Anda di halaman 1dari 27

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Kementerian Pelajaran Malaysia


1
Gagasan ke-3 Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri
dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006
menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi
penekanan kepada:
Penghasilan pelajar
Pembangunan celik minda
modal insan
Program
membangunkan
akal manusia
Pembentukan dalam
warga yang melahirkan
menguasai ilmu, insan Ulul al-bab
kemahiran dan
maklumat
Teras ke-2 PIPP

Dasar Membangunkan modal insan


yang mempunyai pengetahuan
dan kemahiran serta menghayati
nilai-nilai murni

Matlamat Memastikan anak bangsa Malaysia


dipupuk semangat menguasai ilmu
pengetahuan, kemahiran dan
kompetensi serta menerapkan nilai
Kurikulum kebangsaan perlu dikaji
semula bagi memastikan kurikulum
yang holistik dan sentiasa relevan
untuk melahirkan modal insan
seimbang yang dapat menangani
cabaran semasa dan masa depan
• Kurikulum
Standard
Sekolah
Rendah
(KSSR)
• KBSR

Kurikulum (Semakan) 2011


Bersepadu
Sekolah
Rendah 2003
Kurikulum

Baru (KBSR)
Sekolah
Rendah
1993
(KBSR)
1983
[ Akta Pendidikan 1996
Peraturan-peraturan (Kurikulum Kebangsaan)
Pendidikan 1997 ]

“… SUATU PROGRAM PENDIDIKAN YANG TERMASUK


KURIKULUM DAN KEGIATAN KOKURIKULUM YANG
MERANGKUMI SEMUA PENGETAHUAN, KEMAHIRAN,
NORMA, NILAI, UNSUR KEBUDAYAAN DAN
KEPERCAYAAN UNTUK MEMBANTU PERKEMBANGAN
SESEORANG MURID DENGAN SEPENUHNYA DARI SEGI
JASMANI, ROHANI, MENTAL DAN EMOSI SERTA UNTUK
MENANAM DAN MEMPERTINGKATKAN NILAI MORAL
YANG DIINGINI DAN UNTUK MENYAMPAIKAN
PENGETAHUAN”
Murid yang seimbang dari segi Warga Negara Bertanggungjawab
intelek, rohani, jasmani dan
emosi • Berbudi
• Berilmu Pengetahuan TERAS PEMBANGUNAN KURIKULUM • Bersatu padu
• Berketrampilan • Patriotik
• Percaya kepada Tuhan • Falsafah Pendidikan • Adil
• Berakhlak Mulia Kebangsaan • Penyayang
• Berkeyakinan • Dasar Pendidikan Kebangsaan • Berbakti
• Murid yang Berdikari • Wawasan 2020
• Rangka Rancangan Jangka
Panjang
Global Player • Cabaran Abad Ke-21 Pekerja Berilmu
• Model Baru Ekonomi (MBE) • Inovatif
• Daya Saing • Teori Pembelajaran • Kreatif
• Daya Tahan • 4 Pillars of Education • Dahagakan Ilmu
(UNESCO) • Menguasai Kemahiran
• Kemahiran Teknologi Maklumat &
Berkomunikasi • Sumber ilmu yang muktabar Komunikasi
• Jati Diri • Pencipta Teknologi
• Belajar Sepanjang
Hayat
Proses melakukan satu bentuk perubahan
yang holistik kepada kurikulum
persekolahan sedia ada yang melibatkan
perubahan bentuk, organisasi, kandungan,
pedagogi, peruntukan masa, kaedah
pentaksiran, bahan dan pengurusan
kurikulum di sekolah.
BAHAN BENTUK ORGANISASI KANDUNGAN

PENGURUSAN PERUNTUKAN
PENTAKSIRAN PEDAGOGI
KURIKULUM MASA
• Berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
• Berasaskan Prinsip KBSR :

Pendidikan
Pendekatan yang saksama
Bersepadu untuk semua
murid

Perkembangan Pendidikan
individu secara seumur
menyeluruh hidup
KOMUNIKASI

Kemahiran Asas
(Membaca, Menulis & Mengira)
Bahasa
Matematik

MANUSIA DENGAN ALAM PERKEMBANGAN DIRI


SEKELILINGNYA INDIVIDU
MURID
Kerohanian, Nilai dan Sikap Kesenian dan Rekreasi
Pendidikan Islam Muzik
Pendidikan Moral Seni Visual
Pendidikan Sivik & Pendidikan Jasmani &
Kewarganegaraan Pendidikan Kesihatan

Kemanusiaan dan Persekitaran Kemahiran Hidup


Sains Kemahiran Hidup
Kajian Tempatan
Tahap ll pengukuhan dan aplikasi 3M dan
Sekolah menaakul, kemahiran asas TMK,
Rendah perkembangan sosioemosi,
(Tahun 4– 6) kerohanian, fizikal, sikap dan nilai

Tahap I penguasaan kemahiran 3M dan menaakul,


Sekolah kemahiran asas TMK, perkembangan
Rendah sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sikap
(Tahun 1–3) dan nilai

perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif,


Prasekolah sahsiah, persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan
kemahiran 3M dan menaakul
KSSR digubal berasaskan standard kandungan
dan standard pembelajaran
Standard Kandungan Standard Pembelajaran

Penyataan spesifik tentang


Satu penetapan kriteria
perkara yang murid patut
atau indikator kualiti
ketahui dan boleh lakukan
pembelajaran dan
dalam suatu tempoh
pencapaian yang boleh
persekolahan merangkumi
diukur bagi setiap
aspek pengetahuan,
standard kandungan.
kemahiran dan nilai.
Memastikan semua murid mencapai
tahap yang ditetapkan dalam standard

Membolehkan pengetahuan, kemahiran


dan nilai diukur dengan jelas

Memberi fokus terhadap


keberkesanan pelaksanaan p&p

Mengenal pasti strategi penambahbaikan


(assessment for learning)
MASA DALAM SEMINGGU (MINIT)
BIL MODUL
SK SJKC SJKT
MODUL TERAS ASAS
1 Bahasa Malaysia 360 300 300
2 Bahasa Inggeris 300 150 150
Bahasa Cina 360
3
Bahasa Tamil 360
4 Pendidikan Islam /Pendidikan Moral 180 120 120
5 Pendidikan Jasmani 60 60 60
6 Pendidikan Kesihatan 30 30 30
7 Matematik 180 180 180
MODUL TERAS TEMA
Dunia Kesenian:
60 60 60
8 • Dunia Seni Visual
• Dunia Muzik 30 30 30
9 Dunia Sains dan Teknologi 60 60 60
MODUL ELEKTIF
10 B. Arab/BCSK/BTSK//B. Iban/B. Kadazandusun 90 - -
Perhimpunan 30 30 30
Jumlah 1380 1380 1380
MASA DALAM SEMINGGU (MINIT)
BIL MATA PELAJARAN
SK SJKC SJKT
MATA PELAJARAN TERAS
1 Bahasa Malaysia 300 270 270
2 Bahasa Inggeris 300 150 150
Bahasa Cina - 300 -
3
Bahasa Tamil - - 300
4 Matematik 180 180 180
5 Sains 120 120 120
6 Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral 180 150 150
7 Pendidikan Jasmani 60 60 60
8 Pendidikan Kesihatan 30 30 30
9 Pend. Seni Visual 60 60 60
10 Pend. Muzik 30 30 30
11 Reka Bentuk & Teknologi/TMK 60 60 60
12 Sejarah 60 60 60
MATA PELAJARAN ELEKTIF
13 B. Arab/BCSK/BTSK/B. Iban/B. Kadazandusun/B. Semai 90 - -
Perhimpunan 30 30 30
Jumlah 1500 1500 1500
Kurikulum
Pendidikan
Khas terdiri
daripada:
Bahan Kurikulum
• Dokumen Standard Kurikulum

Bahan Sokongan Kurikulum


• Buku Teks
• Buku Panduan Pengajaran
• Buku Panduan Kreativiti
• Buku Panduan Keusahawanan
• Buku Panduan TMK
Kemahiran Aplikasi
Berfikir Teori
Belajar Kecerdasan
Cara Dalam Pelbagai
P&P
Belajar Dalam P&P

Penggunaan
Pembelajaran TMK
Masteri

Pengajaran
Pembelajaran Berasaskan
Akses Kendiri Kajian Masa
Pembelajaran
Pembelajaran Secara Depan
Secara Konstruktivisme
Kontekstual
Dijalankan secara berterusan untuk
mengesan perkembangan dan
pencapaian murid dalam pembelajaran

Menggunakan
kaedah penilian
pelbagai Bersifat autentik dan
holistik
Modular berasaskan 6 Tunjang:
Linear berasaskan 3 Bidang: Reka Bentuk Kurikulum • Komunikasi
• Komunikasi • Kerohanian, Sikap & Nilai
• Kemanusiaan
• Manusia dan Alam Kelilingnya • Perkembangan Fizikal & Estetika
• Perkembangan Diri Individu • Sains dan Teknologi
• Keterampilan Diri

Sukatan Pelajaran
Bahan Kurikulum Dokumen Standard Kurikulum
Huraian Sukatan Pelajaran

Tahap I (Tahun 1, 2 & 3) dan Tahap I (Tahun 1, 2 & 3)


• Mata pelajaran Teras, Wajib & Organisasi Kurikulum • Modul Teras Asas, Modul Teras
Tambahan Tema & Modul Elektif.
Tahap II (Tahun 4, 5 & 6) Tahap II (Tahun 4, 5 & 6)
• Mata pelajaran Teras, Wajib & • Mata pelajaran Teras & Elektif
Tambahan

(Membaca, Menulis dan (Membaca, Menulis, Mengira


3M Mengira) Fokus 4M dan Menaakul)

Elemen Kreativiti dan Inovasi,


Elemen Kemahiran Berfikir Secara
Kritis dan Kreatif Elemen Keusahawanan dan Teknologi Maklumat &
Komunikasi (TMK) secara eksplisit
Meningkatkan
kualiti pendidikan
rendah agar lebih Guru memainkan
peranan yang Kejayaan transformasi
relevan dengan kurikulum memerlukan
cabaran masa kini penting bagi
mengupayakan komitmen menyeluruh
dan abad ke-21; daripada semua pihak
P&P yang termasuk penggubal dasar,
berkesan; dan pengurus kurikulum, ibu
bapa serta pihak
berkepentingan.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia
27