À¡Ð¸¡ôÒòÐ¨È B. ¸ÃÎÓÃÎ - ºÁÁüÈ ¿¢ÄôÀ̾¢
¸¡ø¿¨¼¸¨Çô À¡Ð¸¡ì¸¢ÈÐ. ¸¡ø¿¨¼¸Ç¡ø C. ¬¾¢«ó¾õ - ±ó§¿Ãò¾¢Öõ
À¡Ð¸¡ì¸ôÀθ¢ÈÐ D. ̨ȿ¢¨È - ²üÚì ¦¸¡ûÇò ¾Ìó¾Ðõ ¾¸¡¾Ðõ
B. ¿õ À¢Ã¾Á÷ ÀûÇ¢¨Âò ¿õ À¢Ã¾Ááø ÀûÇ¢¨Âò 6. ¸£ú측Ïõ ÜüÈ¢üÌ ²üÈ þ¨½¦Á¡Æ¢¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
¾¢ÈóÐ ¨Åò¾¡÷ ¾¢ÈóÐ ¨Åì¸ôÀð¼Ð

C. ¸¢§Ãì¸÷¸û ´Ä¢õÀ¢ì ´Ä¢õÀ¢ì §À¡ðÊ


§À¡ðʨ ¿¼ò¾¢É¡÷¸û ¸¢§Ãì¸÷¸Ç¡ø “õ.......... þý¨ÈÂ
¿¼ò¾ôÀð¼Ð ¿¢¸úÅ¢ø Å¢Õó¾¢É÷
«¨ÉÅâý ¸ÅÉÓõ
D. §Á¸í¸û Á¨Æ¿£¨Ã Á¨Æ¿£÷ §Á¸í¸Ç¡¸ §ÀîÍõ ±ý
ÁñÏìÌ «ÛôÒ¸¢ÈÐ ÁñÏìÌ «ÛôÀôÀθ¢ÈÐ ______________ ¸¨Çô
ÀüÈ¢§Â¾¡ý þÕì¸
§ÅñÎõ.....”
11. Å¢¨É¦Âîº Å¡ì¸¢Âõ ±Ð?

A. ÒÅ¢Âúý þÃ×õ À¸Öõ ¸ñŢƢòÐ «ì¸¨¾¨Âô


ÀÊòÐ ÓÊò¾¡ý.
B. ¸ÂøŢƢ ¾¡ý ÀÊò¾ Òò¾¸ò¨¾ô Òò¾¸ô¨À¢ø A. «Õ¨Á¦ÀÕ¨Á
¨Åò¾¡û. B. ̨ȿ¢¨È
C. §¾Éú¢Â¢ý §¾¡Æ¢ ¾¡ý º¨Áò¾ ÌÆõ¨Àô C. ¬¨¼ «½¢¸Äý
ÀâÁ¡È¢É¡û.
D. §¸¡Á¸ý «îº¢ÚÅÉ¢ý º¢È¢Â ¾Åü¨È ÁýÉ¢ò¾¡û.
k¡fŸ Xir 8
31 nk 2010 fšÉ¢Rl® #
gil¥ò: v«.vÞ. âyfk FGÉd®
7. §¸¡Ê¼ôÀð¼ þ¼ò¨¾ô ¦À¡Õò¾Á¡É þ¨½¦Á¡Æ¢¨Âì
¦¸¡ñÎ ¿¢¨È× ¦ºö¸.
ô.ã.vÞ.M®.
8. A. «Õ¨Á¦ÀÕ¨Á
B. ¬¼øÀ¡¼ø
C. ¸øÅ¢§¸ûÅ¢

9. A. ÀÆì¸ÅÆì¸í¸¨Ç
B. ¿ý¨Á¾£¨Á¸¨Ç
C. «Õ¨Á ¦ÀÕ¨Á¸¨Ç

10. ÓÌó¾ý: «ýÀý, ÌüÈõ À¡÷츢ý ÍüÈõ þø¨Ä


¦À¡ÕÇ¡¾¡Ã ¦¿Õì¸Ê¢ý ¸¡Ã½Á¡¸ §Áü¸¡Ïõ ÝƨÄô ¿£ «Å÷¸¨Çô ÀüÈ¢§Â ÒÄõÀ¢ì ¦¸¡ñÊáÁø,
§À¡ýÚ ÀÄ ¸ðÎÁ¡Éô À½¢¸û Ìò¾¨¸Â¡Ç÷¸Ç¡ø «Å÷¸Ç¢ý ¸‰¼í¸¨Çô ÒâóÐ ¦¸¡ñÎ ¯¾Å¢
_________________ ¨¸Å¢¼ôÀðÎûÇÉ. ¦ºö ÓÂüº¢ ¦ºö.
«ýÀý: ºÃ¢¾¡ý ÓÌó¾¡, ±ý ¯ÈÅ¢ÉÃ¡É «Å÷¸Ùõ ±ÉìÌ
A. «íÌõþíÌÁ¡¸ B. «¨Ą̃È¡¸ ´Õ ºÁÂõ ¯¾Å¢ÔûÇ¡÷¸û.
C. «ýÚõþýÚÁ¡¸ D. ̨ȿ¢¨È¡¸
§Áü¸¡Ïõ ¯¨Ã¡¼ÖìÌò ¦¾¡¼÷Ò¨¼Â
§¸ûÅ¢¸û 8 – 9 Ũà þ¨½¦Á¡Æ¢¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
§¸¡Êð¼ þ¼ò¾¢üÌô ¦À¡ÕóÐõ þ¨½¦Á¡Æ¢¸¨Çò
¦¾Ã¢× ¦ºö¸. A. ̨ȿ¢¨È
B. «Õ¨Á¦ÀÕ¨Á
¦º¡ü¦À¡Æ¢Å¡Ç÷ Á¡½Å÷¸û _________(8)____________¸Ç¢ø C. ÀÆì¸ÅÆì¸õ
º¢ÈóРŢÇíÌž¡ø ²üÀÎõ _________(9)_____________
¦¾ûÇò ¦¾Ç¢Å¡¸ì ÜȢɡ÷.

ÓÊÔÁ¡?
fU¤Jz®jš (gštif) ̽¡Çý : ¿¡ý 1969-¬õ ¬ñÎ Ó¾ø Á§Äº¢Â¡¨Åô À¢Ã¾¢¿¢¾¢òÐ
ÀÛŨÄì ¸ÕòàýÈ¢ Å¡º¢ì¸×õ. §¸ûÅ¢¸ÙìÌ Å¢¨¼ «Ç¢ì¸×õ. Å¢¨Ç¡ʧÉý. ¦¾¡¼÷óÐ «¸¢Ä þí¸¢Ä¡óÐ ¸¢ñ½õ,
¸É¼¡ ¸¢ñ½õ, «¦Áâì¸ì ¸¢ñ½õ ¬¸¢Â
¿¢ÕÀ÷ : Žì¸õ, ¾¢Õ. Àïî ̽¡Çý «Å÷¸§Ç. §À¡ðʸǢø, þÃð¨¼Â÷ À¢Ã¢Å¢ø ¦ÅüÈ¢ Å¡¨¸ ÝÊÂÐ
±ÉÐ ÀͨÁÂ¡É ¿¢¨É׸ǡÌõ. §ÁÖõ, 1974-¬õ
̽¡Çý : Žì¸õ. ¬ñÎ ¬º¢Â¡ý ÁüÚõ ¸¡Áý¦Åøò §À¡ðʸǢÖõ
¿¢ÕÀ÷ : ¿¡ý «ÃÅ¢ó¾ý ‘¸øÅ¢î ͼ÷’ ±Ûõ Á¡½Å÷ ­¾Æ¢ý Å¢¨ÇÂ¡Ê Óò¾¢¨Ã À¾¢òÐû§Çý.
¿¢ÕÀ÷. ±í¸Ç¢ý ­¾Ø측¸ò ¾í¸¨Çî ºó¾¢ì¸ ÅóÐû§Çý. ¿¢ÕÀ÷ : ¾¡í¸û Å¢¨Ç¡ðÎò ШÈ¢ĢÕóÐ µö× ¦ÀüÈ À¢ý
̽¡Çý : «ôÀÊ¡, Á¢ì¸ Á¸¢ú. ¬üÈ¢ Åó¾ §º¨Å¨Âô ÀüÈ¢î ºüÚ Å¢Åâ츢ȣ÷¸Ç¡!
¿¢ÕÀ÷ : ¾¡í¸û ¯Ä¸ «ÇÅ¢ø º¢Èó¾ âôÀóРŢ¨Ç¡ðΠ̽¡Çý : 1974-¬õ ¬ñÎ, ¿¡ý Å¢¨Ç¡ðÎò ШÈ¢ĢÕóÐ
Å£ÃḠ¿õ ¿¡ðÊüÌõ ºÓ¾¡Âò¾¢üÌõ §ÀÕõ Ò¸Øõ µö× ¦Àü§Èý. «ýÚ ¦¾¡¼í¸¢, Á§Äº¢Â âôÀóÐì
§º÷ò¾Åá¸ô §À¡üÈôÀθ¢È£÷¸û. ±ô§À¡Ð Ó¾ø ÌØÅ¢ý À¢üڿḠþÕóÐ ÅÕ¸¢§Èý.§ÁÖõ,
¾¡í¸û ­ôâôÀóРŢ¨Ç¡ðÎò ШÈ¢ø ®ÎÀðÎ Á§Äº¢Â âôÀóÐ ºí¸õ, «¸¢Ä ¯Ä¸ âôÀóÐ ºí¸õ
ÅÕ¸¢È£÷¸û? ¬¸¢ÂÅüÈ¢ø ¦À¡ÚôÒ Å¸¢òÐ ÅÕ¸¢§Èý.
̽¡Çý : ¿¡ý º¢ÚÅÂÐ Ó¾§Ä âôÀóРŢ¨Ç¡ðÊø ¬÷Åõ ¿¢ÕÀ÷ : þÚ¾¢Â¡¸, ¾í¸¨Çô §À¡ýÚ âôÀóРŢ¨Ç¡ðÎò
¦¸¡ñΠިÇÂ¡Ê ÅÕ¸¢§Èý. þó¾ ¬÷Åò¨¾ ±ÉìÌ Ð¨È¢ø Óý§ÉÈ Å¢ÕõÒõ ¬÷ÅÄ÷¸ÙìÌò ¾¡í¸û
²üÀÎò¾¢ÂÅ÷¸û ±ý ¦Àü§È¡Õõ ¬º¢Ã¢Â÷¸Ù§Á ¬Å÷. ±ýÉ ¦º¡øÄ Å¢ÕõÒ¸¢È£÷¸û?
¿¢ÕÀ÷ : ¾¡í¸û Å¢¨Ç¡ðÎò ШÈ¢ø «¨¼ó¾ ÅÇ÷¨Âô ̽¡Çý : ¿¡ý ÜÈ Å¢ÕõÒÅÐ, þòШÈ¢ø Óý§ÉÈ Å¢ÕõÒõ
ÀüÈ¢î ºüÚì ÜÈ ÓÊÔÁ¡? Å¢¨Ç¡ð¼¡Ç÷¸û ӾĢø ®ÎÀ¡Î, ¬÷Åõ ÁüÚõ
̽¡Çý : ¿¢îºÂÁ¡¸. ¿¡ý 1944-¬õ ¬ñÎ ²ôÃø ¾¢í¸û 2 ¬õ ¾ýÉõÀ¢ì¨¸¨ÂÔõ ¿ýÌ ÅÇ÷òÐì ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ.
¿¡û º¢ôÀ¡í¸¢ø À¢Èó§¾ý. ¿¡ý þÂü¨¸Â¢§Ä§Â §ÁÖõ ‘²Ú §À¡ø ¿¼’ ±Ûõ Üü¨Èô À¢ýÀüÚŧ¾¡Î
ÅÄ쨸ô ÀÆì¸ Å¢¨Ç¡ð¼¡Çá§Åý. ¬ÃõÀò¾¢ø ¿¡ý Å¢¨Ç¡ðÊø ¸ñÏí ¸ÕòÐÁ¡ö þÕì¸ §ÅñÎõ.
À¢ýÈ ÀûÇ¢¨Âô À¢Ã¾¢¿¢¾¢òРŢ¨Ç¡ʧÉý. À¢ÈÌ, º¢ó¾¨É¨Â ´ÕÓ¸ôÀÎò¾¢ À¢üº¢Â¢ø ®ÎÀξø Á¢¸×õ
þ¨¼¿¢¨ÄôÀûÇ¢ìÌî ¦ºýÚ «íÌ ±ý ¬÷Åò¨¾ò «Åº¢Âõ. «§¾¡Î, þòÐ¨È º¡÷ó¾ «È¢¨ÅÔõ ¦ÀÕ츢ì
¦¾¡¼÷ó§¾ý. ±É¢Ûõ ¿¡ý þí¸¢Ä¡ó¾¢ø §Áü¸øÅ¢¨Âò ¦¸¡ûÇò¾ì¸ áø¸¨ÇÔõ ÀÊì¸ §ÅñÎõ. þùÅ¡Ú
¦¾¡¼í¸¢Â «ì¸¡Äì¸ð¼§Á ±ý¨Éî º¢Èó¾ âôÀóÐ ¦ºö¾¡ø, ¿¢îºÂÁ¡¸ ´Õ ¿¡û þòШÈ¢ø À£Î ¿¨¼
Å¢¨Ç¡ð¼¡Çá¸ò ¾¢¸úžüÌ ²üÈ ÝƨÄÔõ §À¡¼Ä¡õ ±ýÀÐ ¦ÅûÇ¢¨¼Á¨Ä¡Ìõ.
Å¡öô¨ÀÔõ ²üÀÎò¾¢ì ¦¸¡Îò¾Ð. º¢Èó¾ Å¢¨Ç¡𠿢ÕÀ÷ : ¾¡í¸û ¦¾¡¼÷óРŢ¨Ç¡ðÎò ШÈìÌî §º¨Å¡üÈ¢
¼¡Çá¸ò §¾÷× ¦ºöÂôÀð¼ ¿¡ý 1969-¬õ ¬ñÎ Å¡ú쨸¢ø §ÁÖõ ¯Â÷Ũ¼Â ‘¸øÅ¢îͼ÷’ ­¾Æ¢ý
Ó¾ø ¿õ ¿¡ð¨¼ô À¢Ã¾¢¿¢¾¢òРŢ¨Ç¡¼ò ¦¾¡¼í¸¢§Éý. ÁÉÁ¡÷ó¾ Å¡úòиû.
¿¢ÕÀ÷ : Å¢¨Ç¡ðÎò ШÈ¢ø ¾í¸Ç¢ý º¡¾¨É¸û ÀüÈ¢ì ÜÈ Ì½¡Çý : Á¢ì¸ ¿ýÈ¢.
$ fšÉ¢Rl® 31 nk 2010 k¡fŸ 8Xir
gil¥ò: v«.vÞ. âyfk FGÉd®
1. þôÀ¡¼ôÀ̾¢ ±ùŨ¸¨Âî º¡÷ó¾Ð ?
ô.ã.vÞ.M®.
A. ¯¨Ã¡¼ø
B. §¿÷¸¡½ø
C. «È¢ì¨¸
âUtŸSt®
D. ¦ºö¾¢
ãÇî A : brŒíS« bkhÊaÂí« j ÄÊYŸs Äf¢ áwªj
2. ¾¢Õ. Àïî ̽¡Ç¨É ²ý ¿¢ÕÀ÷ §ÀðÊ ¸ñ¼¡÷ ? üš âU¡FwŸ. ïjid
ïa‰¿at® âUtŸSt®.
I. «Å÷ ­í¸¢Ä¡ó¾¢ø ¸øÅ¢¨Âò ¦¾¡¼í¸¢Â¾¡ø njt®, bjŒt¥ òyt®,
II. «Å÷ âôÀóРŢ¨Ç¡ðÎò ШÈ¢ø º¢Èó¾Åá¸ò bghŒÆšòyt® v‹gd
¾¢¸ú󾾡ø. ngh‹w gy bga®fŸ
III. «Å÷ º¢ÚÅÂÐ Ó¾ø âôÀóРŢ¨Ç¡Îž¡ø. ïtU¡F c©L.
IV. «Å÷ Å¢¨Ç¡ðÎò ШÈ¢ý ãÄõ ¿¡ðÊüÌõ âUtŸStNj tuyhW
ºÓ¾¡Âò¾¢üÌõ ¦ÀÕ¨Á §º÷ò¾¾¡ø. g‰¿¤ bjËthf¤
bjÇaɚiy. ït®
A. I, III B. I, IV b r ‹ i d Æ Y Ÿ s
C. II, III D. II, IV kÆiyƚ thœªjt®
v‹gJ xU áyNj fU¤J.
3. ¾¢Õ.̽¡Çý ¾ÁÐ º¡¾¨É¡¸ì ÌÈ¢ôÀ¢ðÎûÇ ¦ºö¾¢ ¡Ð? ï‹W« kÆiyƚ
âUtŸSt® nfhɚ x‹W
A. Á§Äº¢Â ¿¡ð¨¼ô À¢Ã¾¢¿¢¾¢òÐô âôÀóРŢ¨Ç¡ÊÂÐ c©L. ït® bj‹ kJiuƚ
B. ¯Ä¸ô âôÀóÐô §À¡ðʸǢø ¦ÅüÈ¢ ¦ÀüÈÐ thœªjt® v‹W ntW áy®
C. ¬º¢Â¡ý âôÀóÐô §À¡ðÊ¢ø Óò¾¢¨Ã À¾¢ò¾Ð. TW»‹wd®.
D. ¯Ä¸ô âôÀóÐ ºí¸ò¾¢ø ¦À¡ÚôÒ Å¸¢òÐ ÅÕÅÐ. ïtUila kidÉƋ
4. âôÀóРŢ¨Ç¡ðÎò ШÈ¢ø Óý§ÉÈ ±Åü¨Èì
bga® thR» v‹W« ït® xU berî¤ bjhÊyhs® v‹W TW«
¸¨¼ôÀ¢Êì¸ §ÅñÎõ.
fijfS« cŸsd.
ït® rkz rka¤jt® v‹W áy® fUJ»‹wd®. Mdhš, ït® ïa‰¿a
I. Å¢¨Ç¡ð¼¡Ç÷¸û À¢üº¢Â¢ø ¾£Å¢Ã ¸ÅÉõ ¦ºÖò¾
§ÅñÎõ. âU¡FwŸ všyh¢ rka§fS¡F« bghJthd fU¤Jfisna
II. âôÀóÐòШȨÂî º¡÷ó¾ «È¢¨Åô ¦ÀÕì¸¢ì ¦¸¡ûÇ TW»‹wJ.
§ÅñÎõ. vdnt, âU¡Fwˋ Jiz bfh©L ïtUila rka¤ij Koî
III. ¸øŢ¢Öõ Å¢¨Ç¡ðÊÖõ À£Î¿¨¼ §À¡¼§ÅñÎõ. brŒa ïayɚiy.
IV.Å¢¨Ç¡ðÊø ®ÎÀ¡Îõ, ¾ýÉõÀ¢ì¨¸Ôõ ¦¸¡ñÊÕì¸ Vnyyá§f® v‹w jĜ mur® ».K. 2M« ü‰wh©oš ïy§ifia
§ÅñÎõ. M©L tªjh®. mt® fhy¤âš thœªjt® âUtŸSt® v‹W áy®
fUJ»‹wd®. ït® ».K. 31M« M©oš njh‹¿at® vd¤ jÄH¿P®
A. I II III kiwkiyaofŸ MuhŒªJ T¿íŸsh®.
B. I II IV mj‰nf‰g¤ ‘âUtŸSt® M©L’ v‹w M©L¡fz¡F« ïUªJ
C. I III III tU»wJ.
D. II III IV cyf k¡fŸ öa thœ¡if el¤Jtj‰FÇa eštÊfis¤
âU¡Fw˚ tŸSt® fh£oíŸsh®. ït® TW« fU¤JfŸ ò¤j®,
5. ‘º¡÷ó¾’ ±Ûõ ¦º¡øÄ¢ý ¦À¡Õû ¡Р? ïnaR »¿ÞJ, KfkJ eã KjÈa cyf¥ bgÇah®fˋ fU¤JfnshL
x¤j¤ j‹ikíilait.
A. ¦¾¡¼÷À¡É vdnt âU¡Fwis ‘cyf¥ bghJ kiw’ vd kâ¡»‹wd®. ïªüiy
B. ¸¡Ã½Á¡É tH§»a âUtŸSt® jĜ eh£oš njh‹¿ajhš jĜ ehL« cyf¥
C. §º÷ó¾ òfœbg‰WŸsJ. Mfnt tŸSt‹ j‹id cy»D¡nf jªJ th‹
D. ¦À¡Õó¾¢Â òfœ bfh©l jĜ ehL v‹W ghuâah® ghoÆU¡»wh®.

bghUŸ m¿f (3) jĜbkhÊ


MATHS - fÂj« SCIENCE - m¿Éaš
brh‰fis¥ bghUŸ És§f
th¡»a¤âš mik¡fî«
1)Bracket - mil¥ò¡ F¿ 1)Push - jŸSjš
1) bfhš -rhfo¤jš 2)Pull - ïG¤jš
2)Mass - bghU©ik
2) nfhš -f«ò 3)Command - f£lis 3)Force - cªJ Éir
3) bfhŸ -bgWjš ( vL¤J¡bfhŸ) - Éir¢ braš
4)Common line - bghJ¡ nfhL 4)Force action
4) nfhŸ -»uf« (nfhŸ brhšjš - nfhŸ _£Ljš) - Ãiy¤j‹ik
5)Share - g»®ªJ (Kongsi) 5)Stability
5) tÈ -nehî 6)Share - g§F (Syer) 6)Position - mikÉl«
6) tË -fh‰W - ntf«
7)Compute - fz¡»Ljš 7)Speed
7) tÊ -ghij / tʤjš - ms
8)Operation - brŒKiw 8)Measure
8) fÈ -J‹g« (fÈfhy«) / brŒíŸtif (fÈ¥gh) 9)Expiry - fhyhtâ 9)Measurement - msit
9) fË -k»œ¢á miljš 10)Measuring cylinder - ڟ cUis msÉ
10)Expected value - vâ®gh®¤j kâ¥ò
10)fÊ -jo¥ghd f«ò / Ú¡Fjš _y«: knyáa nj®î thÇa«
k¡fŸ Xir 31 nk 2010 fšÉ¢Rl® %8
gil¥ò: v«.vÞ. âyfk FGÉd®
ô.ã.vÞ.M®.
FW¡bfG¤J¥ òâ® ­¼Á¢ÕóÐ ÅÄõ
1. ´ð¼ìÜò¾Ã¢ý ºÁ¸¡Äô ÒÄÅ÷.
3. Á¢Õ¾í¸ò¨¾ô§À¡Ä §¾¡üÈÓ¨¼Â ­ý¦É¡Õ ­¨ºì¸ÕÅ¢.
1 2 5. ̾¢¨Ã¨Â ­ôÀÊÔõ «¨Æì¸Ä¡õ.
Ò §Æ 11.ÌÆó¨¾ìÌ «õÁ¡ §º¡Ú ___________ É¡÷.
¸
12.Å¡¨ÆôÀÆí¸Ç¢ø ´Õ Ũ¸.
Â
ÅÄÁ¢ÕóÐ ­¼õ
4 2. ¾£À¸üÀ Á§Äº¢Â¡Å¢ý ãýÚ Àì¸í¸Ç¢Öõ _______
3 5
¾ ÝÆôÀðÎûÇÐ.
6. ºò¾õ.
8. º¢ÄôÀ¾¢¸¡Ãò¾¢ý ¿¡Â¸¢.
9. §¾í¸¡ö ¿¡Ã¢Ä¢ÕóÐ _______________ ¾¢Ã¢ôÀ¡÷¸û.
6 7 8 10.­Ð ¾ý š¡ø ¦¸Îõ ±ýÀ÷.
« ¸¢
¸£Æ¢ÕóÐ §Áø
4 ­¾É¡ø ¿ý¨ÁÔõ ¯ñÎ, ¾£¨ÁÔõ ¯ñÎ.
9 10 5. ¸¡üÚõ Á¨ÆÔõ ¾£Å¢ÃÁ¡É¡ø ­Ð ¯ñ¼¡Ìõ..
¨Ç 6. ¸¼Ä¢ø ­Ð µÂ¡Ð.
11.«Øò¾ò¾¡ø âÁ¢Â¢Ä¢ÕóÐ À£È¢ðÎ즸¡ñÎ ÅÕõ.
12.¿¡½Âõ Á¢ì¸Å÷¸¨Ç ______________________ ¬ÉÅ÷¸û
±É×õ «¨Æì¸Ä¡õ.
11 12 ¾¢
° §¿ §ÁÄ¢ÕóÐ §Áø
1. ­¾¨É áø ±ýÚ ÜÚÅ÷.
2. §¸Êø Å¢ØøÅõ ±ýÚ ÅûÙÅ÷ ÜÚÅÐ.
7. µ÷ «Æ¸¢Â ÀȨÅ
9. ¸¡ðΠŢÄíÌ

…›è ¹°€î™.......
ì™Å }µ¨™Å - 5
7 À̽ }°[¥Ñ€ã™ ¯¨ »¦
thu« 10 nfŸÉfŸ (5)
mil¥ò¡ F¿Æš fhQ« ïy¡fz¡ TWfS¡F¡ nfhoL.
1. f¥gš flȚ _œ»aJ (bra¥gLbghUŸ)
Š Ö ° ´ ¦  ™ ³ ´ €Ì  2. fhŒf¿fis m«kh rªijƚ th§»dh®. (vGthŒ)
Ï í Š Ž « }é ì ´  €ã  3. thŒ É£L¢ áǤjhŸ khyâ. (gaÅiy)

Å [ €é í [ Ó Ö ° €Ì × › 4. bra‰fÇa brŒth® bgÇa®. (vGthŒ)


5. miuFiw ntiy brŒtij ÉU«ghjt® Ir¡ Ãô£l‹. (bra¥gLbghUŸ)
³ ³ €é ™ €é  €× × ´ °  6. xsitahuhš ïa‰w¥g£l brŒíŸfŸ midtU¡F« ga‹gl¡Toa Úâfis¢
´   ‹ [ ™ ~ €ã ³ ´ « áw¥ghf ciu¡»‹wd. ( i vGthŒ ii gaÅiy iii bra¥gLbghUŸ)
7. ‘kil¤jiyƚ cWۋ tUksî« thoÆU¡Fkh§ bfh¡F’ (vGthŒ)
Ï ´ Ì ª ³ Ó [ Ö ™ ì Å
rÇahd Éil¡F¡ nfhoL
 ³ › €¥ [ ¿ Ö Ó ™ í  8. gánahoUªj á§f« ö¡f¤âÈUªJ ÉʤjJ.

Å °  ×[ Ë  ¨ ¶ Ö « ª A. F‹¿a Éid th¡»a«


B. F‹wh Éid th¡»a«
® Ö ¿ » ¦ ‹ ª í í Ž ¨
9. F‹¿a Éid th¡»a« V‰W tuhj ïy¡fz¡TW ahJ?
¯ [ ³  ´ ‹ ª ~¥ º é ° 10. bra¥gh£L Éid th¡»akh¡F.
  ¨ ™ [ Ë }[ ¨ ´ ° Ö khzt®fŸ gÂt‹ig¥ bgÇJ« ngh‰W»‹wd®.
8 fšÉ¢Rl® 8 31 nk 2010 k¡fŸ Xir

PRONOUNS Mrs. Girijah Balakrishnan

Exercise 1
Possessive Pronouns &
Possessive Adjectives
Tick the correct sentences ( ). Example: This is my book. ( ).

I returned my story books to the library. ( )


2 Theirs dog is very obedient. ( )
Possessive pronouns are mine, yours, his, hers, ours, and theirs.
This pronoun shows that someone or something owns or possesses 3 Its tail is very bushy and beautiful. ( )
something. These words don’t have nouns after them. 4 That new lorry is his. ( )
5 The parrot cleaned its beak. ( )
Example:
6 Those are ours pictures. ( )
This house is mine. That car is his. This is mine house. X (wrong) 7 Bring your books for correction.( )
8 Place the tray on yours table. ( )
This is my house 9 Those boys are looking at their maps. ( )
Possessive pronouns (correct) 10 This is it’s food. ( )

The pronoun used before a noun is a possessive adjective. Exercise 2


*An Adjective describes a noun or says more about a noun. Change the possessive adjectives into possessive pronouns
Example: Example: This is Sridevi’s picture. This picture is hers.

This is my house. That is his car 1 This is her dress. This is


2 That is my computer. That is
noun Possessive 3 These are his paintings. These are
Possessive Adjective noun
Adjective 4 Our house is on the hill. The house on the hill is
5 These are their savings. These are
Study the table below;
6 This is Vishnu’s car. This is
Possessive Pronoun Possessive Adjective 7 Those are their shoes. Those are
8 This is Rajan’s camera. The camera is
Mine My book 9 That is not her pocket knife. That pocket knife isn’t
10 Those aren’t his presents. Those presents aren’t
Yours Your pen
His His car Exercise 3
Hers Her handbag Underline the best answer.
Ours Our house Example: Devi picked up (hers, her, her’s) plate.
Theirs Their children 1 Look at that. Is that (its,it’s ) tail?
2 This is his apartment. This is (he’s, his, its)
Remember 3 Are those your trousers? Are those (your, yours, your’s)?
4 That is their shop. That shop is (their’s, their, theirs)
• We can say ‘its tail’ (possessive adjective meaning ‘tail’ 5 This is not her wig. This isn’t ( hers, her’s, her)
belonging to ‘it’)
6 Please leave my bag in the room. Please leave (mine, mines, my)
• The word ‘it’s’ is not a possessive adjective. It is the short
form for ‘it is’. in the room.
7 Are (yours, your, your’s) packed in the bag?
Example:
8 Is this collection of stamps (her,hers,her’s)?

This is its tail. This is it’s tail. x


It’s a long tail
8
k¡fŸ Xir 31 nk 2010 11 fšÉ¢Rl®
VOCABULARY -brh‰fsŠáa«
Similes Animals - ÄUf§fŸ
Write the names of animals
A Simile compares one thing to another.
given below in Tamil.
Example: That lady is as wise as an owl. Exercise-3
Exercise 1 1. Cheetah - ........................
The following Similes have been broken up. Can you fix them?
2. Iguana - ........................
Example: asb us yas a bee- as busy as a bee.
3. Camel - ........................
1 Asf ai th fula sad og —————————— 4. Sheep - ........................
2 Asp lay ful asa kit ten. —————————— 5. Goat - ........................
3 Asf ast asad eer. —————————— 6. Wolf - ........................
4 Asc lums yas ab ear . —————————— 7. Fox - ........................
5 Asb lin das ab at. —————————— 8. Rhinoceros - ........................
6 Asc un nin ga saf ox. —————————— 9. Lioness - ........................
7 Asg ent lea sdo ve. —————————— 10. Calf - ........................
8 Asf ata sap ig. —————————— Exercise-4
9 Asfi er ceas ali on. —————————— Write the names of
10 Asa gil eas amon key. —————————— animals given below in English

Who lives where? 11. ................. - mš


Next to each animal picture write the name of its home. 12. ................. - KŸs« g‹¿
The names of their homes are given in the box below. 13. ................. - ÑÇ
Example: 14. ................. - fhis
WEB 15. ................. - Óik¥ bgU¢rhË
Exercise 2
16.................. - tÇ¡ Fâiu
1 ——————————————— 17. ................. - X£lf¢ áɧ»
18. ................. - f§fhU
2 ——————————————— 19. ................. - Ú® ahid
3 ———————————————
20. ................. - fuo

4 ——————————————— PROVERBS- gHbkhÊfŸ


1. Little drops of water make a mighty ocean -
5 ———————————————
áW JË bgU btŸs«.
6 ——————————————— 2. All that glitters is not gold -
ċDtJ všyh« bgh‹dšy.
7 ———————————————
3 . Make hay while the sun shines -
8 ——————————————— fh‰WŸsnghnj ö‰¿¡bfhŸ

9 ——————————————— 4. Empty vessels make the most noise -


_l®fŸ mdhtáakhf ngRth®fŸ.
10 ——————————————— 5. Don’t judge a book by its cover -
barn burrow hive sty hole njh‰w¤ij¡ bfh©L xUtiu vil¥ nghl¡ TlhJ.
shell lair coop kennel stable
10 fšÉ¢Rl®8 31 nk 2010 k¡fŸ Xir
KARUNA - RAVI - TARA
BAHASA MALAYSIA
SIMPULAN BAHASA -461 BINA AYAT

1. Ada akal Mempunyai pendapat yang bernas. CTH: Semasa mesyuarat itu dijalankan, Ravi ada
akal untuk menyelesaikan masalah yangditimbulkan
2. Ada jalan Ada cara untuk menyelesaikan masalah.

3. Angkat kaki Meninggalkan sesuatu majlis.

4. Bahasa pasar Bahasa yang digunakan dalam pertuturan sehari-


hari dan tidak betul nahu atau susunan ayatnya.

5. Berat sebelah Tidak berlaku adil.

6. Beri muka Memanjakan seseorang dengan membiarkannya


melakukan sesuatu dengan sesuka hati.

7. Cari jalan Berusaha atau berikhtiar melakukan sesuatu

8. Dalam tangan Sesuatu yang pasti akan diperoleh

9. Darah daging Anak kandung


10. Durian runtuh Mendapat keuntungan yang tidak
disangka-sangkakan.
11. Harga diri Maruah
12. Ikat perut Menahan lapar kerana berjimat.
13. Langkah kanan Bernasib baik

14. Langkah kiri Tidak bernasib baik

15. Makan hati Terlalu sangat berdukacita atau menderita.


16. Minta diri Memohon diri untuk pulang
17. Naik angin, naik darah Tidak dapat mengawal diri kerana terlalu marah
18. Nyawa-nyawa ikan Hampir-hampir mati
19. Pasang telinga Mendengar sesuatu dengan teliti
20. Pekak badak Pura-pura tidak mendengar
21. Putih tulang Lebih baik mati

22. Putih mata Kecewa kerana hajat tidak terlaksana/tercapai


23. Serkap jarang Menuduh seseorang secara teragak-agak sahaja
atau tanpa usul periksa.
24. Telinga nipis Orang yang cepat marah
25. Titik peluh Usaha yang bersungguh-sungguh

26. Anak angkat Anak orang lain yang dipelihara


seperti anak sendiri.
27. Anak kandung Anak sendiri
28. Banyak mulut Banyak bercakap
29. Batu api Orang yang suka menghasut orang lain sehingga
menyebabkan pergaduhan
30. Cakar ayam Tulisan yang tidak elok
31. Isi rumah Bilangan ahli dalam keluarga
32. Jatuh hati Jatuh cinta
33. Kaki lima Lantai di antara depan kedai/rumah dengan tepi jalan
34. Kera sumbang Orang yang suka bersendirian/sombong
35. Lipas kudung Bergerak dengan cepat
36. Lepas tangan Tidak campur tangan dalam sesuatu hal
8
k¡fŸ Xir
12 31 nk 2010 fšÉ¢Rl® 11
SCIENCE Dough Height (cm)
K.RAMAN

X Y
Time Length of Shadow (cm)
Beginning 10 10
10.00am 100 After 30 minutes 14 10
11.30am 65
12.30pm 10 i. What can you infer from the above observation?
3.00pm 50 ................................................................................................................................

ii. What causes dough X to rise?


2.5. Based on the diagram above, state one inference ................................................................................................................................
about the length of shadow at 12.30pm?

i...................................................................................................................................
dry cells wire dry cells Remember!!!
................. ( What is the observation ) ................ (Reason)
wire
......................... ( Why that happen ) ..............................
circuit A circuit B
bulb bulbs
H Y P O T H E S I S IN G
M a k in g a g e n e ra l
s ta t e m e n t a b o u t t h e
2.6. Based on above experiment, give one suitable inference
re l a t io n s h ip b e t w e e n a
based on the differences of the brightness of bulbs in circuit m a n ip u la te d v a ri a b l e a n d
A and circuit B. a r e s p o n d i n g v a r ia b l e to
e x p la in a n e v e n t o r
i................................................................................................................................ o b s e r v a ti o n . T h is
s ta t e m e n t c a n b e t e s te d
to d e te rm i n e i ts v a li d it y .

1. The meaning of Hypothesis :

- The hypothesis has to made before conducting the experiment.


Forest - 1960 Deforestation - 1990 - The hypothesis is a smart guess.
- The information about the observation and the Inference.
Observation : All the trees in habitat were destroyed in 1990. - The relationship between the Inference and the Observation.
- The relationship between two variables must be acceptable and has to
2.7. Based on observation above, state two inferences. be proven.
- If the hypothesis is proven, then it may have a conclusion.
1................................................................................................................................ - The hypothesis has to be similar to conclusion.
2................................................................................................................................
2. The Criteria of Question
2.8. The following shows two doughs that made up of the
same amount of flour, water and salt. A little bit of yeast is - Should know the difference between the Observation and Inference.
added in dough X. Each dough is covered with a damp clean a. Observation + Inference Hypothesis.
cloth and left for 30 minutes. The height of each dough b. Changed variable + Observed variable Hypothesis.
before and after the 30 minutes are recorded in the following
table. 3. The Steps
yeast
- What are the similarities or the differences?
- What is the trend / pattern?
- What is the main function of this experiment?
- Related with two variables.

Example

a. If the Manipulated increase / decrease , than the Respond


increase / decrease.
Dough X Dough Y b. The more the Manipulated, the more the Respond.
8
12 fšÉ¢Rl® 31 nk 2010 k¡fŸ Xir
TANGKAS GROUP

TIME Paper II
Mathematics
1. What is the product of 5 centuries 4 He took a lunch break of ¾ hour. 15. All the Year 6 students of Sekoloh Jenis
decades and 8? State the answer in How long did he spend on his Kebangsaan Darma attend extra classes
centuries and decades. assignment? for 1¾ hours daily from Monday to
Thursday. They also attend classes on
Saturdays for 4 hours. What is
2. 9 hours 6 minutes before Thursday 6.25 9. Janani cycled from Town P to Town R. the total time they attend extra classes in
p.m. is ________ She took 1 hour 20 minutes to reach a week?
Town R. She left town P on 12 June
2007 at 2030 hrs. When did he reach
3. Thina left his school at 2. 15 p.m. He town R? 16. An athlete started running for the 500
arrived home 1 hour 10 minutes later. meters event at 1423 hours 25 seconds
After resting for 50 minutes, he and reached the finishing line at 1441
finished his homework in 1 hour. Then 10. The football team of Sekolah Tamil hours 18 seconds. Calculate the time
he decided to watch television. Senawang played a game for 2 hours and taken by him to complete the event.
State the time he started watching 45 minutes. They ended their game
television. at 1845 hours. At what time did they
start playing? 17. A building project was supposed to take
96 months to be completed. It was
4. The construction of a bridge started on completed in ¾ of the time. How much
9 May 2006 and was completed on 18 11. Karthik began his journey and drove for time, in months was gained by the
January 2007. Find the duration of the 6 hours 45 minutes. He arrived in completed project?
construction. Mersing at 2320 hrs. At what time did
he start his journey?
18. There are 5 schools in Sabah with a total
5. A promotion lasted for 2 months 9 days. age of 74 decades 10 years. If all the
If it started on 8 November 2007, when 12. A mail train reached its destination at buildings are of the same age, what
did it end? 4.25 p.m. The journey was 4 hours and is the age of each building?
45 minutes. At what time did the mail
train begin the journey? 19. En Kalam visited New Zealand for 16
6. A flight from Pulau Pinang to KLIA takes weeks. Then he visited Japan for 8
¾ hour. At what time will it arrive at weeks. He spent ¾ of the total
KLIA if it leaves from Pulau 13. An operation in a hospital started at duration for studies. How long was his
Pinang at 1620 hours? 0835 hours and ended after 3¼ hours. study period?
At what time was the
operation 20. A transport lorry usually takes 8 hours
completed? 45 minutes to transport goods from
7. A train takes 4 hours to reach Kuala Kuala Lumpur to Kangar. It began
Lumpur from Prai. If the train started at the journey at 8.30 a.m. but reached
2:00 p.m. At what time will it reach 14. A plumber takes 2 weeks and 5 days to Kangar1 hour 15 minutes later. At
Kuala Lumpur? repair a burst pipe. He started work on what time did the lorry reach Kangar?
the 3 March 2008. When was the
date he started the work?
8. Yohan started doing his assignment at
8:30 am. and completed it at 9:55 a.m.
8
k¡fŸ Xir 31 nk 2010 fšÉ¢Rl® 13
ÉilfŸ fšÉ¢Rl®-5
jĜbkhÊ ENGLISH - ANSWERS
gƉá 2
gƉá 1 (v¢rÉid, F‹¿a,
Exercise 1- (Pronouns) Exercise 1 (SIMILES)
Exercise 3
(nt‰Wik) F‹wh Éid)
Tick the correct
sentences. 1. As faithful as a dog (Write names of animls
1. B 1. B given in Tamil)
2. B 2. As playful as a kitten
2. A 1, 3, 4, 5, 7, 9
3. B 3. As fast as a deer 1.áW¤ij¥ òÈ
3. A
4. C Exercise 2 4. As clumsy as a bear
4. C 2. cL«ò
5. C 5. B (Change the possessive 5. As blind as a bat
6. C 3. x£lf«
6. D adjectives into possessive
7. A 6. As cunning as a fox 4. br«k¿ ML
7. A pronouns)
8. A 7. As gentle as a dove 5. ML
8. B
9. B 8. As fat as a pig
9. C 1) Hers 6. XehŒ
10.C 10.C 9. As fierce as a lion
2) Mine 7. eÇ
gƉá 3 11. A
3) His 10. As agile as a monkey 8. fh©lh ÄUf«
(ïizbkhÊfŸ) gƉá 4 4) Ours 9. bg© á§f«
1. B (fU¤Jz®jš gštif) 5) Theirs 10. f‹W¡ F£o
Exercise 2
2. C 6) His (UnderlineWho
3. B 1B
7) Theirs lives where? Exercise 4
4. C 2D
(Write names of animals
5. D 3. B 8) His
barn given in English )
6. C 4. B 9) Hers
7. D 5. A hole
10) His 11. Squirrel
8. C thu« 10 nfŸÉfŸ (5) shell
12. Porcupine
9. C Exercise 3 sty
10.A 13. Mongoose
1. bra¥gL bghUŸ ïšiy (Underline the best hive
FW¡F« beL¡F« - 5 (F‹¿a Éid th¡»a«) answers)
coop
14. Bull
(7 kuò bjhl®fŸ) 2.m«kh 15. Guinea Pig
3. áǤjhŸ kennel
1. Its 16. Zebra
1) x‰iw¡fhȚ Éwš 4. bgÇa® 2. His
stable
17. Ziraffa
2) f§fz« f£Ljš 5). ntiy brŒtij lair
6) (i)brŒíŸfŸ 3. Yours 18. Kangroo
3) fL¡fhŒ bfhL¤jš burrow
(ii)ciu¡»‹wd 4. Theirs 19. Hippopotamus
4) f©Q« fU¤J«
5) fiu¤J¡ Fo¤jš (iii)Úâfis 5. Hers 20. Bear
6) fhJ F¤Jjš 7) bfh¡F 6. Mine
7) »z‰W¤ jtis 8) A.F‹¿a Éid th¡»a«
9) bra¥gLbghUŸ 7. Yours
10)gÂt‹ò khzt®fshš 8. Hers
bgÇJ« ngh‰w¥gL»‹wJ.

Maths Answers- Part II


1. 1600 decades
SCIENCE - ANSWERS 2. Wednesday, 9.19 pm
3. 5.15 pm
2.5. The Earth revolves in its own axis / The Earth spins from west to east. 4. 8 months 9 days
5. 17th January 2008
6. 1705 hours
2.6. Circuit A than Circuit B 7. 6.00 pm
8. 40 minutes
- More electricity - less electricity 9. 2150 hours on the same day
10. 1600 hours
- more energy /power - more energy / power
11. 1635 hours
2.7. 1 – In 1990 – under development / logging / build housing area / 12. 11.40 am
school/factories/ plantation/ farming/ build damp 13. 1150 hours
14. 14th February 2008
15. 660 hours
2.8. i. Bread A contains water but not in bread B 16. 17 minutes 53 seconds
ii. Microbes grow well in damp and warm conditions. 17. 87 months
18. 15 years
19. 18 weeks
20. 6.30 pm